EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə103/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   99   100   101   102   103   104   105   106   ...   125

şikəstə sınıq. qırıq. yenic. yenci.

şikəstə sınıxmış. xəstələnmiş. yıpranmış. düşmüş. yorqun. yıprak. düşgün. qaqırdaq. qaqşaq. zayıf. qırıq. sınıq. kəsik.

şikəstə sınma. qırma.-qırma yazı : şikəstə xət.

şikəstəgi könüllənmə. ürəklənmə. içlənmə. içinmə. dövülmə. dövülüş. qırılma. üzülmə. gücənmə. xatırlanma. könlü, xətni qalmaq.

şikəstəgi qırıq. sınıq. qırıqlıq. qırıltı. sınıqlıq. kəsiklik. qırılma. sınma. üzünmə. üzülmə.

şikəstən təksir. kəsmə. sındırma.

şikəstəni sınacaq nərsə. qırılacaq nərsə.

sikkə tenqqə.

sikorta sağlama. sağlamıq. zəmanət. qarantı. bimə.

sikortaç sikortaçı. qarançı qarandır. sağlamaç. sağlamçı. zəmanətçi. zamin.

sikortaçı sikortaç. qarançı qarandır. sağlamaç. sağlamçı. zəmanətçi. zamin.

şikuh aşamatlıq. aballıq. opallıq. alpaqlıq. ullalıq. ulallıq. böyüklük. tamdaraqlıq. ehtişam.

şikuh yapıt. qapıt. heybət. heykəl. toqtur. taqtur. bağaq. bükək. toxut. öğək. örək. hörək. durbağ. durşut. biçit. çıqqın ( < ciq). yükür. kürdə. gördə. kürüt. qurduq. qurum. dayqın. əzəmət. şovkət.

sikun dənğ. dinğ. dinc. rahat.

sikun yayçılıq. fərağət. hizur. boş vaxt. baysal. rahat : tınım. tınış. fasilə. ara. dinclik. tıno. rahatlık. durqunluq. sütliman.-baysal tapmaq : dinclik bulmaq. rahatlanmaq.-yayçılıqla yazarbız : bir fürsətdə yazarız.-sikunət :.-sikunət bulmaq : tınçıtalmaq. tinçitalmaq. dinmək dincəlmək.-dinclik bulma : tınığu. dinlənmə.-tınığu üyü : dinlənmə evi.-iqamət, sikunət edmək : barınmaq. oturmaq. əyləşmək. yerləşmək.-sikunət bulma : tınım. tınış. istirahat. huzur.-tınım tapmaq : rahatlanmaq.-gündüz tınım, tündö uyku bilbəyt : gündüz rahat gecə uyku bilməz.-sikunət, iqamət edmək : oturmaq. barınmaq.-sikunətqah : dinlənik. dinləlik.-sikunətlə : bayqut. sakin. dəğdəğəsiz. dəğdəğəsizcə.

sikunət -iqamət, sikunət vermək : əkləştirmək. əğləştirmək. əyləştirmək. yerləştirmək. yerlətmək. yatırtmaq. yergətmək. oturutmaq. otruşutmaq. oturtmaq. barındırmaq. abandırmaq. sığındırmaq. sığdırtmaq. qabqaştırmaq. qorcalatmaq. saxlatmaq.

sikunət dinğlik.

sikunət qımsızlığ. səssizlik.

sikunət söykən. söykət.

sikunət söykən. söykət.

sikunət sübat. turaq. duraq.

sikut edmək yıxılmaq. düşmək.

sikut əkləniş.

sikut sulusım. şaşqın. mütəhəyyir. susuq. məbhut. cımcuq. qamuş. qaplı.

sikut sütliman. susma. sözsüzlük. durqu. duraq. susma. susam. süslük. süstük. süsük. süsüt. süsgüt. sıstıq. sıslıq.-həqqisikut : suspayı.

silah -yaraq silah yeri : qarçın.

silah avşın. avqar. ovamaq ayqıtı. yaraq. pusat. sipər. qılınc. yaraq. salum. saut. yaraq.-sautlı : silahlı.-sautlan : silahlan. tolum. qural. cehiz.-silahlı : tolumluq.-silahçı : silah düzəldən. yaraqçı.-silahlanmaq : tolumlanmaq. tolumlanmaq : yaraqlanmaq.-silahşur. yarqac.

silah cübbə. yaraq. qor. qor. ğor. vuruş qoşun yarağı. atırım.-silahçı : cübbəçi. qorçı. yaraqçı.-silahlı : geyimli. yaraqlı. qorçı. odçı. oxçu. ovçu. yaraqlı.

silah qılınc. yaraq. salum.

silah saut. yaraq.-sautlı : silahlı.-sautlan : silahlan.

silah savut. yaraq.-söz savutdan güclü. : söz silahtan güclüdür.

silah tolum. qural. cehiz.

silah tolum.-silahlı : tolumluq.

silah yarqı. yarqa. yaraq. yaran. yırtan. cırtan. əsləhə.

silahçıbaşı cübbəçibaşı. qorçıbaşı. yaraqçıbaşı.

silahlanmaq savutlanmaq. donanmaq. yaraqlanmaq.

silahlanmaq tolumlanmaq.

silahlı savutlu. savutlu.-sabalı. savutlu.-sadağlı. donatlı. yaraqlı.

şilat -dalyanlarda (şilatlarda), böyük balıqlar üçün işlənən dəmir qança : qarqa. qarqı. qarqu.

şilat dalyan. balıq avlamaq üçün, yer dəğişməyən duraqlı (sabit) qurulmuş ağ.

sileyi rəhm edmək yağuq ulamaq.

sileyi rəhm toğqanlıq.

silindir yuvak. sürgü. silindir. yuvaq. loğ. qatlaban <> qaytaban > qaltaban. yuvaq. ustuvanə. ərkəgin.

silkə çəkilmiş tizili. dizili. nəzmli. sıralanmış. sıralı.

sill gəlincik. vərəm.

sill incə kəsəl. incəağrı. iğ. quru kəsəllik. vərəm.

sill incə kəsəl. incəağrı. iğ. quru kəsəllik. vərəm.

sill incə kəsəl. vərəm.-sill, vərəm ösgürüyü : incə öksürük.

sill öpgə ağrıv. tüberkuloz.

sill uzaq ağrı. vərəm kəsəli.

sill vərəm. öpgə avruv.

silsilə -silsileyi məratib : hiyerarşı. aşırımsal.

silsilə büklüm. soy. qan. sülalə.-dağ silsiləsi : dağ bklümü.-dağ silsiləsi : sıradağ.-sıx ormanlı, sarp sıradağlar : balkan.

silsilə düzürü. dizili.

silsilə sıra. boy.

silsilə sıra. taraq.

silsilə tükürlük. dəvamlıq.

silsilə ulan. uzun. sarın.

silüet alıs. açıq olmayan çizqilər. xiyalət. timsal.

silüet qarantqa. kölgə. qaraltı.

silüet tompuv.

siluet yarıçap. nimrux. çoxyanlı, girdə nərsənin, kölgəsin oluşduran biçimdəki, yandan çəkilən, götürülən çəkli, şəkli.

siluk tutuş. tutum. gediş. taxım. davranış. qılış. davranış.-siluklu : yollu. inanclı. donlu. məzhəbli. təriqətli.

siluk yontalar. yonatlar. yönətlər. yöntələr. düzüklər. düzgülər. yasalar. yasallar. qadalar. qadallar. təriqlər. toroq. rəsmlər. risum. risumat. qaydalar. qanunlar. qəvanin.

siluklu məzhəbli. yollu. inanclı. inanan. işəncli. inaq. inanılan. inanılır. içgin. güvənilən. güvənilir. donlu. təriqətli.

sim sırma.

sim tel :.-üstü örtülü yoğun tel, sim : yaltıq. kabl.-tilfun yaltıqı : kablı.-telgiraf yaltıqı : kablı.

sim tel.-rabit sim : ulatı tel.

sim tel.-tikanlı sim, tel : tikəntel. dikəntel. tikantel.

simab civə < sivə. suyuq. axarlı.

şımarıq saylaqan. müşqülpəsənt. kaprisli.

simbol bayaq.

simbol bəlgi.

simbol simgə. him. im. dək. tok. tox. əlamət. işarə. şifrə. rəmz.

simbol simgə. him. im. dək. tox. tox. əlamət. işarə. şifrə. rəmz.

simbol -yenidən dirilmiş, güclük simgəsi, simbolu: qartal.

simbollamaq bayaqlamaq.

simbollaştırılmaq bayaqlaştırılmaq.

simbollaştırmaq bayaqlaştırmaq.

simbollatmaq bayaqlatmaq.

simbollu ələmli. bayraqlı.

simetri qarşı qarşıya. qarşıq. qarşılıq. baxışım. tənazür.

simetrik baxışıq. baxışımlı. qarşılıqlı. qarşıqlı. qarşı qarşılıq. birbirinə baxan. mütənazir.

simi rabit əklə. əkəl. ilək. alonj.

simit qaqal. qaqa. quru dadlı. biskivit.

simkeş sırmaçı.

simkeş yaltıqçı. kablçı. tel, sim döşəyən.

simpati -simpati bəsləməmək : təvəccüh göstərməmək. komsunmaq.

simpati süyün. sevmi. sevimli. alım.

simpatik gözəl. batqın. batnıq(nıq : qın). ruhlu. uyqun. sevimli. ruhlu. gözəl. gözəllik. görk. yaxımlı. yakışık. yakışıklık.

simpatik gözəl. batqın. batnıq(nıq : qın). ruhlu. uyqun. sevimli. ruhlu. gözəl. gözəllik. görk. yaxımlı. yakışık. yakışıklık.

simpatik könülə yaxın. sevimli. içgin. soxulqan.

simpatik qanısıcaq. həmdərd.

simpatik söğüncüqlü. söğünclü. söğümlü. sövümlü. sevimli. sevilən. içgin. süycü. süycü. şirin. gözəl. dilmə. diləm. səmpatik.

simpatik süygünçük. sevimli. içgin.

simpatiklik qut. alım.

simsar araçı.

simsar qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. əsgiçi. köhnəçi.

simsar qoltuq. tikici. araçı. araç. ıslatıcı. ıslac. vasitə. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. dəllal. komisyonçu. komisyonçu.

şimul qaplam.

şimul qaplam.

şimul qapsam.

şimuliyyət ortaqlıq.

simürğ buğdayıq.umay, annqa quşu.

simurğ saymaruq.

sinaqoq kavra. cüğütlərin tapnağı, məçidi.

şinaxt biliş. tanış. mə'rifət.

şinaxtən boyunlaşmaq. boynalmaq. boynanmaq. boynuna almaq. boyun əğmək. köçünmək. çökünmək. çökmək. enikləmək. yenikləmək. yenilmək. sınmaq. qaptırmaq. tanımaq. e'tiraf edmək : iqrar edmək.

sinə sepər edmək göğüslənmək. dirənmək.

sine -sineye kuh : qıran.

sinəbənd göğüslük. sinəlik. döşlük. peşgirə. önlük.

sinəbənd sütyenği. sütyen. korset.

şinel çar. sar. çarşaf < sarçav. bol, geniş, qolsuz örtük, geyim.

şinel kaput (əsgər kaputu).

şinel qab.

sinf -tap qırağılığ : təbəqati, sinfi oyanıqlıq.

sinf soy. tür. cür. çeşit.

sinif qişr. tabın. təbəqə.

sinif soy. tür. cür. çeşit.

sinifləmək ələkləmək. ələmək. seçib ayırmaq. ayırmaq. ayıqlamaq. taxımlamaq. sıralamaq. tabaqlamaq. bölükmək. dərcələmək. təsənnüf edmək.

sinkob bayım. gücdən düşmə.

sinn yaş. çağ.

sinonim əşanlam. anlamdaş.

sinonim əşanlam. anlamdaş. mütəradif.

şinov -həf nə şinov : öz bildiyin yapan. söz, öğüt dinləməz. danzaq. danğzaq. qanzaq. qanğzaq.

sintaks söz dizini, düzünü. nəhv. tərkib.

sinyal siqnal. bəlirti. bəlirtiş. umlaş. umlat. imləş. imlət. iz. um. im. duyduruş. duyduruluş. göstərgə. nişan. işarə. əlamət.

sipah yığnaq. quruh. qoşun. ləşgər. cəmaət.

sipas öğüş.

sipəhsalar 1. barlas. salar. 1. bağadur. döğüşçü.

sipəhsalar(fars) burunduruq : komandan.

sipəhsalar(fars) burunduruq : komandan.

sipər dulda. dalda. qalağ. qalxan.

sipidə ağartı. ağartma. tüzgün.

sipur süpürgəçi. süpürücü. süprüntcü. çürükçu. çöpçü. zibilçi. aşqalçı.

siqar -çubuq, qəlyan, siqar çəkmək : sıpqa.

siqar əmzik.-siqar burulan kağız : çarşaf < sarçav.

siqə -and qardaşı, siqə qardaşı oxunmaq : qardaşlıq tutunmaq.

siqə -and, siqə qardaşı : qan qardaşı.

siqə -istək, dilək, gərəklik, buyruq anlamları verən siqələristəmə kiplər : (gəlsə. gələ. gəlməli. gəlsin).

siqə -siqə qardaş : and qardaş. anda. anday.

siqə kip.-siqə düzəltmək : kipləmək.

siql mərkəzi içqol. anaqol. araqqol. oranqol. oratqol. ortaqol. qaynağqol. qaynaqol. qaynaq. ocaqqol. ocaqol. göbəkqol. yataqqol. yuvaqol. dibqol. təməlqol. kökqol. başqol. gözqol. özqol. çəkirdəqol (çəkirdək < çiq : tuq : bütun. ). mənşə’. mənbə’. iç mərkəz. əsl mərkəz.

siqnal bəlirti. bəlirtiş. umlaş. umlat. imləş. imlət. iz. um. im. duyduruş. duyduruluş. göstərgə. nişan. işarə. əlamət.

siqnal qama. çapa. işarə.

siqt -kurtaj, siqt edmək : aldırmaq.-beş aylıq körpə aldırılmaz.

siqti cənin iç aldırmaq. cocuq düşürmək.

şiqun -bəd şequn : ayaqsız. uğursuz. qutsuz. nəs. nəhs. meymənətsiz. şum. bəd yümn. yümnsüz.

şiqun -bəd şiqun : qapıq. uğursuz. kötü. fəna. kafir.-bu qapıq daşda çıxdı uğruma.

şiqun uğur.

siqut edirmək yıxmaq. düşürmək.

siqut düşiş. düşmə. düşiş.

siqut düşmə. salığım. salığma. tökülmə.

şir berenc sütlü aş. sütlac. süt aşı.

şir dadən əmişdirmə. əmizdirmə. əmzirmə. əmdirmə.

sir edmək doyurmaq. qamandırmaq. inandırmaq. qandırmaq.. qamandırmaq. inandırmaq. qandırmaq. qanındırmaq. qanıqdırmaq. qanıqlatmaq. doyurmaq. toxlatmaq. tutumdurmaq. yetindirmək. yetgindirmək. razi edmək. qane', iqna' edmək.

sir olmaq doyumaq. dolunmaq. dolmaq. toxqunmaq.

sir şodən doymaq. bıqmaq. bezarmaq.

sir -sire sir : qana qana. qanıncaya, doyuncaya dək. qanasıya. doyasıya. doya doya. içinə çəkə çəkə.-yer qana qana sulandı.-hammı qana qana yeyib içdi.. doyma. doyuş. doyum. doyqunluq. doymuşluq. işba'.. doymuş. qanmış.-sir şodən : bıqmaq. qanmaq.. doyqun.

sirab sulu.

şirabe bitgi salqısı. göyənəklərdən axan su, şirə, süt.

sırat -sırat köprüsü : qıl köpürü.

sirayət edən bulaşan. qapan. yayılan. yoluğan. müsri.

sirayət edmə bələşmə. bulaşma. keçmə. girmə. sürülmə. qarışma.

sirayət edmək aşılanmaq. yoluğmaq.

sirayət edmək geçmək.

sirayət edmək keçinmək. yoluxmaq. bulaşmaq. keçmək.

sirayət edmək yuqmaq. bulaşmaq.

sirayət sataşmaq. yoluqmaq.-sirayət edmək : ulaşmaq. tə'sir edmək. bulaşmaq.-sirayət edən : < sırıtqan. bulaşan.

sirayət sataşmaq. yoluqmaq.-sirayət edmək : ulaşmaq. tə'sir edmək. bulaşmaq.

şirazə kolan.

şirazə qolan. kolan. pitiyin(kitabın) yapraqların birbirinə bağlayan ip.

şirdan qursaqdcıq. qursadcıq.

şirdar sütlü.

şirəfkən bəyqoğan bəkqoğan. bəkqovan (< bərk + qovan). ərqoğan (< ər + qovan). ərsalan. ərdalan. işdə, çalşıqda, savaşda düşmanı itib izləyib, sındıran ər.

sırf -sırf qızıl : çıl qızıl.

sirf ancaq. elə. teyxa. tək. yalnız. sadəcə. məhz.

sirf təkcə. arıq. məhz.

sirf yalnız.

sirfən arqıl. təkin. küllən.

siri napəzir qansız. doymaz. doymayan. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qanmaz. qanmayan.

şiri sütağ. süt kimi ağ. sütlü.

şiri sütüçü.

şirin süyci. sevci. dadlı.-süyci çay : salma çay.

şirin süycü. qaqa (cocuq dilində). dadlı. yemiş. yeməli.

şirin süycü. söğüncüqlü. söğünclü. söğümlü. sövümlü. sevimli. sevilən. içgin. gözəl. dilmə. diləm. səmpatik.

şirin süycü.-yüngül sözlü, süycü (şirin) dillim.

siringə gəzinti.

siringi ottık. kibrit. sürüngü.

sirinlik duzluq.

sirişt içtəpi. içgüdü. dürtü. içdən gələn girəyiş, islik, istək, dilək, həvəs. qaplıca. qapcıq. içik. sinik. doğal, təbii istək. fitrət. nəhad. təbiət.

sirişt tadu. özük. təb'. təbiət. nərsənin iç oluşu.

sirişt tos. ırq. soy. kök. tuxum.

şirk ikilik.

sirkbaz yalançı. qandağçı. qandırıtçı. qanqırıtçı. düzəni. düznəçi.

sirkbazlıq edmək yıplamaq. ipləmək. ip üzərində oynamaq. cambazlıq edmək.

sirkə acı su.

sirkə acı su.

sirkə acı su.

sirkə qovanıq. qonqaş. kəpək. qonaq.

şirkət ba məsuliyyəti məhdud sınırlı sorumlu quram.

şirkət edən qarışan. ğatnaşan.

şirkət ortaqlıq. ortanlıq. ortaşlıq.

şirkət qalım. qalam. qatnaş. quram. qatnaş. ortaqlıq. iştirak. qurum. quruluş. quruş. alver quruluşu. kərmə. işlətmə. müəssisə.

şirni dadlı. süycək.

sirqət soyqun.

sirr -"sirrivi düşman biləməsin deyirsənsə" doslada demə.

sirr -"sirrivi düşman biləməsin deyirsənsə" doslada demə.

sirr açmaz. sırr. gizli. içrək. içlik. saxlı. sirr. gizli. sır. için. iç. caşırıq. yaşırıq. yaşrıq. giz. gizik.-çox sıxı tutulan sırr : bəkdaş açmazı.

sirr gizli şey. gizik. saqız. saqqız. sağız.-saqqızın oğurladı.

sirr gizli şey. gizik. saqız. saqqız. sağız.-saqqızın oğurladı.

sirr içgi.

sirrili əsrarlı. gizəmli. əsrarəngiz.

şiru' başlayış. başlama. çıxış.

sirud ayalğu. ləhn. avaz. ahəng. nəğmə.

sirud qoşuq.

sirud qoşuq.

sirudən söyləş. deyiniş.

sirur sevinc. fərəh. nişat. şadi.

sirvətmənd bəy. bay. baysar. pullu. mallı. dövlətli.

şirxar sütəmər. süt cocuğu.

şirxarə əmzik. əmlik. əmik. körpə. sütəmər.

şirxarə sütəmər. süt cocuğu.

şirzə şirzə vurmaq : şirzələmə. şircələmə. çiviləmə. mıx kimi dik, ayaqüsdü suya atılma.

şişə -şişə bazkon : burqu.

şişə -şişə bazkon : burqu.

sistem quruluş.

sistim -axım (cərəyan) daşıyan kabl sistimi : yüyəc. yüyəş. kanal. qətə. qata. xət.

sistim -qapalı sistim : (iliktirik) qapalı devrə.

sistim bir bütünü oluşturan parçalar topluluğu. dizi. diziş. dizim. dizit. düzü. düzüm. düzüş. düzüt. sıra. sıram. sıraş. sırac. sırat.

sistim dizgə. düzgə.

sistim düzən. sıra. quruluş. düzgə. dizgə. düzən. dizən. qurum. düziş. düzəyiş. düzən. düzgünlük. nizam. tümcə. dizgə. düzgə. düzən. dizən.-sistimatik : dizgəli. düzgəli. düzənli. dizənli. tümcəli. sistimli.-sistimli : dizgəli. düzgəli. düzənli. dizənli. tümcəli. sistimatik.

sistim göstəri. göstərgə. düzən. dizən. tümcə.

sistim -nərsənin tikələri birikməsindən oluşan birlik, sistim: əkləmlənmək. sistimlənmək.

sistim qapama. biçim. licim. rıxt.

sistim quruluş.

sistim quruq.-hamonyada, çalqıları, bas səslərlə düzənləyən quruq, sistim : qabadüzən.

sistim yüyə .

sistim yüyə .

sistimatik düzgəli. dizgəli. dizənli. düzənli. sistimli.

sistimlənmək əkləmlənmək. nərsənin tikələri birikməsindən oluşan birlik, sistim.

sistimləştirmək düzənləmək.

sistimli düzgəli. dizgəli. dizənli. düzənli. sistimatik.

sistimsiz düzgəsiz. dizgəsiz. düzənsiz. dizənsiz. qurumsuz. tümcəsiz. dizgəsiz. düzgəsiz. düzənsiz. dizənsiz.

sistqm dizgə. düzgə.

şişzili' altıgen.

şitab -şitab zədə : şitablıqla. başağay.

şitab çalava. çalva. çarava. qalağa. ivəcənlik. tələsiklik. tələsmə.-niyə çalava edirsin.

şitab metatez < daşab. daşıq. hərəkətdə itilik.

şitab qoşmaq. qoşuq.

şitab talqas. dalqas. sürət.

şitab tələs. qıstaq. sürət.

şitab təlsik. əcələ. atış.

şitab tez. tələsik. qırman.

şitab, şetab, əcələ, tə'cil edmək çalvalamaq. çarvalamaq. qalğalamaq. ivənmək. ivənləmək. ivəcənmək. ivcənmək. ivcənəmək. ivəcənləmək. tələsinmək. tələsmək.

şitaban alaver. çalbaşıq. tələsik.

şitaban iticə. çeviqcə. yeyincə. hızlıca.

şitabkar tələsən. gərməd. gərmənd. iti. yeyin. tez.

şitabzədəgi təlaş. dalaş. dalqaş. dalqaç. dalqıc. dalsıc. qıvrış. qıvırış. sə'y. qoşuş. çapış. çapıç. çalqış. çalış.

sitad gənəlqurmay. gənqumay.

sitandən alma. alış. tutma. tutuş. edinmə. elinmə. qapma. əldə edmə. əldəmə. ələ gətirmə. ələ salma. qola salma. qazanma. yaxalama. ittixaz. əxz.

sitanəndə alcı. alıcı.

sitayəndə tapuğçı. qulluqçu. sitayişgər. pərəstirgər. xidmətçi.

sitayiş bəğəncə.

sitayiş ögüş.

sitayiş öğüş. öğmə.

sitayiş öğüş. öğmə.

sitayiş öğüş. övüş. alqış. bəğəniş. mərhəba.

sitayiş tapuğ. tapğaq. qulluq. tə'zim.

sitayiş təpin.-təkcə ona sitayiş elə.təpin, yalnız ona təpin : təkcə ona sityiş elə.

sitayiş təpin.-təkcə ona sitayiş elə.təpin, yalnız ona təpin : təkcə ona sityiş elə.

sitayiş yaltaqlıq. səna.

sitayiş yastın.-sitayiş edmək : yastınmaq.

sitayişgər tapuğçı. qulluqçu. pərəstirgər. sitayəndə. xidmətçi.

sitayişqah yapın.

sitəbr qaba. kötük. gödük.

sitəbr yoğur.

sitəbrləşmək qaballanmaq. qabalaqlanmaq. kalanlaşmaq. kaballaşmaq. külüpləşmək. külüfləşmək. irilənmək. böyümək.

sitəm gər qansız. yansız. yanmaz. yanmayan. acımaz. əsrəməz. əsirgəməz. qıyan.

sitəm acıq. azıq. acqı. azqı. göynək. göynüq. küynük. küyük. yanığ. dağma. zülm. covr.

sitəm boyunduruq.

sitəm dağ. yanış. yanma. yaxma. yaxış. acıma. acıq. göymə. göyüq. küymə. küyün. qovurma. qovruq. qavırma. qavrıq. qavrış. zülm. cəfa.. qıyıq. qıy. zülm.. qıyıq. qıyıc. qıycıq. qırcaq. qırac. zülm.. təpuq. təpqu. covr.. zülm. covr. qaxınc. qaqış. qaqıc. qaqı.:qıyma. qıymal. zulum.

sitəmgər qıyan. qıycıyan. qırpayan. qıyıqçı. qıyıcı. qıracçı. qırcaqçı. qapız. qaplız. qalbız. qaqız. qaqlız. ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. qaxbaş. qaragüc. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. zalim.. qolçomaq. xanxan. dərəbəy. qıyın. yandıran. yaxan. yaxıcı. acıdan. dağladan. göynədən. küyən. göyən. qovuran. qovran. qavıran. qavuran. qapız. qaplız. qalbız. qaqız. qaqlız. ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. qaxbaş. qaragüc. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. zalim. cəfalı.. yaxıcı. yaxan. yaxuc. yandıran. yanğıcı.. zalim. cəfakar. qıran. qıranğ. qıral. qurut. ququt. qaqut. gücməçi. gücəmçi. gücəyən. gücən.-bu qırılası qıran evrən.

sitəmgərlik qıyançılıq. qıycıyanlıq. qırpayanlıq. qıyıqçılıq. qıyıcılıq. qırcaqçılıq. qıracçılıq. zalimlik. zülmkarlıq.

sitəmgərlik qolçomaqlıq. xanxanlıq. dərəbəylik. qıyınlıq. zalimlik.

sitər ut yeri.

situdə sevilmiş. öqülli. öğülli. ökülli.

situh bezgin. bıqqın. sökük. yarıq. yalız. yalıt. yalzan. yalvac. yalavac. yalvara. avara. açılaz. aciz.

situn dirək. dayaq <> payaq. paya.. . sütün. dikəc. dikə, -situni fəqərat : omurqa, onurqa sümüyü. belgəmiyi. dikinə durmuş dirək.. ösgün. bitgin.

situn sutun dikənə.

situni fəqərat okurfa. onqurğa. onqura. bel gəmiyi.

sityişgər tapan.-tanrı sityişgəri : tarıya tapan.

siud ağış.

siud ağış. yoqa. yoğa. qalxış. çıxış.

siud ucalım. yüksəlim. qalxım.

siud yoqa. yoğa. qalxış. çıxış.

şivə yöntəm. biçəm. biçim. özgülük. qılıq. yol. yöntəm. diyalektik. deyilək. deyiliş. diyələk. diyəliş. ağız. ləhcə. söyləyiş. deyiş. söyləmə yolu. uslub. istil. taxım. tutum. davranış.

şivə yürüş. yeriş. qılıq. davranış. xuy. rəftar.

şivəli yürüşlü. yerişıi. qılıqlı. davranşlı. xuylu. rəftarlı.

şivən metatez < çığvın. şıvqın. cıvqın.

sivil başpozuq. qarayaxa.
1   ...   99   100   101   102   103   104   105   106   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə