EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə102/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   98   99   100   101   102   103   104   105   ...   125

şəxsi -şəxsi vəsayil, əsas, ləvazim : özgərək. özünə gərəkli nərsələr.

şəxsi -şəxsi xisusiyyət : özgü özəllik. özük özəllik.

şəxsi adıncık. özlük. özəl. tünək. daxili. xisusi.kişisəl. arıncıq. iyiş. iyəş. özlik. dərbəs. özlık. arıncıq.

şəxsi ençi. özəl. xisusi.

şəxsi mənsik. bənsik.

şəxsi öz. xisusi.-öz işivi özün gör, acıqlansan, özün söğ.-öz ev : şəxsi ev.-öz qoşuların yığıb, bir kərəlik itib gedmiş : şəxsi vəsayil.

şəxsi özəl. birisi. ergil. ərgil. özəl. yekə. tək. birət. birəy. yalnız. yak.-üçüncü yak : üçüncü kişi. şəxs.-yekə irəttə : şəxsi yola.-özü üçün özəl (şəxsi) ev eşik qurmaq : ev açmaq.

şəxsi özəl. öz.

şəxsi. -xisusi yaşam : iç yaşam : öz yaşam : iç keçim.

şəxsiciliq yekəçilik. individualism.

şəxsiləştirmək özəlləştirmək. özləştirmək.

şəxsiyətçi yekəçil. individualist.

şəxsiyətli ərdəmli.

şəxsiyətsiz türsünsüz. kişiliksiz. üzsüz.

şəxsiyətsizlik yiyəsizlik.

şəxsiyyət vermək kimləndirmək.

şəxsiyyət ağayu. ağa.

şəxsiyyət kəsigə.-şəxsiyyətli : kəsiqəli.-şəxsiyyətsiz : kəsiqəsiz.

şəxsiyyət kimlik. mənlik. bənlik. kimsəlik. kimsilik.-şəxsiyyətsiz : silik. üzsüz. kimliksiz. ürzəsiz. ərdəmsiz.

şəxsiyyət kimsə.-gündəmdə olub, şəkili qazetələrdən, dərgi qapaqlarında salınan ünlü, tanınmış kimsə : qapaq ulduzu.

şəxsiyyət mənlik. hüviyyət.

şəxsiyyət özük. özlük. özgük. özgül. kimlik.

səxt şodən sarpınma. sarpınış. sərtlənmə. sərtləniş. itinmə. itiniş. artma. artınış. bərkinmə. bərkiniş. qayrınma. qayrınış. güclənmə. gücləniş. gücünnmə. gücnünüş. qocrunma. qocrunuş. şiddətlənmə. şiddətləniş. iştidad.

səxt -seft o səxt : sımsıxı. bərk bərk.

səxt ağır.

səxt çətin. burşuq. qaramıq. qaramuq. əngəl. qarşıl. qarışıl. qonqal. qanqal. qınqal. çöngəl. büklüm. burqu. çaparız. düşüş. düşmə. mane'. axsama. axsaqlıq. işgil. müşgül. güclük. gərək. girək. işgil. müşgül. çətinlik. çıxılmazlıq.

səxt gərgin. tarınmış. çətin. qasıq. qasqıq. qısıq. qısqıq.

səxt qart. qırt. yaşlı. yaşlanmış. qoca. qarımış. çiyimsi. çigit. çiğil. çiy. çiğ.-səxt şodən : qartalmaq. əsgirmək. əsgimək. köhnəlmək. çiqitlənmək.

səxt qırasıya. tünd. iti. öldürəcəsinə. əzicəsinə.

səxt sağlam.

səxt sərt. qırt. bataqara. çətin. çigit. möhkəm.

səxt sərt. qırt. tavıl. tapıl. güc. qaldırı. çətin.

səxt sərt. sarp. sərtlik. sarplıq. çətin. çətinlik. dalcanaq. dalbanaq. darbanaq. darcanaq.

səxt sıxı.

səxt sıxı. sərt. qırt.

səxt tərs. çətin. bərk. möhkəm.

səxt yaman. çətin.

səxti bağca. gərək. girək. işgil. müşgül. çətinlik. çıxılmazlıq. müsibət.

səxti qıyınşılıq. çəkəçək > keşakeş. çəkələmə. çəkməçək.

səxti səxlik. sərtlik. sarplıq. qıyınlıq. qıcınlıq. qınıclıq. qıynıqlıq. qatılıq. güclük. bükdənlik. bükdəşlik. çətinlik. bulğaşlıq. bulaşlıq. basılıq. basığlıq. zorluq. buruşluq. burşuqluq. işgillik. müşgül. işqal.

səxti sıxıntı.

səxti sıxıntı. sərtlik. güclük.-səxti keşidən : sıxılmaq.

sə'y edən əlləşən. çalışan.

sə'y edmək çalışmaq. qoşuşmaq.

sə'y edmək çalışmaq. qoşuşmaq. qaçışmaq. (> kuşeş edmək(fars). uğraşmaq.

sə'y edmək duruşmaq.

sə'y edmək suvaşmaq. çalışmaq. ciddi cəhd edmək. girişmək.

sə'y edmək üzənmək. çabalamaq. çalışmaq. can atmaq.

sə'y çaba (< çapmaq). güc. qaldırı. qeyrət. talaş. dalaş. çalışma. çalışma. çabalama. əlləşik. əlləşmə. dalaş. talaş. çalaş. çalış. çalışma. qoşuş. təlaş. dalaş. dalqaş. dalqaç. dalqıc. dalsıc. qıvrış. qıvırış. qoşuş. çapış. çapıç. çalqış. çalış.-sə'y edmək : əlləşmək. dalaşmaq. talaşmaq. çalaşmaq. çalışmaq. çalqışmaq. qoşuşmaq.-sə'ysiz : təlaşsız. dalaşsız. dalqaşsız. dalqaçsız. dalqıcsız. dalsıcsız. qıvrışsız. qıvırışsız. qoşuşsuz. çapışsız. çapıçsız. çalqışsız. çalışsız. başı, qanı soğuq. xunsərd.-sə'y edmək : qoçlanmaq. çalışmaq. çabamaq. çabalamaq.-işə çaba göstərməmək : sürüncəmə bıraxmaq.

sə'y çalış. didiş. didin. cəhd.

sə'y duruş.

sə'y əmək. çalış. çalışma. cəhd.

sə'y əmgək. əmək. çalış.

sə'y iş. çalışma. etginlik. faaliyyət.

şey iş. nərsə.-bu nəcür iş.

şey iş.-bu nasıl iş.

şey nəmə.

şey nərsə. nəsnə.

şey' nərsə. nəsnə. əsas.

şey nəsnə. kimərsə. buyum. nəsnə. kimərsə.

şey qapçüq.

səyahət edmək aylanmaq. dolaşmaq. dönmək. dığırlanmaq. devrənləmək. sarılmaq. saparanmaq. savaranmaq. əğrənilmək. gəzinmək.

səyahət edmək ilgərmək. gəzişmək. gəzinmək. gəzələnmək. yolağçılanmaq.

səyahət dolaş.

səyahət gəzinti. gəzgən.

səyahət gəzinti. gəzgən.

səyahət gəzinti. səfər.-gəzintiyə, səfərə, səyahətə çıxmaq : yola girmək. yola gedmək.

səyahət gəziş. yörə. gəzmə. gəzit. gəzim. aylanış. dolanma. gəzmə. gəziş. gəzlənc. seyl. seylan.

səyahət gəzit. gəzim. aylanış. dolanma.

səyahət gəzmə.

səyahət gəzmə. gəziş. gəzlənc. seyl. seylan.

səyahət gəzmək. qəziş. gəziş. gəzik. gəzək.

səyahət yolçuluq. gəzi. gəzi. dolanma. gəzintilik. gəzməlik. gəzi. gəzinti. dolanma.-səyahət edmək : gəzmək. dolanmaq. dolaşmaq.-səyahətqah : seyrangah. gəzinti yeri. bağ.

səyahət yörə. gəzmə.

səyasət göstüri. göstəri. görünü. görgüt. görüntü. tədbir. yasaq.

şeyda alıq.

şeyda sevquci. sevən. sevici. aşıq. valeh. fədakar.

şeyda tilbə. təlbə. dəli. vurqun. məcnun. şuridə.

şeydalıq alıqlıq.

şeydalıq cinun. əğim. istək. bulqa. bulqama. dilək. dəlilik. divanəlik. qamat. qapat. tapat. çapat. baçat. biçət. meyl. iştiyaq. qaplıca. qapcıq. həvəs.-gənclərin tapatın doyurmaqla yatırmaq gərək, susuz qalıb, susamışı, su ilə qanırmaq gərək.

şeydalıq havalıq. dəlilik. vurqunluq. vırqınlıq. otuculuq. otculuq.

şeydayi kələpət. bulanıq. qalıq. alıq. dəli. qarışıq. çalalı. çallaq.

səyəlan aqış. axış. ağızdan axan su. cərəyan.

səyəlan axım. axıntı. cərəyan.

səyəlan cərəyan. axış.

şeypur -oyandırma şeypuru : qalx borusu.

şeypur burqu (burnuzdan olur) gövdüm. kövdüm > (qav dom(fars).

şeytan uşaq həşəri. dizman. yaramaz.

şeytan uşaq həşəri. dizman. yaramaz.

şeytan -bu meydan, bu şeytan : bu görüş, bu oluş.

şeytan -kiçik yalançı şeytan aldadır, yekə yalançı özün.

şeytan albarstı. kuytıl.al. alalsumer. aluaşur : şeytan (aldatan). şayan. yağı. yəği. yaq. albarstı. albızqə kuytıl.

şeytan azmıq. aşmıq. saptaq. azdaq.-bir gözlü baxma, iki gözlü bax, bir gözlü baxmaq, şeytan işidir.

şeyx apqaç. avıçqa. elcə bilən.

şeyx apqaç. avıçqa. elcə bilən. uçuran. uçur. ucur. qam. kam.

şeyx gömüt. albaş. elbaş. alim. yetim. qanaq. yanaq. bilgin. bilgit. bilir. bilici. tanışman. danışman. tanuq ərdi. ərgit. ərmiş. qanqut. anqut. görgüt. arif. danqa. baxcı. baxşı. münəccim.

şeyx mürşid. yol atası. qanaq. yanaq. bilgin. xoca.

şeyx qaramaz. qaramas. yobaz. sofi. dinində aşırı gedən, davranan.

şeyx qutsal.

şeyx şex. dədə.-şexlər ulusu. dədəbaba.

səyyad avçı. ovçı. qapıcı. qapçı. şikarçı.

səyyad quşçu. ovçu.

səyyah barqın. turist. gəzgin. gəzgin. elgəzər. gəzəndə.

səyyah gəzgin. elgəzər. gəzəndə.

səyyah gəzginçi. gəzən. gəzgin. gəzinci. dolanan. yeğrik. yolçu.

səyyal axıcı. axışqan. sıvı. suvı. suva. suyuq. sulu.-səyyaliyyət : axışqanlıq.

səyyar -səyyar bazar : ordu bazarı : aralıq, dolanbac çarşı, bazar : rasta bazar. arasta.

səyyar dolanan. dönən. gəzlək. əğlək. fırlanan.-əğlək qapı.-əğlək satıcı : çərçi.-əğlək otac : gəzlək, səyyar döhdür.-əğlək yardım : gəzlək, səyyar kömək, yarıq.-əğlək kişi : bir yerdə durmayan.

səyyar gəzgən. gəzin. gəzən. ayaqlı.-ayaqlı kitab edi : çox bilgin.

səyyar gəziçi. gəzəgən. qəzik.-gəzik (səyyar) pərdə, tutaq : çıq. çiq.-səyyarlıq : gəziçilik.-gəzəyən, səyyar sağıc, sağın, həkim : ayaq döhdürü.-səyyarə : gəzəgən.

səyyar qalxan. köçər. köçən. gəzən. (# duran : sabit).

səyyar qalxan. köçər. köçən. gəzən. (# duran : sabit).

səyyar qanat. qonat. gəzəgən.

səyyar sayaq. gəzək. gəzik. gəzgin. qayaq. dolaşıb gəzən.

səyyarə -gəzəgənlər (səyyarələr) arasında dolaşan ufaq göyüm, göydək, asimani gövdələr: göydaşı. göğdaşı.

səyyarə gəzgin. yerci ulduz.

səyyarə gəzgin. yerci ulduz.

səza -(əcr. cəza. səza. müzd. ücrət) :.-badaş. balaş. paydaş. paylaş. (> padaş(fars). paylıq. iyili kötülü bir işdən düşən pay.

səza -nasəza : qalay. yaman. paylama. paylayış. sövmə. sövüş. sökmə. söküş. söyüş. söğüş. azarlama. azarlayış. küfür. küfr.

səza qan. yasa. yasaq. cəza. qisas. yaraşıq.-səzavar : yaraşıq.səzavar budən : yaraşmaq.

səzavar çağlın. çıxarlı. uyqun. qədər. əndazə. layiq.

səzavar salıqalı. çıxarlı. iste'dadlı. qərihəli. qabiliyyətli. burunman (> bırumənd(fars).

səzavar uyqun. uyul. layiq. həq. müstəhəq.-layiq, həq, müstəhəq, şayistə, səzavar görünmək : uyqunmaq. uyulmaq.

səzavarlıq yetər. yetərlik. yeti. yetilik. yetnək. yetənək. yetnəklik. çıxar. çıxarlıq. sığış. sığışlıq. sığmal. sığmallıq. bacarıq. bacarıqlıq. başarıq. başarıqlıq. dişlək. dişəlik. aşım. aşımlıq. bəsi. bəsilik. bəsim. bəsimlik. dayınaq. dayınıq. dayınım. dayınış. dayanıq. dayanış. dayanaq. dayanım. dayınımlıq. dayınıqlıq. dayınışlıq. dayınaqlıq. dayanaqlıq. dayanıqlıq. dayanımlıq. dayanışlıq. ləyaqət. layiqliq. qabil. qabillik. müstəiddlik. kapasitə. qabiliyyət.

səzəniş çaxmaq.-səzəniş edmək : çaxmaqlamaq.

səzəniş qaqqı. qaqqıc. qaqıc. məlamət.

səzəniş qına. qınaq. tobix.

səzəniş təpgü. məlamət. yazuq . tə'n.

şib axqın. əğim.

şib əğik. qaya.

şibh əş. bənzər. misil.

şibhi cəzirə yarım aral : aral, ada.

şibhi cəzirə yarımada. yarmada. . yarımaral. yarımutrau. tübək.

şibli əğimli.

sibqət götürmək aşmaq. aşınmaq. aşunmaq. aşqınmaq. keçmək. yarıtmaq. yarıb keçmək.

sibqət tutmaq burnaşmaq. keçişmək.

sibqət tutmaq, almaq ötüşmək.

sibqət -soldan keçmək, sibqət almaq : sollamaq.

sibqət aşın. yarıt.

sibqət aşın. yarıt. osıt. ötüt.-sibqət alan : osıtan. ötən.

sibqət iləriş. keçiş. qaçış. basış.

sibqət osıt. ötüt.-sibqət alan : osıtan. ötən.

sibqət ötüş.

sibut -sabit, sibutlamaq : qanıtlamaq. dəlillətmək. müdəlləl edmək. müstənəd edmək.

sibüt gəşniz.

sibutlama anıtlatı. anıtlama. inatdırı. yerləştirmə. yerləştiri. tapıtma. bəlgələmə. bəllətmə. sənədlətmə. birkitmə. dikdəmə. tikləmə. dibləmə. diblətmə. kökləmə. köklətmə. barlama. varlama. var edmə. dabanlatma. sağlama. sağlatma. doğrutma. doğrulatma. onatma. onqatma. onqutma. qərarlama. isbat edmə.

sibutlama barlama. varlama. var edmə. dabanlatma. sağlama. sağlatma. doğrutma. doğrulatma. onatma. onqatma. onqutma. dikdəmə. tikləmə. yerləştirmə. yerləştiri. tapıtma. inatdırı. anıtlama. anıtlatı. bəlgələmə. bəllətmə. sənədlətmə. birkitmə. dibləmə. diblətmə. kökləmə. köklətmə. qərarlama. isbat edmə. sibutlama.

sibutlamaq dikdəmək. tikləmək. tapıtmaq. birkitmək. dibləmək. diblətmək. kökləmək. köklətmək. inatdırmaq. anıtlamaq. anıtlatmaq. bəlgələmək. bəlgələtmək. bəllətmək. sənədlətmək. var edmək. barlamaq. varlamaq. dabanlatmaq. sağlamaq. sağlatmaq. doğrutmaq. doğrulatmaq. onatmaq. onqatmaq. onqutmaq. qonqutmaq. qonutmaq. yerləştirmək. isbat edmək.

sicill çək.. kimilik bildirən bəlgə, sənəd : çanıt. çantıq. cüzdan.. kimlik. tanqsa. andac. tapı.. kütük. kötük.. tapu.

şiddət < sıxdat. azış. yeyinlik.-azışmaq : hizlənmək (şitab : metatez < daşab. daşıq. hərəkətdə itilik).

şiddət acılıq. ağırlıq. atıqlıq. basqınlıq. çalaqlıq. çeviklik. durşuluq ( < durmaq). eşqal. girivə. güc durum. güclük. hislilik : itilik. qapazlıq. qapızlıq. qatılıq. qırıcılıq. qırqlığ. qısqıc. sərtlik. sıxıntı. sıxıntı. sürəklilik. sürətlilik. tezcanlılıq. tələsiklik. tərslik. üstünlük. yavuzluq. yügürüklük. zirəklik. əziyyət. hakimiyyət. qalibiyət. məşəqqət. zəhmək. zorluq. inqibaz.

şiddət atar tutar. itilik. tündlük. hiddət.

şiddət corluq. zorbalıq.

şiddət hiddət. darıt. qızıt. qərəz. qayız. acıq. öcük. öcqüq. kin. qınağrın. qanağrın. doluş. doluq. hınc. qınc. öfgə.

şiddət sərtlik. itilik. acılıq.

şiddətlə yüksəltəc. təşdidlə.

şiddətləniş sarpınma. sarpınış. sərtlənmə. sərtləniş. şiddətlənmə. iştidad. itinmə. itiniş. artma. artınış. bərkinmə. bərkiniş. qayrınma. qayrınış. güclənmə. gücləniş. gücünnmə. gücnünüş. qocrunma. qocrunuş.

şiddətlənmə şiddətləniş. iştidad. sarpınma. sarpınış. sərtlənmə. sərtləniş. itinmə. itiniş. artma. artınış. bərkinmə. bərkiniş. qayrınma. qayrınış. güclənmə. gücləniş. gücünnmə. gücnünüş. qocrunma. qocrunuş.

şiddətlənmək hizini artırmaq. təpmək. təbmək.

şiddətli -çox şiddətli : çox iti. çıldırasıya. çaldırasıya.

şiddətli acılı <> azılı. azqın. iti. təhlikəli. gözü dönmüş. qızqın.

şiddətli atıq. hiddətli.

şiddətli daşdaq. çox acıdıcı.

şiddətli iti. itici acıdıcı. acıdan.

şiddətli iti. qara. tünd. tün.-qara söğuq.-qara qış.

şiddətli qatlıcaq. qatıca. sərtcə. qıyın.-.

şiddətli sərt. qırtçı.

şiddətli sivri. kəsgin. axqın. yaxqın. yaxut. hadd.

şiddətli suqu. sərt. sürətli. hızlı. sübatli. əzimli.

şiddətli tərən. dərin. şədid.

şiddətli urqan. vurğan. coşqun.

şifa tapmaq onalmaq. onqalmaq. doğrulmaq. dikəlmək. düzəlmək. sağalmaq.

şifa tapmaq savmaq. savramaq.sağalmaq. düzəlmək.

şifa vermək çıkarmaq. bəcərmək(kəsəl dən). qutarmaq.

şifa vermək çıkarmaq. bəcərmək(kəsəl dən). qutarmaq.

şifa vermək onarmaq. onqarmaq. doğrutmaq. dikətmək. düzətmək. sağatmaq. iyiyə çevirmək.

şifa vermək onqarmaq. onartmaq. iyilətmək. yeğlətmək. sağaltmaq. düzəlmək.

şifa vermək onqartmaq. onqurtmaq. yonqartmaq. düzəltmək. keçirtmək. sağaltmaq.

şifa ilac.sava. savra. dava.

şifa ilac.sava. savra. dava.

şifa' şəfa'. iyiləc. iyiləşiş. iyiləşmə. iyiləşim. qutac. qutluş. qutuluş. qurtac. qurtuluş. qutulma. qurtulma. qalxınma. qalxac. qalxış. sağac. sağlış. sağlım. sağalma. sağlış. alac. əlac. çara. nəcat. dərman.

şifahən ağızdan.

şifahi ədəbiyat ağız çıxarma.

şifahi ədəbiyat ağız çıxarma.

şifahi xəbər sözlü sav.

şifahi ağız.-ağızdan : şifahən.

şifahi ağızca. sözlü. dil -ağız.

şifahi ağızca. sözlü. dil. ağız.

şifahi ağızdan. sözlə. sözlü.

şifahi avuz. ağız.

şifahi -şifahi ədəbiyyt ağız yazın.

sifarətxana böyükelçilik.

sifariş buyruq. ısmarış.

sifariş buyruq. ısmarış.

sifarişi ölçülüq. ısmarış. (# götürü, götürə paltar : hazir paltar).-ölçülüq paltar : ısmarış paltar.

sifarişi ölçülüq. ısmarış. (# götürü, götürə paltar: hazir paltar). -ölçülüq paltar: ısmarış paltar.

sıfat görünüş. sıfat.

sıfat. -çıray. görüntüm. dış görünüş.

sıfatla tasvir edmək. aqsettirmək.

sıfatlav tasvir.

sıfatlı gözəl görünüşlü.

sıfatsız qaba. bayağı. zevqsiz.

sifət (vəsf. vəsif. ). qapat. yapat. çapat. çapaq. çapıt. çapıq. salaq. salıq. salış. sayaq. sayıq. sayış. çağday. çağlıq. çağlış. yağday. yağlıq. yağlış. şəkil. çəkil. çəkiş. çəkim. çəkit. duruq. duruş. durum. qılıq. qılış. qılım. qılıt.

sifət ataç.

sifət ataç.

sifət axın. sın. sinir. sin. özgülük. xislət. karakter. adət.-bu nə sinirdi qaplandın.-bu sinirlər atılmalıdır.-sın atac : sifət adı.-sifət adı : sın atac.

sifət ciq. cih. hır. ıra. sin. sın. yaradılış. qurum. qılıq. özəlik. özgül. özgülük. xislət. xəsiyət. səciyyə. karakter.

sifət görüm. görünüm.qılıq.

sifət özənti. dirim. keyfiyyət. başqalıq. xisusiyyət. netəlik. necəlik. vəsf. tə'rif. qoltuq.

sifət sın. görünüş. qılıq.

sifətli özgülü. sinirli. sinli. xasiyətli. xislətli. karakterli.

sifon bas.

şifrə him. im. dək. tok. tox. simgə. simbol. əlamət. işarə. rəmz.

şifrə him. im. dək. tox. tox. simgə. simbol. əlamət. işarə. rəmz.

sift o möhkəm qısqıvraq.

sift o səxt qısqıvraq.

sift < sıxt. sıx.

sift dolma. qəliz. quyuq. bəksim.

şigiftəngiz daşra. tansuq. qarmaşıq. əcib.

şığın xarcaman.

şik böqlü. yaxışıqlı. iyi geyimli.

şik dalboy. incə geyinmiş. yasım. zərif. işvəkər. qurulmayı sevən.-yasımı bitib qalıbtır : cilvə yaparaq durur.

şik xoşgil. xoş. qayın. qatın. gözəl. dilmə. diləm. sevimli.-qadın oğlum.-qadın tanrım.

şikaf qaç. qaça.

şikari yırtıcı.

şikarqah avlaq. ovlaq. ov yeri. qamırqa.

şikarqah çapalanğ.ovlağ. nəxcir.

şikayət edmək tarıqmaq. dərt yanmaq.

şikayət edmək tavursamaq. davursamaq. sızlanmaq. ağlaşmaq. tıqsımaq. qarşı qoymaq. bıqsınmaq. sızlanmaq.

şikâyət edmək yonqamaq. yanmaq : mən səndən yanaram yanarlar : şikayətçilər sənin əlindən səndən tanrıma yanaram. yonqatmaq. yanğamaq. yanıtmaq. çuğullamaq. qoğulamaq.

şikayət etmədən tıqsıvsuz. səs çıxarmadan. itaət edərək. uysallıqla.

şikayət diləkcə.

şikayət ilənc. ötük.

şikayət sızı.

şikayət sızı. sızqı.

şikayət söz. giley.

şikayət tarquv. darğuv ( darılmış : darıxmış). sızlanma. yanma.

şikayət tıqıs.

şikâyət yanı yonqaq. ilənc. ötük. yonqat. yanğa. yanıt. çuğulluq. qoğut.

şikayət yanığ. yanğış. yanğışıq. yanığış. yaxınma. yaxınıq. yaxınış. yaxınım. yaxnım. yaxnış. diləkcə. duruşum. giley. sızlanma. sızıltı. sızlama.-diləkcəsin (şikayətin) posta yoluyla göndərmiş.

şikayət yaxınış. yaxış. yaxıt. yaxıc. çapsı. çapsıc. çapsılanış. çapıslanış. giley. çilə. çilək. sızlanış.

şikayətçi -hər şeydən şikayətçi olmaq : sınçıqlamaq.

şikayətçi gileyçi. giləçi. şaki. yanığçı. müştəki. yanğışçı. yanğışan. yanğışqan. yanğışıqçı. yanığışçı. yaxnışçı. yaxnışan. yaxınışçı. yaxınışan. yaxnımçı. yaxnıman. yaxınan. yaxınıqçı.

şikayətçi iləncli. ötüklü.

şikayətçi iləncli. ötüklü.

şikayətçi tarıquvçu. sızlanan.

şikayətçilər yanarlar.

şikayətə, mahakiməyə bağlı yarğılı.

şikayətlənmək -öz özünə şikayətlənmək : mırılldanmaq. söylənmək. söğlənmək. deyinmək.

şikayətlənmək şikayət eyləmək : yaxmaq. sızlamaq. küyünmək. göyünmək. acımaq.ağrı yanğmaq. gileylənmək. sözlü olmaq. duruşmaq. sızlamaq. sızlanmaq.

şikayətlənmək sızlanmaq.

şikayətlənmək tıqısmaq.

şikayətlənmək yamanlanmaq. ilənmək.

şikayətlənmək yanığışmaq. yanqışmaq. yanığmaq. yaxnıqmaq. yaxnımaq. yaxnışmaq. yaxınmaq. yaxınıqmaq. yaxınışmaq.

şikayətlənmək yaxınmaq. çapsılanmaq. çapıslanmaq. çapsılmaq. qamsılmaq. gileylənmək. çilənmək. sızlanmaq.

şikayətli gileyli. sözli.

şikayətnamə duruşma. murafiə. dadxast.

şikayıtlənmək yanıyanmaq.

şikəm qondə göbəkli.

şikəmbənd sıxma.

şikən -çin o şikən : saçda olan, oluşan qıvrıc, çin. hörcük. örcük. hörüc. örüc. quluş. quluc.

şikən qırıcı. qırcı. qıran. sındıran.

şikənbə qursaqdcıq. qursadcıq.

şikənc küncük. çin. qırış.

şikəncə

şikəncə -basqı, işkəncə ayqıtı : qıyındaraq. qıyındara. qındaraq. qındara.

şikəncə bəla. bulac. acı. acıq. azıq. azar. acar. acıma. acınma. acırma. azınma. azırma (> azordəgi(fars). aincik. bükəc. boğac. tutac. düşəc. qapız. qapaz. qapsıq. qanqıl. qanqal. giriftarlıq. güclük. zorluq. çətinlik. çalız. çalaz. qəza.

şikənəndə sölpülməmiş. diri. qolayca qırılan. gəvrək.

şikəsst dadən yencişdirmək. yenğişdirmək. yendirmək. dizə köçürtmək. amana gətirmək. məğlub edmək. be zanu dər avərdən. sındırmaq. əğritmək. pozmaq.

şikəst vermək (yarışda) qamalamaq. qapalamaq. çapalamaq. altdamaq. yenmək. yendirmək. sındırmaq. üstələmək. qələbə çalmaq.

şikəst xorde sınıq. sınqın.

şikəst yemək altda qalmaq. yenilmək. qarşılıqsız qalmaq. cəvab verəməmək.

şikəst yemək çezmək. çözqalamaq. çözqalmaq. başaramamaq. bacaramamaq. bəcərəməmək. nayil, müvəfəq olamamaq.

şikəst yemək tutuzduramamaq. çatdıramamaq. nayil olamamaq. yıxılmaq. sınmaq.

şikəst (axsaq) duvara dirsək vurdular.

şikəst axsaq.

şikəst qırıq. sınqın.

şikəst üzünmə. üzülmə. yenilgi. üzük. sınıq. -xətte şikəstə, monkəsir : qırıq cızıq, cızqı.

şikəst yanmaz. fələc.

şikəst yenilgi. məğlubiyyət.

şikəstə bənd qırıqçı. sınıqçı.

şikəstə bənd qırıqçı. sınıqçı.

şikəstə bəndi edmək qırıq sarmaq : sınıq bağlamaq.

şikəstə bəstə sınıq sökük. qırıq tökük.

şikəstə del könlü qırıq, üzgün.

şikəstə xət qırma yazı.
1   ...   98   99   100   101   102   103   104   105   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə