EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə101/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   97   98   99   100   101   102   103   104   ...   125

şərh

şərh açı. açış. açma. açlama. yoru. yoruş. yorma. yozu. yozuş. yozma. çözü. çözüş. çözmə. təfsir. təşrih. gözəriş. tə'bir. təfsir. açılama. açıqlama. açqıç. aydınlama. izah. tozih. açımlama.

şərh açqıç. açma. açıqlama. içtinləmə. içaçlama. özüzləmə. aydınlama. izah. tozih.

sərhəd başqat. başçət. başxət.

sərhədd araçək. sınır. mərz. qırağ. uc. sınır boyu. sınır. duruq. doruq (< durmaq). sınır. qısıt. hidud. uc. qıyı. qıraq. qayı. kənar. sahil. həd. çək. çəkə. sınır. son.-həmsərhədd : sınırdaş.-sərhəd əmiri : ucbəyi. nəvvab.-sərhəddli : sınırlı. qısıtlı. hidudlu. uclu. qıyılı. qıraqlı. qayılı. kənarlı. sahilli.-sərhəddsiz : qıraqsız. qayısız. sınırsız. qısıtsız. hidudsuz. ucsuz. qıyısız. kənarsız. sahilsiz.

sərhəng albəy.

sərhəng çavuş. başçı.

şəri' cəza yastaq. hədd.

səri saman yosun. rəsm qayda. adət.

şəri'

şəri' bağış. bağşıt. bağışlanmış.

səri çabuvuq. sürətli. hızlı.

səri cürüq. yürük. sürətli. hızlı. çabuq. canlı. çevik.

səri’ çapıq. çabıq. çapqın. çalamıt. çalaq. çalıq. çalqıt. saçqın. saçıq. çaçqın. çaçıq. dalasıq. tələsik. qıvraq. qıvıraq. evgin. ivgin. evəgin. ivəgin. ivədili. ivdəli. əcələli. fori.

səri’ evgin. ivgin. evəgin. ivəgin. dalasıq. tələsik. saçqın. saçıq. çaçqın. çaçıq. çapqın. çalamıt. çapıq. əcələli.-səri' posçu.-ivəgən çapar.

səriən çalıq. çapuq. iti.

səriən tezlik. əcələ ilə.

şəriət qətə. qata. xət.-yol bilməz, baş əğməz, baş əğər, yol bilməz.

şəriət yasa. çəmrən.-dörd qapı : (şəriət. təriqət. həqiqət. mə'rifət).

şərif şal. bükül. bükmə. büklüm. şal. aşırtma. çalma. şal. yağlığ.

şərif sarqun. qutsal. muqəddəs. tansuq. incuq. çələbi. cənab. üzüağ. namuslu.

şərifanə əfəndicə.

şəriflik çələbilik. tansuqluq. incuqluq. cənabilik.

şərifliklə şərəfətməndanə. sayqıqla. sayqıyla. yücəliklə. yücgəliklə. yücəkgin. ucalıqla. ucaqıqla. ucqayla. ululuqla. uluğlukla. ulğukla. böyüklüklə. böykülüklə. üstünlüklə. üsütşüklə. üsütlüklə. nəcibanə. bozorqvaranə. əsilanə. əsalətlə.

şəriflilik qanlılıq.

sərih açıq. tizivün. anlaşılır şəkildə.

sərih anık... yaktı. aykın. aydın. açık.

sərih anık... yaktı. aykın. aydın. açık. yasıq. yayıq. yazıq. kinayəsiz. açıq.

sərih şart. çart. açıq. açıqça.

sərih sərik. açıq. döşəli. geniş. açıq. ələni. aydın. fəsih.

sərih uturu. açıq. ələnən. aşikar.

sərih yasıq. yayıq. yazıq. kinayəsiz. açıq.

sərihən açıqca. qabırlaq. qabırsaq. soyulmuş. qabığlanmış.

şərik edmə ortaq qoşma : .

şərik olmaq qatılaşmaq. ortaqlaşmaq.

şərik qoymaq əş qoşmaq. əşlətmək. qoşatmaq. qoşlatmaq.

şərik

şərik ortaqtaş. ortaq.

şərik qapaşıq. qabaşıq. qapşıq. qabşıq. ortaq. ortaş. ortac.

şərik qatışıq. nərsədə ortaqlığı olan.

şərik qoşarta. ortaq. arxadaş.

şərik qoşunc. qatınc. ortaq. bölümçü. böləkçi. səhmli. səhamdar. bir yığına, topluma, sürüyə, işə otaqlaşan, qatılan.

şərik sərik. kosak. qoşuq. qovşaq. yoldaş. bağlı. ortaq. qatnaş. ara. qoşul. qatıl .-şərikli mal : ara mal. orta mal. ortakli mal.

şərik yardakçı. ortaq.

şərikiz qatışıqsız. nərsədə ortaqlığı olmayan.

şərikləşmək qabşıqmaq. qapşıqmaq. qabaşıqmaq. qapaşıqmaq. ortaqlaşmaq. ortaşmaq.

şərikli paylı. səhami.

şəriklik qatışlıq. qatılıq. ortaqlıq. ortaşlıq. şərakət.

şərir yaramaz. ağıq. pis. kötü. bəd.

şərit çadır, qalının qırağlarına tikilən enli, enlicə zavar, qolan, kolan.

şərit qətə. qata. xət. ulaşım.

şərit sarxıntı.-bir ölkənin əğəmənliyi altında tuttuğu, bəlli genişlikdə su sarxıntısı, şəriti : qara suları.

səriül hərəkət tovlı. bavlı (v <> ğ ) bağlı. iti. səriüsseyr.

səriüseyr qaçar. çapar. iti.

səriüsseyr çapasür. çapçapar.

səriüsseyr iti, yeyin ilərləyən, yolğan.-ivəgən xəstəliklər.-ivəgən qatar.-ivəgən çapar : səri' posçu.

səriüsseyr tovlı. bavlı (v <> ğ ) bağlı. iti. səriül hərəkət.

səriüsseyr uçqunlu.

səriüsseyr uçqur.-uçqur araba.

səriüssyer yollu. iti. tez. ekspires.-yolu qatar, gəmi.

sərkar (xanım) ağabayan. xanım əfəndi.

sərkargər alanbaş.

sərkargər işçibaşı. dəğnəkçi. dəğənəkçi. sobaçı. mübsir. nazir. işçibaşlıq.

sərkargər iştayır. iştəğir. iş çevirən, aparan. aparcı. işbaşçı. işbaşı.

sərkədə alaybəy. alaybəyi. toqsabəy. başçı. tuqral. tuqsabay.

sərkədə sərdar. başlıq. qamander. kumandarrəyis. amir.

sərkərdə əl başı. elbaşı. eləbaşı. oyunda baş olan kişi. peyk. bağçı. sapçı. ipçi. qılavuz. çapbar. öndər. yöndər. rəhbər.

sərkeş boysaq. asav. asi.

sərkeş dik qafa. dikəbaş.

sərkeş qartlanmaz. qartlanqaz. gəməlməz. gəmalmaz. dikəbaş : qanğırıq. dikqafa. dəmirbaş. təpirbaş. çomaxbaş. dayaqbaş. baltabaş. qalınbaş. dirəkbaş. gücbaş. dirəngən. dirəncin. dirəncən. inad. qara damaqlı. qara dadaqlı. qara başlı. inadçı. duraqlı. turan. duran. kəllə şəq. islatan. sulayan. müsirr. israrlı. qınzır. qıncır. domuz. doğuz. donğuz. tərs. gödən. inad.

sərkeş qonqar. qınqır. qonqır. öngər. inad.

sərkeş tapınmaz. tabınmaz. uymaz. boyunlanmaz. boynalmaz. boynəğməz. başəğməz. qulaqlanmaz. qulaqverməz. söz dinləməz. asav. itaətsiz. ğeyri müti'.

sərkeş vəhşi. alıcı. qanquduz. qanutuz. yırtıcı. qaqşal. sərt. qırt. ıssız. ısqal. boş. yabanıl. yabanı. asav. tüngül. cəngəli. yabayı. yavayı. vəhşiləşmiş. tiqər. diqər. yaban. asav. dəli. asav. səkiz. yaban. sıçraq. saçan. atlağan.

sərkeşi -sərkeşi kərdən barlağlamaq. barlağmaq. yoxlamaq. gözatmaq. baş çəkmək.

sərkiş qartlanmaz. qartlanqaz. gəməlməz. gəmalmaz. dikəbaş : qanğırıq. dikqafa. dəmirbaş. təpirbaş. çomaxbaş. dayaqbaş. baltabaş. qalınbaş. dirəkbaş. gücbaş. dirəngən. dirəncin. dirəncən. inad. qara damaqlı. qara dadaqlı. qara başlı. inadçı. duraqlı. turan. duran. kəllə şəq. islatan. sulayan. müsirr. israrlı. qınzır. qıncır. domuz. doğuz. donğuz. tərs. gödən. inad.

sərkubi batıştırı.-sərkubi edmək : batıştırmaq. güclə yatıştırmaq.

sərkuft -sərzəneş, sərkuft, tə'nə, məlamət, nikuheş edmək : qaxınc edmək. qaqıc, qaqı qaqmaq. qaqımaq. bir suçu üzə vurmaq.

sərkuft -sərzəneş, sərkuft, tə'nə, məlamət, nikuheş, məzəmmət olunan : qınlanan. qınanan. qaqlacan. qaqacan. alçaq, xor, aşağ görünən nərsə kimsə.

sərkuft qaxınc. qınama.

sərlovhə başlıq.

sərlovhə təpəlik. balçaq. başlaq. başlıq.

şərm ar. uvut. ud. utanc utanma duyqusu. ədəb. həya.

şərm turquq. utatnma. həyâ. uya. uyqa. uyaq. uğqa. uğaq. oğaq. uğuq. həya.

şərm ut. əsirgəlik. rəhimlik. yumuşaqlıq. ıslaqlıq. iyilik. bağış. oxşaq. lütf. mulayimət. utanc. usanc. uyat. həya.

şərm uyat. utanc. həya.

şərmavər kəsit. qırıq. alçaq. kəst. utandırıcı. usandıran. müftəzəh.

sərmaya ana. çıxım. bangda, bir işdə yatırılmış para. anamal. damızlıq. anamal. aramal.-böyük sərmaya : ağır çıxım.

sərmaya anamal. gömü. sərvət. mal. dövlət. anamal. kapital. başmal. başmaya. anamal. anapara. kapital. yatırım.-sərmaya qoymaq : yatırmaq.

sərmaya ocaq.

sərmayədar anamalçı. kapitalist.

sərmayədarlıq anamalçılıq. kapitalizm.

şərməndə edmək utandırmaq. üzləmək.

şərməndə büzük.

şərməndə utancıq. uyatlıq. şərmsar. utanclı.-uyatlıq mən uyatlıq : şərmsarəm şərmsar .

şərməndə utanıq. utancaq. məhcub.

şərməndəlik utanış. utanma. utancaqlıq. məhcubiyyət.

sərməst olmaq süyrəmək. sütrəmək. əsrümək. keflənmək.

şərmgin uyatlıq. utanışlıq. utancaq.

şərmgin uylu. utancaq.

şərmli yaşmalı. yaşmaqlı. örtlü. örtgülü. çəkingən. utanclı. usanclı. məhcub.

şərmnak utanılacaq. utanacaq.

şərmnak üzqızartıcı.

şərmqah uyatlıq. məhrəm yer.

şərmsar uyatlı. utancıq. uyatlıq. utanclı. şərməndə.-uyatlıq mən uyatlıq : şərmsarəm şərmsar .

şərmsiz utanmaz. yırtıq. həyasız. üzüqara. utanmaz. kaşar. çaşar. həyasız.

şərmsizlıx edmək yırtılmaq. utanmamazlıq edmək. həyasızlıq edmək.

sərname başlıq.

sərneveşt başyazı. taxlaq. başyazı. alınyazı. yazı. dizgi. düzgü. dizgə. qarayazı. yazğıt. başyazısı. qazğa. alnyazı.

sərniqun edmək altedmək. altamaq. sındırmaq. yenmək.

sərniqun olmaq altanmaq. altına düşmək. alt olmaq. alta gedmək. sınmaq. yenilmək. devrilmək.

sərnivişt görgülük. baş yazı. umuc : yoksulun sevilməməsi. qutsuz umusu ucundadı.

sərnivişt görgülük. baş yazı. umuc : yoksulun sevilməməsi. qutsuz umusu ucundadı.

sərnivişt yazım. yazı. muqəddərat. başyazı.

sərpərəst başı.

sərpərəsti dənət. dənətim. dənətləmə.

sərpərəstlik edmək dolandırmaq. yetikmək. başçılıq edmək. idarə edmək.

sərpiç döngə. dönəməc.

şərq -bade cinubi şərqi : güney doğu yeli : ağca yel.

şərq < şığış. çıxış. gün doğar. gün çıkış(şığış). şığış.

şərq gündoğusu. doğu.

şərq məşriq. (boyalardan ana dörd yönə (cəhətə) verilən ad.)-qızıl = doğu.

şərq məşriq. önğ. ön. qabax. doğu. sağı batıya, solu doğuya durmuşda, tam qarşıya düşən yön.

şərqiyyat doğubilimi. oryantalizm.

şərqli doğulu.

şərqşünas doğubilimçi. oryantalist.

sərqurd yavər.

sərquzəşt başkeçəşi : başkeçişi. başdan keçən.

sərquzət ötük. ötək. macəra.

şərr adam qacar. qaçar. qaçara. qərəçi. qaraçı. savaşçıl. qavqaçı.

şərr

şərr gurultucu. gürültücü. qırıltıcı. hayküyçü. qavqaçı. qovqaçı. əli bayraqlı. qalayçı. qaraçı. yayqaraçı. haybıdırıqçı. şamataçı.

şərr ısız. pis. yava. kifir. (# ısı : iyi. xoş).

şərr pozuqçuluq. pozqunçuluq pozğaqçılıq. fəsad. vuruş. fitnə.

şərr şərçi. qaraçı. yalaçı. iftiraçı. itham edən.-yalaçı bəylər.-yalaçı qadın.

şərr tutu. girov. yavuzraq. yavızlık. yamanlıq. usallık. armadık.

sərrac qayışçı.

sərrac qayışçı.

sərrac qayışçı.

sərrac taxımçı. taxqaç.

sərraf qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. pul pozan.

sərraf qırıcı.

sərrast tastamam. dosdoğru. dümbələbdüz.

sərrişdə tutmaq tutalamaq. bacarmaq. yolun tapmaq. başın tapmaq.

sərrişdə ipucu.

sərrişdə öndər. tükəl.

sərriştə ip ucu : yol başı.

sərsam sərsəm. bayqınlıq. çıldırma.

sərşar taşqın. dolu. xoş.

sərsəm donqabaş. sarsaq. axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. qırıq. qırt. qart. qırtabaş.

sərsəri çapqun. çapar. çapqar.

sərsəri salsüri. gidan gidan. uşağın başını toğlaması.-gidan gidan, gidan!.

sərsəri sorumsuz. güvənilməz. başıboş. qaypaq. ipsiz. ipi qırıq. ipi çürük.

sərsərik koğalaqlıq. kovalaqlıq. koralaqlıq. korkoranlıq. qaqabaşlıq. qaqavaşlıq. qaqavanlıq. qaqavaclıq. avanaqlıq. giclik. alıqlıq. bönlük. budalalıq. axmaqlıq.

sərsərilik qaranqaşlıq. haylazlıq. işsiz gücsüzlük. yararsızlıq. düzənsizlik.

sərsəxt qatbaş. qanğırıq. dikqafa. sırtıq. üzdən gedməz. qaraastar. qarastar. inad. düddürü. diddiri. dirəngin. dirəngən. simitən. müsirr.

sərşir qeymaq. qaymaq. sütbaşı. xama.

sərşümari san.

sərşümari san.

şərt bağlama öçəş. yarış. mərcləşmə.

şərt bağlama öçəş. yarış. mərcləşmə.

şərt bağlamak bağalaşmaq.

şərt -iki kimsə ara şərt, mərc : cınaq.

şərt çəkişmə.

şərt ilalaşık. alalşık.

şərt işan.

şərt kəsmə. kəsim. kəsit. kərmə. kərim. qırma. qırtı. qırıt. boluş. bolut. ölçüt. balıq. balıt. bağlat. bağıt. barat. aydat. dərit. darat. deyit. yarıt. yartı. yarqı. yarıq. yarlıq. yarma. yonat. anlıq. orda. ordaq. burqat. qoyut. durat. hökm. qərar. qanış. qanı. inanc. oyu. oyuş. oyuq. düşüncə. qənaət.

şərt tutar.

sərtiraş xudtiraş. usturə(fars) < üzdara. ülgüc.

şərtnamə andlıq. qəsəmnamə.

şərtnamə anlaşma. anlaşım.

şərtnamə sözləşmə. yağday. alalşık.

şərtsiz ərkli. özbaşdaq. basdaqsız. düşək duzaqsız. qeydsiz bəndsiz.

şərur azqın. azıq. daşqın. daşıq. pozuq.

şərur gurultucu. gürültücü. qırıltıcı. hayküyçü. qavqaçı. qovqaçı. əli bayraqlı. qalayçı. qaraçı. yayqaraçı. haybıdırıqçı. şamataçı.

sərüsseyr çapır > şatır.

sərvər ağa. böyük. ağası. başı.

sərvət bəylik. mal. dövlət.

sərvət dövlət. borbay.

sərvət gömü. var. mal. dövlət. var. baylıq. bəylik. dövlət. dirlik. dirilik.

sərvət mal. varlıq. qalın. vargı. varım.

sərvətli kotallı. götəllı. kürşük. kürüşlü. qıllı. mallı. dövlətli.

sərvətmənd əlitox. əlidolu. əlibol. doluq. doyuq. tox. tamay. qannaq. kannaq. kankan. qarnaq. qarınğ. zəngin. bəyqil. bayqıl.

sərvətmənd qalın. qanıq. qanıt. qarun. qavurn. (< qavmaq : qavarmaq : qaburmaq < qab). kanlı. barlı. varlı. bay. bay. baysar. bəy. bəyik. bəyqil. bayqıl. əlitox. əlidolu. əlibol. dincəş. dolqun. dolu. doyuq. dolmuş. gərəksiz. günlü. günü bacada. keçimli. pullu. mallı. usa. zəngin. tox. tamay. yaşamlı. yaşmal. şanslı. nəgələli. devlətli. dövlətli. imkanlı. mürəffəh.

sərvətmənd qarun. qavurn. (< qavmaq : qavarmaq : qaburmaq < qab). kanlı. barlı. varlı. qalın. bay. bay. baysar. bəy. bəyik. bəyqil. bayqıl. əlitox. əlidolu. əlibol. dincəş. dolqun. dolu. doyuq. dolmuş. gərəksiz. günlü. günü bacada. keçimli. qanıq. qanıc. qanış. qanıt. pullu. mallı. usa. qannaq. kannaq. kankan. qarnaq. qarınğ. zəngin. tox. tamay. yaşamlı. yaşmal. şanslı. nəgələli. devlətli. dövlətli. imkanlı. mürəffəh.

sərxoş olmaq keflənmək. əsrişmək. köğşəmək. kövşəmək. koğşamaq. kovşamaq. kağşamaq. kavşamaq. bayılmaq. bayınmaq. bayışmaq.

sərxoş olmaq məst olmaq keflənmək. əsrikmək. əsrükmək. qafanı bulmaq. qafanı çəkmək : qafayı çəkmək.

sərxoş başı dumanlı. kefli.

sərxoş kavşaq. kağşaq. bayqın. əsrik. əsrük. kefli.

sərxoş qanıq.

sərxoş tuv. duv. uçaq. pırıltı.

sərxoşluq əsriklik. keflilik. dumanlıq. sevinc. sevinclik. dalqa. keflilik. şənlik.-sərxoş edmək : əsirtmək. məst edmək.

səryənde qoşan. qoşucu.

sərzəneş -sərzəneş, sərkuft, tə'nə, məlamət, nikuheş edmək : qaxınc edmək. qaqıc, qaqı qaqmaq. qaqımaq. bir suçu üzə vurmaq.

sərzəneş -sərzəneş, sərkuft, tə'nə, məlamət, nikuheş, məzəmmət olunan : qınlanan. qınanan. qaqlacan. qaqacan. alçaq, xor, aşağ görünən nərsə kimsə.

sərzəneş qaxınc. qınama. yamanlama. yermə. taqqac. qaqşıq. təqbih. şəmatət. tapdaq. qınaq.-istehza edmək : məsxərə edmək. qaqşıqtamaq.

sərzəniş edmək çıqışmaq. azarlamaq. qaxınclamaq.

sərzəniş edmək iqrimək. yermək.

sərzəniş edmək iqrimək. yermək.

sərzəniş edmək türtüləmək. dürtüləmək. dürtələmək. dürtüşdürmək. dürtmək. dükələmək. tə'n edmək.

sərzəniş edmək uyarmaq. uyarlamaq. tənbihləmək. təpikləmək. topuqlamaq. tobixləmək.

sərzəniş azar. çıqışma. qaxınc.

sərzəniş qalış. azar. tobix.

sərzəniş qaqqı. qaqqıc. qaqıc. məlamət.

sərzəniş qaxınc. suçu üzə vurma.

sərzəniş qaxınc.-sərzənişləmək : qatırqanmaq.

sərzəniş qızaq. ğəzəb.

sərzəniş tanqal. danlaq. yerik. iğrik. məzəmmət.məzəmmət. töhmət. alıq. qaxınc.-sərzənişləmək : qatırqanmaq.

sərzəniş tobix. atış. sökə.

sərzəniş töhmət. alıq.

sərzəniş yerik. iğrik. məzəmmət.

sərzənişləmə qınama. təqbihləmə.

sərzənişləmək yermək. alçatmaq. soxmaq. ayıblamaq.

səsəb ötgərü.illət.

səsəbdiz boşuna.

şə'şəəli yaltıraq. yaldıraq. yaşıyan. yaşınan. parıldayan.

səssiz dinic. tınıc.

set əl. dəsd. seri. dizi. düzü. taxım.

set nərsənin ayrıntılarıyla birlikdəsinə verilən ad. takım. əl. quşam.-geyim quşam.

şetab -ba şetab : evgin. ivgin. evəgin. ivəgin. dalasıq. tələsik. saçqın. saçıq. çaçqın. çaçıq. çapqın. çalamıt. çapıq. əcələli. səri’.

şetab çalava. çalva. çarava. qalağa. ivəcənlik. tələsiklik. tələsmə.-niyə çalava edirsin.

şetab, tə'cil, əcələ edmək çalvalamaq. çarvalamaq. qalğalamaq. ivənmək. ivənləmək. ivəcənmək. ivcənmək. ivcənəmək. ivəcənləmək. tələsinmək. tələsmək.

şetaban evgin. ivgin. evəgin. ivəgin. dalasıq. tələsik. saçqın. saçıq. çaçqın. çaçıq. çapqın. çalamıt. çapıq. səri’.

setandən alma. alış. tutma. tutuş. edinmə. elinmə. qapma. əldə edmə. əldəmə. ələ gətirmə. ələ salma. qola salma. qazanma. yaxalama. ittixaz. əxz.

setandən almaq. edinmək. əxz edmək.

setəbr çağ.

setəd -dad o setəd censi : cins qarşıtı cins verməş paya, mala qarşı verilən pay, mal. payapay (paya pay). pulsuz alışveriş.

setəd alım.-dad o setəd : alaverə. alışveriş. alver.

setəm zülm. covr. qaxınc. qaqış. qaqıc. qaqı.

səth -düz səth : düzləm. düz üz. müstəvi.

səth alan. üzəy.

səth düzəy. düzləm. ölçü.

səth düzlük. düzləm.

səth endek. üst. üz.

səth endek. üst. üz. düzəy. səviyyə. dərək. əvrən. sıra. örtmən.-səthi. sıq. sudan. yetərsiz. üzləy. üzdən.

səth məsahət. düzləm. alan.

səth örtmən.

səth qabıq. qişr.

səth üzəy. yüzəy. yüzək. üzək.

səthən üzdən. bəlirən. görünən. zahirən.

səthi qabıqçıl. qişri.

səthi qaysar. üzdən. üzdən. üzləy. dibsiz.-üzdən yara : bərə. çarpıq. çürük. əzik. sıyrıq.

səthi sıq. sudan. yetərsiz.

səthi üzdəniş. üzəniş. zahiri.

səthi üzləy. üzdən.

səthi yüzəysəl. say. dayaz.

sətir -sətir sətir. tizin tizin : dizin dizin : diz bədiz. sıra sıra. səf bəsəf.

sətir sıra. səf. dizi.

setiz qavqa. qovqa. boğra. boğqa. çaba. dalaş. çalaş.

setizəcu didişgən.

setizəcu qapaduyuq. qapantuq. yalnız başına yeriyən, ilərləyən. qapatuq. qapabaş. qapanbaş. qapanca. kəllə şəqq. inad.

setizəcu qısqanc. sırtıq. üzdən gedməz. qaraastar. qarastar. inad.-setizəcuyi edmək :.-qafa tutmaq. qarşı durmaq.

setizəcuyi dalaşma. savaşma. çaqqışma. əlləşmə.

setizəgər didişgən.

setizəgər donqıl. donqıl. donqal. donqul. donquz. donqaz. donqa. danqa. danqaz. sırtıq. üzdən gedməz. qaraastar. qarastar. inad. ləcuc.

sətr dərcə. dərəcə. rədə. dərçin. dərşin. kərçin. kərşin. xərçin. xərşin. bərçin. bərşin. ərçin. ərşin. barçın. barşın. qırçın. qırşın.

sətr dizi. düzü. çizgi. cızığ. cizgi. cirgə. cərgə.

sətr qətə. qata. xət. uzaq.-uzaq yollar, qonut yoxlar (yoxlar : gözlər).

setudəgi bəğəniliş. övülmüş. məqbul.

setudən övmək. öğmək. bəğənilmək. məqbul olmaq.

səvap muyan. hayır : .

səvap muyan. xeyir. muyanlı işdə gecişmə.-muyan işlər.

səvap xeyir. buyan. qut.

səvap xeyir. buyan. qut.

səvar -çabok səvar : çapasür. çapçapar.

səvar miniş. minmə.

səvari 1. < süvari. minək. minici. minən.-minək araba. 1. minicilik. 1. minək. minilən.-səvarkar : minici. sürücü. rakib.-səvarkari : minicilik.

səviyə dərəcə. taraca. daraca. düzəy.

səviyəsində izəsində. dənğli. hizasında.

səviyyə -bir səviyyədəlik : izəşlik. qarşıtıq. qarşılıq. düzəşlik. dizəşlik. bərabərlik. mütəqabillik.

səviyyə -bir səviyyəyə soxmaq, qoymaq : bərabərlətmək. mütəqabilləşdirmək. qarşılıtmaq. qarşıtıtmaq. izəşləmək. izəşlətmək. düzəşləmək. düzəşlətmək. dizəşləmək. dizəşlətmək. dərəşləmək. dərəşlətmək. dərəcləmək. dərəclətmək.

səviyyə -birsəviyyə= yanğqay. açığına. başdanbaşa.

səviyyə çap. qab. ölçü. ölçüm. ölçək. əndazə. miqdar.-səviyyəsinə ulaşamamaq : qabına çatamamaq, varamamaq.

səviyyə düzəy. düzləm. ölçü.

səviyyə düzəy. ölçü. dərəcə. tənğqəl. dənğqəl.-səviyyəsiz : düzəysiz. öləçsiz. ölçəsiz. dərcəsiz. aşağ. bayağ. bayağı.

səviyyə qana. dərəcə. üzlük. üslük.-bu qanada : bu səviyyədə.

səviyyəsiz düzləmsiz. düzəysiz. dərəcəsiz. yetiksiz. bayağı. adi.

səviyyəsizlik düzləmsizlik. düzəysizlik. yetiksizlik. bayağılıq. adilik.

şex qaba sofu. aşırı dinçi. qaba dinçi. dinin götün gödəyənin, gözün çıxaran uyan, dinçi.

şex qaramaz. qaramas. yobaz. sofi. dinində aşırı gedən, davranan.

şex şeyx. dədə.-şexlər ulusu : dədəbaba.

səxavətli əlaçıq. qoçaq. comərd.

səxavətli əsirgəməz. uluğ. boldamaçı. vergili. verimli. iyit. iğit. çörəkli. əlaçıq. covmərd. kərim.

səxi əlaçıq. əliaçıq. comərd.

səxi əlaçıq. qoçaq. comərd.

səxi əsirgəməz. uluğ. boldamaçı. vergili. verimli. iyit. iğit. çörəkli. əlaçıq. covmərd. kərim.

səxrə qaya. yalıt qaya.

şəxs ağayu. ağa. kişi. baş. insan. adam.

şəxs kəs. çək. öz.-kəsivi yaxcı apar : özüvü iyi apar.

şəxs kimsə.-gündəmdə olub, şəkili qazetələrdən, dərgi qapaqlarında salınan ünlü, tanınmış kimsə : qapaq ulduzu.

şəxsi yazılar, notlar iç yazılar.
1   ...   97   98   99   100   101   102   103   104   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə