EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə100/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   96   97   98   99   100   101   102   103   ...   125

sənədsiz isnadsız. dayaqsız.

sənəm büt. burqat.

sənəm büt. tabu. tapu. tapın.

sənəm büt. tabu. tapu. tapın.

sənəm qorcaq. qurcaq. qurçaq. göyçək. büt. bot. idol. heykəl.

sənət yapmaq bitəmək. bitikləmək. tapımaq. isbatlamaq.

sənət bacarıq. ustalıq. uğraq. uğruq. önər. hünər. onar. yonar.

sənət çalqı. yol. yöntəm. yörtə. yetə. qılıq. yordam. yası. yapı. fənn.-çala çalqısı : oğru borusu : oğru kələfcəsi : oğrunun işlədən, yararanan yolları, qılıqları, yordamları.

sənət çiq. cih. usul. yeti. yordam. çıxar. qabiliyyət.

sənət çıqar.

sənət çıxarma. yaratıcılıq. əsər.

sənət dərim. tarım. darım.-incə sənət : incə dərim.

sən'ət düzlə. iş. peşə.

sənə't görgüm. pişə < biçək. önər. hünər. uran. hirfə. pişə.-görgüm çıxarmaçılıq : sənəttə yaratma quvvəti.

sənət iş. çalışma. məslək.-işin nədir.-iş yiyəsi.

sənət iş. peşə. məslək.

sənət öndiriş.

sənət öndiriş. qondara. uzluq. çıxarma . çiq. cih. usul. yeti. yordam. çıxar. qabiliyyət. yaratıcılıq. əsər. düzətmə. yasama (doğal yok).

sən'ət qondara. düzətmə. yasama (doğal yok).

sən'ət uyar.

sənə't yası.

sənətçi çiqçi.

sənə'tçi uz.

sənətçi uzan. uzman. usda. ağıllı. bilgili. pir.

sənətçilik çıqarçılıq. yaratıcılıq.

sən'əti uyarı.

sənətkar işlək. bacarıqlı. işbilir. iyi işləyən. peşəkar.

sənətkar peşəkar. yaratıcı. yaratcı.

sənətkar tikişçi. əl işi görən. sənətkar.-işçi qız.

sənətkar uzaq. uzman. usda.

sənətkar uzəl. usda. məharətli. bəcərikli.

sənətkarlıq tikişçilik. işçilik.

sənətli yonarlı. onarlı. önərli. hünərli. uğraqlı. uğruqlı. bacarıqlı. başarıqlı. sənətli.

sənətsiz yonarsız. onarsız. hünərsiz. uğraqsız. uğruqsız. bacarıqsız.

səng -təxte səng : qaya.

səng -təxtəsəng : ərkəkdaş. örkəkdaş. öğkəkdaş. qaradaş. qayadaş.

səngbar daşlama. daşlayış. daşqalaq. daşa tutma.

səngçin daşörmə.

səngdeli acımazlıq.

şəngərəf sınğıraq. sinsirə. pənahqah.

səngin ağır. alqa.

səngin ağır. gərgin. tarınmış. çətin. qasıq. qasqıq. qısıq. qısqıq.

səngini dartı. çəki. ağram.

səngsar daşlama. daşlayış. daşqalaq. daşa tutma.

şəni' qısqıt. qısqırt. alçaldan. bayağı. qəbeh.

şənidən eşitmə. eşitiş. eşitim. duyma. duyuş. duyum.

şənlik sevinc. sevinclik. dalqa. keflilik.

şenov -həf nə şenov : öz bildiyin yapan. söz, öğüt dinləməz. danzaq. danğzaq. qanzaq. qanğzaq.

səntez birləşim. birəşim. tərkib.

səntez çəkiş.-tez. antitez. səntez : atış batış çəkiş : .

səntez sintez. birəşim. tərkib.

sənubər çam. çılqoza. qozası çox olduğundan bu adı almış.

sepaya ayaq. dayaq. {sayılara, "paya" sözü artırılaraq düzələn sözlərin hamısı, "ayaq" sözüilə dəğiş bilər}.

sepaya dağan. üçayaq. sacayaq. ocaq sipəri.

sepaya sacayaq.

sepəs sonradan. sonrası. dalısı. ertəsi. sonrası. ardası. ardı.

sepidar qavaq.

şəqaqil suvaqıl.

şəqaqil yabanı şəqayiq : çöl alalası : çöl soğanı : burçalıq.

şəqavət edmək öcləmək. düşman kəsilmək. ədavət edmək. müxasimə edmək.

şəqavət azğıc. azaq. zülüm.

şəqayiq qızalaq güli. çöl laləsi. yaban lalə : qəlincik çiçəyi.

səqət götürüm. yatalaq. yasalaq. xəsdə.

səqf < sakav. tavan. qaplama. sakız. saklaz. sakaz. çatı. qatama. örtü. örtük. qapanca. yaşıyan. aşiyan. yaşman. çatı. sıramıc.

səqf < saxuf. saxut. saxat. (< saxlamaq). çatı.

səqf çatı. çatılmış neçə şeydən oluşan dam. sarlak. çatrat. şatır ( çatır). çardak. üçək. çətir. öqüzə. üzük. örtəm. tavan.

səqf çatı. çatılmış neçə şeydən oluşan dam. sarlak. çatrat. şatır ( çatır). çardak. üçək. çətir. öqüzə. üzük. örtəm. tavan.

səqil batuq. batqan. batman. ağır. gərin. giran.

şəqiqə çəkə. alnın iki yanı.

şəqiqə duluq. tuluq.

şəqiqə şakak. şaqaq. çiqqə. çiqlə. duluq. tuluq. dulunq. tulunq. dolkunq. burnunan göz arası.

şəqiqə şakak. tuluq. tulum. duluq. gözlə qulaq arasında qalan tüklü bölüm. yanaq.

şəqiqə şaqaq. qulaq yan.

səqord yarav.

səqt edmək düşürmək. saldırmaq. endirmək. aşağı düşmək.

səqt -səqti cənin : salınmış uşaq. düşüt.

səqt çıquq. çıxuq. xəl'.

səqt düşüt.

səqt düşüt. düşük. kurtaj.

şequn -bəd şequn : ayaqsız. uğursuz. qutsuz. nəs. nəhs. meymənətsiz. şum. bəd yümn. yümnsüz.

şequn -iyi fal : uğur.

sər balayi yoxuş. qaqma.

sər baz zədən qaçınmaq. boyun qaçırmaq.

sər bərtadtən geri dönmək, qaçmaq. üz çevirmək. boyun qaçırmaq.

sər bəste qapalı. bağlı. örtülü.

sər bolənd güvəncli. qıvanclı.-sər bolənd şodən : güvənmək. qıvanmaq.

sər gərm məşqul. müştəqil. büklü. bükük. bükgül. büktül. işli. iştil. işitli. uğrat. uğraş.

sər kərde başbuğ. el başı.

şər kişi çəngəl. cənqəl. çoğul. çuğul. sarmaş.

sər niqun şodən devrilmək. çevrilmək. baş aşaq olmaq.

sər o şəkl qılıq.

sər piçi qalxıntı. qalxma. qaxma. qalxış. qaqıntı. qovqa. qovğa. ğovğa. qopma. qopba. qopqa. qopuş. qopuntu. ayaqlanma. ayaqlanış. üsyan.

sər puş dar qapaqlı. bağaqlı.

sər puşide qapalı. bağlı. örtülü.

sər qeyçi qıtıq. çağmar. çaxmar. qaçmar. qaşmar. qaşqam. töküntü. tör töküntü. qırpıntı.

sər şax şodən itişmək. savaşmaq.

sər şikəstə başı yerdə. düşgünbaş. yarıqbaş.

sər şinas -bəlli başlı : tanınan. adlım.

sər ta sər boyunca.

sər təraş < > satraş. qırxan. qıran. yolan.

sər zədən -baş vermək : baş vurmaq : baş çıxarmaq : türəmək. törəmək.-sər xordən : qırılmaq. sınmaq.-bi sər o pa : yalınayaq. daldaban.-həmsər : ər üçün arvadı, arvad üçün əri. sevic. sevci. zovc.-sərdəbir : baş yazar.-sər o quş ab dadən qolaçanlamaq. kolaçanlaq. gözdən keçirmək.

sər -be kari sərgərm olmaq : ilişiklik. ilgilənmə. ilgiləniş. çalışma. çalışlıq çalşıqlıq. uğraqma. uğraşma. uğraqlıq. uğraşlıq. yapma. yapıqlıq. yapışlıq. ediklik. edişlik. qaplanma. qaplanış. qapanma. qapanış. girişmə. girnişmə. məşquliyyət. məşqul olma. iştiğal.

sər -sər gəştə, sərgərdan, avara qalma : anğa. gənğ. qaranıq. baxa qalma. qalav. qalaq. mat. alcıranğ. heyran.

sər' qəşş. tutar. tutmaca. tutaraq. tutalqa.

sər' qəşş. tutarıq. talğan.-qəşş kəsəl : talğan iq.

şər qıyan. zərər. ziyan. kötü.

sər tutmaca. tutaraq. tutarıq. tutarqa. tutar.

sər' tutmaca. tutaraq. tutarıq. tutarqa. tutar.

şər yamanlıq. kötülük.

şərab satan timci. tim məyxanaçı.

sərab -ılqım salqım : sıcaq havada, buğ buxarın çuxur çöllərə ılqınıb (sallanıb, çöküb) uzaqdan su kimi görünən durum.

şərab -quyuq çaxır, şərab : qaraboza.

şərab bəkməz. pəkməz. çaxır. çaxır. üzüm dızı.

şərab çaxır. bəğni. boza.-bəğni içmiş, əsrəmiş, qoldan əldən kəkrəmiş. (kəkrəmək : kehəlmək).

sərab çöldə, uzaqdan su kimi görünən ışıq yanıltmacı, yahatmacı, aldatmacı. ılğım. yalğın. pusarıq. sağın. sanğın. salğım. yolax. salğım. yolax. ılğım.

sərab ılğım. al. sütük. sütlük.

sərab ılqın. yalqın.

sərab qaraltı. ılqım. sağın. sanğın. qaramıq. qaramuq. çaxır.

sərab sağıq. ılqın. yalqın. sağış. ılqım.-sağış sağıdı : səraba qapındı.

sərab sağış. ılğım. al. sütük. sütlük .-usuqmuşa, sağış qamu, su görünür. susamış.

sərab sağış.-usuqmuşa, sağış qamu, su görünür. susamış.

şərab sucu.sağu. aksıma(səkirtən kefləndirən turşumuş əkşimiş içgi şərbət. şərab).

sərab yayqın. ılqın.

şərafət böyüklük. üstünlük. böyüklük. sayqıqlıq. sayqaq. yücəlik. yücəklik. ucalıq. ucaqlıq. uluğluq. ululuq. üstünlük. üstüşlük. üstüclük. üstüklük. şərəf. e’tibar.

şərafət əfənfilik.

şərafətli başuca. soylu. soplu. şərafətmənd. azadə. əsil. nəcib.

şərafətli sayqıq. sayqılı. yücə. yücək. uca. ucaq. uluğ. ulu. böyük. üstün. üstüş. üstüc. üstüq. şərəfli. e’tibarlı. izzətli.

şərafətlilik qanlılıq.

şərafətmənd sayqıq. sayqılı. yücə. yücək. uca. ucaq. uluğ. ulu. böyük. üstün. üstüş. üstüc. üstüq. şərəfli. e’tibarlı. izzətli.

şərafətmənd soylu. soplu. şərafətli. azadə. əsil. nəcib.

şərafətməndanə soyluca. şərafətli.

şərafətsiz ağüzsüz. şərəfsiz. pezəvəng. qaldaban. çaldaban. namussuz.

şərafətsiz soysuz. sopsuz. pozuqqanlı. qanıpozuq. qırıqsoy. qırıqqan. qanıqırıq. qaraqanlı. şərəfsiz. ağsöyək, əşraf, nəcib, nəcibzadə olmayan.

sərağaz başlanıq. başlayış. başlama. çıxış. başlıq. girşic. başlac. giriş, başlama sözü. girşic. qirişcə. girişcə. girişgə. gizirgə. gizirgək. girizgək. girizgə. deyişcə. dibaçə. muqəddimə.

sərahəng önçü.

sərahət açıq. açığlıq. aydınlıq. açığlıq. vizuh.

sərahət bəlgülük. aydınlık. anqlık. açıklık. düşlük.

sərahətən açıqca. qabırlaq. qabırsaq. soyulmuş. qabığlanmış.

sərahətən açıqdan açığa. açıqca. ələnən.

şəraitdən asılıdı qolaya bağlıdı.

şərakət qatışlıq. qatılıq. ortaqlıq. ortaşlıq. şəriklik.

səraməd seçgin.

sərap munar. algın.

sərap munar. algın.

sərapərde tutuq. pərdə. alaçıq. qapanca. sayavan. (> sayiban). tutuq. böyük çadır.

şərarə çaxın. çaxım. qıvılcım. əxgər. qıvılcım. bələk. cırıqqa.

şərarə uçqun. qığılcım. od kimi.

şərarət çapqun.

sərariz yoxuş aşağı. baş aşağı. eniş.

səraşib baş aşağı. yoxuş aşağı. eniş.

sərasimə alığmış. alıqlaşmış. şaşqın.

şərayit

şərayit -çətin qoşut, şərayit : qaranlıq gecə, dar keçit.

şərayit -iyi, normal şərayit : dinəc döşək. dinc döşək.

şərayit ağıbal. aval. abal. (< av). al. vəziyət. əhval. durum. duruş. qonuş. hal. orun. yağday. vəziyyət. əkiş. yağday. durmuş. mühit. mühit. hal əhval. hal ruhiyyə. yağday. durmuş. durum. aralıq. ortam.-bu qapdalda, yağdayda, durumda, şərayitdə, halda : buncalayın.

şərayit buluntu. buluntuş. bulunuş. bulnuş. bulnut. qasnaq. vəziyyət.

şərayit çevrə. əkiş. yağday. durmuş. donluk. ortam. ortalıq. aralıq. hal əhval. hal ruhiyyə. quşaq. təvərək. dövərək. dövrə. dayrə.

şərayit çevriş. çevrim. qılış. taxım. dövrüş. davranış. davrış. gediş. tutum. tutuş. əxlaq. durum. duruğ. qonuş. barış. varış. boluş. oluş. biçiş. hal. halət. çap. orun. yağday. vəziyyət. rəftar.

şərayit dolama. gərəklər. daşıl. qoşul.yağday. çevrə. ortam. qoşul. şərayit. mühit. üzsuyun (abı havasın), hal əhvalın sağlayan qoşullar, ortam. törə. törən. dolay. daşıl .-qoşul. yergi. imkan.-iqtisadi yergi olmadan. duruq. dura. devrə. çevrə. durum. qoşul. yaradılış. yağday. qolay. mühit. atmosfer. qalıq.-bu qalıqda iş görmək olmaz.-sən qalıqın qur, qalanın qurtar, boşla.-qalıq olsa, qalan olar.-qalıq pozuldu, qalın qutldu.

şərayit mühit. mühit. iyrək. iğrək. əğrək. əyrək. evrək. evlək. əvlək. çevlək. çərvək. çəvrək. ortalıq.-qara iyrək : örtülü yer. orman içində, bayırda yamaclarda, poyraz, qarayel tutmayan, qoyunların barındığı quylağ, quytu yer.

şərayit mühit. tutul.

şərayit ortalar. qoşut. cızqılıq. cızıq. cızqıl. qırız. kəriz. durqal. mühit.

şərayit qalıq.-bu qalıqda iş görmək olmaz.-sən qalıqın qur, qalanın qurtar, boşla.-qalıq olsa, qalan olar.-qalıq pozuldu, qalın qutldu.

şərayit qoşul. ortam. mühit.-günlük günəşlik görünmək : sıxıntısız, sorunsuz, dinclik ortamında bulunmaq.-bunca çətinlikdən son, hər nə mənə günlük günəşlik görünürdü.

şərayit qoşun.-uyqun qoşunda, şərayitində : verimli, əlverişli çağında : günündə.

şərayit yurd. yatabas. yatabat. qoşul.

şərayit, mühit, imkan yaratmaq durqalatmaq. durqalamaq. cızqılamaq. cızqılatmaq. cızıqlamaq. cızıqlatmaq. qırızlamaq. qırızlatmaq. kərizləmək. kərizlətmək. qoşutlamaq. qoşutlatmaq.

sərbaz zədən uzaqlaşmaq. baş, üz çevirmək.

sərbaz çəri. çərik. əsgər.

sərbaz ər. əsgər. dərcəsiz döğüşçü.

sərbaz görəv. saldat.

sərbazçılıq saldatçılıq. görvə. görvəlik.

sərbazxana qışla.

sərbedar uğraq. uğruq. geçmə. könüllü. yol əri. fədayi. qızılbaş. dəli. dəlir. dəlirqan.

şərbət dadlısu.

şərbət sirop. şarab. suyuq.

sərboləd alnı açıq.

sərçeşmə -su qaynağı : bulağ gözü. qaqlıq. qaxlıq. qalxlıq.

sərd -xunsərd : qatı. qanı soyuq.

sərdar başlıq. ustabaşı. toğluq. yolbaşçı. bağçı. sapçı. ipçi. qılavuz. çapbar. öndər. yöndər. yönətgən. rəhbər.

sərdar elbaşçı. başlıq. elxan.

sərdarlıq yolbaşçılıq. qılavuzçılıq. boyratlıq. rəhbərlik.

sərdəsdə başı. qolbaşı.

sərdəsdi gecikmədən. gecikməksizin. həmən. dərhal.

sərdsir yaylaq.

səre pa zədən ayağ ucu ilə itmək. təkmələmək.

şərəf asuv. namus. heysiyət.

şərəf bet.

şərəf betliq. sayqı. hörmət.

şərəf doruğ.

şərəf heysiyyət. onur.

şərəf iriz. namus.

şərəf onur. tap. onur. namus. qapar. dəğər. heysiyyət.

şərəf onur. unur.

şərəf özçü. onur. viqar. izzəti nəfs.-özçümə yediyim bu söküdən (yamandan), çox qızdım.

şərəf sayğaq.

şərəf sıylağ.

şərəf ud. ataq. şan. onaq. namus. şöhrət . obut. heysiyət. oraz. uraz. uras. ıraz. onur. taleh. soyluluq. onur. tərim. urum. urun. orun. onur. heysiyyət. şaylıq. saylıq. onur.dərim.-atak almak : ün qazanmaq. urunqu. onur. urum. orun. haysiyət. onurlu davranış.

şərəf üz. örtü. örtük. qapanca. geçim. geyim. qapsaq. don.

şərəf yapru. abrı. namus. ut. heysiyyət.

şərəf yücəlik. ucalıq. uluğluq. ululuq. böyüklük. üstünlük. e’tibar.

şərəf, heysiyyət qazanmaq taplanmaq. tapanmaq tapaqanmaq. tapaqlanmaq. qapqanmaq. onuranmaq. onranmaq. dəğərlənmək. dəğrənmək. örtünmək. geçinmək. geyinmək. donanmaq.

şərəfə tuğra. toğra.-sizin şərəfə.sizə tuğra : sizə tuğra : .

şərəfətməndanə şərifliklə sayqıqla. sayqıyla. yücəliklə. yücgəliklə. yücəkgin. ucalıqla. ucaqıqla. ucqayla. ululuqla. uluğlukla. ulğukla. böyüklüklə. böykülüklə. üstünlüklə. üsütşüklə. üsütlüklə. nəcibanə. bozorqvaranə. əsilanə. əsalətlə.

şərəflə alnın ağıyla. namusla.

şərəflə gülə gülə. izzəti iqbal ilə.

şərəfli ağ alın. dürüst. ağbəl. ağvəl. ağbaş.

şərəfli ağüzlü. namuslu.

şərəfli arıt. arıc. arış. arınc. arın. araq. arıq.

şərəfli asuvlu. namuslu.

şərəfli başuca. sayqılı. onurlu. namuslu. taplı. onurlu. yapadonlu. namuslu. iffətli. donlu. arlı. abırlı. utanclı. utanıc. ismətli. sili. ismətli. iffətli.

sərəfli çavdur. şanlı. ürzəli. söz yiyəsi.

şərəfli doruğlu.

şərəfli fəxri. özük. onural. urunca. onurlu. urumlu. orunlu. onral. toraman. övrək. könüllü.

şərəfli gücün. gücünüq. gücünlü. özçülü. özçülün. onurlu. özçün. viqarlı. heysiyyətli. izzəti nəfsli.

şərəfli irizli. namuslu.

şərəfli qanlı.

şərəfli sayqıq. sayqılı. yücə. yücək. uca. ucaq. uluğ. ulu. böyük. üstün. üstüş. üstüc. üstüq. e’tibarlı. izzətli.

şərəfli üzüağ. üzağ. ağüz. ağtür. onurlu. namuslu.

şərəflilik doruğluq.

şərəflilik sayqı. yücəlik. ucalıq. uluğluq. ululuq. böyüklük. üstünlük. e’tibar.

sərəfraz başı uca. alnı açıq. güvəncli. qıvanclı.-sərəfraz şodən : güvənmək. qıvanmaq.

şərəfsiz adsız. pis adlı. alıqsız.

şərəfsiz ağüzsüz. pezəvəng. qaldaban. çaldaban. namussuz. şərafətsiz. düşgün. düşmüş. qaralı. qorxaq. qansız. ödlək. qeyrətsiz.

şərəfsiz asuvsuz. namussuz.

şərəfsiz basanıq. açıq saçıq. alçaq. alçanaq. alçanıq. aldırışsız. aldırmaz. arınmaz. arlanmaz. armaz. arsız. atılqan. ayağaltı. dabanaltı. ayıblı. əğbil. əğibli. azqın. basqaban. basqanıq. bərli. çalağan. çalğan. çalıq. çaşqın. çevrimsiz. çevrişsiz. çəkinməz. çığırtqan. çiğnək. çeğnək. çılpaq. çorgöz. dəğərsiz. dəğrənsiz. dənəksiz. dənğsiz. dənsiz. donanıqsız. donansız. donsuz. donuyırtıq. dönək. qancıq. düşgün. düşmüş. düşünüq. əksinik. əsginik. əzik. geçimsiz. götlək. gözübək. həyasız. hırsız. ırsız. kovşur. kovuş (< kav. kov). qansız. qapqansız. qarabet. qaraçı. qaralı. qaraoğlan. qarqagöz. kötübet. qaraüz. qaravaş. qaypaq. qılıqsız. qırbal. qırban. qırçın. qorxaq. qorxmaz. qötübet. qustağ. ləkəli. onarsız. onursuz. onuruz. ödlək. örtünsüz. örtüsüz. sakınmaz. salınıq. sıxılmaz. sırtıq. şarlatan. şorgöz. tapaqansız. tapaqsız. tapanaqsız. tapsız. tərs. tonsuz. törəsiz. usanmaz. utancsız. utanması qıt. utanmaz. kaşar. çaşar. utmaz. utsuz. uyancsız. uymaz. uysuz. uyumsuz. üzqara. üzlü. üzsüz. üzük. üzüqara. üzünüq. yalın. yarçın. yarşın. yastaban. yıpranaq. yolsuz. abırsız. çalan. çalanğ. bədəxlaq. e'tibarsız. ədəbsiz. əxlaqsız. taxımsız. xuysuz. iffətsiz. qeyrətsiz. pərvasız. rəzil. pezəvəng. qaldaban. çaldaban. namussuz. heysiyyətsiz.

şərəfsiz donuyırtıq. donsuz. arsız. utanmaz. kaşar. çaşar. ırsız. hırsız. arsız. alçaq. pezəvəng. qaldaban. çaldaban. namussuz. iffətsiz.

şərəfsiz doruğsuz.

şərəfsiz irizsiz. namussuz.

şərəfsiz örtüsüz. üzsüz. üzük. geçimsiz. geyimsiz. donsuz. çılpaq. yalın.

şərəfsiz özçülsüz. özçüsüz. onursuz. viqarsız. heysiyyətsiz. izzəti nəfssiz.

şərəfsiz qansız.

şərəfsiz soysuz. sopsuz. pozuqqanlı. qanıpozuq. qırıqsoy. qırıqqan. qanıqırıq. qaraqanlı. şərafətsiz. ağsöyək, əşraf, nəcib, nəcibzadə olmayan.

şərəfsiz soysuz. sopsuz. pozuqqanlı. qanıpozuq. qırıqsoy. qırıqqan. qanıqırıq. qaraqanlı. şərafətsiz. ağsöyək, əşraf, nəcib, nəcibzadə olmayan.

şərəfsiz utanmaz.

şərəfsiz üzüqara. üzqara. qaraüz. qarabet. kötübet. onuruz. qaypaq. dönək. qancıq. götlək. donuyırtıq. donsuz. pezəvəng. qaldaban. çaldaban. namussuz.

şərəfsizlik dönəklik. götləqlik. qaypaqlıq. namussuzluq. qorxaqlıq. qansızlıq. ödləlik. qeyrətsizlik. kopoğluluğ. qaytaqlıq. yalançılıq.

şərəfsizlik doruğsuzluq.

şərəfsizlik qansızlıq.

şərəfsizlik uçuzluq. ucuzluq. alçaqlıq. əclaflıq. iffətsizlik. namussuzluq.

sərəncam çəkilmək gerçəkləşmək.

sərəncam vermək gerçəkləmək.

sərəncam sonuc. sonuc. hasıl. aqibət. fərəncam. koratan. sonuc. yapdım. yaplım. yapdım. bağlam. aqibət.-koratanlı söz : son söz.

sərətan incitməməni. kanser. rak.

sərətan yengəc. incitməməni. xərçəng. kanser.-sərətan xətti : yengəc dönəncəsi : .

sərətan yengəc. xərçəng. incitməməni. qarağrı. qaraağrı. qarağı. sərətan. kanser.

sərf edilmə 1. çəkinmə. 1. (qıramer) çəkilmə.

sərf edilmək insiraf. yaymaq. sərpəmək. xərcləmək.

sərf edmək işlətmək. sürmək. saçmaq. bağışlamaq. bol vermək.-sərf edmə : bükün. çəkinmə.-sərf o nəhv : dilbilgisi. qıramer.-sərf, təsrif edmək : çəkmək. dartmaq.-feili keçmişə çək.-sərf, təsrif olunmaq : çəkişmək.

sərf edmək saypatmaq.

sərf edmək sürmək.

sərf edmək tükətmək. işlətmək. kullamaq.-dadlı olmasa, iğdə tükət.-duz yerinə sirkə tükət.-olanı tükətin bitsin qurtarsın.

sərf -sərf xərc : tükət biçət. səp süpürt. köçüt qaçıt. kəsər tökər. ərit dağıt. çöküt qoşut.

sərf 1. çəkim. 1. çəkinmə. bükün. təsrif. çəkim. çəkim. təsrif. çəkinmə. bükün. təsrif. çəkişim. çəkişmə. çəkiş.-sərf, təsrif olunmaq : çəkilmək.-çəkim əki.

sərf çəkim.-ad çəkimi : adlara yiyəlik əki gətirilməklə yapılan çəkim, sərf.

sərfəçilik ünəmləmək (önləmək).

sərfəçilik ünəmləmək (önləmək).

sərfəculuq edmək birikdirmək.-para birikdirməyə çabalır.

sərfəculuq birikmə.-sərfəculuq edmək : qatıqlamaq. (bir nərsədən tüyxa yox, azacıq azacıq götürüb işlətmək).

sərfəsiz boşuna.

sərfi nəzər edmək əl çəkmək : əl üzmək. vaz keçmək.

sərfnəzər edmək göz örtmək. yarturmaq. qırağa qoymaq. bağışlamaq.-mənim yazığım artıran tanrım.

sərfnəzər sayılmaz.

sərfnəzər sayılmaz.

sərgədan asılı. asmar. asıvan. avara. qırbal. qırban. sallaq. sarqır. sarıl. boş boşuna sarılıb dolanan kimsə. şaşqın. alıq.

sərgərdan -sər gəştə, sərgərdan, avara qalma : anğa. gənğ. qaranıq. baxa qalma. qalav. qalaq. mat. alcıranğ. heyran.

sərgərdan salqı.

sərgərdan salqı.

sərgərdanlıq şaşqınlıq. alıqlıq.

sərgərm ilişik. uğraq. uğrıq. oyaq. oynaq. işli güclü. məşqul.

sərgərmi aynalış. oynama. oyun. baş qatma.

sərgərmi aynalış. oynama. oyun. baş qatma.

sərgərmi əlləşik. uğraşıq. aylanış. əğləniş. girişik. girşik. girnişik. məşquliyyət.

sərgəştə axmaq. qırıq. qırt. qart. qırtabaş. kalva. kalıv. kalava. gic. başayaq. başağay. alasıranğ. alcıranğ. aldıranğ. çaşqın. şaşqın. uğru itmiş, batmış. asmar. asılı. asıma. asıvan. sallaq. avara. qırbal. qırban.

sərgəştəgi giclik. qalvalıq. kalvalıq. gayvalıq.

şərh edin açıqlayın.

şərh edmə açımlama.

şərh edmək açıklamaq. aydınlamaq.

şərh etmək açıqlamak. aydınlamak.

şərh o bəyanat açqıçlar. açmalar. açıqlamalar. içtinlərə. içaçlar. özüzlər. aydınlamalar. izahat. məşruhat. tozihat.
1   ...   96   97   98   99   100   101   102   103   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə