EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə10/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   125

diqqət ! qay !. gözlə !. bax !.

diqqət çəkməyən siliklik. çəkimsiz. unutqanlıq. fəramuşkarı. ilgisizlik. maraqsızlıq. bəlirsizlik.

diqqət ed qaytur.

diqqət edmək asınmaq. itinmək. edinmək. ilgilənmək. incələmək.

diqqət edmək dənğləmək. dəhləmək. maraqlanmaq.

diqqət edmək dinləmək. duymaq. qulağ asmaq, virmək. itaət edmək. aldırmaq. önəmsəmək. saymaq.

diqqət edmək əsirgəmək. umursamaq. önəmsəmək. önəm vermək. gözətmək. qayıdlamaq.

diqqət edmək göz açmaq. oyanmaq.-diqqət edməmək : gözdən qaçmaq. özən göstərməmək.-diqqətə almamaq : göz ardı edmək. saymamaq. özənməmək.

diqqət edmək özənləmək. sayğarmaq.

diqqət edmək özənmək öznəmək.

diqqət edmək saxlanmaq. ehtiyat edmək. çəkinmək. ölçbiçmək.

diqqət edməmək baxmamaq. ilgilənməmək.

diqqət edməz tikizməyən. tikizməz. önəmsəməyən. saymaz. içinməz. aldırmaz. aldırışsız.

diqqət olunmaq dinlənmək. aldırılmaq. duyulmaq. qulağ asılmaq, virilmək. itaət olunmaq. önəmsənmək. sayılmaq.

diqqət -aldırış, təvəccüh, diqqət edmək : aldırmaq. ipləmək. ipikmək. önəmsəmək. saymaq. sayqı göstərmək. dəğərləmək. dəğirmək.

diqqət -diqqəti çəkən : gözə çarpan. tanıqıvlu.-diqqət çəkməyən : tanıqıvsuz. bəlirsiz. silik. göstərişsiz.

diqqət -diqqətin, iltifatın, lütfün, məhəbbətin çəkdirmək : ilgitişmək. ilgətişmək. ilgitmək. ilgilətmək. ilgitinitmək. sevgətişmək. sevgitişmək. sevrətişmək. sevrətitmək.

diqqət -maraqla, diqqətlə baxınmaq : izlənmək. izdənilmək. iztənilmək. izərnilmək. gözlənmək. incələnmək.-bu soru, dibdən izlənilməlidir.

diqqət -özənin, diqqətin yoğunlaşdırmaq. tikiz edmək.-diqqət çəkmək : tikiz çəkmək.

diqqət -özənli, diqqətli olmaq : göz açmaq.-diqqətin çəkmək : gözlərini açmaq. oyatmaq. uyarmaq.

diqqət -qonuşurkən özənli, diqqətli olmalı : boğaz doqquz boğumdur.-diqqətli : özənli. oyunçu. oyanıq. tetik. nazik.-diqqətliq : özənlik. oyanıqlıq. tetiklik. naziklik.

diqqət aldırma. aldırış. qaptırma. özən. önəm.

diqqət avay. yavaş . dinc. sayıq. ayıq. əsəvən. üns.-diqqətlə : yavaşca. avaylap. etina. həvəs. qayuq. qayı. təvəccüh. üşüq. üns. əsəvənlik. asavanlıq.özən. dənəri. etina. gözət.-diqqət ! : gözət !. gözlə!.-diqqətli : saklıq. tetikli. ehtiyatlı.-diqqət! : bax ! baxın !.-diqqət eləmək : sınamaq baxmaq. bayqamaq. dənəmək.-diqqətlə : biçili. dikə. qulaq qabartmaq .-biçili uk : diqqətlə; könüllə; özənlə; basa; sık dinlə.-diqqətli : biçu. bij. özənli. kəsərli.-diqqətsiz : çalğan. dağınak. baxmaz. saymaz. yavaşsız. dincsiz. avaysız.-diqqətsizlik : baxmazlık.-diqqət ed : qaytur.-diqqət edmək : asınmaq. itinmək. edinmək. ilgilənmək. incələmək.-diqqət edmək : əsirgəmək. umursamaq. önəmsəmək. önəm vermək. gözətmək. qayıdlamaq.

diqqət avay. yavaş. dinc. sayıq. ayıq. əsəvən. üns.-diqqətlə : yavaşca. avaylap.-diqqətli : saklıq. tetikli. ehtiyatlı.-diqqət! : bax ! baxın !.-diqqət eləmək : sınamaq baxmaq. bayqamaq. dənəmək.-diqqətlə : biçili. dikə. qulaq qabartmaq.-biçili uk : diqqətlə, könüllə, özənlə, basa, sık dinlə.-diqqətli : biçu. bij. özənli. kəsərli.-diqqətsiz : çalğan. dağınak. baxmaz. saymaz. yavaşsız. dincsiz. avaysız.-diqqətsizlik : baxmazlık.

diqqət dəğər.-dəğərə almaq : diqqətə almaq. gözə almaq.

diqqət dəğər.-dəğərə almaq : diqqətə almaq. gözə almaq.

diqqət dənəri. etina.

diqqət e'tina. dənğ. e'tibar.-dənğə almaq : maraq göstərmək.-dəğsiz : e'tibarsız.

diqqət etina. həvəs. özən.

diqqət gözət.-diqqət ! : gözət !. gözlə!.

diqqət ip. ipik. iplik. aldırış. təvəccüh.-aldırış, təvəccüh, diqqət edməmək : aldırmamaq. önəmsəməmək. saymamaq. sayqı göstərmmək. dəğərləməmək. dəğirməmək. ipləməmək. ipikməmək.

diqqət ip. iplik. təvəccüh.

diqqət iti. titiz.

diqqət özən. duyuş. duyum. özənim. izənim.

diqqət özən. sayğar.

diqqət qayı. təvəccüh.

diqqət qayuq. təccüh.

diqqət qunt. özən. ilgi.-qunt qoyub oturat : oturur, diqqətla okuyor.-diqqət! : qulaqlı bol!. gözünü dörd aç!.-diqqət, e’tina edmək : qayğışmaq.-özən, diqqət edmək : təpgimək (aqsüləməldə bulunmaq). alamaq. fərqinə varmaq.

diqqət sak.

diqqət tikiz. önəm. aldırış.

diqqət üşüq. üns. əsəvənlik. asavanlıq.

diqqətin, iltifatın çəkmə ilgətiş. ilgitiş. ilgitmə. ilgilətmə. ilgitiniş. sevgətiş. sevgitiş. sevrətiş. sevrətişi. mütəvəccih edmə. cəlb, rağib, meyilli edmə.

diqqətini çəkmək saqaytmaq. uyandırmaq.

diqqətini çəkmək uyarma. uyarış. uyandırma. oyarma. oyarış. oyandırma.

diqqətini çəkmək uyarmaq. uyandırmaq. oyarmaq. oyandırmaq. dirətmək. duyurtmaq. tikizləmək.

diqqətl bişim. özənli. e’tinalı.

diqqətlə baxmaq gözləri tikilmək. aralmaq.

diqqətlə baxmaq sınamaq. gözətləmək.

diqqətlə -diqqətlə baxmaq : qaraqmaq. iti baxmaq.

diqqətlə -maraqla, diqqətlə baxmaq : izləmək. gözləmək. incələmək.-uşaq pişiyi gözləriylə izləyir.

diqqətlə incəliklə.-iyi görmək üçün incəliklə (diqqətlə) baxmaq : qaramaq.

diqqətlə ipliyə ipliyə. ipik ipik. iplik iplik.-ipliyə ipliyə, ipik ipik (diqqətlə) dinlə məni.-hər işin ipliyə ipliyə görürdü.

diqqətlə usuq. ayıq.

diqqətlə usuq. ayıq.

diqqətlənmək tikizlənmək. uyanmaq. oyanmaq. dirənmək.

diqqətli dənli. dənğli. dəkli. dəhli. ölçülü.

diqqətli incik. incə. sapçı. ipçi. dəqiq. ipli. ipikli. təvəccühlü. mütəvəccih.

diqqətli qaqdırı. dərin. dəqiq.-qaqdırı bax.

diqqətli quntlu. çalışqan. işcən. ilgilənən.

diqqətli sak.-diqqətli olmaq : sak bolmaq.

diqqətli uyanıq. tədbirli.

diqqətli uyanıq. tədbirli. uzuq. uyanıq.

diqqətli uyav. uyanıq.

diqqətli uzuq. uyanıq.

diqqətlilik saqlıq.

diqqətsiz aldırmaz. aldırışsız. qaptırmaz. qaptırışsız. özənsiz. önəmsəmiyən. laqeyd.

diqqətsiz aymaz.

diqqətsiz baxımsız.

diqqətsiz dənsiz. dənğsiz. dənəksiz. ölçüsüz.

diqqətsiz ipsiz. ipiksiz. təvəccühsüz.

diqqətsiz öznəsiz. özənsiz. könğülsüz.

diqqətsiz sansız. önəmsiz. özənsiz.

diqqətsiz sant. axmaq. abtal. sərsəm. dalqın.

diqqətsiz sərik. sər. dalqın. bunaq.

diqqətsizcə iləsiz. qeydsizcə. əhəmmiyət verməksizin.-iləsiz ötüb getdim : önəm vermədən özən, diqqət edməksizin geçib getdim.

diqqətsizlik aymazlıq.

diqqətsizlik bağqabastıq. ehmal. salqındıq. e’tinasızlıq.

diqtatör bəylöçü.

dir qozər geçmək bilməyən. çox gec sovuşan.

dir gec. batın. yubat.

dıramatik toxunaqlı. acıqlı. sızlatan.

dıramatik üzücü. üzüklü. acıqlı.

dirayət anlama. seziş. qırağılıq. oyanıqlıq. durbinlik. dəringörü. sağgörü. dəringörmə. abay. ehtiyat. bəsirət.

dirayət bilik.

dirayət -dirayətsizlik : anlaqsızlıq. qanmazlıq. dişsizlik. sezişsizlik. görüksüzlük. bəsirətsizlik. qabiləyyətsizlik.-dirayətsiz : anlamaz. dişsiz. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı, qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. sezməz. görüksüz. bəsirətsiz. qabiləyyətsiz.

dirayət qırağılıq. oyanıqlıq. durbinlik. bəsirət.-tap qırağılığ : təbəqati, sinfi oyanıqlıq.-oyu qırağılıq : fikir oyanıqlığı.

dirayətli sezişli. anlaqlı. qabiləyyətli. görüklü. bəsirətli.

dirayətsiz anlaqsız. sezişsiz. görüksüz. bəsirətsiz. qabiləyyətsiz.

direkt vergi qüni vergi. qüni salqıt.

direkt vergi qüni vergi. qüni salqıt.

direkt doğrudan. doğrudan doğruya. doğruca. aracısız. dolaysız. düz. müstəqim.

direkt dolaysız. doğrudan. doğrudan doğruya. aracısız. ıslacsız. bilavasitə. müstəqimən.

direkt düz. doğrudan.

dirəkt tuvra. doğru.

direl burği üşki . deşən. daldız. mətə. nərsəni burula burula dələn.-direl ilə dəlmək : burğulamaq.

direl dəlgi. ucuna burqu taxılmış, dəlik deşik açma ayqıtı.

dırenaj kanallama. axaclama. arx açmaq. arxlama. axıtma. çeşmələmə.

dırenaj kanallama. axaclama. arx açmaq. arxlama. axıtma. çeşmələmə.

dirəng duraq. duraqlama.

dirəxş parlış. parlışın. parlama.

dirəxşan parlaqlıq. parlıqlıq. parlışan.

diriğ edmək ayamaq. əkəmək. əktirmək. qorumaq. əsirgəmək. qıymamaq. hifz edmək.

diriğ edmək əsirgəmək. : azırqanmaq. qıymamaq.

diriğ edmək qorınmaq.

diriğ əsirgəmə.-diriğ edmək : əsirgəmək. qısqanmaq.

diriğ qorın.

dırov(fars) < dəriv (< dərmək). biçin. biçmə.

dirrəndə yırtıcı.

dirrəndəgi yırtıcılıq.

diruğ yalan. aldaq. kəzzab.

diruğqu kan, təlim, çox bətər, qatı aldadavac. kəzzab.

diruğqu qıtıq. qırıq.

diruz uzağu gün : keçmiş gün. dünən.

disiplin düzən. sıra.

disiplin düziş. düzəyiş. düzən. düzgünlük. nizam.

disiplin sıra. seri. cərgə. çəki. dəngə. dərəc. dərcə. dəri. dərik. düz. düzgün. dizi. düzü. diziş. düzüş. dizik. düzük. düzək. dizək. dizəm. düzəm. dizən. düzən. dizin. düzün. dizgə. düzgə. dizgi. düzgü. dizgin. düzgün. qada. qayda. qatar. doğru. qoynı. qoynu. qoni. qoylı. qoylu. onar. yonar. yolay. salıt. salt. sıra. seri. qanıl. yaraq. yasa. yasay. yasamişi. kilas. intizam. nəsəq. nəzm. nizam. tənzim. tərtib. inzibat. (taxı. uğur. arayış. biçik. biçim. biti. qılıq. uyuş. yapım. saxt. ).

dispot özbaşdaq. özbaşat. zalim. müstəbidd. tiran. tırpan. oraq. kəsən. gücəyən. gücməçi. gücəmçi. qatır. qasır. qazır. qaqan. qırıcı. qıran. qıtan.

dispotizm özbaşdaqlıq. özbaşatlıq. özbaşdaqlıq. özbaşatlıq. müstəbiddlik.

dispotluq özbaşdaqlıq. özbaşatlıq. müstəbiddlik.

disq səfə. tabaq.

disq səfə. tabaq.

divan bəyi bəkavul.

divan durmaq əl bağlamaq. əlləri göğüsdə qavuşdurub, sayqı göstərmək.

divan batnar. böyük taxt, sədir. somya. kanapə.

divan dərgin. dərcin. qurul. yarquç. yarqı yeri.yasaq.

divan tabcan. sədr.

divan tapçan. taxt. ərkə. sədr.

divan yarquç. yarqı yeri.

divana olmaq çiqdirmək. çıqıllanmaq. çıldırmaq. çikdirmək. (çiq : düğün. qapalı). bir nərsədən başqa heç nəyi görməz olmaq. təlbələnmək. dəlirmək. budallamaq.

divanə çılqın. çalqın. çıqlın. dolub daşan. dəli. kalva. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı, qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. kalas. anlamaz. axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. qırıq. qırt. qart. qırtabaş. kələpət. bulanıq. qalıq. alıq. dəli. qarışıq. dəli. çılqın. sevdalı. coşqun.

divanəgi giclik. qalvalıq. kalvalıq. gayvalıq.

divanəlik dilək. dəlilik. əğim. istək. qamat. qapat. tapat. çapat. baçat. biçət. meyl. iştiyaq. qaplıca. qapcıq. həvəs.-gənclərin tapatın doyurmaqla yatırmaq gərək, susuz qalıb, susamışı, su ilə qanırmaq gərək.

divani keşvər danıştay. tanıştay. dövlət şurası.

divani mahasibat sayıştay.

divani mahasibat sayıştay.

dixul gir : giriş. iş.

diyafraqm qapram.

diyalektik diyələk. diyəliş. ağız. yöntəm. şivə. görgötür.

diyalektik görgötür.

diyaloq eytişmə. eytişim. deyişim. deyişmə. aytışım. aytışma. söyləşmə. söyləşim. sözləmə. sözləşim. qonuşum. qonuşma. diləşmə. diləşim. dartışım. dartışma. çəkişmə. çəkişim. gurlaşım. gurlaşma. mucadilə. munaqişə. cədəl.

diyametr yoğunluq. qartlıq. qartallıq. qatlıq.

diyar el.

diyə buldurun. qıymıq. qisas. intiqam.

diyə qan. qanlıq.

diyə yarşıq. yarış. qan parası. qanlıq. qan. qanlıq qanaqanlıq. (qana qanlıq). yarşıq. yarış.

diyet rejim. budalmac. budanmış. kəsib töküb incəltmək.

do bare yenə. genə. təzədən. bir daha.

2dobeyti qoşca\. qoşac. rubai.

doçərxə yelat. bisiklet. qoşatəkər. qoştəkər. qoşdığır. cüttəkər. qoştəkər. bisiklet.

doru iki üzlü iki ağızlı balta. dalqabaq çapaz. qaçaz. söz daşıyan. arapozan. arapozac. arapozucu. alaca. ağzı qara. pozucu. pozutcu. ara açan. aralaşdıran. ayrışdıran. ayrışladan. müfsid. münafiq. balta. dələdüz < daladüz. ( dala : əğri. kələk + düz). münafiq. münafiq.

dozisti ikiyaşalı. qurudada, sudada yaşaya bilən canlı.

dobarəni becətmə. sağatma.

döhdür imci. otaçı. imçi. sağıc. həkim. təbib.-göz imcisi, döhdürü : gözçü.-ayaq döhdürü : gəzəyən, səyyar sağıc, sağın, həkim.-göz döhdürü : gözotaçı. gözçü.-göz imciliyi, döhdürlüyü : gözçülüq.gəzlək, səyyar döhdür : əğlək otac : .göz otçusü, sağıcı, həkimi : gözçü. qarranquc.

döhdür onçı. otçı. otaçı. təbib. həkim.

doktirin öğrəti.

doktirin öğrəti.

doktor atasağun. otaçı. həkim. qudaqaçı. büyücü. otaçı. ötəmiş. otamış. sağbilgə. həkim. utaman.

doktur camanbəy. şamanbəy. şamanist. büyücüsü. kötü ruhları qovan kişi.

doktur camanbəy. şamanbəy. şamanist. büyücüsü. kötü ruhları qovan kişi.

doktur otamış. ötəmiş. otacı. utacı. həkim.

dokuman bəlgə. vəsqə. sәnәd.

dokuman sәnәd. bəlqə.

dokumanlı bəlgəli.

dokumantal bəlgəlik.

dokumanter bəlgəlik. bəlgəsəl.

dokumanter müstənəd. bəlgəsil. bəlgəlik.

dolfin delfin. dəvə balığ.

dolfin delfin. dəvə balıq.

dolfin tonquz balığı. yunus balığı.

dom boride kəsik quyruğ. sonsuz. uşaqsız.

dombə hörtmə örtmə. qapqaq. qoyunun quruğu. qoyunun dalısın örtən bölük.

doməl özək. çiban.

döməl özək. çiban.

dominant duraq. musiqidə istinad pərdəsi. tombat. batan. buyraq. buyrat. başat. başqat. basqan. hakim. vali.-netəlikcə basqın, hakim, dominant : başat. başqat.

dominantlıq tombatlıq. başatlıq. başqatlıq. basqanlıq. batanlıq. batqanlıq. batqalıq. buyraqlıq. buyratlıq. hakimiyyət. hükmranlıq. hükmdarlıq. valilik.

donbalə yengə. quyruq. yədək.

doqanə ikiz.

doqm doqma. dügm. düğün. inaq. mütəəssib. düğməbaş. tökməbaş. qablamabaş. qaplambaş.

doqmatik inasıq. düğünsük.

doqmatist (< duk : bağlı) dümşə. dümçə.

doqmatist (< duk : bağlı) dümşə. dümçə.

doqmatizm inaqlıq. düğünlük.

doqtor ötəmiş. otamış. atasağun. otaçı. həkim. qudaqaçı. büyücü. otaçı. sağbilgə. həkim. utaman.

dor əgə əkdəş. qırqan (qırıqqan < qırıq : qopuq. bütün olmayan. + qan). mələz. aşın. əkdəş. qarışıq qanlı. qırıq.

dor zədən məmnu' geri dönülməz : dövr vurmaq yasaq.

dörd üzü olan ehram, piramid : dördüzlü.dore gərd çingənə. qərəçi. qaraçı. qacar. qaçar. qaçara.

dorə gərd çingənə. qərəçi. qaraçı. qacar. qaçar. qaçara.

dorəgə azmaq. azmanlıq. əkdəşlik. qırıqlıq. qırıltı. qırmalıq. aşınlıq. mələzlik. iki cinsdən olmaq : iki qanlılıq, soyluluq. qarışıq qanlılıq.

doroşke < daşqa. daşıqa. qanğı. qağnı. qaynı. qonqı. qonqa. qaydırıb, sürüb, sürükləyərək daşıma aracı.

dorost gərdandən iyiləştirilmək. iyiləndirilmək. eyiləşdirilmək. eyiləndirilmək. iygəndirilmək. eygəndirilmək. iyəşindirilmək. eyəşindirilmək. yeğindirilmək. yeğişdirilmək. yeğcəndirilmək. yeğcindirilmək. acınışdırılmaq. açınışdırılmaq. aşınışdırılmaq. aşlaşdırılmaq. aşılaşdırılmaq. xaşlaşdırılmaq. bir yolda ilərlətilmək gəlşitirilmək. düzətdirilmək. doğrutturullmaq. doğutturullmaq. yönüqdürülmək. islah ettirilmək.

dorost kərdən yeğinmək. yeğişmək. yeğcənmək. yeğcinmək. iyəşinmək. eyəşinmək. iyiləşmək. iyilənmək. eyiləşmək. eyilənmək. iygənmək. eygənmək. acınışmaq. açınışmaq. aşınışmaq. aşlaşmaq. aşılaşmaq. xaşlaşmaq. bir yolda ilərləmək yola gəlmək. gəlşinmək. düzəlmək. doğrulmaq. yönüqmək. islah olmaq. yöngümə. yöngüş. yönətmə. yönəti. yönətiş. yönsəyiş. düzəlmə. düzəliş. düzəti. düzsəyiş. iyiləmə. iyiliş. iyisəyiş. doğurtma. doğruluş. doğrutuş. doğsayış. islah.

dorost -islah edmək : iyəşitmək. eyəşitmək. iyilətmək. iyigətmək. eyilətmək. eyigətmək. iygətmək. eygətmək. yeğitmək. yeğgitmək. yeğcətmək. yeğcitmək. acınıtmaq. açınıtmaq. aşınıtmaq. aşlatmaq. aşılatmaq. xaşlatmaq. bir yolda ilərlətmək. gəlşitmək. gəlgitmək. düzətmək. düzgətmək. doğrutmaq. doğqutmaq. yönütmək. yöngütmək.

dorost -islah, niku, dorost edləyəməyən : qaldıramayan. düzəltəməyən. iyilətəməyən. yaxcılatamayan. açlayamayan.-nədənləri düşünəməyən, bu durumu qaldıramayan kimsələrin əlinə düşmüşük.

doroşt gombul (> qambu(fars) çağ. şişman.

doroşt hər nəyin dürüştü, xəşini, zibri, zumuxtı, nahəmvarı, irisi, yekəsi, ulası, böyüsü, böyüyü : qalaqaba. qalaqata. qalamata. qalabata. qalamar.

doroşt irik. iri. qalın. yoğun. qatraq. qaba. kötük. gödük. gobud.

dorosti gerçəklik. gərçəklik.

doroşti sıxlıq. darlıq. qalınlıq. çıqrınlıq. toqluq. qabalıq. qilzət.

dorostkar sağlam.

dosd tanıdıq. tanış. bildik. aşna.

dosəre gediş dönüş. get gəl.

doşnam qalay. yaman. yoğuz. paylama. paylayış. sövmə. sövüş. sökmə. söküş. söyüş. söğüş. azarlama. azarlayış. küfür. küfr.

dost yaxın dost. ınaq. yoldaş.-ıp ınaq : çox yaxın dost.-ınağım : yaxın dostum.-yaxın dostluq. içdənlik. inaqlıq. inaqlılıq. iç içəlik. iç dışlılıq. canyanlıq. cananlıq. könüllülüq. göyüllülüq. ürəklilik. səmimiyyət.-dosd əhbab : əşdosd.

doşvar çətin. burşuq. qaramıq. qaramuq. əngəl. qarşıl. qarışıl. qonqal. qanqal. qınqal. çöngəl. büklüm. burqu. çaparız. düşüş. düşmə. mane'. axsama. axsaqlıq. işgil. müşgül. güclük. gərək. girək. işgil. müşgül. çətinlik. çıxılmazlıq. çətin. çətinlik. sərt. sərtlik. sarp. sarplıq. dalcanaq. dalbanaq. darbanaq. darcanaq. gərgin. tarınmış. çətin. qasıq. qasqıq. qısıq. qısqıq.

doşvari gədik.

doşvarlıq qıyınlıq. qıcınlıq. qınıclıq. qıynıqlıq. qatılıq. güclük. bükdənlik. bükdəşlik. çətinlik. bulğaşlıq. bulaşlıq. basılıq. basığlıq. zorluq. səxlik. sərtlik. sarplıq. buruşluq. burşuqluq. işgillik. müşgül. işqal.

dotərəfe iki tərəfli. ikili. iki yanlı.

dov behəmzən arapozan. aravuran. qaraçalı.

dövlət şurası danıştay. tanıştay.

dövlət şurası danıştay. tanıştay..

dövlət yiyəliyi dövlət milkiyyəti..

dövlət -dövlət işçisi : qamu qol. 1. mə'mur. 1. karmənd.

dövlət -tapılı, sənədli var, dövlət : qara var. qara mal.-vardövlət :.-qaraçının, yol kəsənin, talançının, çapılçının qapdığı, yağmaladığı var dövlət, nərsə : qırac. qaraç. xırac. qapqı. ğənimət. qənimət.

dövlət ağalıq.-ağalıq, dövlət işçiləri, görvliləri, karməndləri : qapı elçəsi.

dövlət başqallıq. başdaqlıq. paşalıq. başqanlıq. hakimlik. hakimiyyət. hikumət.

dövlət bəylik. sərvət. mal.

dövlət borbay. sərvət.

dövlət üttar.

dövlət üttar. var. uğur. oğur.

dövlət var. dirlik. dirilik. sərvət. gömü. var. sərvət. mal. edəmənlik. edərmənlik. xanlıq. hakimiyyət. dölöq.

dövlət var. uğur. oğur.

dövlətli devlətli. qarun. qavurn. (< qavmaq : qavarmaq : qaburmaq < qab). kanlı. barlı. varlı. qalın. bay. bay. baysar. bəy. bəyik. bəyqil. bayqıl. əlitox. əlidolu. əlibol. dincəş. dolqun. dolu. doyuq. dolmuş. gərəksiz. günlü. günü bacada. keçimli. qanıq. qanıc. qanış. qanıt. pullu. mallı. usa. qannaq. kannaq. kankan. qarnaq. qarınğ. zəngin. tox. tamay. yaşamlı. yaşmal. şanslı. nəgələli. imkanlı. mürəffəh.

dövlətli idi qut. iyi qut. qutlu. quşli. qaraçoxa. olcaylı. xoşbəxt. varlı baruq.-baruq bəy.-baruq ölkə. baruq duyqular.

dövlətli quşli. qaraçoxa. olcaylı. varlı. baruq. -baruq bəy. -baruq ölkə. -baruq duyqular.

dövlətli zəngin. varlı. bəy. bay. baysar. pullu. mallı. əlitox. əlidolu. əlibol. doluq. doyuq. tox. tamay. qannaq. kannaq. pullu. mallı.

dövlətlilik barlığ. varlığ. varlılıq. ğina'.

dövr sürə. dönəm. zəmanə. əhd.

dovre -dəst firuşe dovre gərd : qayaf. qayav. cayav. cayaf. çərçi. kərçi. gəzici satan.

dövri sürəli. sürəksiz.

doxdər xandə qızlağ.

doxt qızoğlan. qızuşaq. qız.

doxtər qızoğlan. qızuşaq. qız.

doxtərək -kiçik qız : qızcağız.

dozaj düzəm.

dozaj düzəm.

dozd hırsız. oğru. korsan (< kor). qaldırımçı. oğru. qapuz. hırsız. qaraçı. qıraman > qaraman. kəsici. kəsəmən. oğru. hırsız.

dozdi (< düzənli iş. düzəmək : kələk gəlmək).

dozdi soyqun. oğrun. hırsızlıq. hırsızlama. çalınan. çalınğan.-hırsızlıq malları.

dozdidən aşırmaq. çalmaq.

du'a səna alqış. bizi bir du'a ed : bizədə bir alqış ver.-ağ saqqalın du'asın almaq : alqışın almaq.-dua etdilər : alqışladılar : .

dua -dua söyləmək : arvaşmaq.

dua alqış.

dua niyaz. ödük. istək. dilək. yaxarı. arzu.

dua niyaz. ödük. istək. dilək. yaxarı. arzu. niyaz. yaqrıq. yağrıq. yaxarış. dilək. ödün.yaxarış. dilək. ötük. dilək. niyaz. quptan. şamların oxuduğu arpa. xəsdələrə oxunan ovsun. arpaq. arbag. arpağa. yaxarı. təmənni. arbaq. arvıç. yovraq. yora. yorav. dilək. yaxarma. yalvarma. yasan. istək. arvış. büyü. tilsim. tapğın .-tapqın ötmək : dua edmək.-du'a səna : alqış. bizi bir du'a ed : bizədə bir alqış ver.-ağ saqqalın du'asın almaq : alqışın almaq .-dua etdilər : alqışladılar.-dua edən : tiləkci. diləkci. dilənçi. şəfaətci.-dua edmək : diləmək. xiyallanmaq : yoravmaq. yoralamaq. ümütlənmək. alqışlamaq.

dua xəsdələrə oxunan ovsun. arpaq. arbag. arpağa. arbaq. arvıç. arvış.

dua xeyirdua : xayırdua : uğur dilək : .

duası yalvarı.-itin yalvarı (duası) alınırsa (qəbul olunursa), göydən gəmik yağar.

dubarə yeni başdan. yenidən. genə. genədə. yenədə. başdan. dolayı.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə