EŞanlam söZLÜK Əl yazma fars-ereb-türkce 07-2014 1393 Başlıq 30 170 Bey Hadi tebriz
Yüklə 11.31 Mb.
səhifə1/125
tarix23.02.2016
ölçüsü11.31 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   125

Eşanlam Sözlük-Fars-Ereb-Türkce-ƏL YAZMA 07\2014 1393 Tebriz-Bey Hadi


EŞANLAM

SÖZLÜK

ƏL YAZMA

FARS-EREB-TÜRKCE

07-2014

1393

Başlıq 30 170

Bey Hadi

TEBRIZ

http://www.turuz.com/

Sayın Oxucular


sunulan əl yazma keçən altı ildə, turuz sözlügü üçün yazılmış (1906-2011).
1013 il, may ayı, beyin tosuğu (beyin səktəsi) keçirdiyimdən işin ardın tutamadım.
kimdə maraq olursa dənəyib yararlı bulursa üzərində çalışmasın dilərim.

Uğurlar.


Bey Hadi.
Təbriz. 2014

bahəmlikdə beləki. beləli. biləli. birlikdə. yanında. müsahibətində.

bais etgən. iş. fe'l. toxuş. töküş. səbəb. illət. dəlil. müsəbbib.

bais ilkə.

bais törətən. müvəllid. ürətən. öndürən. bərətən. baratan. doğuran. doğurcu. gərəkdirən. gərəkdirici. oluşduran. oluşdurucu. meydana gətirən. istədən. düşürən. çapan. edici. itici. itci. eddirən. ittirən. açan. doğan. toxuş. töküş. səbəb. ortacı. icab edən. səbəbçi. müsəbbib.

bais, səbəb olmaq gerçəkləşdirmək. oluşdurmaq. olmasına yol açmaq. əriştirmək.

baisli ilkəli. ilkin. nədənli. illətli. səbəbli. dəlilli. müdəlləl.

bajqunə(fars) vajqunə(fars) (< başqınıq. başqınaq. başqonuq. başqoyuq. başqona). başgöt. kəlləmallaq.

bak -bi bak : dəlir. qoztaq. qostaq. ustaq. uztaq. üstək. üztək. (> qostax(fars). ürəkli. qorxmaz. qaçmaz.

bakirə oğlan qızıl qız : qız oğlan.

bakirə ərdən.

bakirə qızıl.-

bakirə qızoğlan. bağlı. açılmamış. çıxmamış.

bakirə silik. arığ. arı. təmiz. qız.

bakirə silik. arιğ. arι. təmiz. qız.-

bakirəlik qızlık.

bank(latin) sıra. sərə. neçə kişinin oturabiləcəyi oturacaq. nimkət.

banka saxlo. saxlu. saxlanan yer.

banliyö dolay. ətraf. yörə. hovzə. yaxınlıq. yaxın yer. çulqa. çuval. civar. bölgə. məntəqə. evərək. evrək. çevərək. çevərə. devrə. həndəvər. kəmdəvər. çevrəbər. devrəbər. çövrəbər. dövrəbər. çevrəkənd. böyük şəhərlərin yaxınlıqlarında yerləşən yerlər. çevrəlik. çərçivə.

banu baci.

baqaj beş. veş. əşya.

baqi edidmək dayatmaq. dayıtmaq. durdurmaq. sürütmək. qaldırmaq. geri qoydurmaq. saxlatmaq.-bu yapı çox əsgidən dayatılır.-atalara dayatan, gec yorulur.

baqi qalan qalma. sürən. keçən. dayanan.

baqi qalmaq durmaq. sürmək. dayanmaq. qalmaq.

baqi qalmaq qalılı, dayimi, dəvamlı olmaq.

baqqal çərçi. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. xırdavatçı. xırda satıcı. çapat. baçat. qamat. qapat. tapat.

başaktör başoyunçu.

başçı toqsabəy. tosabəy. tuqral. alaybəyi. alaybəy. alabəy. tuqsabay.

başdak. öz başına. ağasız. qaravsız. qaraşsız. ərkinçə. müstəqil.

başdak. öz başına. ağasız. qaravsız. qaraşsız. ərkinçə. müstəqil.

başəsər : şahəsər.başnazir başvəkil : başbaxan.

başnazirlik başbaxanlıq. başvəkillik.

başqah oyunöy. oyun evi. yığnaq. üyşilcək. kulub.

basqulçu qapançı. qantarçı. dartıçı.

bavər edmə! qanma!. inanma!. güvənmə!. gümənmə!.-eşitdiyinə qanma!.-qanma! öz bildiyin yap, qutarda.-onun sözlərinə qanma.

bavər edmək bağırlanmaq. bağıllanmaq. bağıldanmaq.

bavər edmək inanmaq. tanımaq.

bavər nəkərdən inanamamaq. anlayamamaq.

bavər inanma. qanma.

bavsir qovlansa.

bayestən qərəkmək.

bayiqani bayqani. qapqat.

bayiqani bəlgəlik. bəlgəsəl. arşiv.

bayiqanlətmək bağlayıb bitirmək. qapaqlamaq.

bayist gərəkən. gərəkli.

bayistə gərəkən. gərəkli.

bayistəgi istərlik. gərəklik. gərəkirlik. icablıq. vaciblik. lazimlik.-bular hamısı istərlikdir : lazimdir.-istərlik duyursa : lazimlik olursa.-istərliyinə baxmayaraq : vacibliyinə qarşıt.-bunun istərliyin kim bilir : lazimliyin.

bayisti istərli. gərəkli. gərəkir. icablı. vacibli. lazimli.-istərli qoşular : gərəkir taxılar : lazım olan vəsayil.-istərli dərcəyə çatdı : icablı, vacib olan dərcəyə ulaşdı.

baykot bağqıt. dirəniş. dirənti.

baykut > baykot.

baykut bağqut. təhrim.

bayqani arşiv. çökək. çökük. çökül. çökün. çöküt. çökət. bəlgik. bəlgəlik. bəlgəsil. arşiv.

bayqani bayiqani. qapqat.

bayqanlətmək bağlayıb bitirmək. qapaqlamaq.

bazdaşt şodən qoruqlanmaq : saxlanmaq.

bazdaşt qoruq.

bazdaşt, dəsgir edmək qolçatmaq. qoldatmaq. yaxalamaq.

bazdaşt, dəsgir olmaq qolçanmaq. qoldanmaq. yaxalanmaq.

bazdehi öndürüş.

bazdehi öndürüş.

bazgərd geri dönüş.

bazgəşt dönüş. qalxış. geri dönüş.

bazi göstəri. numayiş .

bazigər aktiyor. oyunçu. oyunçu. yanğır.

bazkon -şişə bazkon : burqu.

bazlrqan alverçi. ortaq.

bazmande geri qalmış.

baznişəsdə əməkli. əmgəkli. əməkli.

baznişəst oturğa. əməkli.

baznişəst oturğa. əməkli.

baznişəstə otraq. mütəqaid.

baznişəstəlik otraqlıq. pensiya. mütəqaidlik huququ.

bazrəs barlavçı. barlağçı. araştırıçı. yoxlayan. qaraman. baxıc. dənətçi. dənətimçi. dənətləyici.-qantar baxıcı : qantar ağası : dartı aracların, dartıcları, tərazıların düzlüyün dənətləyən, yoxlayan görəvli.

bazrəsi edmək yarqamaq. dürüşmək.

bazrəsi edmək yarqamaq. dürüşmək. yoxlamaq. yetişmək. göz olmaq. yoxlamaq. barlağmaq. gözdən keçirmək.

bazrəsi edmək yoxlamaq. göz gəzdirmək. devrəmək. dövrəmək. devrətmək. dövrətmək.

bazrəsi dənətim. yoxlayış. təksiriv. təksiəriş. qaramal. yoxlama. dənək. dəngək. iş gözəti . qarama (qaramaq işi : baxıb görmək. huş eləmək. düşünmək). tənət. yoxlama arayış. araşdırma. ılinti. yeniş. yenəliş. yenləyiş. yenləmə. yeniləmə. yengəriş. yenilətmə. dəyişmə. qaramal. yoxlama. dənək. dəngək. iş gözəti. qarama (qaramaq işi : baxıb görmək. huş eləmək. düşünmək). tənət. yarğı. yoxlaş. barlaq. barlağ. dənət. dənətim. dənətləmə. yoxlama arayış. araşdırma. ilinti.-yoxlaş bitəndən son geçə bilirsiniz.

bazrəslik edmək aramaq. yoxlamaq. baxmaq. dəğmək.

bazsazi edmək yenğləmək.

bazsazi yenğiliş. yeniş. yenəliş. yenləyiş. yenləmə. yeniləmə. yengəriş. yenilətmə. dəyişmə.əşləmə. əşitləmə. reştiruksiyasyon.

bazu qaruça. qolun üstü. qol. qaruca. yal. qolun üst bölümü. köçgü (üstündə oturulan, qalınan kök). qolun dirsəklə kürək arasındaki bölümü.

bazubənd qolçağ .

bazubənd qolçağ .

bazubənd qolçaq. qolluq. qolçaq. qolun dirsəkdən yuxarı bölümünə taxılan imli, nişanlı bağ, bənd.

be muvacihə qarşılıqlı\.be xod gereftən özünə almaq. qapsamaq.

bəççəqanə uşaqyana. cocukca.

bədbəxt vaqiə pisgəl.

bədəlinə dəğərinə. dərəginə. yerinə. əvəzinə.

bədəxlaq qaralan.-içi qolay, güləyən olur, içi çətin, qaralan.

bədnəzər acıgöz. – acıgözdən, yaman dildən, sapıq başdan ıraq.

bəi'd görmə uzaqsayış. uzaqsama. qıraqsama. qıraqsayış. ıraqsama. ıraqsayış. dışsayma. dışsama. dışsayış. yaxınsamama. olmazsama. olmazsayış. olmazsanış. ehtimal, imkan verməmə. istiba'd.

bəid ötə.-maziyi bəid : uza gec. ötə gec.

bəid talay. dalay. uzaq. qıraq.

bəid uzaq. ıraq. bəklənməyən. umulmuyan.

bəiddir ayıbdır iyi deyir. uyqun deyir. bəğənilməz. mandır.

bəkarət ərdənlik. qızlıq. qızlıq. qızoğlan.

bəkârət qızlığ pərdəsi. qapaq.

bəkarət qızlıq.

bəkarətsiz qaplaq. açılmış.

bəla qaza fəlakət, qaza. balağa qalmaq: bəlaqa tutul: bəlaya qalmaq.-bilbəqən, minğ bəlağa tutulat: bilmiyən min bəlaya uğrar.-böyük bəla: yıxım. qaratabas..

bəla -ağır bəla: qara güc.

bəla -başı bəlaya qirmək : azab almaq. vırqına düşmək. : .-başın bəlası : baş ağrısı. boş çətinlik.

bəla -böyük balağ, bəla, afət, sanihə: qarağrı. qarağı. qaraağrı.

bəla -doğal balağ, bəla, qəza: qarağrı. qarağı. qaraağrı.-böyük balağ, bəla, afət, sanihə: qarağrı. qarağı. qaraağrı.

bəla balağ.-qarabalağ: 1. ağır kəsəl, xəstəlik. 1. böyük kəsit, çalaq, bəla.

bəla balaq. fəlaqət.

bəla baytalman. avar. bağtalman. fəlakət. çalız. çalaz. qəza. afət. batyar. kəsirli. fəlakət gətirən. müzirr. qaran. qıran. quya. fəlakət. toxa. fəlakət. azarın. azarınğ. müsibət. düşük. düşüş. düşmə. fəlakət. afət. müsibət. afət.-baş bəlası: baş toxa.-balıda sənin, bəlasıda.-al kəsirli itdin kəsiri tiydi: o meş’um itin yüzündən fəlakət gəldi.-qutulbas quyağa qaldım: içindən çıxılmaz bəlaya düşdüm..

bəla bulac. acı. acıq. azıq. azar. acar. acıma. acınma. acırma. azınma. azırma (> azordəgi(fars). incik. bükəc. boğac. tutac. düşəc. qapız. qapaz. qapsıq. qanqıl. qanqal. giriftarlıq. güclük. zorluq. çətinlik. çalız. çalaz. qəza.

bəla bulqa. qatalaq. qaza. qada. çalız. çalaz. qəza. qəzov qədər.-qada almaq: (sevgi bildirmək üçün) birinə gələcək yamanlığın savma diləyi.-qadavı alım, balasan gedmə.-könül bulqası: könül bəlası: könül yarası. dərin uzüntü içində bıraxan acı. sevgilik, seviklik, eşq sıxıntısı, üzüntüsü, yükü, dərdi.

bəla çapıl. fəlakət.-qatı çapıl: ağır bəla, fəlakət.

bəla fəlakət. tarquv. darğuv ( darılmış : darıxmış).

bəla halahostavluq. müsibət. qəza.

bəla mun. qada. qəza.

bəla mun. qada. qəza.

bəla qada. üzüntü.-qapıldan (korurdan. qəflətən), ansızın düşən üzüntü: qapqada.-tanrım, göürnür görünməz qapqadadan saxlasın.

bəla qadaqalıq. fəlakət.

bəla qay.-işlənsizin başına, qay (bəla) yağar : məşquliyyətsizin baş, bəladan əsgik olmaz.

bəla qay.-işlənsizin başına, qay (bəla) yağar : məşquliyyətsizin baş, bəladan əsgik olmaz.

bəla qırlağan. ölət. qırğın. 1. taun. vəba.

bəla qırqın. sınqaqlıq. sınıqlıq. üzüklük. üzgünlük. kəsəllik. xəstəlik. afət.

bəla yel.

bəlalı baş ağrılı baş.

bəlalı qalbalu. bulağay. bəlva. dağılqan.

bəlalı sıx sıx bəlaya uğrıyan.

bəlasız baş ağrısızbaş

bəlaya soxmaq balaqlamaq. zərər vermək. zərəra soxmaq .

bələd bəldə. qala. şəhər.

bəlğəm -ösgürərək, göğsündən kavrıq, bəlqəm çıxarmaq: gavırmaq. qaqırmaq.

bəlğəm kavrıq. kağrıq. kağırmıq. kağsırıq. kavıq. kağıq. xilt.

bəlğəm liş. lüab.

bəlğəm liş. lüab.

bəlğəm süngür. sümgürük. tüfgi. tükrük. sümək. muxat.

bəlğəm sünkür. sümək. tükrük. muxat.

bəliğ yetişiq.

bənna yapıcı. düzən.

bəqa' qalım. qalma. qalış. yaşama. yaşam. yaşaş. yaşayış. durma. durum. durmuş. dəvamlılıq. qalıcılıq. baqilik.-tənazüi bəqa': doğal ayıqlanma.

bəqa qalmaq. qərar. istiqrar. iqamət.

bəqa' sürək. dəvam.-gözəl güldür, amma sürki yoxdur.

bəqalı qalartı. qalartıq. qalımlı. qalışlı. yaşamlı. yaşayışlı. durumlu. durmuşlu. imiqli. itməz. ölməz. həmməşəlik. dayimi. baqi.

bəqârət qızlığ pərdəsi. qapaq.

bəqasız qalmaz. qalımsız. qalışsız. qalıcı olmayan. itimli. ölümlü. imiqsiz. yaşamaz. yaşamsız. yaşayışsız. durmaz. durumsuz. keçəri. keçib gedcək. keçib gedən. çəkli. məhdud. yoxalcan. yoxalqan. fani. geçici. qalıcı olmayan.

bəqaya qarlanlar. arta qalanlar.

bəqərar edmək dikdəmək. tikləmək. tapıtmaq. birkitmək. dibləmək. diblətmək. kökləmək. köklətmək. inatdırmaq. anıtlamaq. anıtlatmaq. bəlgələmək. bəlgələtmək. bəllətmək. sənədlətmək. var edmək. barlamaq. varlamaq. dabanlatmaq. sağlamaq. sağlatmaq. doğrutmaq. doğrulatmaq. onatmaq. onqatmaq. onqutmaq. qonqutmaq. qonutmaq. yerləştirmək. qərarlamaq. isbat edmək. sibutlamaq.

bəqiyyə qalan. tutma. geri. qalıntı.

bər gəştən baz gəştən: baz gəşt: dönüş. çönüş. yönüş. gönüş.

bər name bər: çaparçı. çapar. çapçı. yamçı. kağazçı. namə, məktub çatdıran. qasid.-sən yarımın qasidisən. (qasidisən: çaparısın).

bərabər birlə bir.

bərabər birlə bir.

bərabər əşdəğər. bəkdəş. bəkdaş. bağdaş. əmsal. dəng. musavi. əkran. əş.

bərabəri edmək qarşılamaq.

bərabəri qarşılama.

bərabərlik eşit. əşit.-dər bərabər: qarşısında.-dər bərabəre: qarşılığında.

bəradər koşi doğan doğanı, birək birəgi, bir birini, öldürmək.

bəradər xandəgi xahər xandəgi: qardaşlıq. qadaşlıq.

bəradər qardaş. doğan. əxi. əkə. ökə. əpə. ağa ini.

bəradəran doğanlar. qardaşlar. qərdəşlər. əxəvan.

bəradəri qərdəşlik. qardaşlıq. doğanlıq. oxuvvət. uxuvvət.

bəradərxandə qardaşlıq.

bəradərxandə qardaşlıq. :

bəradərxandəgi qardaşlıq.

bəraət edmək ağlamaq. ağartmaq. paklamaq. təmizləmək.

bəraət edmək aqlamaq. ağartmaq. arıtmaq.

bəraət edmək suçsuz çıxarma. ağtamaq. ağartmaq. ağtanmaq.

beraət ettirmək ağtatmaq. ağarttırmaq.

bəraət ağlama. ağartma.

bəraət ağlanış. ağlama.

bəraət ağlanış. ağlama.-bəraətləmək: aklamaq. ağtamaq. ağatmaq. halal edmək .

bəraətçi ağçı. rədd edən.

bəraətləmək ağatmaq. durulamaq.

bəraətləmək aklamaq. ağtamaq. ağatmaq. halal edmək .

bəraətlənmək ağarınmaq. durulanmaq. durulaşmaq.

bəramədəgi qabartı. qabarıq. qabarma. qabartma.

bəraye əz bəraye üçün. ötür. ötəri. yana.-sizdən yana yanmış aldatmaq, yox içizdə, zərrəcə qanmaq.

bəraye ötürü. üçün. dolayı. illətə görə. səbəbilə. bağlantısıyla. tutnuşiylə. munasibətiylə.-dən ötürü.

bərbad olmaq pisəlmək. dağnaqmaq.-durumu dağnaqmaq, pisəlmək: işi duman olmaq.

bərbad darmaduman. darmaduman. yıxqın. yaraqsız. yaramıyan. dağnaq. kötü. pis. dağnaq.-durumum. duman.

bərbadi yoxaltma. yoxaltım. yoxaltış.

bərbat qadavus. kötü. iğrənc.

bərbat quttur. qotur. çox kötü. alşaq. rəzil.

bərbər ülkər. yülgər. yülügər. yolgər.-.

bərcəsətə edmək qabartmaq. qabarıtmaq. yellətmək.

bərcəstə bərcik. köpcik. küpcik. qabarıq. abarıq. incə. seçgin. gözəl. dilmə. diləm.

bərcəstəgi abartmal qabarmalı. rölyef. qabartı. qabarıq. qabarma. qabartma.

bərcəstəgi abartmal. qabartmal. qabartı. abartı. qabarıq. abarıq. qabarma. abarma. qabartma. abartma. rölyef.

bərçidə toplanmış. dərlənmiş. təpşirilmiş. devşirilmiş.

bərdaşt kəsin. biçin. hasıl.

bərdərxandəgi qardaşlıq.

bərdivən mərdivən. nərdüvan. çatmal. qatmal. enəcək.

bərdüvan uçurtma çeşiti.

bərəkanlah alqış. yarqış.

bərəkət bitim. ürün. hasıl.

bərəkət bolluk. uğurluk. unim. qutum. qutlu.-bərəkətli : qutumlu. qutlu. verimli. suvli sevli.-bərəkətsiz : qutumsuz : qısqanc. bağlı.-bəraət edən (kəndisin) : akçılan. ürəgir. bolluq. qönənc. bolluq. ürətgənlik. uğur. xeyir. tuxumlu. uruqlu. bollu. qat.-uma gəlsə qat gəlir.

bərəkət bolluk. uğurluk. unim. qutum. qutlu.-bərəkətli: qutumlu. qutlu. verimli. suvli sevli.-bərəkətsiz: qutumsuz: qısqanc. bağlı.-bəraət edən (kəndisin): akçılan.

bərəkət bolluq. bit. uğur. iyilik. uğur.

bərəkət ozay. bolluq.-ozay olsun : bərəkətli olsun.

bərəkət qat.-uma gəlsə qat gəlir.

bərəkət qönənc. bolluq.

bərəkət səmiz.-səmiz yer : bərəkətli topraq.

bərəkət sıncır. bolluq.

bərəkət toqluq. toxluq. tolqunluq. dolqunluq.

bərəkət töqüdüm. bolluq. dinəc. fərax. səmiz.

bərəkət uğur.

bərəkət uğur. qut. ayaq. meymənət. qədəm.

bərəkət uğur. ucur.

bərəkət uğur. xeyir.

bərəkət ürəgir. bolluq. ürətgənlik.

bərəkətlənmək bolalmaq. bolarmaq. bollanmaq. bollaşmaq.

bərəkətlənmək gurlaşmaq. qurlaşmaq. gürləşmək. kürləşmək. gücləşmək. çoxalmaq. çoxlaşmaq. bollaşmaq. sıxlaşmaq.

bərəkətlətmək bolqatmaq. bollatmaq. gurlatmaq. qurlatmaq. gürlətmək. kürlətmək. güclətmək. çoxatmaq. çoxlatmaq. sıxlatmaq.

bərəkətli olsun gözəl gəlsin.

bərəkətli bayıtdur. qutlu. uğrlu. yümnülü. meymənətli.

bərəkətli bazımlı. basımlı. bəsimli. bollu.

bərəkətli bitimli.

bərəkətli bul sulu.

bərəkətli düşərli. bolqulu. asılı. karlı. qazanclı. faydalı. qutlu. uğurlu..

bərəkətli faydalı. onqlu.

bərəkətli iyi. bol. yararlı. qazanclı. qazaşlı.-iyi yağmır yağdı.

bərəkətli tuxumlu. uruqlu. bollu.

bərəks daldırma. tərs. tərsə. çəpə. maallaq.

bərəkt uğuruq. xeyir. yaxcı fal.

bərəndə bökə. aparan. qəhrәman.

bərəndə bökə. aparan. qəhrәman.

bərfabe -yağmurlu qar: sulu səpgən.

bərfək çavul. noyzi.

bərfək çiçələk. telvizyonun pəncərəsində oluşan ağlı qaralı saçıq ləkə. ağartsı. qarımsı. qar yağmış kimi.

bərfək qaryağdı qar yağan kimi, ağ qara bənəkli görünən tilvizyon pəncərəsi.

bərfi -adəməki bərfi: qardan yapılmış kişi, adam. qardanlıq > qadanlıq.

bərg soğlı. şişkababı. şişlik. qızartma.

bərgə qanat. bölünüb, dənəsi çıxarılıb, qurutulmuş yemişlərin yeyilən yapraqları, bölükləri.

bərgərdandən əğmə. yönəltmə. döndürmə. çevirmə.

bərgəşt dönüş. çönüş. yönüş. gönüş.

bərgəşt geri dönüş.-dər bərgəşt: qayıdanda. qayıdışın. qayıdırkən. dönüşün. dönüşdə. dönərkən. dönəcəyi çağ. rücə’tdə. ovdəddə.

bərgəştən qaytış. qaydış. qatlav.

bərgi tərəddüd girişi çıxış bəlgəsi.

bəri -karbəri: işlətmə. uyqulama.-uyqulama alanı: işlətmə meydanı.

bərpa ayaqda. durmuş. yıxılmamış. qayim.

bərq çalın. çaqın. çaqmaq. ışın. şişmək. rə'd.

bərq yıldırım. ıldırım. ortcaq. otcaq. yarıncaq. yarıtcaq. yartacaq. şimşək.-ışıq kimi, bərq kimi götürmək, davranmaq: ışınlamaq.-ışıq kimi, bərq kimi götürülmək, davranılmaq: ışınlanmaq.

bərqarar olmaq ornaşmaq.

bərqərar olmaq toxdamaq.

bərqi süpürgə əməç. əmməç. tozalan. tozsoran.

bərxi bə'zilər. birilər.

bərxi kimi. bə'zi.-kimiləri istir, kimiləri istəmir.

bərxord edmək düşmək. dəğmək. toxunmaq. isabət edmək.

bərxord edmək qarşılaşmaq.

bərxord qarşılaşma. çatışma.

bərxord təqiş. dəgiş. təsadüf.

bərxordən dəğmək. dəğinmək.

bərxurd, mültəfit olmaq yanlamaq.-çox bağışlayın yanlamadım.

bəşarət edmək salğamaq. irşad edmək.

bəşarət başarıt. bacarıq.

bəşarət ərim.

bəşarət qovancılıq. güvəncilik. sevinc. müjdə.

bəşarət salıq. müjdə. peyam.

bəşarət sorağ. uğur. müjdə. nəvid. xəbər.

bəşarətçi sevinci. müjdəçi.

bəşər yalqın. yalnıq. kişi. insan. adam.-yalqın oğlu : bəni adəm.

bəşər yalqın. yalnıq. kişi. insan. adam.-yalqın oğlu: bəni adəm.

bəşərə qabıq.

bəşşaşət gülərüzlülük.

bəst çənqək. iki ucli mıx. çənqək. iki ucli mıx.genişlik. 1. gəvşəmə. açılma. rahatlama. 1. yayma. yayılma. açma. sərmə.-bon bəst: çıxılmaz. aşılmaz.-qəbz o bəst: inqibaz o inbisat: qapanış açılış. qapış açış. daralış genəliş. darış geniş.

bəstə kip. sıx. bərk. münəqid. müncəmid.

bəste qapalı. bağlı. örtülü.-sər bəste: qapalı. bağlı. örtülü.-sər puşide: qapalı. bağlı. örtülü.

bəstə qapalı. bağlı. örtülü.-sər bəste: qapalı. bağlı. örtülü.-sər puşide: qapalı. bağlı. örtülü.

bəstə qapanıq.

bəstəbəndi qıstırqaç. bükək. ambalaj.

bəstən -tərəf bəstən. qazanc sağlamaq. yararlanmaq. istifadə edmək.

bəstəni dondurma. balbuz. buz qaymaq.

bəstənmək kipləşmək. sıxışmaq. bərkişmək. münəqid olmaq. müncəmid olmaq.

bəstər döşək. düşək > döşək.-ölüm döşəyi.

bəsti kəlam söz uzatma.

bəsü düğün.

bətalət ağırlıq. yavaşlıq. battalıq. gəvşəklik. işsizlik. avaralıq. qırbanlıq. qırballıq. qaranqaşlıq. haylazlıq. susluq. qapıqlıq. qaçaqlıq. qaranqaşlıq. təmbəllik.

bətalət edimsizlik. edəmsizlik. etimsizlik. eyləmsizlik. boşquluq. işsizlik. qaranqaşlıq. haylazlıq. susluq. qapıqlıq. qaçaqlıq. qaranqaşlıq. təmbəllik.

bətn < batın. iç. göbək. soy. qan. quşat. boy. göbək. nəsl. qarıncıq. zürriyyət. batin. içdər. özdər. özdərik, özdəri, içdərik, içdəri olan. özə, içə bağlı olan. iç. öz.-üç göbək ötən dədəsindən qalıb.

bətn batin. yatın. iç.

bətn qarın.

bətn qarın.

bətnən bə'di bətnən oğuldan oğula. atadan oğula.

bəvasil < basır. basur.

bəxşayiş bağışlayış. bağışlama.

bəxşəndə əlaçıq. qoçaq. comərd.

bəxşiş bağış. bağışlayış. yalqayış. əff. güzəşt.

bəxşiş bağışlama. atıq. quzəşt. əff.

bəxşiş bağışlama. bağış. 1. əff. 1. yasbal. yasbaltı. ehsan.

bəxt düşərgə. düşür. düşən. alınyazı. qama. çapa.bəxt qut. qalam. alınyazısı. uğur. taleh. şans. nəgələ. yaxma. şans. iqbal. ulaq. ülək. pay. nəsib. bölük. bölək. qismət. şans. alış. tapış. ülüş. uraz. qutluq. iqbal. təcəlli.-bəd bəxlik: yamanlıq. kavanlıq. kağanlıq.-çox yaxcılıq, yamanlıq.-qara bəxt: qara baxt: qara yazı.

bəxt, şans düşmək əl, üz vermək.-qəvi bəxt: qutlu bəxt.

bəxtək qaranc. qarabasma. bastırğanma. qarabasalaq. qarabasma. qapıs (> kabus).
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   125


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə