ErməNİstanda azərbaycan məNŞƏLİ
Yüklə 0.98 Mb.
səhifə14/15
tarix27.02.2016
ölçüsü0.98 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

GORUS - Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur qəzasında (indi Ermənistanın Qoris r-nunda) məntəqə adı [133]. XIX əsrin əvvəllərində (1829-cu ildə) kəndə xaricdən gəlmə ermənilər də yerləşdikdən (103, 150) sonra əhali qarışıq yaşamışdır. 1918-ci ildə azərbaycanlılar qovulmuşdur. Ermənicə Qoris formasındadır.

GÖVHƏR HƏSƏN - 1728-ci ildə Dərələyəz nahiyəsində Həmzəli kəndinə məxsus otlağın adı (23, 57).

GÖDƏK BUZAVƏND - 1728-ci ildə İrəvan əyalətinin Qarni nahiyəsində kənd adı (23, 100). Başqa adı İnas (23, 101). Mənbədə kəndin Əli Abdulla oğluna məxsus olduğu göstərilir (yenə orada).

GÖDƏKBULAQ - İrəvan quberniyasının Novobayazid qəzasında kənd adı [133]. XIX əsrin II yarısında xaricdən gəlmə ermənilər kənddə yerləşmiş və azərbaycanlılar tədricən sıxışdırılıb çıxarılmışdır. 1946-cı ildə kənd ermənicə Karçaxpur adlandırılmışdır. Digər adı Xırdabulaq. Azərbaycan dilindəki ködək, “qısa”, “kiçik” sözündəndir.

GÖDƏKLİ - İrəvan quberniyasının Sürməli qəzasında kənd adı [133, 58]. 1919-cu ildə əhalisi qovulmuş və kənd dağıdılmışdır. 1728-ci ilə aid mənbədə Kötəklidir [170, 49]. Qazaxların Gödəkli tayfasının [bax: 78]  məskunlaşması nəticəsində yaranmışdır. Qazaxların Gödəkli tayfası isə mənşəcə qədim türk mənşəli Kotak tayfası ilə bağlıdır. Bax: Katak.

GÖDƏKLİ - İrəvan quberniyasının sürməli qəzasında kənd adı (133, 58). Başqa adı Qarabaqlu (yenə orada).

GÖDƏKLİ - İrəvan quberniyasının İrəvan qəzasında (indi Artaşat r-nunda) kənd adı [133, 58]. Başqa adı Kiçik Dəlilər (yenə orada).  1919-cu ildə əhalisi qovulmuş və Türkiyədən gəlmə ermənilər yerləşdirilmişdir. 1945-ci ildə kənd ermənicə Mrqavan adlandırılmışdır. Qazaxların Gədəkli tayfasının adındandır.

GÖDƏKLİ - Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur qəzasında (indi Ermənistanın Gorus r-nunda) kənd adı [133, 58]. XIX əsrin sonlarından sonra mənbələrdə adı çəkilmir. Səlcuq oğuzlarının Xələc tayfasının Gödəkli qolunun adını əks etdirir.

GÖDƏKLİ - ZİJQAN - Yelizavetapol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur qəzasında (indi Ermənistanın Qafan r-nunda) kənd adı (133) XX əsrin əvvəllərində kənd dağılmışdır.

GÖZƏLDƏRƏ - Quqark r-nunda kənd adı. Digər adı İbrahimli. Keçmişdə Xancığaz da adlanmışdır [20, 318]. 1988-ci ildə əhalisi Azərbaycana qovulmuşdur. Gözəldərə gözəl görünüşlü, təbiətcə cəlbedici dərə mənasındadır. XI əsrə aid ermənicə mənbədə Van gölünə tökülən bir çayın Gözəldərə çayı (ermənicə Txacur) adlandığı qeyd olunur (110,126). Gözəldərə adlı yaylaq yeri XYI əsrdə İranda Sultaniyyə yaxınlığında vardı (160, 174).

GÖZƏLDƏRƏ -İrəvan quberniyasının Novobayazid qəzasında kənd adı (133, 58) 1590-cı ildən məlumdur. (169,240). 1728-ci ilə aid mənbədə İrəvan əyalətinin Şirakel nahiyəsində kənd adı kimi qeyd olunmuşdur (23, 137).  Başqa adı Kiçikli (yenə orada). 1918-ci ildə kəndin əhalisi qovulmuş və Türkiyədən gəlmə ermənilər yerləşdirilmişdir. 1946-cı ildə kənd ermənicə Vardanik adlandırılmışdır. Həmin qəzadakı Gözəldərə dağının adındandır.

GÖZƏLDƏRƏ - Ararat r-nunda kənd adı. 1918-ci ildə kəndin əhalisi qovulmuş və Türkiyədən gəlmə ermənilər yerləşdirilmişlər. 1946-cı ildə kənd ermənicə Qexadzor adlandırılmışdır. Digər qədim adı Niq.

GÖZƏLDƏRƏ - Yelizavetopol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur qəzasında (indi Ermənistanın Gorus r-nunda) kənd adı (133). 1918-ci ildə əhalisi qovulduqdan sonra kənd dağılmışdır.

GÖZƏLDƏRƏ - Ələyəz dağından başlanan 30 km. uzunluqda dərə adıdır. Oradan axan çay da Gözəldərə adlanır (uz. 34 km.).

GÖZƏLDƏRƏ - İrəvan quberniyasının Aleksandropol qəzasında kənd adı (133, 58). Mənbədə Gözəldərə-Tatar (yəni azərbaycanlı) da adlanır (yenə orada). 1918-ci ildə əhalisinin bir hissəsi (200) məscidə doldurulub yandırılmış (6, 175), digər hissəsi Türkiyəyə köçmüşdür. Hazırda xaraba kənddir.

GÖZƏLDƏRƏ - İrəvan quberniyasının Novobayazid qəzasında dağ adı (133, 58).

GÖZƏLDƏRƏ - İrəvan quberniyasının Aleksandropol qəzasında çay adı (133, 58). Qazax r-nunda Gözəldərə çay adı (133, 58) ilə mənaca eynidir.

GÖZƏLDƏRƏ - İrəvan quberniyasının Aleksandropol qəzasında kənd adı (133, 58). Mənbədə həm də Gözəldərə-Erməni də adlanır (yenə orada). XX əsrin 30-cu illərində kənd ermənicə Qexadir adlandırılmışdır (60, 73).

GÖZLÜ - İrəvan quberniyasının Elmiadzin qəzasında kənd adı (133, 52). 1950-ci ilə aid mənbədə  "Gözlü məzrəsi" kimidir [169, 248]. 1918-ci ildə kəndin əhalisi qovulmuş və Türkiyədən gəlmə ermənilər yerləşdirilmişdir. 1946-cı ildə kəndə ermənicə Axunk adlandırılmışdır. XVIII əsrin əvvəllərinə aid ermənicə mənbədə Qozlu kimidir (6,368) "Gözlübulaq məzrəsi" adından qısaltmadır.

GÖZLÜBULAQ - 1728-ci ildə İrəvan əyalətinin Şirakel nahiyəsində kənd adı. Digər adı Ay- Toqmuş  (170,145).

GÖZLÜBULAQ - 1728-ildə İrəvan əyalətinin Abaran nahiyəsində kənd adı (23,112). " Kəndin başqa adı Təknəbulaqdır (yenə orada).

GÖZLÜ KƏMƏRLİ - İrəvan quberniyasının Elmiadzin qəzasında kənd adı. 1918-ci ildə əhalisi qovulduqdan sonra kənd dağılmışdır. "Gözlü  (kəndi) yaxınlığında Kəmərli (kəndi)” mənasındadır. Qədim türk mənşəli Kəmər tayfasının adını əks etdirir. Bax: Kəmərli.

GÖYABBAS - İrəvan quberniyasının Şərur Dərələyəz qəzasında kənd adı(133, 59). 1918-ci ildə əhalisi qovulduqdan sonra kənd dağılmışdır.(1922-ci ildə əhakli geri qayıtmışdır). Əsli Köy Abbas, yəni "Abbas köyü (kəndi)". Türkcə köy "kənd" və Abbas şəxs adından ibarətdir. 1948-ci ildə əhalisi Azərbaycana köçürülmüşdür.

GÖYBULAQ - 1728-ci ildə İrəvan əyalətinin Şirakel nahiyəsində Gözlübulaq kəndinə məxsus məzrə idi (23,135).

GÖYBULAQ - İrəvan quberniyası Novobayazid qəzasında Elicə kəndinin maldarlarına məxsus yurd yerinin adı (136,34)

GÖYƏQIL - 1950-ci ildə Rəvan əyalətinin Karpi nahiyəsində kənd adı (169,211). "Göybulaq- ağıl" ( yəni Göybulaq üstündəki qoyun ağılları) adından qısaltmadır.

GÖYDƏRƏ - Masis r- nunda kənd adı.1948-ci ildə kəndin əhalisi Azərbaycana köçürülmüş və ermənicə Qukasavan adlandırılmışdır. Azərbaycan dilində göy (göllük, yaşıllıq mənasında) və dərə sözlərindən ibarətdir.

GÖYƏRÇİLİ - 1728-ci ildə İrəvan əyaləti Karbi nahiyəsində kənd idi.(23, 96). Peçeneqlərin Kuyerçi tarlasının adının əks edilir. Bax: Göyərçin-.Yelizavetopol (Gəncə) quberniyasının Qazax qəzasında (indi Ermənistanın İcevan r-nunda) kənd adı [133]. 1950-ci ildə kənd ləğv edilmiş, əhalisi qonşu Salah kəndinə və Azərbaycana köçürülmüşdür [20, 78]. XIX əsrdə Qars əyalətinin Kaqızman dairəsində iki Göyərçin kəndi və Göyərçin dağı [133], ,Azərbaycan da Göyərçin-Veysəlli (Cəbrayıl r-nu) toponimləri ilə mənşəcə eynidir. XIX əsrdə Qafqazda Göyərçin adlı altı kənd vardı [133] Toponimlərdə "Göyərçin"sözü iki mənadadır. Bəzi kiçik, qayalı dağ adlarında (məsələn,Qobustanda Göyərçin dağı) bu söz məhz göyərçin quşunun adı ilə, bağlıdır. 2.Qədim türk mənşəli tayfa adıdır. IX əsrdə Cənub-Şərqi Avropada peneneqlərin Guyərçi tayfasının adı məlum olduğuna görə [bax:109] belə nəticəyə gəlmək olar ki, eranın əvvəllərində hunların tərkibində Cənubi Qafqaza gəlmiş peçeneqlərin içərisində Kuyərçi tayfası da vardı [bax:79]. Bax: Becini.Lakin sonralar danışıqda bu etnonim tanış göyərçin quşunun adı ilə qarışdırılmış və toponimlərdə də əksini tapmışdır.

GÖYƏRÇİN - İrəvan quberniyasının İrəvan qəzasındə xaraba kənd adı [133,58].

GÖYƏRÇİN - İrəvan quberniyasının Şərur-Dərələyəz qəzasında kənd adı (133).1918-ci ildə əhalisi qovulduqdan sonra kənd dağılmışdır.

GÖYƏRÇİN -İrəvan xanlığının Talin mahalında kənd adı (159) 1828-1832-ci illərdə əhalisi qovulduqdan sonra kənd dağılmışdır (yenə orada).

GÖYƏRÇİNQALA - İrəvan quberniyasının Aleksandropol qəzasında kənd adı. 1918-ci ildə əhalisi qovulduqdan sora kənd dağılmışdır. Yaxınlıqdakı "Göyərçinqala"sının adı ilə adlanmışdır. Qalanın adı isə iki cür izah edilə bilər: 1) qala xarabalığında göyərçin quşunun yuva salmasına görə; 2) Qədim türk-mənşəli Kuyərçi tayfasının adını əks etdirir. Bax:Küyərçilu.

GÖYƏRÇİN - 1728-ci ildə İrəvan əyalətinin Şirakel nahiyəsində kənd adı (23, 130).

GÖYƏRÇİNLU - 1728-ci ildə İrəvan əyalətinin Şirakel nahiyəsində kənd adı (23,130). Başqa adı Bəbirlu" (yenə orada).

GÖYYOXUŞ - Spitak r-nunda kənd adı. 1828-1829-cu illərdə kəndin əhalisi qovulmuş və Türkiyədən gəlmə ermənilər yerləşdirilmişdir. 1946-cı ildə kənd ermənicə Saralanc adlandırılmışdır. Azərbaycan dilində göy (göylük, yaşıllıq mənasında) və yoxuş (yamac mənasında) sözlərindən ibarətdir.

GÖYKƏND - 1728-ci ildə İrəvan əyalətinin Abaran nahiyəsində məzrə adı (23,109).

GÖYKİLSƏ - İrəvan xanlığının Qırxbulaq mahalında kənd adı. [159]. 1590-cı ildən məlumdur [169,60]. 1918-ci ildə kəndin əhalisi qovulmuşdu (11,164). 1922-ci ildə bir hissəsi geri qayıtmışdır. 1935-ci ildə kənd ermənicə Kaputan (əsli farsca kabud-"göy") sözündən adlandırılmışdır. 1949-cu ildə kəndin əhalisi Azərbaycana köçürülmüşdür. XVIII əsrin əvvəllərinə aid ermənicə mənbədə çəkilir. (150, 362). Əsli Göy Kilsə. Türkcə köy "kənd" və kilsə sözlərindən ibarət olmaq etibarilə "Kilsə kənd" mənasındadır.

KÖYGÜNBƏD - İrəvan xanlığının Zəngibasar mahalında kənd adı (159). 1590-cı ildən məlumdur. 1918-ci ildə kəndin əhalisi qovulmuş və Türkiyədən gəlmə ermənilər yerləşdirilmişdir. 1922-ci ildə əhalinin bir hissəsi geri qayıdaraq ermənilərlə qarışıq yaşamışdır. 1946-cı ildə kənd ermənicə Texanist adlandırılmışdır. 1948-ci ildə azərbaycanlı əhali Azərbaycana köçürül-müşdür. Ararat əyalətinin bəylərbəyi. Əmirqunə xanın (1605-1625). Anadoludan gətirdiyi erməni ailələrinin yerləşdirildiyi kəndlərdəndir. (135,70). Bax Kolara. Göy künbəz də adlandırılmışdır. Oradakı göy rəngli kaşı ilə bəzədilmiş günbəzli mavzoleyin adındandır.

GÖYRANUS - 1728-ildə İrəvan əyalətinin Məzrə nahiyəsində kənd adı. [170,15].

GÖYSU - İrəvan quberniyasının Novoboyazid qəzasında kənd adı (133, 59) 1988-ci ildə kəndin əhalisi Azərbaycana qovulmuşdur. Əsli Köy-Su. Türkcə köy"kənd"və su (çay) sözlərindən ibarət olmaq etibarilə "Çay kənd" mənasın-dadır.

GÖYNƏRLİ - 1728-ci ildə İrəvanda mənim İqdır nahiyyəsinə məzrə adı (23,69)

GÖY SEYİD - 1728-ci ildə İrəvan əyalətinin Maku nahiyəsindəkənd adı (23, 43).

GÖYTALA - Yelizavetopol (Gəncə) quberniyasının Qazax qəzasında  (indi Ermənistanın Dilican r-nunda) kiçik kənd adı.(133) XX əsrin 30-cu illərində kollektivləşmə ilə əlaqədar olaraq kənd ləğv edilmişdir (20, 76).

GÖYULUS - İrəvan xanlığının Sürməli mahalında kənd adı. 1828-1832-ci illərdə Azərbaycan türklərindən ibarət əhalisi qovulduqdan sonra kənd dağılmışdır.(159). Orta əsrlərdə Anadoluda yaşamış Boz Ulus elinin adını əks etdirir.

GÖYCƏ - Ərməniyə ərazisində  gölün adı. Dəniz səviyyəsindən 1916 m. yüksəklikdədir. Bax: Göycə mahal adı.

GÖYCƏ - İrəvan xanlığının mahallarından birinin adı.İndiki Ermənistan ərazisində qədimdən Azərbaycan türklərinin yaşadıqları bölgələrdən biridir.İlk dəfə 488-ci ildə Alban kilsə yığıncağında Koqçay (Göycə hidroniminin qədim ermənicə yazılışıdır) keşişinin iştirak etməsi qeyd olunmuşdur.  Şah I İsmayılın 1510-cu ilə aid fərmanında  "Göycə mahalı"ifadəsi işlədilmişdir. [134,177]. Gölün "Göycə" adlanması XII-XIII əsrlərə aiddir. " Kitabi Dədə Qorqud" eposunda "Gökçə tenqiz" kimidir (27, 110). 1386-cı ildə Əmir Teymurun (Teymurləngin) Cənubi Qafqaza hərbi səfəri ilə əlaqədar olaraq mənbədə "Kökcə Tenqiz" (33,11), Həmdullah Qəzvinin əsərində (XIVəsr), Qekçə tenqiz, 1548-ci ilə aid mənbədə (134,179) "Qokca denqiz" formasındadır. Gölün bu adı onun suyunyn açıq havada göy (mavi) rəngə çalması ilə əlaqədardır. Ermənicə gölün adı V əsrdə Qelam dənizi kimidir (Moisey Xorenasi, II, 46)  Bu ad erməni mənbələrində XVII əsrə qədər işlədilmişdir. XIV əsr erməni müəllifi "Qeqam dənizi" [107, 343], XVII əsr müəllifi isə "Qelam gölü" ifadəsini işlətmişdir [46, 202]. XVIIəsr erməni tarixçisi Arakel Təbrizinin əsərində də "Qeqam" (əsli Qelam,  erməni dilində qədimdən "l" səsi "ğ" kimi tələffüz edildiyinə görə) dənizi formasındadır (57,494). Lakin XVII əsrin əvvələrinə aid başqa bir ermənicə mənbədə [150,360] Göycə mahalı "Göl olan" adlandırılmışdır. Orta əsrlərin erməni müəllifləri bu gölü həm də "Qeqarkuni gölü" [150, 361], Göyçə mahalını isə "Qeqam ölkəsi " [57, 92] adlandırırlar. (Alban tarixində "Qeqam vilayəti", “Alban tarixi” I-ci kitab 16-cı fəsil). Qeqarkuni (əsli Qelarkuni)və gürcü mənbələrində Göyçə gölü və mahalı üçün işlədilən Kelakuni (XIII əsr ərəb tarixçisi İbn Əl-Əsirin əsərində-Kilkun) əslində eyni adın müxtəlif formalarıdır və mənşə etibarilə qədim türk mənşəli qol (göl) sözündən yaranmışdır. Qelakuni er əv. VIII-VII əsrlərdə Urartuluların Göycə mahalını ifadə etmək üçün işlədikləri Gelakuni adı ilə bağlıdır.

Gölün ermənicə "Sevan" adlandırılması orta əsrlərə aiddir. Biz əvvəllər yanlış olaraq gölün Urartu dilində suye "su" və bu dildən erməni dilinə keçmiş tsov-"su" sözündən ibarət olduğunu yazmışdıq. Əslində "Sevan" adı ermənicə "Sevvanq" adının fonetik formasıdır. XIX əsrin ortalarına aid rusdilli mənbədə gölün adı "Sevanq" kimi qeyd olunmuşdur (136,2). İ.Şopen də gölün adını Sevanq kimi yazmışdır (159, 10). Gölün içərisində (şərq tərəfində) "Ada" adlanan kiçik ada vardır. Buranın Ada adlandığını XVIII əsrin əvvəllərində yaşamış erməni müəllifinin özü yazır [150, 360]. Qeyd edilməlidir ki, XI əsrdə Anadoluda Van qalasından şərqdə bir qala da "Sevan" adlanırdı [110,128]. 697-ci ilə aid hadisələrdə bu Sevan "Alban tarixi"ndə də qeyd olunur (Alban tarixi, III kitab, 13-cü fəsil). Adada Azərbaycan türkləri tərəfindən Qaravəng, ermənilər tərəfindən Sev-vank ("Qaravəng" adının tərcüməsi) monastırı vardır. Bu monastırın yerləşdiyi ada ilk dəfə XI əsr erməni mənbəyində [142, 58] və sonra XVII əsrdə Arakel Təbrizinin əsərində "Sevan adası" adlandırılmışdır. Həmin kilsə XVII-XVIII əsrlərdə Eçmiadzin kilsəsinin əmri ilə günahkar elan olunmuş monaxların sürgün yeri idi (150,397, qeyd 192). Məsələn, XVII əsr erməni mənbəyində deyilir ki, Eçmiadzin kotalikosu Akop Sevan tərkidünyasına başı qırxılmış və ayaqları qandallanmış monax göndərmişdi (90, 105). 1930-cu ildə "Göycə" adı fərmanla "Sevan" adlandırılmışdır. Göycə mahalı tarix boyu əhalisi Azərbaycan türklərindən ibarət bölgə olmuşdur. Təsadüfi deyil ki, hətta XVIII əsrin ortalarından bu mahal Eçmiadzin kilsəsinin yox, Kəlbəcər r-nundakı Xotavəng monastırının təsir dairəsinə daxil idi [150, 360]. Maraqlıdır ki, XVIII əsrin I yarısında Göycə gölünün içərisindəki, Qaravəng ( ermənicə Sevvang) monastırının nəzarət etdiyi kəndlər Azərbaycan türklərinin yaşadığı məntəqələr idi: Kamaxi,Batakal, Pşmakal, Buğdatəpə, Qaradaulu, Portak, Korataq, Ozan,Teqqi və b. [150, 361]. Ermənicə yazıldığına görə təhrif olunmuş bu kənd adlarının hamısı türk mənşəlidir. Alban tarixçisi 697-ci ilə aid məlumatda yazır ki, Göycənin içərisində  adada qalanı tutduqdan sonra Mərvan ibn Məhəmməd "oradan o Ərməniyəyə keçib Bizans və erməni qoşunlarını məğlub etdi" (“Alban tarixi” III kitab, 13-cü fəsil).

GÖYCƏ - 1728-ci ildə İrəvan əyalətinin Şirakel nahiyəsində kənd adı (23,125).

GÖYCƏ - İrəvan xanlığının Göyçə mahalında kənd adı [159] 1590-cı ildən məlumdur. Digər adı Suaçır [169,331]. 1828-1832-ci illərdə Azərbaycan türklərindən ibarət əhalisi qovulmuş və xaricdən gəlmə ermənilər yerləşdirilmişdir. 1969-cu ildə kənd ermənicə Anuşavan adlandırılmışdır. Göyçə gölünün adını əks etdirir.

GÖYCƏBƏYLİ - 1590-cı ildə Rəvan əyalətinin İrəvan qəzasında kənd adı [169,62].

GÖYCƏBİNƏK - 1728-ci ildə İrəvan əyalətinin Qırxbulaq nahiyəsində kənd adı [170,23). "Əhali Nəcili camaatındandır". (Yenə orada).

GÖYCƏLİ - İrəvan quberniyasının Sürməli qəzasında kənd adı (133, 59). 1918-ci ildə əhalisi qovulduqdan sonra kənd dağılmışdır. Kənd XIV-XVI əsrlərdə Anadoluda yaşamış türk mənşəli Yeruk tayfa birləşməsinin    Göycəli qolunun [34,186], ya da həmin əsrlərdə Anadolunun Varsaq tayfasının Göycəli qolunun [34,304] məskunlaşması nəticəsində yaranmışdır. Qeyd edilməlidir ki 1588-ci ilə aid mənbədə Qarabağın "Otuz iki ulusunda" yaşayan bir el də Göycəli adlanırdı. [167].

GÖYCƏLİ - İrəvan quberniyasının Aleksandropol qəzasında dağ adı (133, 59). Mənbədə Qekcalu kimidir (yenə orada).

GÖL - İrəvan  xanlığının Göycə mahalında (indi Martuni r-nunda) kənd adı. 1935-ci ildə kənd ermənicə Liçk adlandırılmışdır. 1948-ci ildə kəndin əhalisi Azərbaycana köçürülmüşdür. 1728-ci ilə aid mənbədə İrəvan əyalətinin Göycə nahiyəsində Könülgöl və Camalkənd adları çəkilmişdir. [170,12].

GÖL - İrəvan quberniyasının İrəvan qəzasında (indi Vedi r-nunda) kənd adı (133, 59). 1949-cu ildə əhalisi Azərbaycana köçürüldükdən sonra kənd dağılmışdır.

GÖL AYSOR  - İrəvan quberniyasının İrəvan qəzasında kənd adı [133, 59] 1949-cu ildə əhalisi Azərbaycana köçürüldükdən sonra kənd dağılmışdır. "Aysor-göl", yeni "Göl yaxınlığında yerləşən Aysor” mənasındadır. Bax: Ələkli.

GÖLQAT - Artik r-nunda kənd adı. 1878-ci ildə əhalisi qovulmuş və erməni yerləşdirilmişdir  (6, 175). 1948-ildə kənd ermənicə Qexanist adlandırılmışdır.

GÖLQAT - Artik r-nu ərazisində göl adı.

GÖLDAŞ - 1728-ci ildə  İrəvan əyalətini Sürməli nahiyəsində kənd adı [23,63]

GÖLDƏK - 1728-ci ildə İrəvan əyalətinin Məzrə nahiyəsində kənd adı [23,62].

GÖLƏDƏK - 1728-ci ildə İrəvan əyalətinin Dərələyəz nqahiyəsində kənd adı [170, 16]. Kolataq adından təhrifdir. Azərbaycan dilinin dialektlərində  kola "buynuzsuz keçi", "xırda buynuzlu heyvan" və yataq (qışlaqda xırda buynuzlu heyvanların saxlandığı yer) sözlərindən ibarətdir.

GÖLKƏND - Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Qazax qəzasında (indi ermənistanın Krasnoselo r-nunda) kənd adı [133]. 1988-ci ildə kəndin əhalisi azərbaycana qovulmuşdur. Əsli Qulkənd.Qıpçaqların kul (qul) tayfasının adını əks etdirir.

GÖLKƏND - İrəvan quberniyasının Novobayazid qəzasında kənd adı [133, 59]. 1728-ci ilə aid mənbədə Köyçə nahiyəsində kənd kimi qeyd olunur (23, 56). 1988-ci ildə kəndin əhalisi Azərbaycana qovulmuşdur. Əsli Qulkənddir. Mənşəcə qıpçaqların kul (qul) tayfasının adını əks etdirir. Azərbaycanda çoxlu Qullar kənd adları ilə mənşəcə eynidir.

GÖLKƏND - 1728-ci ildə İrəavn əyalətinin Şirakel nahiyəsində kənd adı (23, 127).

GÖLKƏŞ - 1728-ci ildə İrəvan əyalətinin Zarzəmin nahiyəsində kənd adı (23, 121).

GÖLƏLİ - İrəvan quberniyasının Aleksandropol qəzasında  kənd adı [133]. 1878-ci ildə kəndin əhalisi qovulmuş və Türkiyədən gəlmə ermənilər yerləşdirilmişdir. 1847-ci ildə kənd ermənicə Norabert adlandırılmışdır. Gətirilmə addır. Anadoluda Kür çayının yuxarı başında "Göləsuyu" adlı yer vardır, çünki orada Banardağ, Taqatəpə və Buğatəpə dağlarından gələn üç su Allahəkbər dağından gələn Kimiskar-Su ilə birləşərək göl əmələ gəlir. "Göləsu"nun ətrafı orta əsrlərdə maldar ellərin qışlaq yeri idi.

GÖLZİYARƏT - İrəvan quberniyasının Eçmiadzin qəzasında dağ adı [133,59]. Dağ həm də "Ziyarət" adlanmışdır, çünki orada qədim sitayiş yeri vardı. "Göllü Ziyarət dağı" mənasındadır.

GÖLYAZI - 1468-ci ildə Kapan vilayətinin Sisəcan nahiyəsində kənd adı [134,168]. XVI əsrdə Dəstəgird kəndinin məzrə (əkin) yeri idi [135,198].

GÖLLÜ - Amasiya r-nunda kənd adı. 1989-cu ildə kəndin əhalisi Azərbaycana qovulmuşdur. 1990-cı ildə kənd ermənicə Ardenis adlandırılmışdır. Kəndin ərazisində həqiqətən gölməçə vardır.

KÖLLÜQIŞLAQ - Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur qəzasında (indi Ermənistanın Sisyan r-nunda) kənd adı [133]. 1918-ci ildə əhalisi qovulduqdan sonra kənd  dağılmışdır. "Göl olan qışlaq" mənasındadır.

GÖLLÜZƏMİ  - Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur qəzasında (indi Ermənistanın Qafan r-nunda) kənd adı [133]. XX əsrin əvvəllərində kənd dağılmışdır.

GÖLÇİQİN - İrəvan quberniyasının İrəvan qəzasında kənd adı [133, 59]. XIX əsrin sonlarından sonra adı çəkilmir. "Göl yanındakı Çiqin kəndi" mənasındadır. Səlcuq oğuzlarının Çiqin tayfasının adını əks etdirir. Bax: Çiqin. Bəlkə də toponim Azərbaycan dilində göl və türk dillərində çiqin - "çayın döngəsi" [126,615] sözlərindən ibarətdir.

GÖRDƏK - 1728-ci ildə İrəvan  əyalətinin Dərəçiçək nahiyəsində kənd adı [23,116].

GÖRKƏNDİ - 1728-ci ildə İrəvan əyalətinin Göycə nahiyəsində kənd adı [23,55].

GÖRÜCÜÖRƏN - 1728-ci ildə İrəvan əyalətinin Göycə nahiyəsində kənd adı (23,56).

GÜDÜLABAD - 1728-ci ildə İrəvan əyalətinin Karbi nahiyəsində kənd adı (23,91). "Əhalisi Quzugüdənli  camaatındandır" (yenə orada).

GÜGƏRÇİLÜ 1728-ci ildə İrəvan əyalətinin Karbi nahiyəsində kənd adı [170,68]. Peçeneqlərin Kukerçi tayfasının adını əks etdirir. Bax: Göyərçinli.

GÜZÜT - 1590-cı ildə Rəvan əyalətinin Ağcaqala nahiyəsində kənd adı [169,191]. Ehtimal ki, küz - "payız otlağı" (küzlək) sözündəndir.

GÜGƏNDİZ - 1728-ci ildə Rəvan əyalətinin Vadi (Vedi) nahiyəsində kənd adı (170, 10). Mənası məlum olmayan "Gügən" və farsca diz "qala" sözlərindən ibarətdir.

GÜLABİ - İrəvan quberniyasının Sürməli qəzasında kənd adı. XIX əsrin  sonlarından sonra mənbələrdə kəndin adı çəkilmir. [133, 71] XIX  əsrdə Tiflis quberniyasının Borçalı qəzasında Gülabi dağ (133, 71) adındandır. Ehtimal ki, keçmişdə paltar yumaq üçün istifadə olunan gilabın çıxarıldığı yerin adıdır.

GÜLABLI - İrəvan quberniyasının Eçmiadzin qəzasında (indi Ermənistanın Abaran r-nunda) kənd adı [133, 70] XIX  əsrin 70-ci illərində kəndə ermənilər məskunlaşmış və azərbaycanlılar sıxışdırılıb çıxarılmışdır. 1886-cı ildə kəndin əhalisi erməni idi. 1946-cı ildə kənd ermənicə Dzoraqyuq adlandırılmışdır. XVIII əsrin əvvəllərinə aid ermənicə mənbədə Gülabudur  [150,365]. Azərbaycanda Gülablı dağı və Gülablı kəndi (Ağdam r-nu) adları ilə mənşəcə eyni olsa da mənası məlum deyil.

GÜLABLI - Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Qazax qəzasında (indi Ermənistanın Şəmşədil r-nunda) kənd adı  [133].

GÜLBUDAQ - 1728-ci ildə İrəvan  əyalətinin Qarni nahiyəsində kənd adı  [23,50]. "Başqa adı Ketus  (yenə orada). Bax: Ketus  Əsli Qul Budaq.

GÜLƏKƏRƏK - Tiflis quberniyasının Borçalı qəzasında (indi Ermənistanın Stepanovan r-nunda) kənd adı  [99,418].  XIX əsrin ortalarında kənddə  Türkiyədən  gəlmə ermənilər yerləşdirilmişdir. 1887-ci ilə aid məlumata görə kəndin əhalisi erməni idi  [99,418]. Əsli Kol Əkərək. "Kol (kəndi) yaxınlığında Əkərək (kəndi) " mənasındadır. Bax: Əkərək.

GÜLƏR -İrəvan quberniyasının Şərur-Dərələyəz qəzasında bulaq adı (133, 70).

GÜLƏHMƏD - İrəvan xanlığının Dərəkənd-Parçenis mahalında kənd adı [159] XIX əsrin ortalarından sonra mənbələrdə kəndin adı çəkilmir. Əsli:  Qul Əhməd.

GÜLKƏND - 1728-ci ildə İrəvan əyalətinini Karbi nahiyəsində kənd adı [23,94]. Masdara kəndinin yaxınlığında yerləşir." (yenə orada)

GÜLLÜBULAQ - İrəvan quberniyasının Aleksandropol qəzasında (indi Qukasyan r-nunda) kənd adı [133, 70]. Zağaqışlaqda adlanmışdır [23, 129]. 1878-ci ildə kəndin azərbaycanlı əhalisi qovulmuş və Türkiyədən gəlmə ermənilər yerləşdirilmişdir (6, 169). 1946-cı ildə kənd ermənicə Vardaxpuyr adlandırılmışdır.

GÜLLÜBULAQ - XIX əsrin sonlarında Qars əyalətinin Qars dairəsində., (indi Amasiya r-nunda) kənd adı (133, 70). 1988-ci ildə kəndin əhalisi Azərbaycana qovulmuşdur.

GÜLLÜDƏRƏ - Quqar r-nunda kənd adı. Bax: Mollaqışlaq.

GÜLLÜDOĞAN - İrəvan quberniyasının Eçmiadzin qəzasında kənd adı [133] XX  əsrin əvvəllərində kənd dağılmışdır.  Əsli Güllü Doğan (yaxud Toğan).

GÜLLÜDÜZ - İrəvan quberniyasının Şərur-Dərələyəz qəzasında kənd adı (133, 70). 1946-cı ildə kənd ermənicə Vardovit adlandırılmışdır. 1988-ci ildə əhalisi Azərbaycana qovulmuşdur.

GÜLLÜK - İrəvan xanlığının Vedibasar mahalında kənd adı. 1828-1832-ci illərdə əhalisi qovulmuş və kənd dağıdılmışdır. Əsli Gühüllük. Azərbaycan dilində gühül (fars dilindən keçmədir) "yaşamaq üçün yeraltı ev", "yeraltı gediş yolu" və -lük şəkilçisindən ibarətdir. Kənd yaxınlığında kühülləri olan qayanın - "Gühüllük"ün adını əks etdirir.

GÜLLÜK - İrəvan xanlığının Sürməli mahalında kənd adı [159]. 1919-cu ildə əhalisi qovulmuş və kənd dağıdılmışdır. Əsli; Gühüllük.

GÜLLÜTOP - 1728-ci ildə İrəvan  əyalətinin "Ağrıdağ tərəfdə olan yaylaq adı" [23, 71].

GÜLLÜTAP - 1728-ci ildə İrəvan əyalətinin Aralıq nahiyəsində kənd adı [170,20].

GÜLLÜCƏ - İrəvan quberniyasının Sürməli qəzasında kənd adı [133, 70]. 1728-ci ildən məlumdur. [170,14] XIX ərin ortalarından sonra kəndli adı mənbələrdə çəkilmir. Gül-çiçəkli yer mənasındadır.

GÜLLÜCƏ - Abovyan r-nunda kənd adı. 1590-cı ildən məlumdur. [169,58]. 1978-ci ildə kənd ermənicə Tsovk adlandırılmışdır.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə