ƏLİ HÜseyn oğlu şAMİLİN (ŞAMİlovun) Çap olunmuş Kİtablari, MƏqaləLƏRİ, TƏRTİb etdiYİ Kİtablar və İŞTİrak etdiYİ Sİmpoziumlar kitablarıYüklə 234.32 Kb.
səhifə1/2
tarix23.02.2016
ölçüsü234.32 Kb.
  1   2
ƏLİ HÜSEYN OĞLU ŞAMİLİN (ŞAMİLOVUN) ÇAP OLUNMUŞ KİTABLARI, MƏQALƏLƏRİ, TƏRTİB ETDİYİ KİTABLAR VƏ İŞTİRAK ETDİYİ SİMPOZİUMLAR

Kitabları

 1. Türk xalqlarının tanınmış adamları (Ensiklopedik məlumat kitabı. Sözlük. Layihə. Ədalət Tahirzadə ilə birgə) “Azərbaycan Ensiklopediyası “ NPB, Bakı, 1998, 84 səh.

 2. Tanıdığım insanlar. Birinci kitab, “Sumqayıt” nəşriyyatı, Bakı, 2000, 156 səh.

 3. Dastanlaşmış ömürlər. “Səda” nəşriyyatı, Bakı, 2001, 96 səh.

 4. Quzey Kıbrıs. Azərbaycan Milli Ensiklopediyası Nəşriy­yatı, Bakı, 2001, 152 səh.

 5. Burulğandan çıxmaq mümkündürmü. Azərbaycan Milli En­siklopediyası Nəşriyyatı, Bakı, 2001,152 səh.

 6. Aşıq İsgəndər Ağbabalı. (Əzizə Şamillə birgə). “Səda” nəş­riyyatı, Bakı, 2006, 104 səh.

 7. Uyğur, Qaqauz, Quzey Qafqaz Türklərinin folkloru və ədəbiyyatı,”Nurlan” nəşriyyatı, Bakı, 2011, səh. 412.

Çapa hazırladığı kitablar

 1. Gültekin-Əmin Abid. Buzlu cehennem. “Günəş” nəşriyyatı, Bakı, 1999, 96 səh.

 2. Uşaq ensiklopediyası. Üçüncü cild, Azərbaycan Ensiklo­pe­di­yası NPB, 1999, 352 səh.

 3. Uzaq dağların adamı. İ.Ö.Vəliyevin həyat və yaradıcılığı haqqında (Tərtib edənləri: Əli Şamil, Tənzilə Əliyeva, Lalə Ha­cıyeva, Nazilə Qəhrəmanova), Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 2002, 324 səh.

 4. B.E.Ağa oğlu. Solovkidə gördüklərim. “Günəş” nəşriy­yatı, Bakı, 2004. 80 səh.

 5. Koroğlu dastanı (Əli Kamali arxivindəki variantlar). “Nur­lan” nəşriyyatı, 2009, səh.396

Redaktə etdiyim kitablar

 1. İbrahim Novruzov. Azərbaycan kartı (İran xatirələri), Ön söz: İsmayıl Vəliyev, Səfalı Nəzərli, Elçin Cabbar, Əli Şamil, “Azərbaycan Ensiklopediyası “ NPB, 1997, 160 səh.

 2. Mirzəbala Məmmədzadə. Azərbaycanda köylü hərəkatı. Lenin milli siyasəti. Bakı, 2007, 144 səh.

 3. Arif Rəhimoğlu. “Elçibəyçi düşüncə sistemi və onun “Bütövləşmə, millətləşmə, dövlətləşmə!, Bakı, 2007, 56 səh.

 4. Arif Rəhimoğlu. Azərbaycan türkcəsi ədəbi dilində bütövləşmə və düzgün yazı qaydaları (Azərbaycan türkcəsi ədəbi dilində düzgün yazmağı öyrənənlər üçün yardımçı vəsait). “Apostrof” nəşriyatı, Bakı, 2008, səh. 216.

 5. Todur Zanet. Ana dilim. (Qaqauzcadan uyğunlaşdıran və ön söz müəllifi Ramiz Əsgər). MBM. Bakı,, 2010, 104 s.

 6. Molla Nəfəs. Bu məkana gəlmisəm. (Türkməncədən uyğunlaşdıran və ön söz müəllifi Ramiz Əsgər). MBM. Bakı, 2010, 160 s.

 7. Molla Nefes. Seçilmiş əsərləri.(Türkməncədən uyğunlaşdıran və ön söz müəllifi Ramiz Əsgər). MBM. Bakı, 2010, 240 s.

 8. Maxdumqulu Fəraqi. Seçilmiş əsərləri. (Türkməncədən uyğunlaşdıran və ön söz müəllifi Ramiz Əsgər). MBM. Bakı, 2010, 448 s.

Hekayələrim

1. Əbədi. “Araz” almanaxı, “Yazıçı” nəıriyyatı, Bakı, 1984, səh.2. Tikan. “Araz” almanaxı, “Yazıçı” nəıriyyatı, Bakı, 1985, səh.

 1. Körpü. “Araz” almanaxı, “Yazıçı” nəıriyyatı, Bakı, 1987, səh.

Məqalələri

Azərbaycan türkcəsində

 1. Əmin Abidin Sovet dövrü publisistikasında ədəbiyyat mə­sələləri. S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin tə­lə­bə və gənc alimlərinin konfransının tezisləri, Bakı, ADU nəşriy­yatı, 1972

 2. Mətbuat tariximizdən: Qardaşoğlanları kimdir? (“Molla Nəs­rəddin” jurnalında “Qardaşoğlanları” imzası ilə yazan müəl­liflər haqqında). “Müxbir” jurnalı, 1974, sayı 6.

 3. Qardaşoğlanları kimdir? “Sovet Astarası” qəzeti, 1974, 20 avqust, sayı 98 (3139), səh.3.

 4. İnci xəzinəsi (eyni adlı kitab haqqında). “Şərq qapısı” qəzeti, 1978, 12 mart, sayı 60 (11978).

 5. Qədim abidə tədqiq edilir (Ş.Cəmşidovun “Kitabi - Dədə Qorqud” kitabı haqqında). “Şərq qapısı” qəzeti, 1978, 31 dekabr, sayı 300 (12218).

 6. Gözəl töhfə (Əli Nazimin “Seçilmiş əsərləri” haqqında). “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1980, 13 yanvar, sayı 10 (12528).

 7. Aşığın vətən həsrəti (Aşıq Alının anadan olmasının 180 illiyi münasibətilə). “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1981, 18 sentyabr, sayı 222 (13045).

 8. Zəmanədən narazı aşıq (Aşıq Alının anadan olmasının 180 illiyi münasibətilə). “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1981, 17 noyabr, sayı 271 (13094).

 9. Pedaqoq, alim Əmin Abid. “Azərbaycan müəllimi” qəzeti, 1982, 2 iyul, sayı 53 (3657), səh.4.

 10. El qəhrəmanları xalq yaradıcılığında. Telli Qara. “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1982, 30 oktyabr, sayı 256 (13358).

 11. Aşıq Alının ustadı kimdir? Azərbaycan aşıqlarının IV qu­rultayı qarşısında. “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1983, 27 aprel, sayı 98 (13533).

 12. Sel arxeoloqun bələdçisidir. “Sovet Naxçıvanı” qəzeti 1988, 30 iyun, sayı 151 (13586).

 13. El qəhrəmanları xalq yaradıcılığında. Deməyin meydandan qaçdı Mirzalı. “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1983, 15 oktyabr, sayı 239 (13674).

 14. Türkmən inciləri (Klassik türkmən şeir antalogiyası haqqın­da), “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1983, 30 oktyabr, sayı 252 (13687).

 15. Maraqlı müddəalar toplusu. (“Azərbaycan filologiyası mə­sələləri” kitabı haqqında). “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1984, 22 yan­var, sayı 18 (13756).

 16. Naxçıvanda N.Gəncəvinin əsərləri ilə səsləşən deyimlər. “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1984, 15 fevral, sayı 43 (13781).

 17. Yaddaşlarda yaşamış incilər (“Azərbaycan aşıqları və el şairləri” kitabı haqqında). “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1984, 6 mart, sayı 57 (13795).

 18. Gündoğandan günbatana (Şair Adil Cəmilin eyni adlı ki­ta­bı haqqında), “Əmək bayrağı” qəzeti, 1984, 16 mart, sayı 32 (785).

 19. El sənətkarlarımız. Xəstə Həsən. “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1984, 29 mart, sayı 67 (13805).

 20. Memarlıq abidələrimiz. Şahtaxtı hamamı. “Sovet Naxçı­vanı” qəzeti, 1984, 13 aprel, sayı 87 (13825).

 21. El qəhrəmanları xalq yaradıcılığında. Dastanlaşmış ömür. (Abbasqulubəy Şadlinski haqqında). “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1984, 15 may, sayı 113 (13851).

 22. Partiyanın sadiq əsgəri (Heydər Vəzirov haqqında). “So­vet Naxçıvanı” qəzeti, 1984, 29 iyun, sayı 152 (13890).

 23. Əyilməzlik timsalı Əlincə. “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1984, 30 iyul, sayı 179 (13916).

 24. Ülvi hisslər insanı dəyişir (Diqqət! film çəkilir. “Gümüşü gö­lün sirri” filminin quruluşçu rejissoru Eldar Quliyevlə müsa­hi­bə). “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1984, 14 avqust, sayı 189 (13927).

 25. Sənətkar haqqında söz (Z.Qiyasbəylinin “İmran Qasımov” monoqrafiyası haqqında). “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1984, 23 sen­tyabr, sayı 223 (13961).

 26. Qəhrəmanlıq dastanlarımıza aid tədqiqatlar (Rüstəm Rüs­təm­zadənin “El qəhrəmanları xalq ədəbiyyatında” kitabı haq­qın­da). “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1984, 30 noyabr, sayı 277 (14013).

 27. El qəhrəmanları xalq yaradıcılığında. Kəsəmənli Qorxmaz və Heydər. “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1984, 15 dekabr, 289 (140025), səh.4.

 28. Memarlıq abidələrimiz. Şahtaxtı hamamı. “Qobustan” jur­nalı, 1985, sayı 1, səh. 13-15.

 29. Sənədli və bədii lentlər ustası. (Azərfilmin operatoru Zaur Məhərrəmovla müsahibə). “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1985, 16 aprel, sayı 88 (14126).

 30. Ululu Kərimi axtaran tapar. “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1985, 29 iyun, sayı 152 (14493).

 31. Dünyanın ilk dastanı Azərbaycan dilində (Bilqamıs dasta­nı haq­qında). “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1985, 9 avqust, sayı 184 (14222).

 32. Axtarış davam edir (Arxeoloq Vəli Əliyevlə II Kültəpə haq­qında müsahibə), “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1985, 15 oktyabr, sayı 240 (14278).

 33. Aşıq Cəlil. “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1985, 15 dekabr, sayı 291 (14329).

 34. Şərəfli həyat yolu (İnqilabçı N.Rzayev haqqında), “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1985, 28 dekabr, sayı 301 (14542).

 35. Ululu Kərimi haralıdır? “Qabaqcıl” qəzeti, 1986, 22 mart, sayı 35 (3066).

 36. Azmanlardan biri - Əmin Abid. “Elm” qəzeti, 1987, 5 mart, sayı 9 (82).

 37. Xəstə Həsən və müasirləri. “Sovet Gürcüstanı” qəzeti, 1986, 1 iyul, sayı 79 (9162).

 38. Əmin Abidin “Ədəbiyyat tarixi”. “Ədəbiyyat və İncəsənət” qəzeti, 1986, 12 dekabr, sayı 50 (2237), səh.6.

 39. Əmin Abid bayatılarımız haqqında. “Elm və həyat” jurnalı, 1986, sayı 11, səh.26-27.

 40. İkinci Mirzə Cəlil. “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1986, 27 dekabr, sayı 297 (14638).

 41. Az qaçaqlıq elədi, çox qoçaqlıq elədi. (Qaçaq Süleyman haqqında), “Sovet Naxçıvanı” qəzeti, 1986.

 42. Dastanın ilk azərbaycanlı tədqiqatçısı. “Azərbaycan” jurnalı, 1987, sayı 4, səh.179-182.

 43. Axundovun əsərlərinin nəşri tarixindən. “Kitablar aləmin­də” jurnalı, 1987, sayı 3, səh.16-17.

 44. Qəhrəmanlar xalq yaradıcılığında (Elmi konfransdakı mə­qalənin tezisi) “Şərur -qədim diyar”. İliç şəhəri. 1988, səh.19-20.

 45. Röyada gördüm sizi (Türkiyəli aşıq İslam haqqında). “Odlar yurdu” qəzeti, 1989, 3 fevral.

 46. Torpaq komissarının taleyi (Heydər Vəzirov haqqında), “Sovet kəndi” qəzeti, 1989, 15 iyun.

 47. Hara köçür bu köçəri? (Tulumçalan Cəbi haqqında), “Qobustan” jurnalı, 1989, sayı 1, səh.93-94.

 48. Xanağada istiot kolu. “Kommunist” qəzeti, 1989, 25 av­qust, səh. 4

 49. Əmin Abid Sabir haqqında. XX əsr Azərbaycan SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu. Bakı, “Elm” nəşriyyatı, 1989, səh.221-228.

 50. Torpaq komissarının taleyi. “Ağ ləkələr silinir” (məqa­lələr toplusu), Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1991

 51. Huşəng Qaçaq Nəbinin nəticəsidir? “Səs” qəzeti, 1992, 23 aprel.

 52. Cənubi Azərbaycan rəssamları. “İncəsənət” qəzeti, 1992, 6 may.

 53. Urmiya gördüyüm kimi “Oğuz eli” qəzeti, 1992, 28 may.

 54. Savəli Tilimxan. “Ozan” qəzeti, 1992, 28 may, sayı 8, səh.1.

 55. Təbrizdə teatr. “Mədəniyyət” qəzeti, 1992, 25 iyun, sayı 17, səh.5.

 56. Mail olsan Mustafanı taparsan. “Oğuz eli” qəzeti, 1992, 25 iyun, sayı 17, səh.5.

 57. Urmiya aşıqları. “Ozan” qəzeti, 1992, 31 iyul, sayı 10 (10). səh.1-2.

 58. Prezidentin istirahət saatlarında (Quzey Kıbrıs Türk Cüm­hu­riyyətinin prezidenti Rauf Denktaşın bədii fotoları haqqında), “İncəsənət” qəzeti, 1992, 25 noyabr, sayı 23 (44), səh.3.

 59. Bir daha Ağ Aşıq haqqında. “Oğuz eli” qəzeti, 1993, 14 yanvar, 1994, sayı 1 (30), səh.8.

 60. Ağız ədəbiyyatından: Əbusaleh. “Güney Azərbaycanı” jurnalı, 1994, sayı 1, səh.31-33.

 61. Həmkarımızın şeir payı (T.Arnautun “Qaqauzam Bucaqdır yerim” kitabı haqqında). “Avrasiya” qəzeti, 1995, 10 yanvar.

 62. Ortaq ədəbiyyata doğru (T.Arnautun “Qaqauzam Bucaq­dır yerim” kitabı haqqında). “Zaman” qəzeti, 1995, 15 fevral.

 63. Ələsgər bulağından su içən qaqauz qızı (T.Arnautun “Qaqauzam Bucaqdır yerim” kitabı haqqında). “Ağrıdağ” qəzeti, 1995, 2 mart, sayı 8 (18), səh.4.

 64. Qaqauz qızı, qaqauz sözü (Türk dünyası T.Arnautun “Qa­qauzam Bucaqdır yerim” kitabı haqqında). “Yeni əsər” qəzeti, 1995, 7 iyul, sayı 4 (17), səh.3.

 65. Vəkil, ictimai xadim, ədəbiyyatçı Əli Kamali (ölümü mü­na­sibətilə) “Ədalət” qəzeti, 1996, 17 avqust, sayı 74 (564), səh.6-8

 66. Bakıya bir də dönməyinə əcəl aman vermədi. “Müxalifət” qəzeti, 1996, 21 avqust, sayı 63 (463), səh.8.

 67. Sənətkarın Bakı yanğısı. (Təbrizli rəssam Kərim Sidqi Ru­hu haqqında), “İncəsənət” qəzeti, 1997, may-iyun, sayı 1 (73), səh.3.

 68. İbrahim Novruzovun “Azərbaycan kartı” (İran xatirələri) kitabına ön söz (4 müəllifli məqalə), 1997, səh.3.

 69. Bəhruz Kəngərlinin bir diləkcəsi. “Qobustan” jurnalı, 1998, sayı 3, səh. 75-78.

 70. Türk süsləmə sənətçisi (Handa Qayakökü). “İncəsənət” qəzeti, 1998, sayı 7 (79).

 71. Əmin Abid və qaqauz maniləri. “Qədimliyimiz-diriliyi­miz­dir”. (Tədqiqatlar elmi toplusu), “Günəş” nəşriyyatı, Bakı. 1998, səh.57-65.

 72. Nafiə xanımın acı taleyi. “Qədimliyimiz-diriliyimizdir” (Təd­qiqatlar elmi toplusu), “Günəş” nəşriyyatı, Bakı, 1998, səh.68-73.

 73. Əli Kamaliylə görüş. “Xəzər” jurnalı,1998, sayı 3, səh. 147-155

 74. İncə yumorlu müəllimimiz. Mir Cəlal kitabı, Bakı, 1998, səh. 120-124.

 75. Tahir Kürsü Makal (nekroloq) “Tanıtım” qəzeti, 1999, 15 iyul, sayı 22 (29).

 76. Öpücü baba dünyasını dəyişdi. “Tanıtım” qəzeti, 1999, 16-22 iyul, sayı 23 (30), səh.15, 23-29 iyul, sayı 24 (31), səh. 15, 31 iyul-6 avqust, sayı 25 (32), səh. 15.

 77. Həmid Nütqi haqqa qovuşdu (səhifə). “Tanıtım” qəzeti, 1999, 23-29 iyul, sayı 24-31, səh.2.

 78. İnanmazdım ki, məni belə qarşılayacaqlar. “Tanıtım” qəzeti, 1999, 23-29 iyul, sayı 24-31, səh.15.

 79. Gültəkin Əmin Abiddirmi? “Ulduz” jurnalı, 1999, sayı 5-6, səh.81-86.

 80. Qorqudşünaslığın əsasını qoyanlardan biri (XI kitab), “Filoloji araşdırmalar”, BDU nəşriyyatı, Bakı, 1999, səh.159-174.

 81. Uzaqlığı doğuran misralar və ya Gültəkin kimdir? “Günəş” nəşriyyatı, (Gültəkin Əmin Abid. “Buzlu cehennem” kitabına ön söz), Bakı, 1999, səh. 3-20.

 82. Əlincənin gözü-İlandağ müşahidə məntəqəsi. “Qobustan” jurnalı, 1999, sayı 2.

 83. Cavidin ev muzeyi. “Qobustan” jurnalı, 1999, sayı 2

 84. Həmid Nütqi ilə görüşlərim, söhbətlərim. “Azərbaycan” jurnalı, 1999, sayı 11.

 85. Türk müğənnisi Barış Mançonu xatırlayarkən. “İncəsənət” qəzeti, 1999, dekabr, sayı 9 (81), səh.11.

 86. Əli Kamalinin toplayıcılıq və araşdırıcılıq fəaliyyəti. Azər­baycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. IX kitab, Bakı, 2000, səh. 220-226.

 87. Nafiə xanımın acı taleyi. “Çıraq” jurnalı, 2000, sayı 2, səh. 39-42.

 88. Əmin Abid Mütəllim oğlu (Əhmədov). “Kitabi-Dədə Qor­qud” ensiklopediyası. İki cilddə, ikinci cild. “Yeni nəşriyyat evi”, Bakı, 2000, səh. 279

 89. Bağırov İsrafil. “Kitabi-Dədə Qorqud” ensiklopediyası. İki cilddə, ikinci cild. “Yeni nəşriyyat evi”, Bakı, 2000, səh.46

 90. Məmmədxani Güneyli. “Kitabi-Dədə Qorqud” ensiklope­di­yası. İki cilddə, ikinci cild. “Yeni nəşriyyat evi”, Bakı, 2000, səh.210

 91. İstanbul darülfünunun məzunu - Əmin Abid. “Filoloji araş­dırmalar”. XV kitab, Bakı, 2001, səh.70-82.

 92. Türkiyə hərbi qüvvələri Əfqanıstanda (Koreyada savaşmış Səlahəddin Sundur haqqında) “Ayna” qəzeti, 2002, 1 mart, sayı 9 (651), səh.10.

 93. Kiş adasında beynəlxalq tolerantlıq seminarı. “Ayna” qəzeti, 2002, 15 mart, sayı 11 (653), səh.5.

 94. Paris Prinsipləri və Elçibəy. “Yeni Müsavat” qəzeti, 2002-ci il, 25 iyun, sayı 166 (174) səh.14

 95. Colan türkləri - qarabağlıların tale qardaşları. “Ayna” qə­zeti, 2002, 28 iyun, sayı 25 (667), səh. 9.

 96. Colan türklərinin folkloru. Filoloji araşdırmalar XVI kitab, Bakı, 2002, səh.43-51.

 97. Siz Azərbaycanlılar bizdən öndəsiniz. Bizi Qafqazda ta­nı­dırsınız. (Makedoniyalı şair, publisist N.D.Ulkü ilə müsahibə) “Ay­na” qəzeti, 2002-ci il, sentyabr, sayı 38 (680) səh.12.

 98. Bizi vətən sevgisi, millət sevgisi dosta çevirdi. Uzaq dağ­la­rın adamı (İsmayıl Vəliyevin 50 illiyinə həsr olumuş kita­bı), Azər­baycan Milli Ensiklopediyası nəşriyyatı. Bakı, 2002, səh. 140-145

 99. Dünyanın ilk dastanı Azərbaycan dilində (Arif Rə­himovla birgə) Uzaq dağların adamı (İsmayıl Vəli­yevin 50 illik yubleyinə həsr olunmuş kitab) Azərbaycan Milli Ensik­lo­pediya Nəşriyyatı, Bakı, 2002, səh. 309-312

 100. Türkmənistan milli oyanışla avtoritarizm arasında. “Ay­na” qəzet, 2002, 18 oktyabr, sayı 41, səh. 10.

 101. “Koroğlu” eposunun variantları Əli Kamali arxivində. “Də­də Qorqud” jurnalı, 2002, sayı IV, səh.114

 102. Kimdir əxlaqsız? “Milliyət” qəzeti, 2003, 12-18 yanvar, sayı. 2, səh. 16.

 103. Körpü. “Milliyyət” qəzeti, 2003, 12-18 yanvar, sayı 2, səh.12.

 104. Dədə Qorqudla bağlı rəvayətlər silsiləsindən (Peyğəmbər Dədə Qorquda icazə verib. Aşıq Rustamın ölümü görməsi). “Də­də Qorqud” jurnalı, 2003, sayı 4, səh.110-112.

 105. Teatr İnstitutunun dissident məzunları (Əzizə Şamillə bir­likdə). “Mədəniyyət dünyası” toplusu (Azərbaycan Dövlət Mədə­niyyət və İncəsənət Universiteti), 2003, IV cild, səh.176-187.

 106. Xalid Səid. “Filologiya araşdırmaları” toplusu, 2003, sayı 19, səh.36-52.

 107. Reallığı nəzərə alan insan. “Müasirləri Abbas Zamanov haqqında” (məqalələr toplusu). “Çinar-Çar” nəşriyyatı, Bakı, 2003, səh.289-296.

 108. Gültəkin imzasının Ə.Abidə məxsus olduğunu təsdiqlə­yən yeni sənədlər. “Ədəbi nəzəri məcmuə” I kitab, AMEA Ni­zami adına Ədəbiyyat İnstitutu, Bakı, 2003, səh.199-207.

 109. F.Qurbansoyun mübarizə metodu (Şəlalə Ananın hazırla­dığı “7 kitabdan biri, yaxud saliklikdən arifliyədək” kitabında), Bakı, “Nurlan” nəşriyyatı, 2004, səh.129

 110. “Bildiriş” Azərbaycana gətirildi. B.E.Ağa oğlu. Solov­kidə gördüklərim. “Günəş” nəşriyyatı, Bakı, 2004. səh.5-25

 111. Xəstə Həsənin ömür yoluna aid bir dəqiqləşdirmə. ”Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə». II Uluslararası Folklor Konfransının materialları, (18-21 mart 2004-cü il). AMEA Follkor İnstitutu, 2004, səh.106-117

 112. Deyimlərimizdə Oğuz dastanlarının izləri. Türk dastanları tariximizin ədəbi salnaməsidir. Beynəlxalq Folklor Konfransı, (6-7 may 2004-ci il). Qafqaz Universiteti, Bakı, 2004, səh.256-257.

 113. Günlər, aylar nədən bir-birindən fərqləndirilir? M.Kamal Pi­la­voğlu, Mübarək günlərimiz, “Günəş” nəşriyyatı, Bakı, 2005, səh. 3-7.

 114. Azərbaycan reallığında cihad. M.Kamal Pilavoğlu, Şəhid­lər və qazilər haqqında 40 müqəddəs hədis, “Günəş” nəşriy­yatı, Bakı, 2005, səh. 3-8.

 115. Əli Kamali arxivindəki “Koroğlu” eposunun variant­la­rın­da mətnşünaslıq məsələləri. ”Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə”. III Uluslararası Folklor Konfransının material­ları (13-16 noyabr 2005-ci il). AMEA Folklor İnstitutu, Bakı, 2005 , səh.136-142.

 116. Səttarxan: ölümü, qəbri, ona diqqətimiz. “Mava atlas” dergisi, 2006, mayis, sayı 1, səh 49-59.

 117. Noqay ədəbiyyatı ümümtürk ədəbiyyatının tərkib his­səsi kimi. XII Uluslararası KİBATEK (Kıbrıs-Balkanlar-Avra­siya Türk Ədəbiyyatı Vəqfi) Ədəbiyyat Şöleni, VEKTOR Ulus­lararası İlim Merkezi, Bakı Asiya Universiteti, Bakı Diplomatiya Univer­siteti, Bakı, 2006, 9-16 Mayıs.

 118. Vətənsevərliyin apardığı yol. Elxan Məmmədli-60. “Ağ­rıdağ” nəşriyyatı, 2006, səh.146-158.

 119. Mehmet Kamal peyğəmbərləri belə tanıdır. M.Kamal Pilavoğlu. Uşaqlara peyğəmbərlər haqqında. “Günəş” nəşriyyatı, 2006, səh. 3-7.

 120. Türk dünyasının Dəniz Tanasoğlu itkisi. 525-ci qəzet, 2006-cı il, 29 avqust, sayı 159(2266), səh. 7

 121. İtkilərimiz. Türk dünyasının Dəniz Tanasoğlu itkisi. “Də­də Qorqud” jurnalı, 2006, sayı 4, səh.177.

 122. Aşıq Ürfaninin ömür yolu və şeirləri. ”Ortaq türk keç­mi­şindən ortaq türk gələcəyinə» IV Uluslararası Folklor Konfran­sı­nın materialları. (1-3 noyabr 2006-cı il), AMEA Folklor İnstitutu, 2006, Bakı, səh.85-91.

 123. Hər müəllifin öz baxışı. M.K.Pilavoğlunun “Məhəmməd əleyhissəlam və onun nəsihətləri” kitabına ön söz. Bakı, 2006. səh. 3-4.

 124. Uyğur ədəbiyyatında dramçılıq. “Mədəniyyət dünyası” toplusu (Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universi­teti), 2006, sayı XIII, səh. 277-292

 125. Halit Said: ömrünü ortak türk kültürüne adaylayan adam. “Yom”(Türk dünyası mədəniyyət dergisi-rüblük), 2007, sayı 6, səh. 60-74.

 126. “Cəlili” aşıq havaları haqqında. “Dədə Qorqud” jurnalı, 2007, sayı 3, səh. 67-75

 127. Sözdə birincilərdən olan aşiq Qarani. “Ortaq türk keçmi­şindən ortaq türk gələcəyinə” V Uluslararası Folklor Konfran­sı­nın materialları. (17-19 Oktyabr 2007-ci il), Bakı, 2007 səh.152-158.

 128. Bəstəkarlar İttifaqımızın ilk sədri-Asan Rifatov. “Yom” Türk dünyası mədəniyyət dergisi-rüblük Yaz), 2008, sayı 9, səh. 8-14.

 129. Asan Refatovun şərəfli ömrü, acı taleyi. “Musiqi dünya­sı” jur­nalı (Azərbaycan Musiqi Akademiyası), 2008, sayı 1-2, səh. 58-61.

 130. Hüseyn Cavid’in “Uçurum” Faciasında İstanbul–Gerçek­lerin Sembolü. (Aide Paşayeva ilə şərikli, “Yom” jurnalı, 2008, sayı 11, səh. 84-94.

 131. Noqay türklərinin ədəbiyyatında modernləşmə. Müqayisəli ədəbiyyat. (Ədəbiyyatlarda və mədəniyyətlərdə stereotipler) III Bey­nəlxalq elmi konfransın materialları. (21-21 noyabr 2008), Bakı, səh. 36-37.

 132. Çocuk yazarı-Emin Abid. Türk halkları ədəbiyyatinda (II) Beynəlxalq Uşaq Ədəbiyyatı Konqresi materialları II kitab, 13-15 noyabr 2008-ci il, Bakı.

 133. Haqq dünyasına qovuşanlar. Sürgünlərdə keçən ömür və ya üzünü görmədiyim dost (Kırımlı şair Şakir Səlimin ölümü münasibətilə). “Türküstan” qəzeti 15-28 mart 2009, səh 12.

 134. Qarabaşlardan (Şumer) Qarapapaqlaradək (Türk) ilbaşı bay­ramı. “Dədə Qorqud” jurnalı, 2009-cu il, sayı 1(30), səh. 98-111.

 135. “Koroğlu” dastanının Əli Kamali arxivindəki variantları, “Koroğlu” dastanı (Əli Kamali arxivindəki variantlari), Bakı, 2009-cu il, səh.7-24.

 136. Azərbaycan Əlyazmalar İnstitutunun arxivindəki “Koroğ­lu” dastanı Kırımda çap olundu. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiy­yatına dair tədqiqlər, 2009-cu il, sayı XXIX, səh. 122-129.

 137. “Koroğlu” dastanının təkrar nəşrinə ön söz. Azərbaycan dastanları, Azərbaycan Folkloru Külliyyatı, XIV cild, Dastanlar, IV kitab, “Koroğlu” dastanı (Əli Kamali arxivində)”, Bakı, 2009-cu il, səh.7-10.

 138. Romantik duyğularla yaşayan siyasətçi. “Türkistan” qə­ze­ti, 2010-cu il 28 mart-3 aprel, 4-10 aprel, sayı 10(183)-11(184) səh.11.

 139. İçimdəki ağrı... yaxud, Əli Səngərli nədən dəyərincə ta­nıdılmır?! “Türküstan” qəzeti, 2010-cu il, 25 aprel-1 may, sayı 14, səh.11

 140. Özbəkistanın “Altun qələm” mükafatını alan ilk azərbay­canlı – Qulu Kəngərli. “Türküstan” qəzeti, 30 may-5 iyun 2010-cu il, sayı 18, səh.13

 141. Şumer mətnlərinin Azərbaycan və qumuq ədəbiyyatında izləri, Müqayisəli ədəbiyyat: ədəbiyyatlarda və mədəniyyətlərdə arxetiplər, IV Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Slavyan Universiteti (özətlər), 22-23 Oktyabr 2010-cu il, Bakı. səh. 87.

 142. Novruz bayramında “xanbəzəmə” və oradakı arxaik ünsürlər. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, 2010-cu il, sayı XXXI, səh. 117-128.

 143. Ayrılığın sonu yoxmuş (Valeh Hacıların ölümü münasi­bətilə) “Mədəni maarif işi” junalı, 2010-ci il, sayı 10, səh. 36-38.

 144. İtgilərimiz. Azərbaycan sevgisiylə yaşamış özbək folklor­şünası, ədəbiyyatçısı Jumabay Yusupov,Dədə Qorqud” jurnalı 2010-cu il, sayı 2(35), səh.162-167.

 145. Cumabay Yusupov Azərbaycan sevgisiylə yaşayırdı. “Xalq cəbhəsi” qəzeti, səh. 14, 2011,19 fevral.

 146. “Duz sarayı”nda “konsert” (Aşıq Aydın Çobanoğlu haq­qın­da), “Xalq cəbhəsi” qəzeti, 5 aprel 2011-ci il, sayı 57(2225), səh. 14.

 147. Qaqauzlar Stepan Kuroğlusunu da itirdi. “525-ci qəzet” 6 avqust 2011-ci il, sayı 142(3458), səh.27.

 148. Azadlıqsevər uyğurlar üçün şəhid şair Lutpulla Mütəllip nümunəsi “525-ci qəzet” 14 sentyabr 2011-ci il, səh.4.

 149. Gözlənilən ölümün acısı və ya Cingiz Dağcı dünyadan köçdü. 525-ci qəzet, 28 sentyabr, 2011-ci il, sayı 176(3492), səh. 7.

 150. Görkəmli kirim tatar ədibi Cengiz Dağçi vətən torpağina tapşirildi. 525-ci qəzet, 4 okyabr, 2011-ci il, sayı 180(3496), səh. 7.

 151. Qanı ilə şeir yazan, milləti üçün dövlət quran Noman Çələbi Cihan. “Türk eli” jurnalı, 2011-ci il iyun, sayı 10, cəh. 27-29.

Azərbaycanda rus dilində

 1. Предания перекликаетсия с произведениями Н.Гянд­же­ви. “Советская Нахичевань” 1984, 11 марта, номер, 61 (611).

 2. Азербайджанские ашуги и народные поэты. “Советская Нахичевань” 1984, 14 марта, номер, 63 (613).

 3. Исторические памятники: Шахтахтинская баня. “Со­ветская Нахичевань”, 1984, 18 апреля, номер, 91 (641).

 4. Жизнь, ставшая легендой. “Советская Нахичевань”, 1984, 18 мая, номер, 116 (666).

 5. Верный сын партии. “Советская Нахичевань”, 1984, 8 июля, номер, 159 (709).

 6. Крепость Алинджа. “Советская Нахичевань”, 1984, 2 август, номер, 178 (729).

 7. Мастер документальных и художественных фильмов. “Советская Нахичевань”, 1985, 27 апрель, номер, 98 (945).

 8. Поиски продолжается (Интервю с археологом Вели Алийевом “Култепе”), “Советская Нахичевань”, 1985, 13 октября, номер, 239 (1086).

 9. Ашуг Джалил. “Советская Нахичевань”, 1985, 4 де­кабря, номер, 297 (1144).

 10. Славный путь. (Н.Рзайев hаггында). “Советская На­хичевань”, 29 октября, 1986, номер, 251 (1400).

Xaricdə çap olunmuş məqalə və tezisləri

Albaniyada

 1. Historia e rralle, diplomati shqiptar qe u internua nga KGB-ja si Azerbajxhanas (Acı taleli insan). “Standart”(Albaniya) qəzeti, 24 may 2009-cu il, səh. 19, 25 may 2009-cu il, səh. 19.

 2. Shqirtarje qe u perndoq nga KGB-ja e Stalinit.(Ablan kızı Nafienin ömür yolu). “Standart”(Albaniya) qəzeti, 22 oktyabr 2010-cu il, səh. 14.

Bosniyada

 1. Rusiyanin Balkan ve Kafkas siyasetinde ortak noktalar. IV. Uluslararası Güneydoğu Avrupa Türkolojisi Sempozyumu. (Sempozyumun özeti, 2007, 1-5 Aralik), Zagreb, 2007.

Gürcüstanda

Abxaziyada

1.Naxçıvan MSSR-ə həsr olunmuş səhifə. “Apısnı kapış” qəzeti, (Abxaziya MSSR), 1986, 12 sentyabr. 1. Naxçıvana həsr olunmuş səhifə. “Sovetskaə Abxaziə” qəzeti, rusca, (Abxazia MSSR), 1987, 27 may.

 2. O, Abxaziyanı sevirdi. (Heydər Vəzirov haqqında). “Apısnı Kapış” qəzeti, 1987, 1 avqust, sayı 144 (1597).

 3. Naxçıvan MSSR - 60. (səhifə) “Apısnı Kapış” qəzeti, (Abxaziya MSSR), 1987, 30 oktyabr.

 4. Naxçıvan radiosunun dostluq çələngi. “Sovetskaə Abxaziə” qəzeti, rusca. (Abxaziya MSSR), 1987, 9 oktyabr.

 5. Mübarizənizi alqışlayırıq. “Narodı edinstva” (Abxaziya MSSR) qəzeti, 1988, sayı 1.

Acariya

 1. Sovet Naxçıvanı Acariya haqqında. “Sovetskaə Adjariə” qəzeti, (Acarıstan MSSR), 1988, yanvar.

Azərbaycan türkcəsində

1.Xəstə Həsən və müasirləri, “Sovet Gürcüstanı” qəzeti, 1986, 1 iyul, sayı 79 (9162). 1. Əli Kamali və folklor, “Çənlibel” (Tbilisi) qəzeti, 1997, 22 oktyabr

 2. Əmin Abid Yunus İmrə haqqında, “Yazı” jurnalı, 2008-ci il, sayı 3, səh.34-44

 3. Üzünü görmədiyim dost-Şakir Səlim, “Yazı” jurnalı, 2008-ci il, sayı 3, səh.104-105

 4. “Konqres” qəzetinin baş redaktoruna. “Konqres” qəzeti iyun 2011-ci il, sayı 03(03), səh. 3

İsvecdə

 1. Həmid Nütki ilə müsahibə. “Tribun” (Solna İsveç) dergisi, 2001, Qış, sayı 6, səh.141-150.

 2. Azərbaycan problemi, “Dünya Azərbaycanlıları” (İsveç) jurnalı, 2002-ci il, sayı 1, səh.52-58

İranda

 1. Ağ Aşıq təxəllüslü Allahverdi Sulduzludurmu? “Varlıq”, jurnalı, 1998 (1376), 105-2, 106-3, səh.44.

 2. Əmin Abid və onun “Ədəbiyyat tarixi”nin taleyi. “Varlıq” (Tehran) jurnlalı, 1999 (1377), sayı 109-2, 110-3. səh.81-88.

 3. Bir Qaqauz şairi (Tudora Arnaut). “Varlıq”(Tehran) jurnalı, 2000 (1378), sayı 112-1,

 4. Professor Həmid Nütqi ilə söhbətlər. “Varlıq” (Tehran) jur­nalı, 2000 (1378) sayı, 113-2 səh. 41-51 (birləşmiş nömrə), (ap­rel, may, iyun, iyul, avqust, sentyabr).

 5. Əmin Abid Ə.Firdovsinin “Şahnamə” əsəri haqqında (tezis) İnternational seminar on “The İranian World and, Turan”. Tehran Februaru 13-14, 2001 (Farsca və ingiliscə) Center for Documents and Diplomatic History Tehran, səh.20, səh.92.

 6. Şeir Həmid Nitqinin nəzərində. (Əli Şamil) “Tanıdığım in­san­lar” kitabından. “Körpü” (Təbriz) jurnalı, 2002, May, 34, səh.16-17

 7. Buzlu cəhənnəm, və ya uzaqlığı doğuran misralar. “Gültə­kin” kimdir? (Ə.Abidin “Buzlu cehennem” şeir kitabına yazılmış ön söz. “Mehri Azadi” qəzet, (Təbriz), I hissə, 2002, 7 avqust (1381, 18 fərrərdin - 1423, 23 Məhərrəm), sayı 2635, səh. 4. II his­sə, 2002, 8 avqust (1381, 19 fərrərdin - 1423, 24 məhərrəm), sayı 2636, səh.4, III hissə, 2002, 9 avqust (1381, 20 fərrərdin - 1423, 25 məhərrəm), sayı 2638, səh.4, IV hissə 2002, 10 avqust (1831, 21 fərrərdin - 1423, 26 məhərrəm), sayı 2638, səh.4. V hissə, 2002, 11 avqust (1381, 22 fərrvərdin - 1423, 27 məhərrəm), sayı 2640, səh.4, VI hissə 2002, 14 avqust (1381, 25 fərrvərdin - 1423, 1 səfər), sayı 2641, səh. 4, VII hissə, 2002, 15 avqust (1381, 26 fərrvərdin - 1423, 2 səfər), sayı 2642, səh. 4, VIII hissə, 2002, 16 avqust (1381, 27 fərrvərdin - 1423, 3 səfər), sayı 2643, səh. 4.

 8. Əli Kəmalı ve nəqş vey dər folklore şenası ye İran. علي كمالي و نقش وي در فولكلور شناسي ايران خلاصه “Bayram” jurnalı(Zəncan), 1388-ci Gunəş ili, Mordad ayı,(2009-cu il, Avqust), 20- ci sayı, 3 cü il, Aslan ayı, sayfa 13.

 9. Karslı Aşıq İslam ملاسا قيشآ يلسراق “Bayram” jurnalı (Zəncan), 1389-ci Günəş ili, Azər ayı,(2010-cu il, noyabr), 29- cu sayı, 4- cü il, səhfə 26.

Qazaxıstanda

 1. Araştırıcı Ali Kamali. Abay türkoloji yıllığı, Almatı, 2005, səh.15-25.

 2. Kumuk Edebiyatının düneni ve bu günü. Abay türkoloji yıllığı,(Abay atındağı Kazak Pedaqoqikalık Universiteti, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü), Almatı, 2006, sayı, 1, səh. 24-40.

 3. Nogay edebiyatı eskiden ve şimdi. Abay türkoloji yıllığı, (Abay atındağı Kazak Pedaqoqikalık Universiteti, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü), Almatı, 2006, sayı, 2, səh. 44-61.

 4. Hasta Hasanın şiirleri Kazahıstanda. Kazahıstan ve Türki­yenin ortak kültürel degerleri sempozyumu, 21-23 Mayıs 2007, Almatı, 2007, səh. 260-272.

Kırımda

 1. Abunə yazılmaq istəyirik. “Dostluq” (“Krımskaya pravda” qəzetinin krım-tatar dilində həftəlik nəşri). 1990, 10 noyabr, sayı 19.

 2. Ne için Ali Senqerli tanılmay?! “Kırım” qezeti, 2010-cu, 9 iyun, sayı 44(1412), seh. 7.

KKTC

 1. Kıbrıs Azerbaycan mediasında. İkinci uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi. 24-27 Kasım 1998. Türkce bildiriler. Halkbilimi - Çeşitli konular. Gazımağusa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. 1999, IV cilt, səh. 423-430.

 2. “Ayna” gazetesinin Kıbrıs hakkında yazdıkları. Üçüncü Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi 13-17 Kasım 2000, Kıbrıs sorunu, Turizm. Gazimağusa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 2000, 3 cilt, səh. 355-361.

 3. Kıbrıs “Azadlık” gazetesi sahifalarında (Şimali Kipr - Tarix və müasirlik mövzusunda 1999, 21-24 mayda Bakıda Ali Dip­lomatiya Kollecinin Doğu Akdeniz Universiteti ilə birgə keçirdiyi Ulusla­rarası konfransın məruzəsi) Quzey Kıbrıs. Bakı, 2001, səh. 133-141.

 4. Araştırmacı-gazeteçi İsmail Umutlu ve Kıbrıs konusu. 4 Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi (Program ve özetler. 28-29 Kasım 2002) Gazimağosa-KKTC, 2002, səh 17.

 5. Araştırmacı-gazeteçi İsmail Umutlu ve Kıbrıs konusu. 4 Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi bildireleri (28-29 Ka­sım 2002) Gazimağosa-KKTC, 2002, səh. 347-353.

 6. Azerbaycan'da Kıbrıs Türk Milli Mücadele Konusu. “Kıbrıs Türk Millî Mücadelesi ve Bu Mücadelede TMT’nin Yeri” Uluslararası Sempozyum, 2008, 19-25 Ekim, Kıbrıs, səh. 19.

Moldovada

 1. Qardaş xalqımıza böyük maraqlıq. “Ana sözü” (Moldaviya SSR) qəzeti, qaqauzca, 1989, 2 iyul, sayı 14 (24), səh.3.

 2. Azerbaycanda Gagauzlarla ilgili qaynaqlar. KBATEK-in XIV Uluslararası Edebiyat Sempozyumunun (6-10 Ekim 2007) bildirileri. Kişinyov, 2007, səh. 327-334.

Özbəkistanda

 1. Redaksiyaya məktub (Ü.Hacıbəyovun operettalarının təhrif edilməsiylə əlaqədar.) “Yıldız” jurnalı (Daşkənd), (Özbəkistan SSR Yazıçılar Birliyinin orqanı, krım tatarca), 1988, sayı 6, səh. 143.

 2. Katağon kurboni. “Jahon Adabiyoti” jurnali (Taşkent), 2008, sayı, 1(128) yanvar, seh. 111-118

Rusiya Federasiyasında

Altayda

 1. Naxçıvanlılar altaylıları alqışlayır. “Altaydın çolmianı” (Altay vilayəti) qəzeti, 1989, 12 iyul.

Başqırdıstanda

1.Möcüzəli “büllur saray”. “Sovet Başqırdıstanı” qəzeti, (Baş­qırdıstan MSSR), 1987, 28 yanvar, sayı 23 (19620). 1. Möcüzəli “büllur saray”. “Sovet Başqırdıstanı” qəzeti, (Baş­qırdıstan MSSR), 1987, 19 aprel, sayı 90 (19687).

 2. Dilçi araştırıcı Abdulla Şərifovun mübariz ömrü. Ural-Altay: bıuattar aşa kiləsəkkə-Ural-Altay: çerez veka v budeşşee, (Bötə Rəsəy fənni konferentsiya materialları, Öfö kalahı, 1-5 iyun, 2005- Materialı Vserossiyskoy nauçnoy konferentsii, q. Ufa, 1-5 iyunya 2005 qoda) «Qilem» nəşriyyatı, Ufa, 2005, səh. 460-464.

 3. Abdulkadir İnan və mühacir Azərbaycan qəzeti “Bildiriş” (1930-1931) Рәсәй һәм Башkортостан: мөнәсәбәттәр тарихы, бөгөнгөһө һәм киләсәге” Башkортостандың үz ирке менән Рәсәй дәүләтенә kушылыуының 450 йыллығына арналған халыk-ара фәнни-ғәмәли конференция materialdarı, 2007, 5 – 6 iyun, Өфө, səh. 23-25.

 4. Türk halklarının istiklal savaşçısı Halid Seidin iki yönü. (2009) Проблемы лингвистики в роли культурной среды: ис­тория и современность. (Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 15-летию кафед­ры башкирского языка и 75-летию со дня рождения доктора филологических наук, профессора Р.Х.Халиковой. Федераль­ное Агентство по Образованию Государственное Образова­тельное учреждение Высшего Профессонального Образова­ния Башкирский Государственный Педагогический Универ­ситет им.М.Акмуллы), Уфа, Издаельство БГПУ, cəh.84-100.

Dağıstanda

1. Azerbaycan ve Kirim besteçisi Asan Refatovun Kültürü­müzde yeri. Журнал “Вестник Тюркского Мира”. 2009, N%1, səh.95-101.2. Türk halklarinin istiklal savaşçisi Halid Seid’in iki yönü. Вестник тюркского мира (Türk dünyasi belleteni, Herald of turkic world) Министерство образования и науки Российской Федерации, Дагестанский государственный педагогический университет, Международная гуманитарно-техническая ака­демия, Международный научно-практический журнал (Ма­хач­кала), 2010-cu il, sayı 1(2), səh.96-109

Rusiyada

 1. Azərbaycan ziyalılarının XIX əsrdə mətbuat yaratmaq uğ­runda mübarizəsi. “Jurnalist”, xüsusi buraxılış. Jdanov adına Leninqrad Dövlət Universiteti Jurnalistika fakültəsinin nəşri, 1972-ci il.

 2. Əmin Abidin Sovet dövrü yaradıcılığında türkoloji məsə­lələr. Novosibirsk Universiteti tələbələrinin elmi konfransının tezisləri (filologiya seriyası). Novosibirsk Universiteti nəşriyyatı, 1973-cü il.

 3. Günəşli respublikanın mirvarisi. “Амурская правда” qə­zeti, (Amur vilayəti), 1986, 30 dekabr.

 4. Amurluların bayram süfrəsinə. “Амурская правда” qəzeti, 1987, 8 noyabr, sayı 259 (20326).

 5. Vətənin hər guşəsi doğmadır. ““Амурская правда” qəzeti, 1987, 16 aprel, sayı 90 (20157).

 6. Günəşli respublikanın nemətləri - Amurluların süfrəsinə. ““Амурская правда” qəzeti, 1987, 19 avqust.

 7. Saratova Naxçıvan üzümü. “Kommunist” qəzeti, (Saratov vilayəti), 1987, 27 sentyabr, sayı 222 (20539).

 8. Bəs mərkəz hara baxırdı? “Литературная газета”, 1988, 18 sentyabr.

 9. Исследователь по фольклору Али Кямали. Культурное наследии Туркменистана. “Европейский дом”, Ашкабат - Санкт-Петербург, 2000, ст. 193-194.

Rusiya Federasiyasında yaşayan xalqların dillərdə

 1. Mədəndə xəstəxana? “Советская Удмуртия” qəzeti. (Ud­mur­tiya MSSR), 1986, 24 sentyabr, sayı 221 (19605).

 2. Astma xəstəliyi müalicə olunur. “Kıım”, (Yakutiya), 1986, 30 noyabr, sayı 175 (19223).

 3. İynəsiz, dərmansız müalicə. “Erzyan pravda” qəzeti, (Mor­dva MSSR), 1987, 24 yanvar, sayı 11 (11436).

 4. Şuxluq bizə güc verir (Naxçıvan MSSR-ə həsr olunmuş sə­hifə). “Kommunizm jol” qəzeti, (Kabarda Balkar MSSR), 1987, 22 aprel, sayı 80 (12312).

 5. Duz müalicə edir. “Şın” qəzeti, (Tuva MSSR), 1987, 29 iyun, sayı 150 (13450).

 6. “Sovet Naxçıvanı” Yakutiya haqqında. “Социалистическая Якутия” qəzeti, rusca, (Yakutiya MSSR), 1987, 28 iyun.

 7. Naxçıvan MSSR - 60. (yarım səhifə) “Ленинская правда” qəzeti, (Kareliya MSSR), 1987, 19 sentyabr, sayı 218 (20289).

 8. Naxıçvana həsr edilmiş səhifə. “Ratsdizdat” qəzeti, (Osetiya MSSR), 1987, 28 oktyabr və 6 dekabr.

 9. Naxçıvana həsr olunmuş səhifə. “Mokşan pravda” qəzeti, 1987, 23 oktyabr.

 10. Naxçıvana MSSR-ə həsr olunmuş səhifə. “Başarab bay­rax” qəzeti, avarca. (Dağıstan MSSR), 1987, 24 dekabr.

 11. Naxçıvan MSSR-ə həsr olunmuş səhifə. “Leninan nek” qəzeti, çeçencə, (Çeçen-İnquş MSSR), 1987, 25 dekabr.

 12. Naxçıvan radiosu Yakutiya haqqında. “Kıım” qəzeti, (Ya­kutiya MSSR), 1987, 14 noyabr.

 13. Sovet Naxçıvanı Kabarda Balkar haqqında. “Kommu­niz­mi jol” qəzeti, (Kabarda Balkar MSSR), 1987, noyabr.

 14. Naxçıvana həsr olunmuş səhifə. “Mariyskя Komunna” qəzeti, (Mari MSSR), 1988, 12 yanvar.

 15. Xoşbəxtliyini Tuvada tapdı. “Şın” (Tuva MSSR) qəzeti, 1987, 28 noyabr, sayı 271 (13571).

Tatarıstanda

1.İki xalqın oğlu (Bakıda yaşamış Azərbaycan pedaqoqu A.Şərifov haqqında). “Tatarıstan pedaqoqu” jurnalı, 1989.Türkiyədə

 1. Emin Abid “Kitabi-Dede Gorgud” hakkında. “Milli folk­lor” (Ankara) dergisi, 1997, sayı 38, seh. 46-51.

 2. Ali Kamaliyle üç görüş. “Bilge” (Ankara) dergisi, 1997, sayı 13, seh.16-19.

 3. Sattarxan: hayatı, mezarı ve ona ilgimiz. Türk dünyası “Ta­rih” (İstanbul) dergisi, 1998, Kasım, sayı 143, seh.40-46.

 4. Emin Abidin hayat hikayesi ile ilgili kesin cizgiler. “Bilge” (Ankara) dergisi, 1999, sayı 21, seh.23-26.

 5. Gültekin Emin Abiddirmi? «Erciyes»(Kayseri)dergisi, 1999, Temmuz, sayı 259, seh.16-19.

 6. Folklorçu Emin Abid. “Milli folklor” dergisi (Anka­ra,)1999, sayı 42, seh.75-82, sayı 43, seh.70-77.

 7. Milli şüur oyatan insanlar. “Kardeşlık” (İstanbul)dergisi, 2000, Ocak-Mart, sayı 5, seh.28-30.

 8. Novruz bayramında “Han” bezeme. Türk Dünyasında Nov­ruz. (Üçüncü Uluslararası Bilgi Şöleni 18-20 mart 1999, Elazıg) Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları. Ankara,2000, seh. 161-167.

 9. Emin Âbid'in Ahmed Yesevî hakkındaki makalesine dair. Aylık Sevgi Dergisi “Yesevi”, 2002, sayı 100,(9 yıl), Nisan, seh. 40

 10. Ümumtürk edebiyatı araşdırıcı: Emin Abid. “Bilig” (Ankara) dergisi, 2002, yaz, sayı 22, seh. 169-184.

 11. Türk edebiyatı araştırmaçısı Emin Abid. “Türk dünyası” (Dil ve edebiyyat dergisi)(Ankara), 2002, güz, sayı 14, seh.253-265.

 12. Azerbaycan və Azerbaycanlılar meselesi. “Yüz yılda türk dünyası jeopolitiyi” toplusu, (Müzeffer Özdağa ermağan. Der­leyen Prof.Dr. Ü.Özdağ, Dr. Y.Kalafat, M.SƏH.Erol). Avrasiya strateji araştırmalar yayınları. Ankara, 2003, sayı 21, cild IV, seh.139-146

 13. Colan Türklerinin kaderi. «Yüz yılda türk dünyası jeo­politiyi» toplusu, (Müzeffer Özdağa ermağan. Derleyen Prof.Dr. Ü.Özdağ, Dr. Y.Kalafat, M.SƏH.Erol). Avrasiya strateji araşdır­malar yayınları, Ankara, 2003, sayı 21, cild IV, seh.183-192.

 14. Karabaşlardan (Sumer) Karapapaklara (Türk) kadar yılba­şı bayramı. «Bilge» (Ankara) dergisi, 2004 Nevruz (Bahar), 40, seh.29-37.

 15. Oğuz-Türkmən ədəbiyyatı. I Uluslararası Oğuzlardan Osmanlıya Diyarbakır sempoz­yumu (2004, 20-22 Mayıs), Bildiriler. Diyarbakır, 2004, seh.61-68.

 16. Milli mücadile kahramanlarını konu alan halk şiiri(özet). T.C. Erzurum valiligi. Türk halk kültüründe milli mücadile. I Ulus­lararası halk kültürü simpozyumu.Özetler (2005, 19-22 Tem­muz). Erzurum, 2005, seh.37

 17. Milli mücadile kahramanlarini konu alan halk şiirleri. Türk Halk Kültüründe Milli mücadile.( T.C. Erzurum Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 1 Uluslararası halk kültürü sem­poz­yumunun bildirileri 19-22 Temmuz 2005), Erzurum, 2005, seh. 214-222

 18. Maraqlı bir əsər. Azərbaycan türkcəsi deyimlər sözlüyü. Ankara, 2005, seh. 12-16

 19. Koroğlu dastanında (Tebriz nüshasi) Diyarbekir və yöresi. Osmanlıdan Cumhuriyete 2. Uluslararası Diyarbekir simpozyu­mu. Bildiri özetleri. Diyarbekir, 2006, 15-17 Kasım

 20. Karapapaklarda Nevruz şöleni. “Bilge”(Ankara) dergisi, 2007, mart, sayı 50, seh. 84-89.

 21. Sallı Aşıq Celil. Folklor-Edebiyat(Naxçıvan özel sayısı) Ankara, 2007, sayı 3(51), seh.179-184.

 22. Ömrünü ortak türk kültürüne adayan Halit Sait. 38. İCANAS Yürütme Kurulu Ankara, 2007, seh. 3

 23. Koroğlunun Urfa safari ve destanda Alevi-Bektaşi gele­negi. GAP bölgesinde Alevi-Bektaşi yerleşimleri ve Şanlıurfa kül­tür mozayığında Kısas. (Sempozyum bildirileri), 2007, İstanbul, seh. 216-222.

 24. Çifte sözlerin yaranmasında Oğuz, Kıpçak ve Karluk ağızlarının rolü. Türkiye Türkcesi Ağız Arastırmaları Çalıstayı, Türk Dil Kurumu ve Harran Üniversitesi (Program ve bildiri özetleri, 25-30 Mart 2008), Sanlıurfa, 2008, seh.49.

 25. Efzeleddin Hakaninin eserlerinde Kafieddin Ömer ibn Osmanın Darüşşefası ve oradakı müaliceler. (Hospital of Kafied­din Ömer ibn osman in Efzeleddin Hakanis Manuscripts and Drugs), 1. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi, 10. Ulusal Türk Tıp Tarihi Kongresi Bildiri kitabı(1st İnternational Congress on the Turkish history of medicine, 10th National Congress on the Turkish history of medicine proceedings book), 2008, 20-24 Mayıs, Konya, cilt 1(vol.1) seh. 296-301.

 26. Rusiyanın ermeni aydınları sırasından Türk aleyhtarı kad­ro­larının hazırlanması(Traınıng of anti-Turk personnel among Ar­menıan intellectuals in Russia), XIX yüzyılda Ermeni Milli­yet­çiliyinin Doğuşu ve Büyük Devletlerin Politikaları program kitab­çası, II Uluslararası Sosyalaraştirmalar Sempozyumu (EUSAS-II) 2008, 22-24 Mayıs, Kayseri, seh. 42-43.

 27. Kaşgarlı Mahmudun “Divan-i lüğat-it Türk” eserini Türk­çeye ilk çeviren tercüman (The first translator of Mahmud Qashqaris “Divan lughat at Turk”into turkish language), Kaşgarlı Mahmud ve dönəmi (Mahmud Kashgari and his period, Махмут Кашгари и его период), Bildiri özetleri(Abstrscts), Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, II Türkiyat araştır­maları sempozyumu(2nd Turkish studes sympozium, 2-ой сем­по­зиум Тюркологических исследований), 2008, 28-30 Mayıs, Ankara, seh.28-29.

 28. Asan Refatov Besteçiler İttifagımızın ilk sedri. Avrasya Krumu sempozyum bildiriler. (Hazırlayan Hayrrettin İvgin) 2008, Ankara, seh. 185-190.

 29. Tebriz’de Mevlana Derneği. Uluslararası Mevlana ve Mevlevilik Sempozyumu (26-28 Ekim 2007, Şanlıurfa): Bildiriler I, Şanlıurfa, 2008. [PDF, 22,5 MB]

 30. Koroğlu dastanında (Tebriz nüshası) Diyarbakır ve yöresi. Osmanlıdan Cumhureyete Diyarbekir.(Editorler Bahaddin Yeddi­yıl­dız, Kerstin Tomenendal). 3-cü cild, 2008, Ankara, seh. 811-820.

 31. Emin Abid Yunus Emre hakkında(özet). I. Ulusal Yunus Emre sempozyumu “Her yönüyle Yunus Emre”, Aksaray Üni­ver­sitesi, 2008, 8-10 Ekim, Aksaray, seh.3.

 32. Azerbaycan'da Yunus ve Tapdık Emre mezarlarının ki­tabeleri ve Bölgede mevlit törenlerinde okunan şiirler. (özet) (Zümrüd Semedova ilə qoşa imzayla ). I. Ulusal Yunus Emre sempozyumu “Her yönüyle Yunus Emre”Aksaray Üniversitesi, 2008, 8-10 Ekim, Aksaray, seh.5.

 33. İstanbul’dan (Üsküdara) Sibiryaya keçen yol. Uluslararası V Üsküdar sempozyumu. ( İstanbul, 2007, 3-5 Kasım). İstanbul, 2008, seh.

 34. Azerbaycan’ın istiklalı uğrunda şehit olan Çorumlular, Ulus­lar arası Osmanlıdan Cumhuruyete Çorum sorunu, (sempoz­yumu 23-25 Kasım 2007), Lider matbaaçılık A. Ş. Çorum, II cilt, seh. 777-786.

 35. Fıkra kahramanından mizah dergisine çevrilen “Molla Nes­reddin”. “Türk yurdu” dergısı, 2008, Kasım, sayı 255, seh. 47-50

 36. Azerbaycan'da Divan-i Lüğet it-Türk ve Emin Abid. “Türk yurdu” dergısı, 2008, Aralık, sayı 256, seh. 58-59.

 37. Azerbaycan’da “Divan-i Luğat it-Türk”ün İlk Öğrenilmesi ve Çevrilmesi. Doğumunun 1000 Yılı Dolayısıyla Uluslararası Kaşgarlı Mahmud sempozyumu (17-19.10.2008, Rize) Bildiri metnleri, Rize Ünversitesi Yayınları 1, Rize, 2008, seh.79-86.

 38. Azerbaycan ve Kırım besteçisi Asan Refatovun Kültürü­muzde yeri. Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, ZfWT Vol 1, No 1 (2009) seh. 83-92

 39. Türk Halklarının Birliği İçin Savaşan Bir Bilim Adamı veya Dilci Abdulla Şerifov. Turkish Studies Türkoloji Araştır­maları. seh. 2009-cu il, Volume 4/3 Spring 2009 seh.1160-1173

 40. Hüseyn Cavid’in “Uçurum” faciasında İstanbul gerçekle­rinin sembolu.(Aida Paşayeva ile birlikde). I. Uluslararası Türk Edebiyatında İstanbul sempozyumunun bildirileri. T.C. Beykent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü. Beşir Kitabevi, İstanbul,2009, seh. 511-522.

 41. Ermeni aydınları sırasından Türk aleyhine kadroların ha­zır­lanması. Hoşgorüden Yol Ayrımına Ermeniler. Erciyez Ünver­sitesi yayınları-163, 2009, 4 cildde 1 cild. seh. 221-233

 42. İkili standartların Azerbaycan’a etkisi. “Türk Yurdu” der­gisi, 2009, sayı 265, seh. 62-66.

 43. Yüzünü görmediğim dost Şakir Selim. “Emel” (üç aylık fikir-kültür dergisi), 2009, Temmuz-Ağustos-Eylül, sayı 228, seh.19-23.

 44. “Divan-i Lüğet it-Türk”ün ilk çevirmeni. 2. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Bilgi Şöleni Bildirileri(28-30 Mayıs 2008) Kaşgarlı Mahmud ve dönemi, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2009, seh. 391-406.

 45. Azerbaycan’da Kıbrıs Türk Milli Mücadile Konusu. Kıbrıs Türk Milli Mücadilesi ve bu mücadilede TMT-nin yeri (Uluslararası sempozyum 19-25 Ekim 2008, Lefkoşa, Gazi­mo­ğosa, Girne-KKTC), 2 ciltdə, I cilt, Çağlaş və oğulları LTD neş­riyatı, Lefkoşa KKTC, 2009. seh 1-12.

 46. Emin Abid Yunus Emre hakkında. I Uluslararası Yunus Emre sempozyumu bildiri kitabı (8-10 Ekim 2008), Aksaray Üniversitesi Yayınları No:1, Aksara, 2009, seh. 12-17.

 47. Açık Veysel’in Azerbaycan’daki yankıları. Cumhuriyet döne­minde Sivas (Sempozyum bildirileri 23-30 Ekim 2008, Sivas 1000 temel eser No 12), Sivas, 2009, II cıldde, I cild, seh.353-366.

 48. Ortak Türkçe’mizde İkilemelerin Yeri, Türkiye Türkcesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı, 25-30 Mart 2008, Türk Dil Kurumu ve Harran Üniversitesi Rektörlüğü. Ankara, 2009, seh. 307-314

 49. Molla Nasreddin Mizah Dergisinin Yaranmasının Neden­leri ve Degide Latifelerden istifade. 21. Yüzyılı Nasreddin Hoca ile Anlamak Uluslararsı Sempozyum, (Akşehir, 8-9 Mayıs 2008 Bildiriler), Atatürk Kültür Merkezi, Ankara 2009, seh. 357-367.

 50. Azerbaycan’da Selçuklarla ilgili bir kitab ve onun yazarı hakkında. I Uluslararası Selçuklu sempozyumu (27-30 Eylul 2010) (Bildiri özetleri), Kayseri, 2010, seh. 16.

 51. İstanbul'un Tıp Profesörü Azerbaycan’li Ali Bey Hüseyin­zade Turan. Geçmişden Günümüze İstanbulda Sağlık (2010). (Kon­gre bildiri kitabı, editörler Prof. Dr. Ayşegül Demirhan Er­demir, Prof. Dr. İbrahim Başağoğlu, Prof. Dr.Öztan Öncel, Dr. Sezer Erer), she.74-80, Nobel yayın No1605, İstanbul.

 52. Nâmık Kemalı Tanıtan Azerbaycan’lı Emin Abid Neden Kurşuna Dizilmiş? Doğumunun 170 yılında Uluslararası Namık Kamal sempozyumu (20-22 Aralik 2010). 2010, Te­kirdağ, Bildiriler 2 ciltde, I cilt, seh.587-596.

 53. Kafkasiya’da hiristiyanTürkleri ve Gagauvuz İzleri. Gaga­vuz Türkcesi Araştırmaları (Bilgi şöleni) 27-29 Aralik 2007, Türk Dil KurumuYayınları, 2010, Ankara.

 54. İçimdeki ağrı, yahut Ali Sengerli neden gereğince tanıtıl­mıyor?! Bahçasaray dergisi(Kırım Türkleri Kültür ve Yardım­laşma Derneği İstanbul Şübesi), 2010, Ekim-Aralık, sayı, 65, seh. 11-13.

 55. Aşık Alı ve Ağrı dağı.(2011). Nail Tana armağan (Bas­kı­ya hazırlayanla prof.Dr.Tuncer Gülensoy-Hayrettin İvgin) (Mə­qalə Elmira Memmedova ilə birlikdə hazırlanmışdı), Ankara, seh.287-292.

 56. Emin Abid'in Ortak Türkçenin Gelişmesinde Rolü. III . Uluslar arası Dünya Dili Türkçe 1. sempozyumu, (Bıldırı kıtabı 16-18 Aralık 2010), İzmır, 2011, seh. 498-502.

 57. Harf inkilabının salnamecisi Halid Said Hocayev.I.Uluslararası Kitle iletişim Araşlarında Türkçenin kullanımı bilgi şöleninin bildirileri(Yayına hazırlayan Doç.Dr. Bilgehan A.Gökdağ), Kırıkkale, 2011, seh. 675-686

Türkmənistanda

 1. Drujina onun adının daşıyır. (Salman Əlişov haqqında). “Pio­ner” jurnalı, (Türkmənistan). 1982, sayı 3 və ya 4.

 2. Türkmən Tilimxanın təcnisləri. «Adebiyyat və sanat» (Aş­kabad) qəzeti, 2000, 17 oktyabr.

 3. Müqəddəs Ruhnamədə Koroğlu. Müqəddəs «Ruhnamə» və dünyanın ruhu genişliyi. (Halklara ılml maslahatın nutuklarının qısqaca beyanı, Ruhname -2006-ncı yılın sentyabr ayının 12-13-i), Aşgabat, 2006, səh. 174(Türkməncə), səh.449(İngiliscə), səh.681(Rusca).

 4. Mahmit Zamanşarı ve Azerbaycanın ılmı-edebi ümmanı. Mahmit Zamanşarı ve gündoğarın ılmı-edebi galkınışı. Halklara ılmı maslahatın gısgaça beyanı. 2007-ncı yılın Magtumgulu(may) ayının 23-25. Aşgabat-Daşauz,2007, seh.106(Türkməncə), səh. 310(İngilisce), səh.471.(Rusca)

 5. Müqəddəs Ruhnamə türk halklarının ümumi mədəniy­yə­tinin yolgöstericisi hökmündə. “Müqəddəs Ruhnamə taze mün­yilliyin pelsefesi. Halklara ılmı maslahatın nutuklarının qısqaça beyanı ”, (H.İsmayılovla birlikdə) Aşkabat, 2007, 12-13 sentyabr, səh.260(türkməncə), 448(ingilisce), 680(rusca)

 6. Abulsait Abulhayri və onun ideyalarının Mir Hamza Seyid Nigari tərəfindən davam etdirilməsi. Abulsait Abulhayrı Gün­do­ğarın böyük ağıldarı.Uluslararası elmi konfransın özetləri, Aş­xabat, 2007, 13-15 Noyabır, səh. 148(türkməncə), ingiliscə(338), rusca (515)

 7. Salman Mümtaz və Əmin Abid Maxtımqulu haqqında (1920-ci illər) “Mahtumkuli and Spiritual-Cultural Values of the World will be jointly held in Ashgabat, by the National Cultural Centre of Turkmenistan “Miras”, the Ministry of Culture and Broadcasting, Supreme Council of Turkmenistan on Science and Technology under the President of Turkmenistan and Balkan Velayat Hyakimlik. (12-14 May 2008) Aşxabad, 2008.

 8. “Şerhü’s-sünne ve’l-mesalih” eserinin yazıldığı ortam-Tebriz mühiti.Nedjemeddin Kubra and spiritual-cultural world of Orient” National Cultural Centre of Turkmenistan “Miras”, the Ministry of Culture and Broadcasting, Supreme Council of Turkmenistan on Science and Technology under the President of Turkmenistan and Dashoguz Velayat Hyakimlik (4-6 Sentyabr 2008-ci il), Aşxabad, 2008.

 9. Kafiyeddin Omar ibn Osmanın sağlık öyi ve Abusagit Abul­hayrı, seh. 83. Health house(Darushshupa) of Qafi Ed-Din Omar ibn Osman and Abu Seyit Abulhayyri, seh.2006., Дом зда­ровья(Дарушшафа) Кафиеддин Омар ибн Османа и Абу Сейит Абулхайыр, стр. 345, Selcuklar Dövrünin Edebiyati ve medeniyeti atlı halkalar maslahati 11-13 mart 2009 (Leterature and culture of the Seljuk epoch international scientific conference 11-13 mart 2009), Aşgabat, 2009.

 10. Koroğlunun Türkmən torpağına getməyi (“Koroğlu” das­tanının xələc nüsxəsi əsasında), səh.148-149 (türməncə), Ko­roghlus Turkmen visit in Halec version, 259-261(İngiliscə), Tyrk­menckiy poxod Koroqlu v xaladjskiy versii. (rusca)səh.274-275. Koroğlu yordumu ve gündoğar ədəbiyatı (halkların yılmı nu­tuklarının qısqaca beyanı), Plot of Gorogly and the oriental li­terature, 2009-ncı yılın 23-25-nji sentyabr. Daşoğuz, 2009.

 11. Mollanepesin “Zöhre-Tahir” dessanı barada (səh.106), About the “Zokhre and Takhyr” destan bu Mollanepes (230), O destane Mollanepese “Zoxre i Taxir” (355), Mollanepes ve XIX asyr Türkmen durmuşy (Halklara ylmy maslahatyn nutuklarynyn gysgaça beyanı 2010-njy yylyn 8-10 njy aprel), Marıy, 2010.

 12. XX asırırn yıgriminci yillarında Azerbaycanda “Oğuz­na­ma” bağışlanan ılmı iş. (səh.86-87), İnvestigation on the “Oguz­nama” prindend in 1927 in Azerbaycan. (səh. 181-182), Исс­ледо­вание под названием «Огузнаме», завершенное в 1927-ом году в Азербайджане. (стр.279). “Oğuznama” yordu­mu-taryhy ve medeni çeşme hökmünde. (Halklara ylmy masla­hatyn nutuklarynyn gysgaça beyanı 2010-njy yylyn 14-15- njy oktybry), Aşgabat, 2010.

 13. Azerbaycandakı “Türkmenler” diyilep atlandırılyan etnik topar hakda(səh.75), About ethnic group called Turkmans in Azerbayijan (səh.190) Об этнической группе, называемой туркманами в Азербайджане(стр. 310)Taze galkynyş ve beyik özgertmeler eyyamında Türkmenistanın arheologiya ve etnogra­fiya ylmy: yetilen sergiler ve önde duran vezifeler (Halklara ylmy maslahatyn nutuklarynyn gysgaça beyanı 2010-njy yylyn 10-11-njy noyabry), Aşgabat, 2010.

Müsahibələrim

 1. Qland, Yuri. Qorəçaə toçka koqda mertvıe derjat jivıx. “Dialoq” ictimai-siyasi jurnal, (Moskva), 1991, iyul, sayı 11, səh.10-17.

 2. Ermənistan dəmiryolunu kapatdı. Naxçıvan aclığa məhkummu? (üz qabığında və səh. 4-də şəkillə) “Komu çalışanlar” dərgisi, Ankara, 1991, 15 kasım (noyabr), sayı 11, səh.45.

 3. Tatar, Əli. Əliyev ruslarla bərabər çalışır. (üz qabığında və səh. 35-də şəkillə). “Komu çalışanlar” dərgisi (Ankara), 1992, 15 ekim (oktyabr), sayı 22, səh.35-40.

 4. Arslan, Əhməd. Hüseynovla Əliyev yaxında kapışacaqlar. “Yeni hafta” qəzeti, (Ankara), 1993, 9-15 avqust, sayı 54, səh.7.

 5. ………………. “Bayrak” qəzeti, (Kırıkkala). 1995, 20 haziran (iyun), sayı 7.

 6. Yanğın, İlhami. Türk dünyasına kültür körpüsü. “Yeni Saufa” qəzeti, (Ankara), 1995, 21 haziran (iyun).

 7. Aqil. Məni Naxçıvanda xalq düşməni elan etmişdilər. “Reytinq” qəzeti, 2001, 23 dekabr, 12 (143), səh.3.

 8. Mehrəli, Sevda. Türk dünyasında Kıbrısın öz yeri var. “Azərbaycan XXI əsr” qəzeti, 2002, 15-21 may, sayı 14 (115), səh.8.

 9. Umudlu, İsmayıl. Paris prinsipləri və Elçibəy. “Ayna” qəzeti, 2002, iyun,…….

 10. “Fecri Azerbaycan”(Tebriz) qezeti

 11. Uğur. Teatr İnstitutunun tələbəsinin azadlıq mübarizəsi. Cahid Hilaloğlu Azərbaycanın iki yerə bölünməsi ilə barışmırdı... “Xalq Cəbhəsi” qəzeti, 2011-ci il, 3 fevral, səh.14.

Əli Şamil və kitabları haqqında

 1. İnqilabçının xatirəsi. (A.Şadlinskiyə həsr edilmiş elmi konfrans). “Kommunist” qəzeti, 1986, 29 noyabr

 2. Ölkə qəzetlərinin səhifələrində: Günəşli respublikanın mirvarisi. “Kommunist” qəzeti, 1987, 15 yanvar.

 3. “Priamur-Azərbaycan” (İki regionun jurnalistlərinin yaradıcılıq əlaqələri möhkəmlənir). “Amurskaya pravda” qəzeti, (Sov. İKP Amur Vilayət Komitəsi və Xalq Deputatlar Sovetinin orqanı). 1987, 8 fevral, N 33 (20100)

 4. “Möcüzəli qəlsər haray” sərlövhəli bildirişdə mənim ünvanımı verib və oxuculara mənə müraciət etməyi məsləhət görüblər. “Sovet Başkirdistanı” 1987, mart.

 5. “Azərbaycan gəncləri” qəzeti, Qəzet və jurnal səhifələrində. “Dostluq əlaqələri möhkəmlənir”. 1987, 12 sentyabr.

 6. ………………………………. “Narodnu obrazavaniya” qəzeti, (Gürcüstan), 1989.

 7. ………………………………….. “Oqonyok” jurnalı, 1990, N 4.

 8. …………………………………..“Şit i meç” qəzeti, 1990.

 9. Osman Əhmədoğlu “Göycə, səndə nəyim qaldı?” “Sovet Gürcüstanı” qəzeti. 1990, 21 aprel, N 46 (9742).

 10. Gündüz Varol “Şəhidlər diyarı Azərbaycan”. Nürenqberqdəki Azərbaycan Kultur Dərnəgi Yayını. Nürenberq, 1991, səh. 13-16.

 11. “Kamu çalışanlar” jurnalı, 1992, 15 eylul (sentyabr), sayı 21, səh. 36-da Arif Rəhimovun şəkili və Türkmiyəyə gedişimiz haqqda məqalə.

 12. “Nizam-i alem ocaqları” jurnalı. 1993, Mayıs, sayı 8, səh. 33-də Şəhidlər Xiyabanında, Türkiyədən gələn Böyük Birlik parityası gənəl başqanı M.Yazıçıoğlu və b. ilə birlikdə şəkilimiz.

 13. “Bayrak” qəzeti. (Türkiyə Kırıqqala ili.) 1995, 13 Haziran (iyun), sayı 6 (1-ci və 4-cü səhifələrdə şəkillərim də verilib)

 14. “İl qəzeti” (Türkiyə Kırıqqala ili.) 1995, 10 Haziran (iyun), sayı 2791 (səhifə 3-də şəkilim 2-ci cərgədə).

 15. “Türk dünyasına kultur körpüsü” (mənimlə miüsahibə və Tudora Arnautun şəkli).“Yeni Saufa” qəzeti. (Ankara). 1995, 21 Haziran,

 16. Kurtbilalova N. Azərbaycan dostlarımıza təşəkkür. “Yeni dünya” (millətlərin işləri boyunca Kırım dövlət Komitəsinin qəzeti. 1995, 3 noyabr, sayı 44 (261), səh. 5.

 17. Ə.Yusifoğlu “Güney Azərbaycan folkloru müzakirə olunur.” “Xalq” qəzeti, 1996, 8 noyabr, cümə.

 18. Vəliyev, İsmayıl. Qara gündəlik. “Azərbaycan Ensiklopediyası” NPB. Bakı, 1997, səh.47.

 19. Həbibbəyli İ., Cəlil Məmmədquluzadə mühiti və müasirləri. «Azərbaysan Dövlət Nəşriyyatı», Bakı, 1997, səh.234.

 20. Altay. Əli Kəmali türklüyün ipə yoludur. (Bakıda Ə.Kəmaliyə həsr edilmiş konfrans). “De fakto” qəzeti, 1997, 17 oktyabr, səh. 5.

 21. Əzizə. “Bu da bir zarafat.” (Əlli yaşımla bağlı təbrik). “Tanıtım” qəzeti, 1998, 31 dekabr, sayı 7, səh. 8.

 22. Tamilla Əliyeva. “Kıbrısda günəş Ağ dənizdən doğur”. “Azərbaycan” qəzeti, 1998, 17 dekabr, sayı 292 (210).

 23. Tamella Əliyeva “Gənclərimiz Kıbrısda təhsil alır”. “Azərbaycan müəllimi” qəzeti, 1998, 31 dekabr. Gündüz. Buzlu cəhənnəm. 525-ci qəzet. 1999, 22 dekabr, sayı 244 (588), səh. 7.

 24. Gündüz. Buzlu cəhənnəm. 525-ci qəzet. 1999, 22 dekabr, sayı 244 (588), səh. 7.

 25. Xəyal, Sona. Unudulmuş şair (Ə.Abidin anadan olmasının 100 illiyi münasibətilə), “Çıraq” jurnalı 1999, sayı 7, səh.51-55).

 26. Kəngərli (Əliyeva), Aybəniz. Yaşa ey Türk, ey hilal… (Əmin Abidin poeziyasının tədqiqi). “Respublika” qəzeti, 1999, 15 dekabr, sayı 260 (724), səh.6.

 27. Dr. Kalafat, Yaşar. Bakı - Ceyhan Kültür hatlı (sosial antropoloji araştırmaları). ASAM yayınları. Ankara, 2000.

 28. Aydınoğlu, Tahir. Jurnalist Türk dünyasına pəncərə açır. (“Tanıdığım insanlar” kitabı haqqında) “Xalq qəzeti”, 2000, 19 iyul, sayı 160 (23525), səh.3.

 29. Jurnalist Türk dünyasına pəncərə açır. (“Tanıdığım insanlar” kitabı haqqında) “Jurnalist” bülleteni, 2000, iyun-iyul, sayı 4-5, səh.6.

 30. Şamilov Əli Hüseyin oğlu. “Kitabi-Dədə Dorqud” ensiklopediyası. İki cilddə, ikinci cild. “Yeni nəşriyyat evi”, Bakı, 2000, səh.210

 31. İmani, Behruz. Buzlu cehennem. (Ə.Abidin “Buzlu cehennem” kitabı haqqında) Təbriz “Fəcr Azərbaycan” qəzeti, 2000, 1aprel, (1379, 29 fərvərdin) 1421, 12 məhərrəm sayı 2082, səh.3.

 32. İmani, Behruz. Buzlu cehennem (Ə.Abidin eyniadlı şerlər kitabı haqqında) ardı. Təbriz “Fəcr Azərbaycan” qəzeti, 2000, 18 aprel (1379, 30 fərvərdin, 1421, 13 məhərrəm) sayı 2083, səh.3.

 33. Qasımlı, İlhamə. Azərbaycanda hizbulla təhlükəsi reallaşa bilər. “Tanıdığım insanlar” kitabındakı Z.Bünyadov məqaləsindən istifadə edilib). “525-ci qəzet”, 2000, 25-26 dekabr, səh.8.

 34. Yunisqızı, Ofeliya. Azadlığın alovlu təbliğatçısı (Ə.Abidin “Buzlu cehennem” şer kitabı haqqında) “Günaydın” qəzeti, 2000, 8-10 aprel, sayı 9 (242), səh.11.

 35. Əhmədov, Bədirxan. İstiqlalçı şairin “Buzlu cehennem”, “Ekspres” qəzeti, 2000, 27 aprel, sayı 77 (508), səh.7.

 36. Yağmur, Zümrüd. “Buzlu cehennem”dən əsən soyuq külək. “Hürriyyət” qəzeti, 2000, 25 mart, sayı 34 (585), səh.15.

 37. İmani, Behruz Azərbaycan Yazıçıları: Əli Şamil “Fəcr Azərbaycan” qəzeti, 2001 (şənbə, 1380, 16 tir. 1422, 25 rəbiəlsani), sayı 2418, səh.3.

 38. Hüseyn M. Güneyli. “Buzlu Cehennem”, “Varlıq” jurnalı (Tehran). 1380-ci il, sayı 122-4, səh. 81-8314 (23979), səh.5.

 39. Quzey Kıbrıs Ağ dənizdə ada. “Azadlıq” qəzeti, 2001, 6 dekabr.

 40. İsmayılova, Vüsalə Şamil. “Buzlu cehennem” (kitab haqqında) “Bilge” dergisi (Ankara) 2001, Bahar, sayı 28, səh.119-120.

 41. Azərbaycan Yazıçıları. Əli Şamil (məqalənini müəllifi Behruz İmani olsa da imzası getməyib). “Fəcr Azərbaycan” qəzeti Təbriz. 2001, səh.

 42. Vəliyev, İsmayıl. Kiş adasının işıqları. “Yeni Azərbaycan” qəzeti, 2002, 30 mart, sayı 57 (1285).

 43. R. Tahir. Ağdənizdə yaşıl türk adası. “Xalq” qəzeti 2002, 18 yanvar. sayı 14 (23979), səh.5.

 44. Vəliyev, Məhəmməd. Qaçqınların probleminə həsr olunmuşdur. “Vətənin səsi” qəzeti, 2002, 1 oktyabr.

 45. Fikrətqızı, Elmira. Kipr yoxsa Kıbrıs? “525-ci qəzet”, 2002-ci il, 11 iyul, səh.6.

 46. Əli Şamil. Quzey Kıbrısəh. “Azərbaycan” jurnalı, 2002-ci il, sayı 5, səh. 189.

 47. Raqif. Vaqif Sultanlı İrandan qayıdıb. “Yeni Musavat” qəheti, 2002-ci il, 10 mart.

 48. Pilavoğlu M.K. Müsəlman qızının din kitabı. (Azərbaycan türkçəsində nəşrə hazırlayan Vüsalə Raufqızı), Azərbaycan Milli Ensiklopediyası NPB, Bakı, 2002, səh.4

 49. Hüseyn M. Güneyli. “Buzlu Cehennem”, “Varlıq” jurnalı (Tehran). 1370-ci il, sayı 122-4, səh. 81-83.

 50. Vəliyev, İsmayıl. Kipr həyəcanı. “Yeni Azərbaycan” qəzeti, 2003-cü il, 3 yanvar, sayı 01 (1481), səh.8.

 51. Həsənli Elbəyi. Fərəməzlə çörək kəsdiyimə peşimanam. (Səbuhi Məmmədli ilə müsahibə). “Yeni müsavat” qəzeti, 2003, 24 aprel, sayı 107(2034), səh.14.

 52. Mehdizadə İntiqam. Maralı qoca dağlar. (Ağ Aşıqdan bir bilgi). «Ozan”» nəşriyyatı, Bakı, 2003, səh.180-184.

 53. Qüzey Kıprısəh. «Türksoy» (Türk dünyası, kültür, sənət, bilim, haber ve araşdırma dergisi). Ankara, 2003, Mais, say 9, səh.64.

 54. Pilavoğlu M.K. Vahabilərin yanlış yolları. (Azərbaycan türkçəsində nəşrə hazırlayan Vüsalə Raufqızı), Azərbaycan Milli Ensiklopediyası NPB, Bakı, 2003, səh.6

 55. Heydər Əliyev: «Qorbaçov mənim gücümdən ehtyat edir»”. Dövlət müstəqilliyimizdə Heydər Əliyev amili. «Oşcar”» nəşriyyatı, Bakı, 2003, səh.72.

 56. Həsənli Cavanşir. Tənzilə Əliyeva kimdir? və ya Əli Mursəloğlunun zəmanəti ona nesiyə başa gəlib? “ Xalq cəbhəsi” qəzeti, 2004, 9 yanvar, səh.7

 57. Şimşir Sebaheddin. Taşların oynadığı bir devirde. Azerbaycan kamuoyunda Kıbrısəh. (Ə. Şamilin «Qüzey Kıprıs» kitabı haqqda. «Orhun» dergisi (İstanbul), 2004, şubat, sayı 72, səh.43-44

 58. Əhmədov Bədirxan. Bir istiqlal yolçusu (Əmin Abid: həyatı. Mühiti və yaradıcılığı), «Udğ» nəşriyyatı, Bakı, 2003

 59. B.E. Ağa oğlu. B.E. Ağa oğlu. Solovkidə gördüklərim. «Yeni nəşirlər» jurnalı, 2004, sayı 7-8, səh.16.

 60. Təkləli Minaxanım. “Yom”un yay buraxılışı. “Kredo” qəzeti, 2007-ci il 11 avqust, sayı 39(454), səh.7.

 61. Güllü Ənsərli. Ortaq türk kecmişindən ortaq türk gələcəyinə. Folklor konfransı, “Elm” qəzeti, 2007, 30 oktyabr, səh.8.

 62. Elmira Məmmədova. Azərbaycan-Qaqauz əlaqələrinin yeni mərhələsi. “Elm” qəzeti, 2007, 30 oktyabr, səh.14.

 63. Erkin Tarim. Ezerbeyjanda uyghur dramichiliqi.(şəklimlə birlikdə) 22.07.2008. http://www.rfa.org/uyghur

 64. Türkiyədə Mahmud Kaşqarlının 1000 illiyinə həsr edilmiş beynəlxalq simpozium keçirilir. 30.05.2008. insan.azeriblog.com

 65. Elçin Qaliboğlu."Türk dünyasında Türkiyəyə ən yaxın olan Azərbaycandır", Seyfəddin Altaylı: "Azərbaycan mədəniyyətinin Türkiyədə daha geniş səviyyədə tanıdılmasına ehtiyac var" http://www Xalq Cibhisi.az

 66. Elçin Qaliboğlu. Mirzəbala Məmmədzadənin əsərləri işıq üzü görüb. http://www Xalq Cibhisi.az

 67. Salaminfo.az.Türkmənistanda “Koroğlu” dastanının süjetləri və şərq ədəbiyyati” mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans. AzərTAc 28/09/2009/

 68. Bülent Velioğlu.Koroğlu bütün türk dünyasında bilinen ortak halk kahramanıdır. “Türkiye”qəzeti, 2009-cu il 19 Ekim, səh.15.

 69. İslam Sadıq. Bolu şəhərində uluslararası Koroğlu konfransı. “Kaspi” qəzeti, 2009, 30 sentiyabır, səh. 14.

 70. İslam Sadıq. .................... “Azərbaycan” qəzeti, 2009, 2... sentiyabır, səh. ....

 71. .................... “Mədəniyyət” qəzeti, 2009, .....sentyabr, səh....

Kataloq: konfrans materiallari
konfrans materiallari -> E L m I r a f ik r ə t q ı z ı m ə M m ə d o V a-kekeciN
konfrans materiallari -> Amea folklor institutu I. CavaxiŞVİLİ adına tbiLİSİ DÖVLƏt universiteti
konfrans materiallari -> ƏLİ HÜseyn oğlu şAMİLİN (ŞAMİlovun) Çap olunmuş Kİtablari, MƏqaləLƏRİ, TƏRTİb etdiYİ Kİtablar və İŞTİrak etdiYİ Sİmpoziumlar kitabları
konfrans materiallari -> Aşıq Valehin sənət dünyası metodik vəsait
konfrans materiallari -> ƏLİ HÜseyn oğlu şAMİLİN (ŞAMİlovun) Çap olunmuş Kİtablari, MƏqaləLƏRİ, TƏRTİb etdiYİ Kİtablar və İŞTİrak etdiYİ Sİmpoziumlar kitabları
konfrans materiallari -> Folklor və yazılı ədəbiyyat
konfrans materiallari -> Fİlologiya üZRƏ elmlər doktoru imanov muxtar kazim oğlunun elmi ƏSƏRLƏRİN Ümumi Sİyahisi
konfrans materiallari -> AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu azərbaycan folkloru avropa siVİLİzasiyasi kontekstiNDƏ
konfrans materiallari -> Fİlologiya üZRƏ FƏLSƏFƏ doktoru ramazanova afaq xüRRƏm qizinin elmi ƏSƏRLƏRİNİn siyahisi

Yüklə 234.32 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin