Ek-18 kuyumcu (seviye 4) ulusal meslek standardiYüklə 328.9 Kb.
səhifə1/3
tarix25.04.2016
ölçüsü328.9 Kb.
  1   2   3


EK-18 KUYUMCU (SEVİYE 4) ULUSAL MESLEK STANDARDI

Meslek:


KUYUMCU

Seviye:
4I

Referans Kodu:


13UMS0385-4

Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)

Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi:


MYK Metal Sektör Komitesi

MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:


11.12.2013 Tarih ve 2013/102 Sayılı Karar

Resmî Gazete Tarih/Sayı:


26/12/2013 - 28863 (Mükerrer)

Revizyon No:


00TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

AĞARTMA: Altın, gümüş gibi değerli metalleri zaç yağında temizleyerek ak yapmayı,

AJUR: Motiflerin istenmeyen yerlerinin, delikler açılarak, kıl testere ile boşaltılmasını,

ALAŞIMLAMA: Metalin ergitilmesi sırasında alaşım elementlerinin de ergitilerek metale katılması işlemini,

ASTAR: Metalin levha haline getirilmiş biçimini,

AYAR EVİ: Altın, gümüş, platin ve paladyum gibi metallerin kimyasal yöntemlerle ayarının tespit edildiği yeri,

AYAR: Değerli metal alaşımlarında altın ve gümüşün miktar ve oranını belirten bir deyimi,

BORAKS (TENİKER): Kaynak işlemi sırasında metalin yüzey sıcaklığını artırmak ve oksitlenmesini engellemek için kullanılan kimyasalı,

CIMAR: Bir altın kaplama tekniğini,

CİLA: Bezin üzerine cila pastası sürüldükten sonra izin beze veya keçeye bastırılmasıyla ile yapılan parlatma işçiliğini,

ÇAPAK: Metal üzerinde oluşan istenmeyen çıkıntıları,

ÇELİK KALEM: Altın ve gümüş levha yâda eşya üzerine çizilmiş her türlü biçime kakma, kesme ve sade kalem işçiliklerini işlemekte kullanılan ucu sivri çelik çubuğu,

ÇİFT: Metal ve değerli taş vb. nesneleri zedelemeden tutmaya yarayan aleti,

DAMGA: Mühürü,

DARA: Değerli metallerin tartılırken kendileri dışında kalan kâğıt, kap ya da yabancı unsurların ilk tartıdan sonra toplam ağırlıktan düşürülmesini,

DERECE: Döküm yapılacak kalıbı muhafaza edecek aparatı,

DESEN: Süslemede kullanılan her türlü çizgi, biçim, bezeme ve bütünlüğü,

DÖKÜM KUMU (DÖKÜM ALÇISI): Dökümcülükte kullanılan malzemeyi,

DÖKÜM: Metalleri, çeşitli yollarla ergitip, kalıplara dökerek istenilen şeklin elde edilmesi işlemini,

FİRE: Üretim esnasında ortaya çıkan değerli metal kaybını,

GÜMÜŞ KAPLAMA: Elektrikli ayrıştırma yöntemi ile bir metalin gümüş ile kaplanmasını,

HADDE: Külçe metalden tel elde etmek için kullanılan, üstünde genişten dara doğru sıralanmış delikleri,

HAS: Altının 24 ayarına, gümüşün 1000 ayarına esnaf arasında verilen adı,

HAVYA: İki parçayı birbirine birleştirmek, lehimlemek için kullanılan bakırdan yapılmış saplı aleti,

HURDA: İşlevini kaybetmiş metali,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması’nı,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KALEMKÂR: Çelik kalemle, kalem işi denilen tekniği uygulayan ustayı,

KAYNAK: Birleştirme, altın/gümüş kaynağı, lehim, perçini,

KILTESTERESİ: Ajur ve kesmede kullanılan ince dişli kesici aleti,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı korunmak için kişilerce giyinmek veya taşınmak amacıyla tasarlanmış herhangi bir cihaz, alet ya da malzemeyi,

KUYUM: Değerli metaller ve taşlardan çeşitli teknikler kullanılarak yapılmış takıyı,

LEVHA: Yüzeyi geniş, kalınlığı az olan nesneyi,

MIHLAMA: Değerli taşların metalle sıvanarak veya tırnakla metale yerleştirilmesini,

MUM AĞACI: Modellerin dizildiği ağacı,

MUM KAZANI: Mumun ergitildiği makineyi,

OCAK: Altın, gümüş gibi metallerin bir pota içine konulup ergitildiği yeri,

POTA: Yüksek dereceli sıcaklıklara dayanıklı maddelerden yapılan ve içinde altın, gümüş vb. metal filizlerinin, metal artıklarının ve metal karışımlarının ergitildiği kabı,

PUL: İşlenmemiş plakayı,

RAMAT: Kuyumcu atölyelerinde uçuşarak ya da çeşitli yollarla yere düşen zerrelerden toplanan malzemeyi,

RİSK: Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimini,

RİSK DEĞERLENDİRMESİ: İş yerinde var olan yada dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gereken çalışmaları,

RODAJ: Rodyum kaplamayı, ak metal üzerine sır çekme kaplamayı,

SAF GÜMÜŞ: İçinde başka madde bulunmayan arıtılmış gümüşü,

ŞİDE/ İLİCE: Metali ya da kaynak karışımını dökmek için kullanılan kalıp/kabı,

ŞALOMA: Oksijen-asetilen kaynağı için tasarlanmış, altından her iki gazın hortumlarının takıldığı alev üfleyici aleti,

TAKI: İnsanların taktıkları değerli metal ve taşlardan yapılmış süs eşyalarını,

TAŞ: Rengini mineral ve elementlerden alan sert ve katı maddeyi,

TEHLİKE: İşyerinde varolan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

TIRNAK: Mıhlama işleminde taşı metalin üzerinde sabitlemek için kullanılan taş koruyucuyu,

YALDIZ: Kimyasal yöntemle malzemeleri değerli metallerle kaplamayı

ifade eder.
 1. GİRİŞ

Kuyumcu (Seviye 4) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan 5/10/2007 tarihli ve 26664 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu tarafından hazırlanmıştır.

Kuyumcu (Seviye 4) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Metal Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.
 1. MESLEK TANITIMI

  1. Meslek Tanımı

Kuyumcu (Seviye 4); iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, çevre koruma mevzuatı ve kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun olarak, değerli metaller ve taşlardan çeşitli teknikler kullanılarak en az fireyle, metal ergitme işlemi yapan, kaynak hazırlayan, metali döküm yoluyla işleme hazır hale getiren, kesilen parçalara şekil veren, ürüne son işlemleri gerçekleştiren ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO 08: 7313 (Mücevher ve değerli metal eşya işlerinde çalışanlar)

  1. Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler

2872 sayılı Çevre Kanunu

4857 sayılı İş Kanunu

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik

Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği (76/464/AB)

Ayrıca; iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması ve konu ile ilgili risk değerlendirilmesi yapılması esastır.  1. Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu,3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu
Ayrıca, meslek ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması esastır.

  1. Çalışma Ortamı ve Koşulları

Kuyumcu ( Seviye 4), havalandırılmış ve iyi aydınlatılmış kapalı ortamlarda çalışır. Çalışma ortamının olumsuz koşulları arasında, uzun süre oturarak çalışmaktan kaynaklanan sağlık sorunları ve kimyasal maddelerin solunması nedeniyle karşılaşılabilecek sağlık riskleri sayılabilir. Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır. Risklerin tamamen ortadan kaldırılamadığı durumlarda ise işveren tarafından sağlanan uygun kişisel koruyucu donanımı kullanarak çalışır.

  1. Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Kuyumcu (Seviye 4), 6331 sayılı İSG Kanunu’nun 15. maddesi gereğince sağlık gözetimine tabi tutulur.

 1. MESLEK PROFİLİ

  1. Görevler, İşlemler ve Başarım ÖlçütleriGörevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

A

İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

A.1

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak

A.1.1

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki işyerinin düzenlediği eğitimlere veya işyeri dışındaki kurumların eğitimlerine katılarak ilgili normları öğrenir.

A.1.2

Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımı kullanır.

A.1.3

İSG koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır şekilde bulundurur.

A.1.4

Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar doğrultusunda yerleştirerek ve çalışma sırasında koruyarak iş alanının ve personelinin güvenliğini sağlar.

A.1.5

Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli bir şekilde tutulmasını sağlar.

A.2

Risk etmenlerini azaltmak

A.2.1

Tehlikelerin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi çalışmalarına katkıda bulunur.

A.2.2

Risk faktörlerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalara katılarak, bunların azaltılmasına ait bilgi ve beceriyi edinir.

A.3

Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini uygulamak

A.3.1

Tehlike durumlarını saptayıp hızlı bir şekilde yok etmek üzere önlem alma çalışmalarına katkıda bulunur.

A.3.2

Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarını amirlerine ve yetkililere veya gereken durumlarda işletme dışında ilgili kurumlara bil­dir­ir.

A.3.3

Makineye ve yapılan işleme özel acil durum prosedürlerini uygular.

A.4

Acil çıkış prosedürlerini uygulamak

A.4.1

Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini uygular.

A.4.2

Acil çıkış veya kaçış ile ilgili deneyimleri ilgililerle ve iş arkadaşlarıyla paylaşmak üzere yapılan periyodik çalışmalarda ve tatbikatlarda görev alır.

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

B

Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak

B.1

Çevre koruma standart ve yöntemlerini uygulamak

B.1.1

Gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel etkilerin doğru bir şekilde saptanması çalışmalarında görev alır.

B.1.2

Çevre koruma gereklerine ve uygulamalarına yönelik periyodik eğitimlere katılarak, çevre korumaya dönük tutum ve davranışları edinir.

B.1.3

İş süreçlerinin uygulanması sırasında çevre etkilerini gözler ve zararlı sonuç­ların önlenmesi çalışmalarında görev alır.

B.2

Çevresel risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak

B.2.1

Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırmayı ve sınıf­lama­yı yapar.

B.2.2

Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar doğrultusunda diğer malzemelerden ayrıştırır ve gerekli önlemleri alarak geçici depolamasını yapar.

B.2.3

İşlem sırasında ve hazırlık aşamalarında kişisel koruyucu donanım ve malzemeleri kullanır.

B.2.4

Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanı hazır bulundurur.

B.3

İşletme kaynaklarının tüketiminde tasarruflu hareket etmek

B.3.1

İşletme kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanır.

B.3.2

İşletme kaynaklarının daha az ve verimli kullanımı için gerekli tespit ve planlama çalışma­la­rı­nda görev alır.Görevler

İşlemler

Başarım ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

C

Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

C.1

Yapılan çalışmaların kalitesini denetim altında tutmak

C.1.1

Araç -gereç ve malzemelerin standartlara uygunluğunu denetler, kullanımlarını öğrenir ve öğretir.

C.1.2

İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygulatır ve denetler.

C.1.3

Operasyon bazında çalışmaların kalitesini denetler.

C.1.4

Çalışma ile ilgili kalite raporlarını doldurur.

C.1.5

Etkinlikler sırasında kendisinin ve astlarının saptadığı hata ve arızaları yetkili kişilere işletme izleklerine uygun olarak bildirir ve ilgili birimlerle işbirliği içinde ortadan kaldırılmasını koordine eder.

C.2

Süreçlerde saptanan hata ve arızaları engelleme çalışmalarına katılmak

C.2.1

Astlarından ve üstlerinden gelen şikayet ve önerileri dinler, değerlendirir ve çözümler.

C.2.2

Astlarından ve ilgili birimlerden gelen müşteri anket formlarında belirlenen öneri ve şikayetleri çözümlemek ve müşteri memnuniyeti sağlamak için gerekli tüm önlemleri alır, eğitim ve denetimlerini yapar.

C.2.3

Müşterilerden gelen anket formlarındaki başarı durumunu düzenli aralıklarla ekibi ile paylaşır.

C.2.4

Müşteri memnuniyetinin sağlanması için gerekli tüm eğitim ve denetimleri yapar.Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri


Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

D

İş organizasyonu yapmak

(devamı var)D.1

İş ortamının temizliğini yapmak

D.1.1

Çalışma ortamını hijyen kurallarına uygun şekilde makine, el ve temizlik malzemesi kullanarak temizler.

D.1.2

Çalışma ortamını rahat çalışılabilecek şekilde düzene sokar.

D.2

Kullanılacak makine, araç ve gereçlerin bakımını yapmak

D.2.1

Basit arıza ve bakımları talimatlara uygun olarak yapar.

D.2.2

Kapsamlı arıza durumunu ilgililere bildirir.

D.3

İş kıyafetlerini giymek ve çalışanların giymesini sağlamak

D.3.1

İşin niteliğine ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun iş kıyafetini seçer.

D.3.2

Kıyafetin temizliğini ve uygunluğunu kontrol eder.

D.3.3

Kullanımına uygun biçimde kıyafetleri giyer ve giyilmesini sağlar.

D.4

Stok ve çalışma ortamındaki araç gereç ve malzemeyi kontrol etmek

D.4.1

Stoktaki veya çalışma ortamındaki malzemelerin yapılacak işe göre miktarını, niteliğini ve kullanılabilirliğini kontrol eder.

D.4.2

Tespit edilen eksik malzemeleri, tür, miktar vb. olarak ilgililere bildirir.

D.4.3

Temin edilen malzemeleri, tür, miktar, kullanım tarihi, siparişe göre kontrol eder.

Kataloq: eskiler -> 2013
2013 -> Esas Sayısı : 2013/14 Karar Sayısı : 2013/56 Karar Günü : 10 2013 İTİraz yoluna başvuran
2013 -> İTİraz yoluna başvuranlar : 1- batman İdare Mahkemesi (E. 2012/34) 2
2013 -> Ek-1 ek-2’de yer alan liste iÇİn giRİŞ notlari
2013 -> Onuncu kalkinma plani (2014-2018) BİRİNCİ BÖLÜM
2013 -> Ek-3 Hİzmet bölgeleri Çİzelgesi
2013 -> Gıdalarda, gıda katkı maddelerinde ve gıda enzimlerinde kullanılan gıda katkı maddelerinin fonksiyonel sınıfları
2013 -> Ek – 1 TÜrk standartlarina göre ticari kalite denetiMİne tabi ÜRÜnler
2013 -> Meslek: ÖRTÜ TİPİ Çati kaplamacisi
2013 -> Esas Sayısı : 2011/147 Karar Sayısı : 2012/152 Karar Günü : 11. 10. 2012 İptal davasini açan
2013 -> Esas Sayısı : 2011/149 Karar Sayısı : 2012/187 Karar Günü : 22. 11. 2012 İptal davasini açanlar

Yüklə 328.9 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin