Ek-12 okul gezileri ÇERÇeve sözleşmesi (Ek 2008/26804 rg) madde 1- sözleşmenin TaraflarıYüklə 29.58 Kb.
tarix28.02.2016
ölçüsü29.58 Kb.
EK-12

OKUL GEZİLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

(Ek:2.3.2008/26804 RG)

MADDE 1- Sözleşmenin Tarafları
Bu sözleşme, …………………………………. ile Yüklenici acente/ firma …………………………arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde yapılmıştır.
MADDE 2- Taraflara İlişkin Bilgiler
2.1. Okulun adresi : ……………………………………………………….. TRABZON olup,
Tel no : ……………………………….
Faks no: ……………………………….
Elektronik Posta Adresi (varsa) : ……………………………..
2.2. Yüklenici acente/firmanın tebligat adresi : …………………………………………… olup,
Tel : ……………………………
Belgeç : …………………………….
Elektronik Posta Adresi (varsa) : …………………………………………………. dur.
2.3 Madde 2.1 ve 2.2’de belirtilen adreslerin değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.
MADDE 3- İşin Tanımı
3.1. Sözleşme konusu iş; …………………………………………….. öğretmen, öğrenci ve velilerinden oluşan gezi grubunun ……………………………………………………….. yerine/yerlerine düzenleyecekleri geziye ilişkin sözleşmenin konusunu oluşturmaktadır.
3.2. Gezinin süresi : Gezi, ……………………….. saat : ……………………’da hareket, ……………………… tarihi saat : ………………’da dönüş olmak üzere toplam 4(dört) gece, 5(beş) gündüzdür.


    1. Yol güzergahı ve gezilecek yerler : Gezi Planında açıklandığı biçimdedir.


MADDE 4- Ulaşım Biçimi

………………… Havayolları İşletmesi - ……………………………….. sefer sayılı uçakları.


(……………………Gidiş ve Dönüş)

……………….Turizm Şirketine ait(……………………….. Otobüs İşletmesi) 2011 Model …………………………… plaka no ve …………………………. Marka otobüslerle karayolu seyahati.(………………………….ye Gidiş ve Dönüş)


MADDE 5- Duraklama Yerleri ve Nakil Bağlantıları

Duraklama yeri yok. (…………… Havaalanı İç Hatlar Terminali ve …………… Havalimanı)MADDE 6- Konaklama Yeri, Sınıfı ve Süresi

MADDE 7- Yemek ve Öğün Sayısı, Açıklamalar

1.Gün Akşam Yemeği :

2.Gün Sabah kahvaltısı ve Akşam yemeği :

3.Gün Sabah kahvaltısı :MADDE 8- Gezi Ücreti ve Ödeme Şekli
Gezi ücreti, sigorta ve vergiler dahil toplam Peşin …………….TL(…………………) dir. Bu iş için ödemeler sözleşmenin imzalanmasını müteakip başlar ve son olarak gezi başlangıcından bir gün öncesine kadar ödeme süresi devam eder. Ödemeler Yükleniciye ödenecektir. Ödemeyi gösterir / ibra eden dekont vb. belge Okul İdaresine gönderilecektir.
Yüklenici, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.
MADDE 9- Vergi, Resim, Harçlar
Sözleşme kapsamındaki işlerle ilgili her türlü vergi, resim ve harçlar yükleniciye aittir.
MADDE 10- Sorumluluklar
1. Yüklenici sözleşmeden doğan yükümlülüklerin gereği gibi ifa edilmemesinden dolayı sorumludur. Ancak sözleşmenin hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesi okul kusuruna veya mücbir bir sebebe dayanıyorsa, Yüklenici sorumlu tutulamaz.
2. Gezi sırasında, Yüklenicinin sözleşmenin esaslı unsurunu oluşturan hizmetlerden bir veya birkaçını sağlamaması ya da sağlamayacağının anlaşılması durumunda; Yüklenici, gezinin devam etmesi için okulu ilave maliyet getirmeyen eşdeğerde alternatif tedbirler alır ve sözleşmede yer alan hizmetler ile sunulan hizmetler arasındaki ücret farkını tazmin eder.
3. Bu tedbirleri almak mümkün değilse, ya da bunlar haklı nedenlerle okul tarafından kabul edilmez ise; Yüklenici okulun hareket yerine veya kabul edeceği herhangi bir dönüş noktasına geri dönmesi için eşdeğerde ulaşım imkanı sağlar. Tüketicinin yaptığı tüm ödemeleri 2 gün içinde iade eder ve gerekli hallerde tüketicinin zararını tazmin eder.
4. Yüklenici bu işte …2-İki…… sayıda sürücü, rehber gerektiren gezilerde …1-Bir…… rehber bulunduracaktır. Personelde bir değişiklik olması durumunda gezi öncesinde Okul yönetimi bilgilendirilerek değişen personele ilişkin belgeler ibraz edilecektir.
5. Gezi sırasında başka bir araç veya personele ihtiyaç duyulması durumunda gezi kafile sorumlusu yöneticinin bilgisi dahilinde Yüklenici tarafından gerekli tedbirler ivedilikle alınacaktır. Bu çerçevede kullanılacak araç ve görevlendirilecek personel sözleşmede belirtilen niteliklere haiz olacaktır.
6. Yüklenici sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları ilgili mevzuatın bu konuyu düzenleyen emredici hükümleri doğrultusunda aynen uygulamakla yükümlüdür.
7. Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre Yükleniciye ikmal ve tazmin ettirilir.
8. Okul gezi sırasında bir kafile başkanı yönetici ile her araçta bir gezi sorumlusu öğretmen bulundurmak zorundadır.
9. Gezi etkinliklerinin hiçbir aşamasında geziye katılması önceden planlanan yönetici, öğretmen, öğrenci ve varsa veliler ile diğer görevliler (Rehber ve Sürücü) dışında başka kişiler kesinlikle ulaşım araçlarına alınmayacaktır.


MADDE 11- Sözleşmenin Feshi ve Devri
Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi hâlinde okul, uğradığı zarar oranında tazminat hakkına sahip olur. Ayrıca, Yüklenici okulun o güne kadar yaptığı tüm ödemeleri ve okulu borç altına sokan tüm belgeleri 10 gün içinde okula iade eder.
MADDE 12- Mücbir Sebepler
Geziye çıkmadan ve gezi sırasında gezinin gerçekleşmesine etki edecek nitelikte meydana gelebilecek herhangi bir siyasi olay, grev, afet, hava şartları ve devletler arası ilişkilerde yaşanan olumsuzluklar ile aracın arızası veya kazası mücbir sebep olarak kabul edilir. Araca dayalı sebeplerde aynı özelliklerde araç sağlanır.
MADDE 13- Bildirim
Okul, sözleşmenin hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesi hâlini, hizmetin ifa edilmesi gerektiği ya da ifa edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde Yükleniciye bildirmek zorundadır.
MADDE 14- Sözleşmenin ekleri
1. Yükleniciye ait “İşletme Belgesi”nin onaylı sureti.
2. Yüklenicinin faal seyahat firması olduğunu gösteren belge.
3. Görevlendirilmesi hâlinde tur rehber/rehberlerine ait profesyonel turist rehberi kimlik kartının yüklenici tarafından onaylı sureti.
4. Araç sürücüsünün/sürücülerinin “Sürücü Belgesi” ile “Mesleki Yeterlik Belgesi (SRC2”nin yüklenici tarafından onaylı suretleri
5. Taşıma mesafesine bakılmaksızın il sınırları içinde yapılacak geziler ile 100 Km.’ye kadar olan il dışı geziler için kullanılacak araçlara ilişkin “[Y] Yetki Belgesi”, 100 Km.’yi aşan il dışı gezilerde kullanılacak araçlara ilişkin “[D2] Yetki Belgesi”nin TÜRSAB onaylı bir sureti
6. Yüklenici tarafından onaylatılmış araç ruhsatının sureti

7. Araçların “Zorunlu Mali Sorumluluk (trafik) sigorta poliçesi”, “Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigorta Poliçesi” ve “Karayolu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi”nin birer sureti


8. Araç, yüklenici tarafından kiralanmış ise yüklenici tarafından onaylanmış sözleşme sureti
9. Gezi planı ve T.C. kimlik numaralarının da yazıldığı liste
MADDE 15- Diğer Hususlar
Yüklenici tur şirketi özel idareye bağlı müzen ve ören yerleri giriş ücretlerini karşılayacaktır.

Yüklenici okul personeli bir idareci ve bir öğretmenle ilgili tüm giderleri karşılayacaktır.

Tur asgari 40 kişinin ödeme yapacağı hesabı üzerinden planlanmıştır. Bu katılım rakamının altında katılım olması halinde tur paket fiyatında değişiklik yapma hakkı yüklenici tasarrufundadır.

MADDE 16- Hüküm Bulunmayan Hâller
Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili mevzuata ve Bakanlıkça bu konuda yapılan düzenlemelere göre hareket edilir.
MADDE 17- Anlaşmazlıkların Çözümü
Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde TRABZON mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
MADDE 18- Yürürlük
Bu sözleşme, taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Bu sözleşme, 18(Onsekiz) maddeden ibaret olup okul ve Yüklenici tarafından ekleriyle birlikte tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …../…../……. tarihinde birlikte imzalanmıştır.

OKUL YÖNETİMİ YÜKLENİCİ


……………………………

Müdür
Kataloq: meb iys dosyalar
meb iys dosyalar -> Bunlari biLİyor musunuz?
meb iys dosyalar -> Eylemler cümlede iş, oluş, kılış, hareket durura bildiren sözcüklerdir. Eylemler tek başlarına kullanılamazlar; bu nedenle eylem kök ya da gövdesi, zaman ve kişi kavramı kazanarak anlam ve anlatım sağlanır
meb iys dosyalar -> 75. yil cumhuriyet ortaokulu okul aile biRLİĞİ YÖnetim kurulunun 2014–2015 yili iÇİn genel kurula sunulacak tahmiNİ BÜTÇe taslağidir
meb iys dosyalar -> ŞAİrler, yazarlar kulüBÜ TÜZÜĞÜ I. Kulüp kiMLİĞİ: Madde 1
meb iys dosyalar -> T. c valiLİĞİ İlkokulu Müdürlüğü 08/10/2014 Konu
meb iys dosyalar -> ALİÇETİnkaya iLKÖĞretim okulu çevre incelemesi 1- uydukent’İn adi
meb iys dosyalar -> Maliye bakanliği muhasebat Genel Müdürlüğü
meb iys dosyalar -> 1111 sayili askerlik kanununun geçİCİ 46 nci maddesi uyarinca bedelli askerlik uygulamasi kapsaminda toplanan kaynağin kullaniminin muhasebeleşTİRİlmesine iLİŞKİn uygulama kilavuzu
meb iys dosyalar -> 11 mart ilkokulu okulun tariHÇESİ
meb iys dosyalar -> Neden imam-hatip ortaokulu 1- İmam Hatip Okulları nedir?

Yüklə 29.58 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin