Destekleme progarmi
Yüklə 47.73 Kb.
tarix16.04.2016
ölçüsü47.73 Kb.

TÜBİTAK 1511

ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ

DESTEKLEME PROGARMI

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

BİLGİ NOTU


TÜBİTAK
30 Nisan 2012

ÖN BİLGİLER 4

DESTEK PROGRAMI HAKKINDA 5

Programın amacı 5

Programın kapsamı 5

Programın hedefleri 5

Programda uygulanan proje destek süresi 5

Programa başvuru zamanı 5

Programda sağlanan destek oranı 6

Desteklenen giderler 6

Desteklenmeyen giderler 6

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ 8

Programa kimler başvurabilir? 8

Proje başvurusu nasıl yapılır? 8

Proje Başvuru ve Değerlendirme Süreci 8ÖN BİLGİLER


Başvuru ve Değerlendirme Süreci Bilgi Notu, 1511 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı, proje ön başvuru süreci, proje öneri başvuru süreci ve başvuruların değerlendirilmesi süreci hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

Ar-Ge ve Yenilik Tanımları:

Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) nedir?

Kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının arttırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalar, ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetlerdir.


Yenilik nedir?
OECD tarafından hazırlanmış olan Oslo Kılavuzunda “yenilik” tanımı, işletme içi uygulamalarda, işyeri organizasyonunda, dış ilişkilerde yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün (mal ve hizmet), süreç, yeni bir pazarlama yöntemi veya yeni bir organizasyonel yöntemin gerçekleştirilmesi olarak yapılmıştır.
OECD verilerine göre gelişmiş ekonomilerde büyümenin yarıdan fazlasının kaynağı yenilik faaliyetleridir. Yenilik faaliyetlerine verilen önem sayesinde ülkeler verimliliklerini ve rekabet güçlerini artırabilmiş, vatandaşlarının yaşam kalitesini yükseltebilmişlerdir. Ülkemizin kalkınma perspektifi ekonominin bilgiye dayalı olmasını zorlamakta, dolayısıyla araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik projelerinin desteklenmesi daha da önem kazanmaktadır.

DESTEK PROGRAMI HAKKINDAProgramın amacı


1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programının amacı, ulusal stratejik hedef ve politikalar kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda çağrıya çıkılarak Türkiye’de yerleşik katma değer oluşturan kuruluşların Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) nitelikli ve yenilikçi projelerinin harcamalarına uluslararası tanım ve kavramlar çerçevesinde geri ödemesiz (hibe) olarak destek sağlamaktır. Bu kapsamda; Türkiye’de yerleşik, katma değer oluşturan kuruluşların Ar-Ge nitelikli proje harcamalarının, büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 oranında geri ödemesiz (hibe) desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Özel Sektör kuruluşlarının, araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilikçilik yeteneği ile rekabet gücünü yükseltmek amacıyla, proje esaslı araştırma-teknoloji geliştirmeye kaynak ayırmasını özendirecek, risk paylaşımlı destek mekanizmaları Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından uygulanmaktadır.

Programın kapsamı


Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ile, ulusal stratejik hedef ve politikalar kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda; hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi/iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir. Program kapsamında değerlendirilen projelerde temel araştırma (ürüne dönüşmesi beklenmeyen, temel bilgi edinmek amacıyla yapılan teorik veya deneysel çalışma) niteliği aranmamaktadır.
Programa destek başvurusu yapılan projelerin değerlendirme kriterlerinde OECD tarafından hazırlanmış olan Oslo ve Frascati Kılavuzlarındaki tanımlar ve kavramlar esas alınmıştır.

Programın hedefleri


Program kapsamında, ülkemizin Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin güçlü olduğu veya geliştirilmesinin amaçlandığı alanlardaki hedefleri veya ihtiyaçları doğrultusunda çağrı duyuruları yapılarak Ar-Ge projeleri desteklenecektir. Desteklenen projelerin söz konusu alanlardaki teknolojik yeterliliğin ve bilgi birikiminin artırılmasında, mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesinde ve özgün teknolojilerin geliştirilmesinde ivme kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması hedeflenmektedir.
Diğer taraftan, Destek Program ile, ülkemizin ekonomik ve sosyal refahının artırılması için bilimsel ve teknolojik bilgiyi, ürüne, sürece, yönteme veya sisteme dönüştürme aşamalarında hazırlanan pazar odaklı proje önerilerinin değerlendirilmesi, geri ödemesiz olarak desteklenmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması hedeflenmektedir.

Programda uygulanan proje destek süresi


Destek süresi en fazla çağrı duyurusunda belirtilen proje süresi üst sınırı kadardır.

Programa başvuru zamanı


TÜBİTAK tarafından TEYDEB internet adresinde yayımlanan Çağrı Duyurusunda belirtilen tarihlerde proje başvurusu yapılabilir. Proje öneri bilgileri formunun (AGY111) PRODİS üzerinden gönderildiği tarih, proje başvuru tarihi olarak kabul edilir. Çağrı duyurusunda aksi belirtilmedikçe, proje destek başlangıç tarihi, başvuru tarihinin bulunduğu ayın birinci günü veya başvuru tarihini takip eden herhangi bir ayın birinci günü olarak kuruluş tarafından belirlenir.

Programda sağlanan destek oranı


Firmaların desteklenen proje giderlerine harcama sonrası büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 oranında geri ödemesiz (hibe) destek verilmektedir.

Desteklenen giderler


a) Personel giderleri

b) Seyahat (yalnızca ulaşım) giderleri

c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri

d) Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri

e) Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri

f) Malzeme ve sarf giderleri

g) Projenin Ar-Ge faaliyetlerini yürütmek amacıyla proje kapsamında gerçekleşen; destek personeli, elektrik, su, gaz, bakım-onarım, haberleşme, vb. giderlere karşılık gelen proje genel giderleri (proje genel giderleri, projenin her bir AGY311’i için belirlenen dönemsel desteklemeye esas harcama tutarının %10’u olup, bu tutar dönemsel desteklemeye esas harcama tutarına ilave edilir.)

Desteklenmeyen giderler


Proje ile ilgili olmayan giderler desteklenmemekle birlikte aşağıda belirtilen giderler de destek kapsamı dışındadır;

a) katma değer vergisi,

b) her türlü kar, fırsat maliyeti, sermaye kullanım maliyeti, sözleşme masrafları,

c) amortismanlar, depozitolar, avans ödemeleri,

d) dağıtım, pazarlama ve reklâm giderleri,

e) patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret ve marka tescil giderleri,

f) AGY111, AGY311 doküman hazırlama ve hazırlatma giderleri, muhasebe, sekreterlik vb. idari giderler,

g) huzur hakkı, murahhas azaya ödenen üyelik ücretleri, brüt ücretin yanında ikramiye hariç verilen prim ödemesi,

h) personele nakdi ya da ayni olarak verilen yemek ve servis/ulaşım giderleri,

i) kuruluş ortaklarına ait Bağ-Kur primleri, sosyal yardımlaşma vakıf ödentileri,

j) konaklama giderleri,

k) şehir içi nakliye (gümrüklerden ve limanlardan yapılan nakliye hariç) ve posta giderleri,

l) seyahatlerde araç kiralama ve seyahatlerde kullanılan yakıt giderleri,

m) proje Ar-Ge faaliyetleri ile ilintili olmayan üretime yönelik altyapı yatırımı ağırlıklı giderler

n) fotokopi makinesi, projeksiyon cihazı gibi büro makineleri, büro mefruşatı,

o) ısıtma, aydınlatma ve üretimde sarf edilen enerji masrafları, su giderleri,

p) telefon, faks, haberleşme, internet kullanım maliyetleri,

r) vergi mevzuatında kabul edilmeyen giderler,

s) ofis, depo, stand kira giderleri,

t) inşaat ve tesisat giderleri,

u) kırtasiye giderleri,

v) CE (test giderleri hariç) ve kalite belgelendirme giderleri,


BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME SÜRECİPrograma kimler başvurabilir?


Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esaslarında belirtilen şartları sağlayan, firma düzeyinde katma değer oluşturan Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri proje başvurusunda bulunabilir.
Ancak kanuni ve iş merkezi yurtdışında bulunan işletmelerin dar mükellefiyet statüsündeki Türkiye’de yerleşik temsilcilik ve şubeleri ile vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar bu program kapsamında başvuru yapamazlar.

Proje başvurusu nasıl yapılır?


Bu program kapsamında, ilgili taraflar ile TÜBİTAK arasındaki bilgi ve belge aktarımı imzalı basılı evrak biçiminde veya http://eteydeb.tubitak.gov.tr  adresindeki Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi (PRODİS) uygulaması üzerinden (güvenli elektronik imza kullanılarak veya kullanılmadan) yapılır. Uygulanacak bilgi alışveriş yöntemleri TÜBİTAK tarafından TEYDEB internet adresinden duyurulur. Başvuru süreci aşağıda kısaca özetlenmiştir:


UYARI: Aşağıda yapılan açıklamalar yalnızca genel bilgi vermek amaçlıdır ve özettir. Ayrıntılı bilgi için www.tubitak.gov.tr adresinde verilen "1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları" incelenmelidir.
Proje Başvuru ve Değerlendirme Süreci


1) Çağrı Duyurusu

Çağrıya konu teknoloji alanı, projeyi gerçekleştirecek işbirliği yapısı, proje bütçesi üst sınırı, proje süresi üst sınırı, ön başvuru ve proje öneri başvurusu tarihleri gibi başvuru koşullarını içeren, gerektiğinde çağrıya özel olarak bu uygulama esaslarında belirtilen maddelere istisna teşkil edecek hususları tanımlayan Çağrı Duyurusu TÜBİTAK tarafından TEYDEB internet adresinde yayımlanır.


2) Yeni Kullanıcı Kaydı

Firmaları adına kullanıcı hesapları bulunmayan proje yürütücüleri "Firma Kullanıcısı" olarak http://eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden "yeni kayıt" yaparlar.3) Proje Ön Başvurusu için Ön Kayıt ve Yetkilendirme

Proje yürütücüsünün, kuruluşu adına ve eğer ortaklı başvuru yapıyor ise ortakları adına proje ön başvurusu ve proje önerisi sunabilmesi için kuruluş yetkilisince (ve proje ortağı kuruluş yetkililerince) yetkilendirilmiş olması gerekmektedir. Ayrıca kuruluşların proje başvurusunda bulunabilme yeterliğinin denetlenmesi ve onaylanması amacıyla TÜBİTAK, ön kayıt sürecinde gerekli görülen belgeleri isteyebilecektir.


Proje yürütücüsü ön kayıt ve yetkilendirme için Proje Ön Başvurusu bilgilerini doldurduktan sonra ilgili sayfada yer alan "Ön Bilgileri Al" düğmesine basarak, açılan pencerede belirtilen “Ekler” ve bu pencerede yer alan "Proje Ön Bilgileri" düğmesi ile alınan "Proje Ön Bilgileri ve Kullanıcı Yetkilendirme Formu"nu bu sayfadaki ifadeler doğrultusunda hazırladıktan sonra TÜBİTAK'a postayla ya da elden ulaştırmalıdır. Bu işlemlerin ardından TÜBİTAK tarafından yapılacak incelemeler neticesinde projenin ön kaydı gerçekleştirilir ve proje yürütücüsüne yetki verilir. Bu yetki ile proje yürütücüsü proje ön başvurusunu (AGY011) ve çağrı takviminde belirtilen tarih aralığında proje öneri bilgilerini (AGY111) elektronik ortamda TÜBİTAK'a gönderebilir.
Yukarıda bahsi geçen ön kayıt formu ekleri aşağıda listelenmiştir:


  1. Kuruluşa ait en son tarihli Noter Onaylı İmza Sirküleri (ıslak imzalı ve kuruluş kaşeli kopyası)

  2. Kuruluşun tesciline ilişkin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi (Ana sözleşmede yapılan sonraki değişiklikler dahil ve ıslak imzalı ve kuruluş kaşeli kopyası)

  3. Kuruluşa ait onaylı Vergi Levhası (ıslak imzalı ve kuruluş kaşeli kopyası)

  4. KOBİ’ler için KOBİ Niteliği Hakkında Bilgi Beyannamesi


4) Proje Ön Başvurusu

Ön kaydı tamamlanmış projeler için; ön başvuruya konu projenin başlığını, sunan kuruluş ve varsa ortak kuruluş bilgilerini, Ar-Ge niteliğini, yenilikçi ve özgün yönlerini, amacını, kullanılacak yöntemleri, beklenen sonuçları, bilimsel ve teknolojik niteliği, teknolojik ve ekonomik fizibiliteyi içeren Proje Ön Başvuru Formu (AGY011) hazırlanarak TÜBİTAK'a PRODİS üzerinden iletilir.


5) Panelin Oluşturulması

Proje ön başvuruları alındıktan sonra, TÜBİTAK tarafından belirlenen en az 5 panelistin katılımı ile panel toplanır.


6) Proje Ön Başvurularının Değerlendirilmesi

Proje ön başvurusu hakkında tüm panelistlerin bilimsel ve teknolojik değerlendirmeleri alınıp tartışmalar tamamlandıktan sonra her başvuru için, çağrıya uygun olup olmadığı ve proje öneri başvurusu yapıp yapamayacağı hususu karara bağlanır. Panel’den proje öneri başvurusu yapabilir kararı alan kuruluşların Çağrı Duyurusunda belirtilen son başvuru tarihine kadar proje öneri başvurusunu TÜBİTAK’a iletmesi gerekmektedir. Panel tarafından proje öneri başvurusu yapması uygun bulunmayan kuruluşlar, proje öneri başvurusu formu ile daha detaylı olarak sunacakları başvuru bilgileri ile destek almaya hak kazanacakları konusunda bir kanaate sahip olmaları durumunda, olumsuz panel kararına rağmen proje öneri başvurusunda bulunabilirler.


7) Proje Öneri Başvurusu

Duyurulan proje çağrısına yapılacak proje öneri başvurusunun, konu ve amaçları, başarı ölçütleri, bilimsel ve teknolojik niteliği, iş-zaman planı, projenin gerçekleştirileceği kuruluşun altyapısı ve proje yönetimine yönelik bilgileri, katma değer, verimlilik ve rekabet gücü açısından yapması beklenen katkı, oluşacak teknik bilgi birikiminin yayınımına yönelik hedef ve stratejilerine ilişkin bilgiler ile tahmini maliyet formlarını içeren Proje Öneri Bilgileri Formu (AGY111) hazırlanarak TÜBİTAK'a iletilir. Proje öneri bilgileri formunun PRODİS üzerinden gönderildiği tarih, proje başvuru tarihi olarak kabul edilir. Çağrı duyurusunda aksi belirtilmedikçe, proje destek başlangıç tarihi, başvuru tarihinin bulunduğu ayın birinci günü veya başvuru tarihini takip eden herhangi bir ayın birinci günü olarak kuruluş tarafından belirlenir.


8) Hakem Değerlendirme Süreci

Ön değerlendirmeden geçen projeler, konusunda uzman hakemler tarafından, yerinde ziyaret edilerek değerlendirilir. Projeyi değerlendirecek olan hakemler projenin ilgili olduğu teknoloji alanlarında uzmanlığı olan kişiler olmak kaydıyla genellikle üniversite veya araştırma kurumlarından seçilir.

Projeler aşağıda belirtilen üç boyut altında değerlendirilir:

I. : Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü,

II. : Proje planı ve kuruluşun altyapısının proje için uygunluğu,

III : Proje çıktılarının ekonomik yarara ve ulusal kazanıma dönüşebilirliği.


9) Proje Başvuruları Hakkında Karar Oluşturulması

Projeler, değerlendirilmek üzere TÜBİTAK Yürütme Komitelerine sunulur. Yürütme Komiteleri, genel olarak, üniversitelerde görevli akademisyenlerden oluşmaktadır. Komitede, projeler puanlandırılır ve her bir proje için destek kapsamı belirlenir. Komite değerlendirmesinin ardından TÜBİTAK, panel puanları ve komite puanlarını kullanarak proje başvurularını ortak bir listede sıralar ve desteklenecek projeleri belirler.


10) Karar Sonuçlarının Kuruluşlara İletilmesi

Karar sonuçları, desteklenmeye hak kazanamayan her bir proje için kuruluş veya sorumlu kuruluşa komite raporu ile birlikte bildirilir. Desteklenmeye hak kazanan projeler için destek kapsamını belirten Destek Karar Yazısı ve imzalanıp TÜBİTAK iletilmesi gereken Proje Sözleşmesi kuruluş veya sorumlu kuruluşa iletilir.


11) Proje Sözleşmesi

Firma iki nüsha proje sözleşmesini imzalar ve TÜBİTAK'a geri iletir. TÜBİTAK tarafından da sözleşme imzalanır ve destek süreci başlamış olur.


12) Proje Destek Süreci

Desteklenen projelerde firmalar önce projeyle ilgili harcamaları yapar, daha sona ilgili belgeleri ve dokümanları TÜBİTAK'a sunar. Projenin dönemsel gerçekleşen Ar-Ge faaliyetlerini ve harcamalarını içeren AGY311 üzerinde yapılan değerlendirmelerden sonra firmaya destek ödemesi yapılır. Bir takvim yılı, altışar aylık iki döneme bölünmüştür; I. dönem 01 Ocak - 30 Haziran, II. Dönem 01 Temmuz - 31 Aralık olarak belirlenmiştir. Destek ödemeleri için bu dönem aralıklarını kapsayan AGY311 Ar-Ge Yardımı İstek Formları en geç, gerçekleşme dönemini takip eden üçüncü ayın sonuna kadar TÜBİTAK’a sunulur.

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə