Dərsliyi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin "İqtisadi nəzəriyyə"
Yüklə 2.5 Mb.
səhifə33/33
tarix23.02.2016
ölçüsü2.5 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33

35. D.Qilbreyt. Gkonomiçeskaə teoriə i üelğ obhestva. M. 1979.

36. Ümumdünya iqtisadi fikir tarixi. M.1990

37. S.Bartenev, Gkonomiçeskie şkolı i teorii. M.1995

38. S.V.Braqinskiy, Ə.A.Pevzner, Politiçeskaə gkonomiə: diskuüionnıe problemı, puti obnovleniə. M.Mıslğ 1991.

39. Ə.Ədıqarov, İstoriə gkonomiçeskix uçeniy. M.1999

40. N.Titova, İstoriə gkonomiçeskix uçeniy, M.1997

41. F.Xaek "Neoinstitusionalizm". Voprosı gkonomiki. 1999

42. Vsemirnaə istoriə gkonomiçeskoy mısli: v 6 tomax, ql. redaktor V.Çerkoveü i druqie. M.,MQU, 1987.

43.İstoriə gkonomiçeskix uçeniy. Pod redaküiey A.Xudokormova, M., MQU, 1994

44. İstoriə gkonomiçeskix uçeniy. Pod redaküiey Q.Şmarlovskoy, Minsk, 2000

45. İbn Xəldun "Müqəddəmə" əsəri, 3 cilddə, türkcə, Zakir Qafuri Ucarın tərcüməsi. İstanbul, 1988

46. A.Həsənov. "İbn Xəldunun iqtisadi nəzəri fikirləri" jur. "İqtisad elmləri: nəzəriyyə və praktika". №2, Bakı, 1994

47. A.A.İqnatenko. "İbn-Xaldun", M. 1980

48. Neqişi T. İstoriə gkonomiçeskoy teorii. Per. s anql. M.,1995.

49. Mayburd E. Vvedenie v istoriö gkonomiçeskoy mısli. Ot prorokov do professorov. M., 1996

50. A.Anikin, Elmin gəncliyi. Bakı, 1987-ci il.

51. Q.S.Əlləzov. Klassik burjua siyasi iqtisadının yaranması və inkişafı. Bakı, 1992-ci il.

52. Q.S.Əlləzov. Müasir iqtisadi nəzəriyyələr, Bakı, 1999.

53. Ümumdünya iqtisadi fikir tarixi. I və II hissələr. M. 1987-1988-ci il. Rus dilində.

54. M.Blauq. Gkonomiçeskaə mıslğ v retrospektive. M. 1994 q.

55. Ümumdünya iqtisadi fikir tarixi. M.1990

56. Neqişi T. İstoriə gkonomiçeskoy teorii. Per. s anql. M.,1995.

57. Mayburd E. Vvedenie v istoriö gkonomiçeskoy mısli. Ot prorokov do professorov. M., 1996

58. İstoriə gkonomiçeskix uçeniy. M.1983.

59. Vsemirnaə istoriə gkonomiçeskoy mısli. M.1994, T.5. 60. V.Leontev Gkonomiçeskie GSSG. M.1990.

61. Obhaə gkonomiçeskaə teoriə. M.1995.

62. G.Dolan. Makrogkonomika. Sankt-Peterburq, 1994 63.S.Fişer i dr. Gkonomika. M.1993.

64. İqtisadi nəzəriyyə. Dərslik. (T.S.Vəliyev, Ə.P.Babayev, M.X.Meybullayevin ümumi redaktəsi ilə), Bakı, 2001.

65. Azərbaycan iqtisadiyyatı. Bakı, 1998.

66. Nəsrullayev F.A. İqtisadi nəzəriyyənin predmeti və metodologiyası. Bakı, 1997.

67. X.Kərimov. Azərbaycan iqtisadi fikir tarixinə dair, "Azərbaycan iqtisadiyyatı", Bakı, 1998.1 Т.С.Вялийев вя А.Щясянов. "Азярбайъан игтисади фикир тарихи", Бакы ,1996

Т.С.Вялийев. Игтисад елминин нязяри ясасларынын тарихи тякамцлц, Бакы,1999.

М.Х.Мейбуллайев. "Ислам игтисадиййаты", Бакы, 2001

М.Х.Мейбуллайев. "ХIХ ясрин игтисадчыларынын ясярляриндя классик елми системин инкишафы", Бакы, 2001.

М.Х.Мейбуллайев вя Г.С.Яллязов. Игтисади тялимляр тарихи фяннинин програмы. Бакы, 1996 вя Бакы, 1999-ъу илляр (Али игтисад тядрис мцяссисяляри вя факцлтяляри цчцн)

Г.С.Яллязов. Классик буржуа сийаси игтисадынын йаранмасы вя инкишафы, Бакы, 1992.

Г.С.Яллязов. Мцасир игтисади нязяриййяляр, Бакы, 1999.

Х.Кяримов. "Азярбайъан игтисади фикир тарихиня даир", "Азярбайъан игтисадиййаты", Бакы,1998. сящ. 31-42 вя башгалары.
2 Бунунла ялагядар Т.Я.Гулийевин "Регулируемая рыночная экономика", Б.2000, монографийасыны хцсуси гейд етмяк олар.

3 Бах. Я.С.Ядгаров, История экономических учений, М.1997, с. 11-13.

4 Всемирная история экономической мысли , том I М.1987, стр.37

5 Б.Прус Фирон, Б.1986, стр.13

6 Бунунла ялагядар даща ятрафлы бах. "Всемирная история экономической мысли" Т.1, М.1987, стр.36-54

7 Всемирная история экономической мысли. том.I. М.1987. стр.56

8 Бах: Всемирная история экономической мысли. том.I. стр.105

9Всемирная история экономической мысли. том 1. стр. 88

10 Бах. История древнего мира, т.II М. 1982 стр. 90

11 Инъил. Библийа тяръцмя институту, Стокщолм. 1996, сящ.113

12 Н.Туси. Яхлаги-Насири, 1980, сящ.145.

14 Н.Туси. Яхлаги-Насири. сящ.178

15 Даща ятрафлы бах: А.Щясянов. Нясиряддин Туси игтисадиййат вя идаряетмя щаггында. Игтисад елмляри: нязяриййя вя практика журналы. №3-4, 1997.

16 А.А.Игнатенко. Ибн Хялдун, 1980, сящ.67.

17 Даща ятрафлы бах: А.Щясянов, "Ибн-Хялдунун игтисади нязяри фикирляри щаггында". Игтисад елмляри: нязяриййя вя практика журналы №3-4, Б-1997. Н.Пашайева. Игтисади щяйат тярзинин дювлят щакимиййяти иля ялагяси щаггында Ибн-Хялдунун бахышлары. Игтисад елмляри: нязяриййя вя практика журналы №1-2, 2000. Н.Пашайева. Ибн-Хялдунун ямяк вя ямяк бюлэцсцня даир бахышлары. Игтисад елмляри: нязяриййя вя практика журналы №4, 1999, Ибн-Хялдунун "Мцгяддямя" ясяри, цч ъилддя, тцркъя. Закир Гафури Уъарын тяръцмяси, Истанбул, 1988.

18 Бах: В.Мяммядялийев. Юн сюз. Гуран-тяръцмя, сящ..,9, Б, 1991. Ислам - гыса мялумат китабы. Бакы, 1985 (русъадан тяръцмя), сящ.,43.

19 Нисаб-мигдар, кямиййят, щяъм, сай демякдир.

20 Бах: Т.Вялийев, А.Щясянов Азярбайъан игтисади фикир тарихи, Бакы, 1996, сящ.104-113.

21 Бах: Азярбайъан игтисадиййаты, Бакы, 1998, сящ.31.

22 Бах: М.Х.Мейбуллайев, "Ислам игтисадиййаты", Бакы, 2001

23 Бах: Т.Вялийев, А.Щясянов. Азярбайъан игтисади фикир тарихи, сящ.7.

24 Бах: Т.Вялийев, А.Щясянов. Азярбайъан игтисади фикир тарихи, сящ.6.

25 Бах: Т.Вялийев, А.Щясянов. Азярбайъан игтисади фикир тарихи, сящ.10.

26 Бах: А.Щясянов. Ибн Хялдунун игтисади-нязяри фикирляри щаггында. //"Игтисад елмляри: нязяриййя вя практика", №2-3, Бакы, 1994, сящ. 143-156.

27 Бах: Т.Вялийев, А.Щясянов. Азярбайъан игтисади фикир тарихи, сящ.18.

28 Даща ятрафлы бах: Т.Вялийев вя А.Щясянов. Азярбайъан игтисади фикир тарихи, сящ.63-104

29 Бах: Т.Вялийев, А.Щясянов, Азярбайъан игтисади фикир тарихи, с.63.

30 Бах: Йеня орада

31 Бах: Т.Вялийев, А.Щясянов. Азярбайъан игтисади фикир тарихи, сящ. 67-68

32 Йеня орада, сящ. 68

33 Бах. Ф.Енэелс, Тябиятин диалектикасы. Бакы, 1966, с.5.

34 Бах: З.М. Бунйадов. Азярбайчан Атабяйляр дювляти. Бакы, 1985, сящ.185.


35 Бах. Т.Вялийев, А.Щясянов, Азярбайъан игтисади фикир тарихи, сящ.72.

36 Бах: Т.Вялийев, А.Щясянов, Азярбайъан игтисади фикир тарихи, сящ.73.

37 Йеня орада.

38 Бах: Ф.Енэелс, Аилянин, хцсуси мцлкиййятин вя дювлятин мяншяйи, Бакы, 1971, сящ. 124.

39 Бах: Азярбайъан тарихи, Бакы, 1994, сящ. 312-313.

40 Бах: Т.Вялийев, А.Щясянов, Азярбайъан игтисади фикир тарихи, с.74.

41 Бах: Т.Вялийев, А.Щясянов, Азярбайъан игтисади фикир тарихи, сящ. 111.

42 Йеня орада.

43 Йеня орада, сящ.111-112.

44 Т.Вялийев, А.Щясянов, Азярбайъан игтисади фикир тарихи, с.113.

45 Йеня орада.

46 Бах: Т.Вялийев, А.Щясянов, Азярбайъан игтисади фикир тарихи, сящ.119.

47 Йеня орада.

48 Т.Вялийев, А.Щясянов, Азярбайъан игтисади фикир тарихи, сящ.124.

49 В.Петти. Экономические и статистические работы, стр. 30.

50 Ìæñç òõàåà.

51 К.Маркс. Изафи дяйяр нязяриййяляри, Капитал, IV ъилд.

52 Ïåòòè Ó.Ýêîíîìè÷åñêèå è ñòàòèñòè÷åêèå ðàáîòû, ñ.70-71.

53 W.Petty. The Economic Writings.Ed. by Ch.H.Hill vol.1.Cambridge,1899, p.236.

54 I.A.Scщumpeter. History of Economic Analysis, p. 285-287.

55 «Economistes financiers du XVIII-e ciecle», publ. par E.Daire. P., 1843, p. 394-395.

56 Всемирная история экономической мысли. Т.1, М.,1987, стр.442

57 А.Смит, Исследование о природе и приципах богатства народов, т.1. 1935, стр.28.

Д.Рикардо, Соч. т.1. Москва, 1955,стр.34.
58 В.М.Блауг. Игтисади фикир ретроспективдя, М., 1994.

59 Бах. Ъ. М. Кейнс "Алфред Маршалл 1842-1924. А. Маршаллын "Принципы экономеческой науки" ясяриндя I М. 1993. сящ. 5-50.

60 Маршаллын эюстярилян ясяри. I ъилд. сящ. 43.

61 Бах. А. Маршалл. Принципы Экономической науки. I. М. 1993 с. 112.

62 А. Маршалл. Эюстярилян ясяри. сящ. 120.

63 А.Маршалл. Эюстярилян ясяри. сящ. 129.


64 Маршалл эюстярилян ясяри. I ъилд. сящ.163.

65 Бах. Маршалл-принсипляр. Ясяри II ъилд сящ. 159-174.

66 Маршалл. Эюстярилян ясяри. II ъилд. сящ. 183.

67 Маршалл. Эюстярилян ясяри. II ъилд. сящ. 223.

68 Бах. Маршалл. Эюстярилян ясяри. II ъилд. сящ. 243.

69 Я.С.Ядигаров, "История экономических учении", М.1996, стр.214

70 Кейнс Дж.М. "Общая теория занятости, процента и денег", М.1993, стр. 432

71 С.А.Бартенев, Экономические теории и школы, М.1996, стр. 175

72 Дж.М.Кейнс, Общая теория занятости, проценты и денег, М.1978 г., стр.157.

73 Ъ.М.Кейнс, Эюстярилян ясяри, сящ.199-211

74 Брагинский С., В.Певзнер Я.А., Политическая экономия, дисскуссионные проблемы пути обновления. М.1991, стр.158

75 М.Блауг, "Экономическая мысль в ретроспективе", М.1994, стр 628

76 Мултипликатор сюзц-вурулан, чохалан, йцксялян мянасыны верир.

77 С.А.Бартенев, Экономические теории и школы. М.1996, стр.184

78 Кейнс Ъ.М., "Эюстярилян ясяри", сящ.182-185.

79 Ъ.М.Кейнс, Эюстярилян ясяри, сящ.370-375.

80 Йеня орада, сящ. 376.

81 Гейд: Ордо алман сюзц олуб базар тясяррцфаты иля тябии гурулуш сюзляринин вящдятиндян йаранмышдыр.

82 Бах: Азярбайъан игтисадиййаты, Бакы, 1998, сящ.34-35.

83 М.Ф.Ахундов, Ясярляри, II ъилд, Бакы, 1961, сящ.24

84 М.Ф.Ахундов, ясярляри, II ъилд, сящ. 255.

85 Бах: Ш.Ф.Мяммядов, "М.Ф.Ахундовун дцнйаэюрцшц", Бакы, 1962, с.182.

86 Бах. "Щяйат" гязети, 1905, №5

87 Бах. "Якинчи" гязети, 1876, 27 май.

88 Бах. "Каспи" гязети, 1899, 15 декабр.

89 Бах. Б.Й.Ахундов, Марксизм-ленинизм сийаси игтисадынын предмети вя методу, Бакы. 1983, с.74

90 Бах. Б.Й.Ахундов, Марксизм-ленинзм сийаси игтисадынын предмети вя методу, Бакы, 1983, сящ. 75-76

1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə