Deniz kuvvetleri komutanliğI İstanbul tersanesi komutanliğI
Yüklə 114.9 Kb.
tarix27.04.2016
ölçüsü114.9 Kb.
T.C.

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI

YETKİLENDİRİLEN ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

PENDİK/İSTANBUL

TEL: (0216) 493 94 94 / FAX: (0216) 507 18 82DZ.K.K.VERGİ NUMARASI : 4810537700 ...../......../ 2015
VERGİ DAİRESİ : TUZLA VERGİ DAİRESİ / İSTANBUL

KONU : Fiyat Teklif Sorgusu

”İLGİLİ FİRMALARA”


İLGİ : 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu.
1. İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nca ihtiyaç duyulan Ek fiyat teklif mektubunda ve/veya Ek–1 listede cinsi, miktarı ve özelliği belirtilen malzeme/hizmet ilgi kanunun 22(d) maddesi kapsamında “Doğrudan Temin Yöntemi” ile satın alınacaktır.

2. İstanbul Tersanesi Komutanlığı Yetkilendirilen Alım Komisyonu, Ek’te belirtilen malzemenin tamamını ya da bir kısmını hangi firma/firmalardan satın alacağı/satın almayacağı konusunda serbesttir. Firmalar verdikleri malzeme ve fiyat konusunda idareye itirazda bulunamazlar.

3. Yetkilendirilen Alım Komisyonu tarafından tanzim edilecek “Karar Tutanağının”, İhale Yetkilisince onaylanmasını müteakip ödeme, mal/hizmetin teslimi (Malzeme teslimi irsaliye ile yapılacaktır) ve muayenesinin uygun bulunması durumunda, yüklenici firmadan fatura istenecek ve Komutanlığımızca düzenlenecek ödeme evrakları ile Tuzla Piyade Okulu Saymanlık Müdürlüğünce banka hesabına ( “IBAN NUMARASINA “) havale yolu ile alımın gerçekleşen bedeli (fatura bedeli) üzerinden yapılacak olup;

488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) sayılı tablonun II/2 nci fıkrası gereğince 2015 Yılı için geçerli olan;

a) %0 5,69 (Binde beş altmışdokuz ) nispetinde “Karar Pulu Damga Vergisi” ,

b) %0 9,48 (Binde dokuz kırksekiz) “Damga Vergisi”,

c) %0 9,48 Binde dokuz kırksekiz) “Sözleşme Pulu Damga Vergisi” kesilecektir.( Sözleşme yapılırsa)

488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa göre Yüklenici firma/firmalar,

a) Sözleşme yapılacaksa ; “Sözleşme Pulu Damga Vergisi” ve “Karar Pulu Damga Vergisi,”

b) Sözleşme yapılmayacaksa ; “Karar Pulu Damga Vergisi” yüklenici firma/firmalar tarafından ilgili Mal Müdürlükleri /Deftarlıklarına ödemesi yapılarak makbuzu idareye teslim edilecektir.

4. Malzemeler, siparişin verilmesini müteakip belirtilen iş günü içinde taahhüt edildiği şekilde İstanbul Tersanesi Komutanlığı Transit Şube Müdürlüğü Ambarına tek seferde teslim edilecektir. Raf ömürlü malzemeler için teslim edilen malların raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 2/3’ ünden az olmayacaktır.5. Malların idareye taşıması, transit ambarına veya ilgili ambarına boşaltılması, muayeneye uygun halde istiflenmesi ve malın reddi halinde tekrar ambardan alınması yüklenicinin sorumluluğunda olup; sözleşme bedeline dâhildir. Bir saate kadar forklift kullanımı ücretsiz olup bir saati aşan kısımlar için rayiç bedel üzerinden kullanım bedeli idareye ödenecektir.

6. Sözleşme konusu mallar, orijinal ambalajında, orijinal ambalajlı olarak piyasaya arz edilmeyen mallar ise taşıma ve depolama şartlarından etkilenmeyecek şekilde ambalajlanması yüklenicinin sorumluluğundadır. Teslim edilen mallara ilişkin malzeme etiketi (Stok numarası, malzeme adı, miktarı, onay numarası ve firma bilgileri) her bir kalem malzemenin üzerinde Yüklenici tarafından bulundurulacaktır.

7 Satın alması yapılacak malzeme Teknik özelliklerine göre(Bu onay ve eklerine uygun olarak yapılacak) muayene ve kabul işlemleri; öncelikli olarak Yetkilendirilmiş Alım Komisyonu tarafından tamamlanacaktır. Ancak teknik olarak fiziki muayenenin yeterli olmaması veya komisyonca ihtiyaç duyulması halinde Komutanlığımız ilgili birimden muayene, test ve analiz yapılması talep edilebilecek ve mütakiben, Yetkilendirilmiş Alım Komisyonu tarafından Muayene Kabul Tutanağı düzenlenecektir.

8.Teslim süresi içerisinde teslim edilen mal/hizmetin red olması halinde yüklenici firma en fazla 1 kez mal değiştirme hakkını kullanarak 5 gün içerisinde; RED olan malları değiştirebilecek/değiştirilmeyen malları teslim alacaktır. Mücbir sebepler haricinde sözleşme süresi uzatılmayacaktır.

9. Kargo ile malzeme teslimi yapılmayacaktır.

10. Numuneli alımlarda; malzemeye ait numune görme tutanağı imzalanacak olup numune görme tutanağı imzasız teklifler değerlendirme dışı tutulacaktır.

11. Bu onay kapsamında alınacak malzemeler; milli savunma ve gerektiğinde iç güvenlik ihtiyaçları için kullanılacak olan gemilerin bakım-onarım ve modernizasyonlarına ilişkin olarak kullanılacağından, 3065 Sayılı Kanunun 13/f Maddesi uyarınca Katma Değer Vergisinden müstesnadır.

12. Alımda her bir kalem ayrı ayrı değerlendirilecek olup, uygun fiyat olması durumunda iki veya daha çok firmadan alım yapılabilecektir. Muayene ve kabul aşamasında Firma ve/veya kalem bazında kısmi kabul ve ödeme yapılabilecektir.

13. Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde teklif verdiğinizde tüm şartları tüm şartları anladığınız ve kabul ettiğiniz anlaşılacak olup; Türk Lirası olarak vereceğiniz teklifinizi, KDV hariç fiyatlandırarak 02.12.2015 tarihi saat 16:00a kadar, tarafınızdan elden kapalı zarf içinde İstanbul Tersanesi Komutanlığı Yetkilendirilen Alım Komisyonuna teslim etmenizi veya 0216 50718 82 numaralı faks’a teklifinizi iletmenizi

Rica ederim. Yetkilendirilen Alım Komisyonu Başkanı

Ad Soyad : Caner BALOĞLU

Rütbe : Müh.Yzb.

EKİ :

1 Adet Fiyat Teklif Mektubu / İhtiyaç Listesi.D A Ğ I T I M :

İlgili FirmalaraKOMUTANLIĞIMIZ TAKDİRİYLE İLAN SÜRESİNİN SONA ERDİĞİ SAATTEN SONRA GÖNDERİLEN FİYAT TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
NOT: İLK SAYFA BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. GERİ FAKSLAMAYINIZ.
MALİ YILSONU GELMESİ NEDENİYLE TESLİM SÜRELERİ 11.12.2015 TARİHİNİ GEÇMEMELİDİR.
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 22/d MADDESİNE GÖRE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ ALIM İÇİN FİYAT TEKLİF MEKTUBUDUR
İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞININ YETKİLENDİRİLEN ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

PENDİK/İSTANBULDZ.K.K. VERGİ NUMARASI : 4810537700

VERGİ DAİRESİ : TUZLA VERGİ DAİRESİ / İSTANBUL

E-MAİL :

TEKLİF SAHİBİNİN


ADI SOYADI / FİRMA ADI:
TEBLİĞ ADRESİ: E-MAİL ADRESİ (Varsa) :
BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ VE VERGİ NUMARASI:
TELEFON VE FAKS NUMARASI:

TEL : FAKS :

ÖDEME YAPILACAK BANKA ADI / ŞUBE / IBAN NUMARASI
“Doğrudan Temin” i oluşturan belge/istek/liste tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapılmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir.

İstanbul Tersanesi Komutanlığı ......................................... alımı işine ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederim / ederiz.ONAY: 634


S.NO

NIIN

MALZEMENİN CİNSİ

MİKTARI

BİRİM FİYATI

TUTARI
1

 270510767

  SIREN YANGIN ALARM

26

AD


2

 270516557

  SIREN FLASORLU ADRESLENEBILIR

4

AD


3

 270529325

  DEVRE KART TAKIMI

2

AD


4

 270567451

  DEDEKTOR, ISI

6

AD


5

 993784424

  ALGILAYICI, OPAK PARTIKUL

13

EA


6

 99K040365

  HORN SIGNAL

5

EA


7

 DA0183976

  KABLO LIYCY 2X1,50MM2

2000

MT


8

 DA0249815

  MULTISENSOR(OPT.DUMAN+SICAKLIK

6

AD


9

 DA0249816

  BUTON, YANGIN ALARM

27

AD


10

 DA0270167

  DEDEKTOR ALEV KONVANSIYONEL

14

AD


11

 DA0278133

  SISTEM YANGIN ALARM

1

AD


12

 DA0278555

  KABLO U-HFFRA M 2X1.5 MM

750

MT


13

 DA0281653

  CIHAZ ADRES PROGRAMLAMA

1

AD


/-/-/-/ YALNIZ 13 (ONÜÇ) KALEM/-/-/-/ TOPLAM TUTAR
  KECE MEKANIK 25MM SOL SARIM

% ........ KDV HARİÇTİR TESLİM SÜRESİ...........GÜNDÜR

1.Teklifimiz ..(rakam ve yazı ile) ............................................................................................................. TL. dir. 2.‘Doğrudan Temin’ konusu iş için sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip olduğumuz başka bir tüzel kişinin bu işe ayrı bir teklif vermediğini beyan ediyoruz. 3.Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz. 4.‘Doğrudan Temin’ konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak / yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz. 5.4734 Sayılı K.İ.K.’nun 10 ncu ve 11 nci maddesinde belirtilen ihale dışı bırakılma ve ihaleye katılamama şartlarına haiz olmadığımızı beyan ediyoruz. 6.‘Doğrudan Temin’in üzerimizde kalması durumunda idareniz tarafından hazırlanan sözleşme tasarısını imzalayacağımızı, kabul ve taahhüt ediyoruz. 7. Alımı yapılan malzemelere ait her türlü bilgiyi inceleyerek/görerek teklif veriyorum. 8.Ödeme Bilgileri verilmeyen teklifler geçersiz teklif sayılacaktır.
FİRMA ‘YETKİLİ KİŞİ’
İMZASI :
ADI SOYADI :
TARİH :

Dosyanın Üyeleri Tek. Asb. Bçvş. Ercan UZUNDAL Tel: 216 493 94 94 -1444-1401

De. Me. Ahmet ERGİN -3334-3330
ONAY -634 MRC BİLGİLERİ

SIRA NO

NIIN

MALZEME ADI

MK

D/B

1

270510767

SIREN YANGIN ALARM P/NO:MG-6600

26

AD

2

270516557

SIREN FLASORLU ADRESLENEBILIR P/NO:MG-6610

4

AD

3

270529325

DEVRE KART TAKIMI P/NO:MG-6400

2

AD

4

270567451

DEDEKTOR, ISI P/NO:MG-9300/M

6

AD

5

993784424

ALGILAYICI, OPAK PARTIKUL P/NO:SLR-E-IS

13

EA

6

99K040365

HORN SIGNAL P/NO:DB5J024NR

5

EA

7

DA0249815

MULTISENSOR(OPT.DUMAN+SICAKLIK P/NO:MG-9400

6

AD

8

DA0249816

BUTON, YANGIN ALARM P/NO:MG-8110

27

AD

9

DA0270167

DEDEKTOR ALEV KONVANSIYONEL P/NO:HF-24

14

AD

10

DA0278133

SISTEM YANGIN ALARM P/NO:ML-1232/M

1

AD

11

DA0281653

CIHAZ ADRES PROGRAMLAMA P/NO:MG-8200

1

AD

12

DA0183976

KABLO LIYCY 2X1,50MM2

2000

MT

 İLETKEN ÖLCÜSÜ:1,50 MM2

 
 

 

ESNEK,EKRANLI,RENK KODLU KUMANDA KABLOSU

 
 

 

İLETKEN (DAMAR) SAYISI:2 KABLO LIYCY 2X1,50 MM2

 

 

13

DA0278555

KABLO U-HFFRA M 2X1.5 MM

750

MT

 DIS KILIF:YESIL RENKLI,HALOJENSIZ,DUMAN YOGUNLUGU DUSUK,

 
 

 

ALEV ILETMEYEN,POLIOLEFIN BAZLI TERMOPLASTIK BILESIK

 
 

 

ELEKROLITIK,TAVLI,BUKULU,CIPLAK BAKIR TEL

 
 

 

VOLTAJ DEGERI:0,6/1 KV

 
 

 

MALZEME:EKRAN:BAKIR ORGU VE TOPRAKLAMA TELI

 
 

 

KABLO U-HFFRA M 2X1.5 MM

 
 

 

YANGINA DAYANIKLI EKRANLI GUC VE AYDINLATMA KABLOSU

 
 

 

YANGINA DAYANIKLI MIKA BANT#IZOLASYON:XLPE#

 

 


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə