Bölmə Fizioterapevtik xidmətin təşkili 1 Fizioterapevtik şöbənin fəaliyyətində əsas göstərici hansıdır?
Yüklə 1.64 Mb.
səhifə4/17
tarix23.02.2016
ölçüsü1.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

200) İnfraqırmızı şüalanma mənbəyinə hansı aparatlar aiddir?
A) «Stasionar civə-kvars lampası»

B) «ЛИК-5»

C) «Amplipuls-5»

D) «Искра-1»

E) «БОП-4»
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
201) Yüksək gücə malik infraqırmızı şüalanmanın təsiri altında toxumalarda baş verən reaksiya nə ilə xarakterizə olunur?
A) Toxumalarda bioloji fəal maddələrin əmələ gəlməsinin zəifləməsi ilə

B) Fotosintezlə

C) Molekulların broun hərəkətinin ləngiməsi ilə

D) Şüalanan nahiyyədə temperaturun artması ilə

E) Fiziki-kimyəvi proseslərin enməsi ilə
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
202) Şüa enerjisinin görünən spektrinin orqanizmə təsiri hansılardır?
A) Hipertenziv

B) İstilik, psixoemosional

C) Stimuləedici

D) Hipotenziv

E) Dehidratasiyaedici
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
203) Enlizolaqlı infraqırımızı şüalanma hansı xəstəliklərin müalicəsində müsbət təsir göstərir?
A) Vegetativ disfunksiyalar

B) Kəskin apendisit

C) Ləng qranuləedici yaralar

D) Qızıl yel

E) Kəskin irinli proses
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
204) Aşağıda sadalananların hansından ultrabənövşəyi şüalanmanın təsiri altında

orqanizmdə gedən fotobioloji proseslərin böyük hissəsi asılıdır?

A) İri zülal molekullarının parçalanmasından

B) Yüksək bioloji fəallığa malik maddələrin yaranmasından (histamin, asetilxolin)

C) Toxumalarda zəif elektrik keçiriciliyinin yaranmasından

D) Dəridə qələvi məhsullarının əməl gəlməsindən

E) Albuminlərin miqdarının azalmasından


Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
205) Ultrabənövşəyi şüalanma zamanı çöhrənin formalaşmasını müşaiyət edən bioloji effektlərə hansılar daxildir?
A) Fosfor- kalsium mübadiləsinin zəifləməsi

B) Toxumalarda turşu-qələvi mütənasibliyinin saxlanılması

C) D vitamininin yaranması

D) Leykositlərin faqositar fəallığının azalması

E) Piqmentasiyanın dəyişməməsi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
206) Ultrabənövşəyi şüalanmanın selektiv mənbəyinə nə aiddir?
A) Mayak tipli - «Большой маяк – УГД»

B) Stasionar civə-kvars şüalandırıcısı - «ОРК-21»

C) Divardan asılı bakterisid şüalandırıcı - «ОБН»

D) Qrup şəkilli quraşdırıcı- «Малый маяк- УУД-2»

E) Burun- udlağın qrup şəkilli şüalandırıcısı - «УГН»
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
207) Ultrabənövşəyi şüalandırıcıların inteqral mənbələri hansılardır?
A) Hərəkətli eritem- «ЭГД»

B) Divardan asılı bakterisid şüalandırıcı - «ОБН»

C) Stasionar civə-kvars - «ОРК-21»

D) Daşınan bakterisid- «БОП-4»

E) Uzundalğalı çöhrə şüalandırıcısı - «ЭОД»
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
208) Ultrabənövşəyi şüalanma aparatları ilə iş zamanı riayət olunan təhlükəsizlik texnikalarına aid olanlar hansılardır?
A) Küydən təcrid vasitəsi

B) İşıqdan qoruyan eynəklər

C) Kabinənin ekranlaşması

D) Önlük


E) Rezin əlcəklər
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
209) Ultrabənövşəyi şüalanmanın yüksək çöhrə dozalarının təsiri altında nə baş verir?
A) Sinir reseptorlarının həssaslığı azalır

B) Sinir reseptorlarının həssaslığı artır

C) Mərkəzi sinir sistemində oyanma prosesləri üstünlük təşkil edir

D) Damar divarının keçiriciliyi yaxşılaşır

E) Qanda şəkərin miqdarı dəyişmir
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
210) Ultrabənövşəyi şüalanma hansı xəstəliklərdə göstərişdir?
A) Melanomatoz

B) Ateroskleroz

C) Tireotoksikoz

D) Kəskin irinli iltihabi proses

E) Adenomioz
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
211) Lazer şüalanmasının təsiri altında toxumalarda nə baş verir?
A) Toxumaların reparativ fəallığının enməsi

B) DNT- RNT- zülal sisteminin və hüceyrənin nüvə aparatının zəifləməsi

C) DNT- RNT- zülal sisteminin və hüceyrənin nüvə aparatının fəallaşması

D) İmmun sisteminin fəallığının dəyişməməsi

E) Yarımkeçirici membranlarda ionların konsentrasiyasının sabit saxlanılması
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
212) Lazer şüalanması orqanizmə necə təsir göstərir?
A) İmmunodepressiv

B) İltihab əleyhinə, dehidratasiyaedici

C) Piqment əmələgətirici

D) Sinir- əzələ fəallığını stimuləedici

E) Psixoemosional
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
213) Lazerlə iş zamanı hansı təhlükəsizlik texnikalarının riayət edilməlidir?
A) Sorucu ventilyasiyanın quraşdırılması

B) Ayrıca kabinet

C) Sterilizasiya otağı

D) Kabinəyə mikrokeçirici parçanın çəkilməsi

E) Personal üçün qoruyucu eynəklər
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
214) «Солликс» lampası ilə şüalanmanın təyinatı zamanı nə qeyd edilir ?

A) Güc axınının sıxlığı

B) Prosedurun müddəti

C) Prosedurun ardıcıllığı

D) Şüalandırıdan olan məsafə

E) Şüalanma sahəsi, sahələrin sayı


Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

Bölmə 7. Mexaniki təsirlərlə müalicə

215) Barokameranın təsir mexanizminin əsasında olan təzyiqin dövri dəyişilməsi və buna olan orqanizmin cavab reaksiyası nəyə əsaslanır?
A) Toxumalara qanın axarının yaxşılaşması

B) Limfanın əks istiqamətdə hərəkətinin dəyişməməsi

C) Trans kapilyar mübadiləsinin sahəsinin azalması

D) Toxumaların reparativ fəallığının enməsi

E) Toxumalarda metabolizmin dəyişməməsi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
216) Yerli baroterapiya üçün hansı aparatlar istifadə edilir?
A) «ГР-2»

B) «Ягода»

C) «Гермес»

D) «Терма»

E) «Тонус-2»
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
217) Yerli barokamera hansı xəstəliklərdə göstərişdir?
A) Stenokardiyanın II və III funksional sinfi

B) Damarlarda rekonstruktiv əməliyyatlar

C) Fil xəstəliyi

D) Damarların kəskin iltihabi xəstəlikləri (tromboflebit)

E) Endarteriitin I və II mərhələsi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
218) «Кравченко» barokamerası hansı xəstəliklərdə əks göstərişdir?
A) Endarteriitin I və II mərhələsi

B) Reyno xəstəliyi

C) Prostatit

D) Endarteriit

E) Damar genişlənməsi və trofiki xoralar
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
219) «Кравченко» barokamerasında prosedurların təyinatını qeyd etdikdə nəyi göstərmək lazımdır?
A) Cərəyan şiddətini

B) İntensivliyi

C) Təsir gücünü

D) Təsir nahiyyəsini, müalicənin əvvəlində və sonunda boşalma dərəcəsini

E) Biodozanı
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
220) Vibrasion vannalar istifadə edilən zaman insan orqanizminə eyni zamanda hansı amillər təsir göstərir?
A) Mexaniki (su dalğalarının vibrasiyası)

B) Farmakoloji

C) Hidroelektrik

D) Aromatik

E) Kimyəvi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
221) Vibrasion vannaların tətbiqi zamanı müalicəvi təsir nə vasitəsilə həyata keçirilir?
A) Hipotalamo-hipofizar-böyrəküstü vəzi sisteminin iştirakı ilə gedən neyrohumoral reaksiyalar vasitəsilə

B) Antioksidant sistem vasitəsilə

C) Soyuq reaksiyası vasitəsilə

D) İstilik tənzimlənməsi

E) Tənnəffüs sisteminin kompensator reaksiyasının yenidən qurulması vasitəsilə
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
222) Vibrasion vannalar hansı xəstəliklərdə göstərişdir?
A) Tronboflebit

B) Hipertoniya xəstəliyinin II B mərhələsi

C) Onurğa beynin kəskin sıxılması

D) Ostexondroz

E) Nevrozun kəskin formaları
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
223) Vibrasion vannalar hansı xəstəliklərdə əks göstərişdir?
A) Vibrasiya xəstəliyi

B) Xroniki qeyri spesifik pnevmoniya

C) Xroniki atonik kolit

D) Aterosklerozun qabarıq forması

E) Dayaq- hərəkət aparatının travmaları
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
224) Vibromasaj üçün hansı aparatlar tətbiq edilir?
A) «Ягода»

B) «ФТ-30- 05»

C) «Поток»

D) «Тонус-2»

E) «ВМП-1»
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
225) Ultrasəsdə təsir edən amil hansılardır?
A) İmpuls cərəyanı

B) Elektromaqnit sahəsi

C) Mexaniki enerji

D) Sabit cərəyan

E) Elektrik sahəsi
Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.
226) Ultrasəs enerjisini ölçən fiziki vahid hansıdır?
A) Volt

B) Tesla


C) Amper

D) Mikron

E) Vatt
Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.
227) Ultrasəs enerjisinin yayılma dərinliyi əsasən hansı parametrlərdən asılıdır?
A) Təsir müddəti

B) İntensivlik

C) Toxumanın sıxlığı

D) Dalğa uzunluğu və tezliyi

E) Səsləndirilən səthin sahəsi
Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.
228) Ultrasəsin fiziki əsası nədən ibarətdir?
A) Mexaniki rəqslər

B) Elektromaqnit dalğaları

C) Sabit cərəyan

D) Yüksək tezlikli cərəyan

E) Kvant axını
Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.
229) «УЗТ- 101» aparatında ultrasəs rəqslərinin tezliyi nə qədərdir?
A) 1000 kHs

B) 1600 kHs

C) 3000 kHs

D) 880 kHs

E) 2640 kHs
Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.
230) «УЗТ- 31» aparatında ultrasəs rəqslərinin tezliyi nə qədərdir?
A) 880 kHs

B) 3000 kHs

C) 1000 kHs

D) 1600 kHs

E) 2640 kHs
Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.
231) Ultrasəslə bir neçə sahəyə təsir zamanı maksimal icazə verilən müddət nə qədərdir?
A) 10 dəqiqə

B) 30 dəqiqə

C) 5 dəqiqə

D) 20 dəqiqə

E) 15 dəqiqə
Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.
232) Bir ultrasəs prosedurunda səsləndirilmiş sahələrin maksimal sayı nə qədərdir?
A) İki

B) Dörd


C) Bir

D) Beş


E) Üç
Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.
233) Uşaqlara ultrasəs hansı yaş həddindən təyin edilir?
A) 1 yaş

B) 6 yaş


C) 5 yaş

D) 2 ay


E) 3 yaş
Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.
234) Ultrasəs aparatının işinin dəqiqliyini yoxlamaq üçün hansı ölçü cihazı istifadə edilir?
A) «АСМ- 2»

B) «УЗТ- 305»

C) «УЗИ- 1»

D) «ИМУ- 3»

E) «АСБ-2»
Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.
235) Ultrasəsin təsiri nə vasitəsilə həyata keçirilir?
A) Kondensator lövhəciklər

B) Şüalandırıcı

C) Reflektor

D) Elektrod

E) İnduktor
Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.
236) «Qeyri düz pyezoelektrik effekt» anlayışı nəyi göstərir?
A) Mexaniki deformasiya zamanı bəzi maddələrin səthində elektrik yüklərinin yaranmsını

B) Elektrik cərəyanının təsiri altında bəzi maddələrdə mexaniki deformasiyasının əmələ gəlməsini

C) Cismin bərk vəziyyətdə maye vəziyyətinə keçməsini

D) Elektromaqnit rəqslərinin mühitdə yayılmasını

E) Cərəyanın təsiri altında toxumaların ion strukturunun dəyişilməsini
Ədəbiyyat: Улащик В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.
237) Ultrasəs müalicəsi üçün hansı aparatlar tətbiq edilir?
A) «УТП- 1М»

B) «АСБ-2»

C) «БОП»

D) «Стимул»

E) «СНИМ-1»
Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.
238) Ultrasəs hansı təsirə malikdir?
A) Sərbəst hormonları qana keçməsini azaldır

B) Dəridə damarların qısamüddətli spazmını yaradır

C) Toxuma strukturunun keçiriciliyini artırır

D) Аrterial qanda karbonun miqdarını artırır

E) Bioloji fəal maddələrin yaranmasını ləngidir, hüceyrələrdə plazma əleyhinə mikroaxını gücləndirir
Ədəbiyyat: Улащик В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.
239) İmpuls rejiminin xüsusiyyətləri hansılardır?
A) Sedativ təsir göstərir

B) Xəstəliyin kəskin dövründə təyin edilir

C) Xroniki iltihab proseslərində təyin edilir

D) Pediatriyada istifadə etmək məsləhət görülmür

E) Xəstəliyin kəskin dövründə təyin edilmir
Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.
240) Ultasəs bir gündə eyni nahiyyəyə hansı fiziki amillərlə müştərək təyin edilə bilər?
A) UBŞ çöhrə dozasında

B) Dərman elektroforezi

C) Palçıq aplikasiyaları

D) UYT müalicə

E) Yerli darsonvalizasiya
Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.
241) Ultrasəsin təyinatı üçün hansı xəstəliklər göstərişdir?
A) Revmatoid artrit (fəal faza)

B) Vegetodamar disfunksiyaları

C) Ürəyin işemik xəstəliyi

D) İlkin kontraktura əlamətləri olan üz sinirinin nevritindən 1,5 ay sonra

E) Mərkəzi sinir sisteminin üzvi zədələnmələri
Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.
242) Ultrasəs müalicəsi üçün hansı xəstəliklər əks göstərişdir?
A) Sağ dirsək sinirinin travmatik nevritində travmadan 15 gün sonra

B) Kiçik çanaq nahiyyəsində bitişmə prosesi

C) Düpüitren kontrakturası

D) Əməliyyatdan sonrakı sistit

E) Revmatoid artrit (fəal faza)
Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.
243) Ultrasəsin təsiri zamanı intensivliyin seçimi hansı parametrlərdən asılıdır?
A) Dərinin piqmentasiya dərəcəsindən

B) Udan mühitin optik xüsusiyyətlərindən

C) Xəstənin hissiyatından

D) Yaş, prosesin kəskinliyi

E) Araqatların sahəsindən
Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.
244) Ultrasəs prosedurunun təyinatını qeyd etdikdə hansı parametrlər göstərilməlidir?
A) Təsirin təkrarlanması

B) Prosedurların sayı

C) Təsir müddəti

D) Rejim


E) İntensivlik
Ədəbiyyat: Улащик, В.С. Общая физиотерапия / В.С. Улащик, И.В. Лукомский. Минск. 2003.

Bölmə 8. Aerozol və elektroaerozol müalicəsi.
245) Dərman aerozolu nədir?
A) Nəfəs almaq üçün dərman maddəsi

B) Dərman maddəsinin inqalyasiya üslubu ilə səpələnməsi

C) Səpələmə üçün istifadə edilən məhlul

D) Dərman maddəsinin ultrafonoforezi

E) Dərman maddəsinin fiziki-kimyəvi tərkibinin hava mühitində dispers hissəcikləri ilə mövcudluğu
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
246) Ölçüsü 4 mkm olan aerozol hissəcikləri hansı aerozollara aiddir?
A) Orta dispersli aerozollara

B) Kiçik damcılı aerozollara

C) Yüksək dispersli aerozollara

D) Aşağı damcılı aerozollara

E) İridamcılı aerozollara
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
247) Ölçüsü 30 mkm olan aerozol hissəciklər hansılara aiddir?
A) Kiçikdamcılı

B) Yüksəkdispersli

C) Ortadispersli

D) Aşağı damcılı

E) İridamcılı aerozollara
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
248) Ölçüsü 150 mkm olan aerozollar hansılara aiddir?
A) Yüksəkdispersli

B) Kiçikdamcılı

C) Kiçikdispersli

D) Ortadispersli

E) İridamcılı aerozollara
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
249) Hissəciklərinin ölçüsü 2-5 mkm olan aerozollar hansı səviyyəyə qədər daxil olur?
A) Qırtlağa

B) Birinci sıra bronxlara

C) Traxeyalara

D) Alveollar və bronxlara qədər

E) Burun-udlağa qədər
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
250) Ölçüsü 25-30 mkm olan aerozol hissəciklər hansı səviyyəyə qədər daxil olurlar?
A) Qırtlaq və traxeya

B) Burun-udlaq

C) Birinci sıra bronxlar

D) Alveollar

E) Bronxiollar
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
251) Birinci sıra bronxlara hansı hissəcikli aerozollar çatır?
A) 150 mkm

B) 25-30 mkm

C) 2-5 mkm

D) 10 mkm

E) 100 mkm
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
252) İridamcılı aerozollar hansı səthdə çökür?
A) Alveollar

B) Bronxiollar

C) Birinci və ikinci sıra bronxlar

D) Burun-udlaq

E) Qırtlaq və traxeya
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
253) Elektroaerozollar nə ilə aerozollardan fərqlənir?
A) Aerozol hissəcikləri elektrik yükünə malik deyillər, lakin xarici elektrik sahəsində yerləşirlər

B) Aerozol hissəciklər xarici elektrik sahəsində yerləşmirlər

C) Aerozol hissəcikləri yalnız müsbət yükə malikdirlər

D) Aerozol hissəcikləri əlavə unipolyar yükə malikdirlər

E) Aerozol hissəciklər müsbət və mənfi yükə malikdirlər
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
254) Müalicə məqsədilə hansı elektroaerozollar tətbiq olunur?
A) Hidroaeroionlar

B) Neytral

C) Mənfi yüklənmiş

D) Müsbət yüklənmiş

E) Aeroionlar
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

Bölmə 9. Su müalicəsi.
255) Xarici təsir üçün mineral suların minimal minerallaşma göstəriciləri hansı miqdarda olan qeyri- üzvi duzlardır?
A) 2 q/l

B) 15 q/l

C) 1 q/l

D) 10 q/l

E) 5 q/l
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
256) «Qatı məhlul» adlanan sularda mineral duzların minimal miqdarı nə qədərdir?
A) 10 q/l

B) 35 q/l

C) 100 q/l

D) 25 q/l

E) 50 q/l
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
257) Soyuq su müalicəsi zamanı ümumi vannada suyun temperaturu nə qədər olmalıdır?
A) 280C

B) 200C


C) 240C

D) 220C


E) 260C
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
258) Sualtı duş masaj zamanı xəstəyə təsir edilən su şırınqı minimal təzyiqi nə qədər olmalıdır?
A) 3 atm

B) 4 atm


C) 2 atm

D) 5 atm


E) 6 atm
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
259) Müalicə süfrə sularında üzvi maddələrin miqdarı hansı rəqəmdən çox olmamalıdır?
A) 25 mq/l

B) 5 mq/l

C) 10 mq/l

D) 15 mq/l

E) 20 mq/l
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
260) Karbon vannasında karbon qazının optimal miqdarı nə qədərdir?
A) 0,75- 1.0 q/l

B) 1.2- 1.4 q/l

C) 0.5- 0.75 q/l

D) 1.0- 1.2 q/l

E) 1.4- 1.6 q/l
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
261) Xarici təsir üçün hidrogen sulfidin minimal müalicəvi konsentrasiyası nə qədərdir?
A) 30 mq/l

B) 20 mq/l

C) 50 mq/l

D) 10 mq/l

E) 40 mq/l
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
262) Sulfid vannalarında hidrogen sulfidin optimal konsentrasiyası nə qədərdir?
A) 100- 150 mq/l

B) 150- 200 mq/l

C) 50- 75 mq/l

D) 75- 100 mq/l

E) 25-50 mq/l
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
263) İçməli müalicəvi mineral suların ümumi minerallaşma miqdarı nə qədərdir?
A) 15- 18 q/l

B) 3- 5 q/l

C) 8- 12 q/l

D) 5- 8 q/l

E) 12- 15 q/l
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
264) Mədə sekresiyası aşağı olduqda mineral su yeməkdən nə qədər əvvəl içilməlidir?
A) 2 saat

B) 45 dəqiqə

C) 1 saat

D) 1 saat 30 dəqiqə

E) 15 dəqiqə
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
265) Müalicəvi mineral sularda üzvi maddələrin icazə verilən miqdarı nə qədərdir?
A) 50 mq/l-ə qədər

B) 30 mq/l-ə qədər

C) 10 mq/l-ə qədər

D) 5 mq/l-ə qədər

E) 100 mq/l-ə qədər
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
266) Mineral suyun duodenal təsiri nədir?
A) Mədə divarlarına boşaldıcı təsir

B) Mədə bağırsaq traktının motor funksiyasının stimulyasiyası

C) Mədə ifraziyyatına stimuləedici təsir

D) Mədə keçəcəyinin açılması

E) Mədə ifraziyyatının dəf edilməsi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.
267) Mineral suyun pilorik təsiri nədir?
A) Mədə çıxacağinin açılması

B) Mədə ifraziyyatına stimuləedici təsir

C) Mədə bağırsaq traktının motor funksiyasının stimulyasiyası

D) Mədə divarına boşaldıcı təsir

E) Mədə ifraziyyatının dəf edilməsi
Ədəbiyyat: Боголюбов В.М.«Физиотерапия и курортология»: Руководство в 3-х томах.- М., 2008.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə