Bożena Gajdzik
Yüklə 44.38 Kb.
tarix25.04.2016
ölçüsü44.38 Kb.
SPIS TREŚCI - CONTENTS

Bożena Gajdzik: Miejsce i rola systemu zarządzania środowiskowego w łańcuchu wartości – The place and role of environmental management system in the value chain. 3
Jacek Żukowski: Wykorzystanie metod jakościowych do badania wiedzy środowiskowej społeczności lokalnych - Applying qualitative research methods in the studies of environmental knowledge. 7
R. Rochel, J. Kwapuliński, J. Kowol, M. Zielonka, G. Librowska, D. Suchecka, D. Jabłecka: Charakterystyka ekotoksykologiczna środowiska przyrodniczego w zasięgu oddziaływania punktowego źródła emisji niklu – Ecotoxicological characteristic of environment in range of the influence point source of nickel emission. 13
Magdaléna Lacko-Bartošová, Ľubomír Kobida: Częstość występowania mikotoksyn z rodziny Fusarium a plonowanie pszenicy w rolnictwie integrowanym i ekologicznym – Incidence of Fusarium mycotoxins and wheat yields in integrated and ecological systems. 19
Iwona Romanowska–Słomka, Janusz Mirosławski: Zagrożenia szkodliwymi czynnikami biologicznymi w środowisku pracy – Biological hazards in the work environment. 24
Aleksandra Kawczyk-Krupka, Aleksandra Ledwon, Jacek Karpe, Maria Simon-Sieroń, Aleksander Sieroń: Terapia fotodynamiczna (PDT) w chorobach skóry – co nowego – Photodynamic therapy (PDT) in dermatology – what’s new? 28
Barbara Kołodziej: Potrzeba wsparcia psychologicznego ratowników medycznych w kontekście wsparcia psychologicznego funkcjonariuszy policji i straży pożarnej – The necessity of the psychological assistance for the life-savers in context of the psychological assistance for policemen and firemen. 35
Yu. I. Kundiev, D. V. Varyvonchyk, A. M. Nahorna, S. O. Rykov, N. A. Obukhova, A. V. Basanets, T. D. Kharchenko: HIV/AIDS prevention at workplace in the health system of Ukraine – Zapobieganie zakażeniom HIV/AIDS w miejscach pracy ukraińskiej służby zdrowia. 38
Agnieszka Labus: Koncepcje przestrzenne miast XXI wieku w aspekcie procesu starzenia się społeczeństw – Concepts of urban planning of the XXI century cities in the context of ageing society. 45
Konferencje, targi, wystawy
Łukasz Adamus: Seminarium: Strategia EUROPA 2020 – Seminar: The EUROPE 2020 Strategy. 2
Katarzyna Kawczyńska: Odpady - trwają prace nad nowymi ustawami – czy Polsce uda się uciec przed karami UE? – Waste: works on new legislation are ongoing – will Poland manage to escape the EU penalties? 27

STRESZCZENIA:
Bożena Gajdzik: Miejsce i rola systemu zarządzania środowiskowego w łańcuchu wartości.
W artykule przedstawiono zagadnienia umiejscowienia systemu zarządzania środowiskowego
w łańcuchu wartości.

Przyjęto koncepcję zrównoważonego rozwoju jako strategię rozwoju przedsiębiorstw tworzących łańcuch. W związku, z tym zaproponowano pojęcie wartości zrównoważonej. Ponadto wykazano rolę systemu zarządzania środowiskowego w doskonaleniu funkcjonowania łańcucha wartości.


Słowa kluczowe: system zarządzania środowiskowego, łańcuch wartości, zrównoważona wartość

Jacek Żukowski: Wykorzystanie metod jakościowych do badania wiedzy środowiskowej społeczności lokalnych. Możliwości jakie daje wykorzystanie jakościowych sposobów badań społecznych w analizach dotyczących świadomości ekologicznej społeczności lokalnych nie są
w naszym kraju powszechnie znane, a metody te nie są stosowane. Jak pokazują przykłady z innych krajów posłużenie się wynikami tak przeprowadzonych badań pozwala na lepsze wdrożenie planów ochrony oraz pełniejsze zdiagnozowanie stanu świadomości ekologicznej danej społeczności. Niniejszy artykuł przedstawia te metody i pokazuje w jaki sposób należy je wykorzystywać,
w zestawieniu z powszechnie stosowanymi w ochronie środowiska metodami ilościowymi.

Słowa kluczowe: świadomość ekologiczna, badania społeczne, ochrona środowiska

Rochel R., Kwapuliński J., Kowol J., Zielonka M., Librowska G., Suchecka D., Jabłecka D.: Charakterystyka ekotoksykologiczna środowiska przyrodniczego w zasięgu oddziaływania punktowego źródła emisji niklu. Celem badań była analiza przydatności wybranych gatunków roślin dla ocen ekotoksykologicznych, dotyczących środowiska przyrodniczego pozostającego pod wpływem lokalnej emisji hutniczej. Zawartość niklu w poszczególnych częściach morfologicznych roślin oraz w poszczególnych specjacyjnych formach występowania niklu w glebie oznaczono metodą płomieniową AAS z dokładnością do 0,01 μg/g. Charakterystyka ekotoksykologiczna pozwala ocenić stopień intoksykacji w układzie gleba-roślina na przykładzie pokrzywy i nawłoci.


Słowa kluczowe: nikiel, emisja, współczynniki ekotoksykologiczne, rośliny, gleba

Magdaléna Lacko-Bartošová, Ľubomír Kobida: Częstość występowania mikotoksyn z rodziny Fusarium a plonowanie pszenicy w rolnictwie integrowanym i ekologicznym. Rolnictwo staje wobec szeregu wyzwań związanych ze wzrastającymi wymaganiami politycznym i dotyczącymi zwiększenia efektywności nakładów i wzrastającym zapotrzebowaniem na ekologiczną produkcję, przynoszącą potencjalne korzyści dla zdrowia ludzi i środowiska. Jednym ze sposobów rozwiązania tych problemów jest rolnictwo ekologiczne i inne niskonakładowe systemy np. systemy integrowane.

W zachodniej Słowacji przeprowadzono długoterminowy eksperyment porównujący rolnicze systemy ekologiczne i integrowane. Przedmiotem był plon pszenicy ozimej o masie 1000 ziaren oraz mikotoksyny z rodziny Fusarium, mianowicie deoksyniwalenol (DON) oraz zearalenon (ZON). Większą produktywność uzyskiwano w systemie integrowanym przy znacząco niższej efektywności odżywczej zastosowanego nakładu azotu, fosforu i potasu. Stężenie DON w systemie ekologicznym było znacznie niższe w porównaniu z integrowanym. Wyniki wskazują na wzrost stężenia DON w wariantach z nawożeniem, jak również na znaczne występowanie efektu przedplonu. Stężenie ZON uzależnione było od warunków atmosferycznych.


Słowa kluczowe: Fusarium, mikotoksyny, Deoxynivalenol (DON), Zearalenon (ZEA)

Iwona Romanowska–Słomka, Janusz Mirosławski: Zagrożenia szkodliwymi czynnikami biologicznymi w środowisku pracy. W pracy przedstawiono zagrożenia czynnikami biologicznymi występującymi przy hodowli drobiu. Przedstawiono wyniki badań środowiska pracy w pomieszczeniach kurnika. Zidentyfikowano i scharakteryzowano występujące czynniki biologiczne zgodnie z wymaganiami prawa.
Słowa kluczowe: zagrożenia, czynniki biologiczne, środowisko pracy

Aleksandra Kawczyk-Krupka, Aleksandra Ledwon, Jacek Karpe, Maria Simon-Sieroń, Aleksander Sieroń: Terapia fotodynamiczna (PDT) w chorobach skóry- co nowego? Poniższa praca prezentuje przegląd piśmiennictwa dotyczącego wskazań do leczenia fotodynamicznego
w chorobach nowotworowych skóry, jak i prace prezentujące nowe możliwości zastosowania PDT także w nienowotworowych chorobach skóry. Udowodnione jest skuteczne leczenie
z zastosowaniem terapii fotodynamicznej takich schorzeń, jak raki podstawnokomórkowe, choroba Bowena, rogowacenie słoneczne, powierzchowny rak kolczystokomórkowy, przerzuty raka piersi do skóry, ziarniniak grzybiasty oraz łuszczyca. Wykazano także, iż PDT z miejscową aplikacją kwasu 5-delta-aminolewulinowego (ALA) jest skuteczne w leczeniu epidermodysplazji brodawczakowatej, chorobie Dariera oraz w schorzeniach mikrobiologicznych, np. w kandidiazie. Nowym kierunkiem rozwoju PDT są wskazania kosmetyczne (odmładzanie skóry światłem). Wszystkie te wskazania związane są z selektywnym, bezpiecznym i skutecznym działaniem terapii fotodynamicznej.

Słowa kluczowe: terapia fotodynamiczna, choroby skóry, fotouczulacz, nowotwory

Barbara Kołodziej: Potrzeba wsparcia psychologicznego ratowników medycznych w kontekście wsparcia psychologicznego funkcjonariuszy policji i straży pożarnej. Stres związany z pracą zawodową oznacza szereg strat dla dotkniętych tym problemem osób, ich bliskich i pracodawców. Dlatego istotne jest przeciwdziałanie bądź minimalizowanie stresu. Niemniej problemem bywają nie tylko uwarunkowania związane z miejscem pracy, ale i negatywne postawy pracowników wobec zagadnienia skutków stresu, podobnie jak wobec leczenia psychiatrycznego. Uznanie stresu za problem zawodowy i za czynnik oddziaływujący na każdego pracownika, a nie tylko na słabsze jednostki, jest procesem wymagającym dłuższego czasu. Dotyczy to m.in. zawodów związanych
z krajowym systemem ratowniczo-gaśniczym, tj. funkcjonariuszy policji, straży pożarnej
i ratowników medycznych. W strukturach policji i straży pożarnej uwzględniono już miejsce dla psychologów, natomiast w innej sytuacji pozostają ratownicy medyczni. Związkowcy reprezentujący środowisko są skoncentrowani na innym – ich zdaniem poważniejszym problemie, tj. prywatyzacji ratownictwa, podczas gdy brak bezpośredniego dostępu do psychologa uznają za problem drugorzędny. Na ile jest to podejście słuszne? Czy kwestie te nie powinny być rozpatrywane równocześnie? Czy prywatyzacja będzie sprzyjała organizacji pomocy psychologicznej ratownikom…?

Słowa kluczowe: warunki pracy, stres, priorytety UE, służby systemu ratowniczo gaśniczego, psycholog w miejscu pracy

Yu. I. Kundiev, D. V. Varyvonchyk, A. M. Nahorna, S. O. Rykov, N. A. Obukhova, A. V. Basanets, T. D. Kharchenko: Zapobieganie zakażeniom HIV/AIDS w miejscach pracy ukraińskiej służby zdrowia. Badania dotyczyły określenia zawodowego i niezawodowego ryzyka zakażenia wirusem HIV/AIDS a także adekwatności i skuteczności metod zapobiegania tym zakażeniom wśród pracowników (personel opieki zdrowotnej oraz inżynieryjnotechniczny) ośrodków profilaktycznych w ramach ukraińskiego systemu opieki zdrowotnej. Opracowano zalecenia dla dostosowania systemu zapobiegania zakażeniom HIV/AIDS w miejscach pracy ukraińskiej służby zdrowia do standardów międzynarodowych w tym zakresie zaproponowanych przez ILO, WHO i UNAIDS.
Słowa kluczowe: HIV/AIDS, zapobieganie, sektor zatrudnienia, system opieki zdrowotnej, pracownicy

Agnieszka Labus: Koncepcje przestrzenne miast XXI wieku w aspekcie procesu starzenia się społeczeństw. Artykuł jest próbą określenia koncepcji kształtowania się struktur miejskich XXI wieku pod wpływem procesu starzenia się społeczeństw. W 2007 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wydała publikację „Global Age-Friendly Cities: A guide”, w której określiła wizję współczesnych miast - dostosowanych do potrzeb wszystkich mieszkańców, niezależnie od wieku, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób starszych. W Europie w ostatnich latach kraje UE
i OECD opracowały dwie koncepcje starzenia się: active ageing i ageing in place. Koncepcje te są kluczowe dla przyszłego rozwoju miast europejskich, a także polityki mieszkaniowej, usług
i transportu. Te dwa podejścia oferują szereg rozwiązań w zakresie tworzenia przestrzeni miast.
W artykule dokonano analizy powyższych koncepcji starzenia się oraz podjęto próbę znalezienia konkretnych przykładów, odzwierciedlających powyższe koncepcje w kontekście kształtowania się miast XXI wieku.

Słowa kluczowe: miasto, urbanistyka, starzenie się społeczeństwa, koncepcje przestrzenne

SUMMARY:

Bożena Gajdzik: The place and role of environmental management system in the value chain. The article presents the place of environmental management system in the value chain. The base
of analysis was the concept of sustainable development as the fundament for companies’ strategies. In connection with foundation the
sustainable value definition was proposed by author. Moreover the role of environmental management system in development of value chain was presented too.
Key words: environmental management system, value chain, sustainable value

Jacek Żukowski: Applying qualitative research methods in the studies of environmental knowledge. The possibilities that the qualitative research methods in social studies gives for the analyses in ecological awareness of small societies are not commonly known and applied in our country. As the examples from other countries shown, using the research results based on these methods allows for better introduction of conservation plans and complete diagnosing of the ecological awareness. This paper shows what they are and how to use these methods in comparison to the popular in polish conservation quantitive research.
Key words: ecological awareness, social studies, conservation

Rochel R., Kwapuliński J., Kowol J., Zielonka M., Librowska G., Suchecka D., Jabłecka D.: Ecotoxicological characteristic of environment in range of the influence point source nickel emission. The aim of study was to analyze the suitability of selected plant species for the verification of the estimation ecotoxicological assessments, regarding the natural environment under the influence of local smelting emissions. Nickel was determined using flame method AAS


in individual morphological parts of plants with occuracy 0,01 μg/g and in speciation individual forms of occurrence of nickel in soil. Ecotoxicological characteristic can be estimated the degree
of intoxication in the system soil – plants, for example stinging nettle and goldenrod.

Key words: nickel, emission, ecotoxicological coefficients, plants, soil

Magdaléna Lacko-Bartošová, Ľubomír Kobida: Incidence of Fusarium mycotoxins and wheat yields in integrated and ecological systems. Agriculture is faced with a context of increasing policy requirements to use inputs efficiently and growing demand for „green“ produce with potential health and environmental benefits. Possible options to address these issues include ecological and other low input farming systems such as integrated ones.

A long-term trial comparing ecological and integrated farming systems was carried out in western Slovakia. Yield of winter wheat, 1000 grain weight, Fusarium mycotoxins, namely deoxynivalenol (DON) and zearalenone (ZON) are reported here. Greater productivity of the integrated system was achieved with significantly lower nutrient efficiency for nitrogen, phosphorus, and potassium inputs. The concentration of DON in ecological system was significantly lower as compared with integrated. The results indicate increased concentration of DON under fertilized variants and significant pre-crop effect. Concentration of ZON was influenced by wheather conditions.


Key words: Fusarium, mycotoxins, deoxynivalenol (DON), Zearalenone (ZEA)

Iwona Romanowska–Słomka, Janusz Mirosławski: Biological hazards in the work environment. This paper discusses the hazards which appear in the work exposed to biological factors. This paper presents the results of research on the work environment in poultry houses. The procedure
of identification is described and the principles of classification of biological factors are given and characterized.

Key words: hazards, microbiological factors, work environment

Aleksandra Kawczyk-Krupka, Aleksandra Ledwon, Jacek Karpe, Maria Simon-Sieroń, Aleksander Sieroń: Photodynamic therapy (PDT) in dermatology – what’s new? The study presents main medical indications of photodynamic therapy in skin neoplasm and new directions in the other, nonmalignant skin diseases. In dermatology PDT has been proven to be effective in the treatment
of basal cell carcinomas (BCC), Bowen’s disease, actinic keratoses, superficial squamous cell carcinomas (SCC), metastatic breast cancer, mycosis fungoides and psoriasis. It was also demonstrated that PDT with topical application of
d-aminolevulinic acid (ALA) can selectively photosensitize other skin lesions, i.e.: epidermodysplasia verruciformis and affected skin areas
in Darier’s disease and microbiological infections (candidiasis). New approach of PDT is connected with cosmetic indication- photo-rejuvenation. These whole indications are connected with selective, safety and effective properties of PDT.

Key words: photodynamic therapy, skin diseases, photosensitizer, neoplasms

Barbara Kołodziej: The necessity of the psychological assistance for the life-savers in context
of the psychological assistance for policemen and firemen.
The stress which work gives means that many people touched by this problem, their families and the employers lose a lot. That’s why
it is very important to neutralize the stress. However, the problem usually is not just the place
of work but the workers’ negative point of view about the consequences of stress and psychiatric treatment. To accept that the stress is a professed problem and that it touches everyone, not only the weaker ones is a process which is going to need a lot of time. It touches the policemen, firemen and life-savers, as well. There is already a place for psychologists in the police and guard department, but there’s still no place for them in live-savers department. The presenters of their society are concentrated on another – as they think, more important problem – which is privatizing rescuing, and the lack of psychologists they take as the secondary problem. Is it fair and right to think this way? Shouldn’t those questions be done together? Will privatizing of the be favorable to life-savers?

Key words: working conditions, stress, EU priorities, services of rescue and fire fighting system, psychology in the workplace

Yu. I. Kundiev, D. V. Varyvonchyk, A. M. Nahorna, S. O. Rykov, N. A. Obukhova, A. V. Basanets, T. D. Kharchenko: HIV/AIDS prevention at workplace in the health system of Ukraine. Risks of occupational and non-occupational HIV/AIDS infection, adequacy, access and efficiency
of preventive measures for workers (health and engineering-technical personnel) of preventive treatment establishments of the health system of Ukraine have been defined in the study. Recommendations have been developed for adapting of the system for organization of preventing HIV/AIDS infection at workplace in the health system of Ukraine to international standards, proposed by ILO, WHO and UNAIDS.

Key words: HIV/AIDS, prevention, labour sector, health system, workers

Agnieszka Labus: Concepts of urban planning of the XXI century cities in the context
of ageing society.
The article attempts to define the concept of formation the twenty-first century urban structures under the influence of ageing population. In 2007, the World Health Organization (WHO) has published the “Global Age-Friendly Cities: A Guide”, which set out a vision of modern cities - tailored to the needs of all residents, regardless of age, with particular attention to the needs of the elderly people. In Europe in recent years, EU countries and the OECD have developed two concepts of ageing: active ageing and ageing in place. These concepts are crucial for the future development of European cities, as well as housing, services and transport. These two approaches offer a range of solutions for the creation of urban space. This article analyzes the above concepts
of ageing and attempts to find specific examples that reflect these concepts in the context of formation the twenty-first century cities.

Key words: city, urban planning, ageing society, spatial concepts


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə