BƏxtiyar tuncay alban (qafqaz) TÜrkcəSİ SÖZLÜYÜ ÷ (Əlyazma hüququnda) I bölüm (A – Azulaxlat) baki 2012
Yüklə 0.83 Mb.
səhifə7/14
tarix25.02.2016
ölçüsü0.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

alçax (-ı, -men; -ına) sif. – 1. alçaq. Hündürlüyü, ucalığı az olan; 2. Bəstəboy, gödək; 3. yavaş, asta (almaq səs); 4. Məc: pis, xarab, keyfiyyətsiz; 5. Məc: rəzil, şərəfsiz, namərd; 6 aşağı, kiçik (rütbəli): Men alçaxımen barça arılarnınq, berildi bu başxiş gurkçiilərgə avedaranel etmə tergövsüz ululuxun Krisdosnunq. Mən – bütün müqəddəslərin ən kiçiyiyəm və mənə bütpərəstlərə Məsihin sonsuz böyüklüyünü müjdələmək şərəfi qismət olub. Men kendimmen alçaxı arakellarninq (l Kor. 15: 9). Çünki mən həvarilərin ən kiçiyiyəm və Allahın cəmiyyətini təqib etdiyim üçün həvari adlanmağa layiq deyiləm. Zera Tenqri bulğattı ya xatıştrdı tenni da alçaxına dağı artx hörmat berdi (l Коr 12: 24). Görünən üzvlərimizin isə buna ehtiyacı yoxdur. Lakin Tanrı aşağı tutulan üzvü daha çox dəyərləndirdi. Yoxsa bunı sımarlarmen, dügül ki maxtağaymen, zera düguül ki yaxşığa, yoxsa alçax neməgə suxlanıyırsız (1Коr 11 :17). Sizin toplantılarınız xeyirdən çox zərər gətirdiyinə görə aşağıda yazılan əmrlərdən çıxış edərək sizi tərifləmirəm. Manqa bulay körüniyir ki, bizni arakelərni, barından alçax etti Tenqri, neçik ölümgə bormlu bolğanlarni ki, körüm boldux dunyada da friştələrgə da adamilərgə. Biz essiz Krisdos üçün da siz eslilər Krisdosqa; biz küçsüz da siz küçlü; siz hörmətləngənlər da biz alçax (1Коr 4: 9, 10). Çünki mənə elə gəlir ki, Allah biz həvariləri ölümə məhkum olunanlar kimi ən sonda nümayiş etdirdi. Biz də həm dünya, həm mələklər, həm də insanlar üçün bir tamaşa olduq. Biz Məsih naminə ağılsızıq, sizsə Məsihdə ağıllısınız! Biz zəifik, siz güclüsünüz! Siz şərəfli adamsınız, bizsə hörmətsiz! Alcyax bolğaylar heç bolsunlar alar, neçik suv ki, tökülür (Məz. 57/58: 8). Alçaq olanlar, qoy onlar su kimi axıb yox olsun. Biy tağıtır sağışın dinsizlərninq, alçax etər Biy sağışın yığınlarnınq da heç etər Biy sağışın buyruxçılarnınq (Məz. 32/33: 10). Rəbb millətlərin məsləhətini puç edər, xalqların məqsədini heç edər. Da ne türlü ki tanqlamadılar ki, Tenqrini bolğay edilər bilmə, çıxara berdi alarnı Tenqri alçax eskə –lınma tiyişsizlikni (Rom. 1: 28). Tanrı şüurlarında saxlamağı yanlış saydıqları üçün Tanrı da onları yanlış düşüncələrə təslim etdi ki, ədəbsiz işlər görsünlər. Zera bilməssiz ki, surplar dünyanı yarğularlar? Egər ki sizinq bilə yarğulanır esə dunya, alaysa dügülsiz arzanı alcyax yarğuqa? (1 Kor. 6: 2). Dünyanı müqəddəslərin mühakimə edəcəyini bilmirsinizmi? Madam ki dünyanı mühakimə edəcəksiniz, belə xırda işləri mühakimə etməyə ixtiyarınız çatmırmı?

alçaxla ~ fel. – alçaltmaq, aşağılamaq, rüsvay etmək, təhqir etmək, əskiltmək

alçaxlan ~(-ıyır) fel. – əskilmək, aşağı tutulmaq, rüsvay olunmaq, rəzil duruma salınmaq

alçaxlat ~mıyım, -ıyırmen) fel. – alçaltmaq, aşağılamaq, rüsvay etmək, təhqir etmək, əskiltmək: Da alçaxlatmıyım niyətimni menim da nemə, xaysı ki çıxar erinlərimdən menim, anı heç etməndir (Məz. 88/89: 35). Öz əhdimi pozmaram (əhdimi aşağılamaram), dilimdən çıxan sözləri dəyişmərəm.

alçaxlıx sif. – alçaqlıq, rəzillik: Saçılır alçaxlıx bilə da turur hörmət bilə; saçılır küçsüzlük bilə da turur xuvat bilə (l Kor. 15: 43). əkilən toxum hörmətsiz, dirilən bədən izzətlidir; əkilən toxum zəif, dirilən bədən qüvvətlidir.

alda ~ (-ma, -mağa. –masın, -dım, -dı, -dılar, -pmen, -rmen, -r, -rlar, -aldıyırmen, -aldıyır, -aldıyırlar, -ğay, -mağay, -mağaybiz, -sa, -malı, -ğan, -ğannı, -max, -maxın, -p) fel. – aldatmaq, yalan söyləmək, yanıltmaq, fırıldaq işlətmək, barmağa dolamaq: Xaytardı yürəklərin alarğa – koralmamağa joğovurtun kendininq da aldama xulların kendininq (Məz. 104/105: 25). Rəbb düşmənlərinə fikir göndərdi ki, xalqına nifrət etsinlər, qullarına qarşı fırıldaq işlətsinlər. Da sözüm da qarozum dügül ki aldamalı esli sözlər bila, yoxsa faydası bilə cannınq da xuvatı bilə (1 Коr 2: 4). Mənim sözüm də, vəzim də müdrikliyin yalan sözlərindən deyil, Ruhun qüdrətini göstərməsindən asılı idi. Zera da er eminlikimninq, kimgə da men umsandım, xaysı yer edi ötmakimni menim, arttırdı etmə manqa aldamaxnı (Məz. 40/41: 10). Hətta etibarlı saydığım ən yaxın dostum, çörəyimi yeyən mənə xəyanət etdi.

aldamaxlıx (-nı) ism. – yalan, hiylə, məkr, riya, ikiüzlülük: Hillalıx, ustatlıx; şaytan bulğadi sövüknünq içinə aldamaxlıxnı da aruvsuzluxnu. Sevgiyə zina, hiylə və napaklıq qatdı İblis.

aldamaxsız // aldamasiz sif. –yalansız, yalan qarışmamış, riyasız, ikiüzlülükdən kənar: Zera başı buyruxnunq sövüktür aruv yürəktən da yaxşı estən da aldamaxsız inamdan (1 Тim 1: 5). Bu əmrin məqsədi pak ürəkdən, təmiz vicdandan və riyasız imandan gələn məhəbbətdir. Aldamasiz yarğu Tenqrininqdir (Mxitar Qoşun “Törə Bitiqi”ndən). Hiyləsiz məhkəmə Tanrıdandır.

aldan ~ (-ma, -mağa, -ma, -manqız; -ıyır, -dım, -dı, -dılar, -madm, -madı, -maslar, -ğaybiz, -ğay, -mağaysen, -saq, -sax, -mısar edi, -maxqa, -maxnı, -maxtan, -maxı, -maxından; mamax) fel., f. i. – aldanmaq, yanılmaq, səhv etmək: Artıx edi alarğa tanmaxlıxnınq ağırlıxı, zera kləmiyin edi da ustatlıx bilə aldanmaxlıx edi. Onlar üçün inkar etmənin ağırlığı aldanmaqdan daha çoxdur, çünki aldanma istəksizliyə və hiyləyə yol açdı.

aldanmamax fel. və f. i. – aldanmamaq, yanılmamaq: Aldanmamax üçün adam eslilikindən da aldamaxı bilə, xaysılarınınq ki Krisdos bilə eslilikləri bar (Kol. 2: 2) Aldanmamaq üçün idrakın verdiyi kamil etimadın bütün zənginliyinə nail olsunlar, Məsihi dərk etsinlər.

aldanq ~ Bax: aldan ~

aldat ~ (-ıp) fel. – aldatmaq, yanıltmaq: Xaçan ki Atam atamznı da Evanı yarattı, alarnı aldatıp uçmaxtan sürdürdüx da andan beri adamlarğa biz boldux duşman. Nə zaman ki (Tanrı) Adəm atamzı və Həvvanı yaratdı, aldadıb cənnətdən qovdurduq və ondan bəri insanlara biz düşmən olduq.

aldavuçı (-dan, -lardan, -sı) // aldovuçı // aldovuçu sif. və ism. – hiyləgər, bic, fırıldaqçı: Aldandım aldavuçıdan da boldum yasır xarnı üsnə yürügəndən. Mən hiyləgərin hiyləsinə uydum və qarnı üzərində sürünənin (şirin dilinin) əsirinə çevrildim.

aldır ~ // aldur ~ fel. – aldırmaq, almağa məcbur etmək, almağa dilə tutmaq: 25 taylerin aldırdılar ol ziyan üçün. Onu ziyan qarşılığında 25 tayler almağa dilə tutdular.

aldırt ~ fel. – aldırtmaq: Bardı ekinçi burmistirgə, xaysı xıznı xullar bilə aldırtıp. Qızı pristavlar vasitəsilə aldırtan burqomistrin yanına ikinci dəfə getdi.

alef ism. – yəhudi əlifbasının ilk hərfinin adı. Bu ada alban mətnləri içərisində yalnız “Zəbur”un tərcüməsinin yer aldığı əlyazmalarda rast gəlinməkdədir.

aleluia (-sı) // aleluya (-sı) nida. (< yəh) – dini mətnlərdə tez-tez rast gəlinən və mənası “Yəhvanı (Tanrının) mədh edin!” anlamna gələn nida.

alət (-lər) ism. (azərb. < ər) – alət: Bahali çekmənlər u igi alətlər biylarninq bolğay u ax cekmənlar u ketanlar çerüvçilərninq bolğay. Bahalı mahud və keyfiyyətli alətlər bəylərindir, ağ mahud və kətanlar isə əsgərlərindir.

alfa ism. – yunan əlifbasının ilk hərfinin adı

alğan nemə ism. – maddələr arası münasibət, həmcinclik, qarşılqlı əlaqə:

-Nedir alğan nemə?

-Algan nemədir ki, belgili etər xarşıdağı tuydurğannı kendininq, xaysı ki bardır, neçik Ata aytmax bilə körgüziyir ki, oğlu bar da Oğul aytmax bilə belgili etər ki, atasi bar (Qriqori Hamamanın “Alban qrammatikası”ndan).

-Nədir qarşılıqlı əlaqə?-Qarşılıqlı əlaqə odur ki, qarşı tərəf barədə şəhadət verilir. Necə ki, Ata sözlə təsdiq edir ki, oğlu var və necə ki, Oğul sözlə təsdiq edir ki, atası var.

alğış Bax: alqış

alğasalan ~ (-ma, -yırmen, -yırlar, -ğanlarnız -max) // alhasalan ~ (-ma; -ıyırmen) ism.. –karıxmış, özünü itirmiş, təəccüb edən, çaş-baş qalan adam,çaşqınlq içində olan, çaşmış: Baxqın niyətinqə seninq, zera toldular övləri alğasalanğanlarnınq yerdə egirlik bila. (Məz. 73/74: 20). Özün bizimlə bağladığın əhdə bax! Zorakılıq yuvaları karıxmışların evlərinə, ölkənin hər zülmət yerinə dolub.

alğasalanmax ism. – çaxnaşma, vəlvələ, iztirab, talaş, təşviş, qorxu

alğasalanmassız sif. – qorxu bilməyən, cəsur, qorxmaz

alğış // alqış ~ -tır, -nınq, qa, -nı, -ta, -tan; -ım, -ımnınq, -ııma, -ımnı, -ımda; -ınq, -ınqnınq, -ınqa, -ınqnı, -ınqdan; -ı, -ıdır, -ınınq, -ına, -ın -ını, -ında, -ından, -ımız, -ımıznı, -ımızda; -ınqız, -ınqıznınq, -ınqızğa, -ınqızn, -ınqızda, -ınqızdan, -lar, -larnınq, -larğa, -larnı, -larda, -larım, -larımız, -larım -larınqznı, -ları, ~larınınq, -larına, -ların, -larında) ism – alqış, şükür, həmd, mədh, xeyir-dua, tərənnüm, nəğmə: Ağındı Tenqri alğış bilə da Biyimiz bizim avazı bilə bırğınınq (Məz. 46/47: 6). Tanrı alqış ilə ucaldı, Rəbbimiz şeypur səsi ilə yüksəldi. Alğışlıyım Biyni hər sahat, hər sahat alğışı anınq ağzıma menim (Məz. 33/34: 2). Hər zaman Rəbbə alqış edəcəyəm, Ona daim mənim dilim həmd edəcək. Axtırğay erinlərim menim alğışınq nı seninq, axçan övrətsənq manqa toğruluxunqnu seninq (Məz. 118/119: 171). Qoy dilimdən həmdlər tökülsün, mənə qaydalarını öyrətmisən. Evet neçik alğışlıyıx alğışınn Eyəmizninq yerdə yat? (Məz. 136/137: 4).Axı, yad ölkədə Rəbbin nəğmələrini necə oxuyaq? Men hər sahat umsanıyım da arttırıyım alğışınqni seninq (Məz. 70/71: 14). Mənsə hər zaman Sənə ümid bağlayacağam, Sənə həmd oxuduqca oxuyacağam. Baxtı ol alğışına aşaxlanğanlarnınq da heç etmədi xoltxaların alarnınq (Məz. 101/102: 18). Yoxsulların duasına qulaq asacaq, yalvarışlarına xor baxmayacaq. Ne türlü aytqaymen barça alğışınqnı seninq eşikinə xızınınq Sionnunq da sövüniyim xutxarğanınqa seninq (Məz. 9: 15). Sion qızının darvazalarında qoy Sənə edilən həmdlərimdən danışım, Səndə xilas taparaq şadlanım! Alınqız salmosnu da berinqiz alğışnı, salmos aytınqız anqar avaz bilə tatlılıxnınq (Məz. 80/81: 3). Məzmur oxuyun, alqış (həmd) deyin, dəfi, xoş avazlı liranı və çəngi çalın. Bu türlü salmos aytıyım sanqa menqi menqilik da beriyim sanqa alğışımnı kün kündən artından (Məz. 60/61: 9). Mənsə məzmur oxuyub, adını həmişə tərənnüm edəcəyəm, hər gün əhd etdiyim təqdimləri verəcəyəm! Bolur alğış berüçi alarğa (İbr. 11: 6). (O var və) Ona alqış söyləyənlərə mükafat verir. Ornuna süvükümnünq menim çıxara berirlər edi meni, evet men alğışta bolur edim (Məz. 108/109: 4). Sevgimin əvəzinə mənə ittiham yağdırırlar, mən isə dua etməkdəyəm.

alğışçı ~ (-sı) – duaçı, dua edən: Na hali men da neçik ini alğışçısı Biylikininq köplüxündən bu azğınxnı çıxardım da sunıyırmen ülüşlü bolma sizninq bilə birgə haybatına Anınq, xaysı ki atalaptır inanğanlarına kendininq, nedən bolğay haybat menqi menqilik. Bax, mən də duaçların ən kiçiyi kimi Onu böyüklüyünü mədh edirəm, öz dilimlə söyləyib təqdim edirəm, digərlərini də dəvət edirəm, necə ki bizə vəd olunub.

alğışla ~ (-ma, -mağa, -yım, -ğın, -sın, -yalım, -nqız, -sınlar, -dım, -dnq, -dı, -dıx, -dınqız, -dılar, -madınq, -madılar, -rmen, -rsen, -r, -rbiz, -rsiz, -rlar, -mandır, -mas, -r edinq, -r edi, -r edix, -rlar edi, -ıy edi, -ıy edilər, -ğaymen, -ğam, -ğaysen, -ğasın, -ğay, -ğaybiz, -ğaz, -ğaysınqız, -ğasız, -ğaylar, -mağaylar, -sanq, -sarmen, -sarsen, -sar, -sarbiz, -sarsiz, -sarlar, -ğan, -ğandır, -ğanbiz, -ğandırlar, -ğanqa, -ğanımdan, -ğanında; -mağan, -mış, -max, -maxtır, -maxqa,

-maxnı, -maxta, -maxtan, -maxı, -maxınınq, -maxın, -maxında, -maxından, -p) alqışla (~) fel. – alqışlamaq, şükr etmək, həmd etmək, tərənnüm etmək: Evet, tirilər, alğışlıyıx seni, Biy, neçik da men (Yeş. 38: 19). Bu gün Sənə etdiyim kimi dirilər, yalnız dirilər Sənə şükür edər. Biyik bolğın, Biy, xuvatınq da seninq, alğışlıyıx da salmos aytıyıx xuvatınqa seninq (Məz. 20/21: 14). Ya Rəbb, qoy Sənin uca qüdrətini görək! Əzəmətini məzmurlarla tərənnüm edək! Alğışlanqız Biyni, ogünqgüz Tenqrini. Alqışlayın Rəbbi, öyün Tanrını.Inandılar sözinə anınq da alğışladılar alğışın anınq (Məz. 105/106: 12). O zaman Rəbbin sözlərinə inandılar, Onu həmdlə tərənnüm etdilər. Zera alğışlasarsen sen toğrunu, Biy, neçik yaraqlı biyənçlikinq bilə seninq tacladınq bizni (Məz. 5: 13). Ya Rəbb, salehə xeyir-dua verirsən, lütfünlə sipər kimi bizi hifz edirsən. Köni, ki alğışlamax bilə alğışlyım seni da arttirmax bilə arttırıyım seni (İbr. 6: 14). Sənə mütləq xeyir-dua verəcəyəm və nəslini çoxaldacağam. Alğışlamax bilə sarnıyım Biyga da duşmanlarımdan menim abralıyım (Məz. 17/18: 4). Həmdə layiq Rəbbi çağıracağam, düşmənlərimin əlindən qurtulacağam.alğışlan ~ (-ınqız, -dı, -dılar, -madılar, -ıptır, -ıp edilər, -ırlar, -ğay, -ğaylar, -sa, -ğan, -ğanqa, -ğanlar, -maxta, -maxtan, -maxı, -maxından, -ıp) fel. – alqşlanmaq, şükr edilmək, həmd edilmək, tərənnüm edilmək: Yoxsa boyu anlnq tirlikinə kendininq alğışlanğay, tapunğay sanqa, xaçan yaxşı etsənq sen anqar... (Məz. 48/49: 19). Sağ ikən özünü xoşbəxt saysa da, uğur qazananda təriflənsə də... Anqar alğışlanğaylar barça milləti yerninq da barça cinslər san bergəylər anqar (Məz. 71/72: 17). Onun vasitəsilə insanlar xeyir-dua alsın, onu bütün millətlər bəxtiyar adlandırsın! Bu türlü alğışlanğay barça adam, xaysı ki xorxar Eyəmizdən (Məz. 127/128: 4). Rəbdən qorxan insan belə xeyir-dua alacaq: Kelinqiz, Atamdan da Mendən alğışlanğanlar, menqərnqiz menqilik tirlikni, bu uçmaxnı (Mat. 25: 34). Gəlin, dünya yaranandan bəri sizin üçün hazırlanmış olan Cənnəti irs alın.

alğışlanqız Bax: alğışlanqız

alğışlanız Bax: alğışlanqız

alğışlanmax ism. – alqışlanma, şükr, həmd, xeyir-dua: Salmağın başxışnı ki, sendədir ki, berildi sanqa markarelik bilə alğışlanmaxtan babaslıxqa (1Tim. 4: 14). Ağsaqqallar əllərini sənin üzərinə qoyanda sənə peyğəmbərlik sözü ilə edilən şükrə, səndə olan ruhani ənama etinasızlıq etmə.

alğışlat ~ (-tı) fel. –alqış etdirmək, şükr etdirmək, həmd etdirmək, tərənnüm etdirmək

alğışlavuçi ism. – alqışlayıcı, həmd edən, şükr edən, tərənnüm edən

alğışlı ~ (dır, -sen, -siz, -dırlar) // alhışlı ~ fel. – müqəddəs, əziz, alqşlı olmaq, həmd edilən, şükr edilən, tərənnüm edilən olmaq: Uludir Biy da alğışlıdır asr da ululuxuna anınq yoxtur ölçöv (Məz. 144/145: 3). Rəbb əzəmətlidir, bol həmdə layiqdir, onun əzəməti insan ağlına sığmaz. Alğışlısız siz Eyamizdən ki, etti köknü da yerni (Məz. 113/115: 23, 15). Rəbdən, göyləri və yeri Yaradandan xeyir-dua alasınız! Uludır Biy da alğışlıdır asrı şəhərinə Tenqrimizninq bizim, tağına ari anınq (Məz. 47/48: 2). Şimala tərəf böyük Padşahın şəhəri – müqəddəs (Sion) dağı ucalığı ilə gözəldir (tərənnüm ediləndir). Biy Tenqri alğışlı, alğışlı Biy hər kün (Məz. 67/68: 20). Bizi qurtaran Tanrıya – hər gün qayğı yükümüzü çəkənə alqış olsun!

alif Bax: alef

alıçı Bax: aluçı

alim-satim (-da) ism. – alış-veriş, ticarət: Yoxesə faydalı alım-satım ulu Tenqrigə xulux etməxlixtir yetkinçəlik bilə birgə (l Tim. 6: 6). Əlindəki ilə kifayətlənərək mömin olmaqsa böyük ən qazancl ticarətdir.

alın l (-larına), aln (-ıma, -ımadпr, -ımda; -ınqa, -ınqadır, -ınqda, -ına, -ınadır, -ınasen, -ından, -ımızğa, -ımızda, -ınqızğa) ism. – alın, üzün saçla qaş arasndakı hissəsi: Bu Zadiq suçlu dügül bu kisyigə ne bir türlü, zera bu Telijicninq oğlu meni urdu da xolumni yaraladı, andan sonqra men da ani urup edim alnına… Bu Zadiqin bu kişi qarşısında heç bir suçu yoxdur, çünki bu Telijicin oğlu məni vurub qolumu yaraladı, ondan sonar mən də onu alnından vurdum.

alın ll zərf. - ön tərəf, qarşı tərəf, ön, qarşı, öndə, qabaq, ərəfə, hüzur: Xastağa tiyməstir ant: ölümü alnınadır (Mxitar Qoşun “Törə Bitiqi”ndən). Xəstəyə and içməyə dəyməz, çünki o, ölüm ərəfəsindədir. Xullux etinqiz Eyamizgə xorxu bilə da sövününqüz alnına anınq titrəməx bilə (Məz. 2: 11). Rəbdən qorxub Ona xidmət edin, qarşısında həm titrəyin, həm sevinin.İlgərtin körər edim Biyni alnımda menim hər sahat ki, edi sağımda menim ki, sesqanmağaymen (Məz. 15/16: 8). Qarşımda Rəbbə əbədilik üz tutmuşam, sağımda olduğu üçün sarsılmaram. Dügül ki sen, Tenqri, klərsen törəsizlikni, turmaslardirlər Sendə yamanlar, törasizlər turmağaylar alnına közünqnünq seninq (Məz. 5: 5). Təkəbbürlülər qarşında dayana bilməz, bütün şər iş görənlərə nifrət edirsən.

Da xaçan ki sarnasa alnnqızğa bitikni, etinqiz ki, Lavotigeцilərninq yıxövünə da sarnağay; da favotigeцilərninq xatına ki, siz də sarnağaysız (Kol 4: 16). Bu məktub aranızda oxunduqdan sonra onu Laodikeyalılar cəmiyyətində də oxudun, Laodikeyadan gələn məktubu isə siz də oxuyun. Bolğay sanqa biyəncçli sözləri ağzımnınq menim da sağışları yürəkimninq menim alnınqa seninq har sahat, Biy, boluşuçım menim da xutxaruçım menim! (Пс18/19 15). Ağzımdan çıxan sözlər, Qəlbimdəki düşüncələr hüzurunda qəbul olunsun. Ya Rəbb, ey Qayam və Satınalanım! Toğrular şükürləsinlər atınqdan seninq, turğaylar toğrular alnına yüzünqnünq seninq (Məz. 139/140: 14). Salehlər Sənin isminə şükür oxuyacaq, əməlisalehlər hüzurunda yaşayacaq. Bundan sonqra biz də, ki bu xadar çöp-çövrəmizgə birlənip bar köplüxü tanıxlarnınq, barça öktəmlikni keri salıyıx da povsyedniy yazıxlarni, tözümlük bilə yuralıx uruşqa ki, alnımızğa bar bizim (İbr. 12: 1). Buna görə bu qədər böyük şahidlər buludu ilə əhatə olunduğumuz üçün biz hər bir yükü və bizi asanlıqla çaşdıran günahı tərk edib qarşımızdakı yarışda dözümlə qaçaq.

alın ~ (-mağa –ıyıx, -dı, -dılar, -ıpsiz; -ır, -massen, -massiz, -ıyırmen, -ıyırlar, -ğaysız, -mağay, -sa, -sarbiz, -ğansiz, -ğan, -ğansen, -ğandır, -ğanı, -ğanına, -ğanın, -mağan, -ğan bolğay, -max, -maxnı, -maxı, -ıp) fel. – alınmaq, qəbul edilmək: Anqlanqız, barçanqız, kimlər unutupsiz Tenqrini. Bolmağay ki, alınğaysiz da kimsə bolmağay ki, xutxarğay (Məz. 49/50: 22). Ey Tanrını unudanlar, buna diqqət edin! Yoxsa sizi parça-parça edərəm, heç birinizi xilas edən olmaz. Bilirmen bir adam Krisdosta, əvəl ne ki 14 yldan, – egər ten bilə mi, bilmən, yaxot tensiz mi, bilmən, Tenqri bilir, – Ki alıındı anınq kibik 3-ünçi kökka dirə... alındı ummaxqa da işitti söz aytovsuz ki, tiyməstir adamğa sözləmə (ll Коr 12: 2). Məsihdə olaraq on dörd il bundan əvvəl – bədəndəmi, yoxsa bədəndən xaricmi, mən bilmirəm, Allah bilir – götürülüb göyün üçüncü qatına aparılan bir insanı tanıyıram... Cənnətə alınıb (aparılıb) orada dillə ifadə olunmayan, insanın danışması qadağan olunan sözlər eşitdi. Sonqra biz də ki, tiri xalğan bolsarbiz, alar bilə birgə alınsarbiz bulut bilə utrusuna Eyəmizninq obloqqa, da ol türlü hər sahat Eyəmiz bilə bolsarbiz (1 Sal 4: 17). Ondan sonra sağ qalan bizlər Rəbbi havada qarşılamaq üçün onlarla birgə buludlar içində götürülüb-aparılacaq və beləcə daim Rəblə olacağıq. Zera satın alınğansiz (1Коr. 6: 20). Çünki satın alınmısınız. Satun alınıpsız; bolmanqız xullar adamlarğa (1Коr. 7: 23). Satın alınmısınız, insanlara qul olmayın!

alına Bax: al l

alındır ~ (-ıyırmen) fel. – heyrətləndirmək, təəccübləndirmək

alış ~ (-sınlar, ~ıptır, -ıp edilər, -sa, -max) fel. – dost münasibətləri qurmaq, ailə qurmaq: Evet tözümlükləri yox esə, alışsınlar; zera yaxşıraxtır alışmax, ne ki xızınmax (1Коr. 7: 9). Əgər özlərini saxlaya bilmirlərsə, qoy ailə qursunlar. Çünki ehtirasdan yanmaqdansa ailə qurmaq daha yaxşıdır. Bu turlu eki toğma xardaş oğlanları alışıp edilər. İki doğma qardaşın övladı bu cür evləniblər. Zera egər ki atun alsanq, yazıx dügüldür; ya egər ki alışsa gojs, yazıx etməs (1Коr. 7: 28). Amma arvad alsan günah deyil. Bakirə qızın da ərə getməsi günah deyil.

alış-beriş (-i) ism. – dəyiş-düyüş, dəyişdirmə - al-ver, alş-veriş, ticarət: Borniglik buzulğan esindən adamnınq da keri bolğanlarnınq konuluqtan anda, xaysılari ki aslamlı alış-beriş kibik sağışlarlar Tenqrigə xulux etmə anı (1Тim. 6: 5). Pozğun düşüncəli, həqiqətdən məhrum, Tanrıya qulluğu (ibadəti) alış-veriş (qazanc) mənbəyi kimi zənn edən adamların fasiləsiz mübahisələridir.

alışın ~ (-ma, -dılar, -ğan, -ğandır) fel. – alışmaq, öyrəşmək, adət etmək, uyğunlaşmaq: Sen alışınma. Krisdos bağışlad manqa ekinçi yarıxnı açmax bilə közümni xolu bilə Bandəlevonnunq, xulununq kensininq da yarıxlatti esimni yanqırtmax bilə Ari Cannınq, zera seninq tenqrilarinq soxurdurlar, e xan, da bolmaslar kimesəgə yarıx berməgə. Sən uyğunlaşma. Məsih gözlərimi qulu Panteleonun əli ilə açaraq, mənə ikinci dəfə nur verdi və ağlmı Ruhül-Qüdslə yenilədi. Sənin isə, ey xan, tanrıların kordurlar və kimsəyə işıq verməzlər.

alışmax (~tan) fel. – evlənmək, ailə qurmaq: Ki tıyılsarlar xatın alışmaxtan da ayırılsarlar aşlardan, xaysın ki Tenqri totattı menqərməgə inanğanlarğa da kimlər ki yetip esələr könülükünə (1Тim. 4: 3). Bu yalançılar evlənməyi qadağan edir və bəzi yeməklərdən çəkindirirlər. Amma Allah bu yeməkləri iman edib həqiqəti dərk edənlərin şükürlə qəbul etməsi üçün yaradıb.

alışmaxlıx ism. - evlilik, nigah, ailə bağı: Haybatlıdır alışmaxlıx barça bilə da aruv töşək; evet itlərni da borniglərni yarğular Tenqri (İbr. 13: 4). Qoy hər kəs nikaha hörmətlə yanaşsın. Qoy ər-arvad yatağı murdarlanmasın. Çünki Tanrı əxlaqsızları və zinakarları mühakimə edəcək.

alışmamax ism. və fel. – evlənməmək, nigahdan çəkinmək, subay qalmaq, subaylıq, nigahsızlıq: Alışmax üçün da tullux üçün da alışmamax üçün. Evlilik, dulluq və subaylıq haqqında.

alıştır ~ (-mağa, -ıptır, -mıyır, -ğaymen, -max, -ıp) fel. – alşdırmaq, öyrəşdirmək, uyğunlaşdırmaq: Biy, alıştır meni yaxşılıxqa, buz yazıxımnın yazovun. Rəbbim, məni yaxşılıq erməyə alışdır, günahlarım barədəki yazıları (siyahını) poz (sil).

alıştırmax fel. – dəyişdirmək, dəyişmək, dəyiş-düyüş etmək Bax: alış-beriş

alma l (nınq, -nı, -lar, -larnınq, -larnı) ism. - 1.alma Meyvə adı; 2. almacıq. Gözün alt , yanaqların üst tərəfindəki sümüklü çıxıntı; 3. kürə

alma ll f. i. (< al ~ )

almax (-nınq, -ı) fel. – almaq (xatun almax), evlənmək: Xatun almax ya ergə barmax. Arvad almaq ya ərə getmək.

almaxlıx (-qa, -ı -lar, -lardan) f.. i. – alma (almaq), tutma (tutmaq), qəbul (qəbul etmək), işğal, ələ keçirmə (ələ keçirmək):

-Almaxlıx kim kimdən?

-Oğul toğmax bilə ilgəri kelir Atadan da Can axınma bila kenə ol Atadan (Qriqori Hamamanın “Alban dilinin qrammatikası” kitabından)

-Varislik kimdən kimə?

-Oğul doğuşu ilə Atadan, Ruh isə süzülmək yolu ilə yenə Atadan.

Boyu üsnə almaxlıxı Onesim xulnunq xaçmaxın da xoltxa anınq xutxarılmaxı üçün inam ötləş (Fil. 1: 10). Həbsdə ikən ruhani atası olduğum oğlum Onisimlə bağlı səndən bir xahişim var. Xaytip, ol ki, Tenqrilik sartın xayğurdunquz, ne xadar kerəkli nemə etti sizdə, ya xoltxa, ya öçəşməx, ya xorxu, ya tarlıx, ya nenavist, ya öç almaxlıx! Zera barçağa sundunquz boyunquznu sizinq aruv bolmağa bu nemədə (ll Коr 7: 11). Baxın, Tanrı istəyən tərzdə çəkdiyiniz bu kədər sizdə nə qədər böyük cəhd, təmizə çıxmaq arzusu, qəzəb, qorxu, həsrət, qeyrət, ədalətpərvərlik yaratdı. Bu işdə hər cəhətdən saf olduğunuz barədə zəmanət verdiniz.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə