Bankë me njësi testesh drejtimi: bujqesi, Niveli IYüklə 281.88 Kb.
səhifə4/5
tarix24.04.2016
ölçüsü281.88 Kb.
1   2   3   4   5

(2 pikë)

 1. _________________________________________________________ (1 pikë)

 2. _________________________________________________________ (1 pikë)

Përgjigje:

 1. Mënjanimi i bimëve të huaja

 2. Heqja e xhufkave të linjave mëmë. 1. Renditni, 2(dy) arsye pse kryhet mbathja (mbushja) te kultura e misrit :

(2 pikë)

 1. ____________________________________________________ (1 pikë)

 2. ____________________________________________________ (1 pikë)

Përgjigje:

 1. Rritja e qëndrueshmërisë mekanike të bimëve

 2. Nxitja e zhvillimit të rrënjëve mitake. 1. Renditni, 2(dy) nga mënyrat e vjeljes së misrit :

(2 pikë)

 1. _______________________________________________________ (1 pikë)

 2. _______________________________________________________ (1 pikë)

Përgjigje :

 1. Duke këputur fillimisht kallëpet pastaj priten kërcejntë

 2. Duke prerë kërcejntë sëbashku me kallëpet

 3. Duke përdorur kombajna dhe aotokombajna të posaçme që kryejnë njëkohësisht korrjen zhveshjen dhe shirjen e misrit. 1. Renditni, 3(tre) nga fazat e procesit teknologjik të grurit:

(3 pikë)

 1. _____________________________________ (1 pikë)

 2. _____________________________________ (1 pikë)

 3. _____________________________________ (1 pikë)

Përgjigje:

Tre nga fazat e procesit teknologjik të mëposhtëm: 1. punimet bazë

 2. punimet plotësuese dhe plehërimi

 3. mbjellja e farës

 4. shërbimet pas mbjelljes
 1. Renditni, 3(tre) arsye pse është e rëndësishme njohja e parimeve të ruajtjes së prodhimit të patates:

(3 pikë)

 1. _____________________________________________________________ (1 pikë)

 2. _____________________________________________________________ (1 pikë)

 3. _____________________________________________________________ (1 pikë)

Përgjigje:

Njohja e parimeve të ruajtjes së prodhimit të patates është e rëndësishme për të: 1. ulur sa më shumë humbjet nga frymëarrja dhe bulëzimi

 2. mënjanuar sa më shumë dëmtimet nga ngricat dhe sëmundjet

 3. ruajtur cilësinë e patates nga shmangur gjelbërimin e zhardhokëve. 1. Renditni, 3(tre) nga nënfazat e pjekjes tek misri:

(3 pikë)

 1. ________________________________ (1 pikë)

 2. ________________________________ (1 pikë)

 3. ________________________________ (1 pikë)

Përgjigje:

Tre nga nënfazat e pjekjes tek misri të mëposhtmë: 1. pjekja e qumështit,

 2. pjekja e dyllit,

 3. piekja fiziologjike,

 4. pjekja e plotë
 1. Renditni, 3(tre) nga masat agroteknike që merren për mbjelljen e të lashtave:

(3 pikë)

 1. _______________________________________________ (1 pikë)

 2. _______________________________________________ (1 pikë)

 3. ________________________________________________ (1 pikë)

Përgjigje:

 1. Përcaktimi i strukturës ë mbjelljeve të kultivarëve.

 2. Cilësia e farës

 3. Koha dhe mënyra e mbjelljes

 4. Thellësia e mbjelljes 1. Renditni, 3(tri) llojet e rrënjëve të sistemit rrënjor të misrit.

(3 pikë)

 1. _____________________________________ (1 pikë)

 2. _____________________________________ (1 pikë)

 3. _____________________________________ (1 pikë)

Përgjigje:

 1. rrënjët embrionale ose rrënjëza

 2. rrënjët e përhershme

 3. rrënjët mitake 1. Renditni, 4(katër) fazat e rritjes dhe zhvillimit të misrit:

(4 pikë)

 1. ____________________________________________ (1 pikë)

 2. ____________________________________________ (1 pikë)

 3. ____________________________________________ (1 pikë)

 4. ____________________________________________ (1 pikë)

Pëgjigje:

 1. mbjellje-mbirje

 2. mbirje-xhufkim (faza e rritjes vegjetative)

 3. xhufkim- pjalmim (faza e formimit të organeve riprodhuese)

 4. pjekja (e qumështit, e dyllit dhe e plotë)BANKË ME NJËSI TESTESH

DREJTIMI: BUJQESI, Niveli I

LËNDA: “Pemë Frutore” klasa 10- 11

 1. Rrethoni përgjigjen e saktë. Degëza torbeste është karakteristikë e:

(1 pikë)

 1. kulturave farore.

 2. kulturave bërthamore

 3. kulturës së ullirit

 4. kulturës së hardhisë

Përgjigje: A

 1. Rrethoni përgjigjen e saktë. Luleshtrydhja, sipas veçorive biologjike, rritjes së kurorës dhe jetëgjatësisë, futet në grupin e:

(1 pikë)

 1. dru frutoreve

 2. shkurreve frutore

 3. gjysmëshkurroreve

 4. barishtoreve shumëvjeçare

Përgjigje: D


 1. Rrethoni përgjigjen e saktë. Degëza buketore është karakteristikë e:

(1 pikë)

 1. ullirit

 2. hardhisë

 3. bërthamore

 4. farore

Përgjigje: C

 1. Rrethoni përgjigjen e saktë. Shartimi me syth të fjetur kryhet ne muajin:

(1 pikë)

 1. mars

 2. maj

 3. korrik

 4. tetor

Përgjigje: D

 1. Rrethoni përgjigjen e saktë. Shega, sipas veçorive biologjike, rritjes së kurorës dhe jetëgjatësisë, futet në grupin e:

(1 pikë)

 1. kulturave dru frutore

 2. kulturave gjysëmshkurroreve

 3. kulturave shkurrore frutore

 4. kulturave barishtore shumëvjeçare

Përgjgije:C


 1. Rrethoni përgjigjen e saktë. Shtimi me gunga është karakteristike për kulturën e:

(1 pikë)

 1. ullirit

 2. hardhisë

 3. mollë

 4. qershisë

Përgjigje: A

 1. Rrethoni përgjigjen e saktë. Shartimi me syth të fjetur praktikohet më shumë:

(1 pikë)

 1. te pemët farore

 2. te pemët bërthamore

 3. te pemët arrore

 4. te pemët manore

Përgjigje: B


 1. Rrethoni përgjigjen e saktë.Kërkesat e ullirit për ujë janë në periudhën:

(1 pikë)

 1. Maj - Qershor

 2. Qershor - Korrik

 3. Korrik – Gusht

 4. Gusht - Shtator

Përgjigje:C

 1. Rrethoni përgjigjen e saktë. Thellësia e mbjelljes së fidanit drufrutor përcaktohet nga:

(1 pikë)

 1. sistemi rrënjor

 2. pika e shartimit

 3. struktura e tokës

 4. lloji i mbishartesës

Përgjigje: B


 1. Rrethoni përgjigjen e saktë. Organi i formimit të frutit tek drufrutorët është:

(1 pikë)

 1. gjethja

 2. kërcelli

 3. lulja

 4. fara

Përgjigje: C


 1. Rrethoni përgjigjen e saktë. Krasitja që bëhet në pemët e vjetëruara quhet:

(1 pikë)

 1. formuese

 2. riprodhuese

 3. prodhuese

 4. ripërtëritëse

Përgjigje: D

 1. Rrethoni përgjigjen e saktë. Forma e kurorës me rritje të lirë zbatohet:

(1 pikë)

 1. te fiku

 2. te dardha

 3. te ulliri

 4. te agrumet

Përgjigje: A


 1. Rrethoni përgjigjen e saktë. Njësia ekonomike bujqësore që organizon prodhimin e fidanëve të drufrutorëve sipas të gjitha hallkave të teknologjisë së prodhimit të tyre quhet:

(1 pikë)

 1. farishte

 2. fidanishte.

 3. copëtore.

 4. shartesore

Përgjigje: B


 1. Renditni, 2(dy)dallimet midis sharmendave të zakonshme dhe thithakëve te hardhia:

(2 pikë)

 1. _____________________________________________________________(1 pikë)
  _____________________________________________________________

 2. _____________________________________________________________(1 pikë)
  _____________________________________________________________

Përgjigje: Dallimet janë:

a) Sharmendat e zakonshme kanë prejardhjen nga sythave dimërorë dhe janë të vendosur mbi degët e reja dy vjeçare. 1. Thithakët kanë prjardhjen nga sythat e fjetur dhe përdoren për plotësimin e pjesëve të zhveshura.
 1. Listoni, 2(dy) nga mënyrat e shtimit të bimëve me copa, sipas shkallës së pjekurisë së copave:

(2 pikë)

a) ____________________________________________________________ (1 pikë)


b) ____________________________________________________________ (1 pikë)
Përgjigje:

Sipas shkallës së pjekurisë së copave, mënyrat e shtimit të bimëve me copa janë: 1. Shtimi me copa të drunjëzuara.

 2. Shtimi me copa gjysëm të drunjezuara.

 3. Shtimi me copa të gjelbërta.
 1. Renditni, 2(dy) nga rrugët e mënjanimit prodhimit periodik pemëve frutore:

(2 pikë)

 1. __________________________________________________________ (1 pikë)

 2. ___________________________________________________________ (1 pikë)

Përgjigje: Disa nga rrugët e mënjanimit të prodhimit periodik të pemëve frutore janë:

 1. krasitjet e rënda;

 2. rrallimi i një pjese të sythave të lidhur;

 3. rrallimi i frutave të lidhura;

 4. rritja e kujdesit për shërbime agroteknike.
 1. Renditni, 2(dy) llojet dhe karakteristikat e sythave të hardhisë:

(2 pikë)


 1. ____________________________________________________________ (1 pikë)

 1. ____________________________________________________________ (1 pikë)

Përgjigje: Tri llojet e sythave të hardhisë sëbashku me karakteristikën përkatëse janë:

a) Sythi dimëror që është organi kryesor i rritjes dhe i zhvillimit.

b) Sythi sqetullor(veror) formohet në sqetullat e gjetheve.

c) Sythet e fjetura që janë të pazhvillur por kur çelin japin thithakë. 1. Renditni, 2(dy) mënyrat e shtimit të pemëve drufrutorë:

(2 pikë)

 1. _____________________________________________ (1 pikë)

 2. ______________________________________________ (1 pikë)

Përgjigje:

 1. shtimi me farë

 2. shtimi vegjetativ 1. Renditni, 2(dy) nga arsyet pse Trifoliata është nënshartesë më e mirë se Nerënxa:

(2 pikë)

 1. _____________________________________________________________ (1 pikë)

 2. _____________________________________________________________ (1 pikë)
  Përgjigje:


Trifoliata është nënshartesë më e mirë se Nerënxa sepse:

 1. U përshtatet më mirë tokave të rënda

 2. Është e qëndrueshme ndaj temperaturave të ulëta

 3. E qëndrueshme ndaj sëmundjeve malseko, gomozës dhe tristecës.

 4. Rrëzon gjethet gjatë dimrit
 1. Jepni saktë përkufizimet e mëposhtme:

(2 pikë

 1. Farishtja është ________________________________________________(1 pikë)
  _____________________________________________________________


 2. Copëtorja është ________________________________________________(1 pikë)
  _____________________________________________________________


Përgjigje:

 1. Farishtja është ajo pjesë e fidanishtes ku mbillen farat për prodhimin e filizave për nëneshartesë.

 2. Copëtorja është ajo pjesë e fidanishtes ku mbillen copa për rrënjëzim të cilat përdoen për nënshartesa ose mbillen direkt në fushë.
 1. Renditni, 2(dy) nga llojet kryesore të krasitjes së gjelbërt te hardhia:

(2 pikë)

 1. _________________________________________________________ (1 pikë)

 2. _________________________________________________________ (1 pikë)
  Përgjigje:

Llojet kryesore të krasitjes së gjelbërt te hardhia janë:

 1. Operacionet mbi cung dhe krahët shumëvjeçarë

 2. Ndërhyrjet mbi lastarët e rinj.

 3. Ndërhyrjet mbi lulesat dhe veshulët

 4. Ndërhyrje mbi sistemin rrënjor
 1. Renditni, 2(dy) nga dëmtuesit kryesorë të pemëve frutore:

 1. pikë)

 1. ______________________________________________________ (1 pikë)

 2. ______________________________________________________ (1 pikë)

Përgjigje:

Dëmtuesit kryesorë të pemëve frutore janë: 1. Pleshtat e mollës dhe të dardhës

 2. Morrat e mollës, dardhës, pjeshkës, qershisë, vishnjes dhe kumbullës

 3. Morri i përgjakshëm

 4. Lulengrënësi i mollës

 5. Krimbi i mollës
 1. Plotësoni saktë vendet e lëna bosh me fjalët e duhura në fjalitë e mëposhtme:

(2 pikë)

 1. Degëzimet shumëvjeçare që dalin drejtpërdrejt nga cungu i hardhisë quhen ______________________. (1 pikë)

 2. Degëzimet e reja njëvjeçare të drunjëzuara që vendosen mbi krahët shumëvjeçarë dhe mbajnë me vete sythat dimërore quhen ____________________. (1 pikë)

Përgjigje:

 1. krahë ose kordonë

 2. sharmenda 1. Renditni, 2(dy) nga sektorët kryesorë nga të cilët përbëhet fidanishtja e pemëve frutore:

(2 pikë)

 1. __________________________________________________ (1 pikë)

 2. __________________________________________________ (1 pikë)

Përgjigje:

Sektorët kryesorë të fidanishtes janë: 1. Sektori i pemëtoreve mëma të nënshartesave dhe mbishartesave

 2. Sektori i shtimit

 3. Sektori i formimit 1. Renditni, 2(dy) nga format e shterpësisë të drufrutorëve:

(2 pikë)

 1. _______________________________ (1 pikë)

 2. _______________________________ (1 pikë)

Përgjigje:

 1. Ksenia

 2. Partenokarpia

 3. Apomiksia 1. Përkufizoni konceptin “prodhim periodik” dhe cilësoni mënyrën e eleminimit të tij:

(2 pikë)

 1. Prodhimi periodik është ________________________________________(1 pikë)
  ____________________________________________________________

 2. Eleminimi i tij realizohet ________________________________________(1 pikë)
  _____________________________________________________________

Përgjigje:

 1. Prodhimi periodik është këmbimi periodik i veiteve me prodhimtari të lartë me ato me prodhimtari të ulët.

 2. Eleminimi i tij realizohen me shërbime intensive agroteknike të diferencuara sipas viteve të prodhimtarisë. 1. Renditni, 3(tre) nga kushtet kryesore që duhet të plotësojë shartimi i drufrutorëve:

(3 pikë)

 1. ______________________________________________________ (1 pikë)

 2. ______________________________________________________ (1 pikë)

 3. ______________________________________________________ (1 pikë)

Përgjigje:

 1. Afria biologjikemidis nënshartesës me mbishartesën

 2. Koha e përshtatshme për shartim

 3. Cilësia e mbishartesës

 4. Kushtet e jashtme të mjedisit 1. Renditni, 4(katër) nga kërkesat kryesore që duhet të plotësojnë kultivarët për një pemëtore bashkëkohore:

(4 pikë)

 1. __________________________________________________________ (1 pikë)

 2. __________________________________________________________(1 pikë)

 3. __________________________________________________________(1 pikë)

 4. __________________________________________________________ (1 pikë)

Përgjigje: Disa nga kërkesat që duhet tëplotësojnë kultivarët për një pemëtore bashkëkohore janë:

 1. Përshtatshmëri të lartë ndaj kushteve klimatike e tokësore;

 2. Koha e pjekjes ti përgjigjet kërkesave të tregut dhe industrisë përpunuese;

 3. Të kenë prodhimtari të mirë dhe cilësi të lartë të frutave;

 4. Qëndrueshsmëri të lartë ndaj sëmundjeve e dëmtuesve;

 5. Qëndrueshmëri të lartë për transport;

 6. Kërkojnë nënshartesa më të përshtatshme.
 1. Renditni, 3(tre) llojet e sytheve të drufrutorët sipas kohës së çeljes së tyre:

(3 pikë)

 1. ______________________________________________ (1 pikë)

 2. ______________________________________________ (1 pikë)

 3. ______________________________________________ (1 pikë)

Përgjigje:

 1. sytha me zgjim normal

 2. sytha me zgjim të parakohshëm

 3. sytha fjetës.
 1. Renditni, 3(tre) nga dëmtuesit kryesorë të agrumeve dhe ullirit:

(3 pikë)

 1. __________________________________ (1 pikë)

 2. __________________________________ (1 pikë)

 3. __________________________________ (1 pikë)

Përgjigje:

Dëmtuesit kryesorë të agrumeve dhe ullirit janë: 1. Merimangat

 2. Breshkëza e kuqe

 3. Miza e ullirit

 4. Tenja e ullirit. 1. Jepni saktë kuptimin e shartimit në pemët frutore dhe renditni pjesët përbërëse në shartim:

(3 pikë)

 1. Shartimi është _________________________________________________
  _____________________________________________________________(1 pikë)

 2. Pjesët përbërëse në shartim janë __________________________dhe_______
  ______________________ . (2 pikë)

Përgjigje:

 1. Shartimi është arti i bashkimit të pjesëv të veçanta të bimëve të ndryshme në një organizëm të vetëm prodhues dhe bashkëjetues.

 2. Pjesët përbërëse në shartim janë nënshartesa dhe mbishartesa. 1. Renditni, 3(tre) nga llojet e shartimit me syth që zbatohen në pemët frutore:

(3 pikë)

 1. _________________________________________________________

 2. __________________________________________________________

 3. __________________________________________________________

Përgjigje:

Llojet e shartimit me syth te pemët frutore janë : 1. me syth të fjetur

 2. me syth të zgjuar

 3. me syth të dyfishtë

 4. me unazë
 1. Renditni, 4(katër) nga grupet e kulturave frutore nisur nga jetëgjatësia, forma e kurorës dhe veçoritë biologjike me nga një përfaqësues për secilin grup:

(4 pikë)

 1. _______________________________________________ (1 pikë)

 2. _______________________________________________ (1 pikë)

 3. _______________________________________________ (1 pikë)

 4. _______________________________________________ (1 pikë)

Përgjigje:

 1. Drurë frutorë – molla, dardha, gështenja, portokalli, ulliri etj.

 2. Shkurre frutore –lajthia, shega, thana etj.

 3. Gjysëmshkurrore – manaferra, boronica, etj.

 4. Barishtore shumëvjeçare- luleshtydhja e butë, luleshtrydhja e pyllit etj.

 5. Kacavjerrëse/varëse - hardhia, aktinidia etj.BANKË ME NJËSI TESTESH

DREJTIMI: BUJQESI, Niveli I

LËNDA: “Bazat e Veterinarisë” klasa 10- 11

 1. Plotësoni vendet bosh me fjalën e duhur në fjalinë e mëposhtme. Atrofia është proces patologjik regresiv, që shprehet me____________________ e vëllimit të indeve ose organeve si dhe me ______________e veprimtarive të tyre. (2 pikë)


Yüklə 281.88 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin