Азяр­бай­ъан Мил­ли Елм­ляр Ака­де­ми­йа­сы Фял­ся­фя, Сосиолоэийа вя Щц­гу­г Инс­ти­ту­ту
Yüklə 4.24 Mb.
səhifə35/36
tarix23.02.2016
ölçüsü4.24 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36

Мамед-заде И.Р. О философии (Соvременные подходы, тенденции и перспектиvы). Баку, Текнур, 2012, 195 с.


В нынешнюю эпоху много размышляют о том, что есть философия, для чего она нужна, полезна ли она. Как праvило, философы уvерены v том, что она способстvует разvитию науки, культуры и образоvания. По их мнению, она vлияет на сознание общестvа, сама яvляется наукой, vыступает как язык междисциплинарных исследоvаний, позvоляет рассчитать риски и перспектиvы и т.д. Однако, судя по опросам общестvенного мнения, немало и тех, кто считает, что v эпоху рынка и глобального капитализма философия, культура и мораль бесполезны. Размышления над этими vопросами, протиvоречиями vо мнениях экспертоv и общестvенным мнением приvодят нас к следующим тезисам, которые будут интересны для читателя. Во-перvых, тезис о необходимости философии для разvития науки, культуры и просvещения будет по-прежнему доминирующим. Другое дело, что v разные vремена и на различных пространстvах ее полезность и необходимость понимаются по-разному, а потому нужно соотносить, сраvниvать эти понимания, что v сvою очередь, приvодит к поvышению качестvа философии vо vсех регионах. Во-vторых, философия – это наука, но не только, так как она проблематизирует vсе, v том числе и то, яvляется ли сама наукой. В треть-их, v мире многое меняется, но остается спрос на качестvенную философию и идеи. Предполагаем, что и v нынешних услоvиях он будет доминироvать v сознании…

Rzayeva R.O. Rus ve Azerbaycan Kaynaklarında Türk Modernleşmesi. Ankara, Otorite, 2012, 271 s.
Kitabda Rzayevanın 10 ildən artıq zaman kəsiyində apardığı və Azərbaycan, Türkiyə türkcəsində, rus, ingilis dilində nəşr edilən tədqiqatların sadəcə Türkiyə türkcəsində olanların bir qismi toplanmışdır. Türkiyə cəmiyyəti, mədəniyyəti və dili haqqında olan bu tədqiqatlar Roida Rzayevanın respublikamızda və respublikamızdan kənarda beynəlxalq konfrans və tədbirlərdə müzakirələrə çıxardığı məsələlərdir. 5 fəsildən ibarət olan bu əsərdə 313 ədəd müxtəlif dillərdə mənbə və ədəbiyyatdan istifadə olunmuşdur.

Əsərdə müasirlik anlayışı, ictimai proseslər və xüsusilə də modernləşmə, ictimai şüur, modernizm, postmodernizm və postmodern, multikulturalizm, Şərq və Qərb və s. kimi müasir zamanda aktual olan bir sıra məsələlərlə yanaşı mütəfəkkirlər, dövrlərinin onlara və onların dövr və mühitlərinə təsirindən bəhs edilir.

Kitabda əsas iki istiqamət götürülmüşdür. Fəlsəfə və şərqşünaslığın bir qolu olan türkologiyanın kəsişməsində aparılan tədqiqatları ehtiva edən elmlərarası tədqiqatdır. Eyni zamanda hər bir tədqiqat da ayrılıqda elmlərarası təhlilin nəticəsidir. Qeyd edilən tədqiqatlar fəlsəfə, sosiologiya, kulturologiya, türkologiyanın məfhum və üsullarından, elmlərarası tədqiqat dilindən istifadə olunaraq fəlsəfənin köməyi ilə aparılmış, yəni fəlsəfi təhlilə müraciət edilmişdir.
Dünya fəlsəfəsi kontekstində İslam bölgəsi fəlsəfəsinin tədqiqi və tədrisi problemləri. Konfrans materialları. Bakı, Təknur, 2011.
Toplu AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutunun YUNESKO-nun təsis etdiyi “Dünya fəlsəfəsi kontekstində İslam bölgəsi fəlsəfəsinin tədqiqi və tədrisi problemləri” mövzusunda 19 noyabr 2011-ci il tarixdə keçirilmiş elmi-nəzəri seminarda olan məruzə və çıxışları ehtiva edir. Qeyd edək ki, eyni mövzuda toplular 2008 və 2010-cu illərdə nəşr edilmişdir. Topluya daxil edilmiş məqalələr tədqiqatçıların azad seçimləri ilə şərtlənən müxtəlıf fikir və mövqeləri əks etdirir.

«Müasir dünyada mədəniyyətlərin müxtəlifliyi və dialoq fəlsəfəsi» mövzusunda Beynəlxalq konfransın materialları. Bakı, Təknur, 2012.

07-09 aprel 2011-ci il tarixdə Bakıda keçirilən mötəbər «Ümumdünya mədəniyyətlərarası dialoq» Forumu çərçivəsində Avropa, Asiya və Afrikanın tanınmış filosoflarının iştirakı ilə «Müasir dünyada mədəniyyətlərin müxtəlifliyi və dialoq fəlsəfəsi» mövzusunda Beynəlxalq konfransın məruzələri kitab halında çap edilib. Qeyd edək ki, Bakıda keçirilmiş Mədəniyyətlərarası dialoq üzrə dünya forumu Azərbaycanın təşəbbüsünə söykənir ki, bu təşəbbüsü Birləşmiş Millətlərin Sivilizasiyalar Alyansı, YUNESKO, Avropa Şurasının Şimal-Cənub Mərkəzi və İSESKO dəstəkləyib.


Mahmudov M., Şabanov Z., Ələkbərov F. İdarəetmə nəzəriyyəsi. Ali məktəblər üçün dərslik. Bakı, Elm və təhsil, 2012, 344 s.
Azərbaycanda idarəetmənin ayrı-ayrı sahələri ilə bağlı olan bir sıra kitablardan fərqli olaraq bu kitabda idarəetmənin bütün sahələri konspektləşdirilib. Eyni zamanda dərslikdə başqa dövlətlərin idarəetmə nəzəriyyələri ümumiləşdirilərək müqayisələr aparılmış, idarəetmənin qanunları, funksiyaları, metodları, qərarların qəbulu təhlil olunmuş və onun cəmiyyətin həyatındakı rolu göstərilmişdir. Kitabda Azərbaycan xalqının idarəetmə təfəkkürünün yaranması və inkişafı, Azərbaycan Cümhuriyyəti və müstəqilliyimizin yeni dövründə demokratik idarəetmə prinsipləri də öz əksini tapmışdır.
Quliyev A. Hüquq sosiologiyası. Bakı, Qanun, 2012, 504 s.
Kitabda hüquq sosiologiyasının ümumi kursu – ümumsosioloji və xüsusi elmi metodlar, eləcə də dövlətin və hüququn ümumi nəzəriyyəsinin müddəaları əsasında sosial institut kimi hüququn fəaliyyət problemlərini tədqiq edən sosioloji elm sahələrindən bəhs edilir. Müəllif hüquq sosiologiyasının və onun əsas konsepsiyalarının formalaşması və inkişaf tarixini nəzərdən keçirir, onun təkmilləşdirilməsi perspektivlərini təhlil edir, Azərbaycan Respublikasında müasir hüquqi situasiya ilə bağlı məsələlərin geniş spektrinə toxunur.
Mir-Bağırzadə S.A. İncəsənət tarixi. Dərslik. Bakı, MSA, 2012.
Təqdim olunan kitab dərslik kimi nəzərdə tutulub, burada incəsənətin bütün növləri   təsviri incəsənət, dekorativ-tətbiqi incəsənəti, memarlıq, musiqi, teatr, kino və s. qədim dövrlərdən bu günlərə qədər öz əksini tapıb. Dərslik illüstrasiyalarla tamamlanır və tövsiyə olunan ədəbiyyatla verilir.
Dadaşova R. Beynəlxalq münasibətlərin müasir problemləri və BMT. Bakı, Təknur, 2012, 183 s.
Monoqrafiyada müasir dövründə problemlərindən olan güc siyasətinin tətbiqi, hərbi müdaxilə, beynəlxalq münaqişələr, beynəlxalq terrorizm kimi qlobal problemlər, ABŞ-ın Avrasiya siyasətinin, natosentrizm siyasətinin mahiyyəti, BMT ilə əməkdaşlıq edən regional və ya subregional təşkilatlarda hakim mövqe tutan dövlətin, məsələn, ATƏT-də, MDB-də Rusiyanın və ya NATO-da ABŞ-ın geopolitik maraqları araşdırılır, BMT-nin əsas və ixtisaslaşmış qurumlarının fəaliyyətinin gücləndirilməsi, islahatların keçirilməsi zəminində beynəlxalq münasibətlərin müasir problemlərinin həlli yolları göstərilir.
Müstəqil Azərbaycan 20 il: dövlət, ailə, qadın və uşaq siyasəti. Bakı, «Nurlar» NPM, 2012, 504 s.
Kitab Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin və AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutunun Azərbaycanın müstəqilliyinin 20 illiyi mövzusunda birgə keçirdikləri elmi-praktik konfransın materialları əsasında hazırlanmışdır.

Ulu Öndər Heydər Əliyevin irsi və politologiyanın aktual problemləri. Bakı, ADPU, 2012, 294 s.
Konfransda fəls.ü. e.d., prof. İ.RMəmmədzadə, fəls.ü. e.d., prof. Ə.M.Tağıyev, fəls.ü.f.d. R.O.Rzayeva, fəls.ü. e.d., prof. A.X.Mustafayev, fəls.ü. e.d. A.İ.Əsədov, tarix ü.e.d., prof. H.Əlibəyli, fəls.ü. f.d. H.İ.Abdallı, gənc tədqiqatçılardan S.Həsənov, T.Quliyev və başqaları tərəfindən ümummilli lider Heydər Əliyevin titanik fəaliyyətinin ayrı-ayrı aspektləri geniş təhlil olunur, dəyərli fikirlər irəli sürülür.

Tağıyev Ə, Seyidov M. Siyasət nəzəriyyəsi. Bakı, 2012, 228 s.
Kitab müasir siyasətin aktual problemlərinə həsr olunmuşdur. Burada mövzular çox qısa və konkret şəkildə, hamının başa düşə biləcəyi tərzdə şərh və təhlil olunmuşdur. Müəlliflər uzun illərin təcrübəsi əsasında belə bir qənaətə gəlmişlər ki, problem nə qədər sadə dillə izah edilirsə, o bir o qədər anlaşıqlı və başadüşülən olur. Ona görə də onlar kitabda bu prinsipə çox ciddi şəkildə əməl etməyə çalışmışlar.
Tağıyev Ə.M. Fəlsəfə (dərs vəsaiti). Bakı, 2012, 385 s.

Vəsait proqramda nəzərdə tutulmuş mövzuların əksəriyyətini özündə əks etdirir. Onun bir xüsusiyyəti də universitetin profili ilə əlaqədar olmasıdır. Burada mədəniyyət problemlərinin təhlilinə və şərhinə də xeyli yer ayrılmışdır. Müəllif azərbaycançılıq mövqelərindən çıxış edərək tamamilə yeni və orijinal bir vəsait hazırlamışdır.


Mirabdullayev A.M. Müstəqil Dövlətlər Birliyi müasir beynəlxalq münasibətlərdə. Bakı, Elm, 2012, 196 s.

Monoqrafiyada XX yüzilliyin 90-cı illərində müasir beynəlxalq münasibətlərdə baş vermiş qlobal xarakterli ictimai-siyasi proses və hadisələr təhlil edilir, SSRİ-nin dağılması prosesində sosialist məkanında gedən dəyişikliklərin dünya siyasətinə təsiri açıqlanır, postsovet məkanı dövlətlərini birləşdirən MDB-nin siyasi-hüquqi təbiəti, quruluşu və fəaliyyət mexanizmi kimi məsələlərə aydınlıq gətirilir, habelə yaranan yeni dövlətlərin, o cümlədən də Azərbaycan Respublikasının müasir geosiyasi müstəviyə çıxması yolları işıqlandırılır.


Quliyev A.İ. Azərbaycanın siyasi-hüquqi fikrində dövləti idarəetməyə dair ideyalar. Bakı, Qanun, 2011, 280 s.
Tədqiqat əsəri Azərbaycanın siyasi-hüquqi fikrində dövləti idarəetməyə dair ideyaların ilkin rüşeymlərinin təşəkkülü, formalaşması ilə bağlı məsələlərin təhlilindən bəhs edir. Kitabda Azərbaycanın qədim siyasi-hüquqi abidələrində, habelə erkən Orta əsrlərdə, feodalizmin inkişafı və tənəzzülünün başlanğıcı dövrlərində Azərbaycanın görkəmli mütəfəkkirlərinin siyasi-hüquqi görüşlərində dövləti idarəetmə haqqında fikirlərin tədqiqinə xüsusi yer verilir.
Rüstəmova A. İctimai inkişaf və dil. Bakı, Təknur, 2012, 144 səh.
Monoqrafiyada ictimai inkişafda dilin rolu məsələləri araşdırılır. Modernləşmə, kommunikasiya, milli identikliyin formalaşmasında dil amili problemləri nəzərdən keçirilir. Multimədəni cəmiyyətlərdə dil proseslərinin müasir dövr üçün mühüm mahiyyəti nəzərə alınaraq bu sahəyə aid problemlər təhlil edilir, demokratik konsolidasiya və dil məsələlərinin aktual aspektləri araşdırılır.

Əzimova R. İnsanşünaslıq – XXI əsrin elmidir (sintezin məna təşkil edən konstantlarının axtarışında). Bakı, Təknur, 2012, 156 s.
İnsanşünaslıq insan haqqında biliklər sistemi kimi XXI əsrin həyat sosiologiyası çərçivəsində aktuallaşmışdır. Monoqrafiyada məsələnin qoyuluşu olaraq İnsanşünaslığın sintetik elm kimi predmetinin əsas mənayaradıcı konstantları nəzərdən keçirilir. Həyat fəlsəfəsi, insan təbiətinin psixoloji potensialı və antropoloji pedaqogika İnsanşünaslığın qarşılıqlı nüfuz edən əsas baza bilikləri kimi təhlil olunur.
Şirinov A. Sosial zaman və sosial məkan. Bakı, Təknur, 395 s.
Monoqrafiyada fəlsəfi ədəbiyyatda qismən az izlənilmiş sosial zaman və sosial məkan problemindən bəhs olunur. Bütün elmlər üçün fundamental əhəmiyyətə malik olan zaman və məkan kateqoriyaları ilə, xüsusən ictimai və humanitar elmlər üçün metodoloji əhəmiyyət kəsb edən sosial zaman və sosial məkan kateqoriyalarının əlaqəsi və fərqi göstərilir. Sosial zamanın və sosial məkanın insanın və cəmiyyətin yaranması ilə meydana gəlməsi tarixi araşdırılır. Mədəniyyətin, elmin yaranması və inkişafında sosial zaman və sosial məkan amillərinin rolu məsələsinə diqqət yetirilir və onların əlaqəsindən bəhs olunur. İnsanın yaşadığı sosial zamanı və sosial məkanı dərk etməsinin və öz fəaliyyətini bu istiqamətdə qura bilməsinin əhəmiyyəti göstərilir. Cəmiyyətin təşkilinin və idarə olunmasının sosial məkana və sosial zamana göstərdiyi təsir araşdırılır.
Azərbaycanda qadın məsələsi. Bakı, Təknur, 2012, 385 s.
«Azərbaycanda qadın məsələsi (XX əsrin 90-cı illərindən bu günə qədər)» kitabı AMEA «Müasir fəlsəfə problemləri» şöbəsinin «Gender kitabxanası» seriyasından 20-ci, «Azərbaycanda qadın məsələsi» seriyasından 5-ci nəşr olunmuş kitabıdır. Şöbə bu kitab ilə XIX-XX və XXI əsrlərin əvvəllərində Azərbaycan mədəniyyətində qadın məsələsinin araşdırılmasını başa vurur.
Мирабдуллаеv А.М. Расстаноvка сил v постсоvетском пространстvе: Российская Федерация и страны СНГ. УАН, София, 2012, 352 с.
Аvтор этой монографии попытался рассмотреть vсе спектры динамики разvития стран v постсоvетском пространстvе, на осноvе конкретных фактоv охарактеризоvать некоторые ключеvые напраvления курса vнешнеполитического vоздейстvия России на территории быvшего СССР, механизм формироvания и функционироvания стран СНГ как метод этого vоздейстvия, стратегические приоритеты и намерения v регионах Центральной Азии и Закаvказья. Особое vнимание уделено разvитию vзаимоотношений Азербайджанской Республики после приобретения ее незаvисимости.
«Azərbaycanda hüquqi dövlət quruculuğu və qanunçuluq – 2020: Gələcəyə baxış» mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları /elmi red. İ.V.Vəliyev, H.S.Qurbanov. Bakı, Təknur, 2012, 284 s.
Konfransda fəls. ü.e.d., prof. İ.R.Məmmədzadənin, hüquq ü.e.d., prof. B.Ş.Zahidovun, hüquq ü.e.d., prof. İ.V.Vəliyevin, hüquq ü.e.d., prof. H.S.Qurbanovun, fəls. ü.e.d. F.T.Qurbanovun, hüquq ü.e.d., prof. V.N.Qriqoryevin, hüquq ü.e.d., prof. N.Q.Suruxnovun, hüquq ü.e.d., prof. M.N.Əliyevin, hüquq ü.e.d., Ə.İ.Hüseynovun, fəls. ü.f.d. R.O.Rzayevanın, hüquq ü.f.d. M.N.Seyidovun, hüquq ü.f.d. F.M.Məmmədovun və b. elmin müxtəlif sahələrini əks etdirən məruzələri dinlənilmiş və maraqlı fikir mübadiləsi olmuşdur.


Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının

dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən elmi nəşrlər

qarşısında məqalələrin qəbulu ilə bağlı qoyduğu tələblər:


 1. Məqalələr Azərbaycan, rus, türk və ingilis dillərində çap olunmuş şəkildə və elektron variantda təqdim olunmalıdır. Məqalənin yazıldığı dildən əlavə digər 2 dildə xülasəsi verilməlidir. Məqalələrin həcminin 8-10 səhifə, xülasələrin 5-8 sətir olması tövsiyə olunur.

 2. Məqalələrin müxtəlif dillərdə olan xülasələri bir-birinin eyni və məqalənin məzmununa uyğun olmalıdır. Xülasələr elmi və qrammatik baxımdan ciddi redaktə olunur.

 3. Mövzu ilə bağlı elmi mənbələrə istinadlar olmalıdır. Məqalənin sonunda verilən ədəbiyyat siyahısı ya əlifba ardıcıllığı ilə yaxud istinad olunan ədəbiyyatların mətndə rast gəlindiyi ardıcıllıqla nömrələnməli və məsələn, [1] və ya [1, s.119] kimi işarə olunmalıdır. Eyni ədəbiyyata mətndə başqa bir yerdə təkrar istinad olunarsa, onda istinad olunan həmin ədəbiyyat əvvəlki nömrə ilə göstərilməlidir.

 4. Məqalə müəllifin işlədiyi kafedrada yaxud şöbədə müzakirə olunmalı və iclasın protokolundan çaxarış redaksiyaya təqdim edilməlidir

 5. Məqalələrin mətnləri Azərbaycan dilində latın əlifbası, rus dilində kiril əlifbası və ingilis dilində ingilis (ABŞ) əlifbası ilə Times New Roman – 14 şrifti ilə 1,5 intervalla yığılmalıdır.

 6. Məqalələr rəyçilərin gizli rəyindən sonra sahə redaktoru və ya redaksiya heyətinin mütəxəssis üzvlərindən biri tərəfindən çapa təqdim olunur.

 7. Elmi məqalələrin sonunda elm sahəsinin və məqalənin xarakterinə uyğun olaraq işin elmi yeniliyi, tətbiqi əhəmiyyəti, iqtisadi səmərəsi və s. aydın şəkildə verilməlidir.

 8. Hər bir məqalədə UOT indekslər və ya PACS tipli kodlar və açar sözlər göstərilməlidir. Açar sözlər üç dildə verilməlidir.

 9. Məqalələrdə müəllif(lər)in adı və soyadı, işlədiyi müəssisə və onun ünvanı, müəllifin elektron poçt ünvanı göstərilməlidir.

 10. Məqalələrin sonundakı ədəbiyyat siyahısında son 5-10 ilin elmi məqalələrinə, monoqrafiyalar və s. istinadlara üstünlük verilməlidir.

 11. Jurnalda baxılan elm sahəsində qabaqçıl olan dünya ölkələrindən daxil olan məqalələrin çapına da yer verilir.

 12. Jurnal yalnız öz profilinə uyğun məqalələri dərc edir.


Yuxarıda göstərilən şərtlərə uyğun olmayan məqalələr redaksiya
heyəti tərəfindən qəbul edilmir

Требования Высшей Аттестационной Комиссии при Президенте

Азербайджанской Республики к научным изданиям при

приеме статей, отражающих основное содержание диссертации: 1. Статьи должны быть представлены на азербайджанском, русском, турецком, английском языках в напечатанном виде и электронном варианте. К статье, написанной на одном языке, должны быть даны резюме на двух языках. Рекомендуется статьи представлять объемом 8-10 страниц, а резюме 5-8 строчек.

 2. Резюме к статьям на различных языках должны быть идентичные и соответствовать содержанию статьи. Статьи должны быть тщательно отредактированы с научной и грамматической точек зрения.

 3. Должны быть ссылки на научные источники, связанные с темой. Список литературы, приведенный в конце статьи должен быть дан в алфавитном порядке или пронумерован в порядке встречающейся в тексте ссылки на литературу, как например, (1) или (1, с.119). Если в статье встречаются повторные ссылки на одну и ту же литературу, тогда эта литература должна быть дана под предыдущим номером.

 4. Статья должна быть обсуждена на кафедре или отделе, где работает автор и выписка из протокола собрания должна быть представлена редакции.

 5. Текст статей на азербайджанском языке должен быть дан латинским алфавитом; на русском языке – кириллицей; английском языке – английским алфавитом (США), Times New Roman– 14 шрифтом 1,5 интервала.

 6. Статьи могут быть представлены к печати после получения тайного отзыва со стороны отраслевого редактора или специалиста из членов редакционного совета.

 7. В конце статьи автор должен сказать о научной новизне работы, прикладном значении, экономической пользе, соответсвующей характеру статьи.

 8. В каждой статье должны быть даны индексы типа УДК и PACS, а также ключевые слова на трех языках.

 9. В статье должны быть указаны имя и фамилия, место работы и его адрес и электронная почта.

 10. В списке литературы предпочтение должно быть дано ссылкам из статей, монографий и т.д., написанных за последние 5-10 лет.

 11. В журнале помещаются статьи, поступающие из разных стран мира с развитой наукой.

 12. Журнал печатает статьи, соответствующие его профилю.


Статьи, не отвечающие вышеизложенным требованиям,

не принимаются редакционным советом.


Requirements of the Supreme Attestation Commission under the

Azerbaijan Republic President to be fulfilled at acceptance of the

articles comprising the basic conclusions of the theses by the scientific

editions recommended for publication

1. Articles should be submitted in Azerbaijani, Russian, Turkish, English languages in printed form and electronic version. In addition to the article written in one language, two summaries of it in other languages are to be presented. It is recommended to present an 8-10 page articles and summary in 5-8 lines.

2. Summaries to articles in different languages should be identical and in conformity with the contents of the article. The articles should be carefully edited from the scientific and grammar point of view.

3. There should be references to the scientific sources connected to the theme. Literature list cited at the end of the article is to be given either alphabetically or numbered in order of reference to literature met in the text, as for instance (1) or (1, p.119). If in the article there are met the repeated references to one and the same literature, this literature should be given under the previous number.

4. Article is to be discussed in a chair or department where the author works, an extract from the minutes is to be submitted to the editorial board.

5. Text of the articles in Azerbaijani should be typed by Latin alphabet, in Russian – by Cyrillic alphabet, in English – by English alphabet (USA), Times New Roman – 14 font, 1,5 line spaced.

6. Articles may be submitted to the press after receiving the secret reference on the side of the branch editor or an expert from the members of the editorial staff.

7. In conclusion of the article the scientific innovation of the work, importance of applying, economic advantage corresponding to the scientific field and character of the work should be clearly indicated.

8. In every article the indices of UDC and PACS type, as well the keywords in three languages should be indicated.

9. In article an author's name, surname, his work and home addresses and e-mail are to be indicated.

10. In Literature List the preference should be given to references from the articles, monographs and oth. written for last 5-10 years.

11. In the journal there is a room for the articles coming in from the different countries of the work with advanced science.

12. The journal publishes only those articles which are in conformity with its profile.


Articles not meeting the above mentioned reguirements

are not accepted by the editorial board.


Elmİ

Əsərlər
Beynəlxalq elmi-nəzəri жurnal
2 (19), 2012
Kompyuter tərtibatı və dizayn:
MEHRİBAN ƏLİYEVA
Redaktorlar: Gülarə Axundova, Xuraman Turabova, Svetlana Cabbarlı,

Rəhİlə Həsənova, Solmaz Qurbanova, Səbİnə Mustafazadə,

Şura Məmmədova, Almaz Həsənova, Şəfəq Haciyeva, Məlahət Tağiyeva

SCIENTIFIC

WORKS
The international scientific and theoretical journal
2 (19), 2012
Printing and design:
Mehriban ALIYEVA
Editors: Gulara Akhundova, Khuraman Turabova, Svetlana Jabbarly,

Rahila Hasanova, Solmaz Gurbanova, Sabina Mustafazade,

Shura Mammadova, Almaz Hasanova, Shafag Hajiyeva, Malahat Tagiyeva


yığılmağa verilmişdir: 04.03.2013

Çapa imzalanmışdır: 15.04.2013

Kağız formatı: 60x84 16/1.

Çap vərəqi: 20,3. Tirajı 200.


Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutunun

İnformasiya və Nəşriyyat şöbəsində nəşr olunmuşdur.

Şöbə müdiri: fəlsəfə doktoru Adil Həşimov,

tel.: 050-337-74-33

Ünvan: H.Cavid pr-ti 31.

Tel.: (99412)539-28-74

E-mail: phillaw@phill.ab.az


Submitted to collection: 04.03.2013

Sent to the press: 15.04.2013

Paper format: 60x84 16/1

Print sheet: 20,3

Copies: 200

Published in the Information and

Publishing department of

IPSL of ANAS

Department chief: doctor of philosophy Adil Hashimov, phone: 050-337-74-33

Address: H.Javid ave. 31.

Phone: (99412) 539-28-74

E-mail: phillaw@phill.ab.az Məqalə fəlsəfə ü.e.d. Tahirə Allahyarova tərəfindən çapa məsləhət görülüb.

 Məqalə fəlsəfə ü.e.d. Dilarə Müslümzadə tərəfindən çapa məsləhət görülüb.

 Məqalə fəlsəfə ü.e.d., prof. İlham Məmmədzadə tərəfindən çapa məsləhət görülüb.

* В значении «дух времени», «эпоха». – Прим. Р.Р.О.

 Məqalə fəlsəfə ü.e.d. Əli Abasov tərəfindən çapa məsləhət görülüb.

 Məqalə fəlsəfə ü.f.d. Roida Rzayeva tərəfindən çapa məsləhət görülüb.

 Məqalə fəlsəfə ü.f.d. Nurəddin Rəhimov tərəfindən çapa məsləhət görülüb.

 Məqalə fəlsəfə ü.e.d.,prof. İlham Məmmədzadə tərəfindən çapa məsləhət görülüb.

 Məqalə fəlsəfə ü.e.d. Füzuli Qurbanov tərəfindən çapa məsləhət görülüb.

 Məqalə fəlsəfə ü.e.d. Rəhman Bədəlov tərəfindən çapa məsləhət görülüb.

Məqalə fəlsəfə ü.e.d. Sakit Hüseynov tərəfindən çapa məsləhət görülüb.

 Məqalə fəlsəfə ü.e.d. Sakit Hüseynov tərəfindən çapa məsləhət görülüb.

 Məqalə fəlsəfə ü.e.d., prof. Əlikram Tağıyev tərəfindən çapa məsləhət görülüb.

 Məqalə fəlsəfə ü.f.d. Sərdar Mustafayev tərəfindən çapa məsləhət görülüb.

 Məqalə filologiya ü. e.d. İsmayıl Kazımov tərəfindən çapa məsləhət görülüb.

 Məqalə fəlsəfə ü.f.d. Roida Rzayeva tərəfindən çapa məsləhət görülüb.

 Məqalə fəlsəfə ü.e.d., prof. İlham Məmmədzadə tərəfindən çapa məsləhət görülüb.


*Следует подчеркнуть, что данное издание включало весьма добротные для того времени переводы основных работ Гегеля. Ряд этих переводов не утратили своей ценности и по сей день. Одним из таких примеров является ставший классическим перевод Г.Шпета гегелевской «Феноменологии духа» (4, т. 4).

Məqalə fəlsəfə ü.e.d., prof. İlham Məmmədzadə tərəfindən çapa məsləhət görülüb.

1 Маркс К. («Grundrisse»: основания критики политической экономии» (набросок).

2 Утверждалось, что Маркс уже сделал это в «Grundrisse», который послужил ранней версией проекта, сформулированного в «Капитале». См.: Mark E. Meaney. Capital as Organic Unity: The Role of Hegels Science of Logic in Marxs «Grundrisse». Dordrecht: Kluwer, 2002. Основной тезис Мини состоит в том, что, формулируя критику политической экономии в «Grundrisse», Маркс критически освоил гегелевскую «Науку логики». См.: Мини. Там же. См.также: Hiroshi Uchida. Marxs «Grundrisse» and Hegels Logic». London: Routledge, 1988.

3 См.: Georg Lukacs. Hegels Dialektik “mitten im Dцnger der'Widerspruche”, Zur Ontologie Des Gesellschaftlichen Seins - Erster Halbband.

4 Ленин В.И. 0 значении воинствующего материализма //Полное собрание сочинений, т. 45, с. 30.

5 См: Karl Korsch. Marxism and Philosophy. London: NLB, 1972, p.29.

6 Ильенков Э.В. Диалектика абстрактного и конкретного в «Капитале» К.Маркса. М.: Изд-во АН СССР, 1960, с. 243-244.

7 Ilyenkov E.V. Dialectical Logic: Essays on Its History and Theory, (Trans. by H.Campbell Creighton). M.: Progress Publishers, 1977.

8 Ильенков Э.В. Диалектическая логика. Очерки истории и теории. М.: Политиздат, 1974, с.1 и 4. «Логика обязана показать, как развивается мышление, если оно научно, если оно отражает, т.е. воспроизводит в понятиях существующий вне и независимо от сознания и воли предмет...»; Ilyenkov E.V. Dialectical Logic…, p.7.

9 См. Akselrod (Ortodoks) L.I.Spinoza and Materialism in «Spinoza in Soviet Philosophy».(Selected and translated by George L. Kline). New York: Humanities Press, 1952, pp.61-89; Spinoza and Materialism in "Red Virgin Soil," 1925, No 7, pp.144-168.

10 Deborin A.M. Spinozas World-View in «Spinoza in Soviet Philosophy: A Series of Essays». (Selected and translated and with an introduction by George L.Kline) London: Routledge and Paul, 1952, pp.90-119. A translation of «Mirovozzreniye Spinozy» in Vestnik kommunisticheskoi akademi», Bk. 20 (1927), pp.5-29.

11 См. «Marx and His Discoveries» «Louis Althusser «Reading Capital».

12 Теория познания как отражения, введенная в марксизм Энгельсом, восходит по крайней мере к греческой философии. Оно упоминается Платоном в «Государстве», где Сократ говорит о зеркале, которым можно водить по сторонам, чтобы в нем отражались различные вещи.

 Məqalə fəlsəfə ü.f.d. Roida Rzayeva tərəfindən çapa məsləhət görülüb.

13 Abdülkerim Kuşeyrî,
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə