Азяр­бай­ъан Мил­ли Елм­ляр Ака­де­ми­йа­сы Фял­ся­фя, Сосиолоэийа вя Щц­гу­г Инс­ти­ту­ту
Yüklə 4.24 Mb.
səhifə16/36
tarix23.02.2016
ölçüsü4.24 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   36

Nəticə: Son illərdə bir sıra tədqiqatçılar öz diqqətini TSSR-nın neyrobiologiyasında cəmləmişdir. Hərbi stress simpato - adrenal (SAS) və hipotalamo - hipofiz - böyrək­üstü vəz (HHBS) sistemlərin aktivləşməsinə gətirib çıxarır. Bu sistemlərin enerji təsirinin məqsədi beyin və əzələlərin enerji ilə təmin olunmasından, diqqət və yad­daşın aktivləşməsindən ibarətdir. Bu zaman aşağıdakı hallar qeyd olunur: plazmanın katexolaminlərinin səviyyəsinin artması, beyin noradrenalinin səviyyəsinin azalması, 3 - metoksi - 4 - hidroksfenilqlikol hasilatının artması, beyində serotonin və dopamin səviyyələrinin azalması, asetil­xolin səviyyəsinin artması, endogen opioid peptidləri və antinosiseptiv sistemlərin digər media­torlarının səbəb olduğu analgeziya.

Uzun müddətli stress zamanı noradrenalinergik neyronların hiperaktivliyi stress faktorlarına, xüsusilə də bu və ya digər dərəcədə müharibə ilə bağlı olan faktorlara qarşı hiperhəssas olan formalaşmış patoloji sistem şəklində təhkim olunur. Noradrenalinergik sistemin hiperaktivliyi travmatik hadisələrin təkrar yaşanmasından irəli gələ bilər. Hiperhəyəcanlanma vəziyyəti yarandığı təqdirdə müharibə ilə bağlı olan yaddaş mexanizmlərinin reaktivləşməsi baş verir.Açar sözlər: təsir vasitələri, münaqişəli vəziyyət, psixi sarsıntı, sosial gözləmələr, mənəvi yaşantılar, məmnuniyyət hissi, psixoterapevtik müalicə, nevroloji pozuntular.
İstifadə olunmuş ədəbiyyat
1. Воробьев А. Разработка методов и средств предупреждения боевых психических травм в армии США // Зарубежн. воен. обозр. 1992, № 3-5, с. 43-45.

2. Fisre S. Social Cognition and Social Perception // Annual Review of Psychology, 1993, Vol.44, p.155 -194.

3. Бродченко О.И. Влияние психологических особенностей личности на восприятия социаль­ных ситуаций: дисс. ...канд. психол. наук. М., 1996, 128 с.

4. Новиков Б.С., Боченков А.А., Черемянин С.В. Психофизиологическое обоснование проблемы коррекции и реабилитации участвовавших в боевых действиях военнослужащих // Воен.-мед. журн. 1997, №3, с.53-56.

5. Римко Л. Влияние боевых психологических травм на боеспособность и мо­раль­но-психологическое состояние войск //Информ. сб. М., 1991, №3.

6. Психология экстремальных ситуаций: Хрестоматия. Минск, Харвест, 1999, 398 с.

7. Солсо Р., Джонсон Х., Билл К. Экспериментальная психология: практический курс. СПб., 2001, 246 с.

8. Иванов А.Л., Рубцов В.В., Жуматий Н.В. Психологические последствия участия военнослужащих в боевых действиях в Чеченской Республике и их медико-психолого-социальная коррекция. М.: Наука, 2006, 280 с.

9. Boardman S., Horowits M.J. Constructive Conflict Management and Social Problems: An İntroduction // Journal of Social Issues. Vol. 50, No.1. 1994, p.1-12.

10. Kardiner A. The Traumatic Neuroses of War. N.Y., 1941, p.211.

11. Sherif M. Social İnteraction. Process and Products. 1967, p.402.

12. Smith E., Medin D. Categories and Concepts. L.: Harvard Univ. Press. 1981, p.238.

13. Kold D. To Be a Mediator: Expressive Tactics in Mediation // Journal of Social Issues. Vol.41, No.2. 1985, p.11-26.

Ильхам Мирзоев
Экспериментальный анализ адаптации к социальной

среде участников Карабахской войны
Резюме
Психологическая помощь и медицинская реабилитация позволяют облегчить процесс адаптации военнослужащих, участвовавших в боевых действиях. Посттравматический синдром – это центральное звено в подходе к проблеме социально-психологической адаптации участников военных действий. Именно на разрешение этого вопроса необходимо сосредоточить внимание специалистов – медиков и психологов. Поэтому они рекомендуются в качестве основных направлений психосоциальной работы с данной категорией населения.

Основой морально-психологического состояния участников боевых действий являются духовные ценности, доминирующие в государстве и обществе и воспринятые личностью. Исходя из этого, под морально-психологическим состоянием следует понимать интегральную, временную, динамическую характеристику реального состояния индивида, коллектива, общества, включающую в себя совокупность элементов его сознания, сформированного под воздействием военно-политических, социальных, экономических и других факторов, проявляющихся в их активности, и выступающих как степень реализации морально-психологического потенциала при решении конкретных задач.


Ключевые слова: методы воздействия, конфликтная ситуация, психическое расстройство, социальные ожидания, психотерапевтическое лечение, неврологическое расстройство.
Ilham Mirzoyev
Еxperimental analysis of social adaptation among

the participants of the Karabakh war
Summary
Psychological assistance and medical rehabilitation can facilitate the adaptation of servicemen. Post-traumatic stress syndrome is a central element in the approach to the problem of socio-psychological adaptation of the parties to the hostilities, and namely resolution of this issue must be in the focus of attention of the professionals - doctors and psychologists. Therefore they are recommended as the main directions of psychosocial work with this category of population.

The basis of the moral-psychological state of the combatants are the spiritual values that dominate in the State and society, and perceived by personality. Proceeding from this, under the moral and psychological state it should be understood the integral, temporal, dynamic characteristic of a real state of the individual, collective, society, which includes a set of elements of his consciousness, formed under the influence of military, political, social, economic and other factors that are manifested in their activity, and serving as the extent of realization of the moral and psychological potential for solution of the specific tasks.


Keywords: methods of influence, conflict situation, psychological disorder, social expectations, a sense of satisfaction, psychotherapy, neurotic disorder.
UOT 159.9
Vüqar Muxtarov

Polkovnik-leytenant

Müdafiə Nazirliyinin Təhsil, Tədris və

Elmi Tədqiqatlar idarəsi
Lokal müharиbə və hərbи münaqиşələrdə düşmənиn

иnformasиya-psиxolojи təsиrиnиn qarşısının alınması
XX əsrin ortalarından etibarən elmi tərəqqi və informasiya texnologiyalarının inkişafı dövlətlər arasında informasiya-psixoloji mübarizənin imkanlarını daha da artırmışdır. Müasir şəraitdə informasiya, psixoloji, kiber və s. əməliyyatların təsir effektini nəzərə alaraq respublikamızın dövlət orqanlarının, Silahlı Qüvvələrinin və başqa silahlı birləşmələrinin, digər aidiyyəti qurumlarının, eləcə də bütövlükdə cəmiyyətin düşmənin informasiya-psixoloji təsirindən qorunması zəruriyyət kəsb edir. Ölkəmizdə bu sahədə mövcud təcrübənin olmasına baxmayaraq, inkişaf etmiş dövlətlərin təcrübəsinin öyrənilərək müvafiq sistemləş­dirmə işlərinin aparılması baxımından zəruriyyət duyulur. İşğal olunmuş torpaqlarımızın müharibə yolu ilə azad edilmə məsələsinin hələ də gündəmdə olduğunu nəzərə alaraq məqaləmizdə lokal müharibə və hərbi münaqişələrin döyüş fəaliyyəti şəraitində düşmənin informasiya-psixoloji təsirinin qarşısının alınması problemlərinə baxılacaqdır.

Elmi araşdırmalar göstərir ki, döyüş fəaliyyəti şəraitində tətbiq olunan informasiya, psixoloji, kiber və s. əməliyyatlar ilk növbədə qarşı tərəfin qorxudulmasına, aldadılmasına onların arasında çaxnaşmanın salınmasına, öz rəhbərliyinə və komandanlığına qarşı etibarsızlığın, həmçinin öz qüvvələrinə inamsızlığın yaradılmasına yönəldilir (1, s.4). Eyni zamanda məlum olur ki, adı çəkilən əməliyyatlar, eləcə də dost və neytral dövlətlərin auditoriyalarına qarşı yönəldilmiş planlı təbliğat və psixoloji fəaliyyətdir. Qeyd olunan informasiya-psixoloji təsirin mahiyyətini və təsir effektini nəzərə alaraq onların qarşısının alınması böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Apardığımız təhlillər göstərir ki, döyüş fəaliyyəti şəraitində düşmənin informasiya-psixoloji təsirinin qarşısının alınması kompleks tədbirlər sisteminin həyata keçirilməsini əhatə edir. Bu kompleks tədbirlərə ilk növbədə qiymətləndirmə tədbirləri aiddir.

Müasir ordular düşmənin psixoloji aksiyalarını hələ sülh və ya böhran şəraitində ikən, əvvəlcədən müəyyən edir. Bu zaman düşmənin psixoloji aksiya vasitələrinin güc və xüsusiyyətləri, eləcə də informa­siya-psixoloji təsir kanalları qiymətləndirilir. Eyni zamanda psixoloji təsirə məruz qalacaq obyektlər və onların sosial, sosial-psixoloji və psixoloji xüsusiyyətləri nəzərdən keçirilir. Təcrübə göstərir ki, psixoloji təsir obyektləri qismində qoşunlarda əsgər, çavuş, qadın hərbi qulluqçular, zabit və generallar, cəmiyyətdə isə etnik, siyasi, ictimai, dini, konfessional və s. sosial qruplar mövcuddur. Bu mənada düşmən, qeyd olunan obyektlərə müvafiq informasiya-psixoloji vasitələrlə təsir göstərəcəkdir.

Bununla yanaşı hərbi əməliyyatlar zamanı komandanlığın yanlış və ya qeyri-dəqiq əmr və göstərişlər verməsi, yemək və s. təminat növünün çatışmazlığı, döyüşlərdə uzun müddət əvəz olunmadan və ya ehtiyat qüvvələr gəlmədən iştirak etmək və s. qoşunların mənəvi-psixoloji vəziyyətinə daha çox təsir göstərir. Düşmənin psixoloji əməliyyatlar mütəxəssisləri qoşunlarda mövcud bu kimi prosesləri və ya cəmiyyətdə baş verən hər hansı bir hadisələri psixoloji təsir vasitəsinə çevirə bilər. Eyni zamanda onlar qarşı tərəfin hər hansı bir uğursuzluğunu - məğlubiyyəti və ya böyük insan itkilərini, ölkədəki qeyri-stabilliyi öz xeyrinə istifadə edə bilər.

Təcrübə göstərir ki, ekstremal şəraitdə insan bilmədiyi (haqqında məlumatı olmadığı) hadisə ilə üzləşərsə onun vəziyyəti çaşqın davranışı ilə nəzarət edilməyən olur. Bu mənada döyüşçülər, eləcə də döyüş bölgəsində yaşayan yerli əhali düşmənin hiylə xarakterli informasiya-psixoloji təsir üsulları haqqında əvvəlcədən məlumatlandırılmalıdır. Bu səbəbdən qiymətləndirmə tədbirləri aparıldıqdan sonra müvafiq profilaktik tədbirlər həyata keçirilir. Bunun üçün ilk növbədə şəxsi heyətə vaxtlı-vaxtında düşmən psixoloji-aksiyalarının həqiqi məqsədi açıqlanılır, mövzu, vəzifə, forma və metodları izah edilir və s. Məsələn Sovet-Əfqanıstan müharibəsində (1979-1988) Sovet qoşunlarının hərbi idarəetmə orqanları düşmənin psixoloji təsirinin forma və metodlarını əvvəlcədən öyrənmiş və operativ şəkildə şəxsi heyətə çatdırmışlar. Bu zaman vizual müşahidə, efirin dinlənilməsi, aerofotoşəkillərin öyrənilməsi və s. yollarla toplanılmış informasiyalardan müvafiq qaydada istifadə edilmişdir (5, s.11).

Profilaktik tədbirlərə, o cümlədən qoşunlarda müvəqqəti (ştatdan kənar) olaraq mətbuat mərkəz­lərinin yaradılmasını aid etmək olar. II Rusiya-Çeçenistan hərbi münaqişəsində (1999-2000) döyüş bölgə­sində Rusiya qoşunlarında yaradılmış müvəqqəti mətbuat mərkəzi çoxsaylı jurnalistlərlə qarşılıqlı əlaqə yaratmışdır. Bu mərkəz Şimalı Qafqaz dairəsinin və qoşunların birləşmiş qruplaşmasının komandanlığı ilə əlaqə yaradaraq, həm jurnalistlərə obyektiv məlumatların hazırlanmasında, həm də qoşunların şəxsi heyə­ti­nin mənəvi-psixoloji vəziyyətinin düşmən informasiya-psixoloji təsirindən qorunmasına köməklik göstər­mişdir (6, s.24).

Profilaktik tədbirlərin növbəti elementi kimi informasiya-psixoloji təsir kanallarının bağlanılması çıxış edir. Bu məqsədlə döyüş bölgəsində hərbi qulluqçulardan fərdi radio, maqnitofon və mobil telefonlar alınır, rabitəçilərin, çaparların və s. şəxslərin fəaliyyəti ciddi nəzarət altına alınır. Məsələn, ABŞ - Şimali Koreya (1950-1953) müharibəsində amerikan komandanlığı «düşmənin xüsusi tədbirlərinə qarşı müdafiə metodları» təlimatına əsasən şəxsi heyətə düşmənin radio və səsyayımlarına qulaq asmağı, təşviqat materiallarını oxumağı qadağan etmişdir (7, s.382). I Rusiya-Çeçenistan hərbi münaqişəsində (1994-1996-ci illər) isə intensiv döyüşlərə hazırlıq dövründə düşmənin informasiya-psixoloji təsirindən qorunma məqsə­dilə şəxsi heyətdən radioqəbuledicilər alınmış və mülki şəxslərlə icazəsiz görüşlər qadağan edilmişdir (5, s.12).

Bu tədbirlərə eləcə də döyüş bölgəsinə jurnalistlərin icazəsiz buraxılmamasını aid etmək olar. İsrail-Livan (1982) müharibəsində İsrail rəhbərliyi Livanda baş verən hadisələr barədə verilən məlumatı maksimum məhdudlaşdırmışdır. Hərbi senzura gücləndirilmiş, yerli və xarici jurnalistlərin fəaliyyəti ciddi nəzarət altına alınmışdır (7, s.417). I İraq müharibəsində (1991) şəxsi heyətin mənəvi-psixoloji vəziyyətinin qorunub saxlanılması məqsədilə ABŞ qoşunlarına milli və xarici jurnalistlər buraxılmamışdır. Seçilmiş jurnalistlərə yalnız siyahısı ABŞ komandanlığı tərəfindən təsdiq edilmiş və hazırlaşdırılmış hərbi qulluqçular müsahibə vermişdir (7, s.427). II Rusiya-Çeçenistan hərbi münaqişəsində (1999-2000-ci illər) Rusiyanın bəzi mətbuat orqanları döyüşlərin dayandırılması barədə yanlış məlumat dərc edərək şəxsi heyətin mənəvi-psixoloji vəziyyətinə mənfi təsir göstərmişdir. Bu və digər səbəblərdən hissə və birləşmə komandirləri qeyri-rəsmi olaraq öz ölkəsinin bir sıra mətbuat orqanlarının «xidmətindən» imtina etmişdir (6,23).

Döyüş fəaliyyəti zamanı düşmənin informasiya-psixoloji təsirinin qarşısının alınmasının digər forması informasiya-psixoloji təsir vasitələrinin zəiflədilməsi və sıradan çıxarılmasıdır. Bu məqsədlə düşməninin informasiya-psixoloji təsir vasitələri ilk növbədə sərrast atəş (atıcı silah və ya top atəşi), aviasiya vasitəsilə bombalanma, eləcə də hər hansı bir təxribat yolu ilə sıradan çıxardıla bilər. Məsələn, ABŞ - Şimali Koreya (1950-1953) müharibəsində ABŞ qoşunları qarşı tərəfin səsucaldanlarını atəşə tutaraq sıradan çıxarmışdır (7, s.382). İsraiI-Livan (1982) müharibəsində İsrail artilleriyasının Livanın əsas mətbuat orqanlarının binalarına sərrast atəşi nəticəsində gündəlik dərc olunan qəzetlərin hər üçündən ikisi buraxılmamışdır (7, s.417). II Rusiya-Çeçenistan hərbi münaqişəsində (1999-2000) təkcə 1999-cu ilin avqust-sentyabr aylarında çeçen bölmələrinin 150 idarəetmə məntəqəsi və radioelektron obyekti müəyyən olunmuş, atəş zərbəsi vasitəsilə onların 90% sıradan çıxardılmış və ya ələ keçirilmişdir (8, s.10).

Düşmənin informasiya-psixoloji təsir vasitələrinin sıradan çıxarılmasında əsas məqamlardan biri də onun tətbiq etdiyi “vərəqələr”in məhv edilməsidir. Bu zaman «vərəqələr» dərhal toplanaraq, eləcə də şəxsi heyət və əhalidən alınaraq öyrənilib məhv edilməlidir. Məsələn, Sovet-Əfqanıstan müharibəsinin təkcə 1985-86-cı illər ərzində 40-cı ordunun komandanlığı tərəfindən ümumi sayı 12 min nüsxə (döyüşlər zamanı 3000 nüsxə olan) düşmənin çap vərəqəsi toplanılıb məhv etdirilmişdir (5, s.13). Bu tədbirlər müvafiq izahetmə və əks-təbliğat tədbirləri ilə müşaiyət olunmalıdır. Bu zaman düşmənin vərəqələrdə və ya digər təbliğat materiallarında istifadə etdiyi məlumat ona qarşı istifadə oluna bilər. Bu məqsədlə hər bir bölmədə məsul şəxslər təyin edilir, hərbi hissələrdə isə xüsusi qruplar yaradılır.

Qeyd etmək lazımdır ki, şayiələrin yayılması qarşı tərəfin qoşunlarına və əhalisinə psixoloji təsir göstərmək üçün əsas effektiv vasitələrdən hesab olunur. Onun yoluxucu xüsusiyyəti əksər hallarda tanış insanlar tərəfindən səmimi və emosional şəkildə ötürüldüyündən irəli gəlir. Onların inandırıcı qüvvəsi bu və ya digər vacib hadisələr, faktlar barədə informasiyanın çatışmazlığı ilə tam mütənasiblik təşkil edir. Belə ki, həyəcan, inamsızlıq və şübhənin hökm sürdüyü mühitdə şayiələrin yayılması əksər hallarda şəxsi heyətin demoralizə olunması və onların nizamsız (qeyri-mütəşəkkil) hərəkətləri ilə nəticələnir.

Şayiələrin psixoloji effektini nəzərə alaraq döyüş şəraitində komandir və qərargahlar, mülki əhali arasında isə rəhbər işçi və digər vəzifəli şəxslər (rayon icra hakimiyyəti başçıları və işçiləri) mətin iradə, yüksək təşkilatçılıq qabiliyyəti nümayiş etdirməli, lazımi kompleks tədbirlər həyata keçirməlidirlər. Bu zaman onlar şayiələrin mənbələrini tapmalı, şəxsi heyətə və mülki əhaliyə onların həqiqi məqsədləri və müəlliflərini çatdırmalıdırlar. Bu məqsədlə şəxsi heyətin və yerli əhalinin mənəvi-psixoloji vəziyyəti, əhvalları və ictimai rəyləri nəzarət altına alınmalıdır. Görüləcək tədbirlər onlara düşmənin informasiya-psixoloji təsirinə müqavimət göstərmək üçün dəstək olmalıdır. Ermənistan-Azərbaycan, Qarabağ mühari­bəsində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin müvafiq bölmələri Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur rayonuna hücum edərək kimyəvi silah tətbiq etmişlər. Kimyəvi silahın rayon əhalisi və bölmələrimizin şəxsi heyəti arasında çaxnaşma yarada bilməsinin qarşısı Muxtar Respublika rəhbərliyi tərəfindən məha­rətlə alınmışdır. O vaxt Muxtar Respublikanın Milli Məclisinin sədri Heydər Əliyev rəhbər nümayəndələrlə birgə hər gün cəbhə bölgəsinə getmiş, döyüşlərin gedişatı barədə ilkin mənbələrdən məlumatlar almış və müvafiq göstərişlər verərək tədbirlər görmüşdür. Onun fəallığı vəzifəli şəxslərə, həmçinin adi insanlara ötürüldüyündən, Şərur rayonunun əhalisi qısa zamanda mənəvi və fiziki qüvvələrini səfərbər edə bilmiş­dirlər (9, s.286-287).

Beləliklə məlum olur ki, döyüş fəaliyyəti zamanı düşmənin tətbiq etdiyi informasiya-psixoloji təsirinin qarşısının alınması məqsədilə taktiki, əməliyyat və strateji səviyyədə müvafiq tədbirlər kompleksi təşkil olunub həyata keçirilir. Bu tədbirlər döyüşçülərin və mülki əhalinin mənəvi-psixoloji vəziyyətinin qorunub saxlanılmasında, qoşunlar tərəfindən döyüş tapşırıqlarının yerinə yetirilməsində ümdə rol oynayır. Düşmənin informasiya-psixoloji təsirinin qarşısının alınmasının forma və metodları daima təkmilləşir. Bu proses ilk növbədə düşmənin tətbiq etdiyi psixoloji əməliyyatların xüsusiyyətləri ilə əlaqəli olur.

Təklif edirik ki, NATO və inkişaf etmiş ölkələrin «düşmənin informasiya-psixoloji təsirinin qarşısı­nın alınması» sahəsindəki qabaqcıl təcrübəsi bir daha öyrənilərək aşağıdakı tədbirlər həyata keçirilsin:

1. Silahlı Qüvvələrin bütün səviyyələrində «düşmənin informasiya-psixoloji təsirinin qarşısının alınması» sahəsində müvafiq optimallaşdırma işləri aparılsın.

2. Ölkə qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş digər silahlı birləşmələrdə və hüquq-mühafizə orqan­larında «düşmənin informasiya-psixoloji təsirinin qarşısının alınması» mexanizmi yenidən nəzərdən keçirilsin:

3. Cəbhə boyu yerləşən rayon və şəhər icra hakimiyyəti orqanlarında əhalinin «düşmənin informa­siya-psixoloji təsirindən qorunması» tədbirləri müasir tələblərə uyğun təkmilləşdirilsin.

4. Cəbhə boyu yerləşən rayon və şəhər təhsil müəssisələrində, həmçinin digər müəssisə və təşkilat­larda əhalinin «düşmənin informasiya-psixoloji təsirindən qorunması» məsələlərinə bir daha baxılsın.

5. Qurumlar arasındakı bu sahə üzrə qarşılıqlı əlaqə məsələləri təkmilləşdirilsin.


Açar sözlər: informasiya əməliyyatları, psixoloji əməliyyatlar, informasiya-psixoloji təsirin qiymət­ləndirilməsi, psixoloji əməliyyatlar vasitələrinin sıradan çıxardılması, vərəqələr, səsucaldanlar, radioşəbəkə, radioyayımlar.
İstifadə olunmuş ədəbiyyat
1. Тhе Gulf Wаr. www.com. PSYOP at WAR.htm

2. Psychological Operations (PSYOP) in Support of Operation RESTORE HOPE. www.com. PSYOP at WAR.htm3. Haitian Mission is smoothed by PSYOP Getting out the Word. www.com. PSYOP at WAR.htm

4. V1асk ргораgаnda "SOG ОР - 33". www.com. PSYOP at WAR.htm

5. Фоменко П.П. Защита личного состава от информационно-психологического воздействия на опыте военных кампаний в Афганистане и Чечне. Военно-исторический журн., №2, 2007.

6. Чертополох А.А., Сакун С.А. Информационное обеспечение контртеррористической операции на Северном Кавказе: выводы и уроки. 1999-2006 гг. Военно-исторический журн., №9, 2006.

7. Крысько В.Г. Секреты психологической войны (Цели, задачи, методы, формы, опыт). Под общ. ред. А.Е.Тараса. Минск, Харвест, 1999.

8. Панченков В.В. Уроки информационной войны на Северном Кавказе. Вооружение, политика, конверсия, №4, 2002.

9. Səfərquliyev F.C. Faciəli faktla üz-üzə. Bakı, “Ozan”, 2005.
Вугар Мухтаров
Противодействие информационно-психологическому

воздействию противника в локальных войнах и

военных конфликтах
Резюме
Научный прогресс и развитие в сфере массовых информационных процессов, широкое распространение систем массовой коммуникации, достижения в области полиграфической техники и. т.д. обусловливают усиление интереса политических и военных руководителей многих стран мира к информационно-психологическому противоборству.

Знание целей, задач, методов и средств осуществления информационно-психологического воздействия противника позволят определить необходимые меры по противодействию его психологическим мероприятиям.

Соответствующим государственным органам, командирам различных степеней, а также штабным офицерам необходимо при планировании и проведении военных операций учитывать особенности противодействия информационно-психологическому воздействию противника.
Ключевые слова: информационные операции, психологические операции, оценка информационно-психологического воздействия, срыв психологических операций, листовки, громкоговорители, радиостанции, радиовещание.

Vugar Mukhtarov

Counteraction to information-psychological influence

of the enemy in local wars and armed conflicts
Summary
Scientific progress and development in sphere of mass information processes, a wide circulation of mass communication systems, achievements in the field of polygraphic technics and etc. cause strengthening an interest of political and military heads of many countries of the world in an information-psychological antagonism.

The knowledge of the purposes, problems, methods and means of realization of information-psychological influence of the enemy permits to define the necessary measures on counteraction to his psychological actions.At planning and carrying out military operations the corresponding state bodies, commanders of various degrees and staff officers should take into regard the features of counteraction to information-psychological influence of the enemy.
Keywords: information operations, psychological operations, estimation of information-psycho­logical influence, failure of psychological operations, leaflets, loudspeakers, radio stations, broadcasting.
SİYASİ ELMLƏR BÖLMƏSİ
УДК 32:141.82/09/
Анар Багиров

д.ф. по политическим наукам
Анализ проблем партийного строительства на десятом

сЪезде Российской Коммунистической Партии
Если религия является опиумом для народа, то

коммунизм является опиумом для интеллектуалов.

Раймон Арон
Введение. Накануне десятого съезда Российской Коммунистической Партии (РКП) в марте 1921 года советское государство находилось в тяжелейшей экономической и политической ситуации, которая была результатом кровавой гражданской войны, последовавшей вслед за разрушительной первой мировой войной. Советское государство во главе с В.И.Лениным сталки­валось с все новыми внутренними политическими и экономическими проблемами. Недовольство широких слоев населения, выразившееся в драматических событиях восстания в Кронштадте в феврале 1921 года, привело партию к пересмотру политики «военного коммунизма» и переходу к «новой экономической политике». В этой статье рассматриваются дебаты оппозиционных и проправительственных групп внутри РКП, платформы, программы, новые сценарии дальнейшего развития пролетарской партии и построения советского государства, а также предпринята попытка проанализировать их через призму теории западной политической мысли. В качестве первоисточника были использованы архивные данные стенографического отчета десятого съезда РКП(б) (22, с. 644-651). Применен качественный подход компаративной методологии, а также комбинирование исторических и хронологических моментов политических дебатов с проблемным и концептуальным подходом системно-структурального типа (19, с.10-20).

Основная часть. Между девятым и десятым съездами партии (с марта 1920 по март 1921 гг.) активизировались старые и новые оппозиционные группы внутри РКП, среди которых особо выделялись: троцкисты, «буферная группа», группа «демократического централизма» («децисты»), «рабочая оппозиция» и «последователи Игнатова» («игнатовцы»), или «группа активных трудящихся города Москвы». Основной политической целью этих группировок было оспаривание ленинской политики диктатуры пролетариата. Причину формирования оппозиционных групп внутри РКП современная политическая история объясняет прекращением существования мелко­буржуазных партий – таких, как эсеры и анархисты, которые прекратили свою деятельность в 1920 году, а члены этих партий вступили в РКП и составили по статистическим данным 5,7 % от общего числа ее членов (20, с. 68).

Десятый съезд инициировал противостояние между различными партийными группировками по поводу партийного строительства. Были выдвинуты три тезиса: 1. Вопросы партийного строитель­ства (рабочая демократия и прочее), предлагаемые проектом тезисов ЦК РКП. 2. Резолюция по партийному строительству, разработанная группой «рабочая оппозиция». 3. Проект постановления десятого партийного съезда по вопросу партийного строительства, выдвигаемый группой делегатов, придерживающихся платформы «демократического централизма» (21).Н.И.Бухарин защищал тезисы Центрального Комитета (ЦК) о партийном строительстве. ЦК придерживался идеи, согласно которой формы организации и методы работы зависят от особого исторического момента, в котором приходилось работать партии и задачи которого ставились в кокретный момент. По его мнению, не существовало какой-либо универсальной партийной формы, так как любая форма и методы диктовались и определялись конкретным историческим моментом. Исторический прогресс - это не только разные формы правительства, но и разные формы производства. Поэтому исторический курс определяют посредством двух разных крите­риев   разных политических и экономических систем. Однако у Карла Маркса никогда не существовало теории форм правительства. Его больше интересовало отношение между господ­ствующими и угнетенными классами. Отсюда и возникли проблемы в строительстве Советского государства, лидеры которого ставили вопрос, как сформировать новую политическую систему в новой создаваемой общественно-экономической формации. Традиционно марксизм ставил вопрос о том, кто должен господствовать   буржуазия или пролетариат, однако вопрос о том, как должно осуществляться это господство, оставался открытым и малоизученным. Согласно марксизму, идеи господствующего класса во все времена были господствующими идеями. Если доминирует определенный класс, то этот класс представляет свои интересы как общие интересы, касающиеся всех членов общества, выражая их в идеализированной форме. Господствующий класс должен придать собственным идеям универсальную форму и представить их как единственные, несущие универсальную ценность и рациональность (9, с.59-60).

Позднее Владимир Ленин подчеркнет позитивный аспект вышеуказанной марксисткой концепции, утверждая, что вначале идеология происходила от интересов господствующего класса, но при этом каждая критика идеологии должна основываться на интересах господствующего класса (11, с.194).

Сравнивая развитие и успехи коммунистических партий (КП) в разных странах, Бухарин пришел к выводу, что организационное преимущество РКП состояло в гибкой политике, в способности приспосабливаться к конкретной исторической ситуации в краткие сроки.

Искаженное представление о слабой организованности европейских компартий зародилось у Бухарина после Октябрьской революции. Однако такое суждение свидетельствовало о неглубоком представлении относительно всей европейской политической системы. Осмысливая причины поражения европейской революции (в Германии, Венгрии, «красного двухлетия» в Италии), основатель КП Италии Антонио Грамши пришел к мысли, что в развитых капиталистических странах буржуазия опирается не только на мощь государственного аппарата, его репрессивных органов, но и на «силу привычки» народа, на его идейную, политическую и моральную подчиненность буржуазии. Иное положение складывалось в России, где буржуазия из-за своей социальной слабости не имела прочного и глубокого влияния на трудящихся, благодаря чему революционные социалисты смогли организовать «фронтальную атаку» на репрессивный государственный аппарат. Если в России старый строй опирался только на аппарат насилия, то на Западе наряду с армией, полицией, судом сложилась целая сеть учреждений, воспитывающих трудящихся в духе послу­шания буржуазии, а также система традиций, моральных норм и устоев, которые крепко держат трудящихся в рамках капитализма (6, с. 40-43).

Бухарин обвинял оппозицию в том, что она неспособна понять невозможность переноса методов и форм партийной организации на другие административные аппараты рабочего класса. Исторический момент определяет также форму административных, экономических и военных органов. Сторонники групп «демократического централизма» и «рабочей оппозиции» склонялись к тому, чтобы ввести механические формы рабочей демократии в советских организациях, считая их универсальной формой, что Бухарин считал теоретически ошибочной идеей. Тем не менее, он соглашался с тем, что представительство крестьян в органах власти было ограничено в пользу рабочего класса, что приводило к нарушению идеи «трудовластия» - демократической формы государственной власти на базе трудящихся масс. Бухарин поддерживал идею «трудовластия» и предлагал внедрить ее, так как рабочий класс был слабее крестьянства вследствие физическго уничтожения рабочей элиты в годы гражданской войны. Бухарин мотивировал дефицит демокра­тии в РКП с мутацией социального и классового содержания организации и с уменьшением «чисто пролетарского» элемента. Если рассматривать различные аппараты пролетарских организаций (партия, профсоюзы, основные органы государственного управления, армия и.т.д.), их социальное содержание и уровень демократии были различными, как были разными и их задачи. Тем не менее, механическое внедрение и перевод организационных форм из одной сферы в другую являлись абсурдными. Октябрьская революция выступила творцом нового типа политической партии, которая впоследствии получит определение «массовая партия» и которая найдет воплощение в РКП. Политическая роль массы в этих партиях заключается только в том, что она должна (подобно армии) во всем следовать и доверять открытому или скрытому политическому центру. Масса служит здесь средством для «маневра», и ее «занимают» моральными настав­лениями, сенти­мен­тальными внушениями, мессианскими мифами о наступлении легендарной эпохи, во время которой сами по себе будут разрешены все бедствия, устранены все противоречия современности (23). Бухарин утверждал, что раньше подход к организационной форме РКП носил исключительно «военный характер» и объяснялся ситуацией в гражданской войне; он харак­теризовался следующими аспектами: высокий уровень централизации; отсутствие коллегиальных органов, функций воспитания и дискуссий внутри партии.

Следует отметить, что там, где устанавливаются тоталитарные режимы, традиционная функ­ция института верховной власти на деле присваивается определенной партией, которая является тоталитарной именно потому, что выполняет эту функцию. Во многих странах современ­ного мира основные партии вследствие необходимости ведения политической борьбы или по другим соображениям разбиты на фракции. Поэтому часто происходит, что духовный генеральный штаб основной партии не принадлежит ни к одной из таких фракций, а действует так, как если бы он был самостоятельно существующей руководящей силой, стоящей над партиями. Это приводит к выявлению очень интересных особенностей в таких странах, где безраздельно господствует тоталитар­ная партия, ибо такая партия больше не выполняет чисто политических функций, она осуществляет теперь только технические, пропагандистские и полицейские функции, а также функции нравственного и культурного воздействия. Политические функции выполняются в таком случае косвенным путем, поскольку при отсутствии других легальных партий всегда существуют некоторые фактические партии и тенденции, которые нельзя подавить легальным путем (23).

Совокупность методов, используемых РКП, Бухарин называл «системой военных порядков», где педагогическая, образовательная и идеологическая функции противостояли непосредственной «милитаризации». Он предлагал заменить военный подход образовательным в определенный исторический момент, игнорируя то, что пропаганда и насилие не стояли никогда на разных полюсах и использование насилия может стать частью пропаганды (7, с.22). «Режим хочет сопровождать власть с пропагандой» (8, с.164) - эта формула найдет подтверждение в ходе всей советской истории.

«Военная система» привела к возникновению и пропаганде политики «ударности» (движение за работу «ударника») в период полной бедности в стране, что благоприятствовало материальной привилегии РКП, тем самым создавая противоречие в военный период. В период гражданской войны партия вынуждена была реализовывать политику в стране через членов других партий левого движения, не принадлежащих РКП. Все вышеперечисленные негативные аспекты способствовали росту бюрократизации РКП и отдалению ее от народных масс.

Трудно допустить, чтобы какая-либо политическая партия (представляющая господ­ствую­щую группу, а также подчиненные ей социальные группы) не выполняла также и полицейскую функцию, то есть функцию защиты определенного узаконенного политического порядка. Поэтому выполняемая партией полицейская функция может быть прогрессивной и регрессивной: она прогрессивна, когда направлена на то, чтобы удерживать в рамках законности реакционные силы, отрешенные от власти, и поднять на уровень новой законности отсталые массы; она регрессивна, когда стремится подавить живые силы истории и сохранить уже превзойденную, антиисторическую законность, ставшую чуждой массам. А в остальном отличительным критерием какой-либо партии служит характер ее деятельности: если партия является прогрессивной, она выполняет эту функцию «демократически»; если партия является регрессивной, она выполняет эту функцию «бюрокра­тически». Во втором случае партия представляет собой простого, не рассуждающего исполнителя, она является (в техническом отношении) полицейской организацией и ее название («политическая партия») —простая метафора, имеющая мифологический характер (23). Едва военная политика перестала проводиться в жизнь и доминировать в стране, началась гражданская война и все противоречия вышли на поверхность с огромной силой, что вызвало, согласно Бухарину, кризис РКП. Этот кризис совпал с кризисом всей страны и выражался в призывах крестьян и рабочих против господства советской власти и РКП. На основе этого анализа Бухарин выделял основную задачу настоящего момента - единство партии с условием обогащения «механического единства» с идеологическим единством. Это было возможно реализовать посредством пропаганды. Пропаганда и террор (или организация и пропаганда)   две стороны одной медали: когда режим обладает абсолютным контролем, заменяет пропаганду доктриной и когда использует насилие не столько с целью отпугивания людей, сколько с намерением претворить в действительность идеологические доктрины и практическую ложь, которая исходит из нее. Пропаганда является интегрирующей частью «психологической войны», но террор представляет собой нечто большее (1, с.471-474).

Согласно Бухарину, основная причина партийного кризиса в период войны состояла в разделении на отдельные органы – Советы, профсоюзы, армию и.т.д. Каждый из этих органов характеризуется собственной психологией и «тенденцией», которая отличается от существовавшей в партии в преддверии Октябрьской революции. Бухарин определял их сознание через марксистское определение: «общественное бытие определяет сознание» (15, с. 7). РКП пыталась объединиться идеологически, и эти психологические тенденции среди различных профессиональных групп создавали противоречия, трения внутри самой организации, которые Бухарин старался анализировать. Целью политического и социологического анализа было построение единства РКП, тем самым проектируется согласие между верхами (партийной элитой) и низами (массами), между «старыми» и «молодыми» членами партии, а также между различными военизированными группами рабочих. Бухарин утверждал, что согласие приведет к единству партии и поощрял формы рабочей демократии внутри партии – такие, как избрание и широкие обсуждения, которые будут благоприятствовать партийному самообразованию, а также разрешат организационный вопрос. Когда методы убеждения перестают действовать, господствующий класс прибегает к методам принуждения, применяет силу, закон, установленный государственным аппаратом.Е.Н.Игнатов объяснял кризис партии через внешние объективные причины, разрешение которых не зависело непосредственно от партии и определялось в гражданской войне. Используемые военные методы управления в партии, Советах и профсоюзах в годы гражданской войны отдалили органы административного управления партии от масс и создали почву для бюрократизма, порождая отделение верхов партии от пролетарских низов. Взяв за основу опыт Октябрьской революции, М.Вебер отмечал, что бюрократия продолжает делать для победившей революции или для внешнего захватчика то же самое, что она делала для правительства, которое до этого было законным. Вопрос всегда заключался в том, кто именно господствует над существующей бюрократией (18, с.96). Представительный и многопартийный режим служит механизмом для отбора лучших функционеров, которые должны дополнять и уравновешивать кадровую бюрократию, чтобы она не окостенела. В партию поступали «карьеристы» и « мелкобуржуазные элементы», которые были носителями старых мировоззренческих взглядов и бюрократической психологии; таким образом, они «замораживали» работу партийных управленцев. Игнатов выделял трудности, которые испытывала РКП в управлении государством, где пролетариат находился в меньшинстве по отношению к классу крестьян. Партия вынуждена была приспосабливаться к различным тенденциям – коммунистической, возглавляемой рабочими, крестьянской и мелкобуржуазной, и буржуазной бюрократии. Эти тенденции, сталкиваясь между собой, создавали кризис партии. Хотя всякая партия является выразителем интересов как правило только одной, определенной социальной группы, тем не менее, некоторые партии при известных условиях представляют интересы такой группы только потому, что она сохраняет равновесие и выполняет роль арбитра между интересами собственной и других социальных групп; они также заботятся о том, чтобы развитие представляемой ими группы шло при согласии и с помощью союзных ей социальных групп, если они не являются прямо, решительно враждебными ей группами (23).

Игнатов указывал также на резолюцию VIII съезда РКП «по организационному вопросу» (параграф «Партийное строительство»), где некоторые члены партии, занимающие государственные должности, обвинялись в том, что они отдалялись от масс и поддавались влиянию бюрократизма. В одном из параграфов подчеркивалось, что партия, становясь господствующей, привлекала полезных элементов, в том числе новобранцев. Резолюция определила меры по борьбе с этими элементами: сделать систематическими отношения между членами совета и их избирателями, обеспечивать временное возвращение рабочих с работы в советских органах к работам на фабриках и заводах, обязать всех советских функционеров занимать партийную должность, стать членами профсоюзов и посещать собрания. Эта резолюция призывала проводить «чистку» в рядах советских организаций и партии, претворять жесткую дисциплину для всех членов партии, при этом все члены должны подчиняться решениям этой резолюции независимо от занимаемой должности (24, с. 442, 446-447).

Игнатов утверждал, что Советская Республика и РКП, консолидировавшись, теряли свое пролетарское содержание, которое было достигнуто до Октябрьской революции. Эта тенденция наблюдается после левоэсеровского восстания 8 июля 1918 года, после ликвидации мелкобуржуазных партий, члены которых вошли в РКП без изменения психологии и старых методов работы. Эта ситуация привела к отдалению РКП от масс, тем самым благоприятствуя рождению внутри партии особого типа бюрократов, которые не восприняли психологию коммунизма посредством образования по причине начала гражданской войны. После победы над буржуазным контрреволюционным движением РКП не смогла привлечь на свою сторону рабочих, как это было изложено в Коминтерне (25, с.105), так как «верхи» партии не вызывали никакого доверия у «низов» в их сознательном росте. Прогрессировал процесс превалирования олигархической структуры в партийных аппаратах, которые контролировали всю общественную жизнь (4, с. 5-6). Указы, исходящие сверху, не разрешали проблемы, и единственным путем, указывающим на выход из сложившегося внутреннего кризиса, было внедрение «рабочей демократии». Только полная поддержка пролетариата приведет к победе коммунизма, иначе строительство коммунизма будет невозможным, доказывал Игнатов.

Игнатов утверждал необходимость очистить РКП от «неклассических элементов», запрещая вступать в партию индивидов «буржуазного происхождения», которые не работали никогда в партии, не участвовали в подготовке и проведении революционных движений. Среди всех элементов, не принадлежавших к классу крестьян и рабочих, должны были остаться в РКП только те, кто принимал «точку зрения рабочего класса» и коммунистической революции. Элементы, не принадлежащие к рабочему классу, должны подвергнуться политическому воспитанию посредством временной работы на фабриках, что позволит уничтожить «новые нерешительные элементы» и «идеологически слабых членов». Необходимо регулярно посылать всех руководителей партии на временные работы на фабриках, исключить массовое вступление в партию новых членов, опубликовывать имена всех желающих вступить в партию, чтобы о них знали все на производственных предприятиях. Эти меры позволят избежать создания привилегированного слоя рабочего класса, занятого на административных должностях, утверждал Игнатов.

Под «рабочей демократией» Игнатов подразумевал: подчинение местным организациям государственных политических институтов и РКП; регулярный отчет деятельности членов РКП перед избирателями и партийными собраниями; свободу критики и обсуждения; равенство членов партии. Всякая организация распускается, если ее решения противоречат постановлениям съезда или высших органов. В этом случае высшие органы созывают конференцию, где будут переизбираться комитеты или заново регистрироваться их члены.

С целью улучшения работы «верхов» необходимы систематические обмены и перемещения членов административных органов. Игнатов предлагал назначать в административные органы представителей преимущественно из числа военизированных рабочих, которые были заняты на фабрике и имели тесную связь с пролетарскими массами. Партия должна управлять работой госап­паратов, чтобы все члены партии выполняли определенные функции и чувствовали «управление» и «контроль», что позволит избежать «идеологические отклонения» внутри партии и формирование оппозиционных групп. Игнатов тем самым продолжал ленинскую линию политической гегемонии рабочего класса. Суть этой гегемонии как морального, интеллектуального и политического господства в обществе состояла в том, что сознание господствующего класса, его мировоззрение, его идеалы воспринимаются обществом как справедливые, истинные, как всеобщий здравый смысл. Ленин наметил «доктрину гегемонии», противопоставляя концепцию демократической диктатуры теории перманентной революции (13,с.1-120). Гегемония складывается в гражданском обществе, через которое господствующий класс насаждает идеологию, мировоззрение, развивает и укрепляет политическое влияние, добивается поддержки своей политики со стороны союзников и подчиненных социальных групп. Маркс писал, что государство душит и подавляет гражданское общество, дабы не дать общественному мнению создать собственные, не зависимые от правитель­ственной власти органы (16, с. 377).

С целью «чистки» партии от индивидов, придерживающихся идеологии мелкой буржуазии и оказывающих влияние на массы, Игнатов предлагал претворять в жизнь принципы «демократического централизма», предлагаемые Максимовским. Он видел в этом единственный способ привлечь внимание пролетарских масс в поддержку партии. Этот принцип предполагал децентрализацию управления и направление вектора властных полномочий в пользу партийных ячеек (12). Игнатов предполагал, что двустороннее сотрудничество между ЦК и губернскими организациями позволит создать программу партии, которая выведет страну из партийного кризиса.

В.Н.Максимовский отстаивал интересы группы «демократического централизма».Он выступал противником программы Бухарина, рассматривая ее как неэффективный и неадекватный ответ на повседневные вопросы. Идея Максимовского об историческом материализме и о прогрессивном изменении партийной организации была схожа с историческим и социологическим анализом Бухарина. Опираясь на исторические факты, он утверждал, что партия была создана в 1903 году РСДРП, и форма партийной организации не имела ничего общего с «рабочей демократией», выдвигаемой группой «демократического централизма». После гражданской войны роль демократии возрастает, и ошибка РКП состояла в использовании военных форм в сфере гражданских работ, в то время как необходимо было внедрять демократические критерии.

«Децисты» предлагали рассмотреть вопрос «развития демократических форм в области советской организации» посредством введения определенной пропорции, которая бы соответствовала эффективным отношениям между классами в стране (26, с. 111-117, 141-146). Когда Максимовский твердил о демократии, большинство представителей партии обвиняли его в меньшевизме, в то время как идея «демократического централизма» благоприятствовала демократическому развитию, о чем неоднократно говорили оппозиционные группы. Максимовский считал необходимым использовать демократический централизм в советской сфере с целью освободить местные советские органы от доминирования бюрократического центра.

Согласно Максимовскому, Игнатов не рассмотрел достойным образом тему кризиса партии. Внутренний кризис партии – это кризис партийного и советского центра. РКП была господствующей партией, связанной с государственной властью. От этой идентификации партии и государства происходило сближение центра партии и советского центра с последующей невозможностью отделять кризис центра партии от кризиса советских центров. Прогрессирующее расслоение советских организаций в местных органах говорило о начале кризиса центра. При господстве тоталитарной партии конституционные положения теряют свое значение и деятельность функционировавших в соответствии с ними институтов ослабевает. Однако выполнение этой функции арбитра берет на себя тоталитарная партия, превозносящая абстрактную концепцию «государства» и старающаяся различными способами создать впечатление того, будто функция «беспристрастной силы» осуществляется действенно и эффективно.

Кризис партийного аппарата привел к кризису советского государственного аппарата диктатуры пролетариата, редуцировал уровень активности и внутренней жизнеспособности партии, связь между партией и массами, подавлял деятельность массовых коллегиальных органов и коллегиальных административных органов Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК) и Совета Народных Комисаров (Совнарком), привел к преобладанию «министерского и бюрократического менталитета» в административных кругах, вступлению новобранцев в центральные институты, применению практики привилегий для узкого круга членов партии, действию несознательных членов партии против РКП. Партийный центр занимался чаще советскими вопросами, а законодательные функции были делегированы в ЦК и его организационный отдел. Кризис аппарата РКП рождался в центре и переходил в местные органы посредством того же аппарата и через функционеров, высланных центром. РКП играла роль главы государства, но, в отличие от институтов власти, «не царствовала» и не правила юридически.

Один из основных тезисов демократического централизма касался главной причины кризиса партии - централизованной бюрократии. Эта политическая и административная практика шла под флагом милитаризации и единого управления партией. Максимовский говорил, что бюрок­ратической системе не нужен сознательный коммунист, а нужен покорный исполнитель, функционер, исполняющий приказы начальника. Поэтому вопрос роста уровня членов партии не может быть разрешен без консолидации демократических форм. Группа «децистов» противостояла группе «рабочей оппозиции» и политике разделения между рабочими и нерабочими внутри РКП. Военные методы управления партии не были признаны эффективными, и Максимовский предлагал заменить их демократическим принципом. Это определит рост уровня политического сознания членов партии. РКП требовала обучать отдельно молодых членов партии, в то время как «децисты» предлагали создавать организационные формы, которые могут развивать членов партии самостоятельно и идеологически. Эти организационные формы рассматривались «децистами» как демократические, полностью отсутствующие в ЦК.

Отсутствие демократии в РКП Максимовский связывал с растущим влиянием Ленина. Лидеры социалистических партий избирались массой и рассматривались как выражение их воли. Массы подчинялись лидерам на базе идеологических и психологических предпосылок (10, с. 298). В рабочем движении массы рассматривают лидеров как лиц, принадлежащих к «экстраординарным личностям»,   то, что Вебер называл концепцией «харизматического лидера» (10, с.101). Это ожидание масс имеет свои корни в «религиозной нужде», это типичный менталитет масс, который иногда наблюдается в культурной мутации. Религия веками развивала культурный фундамент, психологически эффективный, противопоставляя его новому «массовому режиму» (так Михельс называл большевистский и фашистский режимы) и, в частности, «культу личности», который имел большое значение (5, с.12). Потому проводились голосования в РКП, которые не имели ничего общего с демократическим централизмом; наоборот, эти голосования приобретали форму приказов. Максимовский утверждал необходимость создания настоящего единства с возможностью свободного обсуждения разных внутрипартийных вопросов, с возможностью свободы мнений для товарищей и разных групп партий, поскольку комбинация разных идей и приведет к настоящему единству нашей партии.

Объясняя причины кризиса внутри партии, Максимовский говорил о формировании квалифицированной бюрократии, которое привело к появлению привилегий для меньшинства, что отразилось на деятельности РКП. Создание органов контроля сыграет второстепенную роль без решения проблемы в корне. Поэтому первым шагом к демократии является реструктуризация ЦК РКП, организационного отдела и политического отдела. Согласно Максимовскому, эти органы следует трансформировать в упрощенные исполнительные институты, а состав ЦК должен отражать движения, группы и фракции внутри партии, чтобы, синтезируя их, достичь единства партии.

Выводы. Октябрьская революция была запланирована с одной лишь целью - построить пролетарское государство. Однако понятие «пролетарское государство» отходит на второй план и сменяется построением однопартийного государства с харизматическим лидером и олигархическим меньшинством. Таким образом, была создана новая политическая система с оттенком азиатской политической культуры, де-юре утвердившей наличие представительной демократии. Здесь уместно напомнить известное положение Ленина, о том, что «все нации придут к социализму», но «придут не совсем одинаково, каждая внесет своеобразие в ту или иную форму демократии, в ту или иную разновидность диктатуры пролетариата, в тот или иной темп социалистических преобразований разных сторон общественной жизни» (14, с.123). Это пророчество нашло подтверждение дальнейшим ходом развития российской истории, что осталось незамеченным Бертраном Расселом, когда, посетив Россию в те годы, он писал: «До приезда в Россию я воображал, что мне предстоит увидеть интересный эксперимент в области создания новой формы представительного правления. Я действительно увидел новый эксперимент, но не в представительном правлении» (17, с.37-42). Начиналась новая эра в демократии, где везде ассамблеи теряли власть в пользу исполнительной власти: «Общая тенденция подчиняться … – это доверяться одному человеку, или немногим, управляемым одним человеком, чем избирательной ассамблее» (3, с. 575-577).

Коммунисты шли к строительству государства через построение РКП, что привело к отождествлению понятие «партия-государство». Экспериментируя партийным строительством, РКП не удалось избежать «железных правил и законов», лежащих в основе социально-политической природы государства и изложенных Марксом, Вебером, Грамши, Михельсом и др. Для Маркса государство – это царство не разума, а силы. Не царство для общего блага, а интереса одной отдельно взятой части (группы людей). Государство не имеет цель предоставлять достойную жизнь для всех, а только для тех, кто обладает властью, которые к тому же до сих пор в истории человечества составляют меньшинство. Если же государство преследует цель всеобщего блага, справедливости - это есть не что иное, как идеология, которая служит господствующему классу, чтобы придать легитимность собственной власти или доминированию. В обществе случаются конфликты между классами. Придя к власти, политическому классу приходится применять силу для сохранения своего доминирования. Единственным способом избежать применения насилия – это создать общество без государства. Марксистская концепция «государство   сила» объясняет рождение государства из процесса монополизации силы, которая имеет место в каждой организованной группе с целью поддержания внутреннего и внешнего порядка. Кому служит применение силы? Господствующему классу. С какой целью служит? С целью поддержания господства (2, с.61-65). Марксистская идеология, объясняющая природу государства, не заставила себя долго ждать. Она воплотилась в России, но не в такой форме, в какой ее ожидали увидеть. Стремления Игнатова и Максимовского адаптировать партийную программу к новым политическим условиям после окончания гражданской войны не нашла поддержки большинства на съезде. Несмотря на все попытки оппозиционных групп, десятый съезд закончился голосованием в пользу предложений Бухарина, ставших основой к резолюции «По вопросам партийного строительства».


Ключевые слова: Коммунистическая партия, олигархия, элита, власть, Центральный Комитет, лидер, демократический централизм.
Список использованной литературы
1. Arendt H. Le origini del totalitarismo. Torino, «Einaudi», 2004.

2. Bobbio N. Teoria generale della politica. Torino, «Einaudi», 1999.

3. Bruce J. Modern Democracies. Macmillan, New York, 1921, vol. 2.

4. Cavalli L. Potere oligarchico e potere personale nella democrazia moderna, in leadership e democrazia. CEDAM, 1987.

5. Cavalli L. Carisma e tirranide nel secolo XX. Il caso Hitler, il Mulino. Bologna, 1982.

6. Gramsci A. Quaderni del carcere. «Einaudi», 2007.

7. Hadamovsky E. Propaganda und nationale Macht. Berlin, 1933.

8. Kohn-Bramstedt E. Dictatorship and political police: The technique of control by fear. London, 1945.

9. Marx ed Engels. Ideologia tedesca. 1958.

10. Michels R. La sociologia del partito politico, il Mulino. Bologna, 1966.

11. Rush M. Politica e societa: Introduzione alla sociologia politica. Mulino, 1994.

12. Багиров А. Сравнительный анализ теоретических взглядов Н.Осинского и В.Ленина на построение Советского государства. Elmi Axtarışlar, № 25, 2006.

13. Ленин В.И. Полное собрание сочинений, т.33.

14. Ленин В.И. Полное собрание сочинений, т. 30.

15. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, т.13.

16. Маркс К., Энгельс Ф. 18 брюмера Луи Бонапарта. Сочинения, т.16.

17. Рассел Б. Практика и теория большевизма. Наука, 1991.

18. Санистебан Л.С. Основы политической науки. М., 1992.

19. Спирин Л.М. Теория, методология и методика исследований по истории КПСС. М., Московский рабочий, 1982.

20. Всероссийская перепись членов РКП(б) 1922 года, вып. 2. М., 1928.

21. Выработан на основе тезисов «Очередные задачи партии», опубликованных в газ. «Правда» за № 14 от 22.01.1921.

22. Десятый съезд РКП(б), стенографический отчет. М., 1962.

23. Партии, государство, общество. Из «Тюремных тетрадей» Антонио Грамши (Gramsci A. Quaderni del carcere). Новое время, № 12, 1990 г.

24. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК, ч. I. М., 1954.

25. Коммунистический Интернационал в документах. М., 1933.

26. О Советском строительстве. Декрет, принятый 29 декабря 1920 г. на Съезде Советов Союза ССР, союзных и автономных советских социалистических республик. Сб. документов, т.I, 1917-1922 гг., М., 1959.


Anar BaĞirov
Rusиya kommunиst partиyasının x qurultayında

1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   36


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə