Азяр­бай­ъан Мил­ли Елм­ляр Ака­де­ми­йа­сы Фял­ся­фя, Сосиолоэийа вя Щц­гу­г Инс­ти­ту­ту
Yüklə 4.24 Mb.
səhifə1/36
tarix23.02.2016
ölçüsü4.24 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36
Азяр­бай­ъан Мил­ли Елм­ляр Ака­де­ми­йа­сы

Фял­ся­фя, Сосиолоэийа вя Щц­гу­г Инс­ти­ту­ту

ЕЛМИ


ЯСЯРЛЯР

Бейнялхалг елми-нязяри журнал

2 (19)Бакы-2012

Baş redaktor:

İlham MƏMMƏDZADƏ, fəlsəfə üzrə elmlər doktoru, professor
Baş redaktorun müavİnLƏRİ:

Bəhram ZAHİDOV, hüquq üzrə elmlər doktoru,professor

Roida RZAYEVA, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru
Məsul katİblər:

Həbib HÜSEYNOV, fəlsəfə doktoru

Zeynəddin ŞABANOV, fəlsəfə doktoru

Rəşad İLYASOV, fəlsəfə doktoru
Redaksİya heyətİnİn üzvlərİ:

FƏLSƏFƏ ELMLƏRİ ÜZRƏ

Səlahəddin Xəlİlov,

fəlsəfə üzrə elmlər doktoru, AMEA-nın müxbir üzvü

Sevda MƏMMƏDƏLİYEVA,

fəlsəfə üzrə elmlər doktoru, AMEA-nın müxbir üzvü

Adil ƏSƏDOV, fəlsəfə üzrə elmlər doktoru

Əli ABASOV, fəlsəfə üzrə elmlər doktoru

Lalə MÖVSÜMOVA, fəlsəfə üzrə elmlər doktoru

Füzuli QURBANOV, fəlsəfə üzrə elmlər doktoru

Arzu HACIYEVA, fəlsəfə üzrə elmlər doktoru
SOSİOLOGİYA ELMLƏRİ ÜZRƏ

Əbülhəsən ABBASOV, fəlsəfə üzrə elmlər doktoru

Rəna MİRZƏZADƏ, fəlsəfə üzrə elmlər doktoru

Rəfiqə ƏZİMOVA, fəlsəfə üzrə elmlər doktoru

Hüseyn QARAŞOV, sosiologiya üzrə elmlər doktoru

Rafael Həsənov, sosiologiya üzrə elmlər doktoru
SİYASİ ELMLƏR ÜZRƏ

Əlikram TAĞIYEV, fəlsəfə üzrə elmlər doktoru

Həsən ƏLİBƏYLİ, tarix üzrə elmlər doktoru

Ramiz SEVDİMALIYEV, siyasi üzrə elmlər doktoru

Azər MUSTAFAYEV, fəlsəfə üzrə elmlər doktoru
İLAHİYYAT ELMLƏRİ ÜZRƏ

Sakit HÜSEYNOV, fəlsəfə üzrə elmlər doktoru

Aydın Əlİzadə, fəlsəfə üzrə elmlər doktoru

Elsevər SƏMƏDOV, fəlsəfə doktoru
PSİXOLOGİYA ELMLƏRİ ÜZRƏ

Bəxtiyar Əliyev,

psixologiya цзря elmlər doktoru, AMEA-nın müxbir üzvü

Kamilə ƏLİYEVA, psixologiya üzrə elmlər doktoru, professor

Svetlana MƏCİDOVA, psixologiya üzrə elmlər doktoru

Rəna İBRAHİMBƏYOVA,

psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru

HÜQUQ ELMLƏRİ ÜZRƏ

İsaxan VƏLİYEV, hüquq üzrə elmlər doktoru

Mirağa CƏFƏRQULİYEV, hüquq üzrə elmlər doktoru, professor

Habil Qurbanov, hüquq üzrə elmlər doktoru, professor

Əli RZAYEV, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru

Aqşin QULİYEV, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru

Rauf QARAYEV, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru

Mirafərim SEYİDOV, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru

BEYNƏLXALQ REDAKSİYA HEYƏTİ

Aleksandr Çumakov (Rusiya)

fəlsəfə elmləri doktoru, professor

Eduard QİRUSOV (Rusiya)

fəlsəfə elmləri doktoru, professor

Oleq BAKSANSKİ (Rusiya)

fəlsəfə elmləri doktoru, professor

Valentina FEDOTOVA (Rusiya)

fəlsəfə elmləri doktoru, professor

Nizami MƏMMƏDOV (Rusiya)

fəlsəfə elmləri doktoru, professor

Tom Rokmor (ABŞ) Professor

Fuat KEYMAN (Türkiyə)

Professor, fəlsəfə doktoru

Doğan Özləm (Türkiyə)

Professor, fəlsəfə doktoru

Taxir MAHAMATOV (Rusiya)

fəlsəfə elmləri doktoru, professor

Yuriy POPKOV (Rusiya)

fəlsəfə elmləri doktoru, professor

Mahmud Erol Kılıç (Türkiyə)

Professor, fəlsəfə doktoru

Şaban Teoman Duralı (Türkiyə)

Professor, fəlsəfə doktoru

Cafer Sadık YARAN (Türkiyə)

Professor, fəlsəfə doktoru

Ömer Mahir ALPER (Türkiyə),

professor, fəlsəfə doktoru

Paul BalLanfat (Fransa)

fəlsəfə doktoru

Victor Palleja de Bustİnza (İspaniya)

professor, fəlsəfə doktoru


Re­dak­sİ­ya­ heyətİnİn ün­va­nı:

Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı, Ba­kı şə­hə­ri, Hü­seyn Ca­vid pr.31, AMEA-nın əsas binası, IV mər­tə­bə.
Te­l.: 537-22-79; Faks: (99412) 537-11-39; e-mail: elmieserler @gmail.com.


ISBN 9952 428-03-0

AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutunun Elmi Şurasının

qərarı ilə çap olunur. (protokol № 4, 15.04.2013)

Jurnal Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçmişdir. Qeydiyyat № 1704. 17.02.06

Azərbaycan Respublikası AAK-nın 30.IV.2010-cu il tarixli qərarı ilə

elmi nəşrlər siyahısına daxil edilmişdir.THE INSTITUTE OF PHILOSOPHY, SOCIOLOGY

AND lAW OF AZERBAIJAN NATIONAL

ACADEMY OF SCIENCES

SCIENTIFIC

WORKS

The International Scientific and

Theoretical Journal

2 (19)BAKU-2012

Editor-in-chief:

Ilham MAMMADZADE, doctor of philosophical sciences, professor
Deputies Editor-in-chief:

Bahram ZAHIDOV, doctor of curidical sciences, professor

Roida Rzayeva, doctor of philosophy
Executive secretaries:

Habib HUSEYNOV, doctor of philosophy

Zeynaddin SHABANOV, doctor of philosophy

Rashad ILYASOV, doctor of philosophy
Editorial board members:

ON philosophical sciences

Salakhaddin KHALILOV, doctor of philosophical sciences, Associate Member of the ANAS

Sevda MAMMADALIYEVA, doctor of philosophical sciences, Associate Member of the ANAS

Adil ASADOV, doctor of philosophical sciences

Ali ABASOV, doctor of philosophical sciences

Lala MOVSUMOVA, doctor of philosophical sciences

Fuzuli GURBANOV, doctor of philosophical sciences

Arzu HAJIYEVA, doctor of philosophical sciences
ON SOCIOLOGOLICAL sciences

Abulhasan ABBASOV, doctor of philosophical sciences, professor

Rena MIRZAZADEH, doctor of philosophical sciences

Rafiga AZIMOVA, doctor of philosophical sciences

Hussein GARASHOV, doctor of sociological sciences

Rafael HASANOV, doctor of sociological sciences
ON POLITICAL sciences

Alikram TAGIYEV, doctor of philosophical sciences, professor

Hasan ALIBEYLI, doctor of historical sciences, professor

Ramiz SEVDIMALIYEV, doctor of policy

Azer MUSTAFAYEV, doctor of philosophical sciences
ON THEOLOGICAL sciences

Sakit HUSEINOV, doctor of philosophical sciences

Aydin ALIZADEH, doctor of philosophical sciences

Elsever SAMADOV, doctor of philosophy
ON PSYCHOLOGICAL sciences

Bakhtiyar ALIYEV, doctor of psychological sciences, Associate Member of the ANAS

Kamila ALIYEVA, doctor of psychological sciences, professor

Svetlana MAJIDOVA, doctor of psychological sciences

Rena IBRAHIMBEYOVA, doctor of philosophy on psychology

ON curidical sciences

Isahan VELIYEV, doctor of curidical sciences

Miragha JAFARGULIYEV,

doctor of curidical sciences, professor

Habil Gurbanov, doctor of curidical sciences, professor

Ali RZAYEV, doctor of philosophy in law

Agshin GULIYEV, doctor of philosophy in law

Rauf GARAYEV, doctor of philosophy in law

Miraferim SEYIDOV, doctor of philosophy in law
THE INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD

Alexander CHUMAKOV

Doctor of philosophical sciences, professor

Eduard Girusov (Russia),

Doctor of philosophical sciences, professor

Oleg BAKsANSKY (Russia),

Doctor of philosophical sciences, professor

Valentina FEDOTOVA (Russia),

Doctor of philosophical sciences, professor

Nizami MAMMADOV (Russia),

Doctor of philosophical sciences, professor

Tom ROCKMORE (USA) Professor

Fuat KEYMAN (Turkey), professor, Ph.D

Doghan OZLEM (Turkey), professor, Ph.D

Takhir MAKHAMMATOV (Russia),

Doctor of philosophical sciences, professor

Juriy POPKOV (Russia),

Doctor of philosophical sciences, professor

Mahmud Erol Kilich (Turkey),

Professor, Ph.D

Shaban Teoman Duraly (Turkey),

Professor, Ph.D

Cafer Sadik YARAN (Turkey),

Professor, Ph.D

Omer Mahir ALPER (Turkey), professor, Ph.D

Paul Ballanfat (France) Ph.D

Victor Palleja de Bustinza (Spain)

Professor, Ph.D


Address of editorial staff:

Azerbaicani Rep., Baku c., Huseyn Javid ave.31, The basic building of ANAS, the IV floor.

Te­l.: 537-22-79; Fax: (99412) 537-11-39; e-mail: elmieserler @gmail.com.

ISBN 9952 428-03-0

Published by Resolution of Scientific Council of theInstitute of Philosophy, Sociology

and Law of ANAS ( proceedings № 4, 15.04.2013)

The cournal has been registered by the Ministry of Justice. Registration № 1704. 17.02.06.

By the decision of SSC of the Azerbaicani Republic dated 30.IV.2010 was included into the list of

scientific editions.

MÜNDƏRİCAT
MÜNDƏRİCAT 5
Elnur Aslanov

Sиyasи modernləşmə proseslərиnə təsиr edən həlledиcи amиllər 13


FƏLSƏFƏ BÖLMƏSİ
Ильхам Мамедзаде

Всеобщее благо и интерес: некоторые аспекты концепта 18


Роида Рзаева

Постмодернити и модернити: аналитические дискурсы и некоторые подходы 23


Абульгасан Аббасов

Философия сложности: конвергенционные основы и сущность 31Könül Bünyadzadə


XVII əsrdə – Qərb təfəkkürünün identikləşməsinin başlanğıc dövründə insan fenomeni 37

Qərib Allahverdиyev

Azadlıq ilə məsuliyyətin ayrılmazlığı 43


Xatirə Qulиyeva

Maarifçilik dövrü fəlsəfi fikrində etika məsələləri 49


Vüsal Zülfüqarov

Elmиn tarиxи иnkиşaf dиnamиkasının fəlsəfи təhlиlи (Оrta əsrlər) 54


Füzuli Qurbanov

Elmlərиn konvergensиyası fənlərarası yanaşmanın иşığında 58


Əyyub Kərиmov

Qloballaşma və demokratiya qarşılıqlı təsir prizmasında 63


Afaq Rüstəmova

Sosiomədəni modernləşmə və kommunikasiya prosesləri 68


Faiq ƏLƏKBƏROV

Əhməd bəy Ağaoğlunun dünyagörüşündə «İslam millətçiliyi» nəzəriyyəsinin

fəlsəfi-ideoloji anlamı 73
Çinğiz Nəbиyev

Ölüm faktı və tanataloji duyum 81


Adilə Nəzərova

Azərbaycan dilində fəlsəfə terminlərinin leksik-semantik

xüsusiyyətləri 85

XarИcИ ölKə TƏDQİQATLarı

Нияз Хатмуллович Хамзин, Айдын Али-заде

Общественно-политическая мысль татар на рубеже XIX-XX вв. 90


Марина Фёдоровна Быкова

Немецкий идеализм и его место в российских историко-философских

исследованиях второй половины ХХ столетия 94
Том Рокмор

Гегельянский марксизм Ильенкова и конструктивизм К.Маркса 104


Esma Sayın

Tasavvuf vе psikoloji açısından İbnül-Vakt kavramının etkileri 112SOSİOLOGİYA BÖLMƏSİ
Qasım ŞИrazИ

Təhsil prosesində yaşamaq qabiliyyətinin tədrisi 122


Puribadi Xütbəsəra İnayətullah

Təhsil sosial sistem kimi 127PSİXOLOGİYA BÖLMƏSİ
İlham MИrzəyev

Qarabağ müharibəsi iştirakçılarının sosial mühitə adaptasiyasının

eksperimental təhlili 131
Vüqar Muxtarov

Lokal müharиbə və hərbи münaqиşələrdə düşmənиn иnformasиya-psиxolojи

təsиrиnиn qarşısının alınması 137

SİYASİ ELMLƏR BÖLMƏSİ
Анар Багиров

Анализ проблем партийного строительства на десятом

съезде Российской Коммунистической Партии 141
Xalid Nиyazov

Sиyasи sиstem və dövlətиn иnformasиya sиyasətи: ənənə və təcrübə 150


Azər Səfərov

Kür və Araz çaylarının beynəlxalq hüquqи statusu: tarиxи və

hüquqи aspektlər 156
Təyyibə İbrahİmİ

Beynəlxalq sənədlərdə əməyin diskriminasiyasına yol

verilməməsi prinsipləri 164
Leyli HəmиdoVa

Türkиyə və Avropa İttиfaqı münasиbətlərиndə İslam amиlи 168İLAHİYYAT və dİnşünaslıq BÖLMƏSİ
Şölət Zeynalov

Sivilizasiyalararası dialoq müasir Qərb fəlsəfəsi kontekstində 174HÜQUQ BÖLMƏSİ
Habil Qurbanov

Azərbaycanda hüquq elmиnиn və tədrиsиnиn иnkиşafı üzrə

bəzи mülahиzələr 181
Ziyafət Əsgərov

Məhkəmələrin müstəqilliyi hüquqi dövlətin təməl

prinsiplərindən biri kimi 186
İsaxan Vəlиyev

Milli cinayət-mühakimə icraatının bəzi normaları ümumdünya

insan hüquqları bəyannaməsi kontekstində 193
Rafael Cəbrayılov

Hüququn analogiyası qanunvericilikdə boşluqların

tamamlanmasının əsas vasitəsi kimi 196
Nazim Əlİyev

İştirakçıların cinayətdən sonrakı davranışı məsuliyyətin

differensiasiyasının əsası kimi 202
Mirafərim Seyİdov

XIX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda siyasi-hüquqi

vəziyyət, yeni dövlət idarəçiliyinin bərqərar olması 208
Nazim Əlиyev

Cinayətkarlığın regional tədqiqinin kriminoloji əsasları 214Вугар МАМЕДОВ, Нигяр КАЛАНДАРЛИ

Эвтаназия или смерть «по собственному желанию» 218


Nərmin Baxşıyeva

Azərbaycan Respublikasında inzibati məhkəmə icraatının ümumi xarakteristikası 229


Ромелла Гюльалиева

Формы и виды проявления множественности

преступлений в уголовном праве 234
Bəhruz Kərиmov

Əmlak müsadirəsindən xüsusi müsadirəyə: cinayət

qanunvericiliyinin təkmilləşməsinə doğru atılan addım 240
Aydın Əlиyev

Vəkil statusunun bəzi məsələləri 248


Samir Nagıyev

Milli təhlükəsizlik sisteminin təşəkkülü və inkişafı 253


Ədalət Rəhİmlİ

İnsan hüquqları pozuntuları və BMT-nin

humanitar müdaxilə səlahiyyəti 261
Tərlan Alıyev

İlkin yoxlama subyektlərinin dairəsinə və prosessual

vəziyyətinə dair mülahizələr 266
Айтен Аббасова

Охрана трубопроводов в Азербайджане и Казахстане

(Сравнительно-правовой анализ) 273
Rəfail Eyvazov

Cinayətin törədilməsinə imkan yaradan halların (səbəb və şəraitin)

müəyyən edilməsi və aradan qaldırılması haqqında 281
İlqar Eyyubov

AR CPM-in 95-ci maddəsinin təkmilləşdirilməsi haqqında

mülahizələr 285
Məhəmməd Paşazadə

Azərbaycan Respublikasının cinayət prosesində

prosessual forma haqqında 288
Aygün Hümbətova

Azərbaycanda qadın cinayətkarlığının əsas inkişaf meyilləri

(Məhkəmə təcrübəsinin materialları əsasında) 292
Lalə Səfərəlİ

Transmilli korporasiyalarla neft hasil edən dövlətlərin

qarşılıqlı münasibətlərinin formaları 298
Cəmil Nəsİrov

İranın nüvə proqramının Yaxın və Orta Şərq regionunda

sülh və təhlükəsizliyin təmin olunmasına təsiri 303
Rza Nəcəflu

İran hüququnda mehriyyə 309

Yubileylər 313

Elmi həyat 315

Yeni nəşrlər 319
C o n t e n t s
C o n t e n t s 5
Elnur Aslanov

Determinant factors of influence on processes of political modernization 13


philosophy section
Ilham Mammadzade

Common good and interest: some aspects of concept 18


Roida Rzayeva

Postmodernity and Modernity: Analytic Discourses and Some Approaches 23


Abulhasan Abbasov

Philosophy of complexity: foundations of convergence and essence 31Konul Bunyadzade


The phenomenon of the human being in the XVII century

at early identification of western thought 37


Garib Allahverdiyev

Integrity of responsibility and freedom 43


Khatira kuliyeva

Ethical issues of philosophical thought in the Age of the Enlightenment 49


Vusal Zulfugarov

Philosophical analysis of dynamics of historical

development of science 54
Fuzuli Gurbanov

Convergence of sciences in the light of interdisciplinary approach 58


Eyyub KERIMOV

Globalization and democracy in terms of the reciprocal impact 63


Afag Rustamova

Socio-cultural modernization and communicative processes 68


Faik ALEKPEROV

Philosophical-ideological comprehension of a theory of «Islamic

nationalism» in the world outlook of Ahmed Bey Aghaoglu 73
Chingiz NabiYev

The fact of death and sense of death 81


Adilya Nazarova

Lexical-semantic peculiarities of philosophical terms

in the Azerbaijanian language 85
from foreign researches
Niaz Hatmullovich Xamzin, Aydin Alizadeh

Socio-political thought of the Tatars on the boundary of the XIX-XX centuries 90


Marina Fyodorovna Bykova

German idealism and its place in the Russian historical and

philosophical researches of the second half of the XX century 94
Tom Rockmore

Hegelian Marxism of Ilyenkov and constructivism of K.Marx 104


Esma Sayın

Concept in terms of Sufism and psychology, the effects of Ibnul-vact 112SOCIOLOGY SECTION
Gasim Shirazi

Ability to live in the educational process 122


Puribadi Khutbasara Inayatullah

Education as the social system 127PSYCHOLOGY SECTION
Ilham Mirzoyev

Еxperimental analysis of social adaptation among the

participants of the Karabakh war 131
Vugar Mukhtarov

Counteraction to information-psychological influence

of the enemy in local wars and armed conflicts 137

SECTION OF THE POLITICAL SCIENCES
Anar Bagirov

Analysis of the problems of party building at

the tenth Congress of the Russian communist party 141
Khalid Niyazov

Political system and information policy of the State: experience and tradition 150


Azer Safarov

International legal status of the Kur and Araz rivers: historical and legal aspects 156


Tayyiba Ibrahimi

The main principles for removing labour discrimination in international documents 164


Leyli Hamidova

Islamic factor in relations of Turkey with the European Union 168THEOLOGY AND RELIGIOUS STUDIES SECTION
Sholat Zeynalov

Modern western philosophy and the problem of dialogue and

cooperation of civilizations 174

LAW SECTION
Habil Gurbanov

Some considerations on development of law science and education in Azerbaijan 181


Ziyafet Asgerov

Independence of the courts as one of the basic principles of legal State 186


Isakhan Veliyev

Some norms of national criminal legal proceedings in a context of the World

Declaration of Human Rights 193
Rafael Jebrayilov

Analogy of law as the basic means in making up the lacunas in legislation 196  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə