Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda III beynəlxalq Elmi konfrans
Yüklə 308.19 Kb.
səhifə7/7
tarix23.02.2016
ölçüsü308.19 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

Y.Özkaya, Arş.Gör. (Ege Universiteti, Türkiyə)


Nesip bey Yusufbeyli’nin tercüman’daki yaziları üzerine bir değerlendirme


 1. С.Керимова (Бакинский государственный университет, Азербайджан)

Азербайджанская тема Аллы Ахундовой


 1. Т.Шарабидзе, доктор филологических наук, профессор (Тбилисский государственный университет им. И.Джавахишвили,Грузия) Т.Пайчадзе, доктор филологических наук, профессор (Тбилисский государственный университет им. И.Джавахишвили, Грузия)

Литературная деятельность Николоза Бараташвили в Нахичевани


 1. И.Карабулатова, доктор филологических наук, профессор (Тюменский государственный университет, Россия)

Азербайджанская традиционная колыбельная песня: стратегии формирования ценностных доминант этноса


 1. L.İsmayılova (Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan)

Mirzə Fətəli Axundzadənin Azərbaycan dramaturgiyası tarixində mövqeyi 1. S.Sofiyeva (Azərbaycan Dövlət Rəssamlar Akademiyası, Azərbaycan)

Azərbaycan romanlarında tarixi mövzu və mənəvi-əxlaqi keyfiyyətlərin təcəssümü


 1. Ş.Məmmədli (AMEA Folklor İnstitutu, Azərbaycan)

Qaraqalpaq xalq nəğmələri (Azərbaycan xalq nəğmələri ilə müqayisəli müstəvidə)


 1. Y.Akpınar, Prof.Dr. (Ege Universiteti, Türkiyə)

Celal Ünsizade’nin “Bi-şübhe ve Bi-şek” Adlı Bilinmeyen El Yazma Eseri


 1. В.Рзали (Бакинский славянский университет, Азербайджан)

Обновление жанровых форм в начале XX века (на материале азербайджанской и русской литератур)


 1. Y.İsmayılova, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent (Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan)

“Kitabi-Dədə Qorqud” və çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatı


 1. Дж.Аббасова (Бакинский государственный университет, Азербайджан)

Современное состояние азербайджанского детектива


Məruzələrin müzakirəsi

FƏLSƏFƏ VƏ MƏDƏNİYYƏTŞÜNASLIĞIN

AKTUAL PROBLEMLƏRİ BÖLMƏSİ

Akva-park” – III konfrans zalı(Novxanı)
3 may 2012-ci il

11 00 – 12 30

I iclas
İclas rəhbərləri:

prof. İ.Məmmədzadə

(AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu, Azərbaycan)dr. N.Tan

(TC Mədəniyət Nazirliyi, Türkiyə)Məsul katib: N.Nuriyeva


 1. А. Лукашанец, доктор филологических наук, член-корреспондент НАН Беларуси (Институт языка и литературы имени Якуба Коласа и Янки Купалы Национальной академии наук Беларуси, Белорусь)

Азербайджанско-белорусские языковые и литературные связи в контексте культурной дипломатии Беларуси


 1. Дж.Ибрагимова, кандидат философских наук (Бакинский славянский университет, Азербайджан)

Философско-культурологический анализ комического–критерий обновленного миропонимания


 1. K.Ələsgərli, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent (Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası, Azərbaycan)

Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında Heydər Əliyevin rolu


 1. K.Məmmədova (Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, Azərbaycan)

Heydər Əliyevin kulturoloji konsepsiyasının əsas istiqamətləri


 1. C.Manafov (Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi məktəbi, Azərbaycan)

Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında muğamdan istifadə prinsipləri


 1. N.Həsənova (Azərbaycan Milli Konservatoriyası, Azərbaycan)

Fikrət Əmirov və Azərbaycan musiqi mədəniyyəti


 1. P.Nəsirova (Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, Azərbaycan)

Heydər Əliyev Fondu və Azərbaycan mədəniyyəti


 1. Г.Бархалов, кандидат философских наук, доцент (Бакинский славянский университет, Азербайджан)

Цивилизационная парадигма экологической культуры Азербайджана


 1. İ.Quliyev (AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Azərbaycan)

Əllamə Məhəmməd Bağır Məclisinin Azərbaycan ilahiyyatşünaslığında rolu və xidmətləri 


 1. Ş.Əliyeva (Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan)

Mədəni irsimiz: Azərbaycanın tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması sahəsində fəaliyyəti


 1. T.Əliyev, tarix elmləri namizədi (AR DİN Polis Akademiyası, Azərbaycan)

Sosioloji tədqiqatlar və onların DİO əməkdaşlarının fəaliyyətində əhəmiyyəti

 1. Г.А.Гамидов, доктор философии по эконом. наукам (Институт философии, социологии и права НАНА, Азербайджан)

Л.Ф.Мирзазаде, доктор философии (Институт философии, социологии и права НАНА, Азербайджан)

Толерантность и веротерпимость как ценностные качества азербайджанского народа
 1. О.Халилова (Бакинский славянский университет, Азербайджан)

Изучение текстов культуры как фактор межкультурной коммуникации 1. А.Кадырли, кандидат философских наук, доцент (Бакинский славянский университет, Азербайджан)

Эволюция азербайджанской логической мысли

Məruzələrin müzakirəsi
Kofe-breyk
12 45 – 14 00

II iclas
İclas rəhbərləri:

prof. E.Nəcəfov

(Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan)dr. K.İbrahimzadə

(Tokat Universiteti, Türkiyə)Məsul katib: N.Nuriyeva


 1. А.Гусейнова (Институт архитектуры и искусства НАНА, Азербайджан)

Синтез искусств в азербайджанском балетном спектакле (по балету «Девичья Башня» Афрасияба Бадалбейли)


 1. Ə.Əsgər, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent (Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan)

Orta əsrlərdə islam dünyasında sufiliyin nüfuz qazanmasının səbəbləri haqqında


 1. A.Rəhimova, sənətşünaslıq namizədi, dosent (Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası, Azərbaycan)

Azərbaycan milli mədəniyyətinin bədii əlaqələri. Mərasim mədəniyyəti


 1. K.İbrahimzadə, Doç.Dr. (Tokat Universiteti, Türkiyə)

Türkiyədə yaşayan azərbaycanlı rəssamların fəaliyyətləri


 1. A.Babayeva, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru (Bakı Pedaqoji Kadrların İxtisasartırma və Yenidənhazırlanma İnstitutu, Azərbaycan)

Azərbaycan bəstəkarlarının kantata, oratoriya və oda yaradıcılığında tarixi mövzuların ifadəsi


 1. D.İsmayılov, fəlsəfə elmləri doktoru (Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, Azərbaycan)

Demokratik cəmiyyət quruculuğu və Azərbaycan reallıqları


 1. E.Kazımzadə, kulturologiya üzrə fəlsəfə doktoru (Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, Azərbaycan)

Azərbaycanın qoruq-muzeylərinin milli-mənəvi dəyərlər sistemində yeri


 1. R.Eyyubov, fəlsəfə doktoru, dosent,

S.Abulova,M. Abbasova (Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan)

Azərbaycanın orta ümumtəhsil məktəblərinin V siniflərində DELPİ proqramlaşdırma dilindən istifadə etməklə çoxluqlar nəzəriyyəsinin öyrədilməsi
 1. İ.Hüseynova (AMEA-nın Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu, Azərbaycan)

Heydər Əliyev və müstəqil Azərbaycan dövlətinin müasir modeli


 1. N.Vəliyeva, filologiya elmləri doktoru, professor (Azərbaycan Dillər Universiteti, Azərbaycan)

The role of the Azerbaijani culture in the foreign language teaching


 1. Ə.Əliyev (Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan)

İbtidai sinifdə həndəsə elementlərinin tədrisində kompüter texnologiyasından istifadə


 1. İ.Hüseynov, kulturologiya elmləri doktoru, professor (Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, Azərbaycan)

Heydər Əliyev Azərbaycan mədəniyyətində fenomenal şəxsiyyət kimi


 1. S.Əzizova ( Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, Azərbaycan)

Azərbaycan musiqi folklorunun tədqiqi problemləri

Məruzələrin müzakirəsi

Fasilə

15 30 – 17 00

III iclas

İclas rəhbərləri:

prof. İ.Hüseynov

(Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, Azərbaycan)dos. Q.Barxalov

(Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan)Məsul katib: N.Nuriyeva


 1. К.Шафиева, доктор философии по искусствоведению (Азербайджанская национальная консерватория, Азербайджан)

Особенности драматургии балета П.Бюль-Бюльоглы «Любовь и Смерть»


 1. K.Pirverdiyeva (Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan)

Təlim prosesində innovasiyaların tətbiqi günün tələbidir


 1. В.Смеюха, кандидат филологических наук (Южный федеральный университет, Россия)

Женская пресса в культурном контексте Азербайджана


 1. N.Quliyeva, tarix elmləri doktoru, professor (AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu, Azərbaycan)

E.Həsənov (AMEA Gəncə Regional Elmi Mərkəzi Azərbaycan)

Azərbaycanşünaslığın tədqiqində Gəncənin XIX-XX əsr bədii sənətkarlıq ənənələrinin əhəmiyyəti
 1. S.Əmirxanov, pedaqogika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent (Bakı Biznes Universiteti, Azərbaycan)

Azərbaycan muzeyşünaslığının kulturoloji aspektləri


 1. T.Hacıyev, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru (Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan)

Azərbaycan və qloballaşan dünyada din faktoru


 1. M.Rzayev (Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan)

Müxtəlif dini və fəlsəfi sistemlərdə xeyirxahlıq və rəhmlilik məsələləri və şərin fenomenologiyası probleminə dair


 1. Г.Агасиева, доктор философии по филологии (Институт литературы им.Низами НАНА, Азербайджан)

Новый этап в развитии культурных связей Азербайджана и Боснии и Герцеговины


 1. С.Алиева, доктор философии по истории (Азербайджанский университет языков, Азербайджан)

Ислам и культурная политика современного Азербайджана 1. N.Səfərova, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent (Azərbaycan Dillər Universiteti, Azərbaycan)

Təhsil sistеminin kоnfliktоlоji prоblеmləri


 1. Э.Салимов (Бакинский славянский университет, Азербайджан)

Роль Азербайджана в развитии межкультурного диалога


 1. К.Касумова, кандидат филологических наук, доцент (Бакинский славянский университет, Азербайджан)

Нравственность в пространстве философского художественного текста


 1. K.Atakişiyeva (Azərbaycan Milli Konservatoriyası, Azərbaycan)

Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında aşıq və xanəndəlik sənətinin rolu


Məruzələrin müzakirəsi


KONFRANSIN BAĞLANIŞI
5 may 2012-ci il

11 00 – 12 30
AMEA Rəyasət Heyətinin

Akt zalı – III mərtəbəBakı şəhəri, İstiqlaliyyət küçəsi, 10


1. Yekun sözü: prof. K.M.Abdullayev 1. Bölmə rəhbərlərinin hesabatı

 2. Çıxışlar

 3. Təbriklər13 00 – 14 00
Mətbuat konfransı

(“H.Əliyev məktəbi” tələbə teleradio studiyası – I mərtəbə)
 Konfrans iştirakçıları saat 0950-də Bakı Slavyan Universitetinin qarşısından avtobuslarla “Akva-park” otelinə (Novxanıya) yola düşəcəklər.

1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə