Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda III beynəlxalq Elmi konfrans
Yüklə 308.19 Kb.
səhifə6/7
tarix23.02.2016
ölçüsü308.19 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

А.Исаева (Бакинский славянский университет, Азербайджан)


Типологические особенности слогоделения в русском, английском и азербайджанском языках


 1. N.Vəlişov (Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan)

Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonunun bəzi etnooykonimlərinin mənşəyi, əmələgəlmə xüsusiyyətləri


 1. А.Исакова, кандидат филологических наук, доцент (Тюменский государственный нефтегазовый университет, Россия)

Азербайджанский язык как составляющая культурного потенциала языка тюменских нефтяников


 1. N.Abdullazadə, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent (Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu, Azərbaycan)

Əliağa Vahidin yaradıcılığında bilinqvizm 1. E.Şükürlü, filologiya elmləri namizədi, dosent (Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan)

Bəzi qədim türk yer adları haqqında


 1. İ.Quliyev, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru (Qafqaz Universiteti, Türkiyə)

Azərbaycan dili sintaksisinin bəzi mübahisəli məsələləri


 1. Г.Магеррамова, доктор философии по филологическим наукам (Бакинский славянский университет, Азербайджан)

Синтаксический параллелизм – основное средство построения предложения в эпическом тексте


 1. K.Бабаева (Бакинский славянский университет, Азербайджан)

Использование цветообозначений белый, черный и серый в эпосе «Китаби Деде Коркут»


 1. L.Qurbanov, filologiya elmləri namizədi (Azərbaycan Dillər Universiteti, Azərbaycan)

TV və radio dilinin tələffüzündə yayınmalar


 1. J.Qəniyeva (Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan)

Müstəqillik illərində Azərbaycan dilinin lüğət tərkibinin zənginləşmə yolları
Məruzələrin müzakirəsi
Fasilə
15 30 – 17 00
III iclas
İclas rəhbərləri:

prof.dr. D.Börke

(Humboldt adına Berlin Universiteti, Almaniya)prof. F.Veysəlli

(AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Azərbaycan)Məsul katib: P.Axundova


 1. D.Börke, Prof.Dr. (Humboldt adına Berlin Universiteti, Almaniya)

Bakı Slavyan Universitetində germanistika

 1. X.Hacızadə (Naxçıvan Özəl Universiteti, Azərbaycan)

B.Çobanzadənin Azərbaycan dilinin fonetikası ilə bağlı tədqiqatlarına dair


 1. A.Bağırov, filologiya elmləri doktoru, dosent (AMEA Naxçıvan Bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu, Azərbaycan)

«Molla Nəsrəddin» jurnalında Naxçıvanla bağlı toponimlərdən istifadə üsulları


 1. Я.Купрач (Министерство образования Польской Республики, Польша)

Основные ошибки в артикуляции гласных польского языка, совершаемые студентами – иностранцами


 1. G.Babaşova (Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan)

Azərbaycan frazeologiyasının kombinator semantikası və şaquli kontekst


 1. E.Məmmədov, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru (AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Azərbaycan)

İşğal edilmiş Qarabağ və onun ətraf ərazilərinin makrotoponimlərində müşahidə olunan nomenklatur terminlər

 1. M.Əmrahova (Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Azərbaycan)

“Gülüstani-İrəm” əsərindəki toponimlərdə fonetik hadisələr


 1. A.Miriyev, filologiya elmləri namizədi, dosent(Azərbaycan Tibb Universiteti, Azərbaycan)

İ.Ağayeva, filologiya elmləri namizədi, dosent (Azərbaycan Tibb Universiteti, Azərbaycan)

Ümummilli lider H.Əliyevin natiqlik məharətinin bəzi cəhətləri
 1. Р.Шафиева (Бакинский славянский университет, Азербайджан)

Семантический анализ сравнительных оборотов со значением положительной оценки явления в чешском и азербайджанском языках


 1. Z.Xəlilova (Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan)

“Əkinçi” qəzetində işlənmiş terminlərin forma və məzmun xüsusiyyətlərinə dair


 1. А.Исмаилов (Бакинский славянский университет, Азербайджан)

Некоторые замечания о дейктической когезии текста (на материале русского и азербайджанского языков)


 1. M.Əsədova, filologiya elmləri namizədi (AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Azərbaycan)

İşarə əvəzliklərinin üslubi xüsusiyyətləri


 1. S.Tağıyeva, filologiya elmləri namizədi (Azərbaycan Dillər Universiteti, Azərbaycan)

Müxtəlifsistemli dillərdə qarşılıqlı tutuşdurma metodunun əhəmiyyəti


 1. Q.Rüstəmova, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru (Azərbaycan Dillər Universiteti, Azərbaycan)

Bağlayıcıların tədqiqi haqqında


Məruzələrin müzakirəsi
ƏDƏBİYYATŞÜNASLIĞIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ BÖLMƏSİ

Akva-park” – II konfrans zalı(Novxanı)
3 may 2012-ci il

11 00 – 12 30
I iclas
İclas rəhbərləri:

prof. N.Məmmədxanova

(Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan)prof. A.Duymaz

(Balıkesir Universiteti, Türkiyə)Məsul katib: L.Səfərli

 1. Ö.Özden, Prof.Dr. (Atatürk Universiteti, Türkiyə)

Azerbaycan’da Bir Türk Milliyetçisi: Hüseyin Cavid


 1. К.Самадашвили, магистр (Тбилисский государственный университет им. И. Джавахишвили, Грузия)

Перевод пьесы Мирза Фатали Ахундова «Приключения визиря Ленкоранского хана» («Визирь хан»), принадлежащий Акакию Церетели


 1. M.Cəfərli, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor (AMEA Naxçıvan bölməsi, Azərbaycan)

Müstəqillik dövründə Azərbaycan folklorşünaslığı


 1. M.Tağıyeva, filologiya elmləri namizədi, dosent (Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan)

C.Məmmədquluzadənin “Kamança” əsəri fəlsəfi-psixoloji aspektdə


 1. Д.Байгозинова (Казахский гуманитарно-юридический университет, Казахстан)

Минимализм в поэзии: Расим Гараджа и Канат Омар


 1. Ф.Наджиева, доктор филологических наук, профессор (Бакинский славянский университет, Азербайджан)

О творчестве Самеда Мансура


 1. N.Nuriyeva (Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan)

Faciəlilik kateqoriyası və İsa Hüseynov dünyası


 1. R.Qasımov, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru (AMEA Naxçıvan Bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu, Azərbaycan)

Cəlil Məmmədquluzadə yaradıclığında azərbaycançılıq ideyaları


 1. Г.Шовкопляс, кандидат филологических наук, доцент (Киевский университет имени Бориса Гринченко, Украина)

Алхимия как способ создания мира. О поэтике «атмосферной прозы» Эльчина Сафарли


 1. R.Məmmədova (Naxçıvan Dövlət Universiteti, Azərbaycan)

«Molla Nəsrəddin» jurnalı estetik tərbiyə haqqında


 1. K.Aslanova, filologiya elmləri namizədi, dosent (Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan)

XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan ədəbiyyatında islam mövzusu

Məruzələrin müzakirəsi

Kofe-breyk


12 45 – 14 00
II iclas
İclas rəhbərləri:

prof. M.Qocayev

(Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan)проф. В.Мехтиев

(Дальневосточный государственный гуманитарный университет, Россия)Məsul katib: L.Səfərli 1. Л.Лаврова, писатель, критик (Россия)

Далекие и близкие


 1. T.Əbdülhəsənli, filologiya elmləri namizədi, dosent (Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Azərbaycan)

Müasir Azərbaycan poeziyasının üslub problemi


 1. М.Зуенко, кандидат филологических наук, доцент (Полтавский национальный педагогический университет, Украина)

Украина в художественном сознании Самеда Вургуна


 1. З.Велиева, доктор филологических наук, профессор (Бакинский славянский университет, Азербайджан)

Добро и зло в «Судном дне» Исы Гусейнова


 1. A.Zeynalova (Azərbaycan Dillər Universiteti, Azərbaycan)

Vahid şeirinin vəzn sistemi


 1. И.Павлий, переводчик (Украина)

Азербайджанские переводы украинской художественной литературы в аспекте азербайджанско-украинских культурных связей


 1. Ə.Bağırov (AMEA Naxçıvan bölməsi, Azərbaycan)

Bəhmən Mirzə Qacar-Azərbaycan ədəbiyyatşünası və təzkirəçisi


 1. E.Rəhimova, filologiya elmləri doktoru, professor (Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan)

Əkrəm Əylislinin lirik nəsri


 1. Ф.Рзаев, доктор филологических наук (Бакинский государственный университет, Азербайджан)

Произведения Л.Н.Толстого в поэтических переложениях на азербайджанский язык


 1. A.Musayeva (Бакинский славянский университет, Азербайджан)

Особености модернизма в азербайджанской и английской литературе
Məruzələrin müzakirəsi
Fasilə
15 30 – 17 00

III iclas
İclas rəhbərləri:

f.e.d. Ş.Alışanov

(AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu, Azərbaycan)prof. Y.Akpınar

(Ege Universiteti, Türkiyə)Məsul katib: L.Səfərli

1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə