AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ baki döVLƏt universiteti
Yüklə 369.46 Kb.
səhifə4/4
tarix22.02.2016
ölçüsü369.46 Kb.
1   2   3   4

Mənsubiyyət kateqoriyası. Mənsubiyyət kateqoriyası türk dillərinin spesifik xüsusiyyətlərindən biridir. Oğuz qrupu türk dillərinin yaxınlığı da ismin mənsubiyyət kateqoriyasında aydın şəkildə görünür.

Qeyd etdiyimiz kimi, mənsubiyyət kateqoriyası türk dillərinin spesifik xüsusiyyətlərindən biri olub, ismə məxsus qrammatik kateqoriyadır, lakin formal olaraq, sifət, say, əvəzlik, məsdər, feli sifət də mənsubiyyət şəkilçisi qəbul edə bilir. Deməli, ümumi şəkildə desək, mənsubiyyət kateqoriyası adlara məxsus qrammatik kateqoriyalardan biridir. İki söz arasında mənsubluq, sahiblik, aidiyyətlik kimi münasibətləri ifadə edən mənsubiyyət kateqoriyası sahib şəxslə mənsub əşya və ya subyektlə obyekt arasındakı atributiv əlaqəni bildirir. Mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmiş söz ismin yiyəlik halı ilə bağlı olan sahib şəxsdən, özü isə mənsub əşyadan ibarət olur. Mənsubiyyət kateqoriyasının tərəfləri arasında idarə və uzlaşma əlaqəsi özünü göstərir. İkinci tərəf əsas və aparıcı rola malik olur, çünki əsas anlayış II tərəfdə - mənsubiyyət şəkilçisi ilə ifadə olunmuş sözdə əksini tapır. Onun tələbinə görə I tərəf ismin yiyəlik halında idarə olunur. Yiyəlik hallı I tərəflə mənsubiyyət şəkilçili II tərəf uzlaşma əlaqəsinə girir. Mənsubiyyət şəkilçisini qəbul etmiş söz özündən əvvəl gəlmiş sözü tabe vəziyyətə salır, asılı sözə çevirir, onu idarə edir. Tabe edən sözün tələbinə görə tabe söz mütləq ismin yiyəlik halında olmalıdır. Əgər I tərəf yiyəlik halında deyilsə, burada mənsubiyyət kateqoriyasından danışmaq olmaz. Burada elə bir möhkəm qanun yaranmışdır ki, mənsubiyyət şəkilçili söz ismin heç bir başqa halı ilə əlaqəyə girmir (1, s.1).

Azərbaycan dilində olduğu kimi qaqauz dilində də mənsubiyyət kateqoriyası əşyanın kimə və nəyə məxsus olduğunu bildirmək üçün işlədilir və aşağıdakı şəkilçilər vasitəsilə meydana çıxır.

Sonu saitlə bitən sözlərdə:

Tək Cəm

I ş. -m -mız, -miz, -muz, -müz

II ş. –n -nız, -niz, -nuz, nüz

III ş. -sı, -si, -su, -sü -ları, -leri

Məsələn: anam, anan, anası, anamız, ananız, anaları (Azərbaycan dili); карым “arvadım”, карын, карысы, карымыз, карыныз, карылары; аблам “böyük bacım”, аблан, абласы, абламыз, абланыз, аблалары (qaqauz dili).

Sonu samitlə bitən sözlərdə:

Tək Cəm


I ş. -ım, -im, -um, -üm -ımız, -imiz, -umuz, -ümüz

II ş. -ın, -in, -un, -ün -ınız, -iniz, -unuz, -ünüz

III ş. -ı, -i, -u, -ü -ları, -leri, -narı, -neri

Məsələn: kəndim, kəndin, kəndi, kəndimiz, kəndiniz, kəndləri (Azərbaycan dili); kardaşım, kardaşın, kardaşı, kardaşımız, kardaşınız, kardaşları (qaqauz dili).

III şəxsin cəmində -ları, -leri şəkilçisi əvəzinə -narı, -neri şəkilçisi də işlənir. Койуннары чекилдилар гöлгейа (43, s.535); Гÿннери чыкты (43, s.557). Nəzərə çatdırım ki, “-ları, -ləri” şəkilçisi Azərbaycan dilində də bəzi sonor samitlərdən sonra gəldikdə tələffüzdə “-narı, -nəri” formasına da düşə bilir. Məsələn; oğlanları-[oğlannarı], çəmənləri-[çəmənnəri].

Qaqauz dilində işlənən mənsubiyyət şəkilçiləri cüzi fərqləri nəzərə almasaq, eynilə Azərbaycan dilində də işlənir. Lakin qaqauz dilində Azərbaycan dili ilə müqayisədə bəzi fərqlər vardır ki, bu cəhətdən türk dili ilə uyğunluq təşkil edir. Məsələn, qaqauz dilində söz sonu kar samitlə bitərsə, ona saitlə başlanan mənsubiyyət şəkilçisi artırdıqda kar samit öz cingiltili qarşılığına keçir. “кийат” (kağız) sözündə olduğu kimi:

Tək Cəm

I ş. кийадым кийадымыз

II ş. кийадын кийадыныз

III ş. кийады кийатлары

Göründüyü kimi, кийат sözü kar samitlə bitir, lakin ona saitlə başlanan mənsubiyyət şəkilçisi artırdıqda t səsi d qarşılığına keçir. Bu xüsusiyyəti türk dilində də görmək olar: ağaç, sokak, kitap, corap və s.

Tək Cəm


I ş. ağacım, sokağım ağacımız, sokağımız

II ş. ağacın, sokağın ağacınız, sokağınız

III ş. ağacı, sokağı ağaçları, sokakları

Azərbaycan dilindən fərqli olaraq, qaqauz dilində sonu k samiti ilə bitən isimlərə mənsubiyyət şəkilçisi artırdıqda k samiti düşür və sözün son saiti uzadılır, yəni sait qoşalaşır və mənsubiyyət şəkilçisi əlavə edilir (32, s.33). Məsələn, йанак, балык, кöпäк, сокак, кулак, билезик, чоҗук, ÿзÿк və bu tipli bir neçə sözü göstərmək olar.

Tək Cəm

I ş. йанаам, чоҗуум йанаамыз, чоҗуумуз

II ş. йанаан, чоҗуун йанааныз, чоҗуунуз

III ş. йанаа, чоҗуу йанакланы, чоҗукларыЧоҗуум таа бÿÿк кызымдан (44, s.548); Падишаа йоллээр поштайлан кийат чöҗÿÿнä (32, s.32); Беним кÿчÿклÿÿмда евлäр сазлан хем топраклан öртÿлÿйдÿлäр (32, s.56). Aalemin tauu kaz görünürmüş (46, s.215).

III şəxsin cəmində mənsubiyyət şəkilçisi samitlə başladığı üçün sözün son samiti düşmür. Qeyd edək ki, bu hal türk dilində təkrar olunur. Lakin saitlərin uzanması bu dildə yazılışda deyil, yalnız tələffüzdə özünü göstərir. Belə ki, tələffüzdə ğ samitinin düşməsi ilə son sait uzadılır:

Tək Cəm

I ş. sokağım [soka:m] sokağımız [soka:mız]

II ş. sokağın [soka:n] sokağınız [soka:nız]

III ş. sokağı [soka:] sokakları [sokakları]

Türkmən dili isə tamamilə fərqlidir bu sahədə. Belə ki, sonu saitlə bitən sözlərə birinci və ikinci şəxs tək cəm mənsubiyyət şəkilçisi artırdıqda türkmən dilinin qrammatikasına əsasən kökün son saiti uzanır; çaqa:, çaqa:n, çaqa:mız, çaqa:nqız, qeçi:n, qeçi:miz, ini:niz, ata:mız və s. Lakin ece, dayza, dayı, kaka kimi qohumluq bildirən terminlərə mənsubiyyət şəkilçisi artırdıqda heç bir dəyişiklik baş vermir, söz sonu olduğu kimi qalır. Ece-miz, dayza-nız, kaka-m, dayı-n.

Qaqauz dilində bəzi isimlərdə üçüncü şəxs təkinin mənsubiyyət şəkilçisi sözün kökündə daşlaşmış formada qalmışdır. Belə sözləri N.K.Dmitriyev adların ikinci əsası adlandırmışdır: oolu (

Tək Cəm

I ş. оолум, бойнум оолумуз, бойнумуз

II ş. оолун, бойнун оолунуз, бойнунуз

III ş. оолусу, бойнусу оолусу, бойнулары

Калҗыба варды не йаздырсын оолуна кенди кахырлары ичин (32, s.24). Benim dädum hem babum tutardılar aklılarında nicä onnar gelmişlär Bulgariya tarafından bu yerlerä (35, s.54)

Yenə də yuxarıdakı qayda - sait qoşalaşması təkrar olunur. Belə ki, bu hala türk dilində də rast gəlmək olar. Ancaq türk dilində yalnız tələffüzdə ğ səsinin düşməsi ilə son sait səs uzanır: oğlum [oolum], qaqauz dilində isə bu hadisə yazıda da öz əksini tapır. Çox güman ki, bu hadisə qaqauz dilində ğ samitinin olmaması ilə əlaqədardır. Fikrimcə, ğ səsinin olmaması slavyan dillərinin təsirilə bağlıdır, o dillərdə bu səs olmadığı üçün qaqauz əlifbasına da daxil edilməyib və nəticədə söz tərkibindəki ğ səsini səs uzanması, daha doğrusu sait qoşalaşması əvəz edib ( hətta xalqın adında da bu özünü doğruldur). Diqqət yetirsək görərik ki, türk dilində də ğ səsi düşdükdə onu tələffüzdə saitin uzanması əvəzləyir.

Qaqauz dilindən fərqli olaraq, Azərbaycan dilində mənsubiyyət şəkilçisinin ixtisarına, işlənməməsinə rast gəlinmir, bunu bəzən – istisna hallarda yalnız I və II şəxsin cəmində görmək mümkündür: Bizim gəlinlərimiz – bizim gəlinlər; Sizin arzularınız – sizin arzular

Lakin bu hadisəni qaqauz dilinə aid etmək olmaz. Çünki burada bütün şəxslərdə (III şəxs istisna olmaqla) mənsubiyyət şəkilçisinin ixtisarına rast gəlmək olur: Benim evler; Bizim memleket; Senin kardeş; Sizin kızlar; Gel benim evä, -demiş,-bän gicäm iläri (47). Bu xüsusiyyətinə görə, qaqauz dili Azərbaycan dilindən fərqlənsə də, türk dilinə çox yaxınlaşır: Benim düşünce. Benim oğlanı gördün mü?

Bəzən cümlə daxilində III şəxsdə də mənsubiyyət şəkilçisinin ixtisarına rast gəlmək olur. Ancaq bu hadisə hal şəkilçisi ilə birgə işləndikdə baş verir, belə ki, adlıq halda olan sözdə III şəxs mənsubiyyət şəkilçisi ixtisar olunmur; Битирдилäр едишäр-секизäр класс да чыктылар колхозун кырларна ишлемää (32, s.57); Дишлерни сергенä койма (44, s.149); Синирлерни касма (44, s.418). Kardaşı açmış gözlerni. Kardaşı da çaarmış komuşularnı, da yaptırmış kendinä tabut (47).

Qaqauz dili bu xüsusiyyətinə görə Azərbaycan dilindən fərqlənsə də, türk dilinə çox yaxınlaşır. Xatırladaq ki, dilimizdə bəzi ikihecalı isimlər vardır ki, (alınma və milli isimlər) onlara mənsubiyyət şəkilçisi artırdıqda son hecasındakı sait düşür və söz fleksiyaya uğrayır: ağıl,, alın, ağız, burun, qarın, boyun, sinif, fəsil, şəkil, isim, fikir, cisim, rəsim.

Tək Cəm

I ş. ağlım, alnım ağlımız, alnımız

II ş. ağlın, alnın ağlınız, alnınız

III ş. ağlı, alnı ağılları, alınları

Lakin bu hala qaqauz dilində fərqli şəkillərdə rast gəlmək mümkündür. Belə ki, bəzi sözlərdə bu qayda saxlanılmış, bəzi sözlər saitlərin qoşalaşması ilə dəyişmiş, bəziləri isə kökünə mənsubiyyət şəkilçisi artırılaraq daşlaşmış formada işlənir. Məsələn, акыл, карын, gönül sözlərində qayda eynilə saxlanılmış; аклым, аклын, аклы, аклымыз, аклыныз, акыллары; ааз sözündə samitin düşməsi ilə sait qoşalaşmış; аазым, аазын, аазы, аазымыз, аазыныз, аазлары; бурну, бойну, сааби kimi sözlərdə isə mənsubiyyət şəkilçisi sözün kökündə daşlaşmışdır; бойнум, бойнун, бойнусу, бойнумуз, бойнунуз, бойнулары.

Диш етиннäн карны дóлмаз (44, s.149); Беним аклымдан чыкмайҗэк о гÿн öлÿнҗä (44, s.56); Gönlüm dünle bugün arasında bir köprü kurmakta (47). Сусэр сансын су аазына алмыш (44, s.19); Бакмаа биркимсейин аазына (44, s.19); Ÿҗлендä Кудал алды аазына бир пÿска саман (32, s.37); Буруштурэр бурнусуну (44, s.399); Евин саабиси истäрди ки, дÿÿн олсун (44, s.386).

Bir qisim ikihecalı sözlərdə isə son saitin düşməsi müşahidə olunmur: фикир, сабур (səbir), ömür.

Tək Cəm


I ş. фикирим, сабурум фикиримиз, сабурумуз

II ş. фикирин, сабурун фикириниз, сабурунуз

III ş. фикири, сабуру фикирлери, сабурлары

Фикириндä не вар? Не фикириниз вар? (44, s.497). Сабуруну кайбетмä, сабурундан чыкмä (44, s.389); Бäн йарымä гÿл демäм, гÿлÿн öмÿрÿ ааз олур (44, s.355). Yırtıcı kuşun ömürü azdır (46, s.224). Kırmızı gülün ömürü kısaydır (46, s.221).

Bu xüsusiyyətinə görə qaqauz dili həm Azərbaycan, həm də türk dilindən fərqlənir. Həmçinin onu da deyək ki, bu dildə mənsubiyyət şəkilçisinin əvəzlənməsinə də rast gəlinir: Näbayım bän babo, bilmäm ne var banim içindä? (47).

Qaqauz dilində mənsubiyyət kateqoriyası digər türk dillərində olduğu kimi həm morfoloji, həm də morfoloji - sintaktik üsulla ifadə olunur:

1. Morfoloji üsul yuxarıda qeyd etdiyimiz şəkilçilərlə formalaşır. Bu zaman sözdə yalnız mənsubiyyət şəkilçisi iştirak edir; lafım, karın, dilimiz, fikiriniz və s.

2. Mənsubiyyətin morfoloji - sintaktik üsulla ifadəsi zamanı isə mənsub əşya ilə yanaşı, həm də sahib şəxs iştirak edir. Sahib şəxs qismində şəxs əvəzlikləri çıxış edir; benim kiyadım, senin kızın, onun karısı, bizim vatanımız, sizin annınız, onların akılları və s. (13, s.15-16)

Xəbərlik kateqoriyası. Xəbərlik kateqoriyası yalnız isimləri deyil, digər nitq hissələrini də əhatə edir. İsimlər cümlədə xəbər vəzifəsini daşımaq üçün xəbərlik şəkilçisini qəbul edərək dəyişir. Xəbərlik şəkilçiləri cümlənin əsas hökmünü ifadə edir. Bu şəkilçilər olmasa, cümlə bitməz və fikir tamamlanmaz. Həmçinin xəbərlik şəkilçiləri mübtəda və xəbəri bir-birinə bağlayır, onlar arasında uzlaşma əlaqəsi yaradır. Türkoloji ədəbiyatlarda, o cümlədən Azərbaycan dilçiliyində xəbərlik kateqoriyası geniş mübahisə meydanına çevrilmişdir. Bəziləri şəxs, bəziləri isə bu kateqoriyanı xəbərlik kateqoriyası adlandırmışdı. M.Hüseynzadə kateqoriyanı xəbərlik, şəkilçisini isə xəbərlik şəkilçiləri, feillərdə isə şəxs şəkilçisi, kateqoriyanı şəxs kateqoriyası olduğunu qeyd edir (7, s.66).

Xəbərlik kateqoriyası daha çox sintaksisə aiddir. Belə ki, isimlər bu şəkilçiləri qəbul etməklə yalnız cümlə üzvü kimi dəyişir. Əgər isimlər müstəqil şəkildə mübtəda, tamamlıq, zərflik, təyin ola bilirsə, bunu xəbərə aid etmək olmaz. Onlar yalnız xəbərlik şəkilçiləri vasitəsilə xəbər ola bilər. Deməli, isim yalnız sintaktik rolunu dəyişir, morfoloji cəhətdən isim olaraq qalır. Hər şəxsə görə dəyişən xəbərlik şəkilçiləri cümlədə hökmün şəxsə münasibətini bildirir, yəni feili xəbər kimi hərəkət bildirmir. Xəbərlik şəkilçilərinin mənşəyi ilə bağlı türkologiyada müxtəlif fikirlər var (11, s.297):

1) A.P.Posulevski onun mənşəyini mənsubiyyət şəkilçiləri ilə

2) A.N.Kononov, E.V.Sevortyan və digərləri bu şəkilçilərin bir qismini mənsubiyyət, bir qismini isə şəxs əvəzlikləri ilə

3) R.S.Ramstedt, N.K.Dmitriyev, N.A.Baskakov, M.Hüseynzadə, Z.Budaqova və digərləri şəxs əvəzlikləri ilə bağlayırlar.

Xəbərlik şəkilçilərinin şəxs əvəzliklərindən yaranması özünü daha çox doğruldur. Bunu yazılı abidələr də təsdiqləyir: türk mən= türkəm (D.L.T). Zaman keçdikcə “mən//ben” əvəzliyindən -am, -əm, “sən” əvəzliyindən -sən, -sin, “biz”dən -iz, “siz”dən -siniz şəkilçiləri formalaşmışdır. III şəxsin təkinin morfoloji göstəricisi olan -dır, -dir, -dur, -dür şəkilçisinin yaranma mənşəyi isə bir az fərqlidir. Tədqiqatçılar onu “durur//turur” feili ilə bağlayırlar. Bu haqda M.Kaşğari də öz əsərində qeyd edir: “Turur: bu, müzare feldir, keçmiş zamansız və məsdərsiz işlənir, mənası odur deməkdir... ol taş turur sözündə olduğu kimi, “o daşdır” deməkdir... Turur keçmiş zamanı və məsdəri olmayan müstəqbəl bir feldir. Bu söz bir şeyin adı çəkilən anda bir yerdə durduğunu və bulunduğunu bildirir. “ol əvdə turur” deyilir ki, o, bu an evdədir, evdə var deməkdir...(II, 36; III, 177)

Qaqauz dilində də xəbərlik kateqoriyasını görmək mümkündür. Düzdür, bu dildə xəbərlik şəkilçiləri müəyyən fonetik dəyişmələrlə Azərbaycan dilinin xəbərlik şəkilçilərindən fərqlənir, ancaq struktur baxımından demək olar ki, eynidir. Yalnız III şəxsin təkinin morfoloji göstəricisi olan -dır, -dir, -dur, -dür// -tır, -tir, -tur, -tür şəkilçisi isimlərdə deyil, digər nitq hissələrində özünü göstərir.

Tək Cəm


-am, -əm; -(y)ım, -(y)im, -(y)um, -(y)üm; -(y)ız, -(y)iz, -(y)uz, -(y)üz

-san,-sən; -(y)sın, -(y)sin, -(y)sun, -(y)sün; -(y)sınız, -(y)siniz, -(y)sunuz, -(y)sünüz

-dır, -dir, -dur, -dür; “---------” -lar, -lər; -lar, -lär

Bu dilin tədqiqatçılarından biri olan Pokrovskaya kateqoriyanı həm morfoloji, həm də sintaktik kateqoriya hesab edir. Qeyd edir ki, isim, sifət, say və əvəzliklər də xəbər ola bilər (33, s.151-152).

Xəbərlik şəkilçiləri vurğu qəbul etmir. Onlar sözlərə qoşularaq indiki və keçmiş (şühudi və nəqli) zamanı da ifadə edə bilir. İndiki zaman:

Azərbaycan dilində:

Tək Cəm

I ş. şəkili-yəm şəkili-yikII ş. şəkili-sən şəkili-siniz

III ş. şəkili-dir şəkili-dirlər

Qaqauz dilində:

I ş. Gagauz-um gagauz-uz

II ş. Gagauz-sun gagauz-sunuz

III ş. Gagauz (-dur) gagauz (-dur)lar

Qeyd edək ki, qaqauz dilində xəbərlik şəkilçisi artırıldığı zaman “var” sözündən də istifadə edilir (33, s.101-103).

Tək Cəm


I ş. gagauz varım gagauz varız

II ş. gagauz varsın gagauz varsınız

III ş. gagauz var (-dır) gagauz var (-dır)lar

Göründüyü kimi, şəkilçilər eynidir. Burada fərqlilik II şəxsin təki və cəmində y bitişdiricisinin iştirakıdır. Həmişə 2 sait arasına artırılan y bitişdiricisi burada sait və samit arasına əlavə olunub- üüreniciysin.

Şühudi keçmiş zamanı ifadə edən isimlər isə -dı, -di, -du, -dü//-tı, -ti, -tu, -tü keçmiş zaman və xəbərlik şəkilçisi ilə yaranır (33, s.155).

Tək Cəm


I ş. işçi-ydi-m; uşak-tı-m işçi-ydi-k; uşak-tı-k

II ş. işçi-ydi-n; uşak-tı-n işçi-ydi-niz; uşak-tı-nız

III ş. işçi-ydi; uşak-tı işçi-ydi-lər; uşak-tı-lar

Aaçtım-doyurdu, susuzdum-suladı, yırtıktım-yamadı, çıplaktım-giydirdi, küçüktüm -büüttü, beni evletti (türkü).

Xəbərlik göstəricilərinə diqqət etsək, indiki zamanda olan xəbərlə keçmiş zamanda olan xəbərin şəkilçilərində fərqliliyin olduğunu görərik. Belə ki, I şəxsin cəmində işlənən -ız, -iz, -uz, üz şəkilçisi keçmiş zaman göstəricisi ilə bərabər işləndikdə -k, -sınız şəkilçisi isə -nız şəkilçisi ilə əvəz olunur. Bu hal nəqli keçmiş zamanda da təkrarlanacaq. İsimlərin nəqli keçmiş zamanla birlikdə işlənən xəbərlik kateqoriyası isə -mış, -miş, -muş, -müş və xəbərlik şəkilçiləri ilə formalaşır. Ancaq nəqli keçmiş zaman xəbərlik formasında olan isimlər şühudi keçmiş zaman xəbərlik göstəricisini qəbul etmiş isimdən fərqlənir. Belə ki, nəqli keçmiş zamanda olan isimlər məqamına görə cümlədə indiki zamanı da bildirə bilər: uşak-mış. Qeyd edək ki, bu hala Azərbaycan dilində çox az hallarda rast gəlinir.

Tək Cəm

I ş. bağban-mış-am; satıcı-ymış-ım bağban-mış-ıq; satıcı-ymış-ıkII ş. bağban-mış-san; satıcı-ymış-ın bağban-mış-sınız; satıcı-ymış-ınız

III ş. bağban-mış; satıcı-ymış bağban-mış-lar; satıcı-ymış-lar

Xəbərlik kateqoriyasının inkarı Azərbaycan dilində “deyil”, qaqauz dilində isə “diil” (değil) inkarlıq göstəricisi ilə yaranır (33, s.153). “diil” hissəciyi işləndiyi yerinə görə, yəni isimdən əvvəl işlənməklə qaqauz dilini digər türk dillərindən fərqləndirir.

Tək Cəm


I ş. tələbə deyil-əm; diil-im uşak tələbə deyil-ik; diil-iz uşak

II ş. tələbə deyil-sən; diil-sin uşak tələbə deyil-siniz; diil-siniz

III ş. tələbə deyil-dir; diil uşak tələbə deyil-dirlər; diil uşak

Qaqauz dilində əgər isim inkarlıq göstəricisi “diil” ilə birgə işlənibsə, o zaman keçmiş zaman şəkilçiləri “diil” hissəciyinə artırılır.

Tək Cəm

I ş. diil-miş-im uşak diil-miş-iz

II ş. diil-miş-sin diil-miş-siniz

III ş. diil-miş diil-miş

O sa diilmiş sarı altın, O sa - bir sarı yılan (türkü). Bän senin yanında bir uşakım. Çalgıcılar kavi insannar. Benim anam - kır-bayır, Benim bobam - kara yer (35, s.16). O bir gözäl yapıda zabun insancıktı. O zengin adam benim dayımdı. Şindi bän onun dünürcüsüyüm. O benim şingerä (35, s.17)

Nəticə

Azərbaycan və qaqauz dillərində isimlərin müqayisəli araşdırılması ilə aşağıdakı nəticələr əldə edilmişdir.

1. Eyni türk dil qrupuna daxil olmalarına baxmayaraq, Azərbaycan və qaqauz dilləri arasında uyğunluqlarla yanaşı, kifayət qədər fərqlər də mövcuddur. İsimləri məna növlərinə ayırarkən kiçik fərqləri nəzərə almasaq, demək olar ki, qruplaşdırma baxımından fərq yoxdur. Meydana çıxan fərqlərin əksəriyyətinin sözlərin fonetik tərkibində olduğu aydın görünür. Qaqauz dilinin lüğət tərkibində slavyan mənşəli sözlər üstün olduğundan burada Azərbaycan dilində işlənməyən və türk dilləri üçün yad olan sözlərə də rast gəlinir.

2. Qaqauz dilindəki isimləri quruluş baxımından ayırarkən şəkilçilərdə bəzi fərqlərin olduğu meydana çıxır. Elə sözlər vardır ki, Azərbaycan dili üçün sadə sayılsa da, qaqauz dilində asanlıqla kök və şəkilçiyə ayrılır. Və ya əksinə, Azərbaycan dilində düzəltmə və mürəkkəb olan sözlər bu dildə sadə söz kimi izah edilir.

3. Qaqauz dilində də cins anlayışının ifadəsi əsasən digər türk dillərində olduğu kimidir. Ancaq bundan başqa, bu anlayış digər türk dillərində olmayan -ka şəkilçisi ilə də formalaşa bilir ki, bu da yenə slavyan dillərinin təsiri ilə izah olunur: qaqauzka, baldızka.

4. Kəmiyyət kateqoriyasının göstəriciləri Azərbaycan və qaqauz dillərində eynidir. Burada fərq yalnız fonetik fərqlər nəzərə çarpır. Ancaq qaqauz dilində “-lar, -lär” kəmiyyət göstəricisi bəzi hallarda Azərbaycan dilindəki “-gil” şəkilçisinin qarşılığında da işlənə bilir ki, bu cəhətdən qaqauz dili türk dilinə yaxınlaşır: teyzemler-xalamgil

5. Uzun illər boyu qeyri-türk mənşəli dillərin təsiri altında qalan qaqauz dilində hal kateqoriyası daha çox fərqli xüsusiyyətlər qazanmışdır. Məsələn, bu dildə yiyəlik və təsirlik hallarında hara sualı işlənmir. Bu hallar müəyyənlik və qeyri-müəyyənlik kimi formalara ayrılmamışdır. Azərbaycan dilində hara sualına cavab verən isimlər bu dildə sualına cavab verir. Qaqauz dilində hal əvəzlənmələri indi də fəal şəkildə işlənməkdədir. Həmçinin bu dildə söz sonu k, q samiti ilə bitdikdə yönlük və təsirlik hal şəkilçiləri bir-birindən fərqlənmir.

6. Azərbaycan dilindən fərqli olaraq, qaqauz dilində isimlər ikiqat mənsubiyyətə görə dəyişə bilirlər. Bu hala müasir Azərbaycan dilində rast gəlinməsə də qaqauz dilində fəallığını hələ də qoruyub saxlamaqdadır.

7. Xəbərlik kateqoriyasının göstəriciləri Azərbaycan dili ilə müqayisədə daha çox türk dilinə yaxınlaşır. Burada idi, imiş hissəcikləri xəbərlik şəkilçiləri ilə birlikdə işlənərək müəyyən zaman anlayışını ifadə edir.

Qaqauz dili türk dillərinin oğuz qrupuna daxil olsa da, bu qrupa aid edilən türk dillərindən müəyyən qədər fərqli xüsusiyyətlərə malikdir. Biz tədqiqatda həmin bu fərqlərin yalnız bir qismini göstərə bildik. Fərqlənmələr nəinki isimlərdə, həmçinin bütünlüklə fonetika, morfologiya və sintaksisdə özünü göstərir. Ona görə də qaqauz dilinin geniş miqyasda öz araşdırıcılarına ehtiyacı var.
İstifadə edilmiş ədəbiyyat

Azərbaycan dilində

1. Aslanov A. Müasir Azərbaycan dilində qrammatik kateqoriyalar. Bakı: ADU, 1985, 80 səh.

2. Cəlilov F. Azərbaycan dilinin morfonologiyası. Bakı: Maarif, 1988, 245 səh.

3. Dəmirçizadə Ə. Müasir Azərbaycan dilinin morfologiyası. Bakı:Maarif, 1961, 191 səh.

4. Dəmirçizadə Ə. Müasir Azərbaycan dilinin morfologiyası. Bakı: Maarif, 1972, 307 səh.

5. Əzizov E. Oğuz qrupu türk dillərinin ümumi və fərqli xüsusiyyətləri haqqında. Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, 2012, N-2, səh.5-7

6. Həsənov H. Müasir Azərbaycan dilində sözlərin strukturu və formaları. Bakı: Maarif, 1985

7. Hüseynzadə M. Müasir Azərbaycan dili. Morfologiya, III hissə. Bakı: Maarif, 2007, 279 səh.

8. Xəlilov B. Müasir Azərbaycan dilinin morfologiyası. I hissə. Bakı: Nurlan, 2007, 279 səh.

9. Xəlilov B. Müasir Azərbaycan dilinin morfologiyası. II hissə. Bakı: Nurlan 2007, 351 səh.

10. Kazımov Q. Seçilmiş əsərləri. Morfologiya, III hissə. Bakı: Maarif, 2010, 510 səh.

11. Müasir Azərbaycan dili. Morfologiya. I cild. Bakı: Maarif, 1980, 510 səh.

12. Müasir Azərbaycan dili. Sintaksis. II cild. Bakı: Maarif, 1980, 444 səh.

13. Oğuz qrupu türk dillərinin müqayisəli qrammatikası. Morfologiya. I cild. Bakı: Maarif, 1986, 134 səh.

14. Oğuz qrupu türk dillərinin müqayisəli qrammatikası. Sintaksis. II cild. Bakı: Elm, 1986, 134 səh.

15. Seyidov Y. Azərbaycan dilinin qrammatikası. Morfologiya. Bakı: Maarif, 2000, 374 səh.

16. Tanrıverdi Ə. Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası. Bakı: Elm və Təhsil, 2010, 457 səh.

17. Yoloğlu G. Qaqouzlar. Bakı, 1996, 96 səh.

18. Yunusov A. Oğuz qrupu türk dillərində qohumluq terminləri. Bakı, 2008.

19. Zeynalov F. Türkologiyanın əsasları. Bakı: Maarif, 1981, 345 səh.

20. Zeynalov F. Türk dillərinin müqayisəli qrammatikası. Bakı: MBM, 2008, 354 səh.

Rus dilində

21. Баскаков Н.А. Введение в изучение тюркских языков. Москва, 1969, 230 стр.

22. Баскаков Н.А. Историко-типологическая морфология тюркских языков. Москва, 1979, 252 стр.

23. Виноградов В. В. Современный русский язык. Морфология. Издательство Московского Университета, 1952, 518 стр.

24. Джафаров М.М, Гусейнова Ф. Ю. Русский язык. Издательство БГУ, 2012, 275 стр.

25. Дмитриев Н.К. Строй тюркских языков. М., 1962, 273 стр.

26. Дмитриев Н.К. Исследования по сравнительный грамматика тюркских языков. Москва, 1965.

27. Кононов A.Н. Грамматика турецкого языка. Москва-Ленинград, издательство Академии Наук СССР, 1941, 354 səh.

28. Кононов A.Н. Грамматика современного турецкого литературного языка. Москва-Ленинград, 1956, 382 стр.

29. Кононов A.Н. Тюркологический сборник. Москва, 1970, 221-230 стр.

30. Кононов A.Н. Очерк изучения турецкого языка. Москва, 1976, 210-221 стр.

31. Покровская А.А. Гагаузский язык. Языки народов СССР. Москва, 1966, 112-138 стр..

32. Покровская Л.А. Грамматика гагаузского языка. Фонетика и Морфология. Москва, издательство «Наука», 1964, 297 стр.

33. Покровская Л.А. Синтаксис гагаузского языка в сравнительном освещении. Москва, издательство «Наука», 1978, 202 стр.

34. Покровская Л.А. Современный гагаузский язык (курс лекций). Комрат, 1997, 189 стр.

35. Покровская Л.А. Синтаксис современного гагаузского языка (предложение). Санкт-Петербург-Комрат, 1999, 83 стр.

36. Серебренников В. Гаджиева Н. Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Баку, издательство «Маариф», 1979, 94 стр.
Digər dillərdə

37. Бабоглу Н. Гагауз дили (7-8-җи класслар ичин). Кишинев, 1962, 253 стр.

38. Булгар С. Тракалы öкÿз. Арий святченко, 1990, 95 səh.

39. Дерменжи М. Каршылашмаклар. Одеса, «Маяк», 2002, 95 səh.

40. Ergin M. Türk Dil Bilgisi. İstanbul, 1993, 384 səh.

41. Gagavuz Türkçesi Araştırmaları. Bilgi Şöleni. Türk Dil Kurumu Yayınları. Ankara, 2010, 252 səh.

42. Хэзирки заман туркмен дили. Ашгабат, 1960, 208 сax.

43. Куйумжу М. Томсуз тарлада йабан гÿллери. Кишинев. НУПЕРИОН, 1991, 92 səh.

44. Гагаузско-руско-молдавский словарь. Москва, издательство «Советская эн-циклопедия», 1973, 664 стр.

45. Грамматика туркменского языка. Ашхабат, 1970, 95 стр.

46. Türk dilleri edebiyatları antolojisi. XII cild. Romanya ve Gagavuz. Ankara, Kültür bakanlığı, 1999, 540 səh.

İnternet resursları:

47. http// www.ana sözü.com

48. http// www. google.az


Халафова Сахиба Ариф к.

Магистрант Филологического

факультета БГУ
РЕЗЮМЕ
В результате сравнительного исследования существительных на азербайджанском и гагаузском языках были определены общие и отличительные свойства этих языков. Несмотря на то что, они входят в одну группу тюркских языков, было указано достаточно различий между этими языками. Здесь проведены разные деления, были затронуты их виды по значению и структуре, группированы грамматические категории существительных и анализированы в сравнительной форме. В связи с этим были приведены цитаты из разных источников, отмечены высказанные мысли. Несмотря на то, что в основном сравнительно изучены существительные на азербайджанском и гагаузском языках, а также были приведены сравнения с другими тюркскими языками, входящие в огузскую группу.

Khalafova Sahiba Arif

The master of the Philology

department of BSU
SUMMARY
A comparative study of nouns in Azerbaijani and Gagauz were identified common and distinctive features of these languages. Despite the fact that they belong to the same group of Turkic languages ​​mentioned are enough differences between the two languages​​. It held different division have been affected by the value of their types and structure, the grammatical categories of nouns are grouped and analyzed in a comparative manner. In this regard were given quotes from various sources, marked suggested. Despite the fact that most of comparatively studied nouns in Azerbaijani and Gagauz languages, and have been given a comparison with other Turkic languages ​​included in the Turkic group.

1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə