AZƏrbaycan respublikasi qafqaz müSƏlmanlari idarəSİ
Yüklə 1.82 Mb.
səhifə28/29
tarix23.02.2016
ölçüsü1.82 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29
əssisələri Tarixi” səh. 443-449

201 Məhəmməd Həmdullah, “İslam Peyğəmbəri”cild 2, səh. 237.

202 Buxari, “Cihad və siyər bölümü” 157

203 İbn Hişam, “əs-Sirətül-Nəbəviyyə” IV, 62

204 Məhəmməd Həmdullah “İslam Peyğəmbəri” cild II, səh. 237-246

205 V. J. Parry, “İslamda Hərb Sənəti” tərc. İUEF, sayı 28-29, səh. 194

206 “Tarixi-Təbəri” IV, 29

207 Həsən İ.Həsən –Əli İ.Həsən, ən-Nüzum”, səh. 179, ən Nəbravi, “Tarixun-Nüzum”, səh. 230.

208 Həsən İ. Həsən – Əli İ. Həsən, “ən-Nüzum”, səh. 179,

209 Əbdülmün’im Macid, “Tarixül-Hadarətül-İslamiyyə Fil-Üsulil-Vüsda” səh. 75; Subhi əs-Salih, “İslam Məzhəbləri vəəssisələri” səh. 366

210 Parry, a.k.ə. səh. 194.

211 Corcci Zeydan, “Mədəniyyəti-İslamiyyə tarixi” cild I, səh. 162-163

212 Parry, a.k.ə. səh. 197

213 Məlumat üçün bax. Philip K. Hitti, “İslam tarixi” cild. II səh. 356-357

214 Philip Hitti, “İslam Tarixi” cild II, səh. 505-506

215 Əhməd Muxtar əl-Abbadi – Seyyid Əbdüləziz Salim, “Tarixül-Bəhriyyətül-İslami” səh. 37-38; Cəlal Məzhar, “Hadaratul-İslam və əsəruha Fit-Tərəqqi əl-aləmi”, səh. 485.

216 Uzun Çarşılı “ Mədxəl” səh. 70

217 O.Turan, “Səlcuqlular tarixi və T. İslam mədəniyyəti” səh. 238-239

218 Prof. Z. Kazıcı, “İslam Məd. vəəssisələri Tarixi” səh. 443-479.

219 Salih Tuh, “İslam Vergi Hüququnun Ortaya Çıxışı” səh. 53

220 Məhəmməd Həmdullah “Modern İqtisad və İslam” tərc. səh. 49.

221 İ. F. Əhməd Əli, “əl-Məvaridul-Maliyyə Fil-İslam” Qahirə, səh. 163

222 Qur’an-Kərim, ət-Tövbə, 60.

223 Öşür: Kənd təsərrüfatı məhsullarının onda bir zəkatıdır.

224 Əbu Yusuf, “Kitabül-Xərac” səh. 93.

225 Müslim, “Səhih” Zəkat, I; Əbu Yusuf, “Kitabül-Xərac” səh. 93.

226 İbrahim Fuad Əhməd Əli, “əl-Məvaridul Maliyyə fil-İslam” səh. 208.

227 Motqomery Vatt, “İslamın Avropaya təsiri” tərc. səh. 16

228 Boris Kristoff Netkoff, “Osmanlı İmperatorluğunda cizyə” tərc. “Belleten” (1944) VIII/32, 606

229 Salih Tuğ, “İslam vergi hüququnun ortaya çıxışı” səh. 93

230 Qurani-Kərim “ət-Tövbə” 29.

231 Əl-Mavərdi, “əl-Əhkamus-Sultaniyyə” səh. 143

232 Əl-Mavərdi, “əl-Əhkamus-Sultaniyyə” səh. 144

233 Məhəmməd Həmdullah, “İslam Peyğəmbəri” tərc. cild 2, səh. 219.

234 Tövrat, (Təkvin) 47/20-26

235 Əbul-Ula Mardin, “Xərac”, İE. V/I səh. 222.

236 Qurani-Kərim “əl-Muminun”, 72

237 İbn Mace, “Sünən” cild I, səh. 586.

238 Məhəmməd Həmdullah, “İslam Peyğəmbəri” cild 2, səh. 220.

239 Hüseyn Uslu “İslam Müəssisələri Tarixi”, səh. 226-227

240 Prof. Z. Kazıcı “İslam Mədəniyyətinin Müəssisələr Tarixi” səh. 271

241 Qurani-Kərim, Ali İmran, 92

242 Qurani-Kərim, Əl-Bəqərə, 261

243 O. N. Topbaş, “A. şəxsiyyətləri vəəs. ilə Osmanlı” səh. 514-517

244 Osman N. T. “Abidə Ş. və M. İlə OSMANLI” İst.1999, səh. 505-509.

245 O. Nuri Topbaş, “Abidə ş. və m. İlə Osmanlı” İst.-1999, səh. 516.

246 O. Nuri Topbaş, “Abidə Ş. və M. İlə OSMANLI” İst.-1999, səh. 510.


247 İbn Əmin Mahmud Kamal-Hüseyin Hüsaməddin, “El Kafu Humayun Nəzarətinin Tarixçeyi Təşkilatı və Nüzzarın Təracimi Əhvali”, səh 6.

248 Ziya Kazıcı “İslam Mədəniyyəti və M. Tarixi” səh. 279-286

249 Fuad Köprülü “Vəqf müəssisələrinin hüquqi mahiyyəti və tarixi təkamülü”, Vəqflər jurnalı, II, 12

250 Edmondo de Amisis, “İstanbul 1874”, tərc. səh. 133

251 Pr. Dr. Ziya Kazıcı “Qadın və Ailəjurnalı (1990)

252 İmam Şafi Əl-Umm” səh 275-280

253 Pr. Z.Kazıcı “İslam mədəniyyəti vəəssisələri tarixi” səh. 287-290

254 əl-Kasani, “Bədəius sənayi fi tərtibi şərai” VI, 219

255 Pr. Z. Kazıcı “İslam mədəniyyəti vəəssisələri tarixi”səh. 290-293


256 Prof. Dr. Ziya Kazıcı, “Vəqflər” səh. 79-102

257 Aslan Tərzioğlu, “Ortaçağ İslam Türk Xəstəxanaları və Avropaya təsirləri” (1970) XXXIV/ 133, 128.

258 Prof. Z. Kazıcı “İslam Məd. vəəssisələri Tarixi” səh. 310-311

259 R. Levis, “Osmanlı Türkiyəsində gündəlik həyat” tərc. səh. 71-73

260 Qurani-Kərim, Əl-Ənbiya, 30

261 Ziya Kazıcı “İslam mədəniyyəti vəəssisələri tarixi” səh. 319-321

262 Osman Turan, “Səlcuqlar və İslamiyyət” İstanbul 1971, s. 109

263 Cəlal Əs’ad, “Türk sənəti” İstanbul 1928, s. 102-103

264 O.Turan, “Səlcuq Karvansarayları” Belleten (1946), X/39, 477-479

265 Claude Cahen, “Osmanlılardan öncə Anadoluda Türklər” trc. Yıldız Moran, İst.-1979, səh. 167.

266 Prof. Ziya Kazıcı, “İslam Mədəniyyəti və M. Tarixi” səh. 305-310.

267H.Uslu, “İslam Müəssisələri Tarixi” İstanbul-1985. səh. 12-14


268 Prof. Ziya Kazıcı “İslam Mədəniyyəti və M. Tarixi” səh. 295-297

269Hüseyn Uslu, “İslam Müəssisələri Tarixi” səh. 25-26

270 Prof. Ziya Kazıcı “İslam Mədəniyyəti və M. Tarixi” səh. 333-334

271 Qur’ani-Kərim, əl-Bəqərə, 129

272 Şəmsəddin Sami, “Qamusi-Türki” II , 1313-1314.

273 H.Uslu, “İslam Müəssisələri Tarixi” səh.60-62

274 Prof..Ziya Kazıcı “İslam Mədəniyyəti və M. Tarixi” səh. 352

275 Prof. Ziya Kazıcı “İslam Mədəniyyəti və M. Tarixi” səh. 352

276 Prof. Ziya Kazıcı “İslam Mədəniyyəti və M. Tarixi” səh. 356-358

277 İmam Buxari, “Səhihi-Buxari” fədailül-Qur’an, 5.

278 İ. Qaraçam, “Qur’ani-Kərimin Nüzulu və Qiraəti” səh. 313-322;

C. Baltacı, “XV-XVI əsrlərdə Osmanlı Mədərəsələri” səh. 14.279 H. Uslu, “İslam Müəssisələri Tarixi” İstanbul-1985, səh.. 69-70

280 Prof. Ziya Kazıcı “İslam Mədəniyyəti və M. Tarixi” səh. 352

281 Prof. Tayyib Okiçin tədqiqlərindən müəyyən olur.

* Şərq mədəniyyətini tətqiq edən xristian şərqşünaslar.

282 H. Uslu, “İslam Müəssisələri Tarixi” İstanbul-1985, səh.63-64

283Ə. ən-Nəccar, “Fi Tarixi Tıbb...”, Qahirə, 1986, səh. 41

284 Əhməd İsa Bek, “Tarix əl-Bimaristanat fil İslam” Beyrut, 1981, səh. 9

285 Siqrid Hunke “Allahın günəşi Avropanın üzərində” tərc. səh. 124-125

286 C. Mazhar, “Hadaratul İslam...” Qahirə, səh. 313-314

287 Prof. Ziya Kazıcı “İslam Mədəniyyəti və M. Tarixi” səh. 353-355

288 Aslan Tərzioğlu “Orta Çağ Türk İslam Xəstəxanaları və Avropaya təsirləri” (1970) XXXIV/133, 127.

289 Prof. Ziya Kazıcı “İslam Mədəniyyəti və M. Tarixi” səh. 297

290 Hüseyn Uslu, “İslam Müəssisələri Tarixi” İstanbul-1985, səh. 37

291 M. Ağdağ, “Türkiyənin İqtisadi və İ. Tarixi” İstanbul-1974. I, 38.

292 P. Vittek,“Məntəşə Beyliyi” trc.O. Ş. Gökyay,Ankara-1944, səh.115

293 Ö. Lütfi Barkan, “Vəqflər Jurnalı” (1942) II, 290.

294 Hüseyn Uslu, “İslam Müəssisələri Tarixi” İstanbul-1985, səh.39

295 Prof. Ziya Kazıcı “İslam Mədəniyyəti və M.Tarixi” səh.300

296 O.N.Ergin, “T. Şəhərçiliyin Tarixi İnkişafı”İst.-1936, səh.19

297 Bax:Mustafa Qara, “Təkyə və Zaviyələr”İst.-1977, səh.120-128

298 Cəlal Əsəd, “Türk Sənəti” səh.100-101

299 Prof. Ziya Kazıcı “İslam Mədəniyyəti və M. Tarixi” səh.379.

300 Dr.Sigrid Hunke “Allahs Sonne über dem Abendland-Unser Arabischen Erbe” (Trc.Servet Sezgin) səh. 274-275.

301 Vill Durant “İslam Mədəniyyəti” (tərc.) səh. 87-89.

302 Kitabları nüsxə edib çoxaldan.

303 Dr. Sigrid Hunke “Allahs Sonne über dem Abendland-Unser Arabischen Erbe” (Trc.Servet Sezgin) səh.275-281.


304 Qur’ani-Kərim, əz-Zümər 9.

305 İ.H.Daşdöndürən, “Qərb M. görə İslam Mədəniyyəti”, səh. 9-10

306 Dr.Yusuf əl-Qardavi, ər-Rasül vəl-ilm”(trc. D. Səlvi) səh. 11-12.

307 Buxari, Elm, 27; Müslim, Talaq, 34.

308 Darimi, “Sünən”, I, 114.


309 “Bilimə yön verən İslam alimləri” (giriş) c. 1, səh. 6.

310 Kopernikin bu əsərə “De Revolutionibus orbium ceelestium”-deyir.

311 İ. H. Danışmənd, “Qərb Mənbələrinə Görə İslam Məd.”səh.9-13

312 “Bilimə yön verən İslam alimləri” c. 1, səh. 2-10.

313 O. Kəskinoğlu, “Qur’ni-Kərim Bilgiləri” Ankara-1987. səh.219-220

314 Ə. Gürkan “İslam Kültürünün Qərbi Mədəniləşdirməsi” səh.79-80

315 V.Barthold-Fuad Köprülü, “İslam Mədəniyyəti Tarixi” səh. 143

316 V.Barthold-Fuad Köprülü, “İslam Mədəniyyəti Tarixi” səh. 144-145.

317 O. Kəskinoğlu, “Qur’ni-Kərim Bilgiləri” Ankara-1987. səh. 222.

318 Kəşfüz-Zünun C. I səh. 302.

319V. Barthold-Fuad Köprülü, “İslam Mədəniyyəti Tarixi” səh. 144-145.


320 Barthold-Fuad Köprülü,“İslam Mədəniyyəti Tarixi” səh. 146.

321 Xeyrəddin Qaraman, “İslam Hüququ 1” İstanbul-1993. səh. 24.

322 V. Barthold-Fuad Köprülü, “İslam Mədəniyyəti Tarixi” səh. 147-148.

**Misirin “Darül-Kütübül-Mısriyyə1085 nömrədə qeydlidir.

323 Ə.Gürkan “İslam Kültürünün Qərbi Mədən.”səh. 289-290.

324 Corci Zeydan, “Mədəniyyəti-İslamiyyə Tarixi” c. III, səh. 130.

325 Louis Millot. “Introduction a I’Etude du Droit Musulman Recueil Sirey” Paris 1953. (Visages de I’İslam) trc. B. Dülgər.

326 L.Provencal, “L’Ispagne Musulmane au Xme Siecle”Paris, səh.38.

327 Stoira dei Musulmani di Sicilia, c. 2 Catane-1933.

328 Ə. Gürkan “İslam Kültürünün Qərbi Mədən.” səh. 292-293.

329 Prof. J.Risler,“Bilimə yön verən İslam alimləri”(giriş)c. 1, səh. 7.

330 E. F. Qauter “Bilimə yön verən İslam alimləri” İstanbul-1996. c. 1, səh. 7.

331 “Bilimə yön verən İslam alimləri”(giriş) İstanbul-1996. c. 1, səh. 7.

332 “Bilimə yön verən İslam alimləri”(giriş)İstanbul-1996. c. 1, səh. 8-9.

333 Prof. İ. H.İzmirli, “İslam Mütəfəkkirləri İlə Qərb Mütəfəkkirləri Arasında Müqayisə səh. 17.

334 “Bilimə yön verən İslam alimləri”(giriş) İstanbul-1996. c. 1, səh. 9.

* Tûl: Başlanğıc meridianından uzaqlıq, boylam.

** Zayiçə: Ulduzların müəyyən vaxtlardakı yerlərini və hallarını göstərən cədvəl. Buna zeyc və ya zic də deyilir.

*** Üstürlab: Əskidən ulduzların hərəkətlərini və uzaqlıqlarını hesablamaqda işlədilən bir alət.

335 “Bilimə yön verən İslam alimləri”(giriş)İstanbul-1996. c. 1, səh. 7.

336 Bu mövzuda daha geniş məlumat üçün “Cosmological Evolutionism In Islamic Thought”adlı əsərə müraciət edilə bilər.

337 Prof. Məhmət Bayraqtar, “İslamda Bilim ve Tex. Tarixi”səh. 172-174

* kitabca.

338 “Bilimə yön verən İslam alimləri”(giriş) İstanbul-1996. c.1, səh.10.

339 Prof. Məhmət Bayraqtar, “İslamda Bilim ve Tex. Tarixi” səh. 184.

340 Biruni, “Kitabül-Asarul-Baqiyə(Chronolgy), London-səh. 294-295.

341 İbn Əvvam, “Kitabül-Filaha”(tərc.) J.J.Clement-Mullet, Paris-c.1. səh.518.

342 Prof. Məhmət Bayraqtar, “İslamda Bilim ve Tex. Tarixi”səh. 184

343 Prof.Məhmət Bayraqtar,“İslamda Bilim ve Tex. Tarixi” səh. 190.

344Prof.Məhmət Bayraqtar,“İslamda Bilim ve Tex. Tarixi”səh. 207-213.

345 Prof.Məhmət Bayraqtar,“İslamda Bilim ve Tex. Tarixi”səh.215

346 İ. H. Danişmənd,“Qərb Mənbələrinə Görə İslam Məd. ”səh. 26-27.

347 Jacques C. Risler, “La civilisation arabə Paris-1955. səh. 176.

348 Jacques C. Risler, “La civilisation arabə Paris-1955. səh. 177-178.

349 Əill Durant, “L’age de lafoi” Fransa-1952. c.1, səh. 315-316.

350 Arthur Pellegrin, “L’İslam dans le monde” Paris-1950. səh. 97.

351 L. A. Sedillot, “Histoire generale des Arabes” Paris-1877. c.II, səh.71

352 Brockelmann,“Histoire des peuples et des etats İslamiques”səh. 112-113.

353 Vill Durant, “L’age de lafoi” Fransa-1952. c.1, səh. 339.

354 Prof. Philip Hitti, “Precis d’histoire des Arabe” Paris-1950. səh. 119.

355 İ. H. Danişmənd,
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə