Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Ministry of Education of the Azerbaijan Republic
Yüklə 22.12 Kb.
tarix30.04.2016
ölçüsü22.12 Kb.


Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Ministry of Education of the Azerbaijan Republic
Xəzər Universiteti

Khazar University

Magistratura, Doktorantura və Elmi-İşlər Bölməsi

Division of Graduate Studies and Research

2012-2013-ci tədris ili üçün Xəzər Universiteti

İNGİLİS DİLİ üzrə

doktoranturaya qəbul

PROQRAMI

Elmi - İnzibati Şuranın ______________________il _________N-li

qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

İNGİLİS DİLİ

İngilis dilinin səs və hərf tərkibi.

Sözün leksik və qrammatik mənaları. Sözlərin quruluşca növləri: sadə, düzəltmə, mürəkkəb sözlər. Təkmənalı və çoxmənalı sözlər. Sinonimlər (Synonyms). Antonimlər (Antonyms). Frazeoloji birləşmələr.

Sözdüzəltmə (Word Formation).

Nitq hissələri (The Parts of Speech). Əsas və köməkçi nitq hissələri.

İsim (The Noun). İsimlərin təsnifatı. İsmin əsas qrammatik əlamətləri. İsmin hal və kəmiyyət kateqoriyaları. İsmin yiyəlik halı.

Artikl (The Article).

Sifət (The Adjective). Sifətin əsas qrammatik əlamətləri. Sifətin dərəcələri.

Say (The Numeral).

Əvəzlik (The Pronoun). Əvəzliklərin növləri. Sual, nisbi və bağlayıcı əvəzliklər: who, which, what, whose, whom, that.

Some, any, no, every əvəzlikləri və onların törəmələri.

Many, much, little, few, a little, a few, a lot (of) sözlərinin işlənməsi.

Zərf (The Adverb). Zərfin növləri. Əsas qrammatik əlamətləri. Zərfin müqayisə və üstünlük dərəcələri. Sual, bağlayıcı və nisbi zərflər (when, where, why, how və s.).

Fel (The Verb). Əsas qrammatik əlamətləri.

To be, to haveto do felləri əsas və köməkçi fellər kimi. To be felinin bağlayıcı fel kimi işlədilməsi.

Modal fellər (The Modal Verbs). Modal fellərin ekvivalentləri.

Felin xəbər şəkli (The Indicative Mood). Felin məlum növü (The Active Voice).

İndiki zamanın qeyri-müəyyən forması (The Present Indefinite Tense Form).

Keçmiş zamanın qeyri-müəyyən forması (The Past Indefinite Tense Form).

Gələcək zamanın qeyri-müəyyən forması (The Future Indefinite Tense Form).

İndiki zamanın davamedici (The Present Continuous), keçmiş zamanın davamedici (The Past Continuous) və gələcək zamanın davamedici (The Future Continuous) formaları.

İndiki zamanın bitmiş (The Present Perfect), keçmiş zamanın bitmiş (The Past Perfect) və gələcək zamanın bitmiş (The Future Perfect) formaları.

İndiki zamanın bitmiş davamedici (The Present Perfect Continuous), keçmiş zamanın bitmiş davamedici (The Past Perfect Continuous) və gələcək zamanın bitmiş davamedici (The Future Perfect Continuous) formaları.

Keçmişə nəzərən gələcək (The Future in the Past) zaman formaları.

Felin məchul növü (The Passive Voice).

Zamanların uzlaşması (The Sequence of Tenses).

Felin əmr şəkli (The Imperative Mood).

Felin vasitəli şəkilləri (The Oblique Moods).

Felin şəxssiz formaları: məsdər (The Infinitive), feli sifət (Participle I, Participle II), cerund (The Gerund).

Sözönləri (The Preposition).

Modal sözlər (The Modal Words).

Ədat (The Particle).

Bağlayıcılar (The Conjunction). Tabesiz və tabeli bağlayıcılar.

Cümlə (The Sentence). Sadə cümlə (The Simple Sentence). Nəqli cümlə, sual cümlələri, əmr cümləsi, nida cümləsi. İnkar formalı cümlələr.

Cümlənin baş və ikinci dərəcəli üzvləri (Principal and Secondary Parts of the Sentence). Mürəkkəb tamamlıq (The Complex Object).

Cümlədə sözlərin sırası (Word Order in the Sentence).

Şəxssiz cümlələr (Impersonal Sentences).So do I; Neither do I tipli cümlələr.

There formal sözü ilə başlanan cümlələr.

Mürəkkəb cümlə (The Composite Sentence). Tabesiz və tabeli mürəkkəb cümlələr (The Compound and Complex Sentences).Vasitəsiz vasitəli nitq (Direct and Indirect Speech).

Topics for speaking

1. Should everyone have a university education?

2. Gender and child issue problems

3. Youth problems

4. Early marriage

5. Wars and peace

6. Computers in our life

7. Our health

8. Learning foreign languages

9. Making a career

10. Environment and pollution

11. Getting a job12. Freedom of the media and the internet

Humanitar və Sosial elmlər fakültəsinin dekanı, Hüquq elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

Cabir Xəlilov


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə