AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasinin “AZƏrbaycanlilara qarşi soyqirimlarin təDQİQİ” komiSSİyasi
Yüklə 1.67 Mb.
səhifə17/19
tarix23.02.2016
ölçüsü1.67 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Gəl

Qasid, gedər olsan qürbət ellərə,

Qəzyəli yarımdam xəbər gətir gəl.

Bu naləni izah elə dağlara,

Tapar olsan, əhvalımı yetir gəl.
Deginən, yoldadır sona bülbülün,

Yaqub timsallıdır halı müşgülün,

Gəlin otağında solubdur gülün,

Qubarlı dərdimi zalimə bitir, gəl.
Çatdır ki, üç balan yaman gündədir,

Ağır müsibətim hələ öndədir,

Bəlkə dada çatdı qüdrəti-Qadir,

Qəddim “dal”a dönüb, günüm ötür, gəl.
Gəl apar naməmi Səlim itkinə,

Getdi, Tubnisəni qoydu pis günə,

Haray versin mənim kimi miskinə,

Qoy yazım halımı, beşcə sətir, gəl.
EL ŞAİRİ MƏŞƏDİ BİKƏ (1860-1918)

Məşədi Bikə Məşədi Bağı qızı 1860-cı ildə Şamaxının Sarı­tor­paq məhəl­ləsində anadan olub. Atası da molla olmuşdur. Bi­kə yazıb-oxumağı əvvəl ata­sından, sonra məhəllələrindəki Molla Pərinin ev məktəbində almışdır. Beləliklə, o, həm dini biliklərə yiyələnmiş, həm də klassik poeziyaya bələd olmuşdur. Deyi­lən­lərə görə, o, S.Ə.Şirvaninin nəslindən olmuşdur. Gənc yaşların­dan poeziyaya bələd olmuşdur, şeirlər yazmışdır. O, Mirzə Tağı Məşədi Ağa oğlu ilə ailə qurmuşdur. Məşədi Bikə evlərində qız uşaqları üçün ev məktəbi açmışdır. Amma qırğın zamanı onun da ailəsi qətlə yetirilmişdir.

Şamaxının məşhur ziyalıların, şairlərin, alimlərin, varlıların çox yaşadığı Sarıtorpaq məhəlləsində yaşayan el şairi Bikənin doğma məhəlləsini təsvir etdiyi gəraylısını oxuculara təqdim edirik.
Sarıtorpaq məhəlləsi
Şamaxının anasıdır,

Sarıtorpaq məhəlləsi.

Şeir, sənət yuvasıdır,

Sarıtorpaq məhəlləsi.

Sinədəftər yazarları,

Çeşid-çeşid bazarları,

Hər insana etibarlı,

Sarıtorpaq məhəlləsi.
Şahlar, xanlar diyarıdır,

Şirvanın namus, arıdır,

Quş südü desən vardır,

Sarıtorpaq məhəlləsi.
Kimlər gəldi, kimlər getdi,

Bağında gül, nərgiz bitdi,

Qırğında çoxları itdi,

Sarıtorpaq məhəlləsi.
Bikə burda boya çatdı,

Söz dedi, yazdı, yaratdı,

İlhamıma bir qanaddı,

Sarıtorpaq məhəlləsi.
EL ŞAİRİ SƏLİMNAZ MƏŞƏDİ BAĞIR QIZI

(XIX əsr – 1918)

El şairi Səlminaz XIX əsrin 60-cı illərində Şamaxının İmamlı məhəl­ləsində anadan olmuşdur. Atasından Məşədi Bağırdan evdə təhsil almışdır. Əri İbad tacir olmuşdur. Səfərlərinin birində xəstə­lənmiş, yolda – İranda vəfat etmişdir. Tək qızı ilə atasıgilin himayə­sində yaşamışdır. Məşədi Bağırın məsləhəti və köməkliyi ilə qız mək­təbi açmışdır. O, həm də şair təbli olmuşdur. Erməni qırğını za­manı İmamlı məhəlləsində olan evləri yandırılmışdır. Ailələri ilə bir­likdə həlak olmuşdur. Şamaxının yaşlı söz bilənlərinin yaddaşından (Murad Sənəm oğlundan) Səlimnaz xanımın bir neçə şeirin toplayıb çap etdirmişik. Həmin şeirlərin birini oxuculara təqdim edirik.Gözəl

İnsafın olsun yola gəl,

Məni məndən alan gözəl.

Gəl sən elə baxma mənə,

Canın çıxır dondan, gözəl.
Gəlsən ovçu dərəsinə,

Xain gözü baxar sənə,

Dərd tüğyan edər mənə,

Ayrı gəzmə yardan, gözəl.
Səlimnaz, yaxşı tanı,

Nə baxırsan yanı-yanı,

Söylə, bəs ilqarın hanı,

Usanmışam candan, gözəl.
EL ŞAİRİ ASSAN OĞLU (1882-1924)

Mirzə Assan oğlu 1882-ci ildə Şamaxı qəzasının Cəyirli kən­dində anadan olmuşdur. Əsasən heyvandarlıqla məşğul olmuş­dur. 1918-ci ildə ermənilər kənddə dəhşətli qırğın törətmişdir. Arxivdə olan dindirmə protokolundan aydın olur ki, bu kənddə (obada) 165 ev olmuşdur. 40 nəfər kişi, 20 nəfər qadın15 nə­fər uşaq qətlə yetirilmişdır. Ümumiyyətlə, kəndə 9720000 ma­nat ziyan dəymişdir. (ARDA. f.A, 1061, s.1, iş 85, v.4). Qırğın zamanı kənd əhalisinin böyük qismi Hacıqabul, Salyan ərazi­lə­rinə qaçmışlar. El şairi Mirzə də Salyanın Qarabağlı kəndində məs­klunlaşmışdır. Orada yaşamış, 1924-cü ildə Qarabağlı kən­din­də vəfat etmişdir. El şairinin uzaq qohumlarından əldə etdi­yi­miz şeirləri içərisində faciəyə həsr olanları da vardır.


Şirvanın

Ay ağalar, sizə tərif eyləyim,

Bahar olcaq açır gülü Şirvanın.

Bu yer qara gəlib, millət “ah” çəkir,

Düşübdür taprığa1 eli Şirvanın.

Dörd tərəfdən düşmən axıb gəlibdi,

Axıb göz yaşımız selə dönübdü,

Eşitmişəm Azad bəy2 də ölübdü,

İndi bildim sınıb beli Şirvanın.
Yalan olsun qurban kəsim adına,

Beş kimsənə özü yetsin dadına.

Hərdən-hərdən heç düşürmü yadına,

Soyuq bulaqları, seli Şirvanın.
Top-topxana gəlir Gəncə elindən,

Ermənini dara çəkə dilindən.

Namus, qeyrət, dövlət getdi əlindən,

Gör kimə qalıbdı malı Şirvanın.
MƏŞƏDİ ƏLİ (1871-1930)

Məşədi Əli Kərbəlayi Hüseynqulu oğlu 1871-ci ildə Şamaxının İmamlı məhəlləsində anadan olmuşdur. O, şair A.Səhhətin qohumu və dostu olmuşdur. O da ilk təhsilini A.Səhhətlə birlikdə Molla Əliab­basın şəxsi məkətbində almışdır. Ərəb və fars dillərinə yiyə­lənmişdir. A.Səhhətin təşkil etdiyi şeir məclisində iştirak etmişdir.

1918-ci il zamanı o da Şamaxıdan didərgin düşənlərlə olmuş­dur. Əvvəl Qubaya, sonra Həştərxana, ordan da Türkmənistana getmişdir. Şamaxılıların çox yerləşdiyi Cərco şəhərində yaşamışdır. Məşədi Əli “Dərviş” təxəllüsü ilə şeirlər yazmışdır. Həmin şeirlərin bir neçəsini f.e.d. Əhməd Cəfərzadə vaxtilə Türk­mənistanda olarkən əldə edə bilmişdir. Onlardan birini oxuculara təqdim edirik.

Gözucu baxdım ona, bil məsti-xumar elədi,

Darayıb tellərini bəh necə tumar elədi.
Elə nazı-qəmzə satdı, qiyamət qoparıb başımda,

Yıxdı binadan evim, büsbütün tar-mar elədi.

Çaxdı ox kipriyini, o hədəf evdə sinəmi,

Dedim ki, rəhm et, ya Rəbb, qanımi bazar elədi.
Gəlişi çox xoş idi, gedişi od qoydu cana,

Etsə də məni Məcnun, qəlbim qırdı, xar elədi.
Getdi, yandı ciyərim, odlara qalandı canım,

Bu rüsva Dərvişi, eşqində giriftar elədi.

Bəli, 1918-ci il faciəsinin didərginlərindən biri, istedadlı şair Məşədi Əli Dərviş 1930-cu ildə – 61 yaşında qürbət eldə – Türkmənistanın Cərco şəhərində vəfat etmişdir.


ABBAS SƏHHƏT (1872-1918)

Abbasqulu Səhhət 1872-ci ildə Şamaxının Qalabazar məhəl­ləsində anadan olmuşdur. Atası Molla Əliabbas şair və məktəbdar olmuşdur. O, ilk təhsilini də atasının məktəbində almışdır. Sonra Şamaxı mədrəsəsində oxumuşdur. Səhhət təhsilini İranda davam etdirmiş, sonra Şamaxıya dönmüşdür. Şamaxı ziyalılarının ən yaxın dostu olmuşdur. Şamaxıda şeir məclisi təşkil etmişdir. O, 1917-ci ildə Şamaxıda fəaliyyət göstərən realnı məktəbə işə qəbul olunur. Bu zaman A.Səhhət ziyalı dostlar ilə ermənilərin fitnə törədəcəyini qabaqcadan hiss edir. Bu səpkili məqalələri ilə mətbuatda çıxış edir. 1918-ci ildə Şamaxıda ermənilər faciə törət­dikdə A.Səhhət də Şamaxı şəhərindən çıxmalı olur. Onların ailəsi Göylər kəndinə çatıb dostu Molla Hürmüzün qonağı olur. Bu zaman o bilir ki, bir çox əlyazmaları, xəstə atasının şeir bağlaması şəhərdə qalıb. Odur ki, o, qardaşı Məmmədrzanı oradan geri qaytarır. Məmmədrza Şamaxıya çatanda şəhəri od içində görür. Şəhərdən cənuba qaçan həmyerliləri ilə rastlaşır. Məsləhət bilirlər ki, onların məhəlləsi də çoxdan yanıb. Getməyin faydası yoxdur. Məmmədrza kor-peşiman geri dönür. Beləliklə, A.Səhhətin və atasının əsərləri həmişəlik məhv olur. Onlar səhəri günü qatarla Kürdəmir yolu ilə Gəncəyə gəlirlər. A.Səhhət atası ilə bir gündə 1918-ci ildə Gəncə şəhərində vəfat edir. Faciə qurbanı olurlar...

Molla Əliabbas məktəbdarlıqla məşğul olduğu kimi dostu S.Ə.Şirvaninin təşkil etdiyi “Beytüs-Səfa” məclisinin ən fəal üzvü olmuşdur. Gözəl qəzəlllər müəllifi kimi ad çıxarmışdır. Çox əfsus ki, şairin əsərləri Şamaxı yandırılarkən məhv olmuşdur. Onun bir qəzəlini uzaq qohumu, xanəndə Ağakərim Nafizin yaddaşından (o da babasının yaddaşından öyrənmişdir) əldə etmişik. Molla Əlabbasın əldə etdiyimiz həmin qəzəli oxuculara təqdim edirik.

Bilmirəm qəsdi nədir, dust mıni yar eləməz,

O qədər cövr eləyir, kim onu əğyar eləməz.
Görübən hiss eləyir şəm kimi yanmağımı,

Sanki daşmış ürəyi, zərrə ona kar eləməz.
Başqa bir nakəs ilə hər gecə qarşımdan ötür,

Düşmürəm yadinə mən, görsə dəxi ar eləməz.
Bilirəm, ömür keçir, surəti-halim dəyişir,

Hansı məxluqdur axirdə fələk xar eləməz?
Kim desə, “mən sevirəm” zərrə inanmam sözünə,

Hansı dilbərdi bizi dərdə girifdar eləməz?
Öldürər zülmilə ol, söz deməyə verməz aman,

Belə birəhmliyi Şümri-xətakar eləməz.
Əmmədim ləblərini, axiri Ətşan oldum,

Tulladı bəhri-qəmə, indi də qəmxar eləməz.
AĞABABA SAĞƏRİ (1847-1918)

Ağababa Məşədi Nəsrulla oğlu 1847-ci ildə Şamaxının İmam­lı məhəl­ləsində anadan olmuşdur. Atası savadlı bir şəxs olmuşdur. Ticarətlə əlaqədar olaraq o, Şərq ölkələrinin çoxunda olmuşdur. Ağababa mollaxana və mədrəsədə oxumuşdur. Ağababa 40 ilə yaxın Şamaxıda müəllimlik etmişdir. Şair “Beytüs-Səfa” və Mah­mud Ağanın musiqi məclisində iştirak etmişdir. O, 1880-1882-ci illərdə İran, ərəbistan, Orta Asiyada səyahətdə olmuşdur. Ağababa Sağəri klassik üslubda əsərlər yazmışdır. 1918-ci il faciəsi zamanı ailəsi ilə Şamaxıdan Qarasuya qaç­mışdır. Qış ayında yolda xəstəliyə tutulur və Qarasuda dünyasını dəyişir. Sağərin əsərlərinin bir hissəsi günümüzə çatmışdır.Ey Şanə, utan, türreyi-əfşanıma dəymə,

Canım çıxır, ol zülfi-pərişanına dəymə.
Etmə günümü qarə mənim, zülf, həzər qıl,

Çin-çin tökülüb, ol məni-sabahıma dəymə.
Ey sürmə, həya eylə, günüm eyləmə tirə,

Çeşmi-siyahi-nərgizi-fəttahıma dəymə.
Cənnət qapısın bağlama sən aşiqi-zarə,

Ey badi-səba, çaki-giribanıma dəymə.
Qoy canım çıxsın, mənə rəhm eyləmə, cərrah,

Əl vurma mənə, nabəki-peykanıma dəymə.
Yıxma evini Sağərinin, bad, həzar qıl,

Hər ləhzə əsib sibi-zənaxdanıma dəymə.
ƏBDÜRRƏHMAN ƏFƏNDİ ÜNSİZADƏ

S.Ə.Şirvaninin tay-tuşlarından, dostlarından biri də Əbdür­rəh­man Əfəndi, eləcə də onun övladları – Cəlal, Kamal və Səid ol­muş­dur. Bu qardaşların Şamaxıda maarif və məktəblərin inkişa­fında, eləcə də mətbuatın yayılmasında xüsusi xidmətləri olmuş­dur. Uzun illər qardaşlar “Ziya” və “Ziyayi-Qafqaziyyə” qəzetlə­ri­nin naşiri və redaktoru olmuşlar. Onlar həm də “Beytüs-Səfa” məc­lisində iştirak etmişlər. Sonra qardaşlar Türkiyədə məskunlaş­mış­lar. 1918-ci il qırğını zamanı onların evləri yandırılmışdır. Təbii ki, kimsəsiz evdə olan kitab və əşyalar da yanmışdır. Onların yaxın qo­humu Ağakərim Nafiz XX əsrin son rübünə kimi Səid Əfən­di­nin yazdığı “Şəriət” kitabının bir nüsxəsi dururmuş. Hansı qohumu aparıbsa qaytarmayıb. Ağakərim vaxtilə Əbdürrəhim Əfəndi və Səid Əfəndinin bir neçə şeirini atasının yaddaşından öyrəndiyini söyləyir. Həmin qəzəllərdən birini – Əbdürrəhim Əfəndinin “Ün­sü” təxəllüsü ilə yazdığı qəzəlini oxuculara təqdim edirik.Nə adətdir gözəllərdə, məni gördükdə neştərlər,

Çəkərlər tiği əbrudən nəzər əhlin qılışdərlər.
Vurarlar tiği tiğ üstən tökərlər aşiqin qanın,

Misaldır danəyə qəsd eyləyən quşları kişdərlər.
Qarə xalə məni qoymaz baxım ol mərdümi-çeşminə,

Misaldır, danəyə qəsd eyləyən quşları kişdərlər.
Əgər ləli-ləbin öpdümsə, qəhr etmə, bu rəsm olmuş,

Ələ bir alma düşdükdə qızarmış olsa, dişdərlər.
Dedim çaki-giribandı və ya sübhün dəmidi bu,

Nə kim hər dərdi-pürgiyməz, dedi olsa gümüşdərlər.
Şikayət eyləmə, Ünsi, gözəllər cövrü-zülmündən,

Fitad altun ola hərçənd, genə axır çəkişdərlər.
RUS DUMASININ DEPUTATI MƏMMƏDTAĞI ƏLİZADƏ
Məmmədtağı Əbdülsəməd oğlu Əlizadə 1858-ci ildə Şamaxı şəhərində tacir ailəsində anadan olmuşdur. Şamaxı mədrəsəsində oxumuşdur. Atası Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Şeyxülislamı Şeyx Əhməd Hüseynzadə Salyaninin qızı – Fatma Bikə xanımla evlənmişdir. Məmmədtağı gənc yaşlarında babasının yanında Tiflis şəhərində yaşamış və ruhani təhsili almışdır. Ərəb, fars dillərini mükəmməl öyrənmişdir. O, 1874-cü ildə Bakı şəhərinə köçür. Orada bir çox qabaqcıl ziyalılar – H.Zərdabi, N.Vəzirov, S.M.Qə­nizadə ilə yaxınlıq edir. “Əkinçi” qəzetilə əməkdaşlıq edir. Bakı Realnı məktəbinə daxil olur. Məktəbi qurtarandan sonra o, Mos­kvaya gedir. Orada Petrovski Akademiyasında təhsilini davam etdirir. 1883-cü ildə Akademiyanı bitirib Peterburqa gedir. Burada o, alman, ingilis dillərinə yiyə­lənir. O, Maliyyə Nazirliyində Rixterin rəhbərlik etdiyi “Rüsum və töycü” şöbə­sində işə başlayır. O, iqtisadiyyata dair biliyini artırmaq, Avropa həyat şəraitini artırmaq məqsədi ilə əvvəl Almaniyaya, bir az sonra Fransaya gedir. Almaniyada yaşadığı müddətdə topladığı fakt və müşa­hidələr əsasında “Sileziyanın iqtisadiyyatı haqqında” alman dilində kitab yazıb çap etdirir” (prof.X.Məmmədov). O, 1888-ci ildə Av­ropadan geri dönmüş və Şamaxı şəhərində yaşamışdır.

M.Əlizadə Şamaxıda yaşayarkən Şərq ölkələrinə səyahət et­məyi qərara alır. Odur ki, əvvəl İrana gedir. Orada gördükləri, müşahidə etdikləri əsasında “kəskin bir pamflet səciyyəli əsər yazır”. Qeyri-mətbu bu əsər haqqında 1906-cı ildə “Həyat” qəze­tində məlumat dərc olunur. Qəzetdə yazılır ki, “müəllif bu əsəri nəşr etdirərsə, zənnimizcə, ortaya bir ikinci “Səyahətnameyi-İb­rahim” çıxmalıdır” (prof. X.Məmmədov).

Gözəl iqtisadçı alim, bir neçə dili – ərəb, fars, rus, alman, fran­sız dillərini kamil bilən M.Əlizadə 1906-cı ildə Bakı quber­niyasından birinci Rus Dumasına deputat seçilir. O, həmişə Şa­maxıda ziyalıların – M.Mahmudbəyov, S.M.Qənizadə, M.Hadi, A.Səhhət və başqalarının məsləhət yeri olmuşdur.

1918-ci ildə də erməni cəlladlarının fitnələrinə qarşı duran­lardan olmuş­dur. Deyilənlərə görə, faciə zamanı mülkünü tərk etməyənlərdən biri də Əlizadə olmuşdur. İki saata yaxın erməni­lərə qarşı döyüşmüş, evini, evində olan zəngin kitabxanasını qorumağa çalışmışdır. Sonda o, faciəli şəkildə həlak olmuşdur. Qəsb­karlar onun mülkünü talan etmiş, od vurub yandırmışlar.

M.Əlizadə 1917-ci ildə Şamaxıda yaradılan İcrayə Komitə­sinə deputat olduğu üçün “sədarət seçilmişdir”. Bu faktlar göstə­rir ki, erməni daşnaklarının Şamaxıda törətdiyi faciələr zamanı o, böyük nüfuz sahibi olmuşdur. Görkəmli alimin bir neçə dildə yaz­dığı elmi və bədii əsərlər məhv edilmiş, bu günümüzə gəlib çatmamışdır.
VAHAB BƏY RƏHİMBƏYOV (1854-1918)

Vahab bəy Rəhimbəyov 1854-cü ildə Şamaxı şəhərində ana­dan olmuşdur. Şamaxıda mollaxana və mədrəsədə oxumuşdur. Son­ra realnı məktəbdə oxu­muşdur. Bir müddət Şamaxıda məh­kəmədə işləmişdir. Şamaxı ziyalılarının hamısı ilə dost olmuşdur. O, ermənilərin iğtişaşını qabaqcadan hiss etmişdir. Odur ki, ailəsini – arvadı Qəmər xanımı (1887-1940), üç oğlunu – Xanlar bəy, Cəfərqulu bəy, Səməd bəyi, iki qızını – Tacə xanım və Zə­rifə xanımı Ağdaşda olan dostu Qarxanlı Əşrəf bəyin himayəsinə göndərir. Yolda hava çox soyuq olduğu üçün qızı Tacə xanım və oğlu Səməd bəy ölür. Əşrəf bəy sonra dostunun ailəsini Şəkiyə – sirdaşı Hacı Ağa Cəfərin yanına göndərir.

Vahab bəy Şamaxıda son gülləsinə kimi vuruşur. Nökəri Əli ilə birlikdə həlak olur. Qulluqçusu Gövhər təndirxanada gizlənir. Ağasının ermənilər tərəfin­dən kəsilən başının da şahidi olur. Qatillər böyük ziyalı Vahab bəyin ikimərtəbəli mülkünü talayır, axırda od vurub yandırırlar. Böyük ziyalının var-dövləti ilə yanaşı zəngin kitabxanası da məhv olur.

Haşiyə: 1991-ci il noyabr ayının 20-də ermənilər Qarabağın Qarakənd səmasında “Mİ-8” vertolyotunu vururlar. Vertolyotda 23 nəfər say-seçmə oğullar məhv olur. Akademik Tofiq İsmayılov, daxili işlər naziri Məhəmməd Əsədov, respublika prokuroru İsmət Qayıbov, televiziyada adi işıqçı işləyən Arif Hüseynzadə. Sən demə o, Vahab bəyin qız nəticəsi Zərifə xanımın nəvəsi imiş. Düz 21 yaşında 73 il sonra babasını öldürən erməni cinayətkarları onu da öldür­dülər. Beləliklə, 1918-ci ildəı ermənilər tərəfindən qətlə yetirilən Vahab bəyin qız nəticəsi Arifin də cəlladı ermənilər olur.
Qaynaqlar

1. Əliyev H.. 31 Mart azərbaycanlıların soyqırımı münasibəti ilə Azərbaycan xalqına müraciəti. “Respublika” qəzeti, 28 mart 2001.

2. Abdullayev Ə. Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzkarlıq siyasəti (XIX əsrin axırı, XX əsr), 1998.

3. “Azərbaycan” qəzeti, 1917, 17 mart, № 67

4. “Azərbaycan” qəzeti, 1918, № 6

5. Azərbaycan tarixi sənədlər və nəşrlər üzrə. Bakı, 1990.

6. ARDA. f. 1061, siy.1, iş 4, vərəq 6

7. ARDA. f. 1061, siy.1, iş 100, 105, vərəq 63, 64, 70, 71, 73, 74...

8. “Hümmət” qəz., 1918, may, iyun nömrələri

9. Quliyev V. Azərbaycanda erməni zülmü. Bakı, 1999.

10. Qəniyev S. 1918-ci il Şamaxı soyqırımı. “Şirvan” qəzeti, aprel 2001.

11. Qəniyev S. Şamaxı. Bakı, 1994.

12. Qəniyev S. 1918-ci il Şamaxı soyqırımı. Bakı, Nurlan, 2003.

13. Talıbzadə K. Abbas Səhhət. Bakı, 1986.

14. Nərimanov N. Seçilmiş əsərləri. 1973.
THE ASHUG, FOLK POET, POET AND SCIENTIST MARTYRS OF SHAMAKHI GENOCIDE IN 1918

Summary

In 1918 Armenian hangmen executed slaughter of more than ten thousands of people in Shamakhi city, in its 58 villages and countries. Thirteen local mosques and the famous Juma Mosque, thousands of books, handwrittings, school, libraries were destroyed. According to the investigations carried out by us from 1980 we have definited that there were more than fifty poets, folk poets, ashug, singer, religious men, scientists, confessors among the killed people. During those years from the memories of the people with the age 80-90 we have got many examples from the works of those people. The poems by those authors are being published for the first time.Key words: genocide, Shamakhi, folk poet, Juma mosque, martyr
ЖЕРТВЫ АШУГИ, НАРОДНЫЕ ПОЭТЫ, ПОЭТЫ И УЧЕНЫЕ ШЕМАХИНСКОГО ГЕНОЦИДА 1918 г

Резюме

В 1918 г. в городе Шемахи и в пятидесяти восьми его селах и отселках армянскими палачами была произведена не имеющая аналога резня, было убито тысячами людей. Были разгромлены тринадцать квартальных мечетей и известная мечеть Джума (Пятница), уничтожена тысячами книг, рукописей, школ, читален. В результате проведенных нами с 1980 гг., многолетних ис­следований среди погибших людей выявлены более пятидесяти поэтов, на­родных поэтов, ашугов, певцов, странствующих отшельников, ученых, ду­ховных лиц. Мы получили из памяти у проживших в те годы вось­мидесяти, девяностолетних людей много произведений тех талантливых личностей. Сти­хи этих авторов публикуются впервые.Ключевые слова: геноцид, Шемаха, народный поэт, мечеть Джума, жертва

Шухрат САЛАМОВ
КРОВАВЫЙ СЛЕД ДАШНАКЦУТЮН В ТУРКЕСТАНЕ
Резюме

В основании политики России для оккупации Закавказья и тюрков лежит использование националистической идеологии армян. Так, Россия умело использовала армян в шовинистических притяза­ниях, рассеивании смуты и геноциде, привлекая их идеей о Великой Армении. В результате своих действий армяне несут ответственность за гибель 150 тысяча тюрков в Ферганской долине, 6 миллионов 6-ти тысячи в Туркестане. Взамен на эти действия армянам было разрешено создание формальной организации «Армянское братство». Но после года деятельности этой организации стало понятно, что «Армянское братство» ничем не отличается от «Дашнакцутюна» и преследует те же цели. В докладе исследуется кровавая деятельность партии «Дашнакцутюн» в историческом и политическом аспектах.

Ключевые слова: Туркестан, Дашнакцутюн, армяне, долина Фергана, геноцид.
Выступление

В связи с тем, что Узбекистан является правопреемником и наследником исторического Туркестана, каждый исследо­ва­тель, изучающий исторические проблемы возникновения На­ционально Освободительного Движения Туркестана, стал­ки­вается с фактом этнической чистки местного населения Фер­ганской долины, которая была совершена со стороны армян дашнаков при содействии большевиков. В работах мно­гих историков отмечен исторический факт, что 13-февраля 1918 г. при разгроме правительства официально провозглашённого Свободного Туркестана был совершен акт преступления про­тив человечества. В этом за ранее планированном преступ­лении при содействии большевиков были использованы армя­не дашнаки. С их руками был совершен убийство представи­телей мирного местного населения Ферганской долины. Данная чудовищная акция по истреблению мирного местного населения Ферганской долины, то есть спровоцированная в 1918 г. армянами дашнаками провокация, привела к росту национального не довольствия местного населения Туркес­тана, которая в дальнейшем прослужила в качестве детонатора для начала народной войны против Советов.

Жестокость рождала жестокость и жажду мщения. Военно-полевые командиры отрядов Национально Освободительного Движения Туркестана, курбаши призывали мусульманское население Туркестана к священной войне против армян дашнаков и большевиков. Социально-политическое положение с 1918 года по 1937 годы в Туркестане стало предпосылкой для начала борьбы за независимость против большевиков.

- Во-первых, идеология захвативших власть большеви­ков, народами Туркестана не была принята. Местное населе­ние с самого начала не приняло эту идею и стало проти­вос­тоять ей. Было много общего в вооружённых действиях борцов за освобождение против Советов, независимо от того, в каком регионе они происходили. Совместное объединение борющихся групп вооружённого сопротивления с народной массой, в первую очередь проявлялось в высокой степени ярости, злобы дехкан и ремесленников и их несогласия с большевистским строем, который привел армян дашнаков для совершения резни местного населения.

- Во-вторых, на начальном этапе в управлении прави­тельства советов не было представителей местного населе­ния, игнорировались их права и национальная гордость. Уже с тех, первых дней было ясно, что советский строй установ­ленный коммунистами в Туркестане, был новой формой проявления колониального режима Российской империи. После массовой резни мирного местного населения со сто­роны армян дашнаков и становление этих же армян дашна­ков во главе Советской власти в качестве руководителей по установлению больше­вистского режима, зародило массовое противостояние мест­ного население коммунистическому режиму в Туркестане.

- В-третьих, с первых же дней образования большевист­ского режима начались грабежи местного населения, стали игнорироваться традиции местных народов, которые форми­ровались веками, попирались национальные ценности, были отняты вакуфные земли и запрещены все формы владения имуществом.

Учёные историки, писатели публицисты и представители научно исследовательских институтов при Академии наук Узбекистана в своих научных исследованиях событий, свя­зан­ных с большевиками и армянами дашнаками, доказывают и подробно описывают факты убийства десятки тысяч мир­ных жителей Туркестана, начиная с 1918 года до полного установления Советской власти в Туркестане.

Целью, представления широкому кругу читателей ре­зуль­татов научно исследовательской работы по исторической проблеме возникновения Дашнаков в Турукестане, является ознакомление трагичной судьбой жителей Туркестана, жерт­во­вавших своей жизнью ради защиты родины для будущей благополучной жизни своих потомков.

Произошедшие события в Туркестане, после октябрь­ского переворота большевиков в России в 1917 году ука­зывают на то, что установленный большевиками советский режим - не желает народам Туркестанского края не только независимости, но и даже национальной автономии. Больше­вики не давали возможности местной интеллигенции джа­дидам до конца достичь своих целей в области преобра­зования и просвещения местного населения.

Устаревший колониальный строй царской России, хотя был свержен, но колониальная политика стала совершенствоваться в период правления большевиков коммунистов. С первых дней правления политика большевистского режима, была основана на насилии и подавлении национальной чести местного населения и началась новая политика колонизации Туркестана. Ради достижения цели организовываются новые республики, по факту не имеющие независимых политических прав, и в действительности являлись частью большевистского проекта, которая была новой формой колонизации.

В январе 1918 г. после отказа признать власть большевиков в Туркестане для уничтожения сторонников Туркестанской независимости из Москвы в Ташкент прибыли 11 эшелонов с войсками и артиллерией. В Туркестан были брошены войска, где были в основном вооружённые армяне дашнаки. В 1918 году в ночь с 29 на 30 января военные части советской власти приступили к ликвидации Туркестанской автономной респуб­лики в Коканде. Накануне этого события участники пленума Кокандского городского совета приняли решение о требовании от автономного правительства Туркестана немедленного ра­зоружения и роспуска национального войска, организованного в Коканде. В 1918 году 31 января в три часа ночи из Ферганы прибыл вооружённый отряд. В эту же ночь революционный комитет направил требование правительству Туркестанской автономии, сдать оружие до трёх часов дня, отказаться от пол­номочий и признать советскую власть. Члены правительства Туркестанской автономии оставили без ответа требования большевиков. После этого революционный комитет вынес ре­шение о взятии под арест членов правительства Туркестанской автономии.

31 января (13 февраля) 1918 года началась резня мирного населения города Коканда и окрестных кишлаков. Дашнаки в течение трёх дней убивали всех мусульман, имевших не­счастье встретиться им на пути, грабили их дома и лавки. Махалли и кишлаки местных жителей были подожжены, а огромная добыча свалена на вокзале, чтобы её было удобней отвозить в качестве трофеев. Не только местные узбеки, составлявшие заметную часть защитников Кокандской авто­но­мии были перебиты, но и персы, евреи и даже русские сторонники Туркестанской автономии и вся их немногочис­ленные общины в городе Коканде, невзирая на пол и возраст были убиты. Главная инициатива убийства исходила от армян, ожесточившихся на персидскую общину и на узбеков. Позже, в своё оправдание представители армянской общины Коканда, наиболее активные в этой резне, говорили, что их подталкивал к насилию страх перед объявлением мусульманами «джи­хада». (Рыскулов Т., 1925:107).

В первом бою против Советской красной армии кроме национальных войск Туркестана принимали участие и пред­ставители мирного населения Коканда. Безоружные люди в течении трёх дней мужественно отражали нападение красной армии на город Коканд. Начинается мародёрство и убийство мирного населения Коканда и его окрестностей. Убито несколько тысяч невинных людей. На народ вооружённый топорами, тяпками и палками три дня летели снаряды пушек. В истреблении населения Коканда помимо солдат красной армии большевики воспользовались силами вооружённых шаек из представителей армянской партии «Дашнакцутюн».

Основные силы дашнаков сожгли Коканд и устроили рез­ню местных жителей, но другой отряд дашнаков после боя с мир­ными жителями Коканда захватил селение Сузак и расстрелял там всех жителей. Третий отряд Красной армии, в составе, которого была армяне дашнаки, вступил в бой с на­родными повстанцами у Базар-Кургана и был вынужден отсту­пить. В течение 20 дней все кишлаки в этой зоне подверглись нападению, где все мусульмане мужского пола, невзирая на возраст, были убиты. Те, кто выжили, хоронили погибших, но дашнаки появлялись вновь и убивали оставшихся, даже тех, кто молился у свежих могил. (Рыскулов Т., 1925:107-109).

В 1918 году 9 февраля (по новому исчислению 22 февраля) в здании Руско-Азиатского банка в городе Коканде подписы­вается соглашение подготовленное большевиками «Мирный договор». Часть Национального войска, которая осталась в живых под предводительством Кичик Эргаш курбаши, уходит из города. В результате ликвидации, при помощи дашнаков армян, правительства автономной республики Туркестан, ко­торая просуществовала всего 72 дня, местные прогрессивисты и сторонники независимости подверглись преследованию. По сведениям Мунавваркари Абдурашидханова секретные органи­зации «Иттихади тараккий» (1917-1920), «Миллий иттихад» (1920-1925), «Национальное освобождение» (1925-1929) и «На­циональное единство Туркестана» (1921-1923) (руководитель Ахмад Заки Валидий Тоган) вели свою деятельность с целью взять власть в Туркестане в свои руки и призывали свободо­любивый народ к борьбе за национальную независимость и самостоятельность. Основной костяк Туркестанской интел­лигенции, движение джадидов вела борьбу за свободу и национальную независимость туркестанских народов сначала против колонизации, а в дальнейшем против деспотического режима большевиков. Формирование первого военного движения национального освобождения против политики большевистского строя связано с именами Кичик Эргаша (1885-1918гг) и Ката Эргаша (1880-1921гг.).

В начале 1918 года армяне, во главе с председателем Кокандского Совета армянином Сааковым, вооружённые пулемётами и артиллерийским орудием, подошли к кишлаку Бачкир, родному селению курбаши Кичик Эргаша – первого лидера Национально Освободительного Движения Туркес­тана и сожгли его. По пути следования отряд расстреливал «невинных, беспомощных дехкан и оскорбил некоторых женщин и девиц и ограбил домашнюю утварь их».

Октябрьский переворот в России и Революционная дикта­тура, установленная в Андижане, где до середины 1919 года доминировали дашнаки, открывала им доступ к ресурсам в Туркестане, что давало возможность отбирать продоволь­ствия и имущество у местного населения. (Буттино Марко, 2007: 276)

В секретном донесении из Андижана в Совнарком Тур­кестана в конце 1918 года говорилось, что Дашнакцутюн несёт ответственность за разжигание конфликта между советской властью и мусульманским населением, а армянский руко­водитель, отвечающий за «национальную» политику в городе, является богачом, владельцем винодельни, кинотеатра и нескольких домов. (РГВА Ф. 25859. Оп.2. Д. 11. Лл.82-85 об).

После разгрома Кокандской автономии и взятия Коканда частями Красной гвардии, к ним примкнули вооружённые представители армянской общины Ферганской долины «все бакалейщики, виноторговцы, парикмахеры, мясники и другие торговые слои». (РГВАФонд 25898. Оп. 1. Д. 2. Лл. 64-65).

В марте 1918 г. во многих местных газетах национальных районов советской России было помещено указание за под­писью народного комиссара по делам национальностей РСФСР И.В.Джугашвили-Сталина, что «армянские революционные организации имеют право свободного формирования армянско-добровольческих отрядов». (Сталин И.В., 1946-1951:24) После этого указания все основные посты в гражданской и военной администрации города были заняты армянами, которые были объединены в террористическую партию Дашнакцутюн и за­щищали свои групповые интересы, не гнушаясь самоуправ­ством и фаворитизмом. Властные отношения были построены на силе оружия, дашнаки раздавали оружие своим соплемен­никам, формируя своего рода касту именем революции. С 1918 до середины 1919 года революционная диктатура и больше­вистская власть в Андижане также находились под контролем дашнаков. Используя властный ресурс, в условиях экономи­ческого кризиса и угрозы голода в Русском Туркестане, красноармейские отряды, сформированные из армян дашнаков, под предлогом борьбы с басмачами осуществляли налёты на кишлаки мусульманского населения с целью реквизиции или грабежа. (Буттино Марко, 2007: 281)

27 февраля 1918 года в одном из боев против дашнаков ар­мян у кишлака Бачкир, в окрестностях Коканда смертью шахи­да погиб Кичик Эргаш, его место занял Ката Эргаш (его также называли Мулла Эргаш), который поднял знамя освобождения против колониального порядка большевиков в Ферганской долине, но к этому периоду разрушив независимое государство Туркестан, единолично властвующие в крае дашнаки армяне, путём насилия и применения оружия начали в регионе форми­ровать систему управления по советским меркам. После разру­шения дашнаками кишлаков и селений многие жители Фер­ганской долины уходили в Национально Освободительные Дви­жения Туркестана под предводительством народных опол­ченцев, которых не обоснованно советские идеологические партийные работники прозвали «бандитами» и «басмачами».

Ранней весной 1918 года сначала в Ферганской долине, а затем и во всём Туркестане начались полномасштабные Нацио­нально Освободительны Движения. К концу марта 1918 года имя Ката Эргаш было известным каждому жителю Ферганской долины. Национальные патриоты родины, которые осознавали, что достижение независимости будет нелёгким делом, взяли в руки оружие и начали вооружённое движение против армян дашнаков и красной захватнической армии.

Присоединение к национально-освободительному движе­нию такого способного полководца как Мадамин бек имело большое значение. Он смог объединить «курбаши» предво­дителей повстанческих отрядов ферганской долины под управление одного полка. Мадамин бек проводит перего­воры с эмиром Бухары Саидом Алимханом и правителем Хивинского ханства Жунаидханом по вопросам совместной борьбы против красной армии. Отправляет своих представи­телей к руководителям борцов за независимость Самарканд­ской области Бахрамбеку и Ачилбеку. Доверенные лица по­сылаются также в Афганистан и Турцию.

Мадаминбек, через бывшего консула России в Кашгаре - Успенского и главного консула Великобритании Эсертона, старается выйти на мировую арену и получить финансовую и военную помощь США и Европейских стран для ведения борьбы с большевиками. Эти старательные действия Мада­минбека играли важную роль в объединении сил по борьбе против деспотического большевистского режима в Ферганской долине, и устанавливает свой метод политического управления против советской власти. Такой метод управления внедрили и другие предводители, такие как Катта Эргаш и Шермухаммад бек в Ферганской долине, Ибрагим бек Лакай, Мулла Абдул­каххар, Энвер паша и Салим паша в Бухарской республике, а Жунаидхан в Хорезмской республике.

В марте 1918 года красноармейцы под предводительством председателя Туркестанского Совета комиссаров - Колесова Ф. напали на Бухару, этот штурм закончился неудачей, но по­пытки изменить политический строй в Бухаре не прекратились.

В июне 1918 дашнаки совершили налёт на город Ош, в декабре того же года вторглись в окрестности Джалал-Абада в северной части Ферганской долины. В декабре 1918 года в кишлаках отряды дашнаков похищали всех женщин-мусуль­манок и привозили их как трофеи в Андижанскую крепость. (Буттино Марко, 2007: 285)

На первом съезде Компартии Туркестана в июне 1918 года дашнакам была вынесена официальная благодарность за их участие в революционном движении края. В ответ пред­стави­тель Дашнакцутюн выразил готовность прийти на помощь со­ветской власти. «В трудные моменты мы можем рассчитывать на вас, а вы – на нас, как на самих себя…». (Наша газета, 1918:22 июня).

Одновременно со съездом Компартии Туркестана проходил съезд Дашнакцутюн, где было объявлено, что армянам следует быть на стороне советской власти. При этом особо подчёр­кивалось, что только таким образом они могут защитить армян­скую диаспору в Туркестане и свою родину – Армению от врагов, под которыми открыто, подразумевались мусульмане. (Наша газета, 1918: 12, 24, 25 июня).

Дашнакцутюн был готов участвовать также в формиро­вании частей Красной армии для ведения боевых действий на Кавказе. Согласно проекту, революционные армянские части предполагалось использовать в Красной армии, дислоцирован­ной на Кавказе, в составе которой они обладали бы опреде­лённой автономией в вопросах организации и дисциплины. Это был конкретный проект, о котором заявил перед съездом один из руководителей Совнаркома Туркестанской АССР, военный комиссар Осипов. (РГВАФ. 25898. Оп. 1, Д. 78. Л. 207).

Осипов, который заявлял о проекте формирования военных частей дашнаков в Красной армии, в 1919 году перешёл на сторону врагов советской власти. Попытался свергнуть её в Ташкенте, что стоило жизни 14 ташкентским комиссарам – высшему руководству советского Туркестана, в том числе – председателю ТуркЦИКа Войтинцеву, председателю Совнар­кома Фигельскому, главе местной Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией Фоменко.

В феврале 1919 г. части Национально Освободительного Движения Туркестана начали военные действия в Андижане, его гарнизон, в основном состоявший из армян, возложил ответственность за этот налёт на мирных и мусульманских жителей старого города Андижана. В течение недели про­водились в домах мусульманских жителей обыски, сопровож­давшиеся грабежами, убийствами и изнасилованиями. Моло­дых девушек из старого города дашнаки увозили в Андижан­скую крепость телегами. (РГВАФ. 25898. Оп. 1. Лл.1283; Ф. 100. Оп.3. Д. 923. Л. 158 об.).

Мусульмане-коммунисты на совещании Мусульманского бюро компартии Туркестана осудили сотрудничество совет­ской власти с Дашнакцутюн, предложили необходимость пре­кратить насилие в Фергане, привлекать на свою сторону мусульманское население и «произвести чистку рядов Крас­ной армии от армянских провокаторов». (Мусбюро РКП(б) в Туркестане,1919-1920:67-68).

ЦК РКП (б), осудил действие русских коммунистов Туркестана за «колонизаторский уклон» и притеснения ими мусульманского населения, не смотря на это в Фергане русские коммунисты и дашнаки продолжали сотрудничать, но ситуация поменялась не в пользу Дашнакцутюн. В марте 1919 г. на чрезвычайном съезде Советов Туркестана его мусульманские делегаты предложили резолюцию, в которой выдвигалось предложение «обезоружить и расформировать отряды Дашнакцутюн и очистить Красную гвардию от преступного элемента». (Назаров М.Х., 1969:123).

Член Ферганской комиссии Турар Рыскулов наделенный с большими полномочиями прибывает в Андижан, где распо­лагались основные силы дашнаков в Туркестане. Он докла­дывал из Андижана в Ташкент о фактах насилия дашнаков над мусульманами, т. е. операция по разоружению была продуманной и готовилась заранее, что свидетельствует о её сложности. Оказалось, что армянская община Андижана за короткое время получила от советской власти, как минимум, 800 винтовок. Помимо этого, у армянской общины, по словам её представителей, оставалось на каждого её члена по пять ружей, револьверы, боеприпасы к ним и даже гранаты.

После обсуждения деятельности большевиков армян на территории Туркестана на конференции Мусульманского бю­ро коммунистов Туркестана после этого был отдан офи­циальный приказ о разоружении, чтобы не дать времени дашнакам организовать сопротивление. Комиссия ТуркЦИКа приказала армянской общине Ферганы сдать оружие, а частям Красной армии в крае – вывести из своих рядов армянских бойцов. (РГВА Ф. 25859. Оп. 2, Д. 11. Л. 82-85 об).

Советская власть в Туркестане под давлением ЦК РКП(б) и мусульманских коммунистов впервые обозначила намер­е­ние о разоружении дашнакских отрядов, но дашнаки в пер­вое время отказывались сдавать оружие и намеревались за­щищаться с оружием в руках, некоторые из них были готовы покинуть Туркестан.

Под контролем ТуркЦИКа, приказ о разоружении даш­наков были исполнены по достоверным агентурным данным о наличии оружия и боеприпасов у армянской общины Фер­га­ны. Комиссия привлекла части Красной армии для проведения обысков в домах и сторонников этой организации. Члены Дашнакцутюн, сопротивлявшиеся исполнению приказа, были отданы под суд военного трибунала и расстреляны. Со стороны комиссии, для предотвращения вооружения своих соплеменников армянами-красноармейцами был отдан приказ командованию Красной армии в Туркестане изгнать из своих рядов всех армян-красноармейцев. На первом съезде Мусуль­манского бюро было объявлено, что в Андижане, Коканде и Скобелеве, где в основном сконцентрировались армянские боевые дружины дашнаков, их разоружение завершено. (Мусбюро РКП(б) в Туркестане, 1919-1920: 10).

Советский режим в борьбе против борцов за независимость пользуются всеми средствами, из центра России в Туркестан­ский регион постоянно отправлялись новые военные части Красной армии. Такое положение достигло своего пика к сере­дине января 1920 года, и боевая инициатива перешла в руки красной армии. Переговоры ТуркЦИК с ополченцами Туркес­тан­ского Национально Освободительного Движения привели к переходу отрядов курбаши Мадамин бека на службу советской власти. Почувствовав стремление коммунистов разоружить врагов мусульманского населения Ферганской долины, курба­ши Мадамин бек огласил своё намерение перейти со своими отрядами на сторону советской власти. 6 марта 1920 года в Фергане между начальником стрелковой дивизии Веревкиным-Рохальским и Главным полководцем войска борцов за незави­симость подписывается Соглашение о перемирии. Вместе с Мадамин беком на сторону советской власти переходят десятки его курбаши, а также тысячи его джигитов. Для физического уничтожения и вспугивания Дашнакцутюн были использованы внушительные военные силы лидера Национально Освобо­дительного Движения Туркестана курбаши Мадамин бека.

Советское командование отправляет Мадамин бека на переговоры с группой курбаши, где 14 мая 1920 года вблизи кишлака Караул он был убит. Комиссары большевики рас­пространяют среди местного народа слухи о том, что Ма­дамин бека убил Шермухаммад бек курбаши, таким образом, мастерски пользуясь ложью и обманом, пытаются посеять семена внутреннего раздора. На самом же деле известно, что Мадамин бек и Шермухаммад бек курбаши были крепкими друзьями. Шермухаммад бек до конца своей жизни расс­казывал прессе и своим детям о своём почтении и уважении к Мадамин беку. И даже назвал одного из своих потомков именем своего друга Мадамин бека.

С весны 1920 года и в хорезмском оазисе началась повстанческая борьба против невиданных грабежей и наси­лия красноармейцев. Отряды из дехкан и ремесленников подвергали серьёзной атаке красноармейцев в Куня Ургенче, Илялли, Ташаузе, Мангыте, Кушкупире, Чимбае, Кунгираде и Турткуле. В Хорезме некоторыми отрядами борьба за освобождение продолжалась до 1935 года. Восточная Бухара и Ферганская долина тоже с небольшими перерывами про­должала освободительную борьбу против большевиков.

Начиная с лета и осени 1920 года повстанческое движение национального освобождения в Туркестане вступило в новую фазу. После смерти Мадамин бека знамя борьбы за независи­мость переходит Шермухаммад беку. Противостояние стано­вится более беспощадным и приобрело непримиримый харак­тер. На святую борьбу в один ряд с защитниками родины в Ферганской долине и в Самаркандской области теперь встали и повстанцы из Хорезма и Бухарской республики. Шермухаммад бек вышел на поле боя против советской власти с самого пер­вого этапа борьбы за национальное освобождение в Ферган­ской республике. Он был одним из признанных курбоши среди борцов за национальное освобождение, следовавший после Катта Эргашем и Мадамин беком. Также был избран главноко­мандующим формирований курбаши Ферганской долины, если Мадамин бек был самым сильным среди курбаши, то Шерму­хамед бек, несомненно был самым опасным из них. Борцы за свободу Туркестана сражались под лозунгом «Туркестан Ро­дина туркестанцев. Больше никто не имеет права владеть им!», и их главной целью было освобождение родины от больше­виков. В истории Туркестана они оставили свой неповторимый след, Мадамин бек запомнился в качестве либерального пред­водителя, а Шермухаммад бек как радикальный полководец.

Оценивая масштабы Национально Освободительной войны против большевиков в Туркестане с 1918 г. по 1934 г. и тянувшаяся мелкими стычками до 1944 г., узбекские учёные исследователи по различным направлениям исторической науки проводят научные и архивные исследования по этой теме. Согласно результатам исследований подтверждается факт того, что война спровоцированная дашнаками и большевиками, стало причиной смерти многомиллионного местного насе­ления, то есть были совершены этнические чистки местного населения не только в Ферганской долине, а по всему Тур­кестану, где устанавливалась большевистская диктатура.

Со стороны дашнаков в Ферганской долине с 1918 г. по 1919 г. Было разграблено и уничтожено почти все города долины и 180 селений, в городе Коканде за три дня было убито 10 тысяч мирных жителей, в Маргилане 7 тысяч, в Андижане 6 тысяч, в Намангане 2 тысяч, в местности между Базаркурганом и Кокандом было убито 4,5 тысяч мирных жителей. Данные о жертвах «Красного Террора» исполненного со стороны большевиков-дашнаков в Туркестане, по данным архивных источников подтверждаются. Согласно предварительным подсчётам, опубликованным в Национальной Энциклопедии Узбекистана, только со стороны армян дашнаков в Ферганской долине было убито более 35 тысяч представителей мирного населения. (Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2008:120) Так же имеются неофициальные версии по числу жертв, где сообщаются, что со стороны дашнаков было убито более 150 тысяч местного мирного населения Ферганской долины и, что большевистская экспансия обошлась Туркестану на более чем 5 миллион 600 тысяч человеческих жертв.

После роспуска филиалов Дашнакцутюн в Туркестане армянам было разрешено объединиться в организацию «Ар­мянское братство», формально новую и другую организацию, которую нельзя было обвинить в связях с партией дашнаков, к этому времени перешедшей на Кавказе, где был центр даш­накского движения, но мусульманские коммунисты Туркестана не оставляют без внимания армянские организации. Уже через год в докладе на имя командующего Туркестанским фронтом Красной армии М. В. Фрунзе один из его командиров – замес­титель 2-ой Тюркской бригады утверждал, что организация «Армянское общество» ничем не отличается от Дашнакцутюн и предлагал издать распоряжение о запрете её деятельности. (РГВА Ф. 100. Оп.3. Д. 923. Л. 158 об).

1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə