AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu asif haciyev “DƏDƏ qorqud kitabi”nin şƏrhli oxunuşu I kitabYüklə 0.66 Mb.
səhifə7/7
tarix22.02.2016
ölçüsü0.66 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
ƏDƏBİYYAT


 1. Abbasqulu Maraği. Əmsali-türkanə. Bakı: Yazıçı, 1992, 55.s.

 2. Abdulla B. “Kitabi-Dədə Qorqud”un poetikası. Bakı: Elm, 1999, 224 s.

 3. Аbdulla B. “Kitabi-Dədə Qorqud”da quşlar. / “Kitabi-Dədə Qor­­qud” (məqa­lələr toplusu), Bakı: Elm, 1999, s. 60-66.

 4. Abid Ə. Əşirət dövründəki Azərbaycan ədəbiyyatına dair vəsiqələr. // Azərbaycanı öyrənmə yolu, 1930, № 3, səh. 48-52.

 5. Anar. Dədə Qorqud dünyası. //Azərbaycan, 1985, № 11, səh. 79-145.

 6. Araslı H. Orxan Şaiq Gökyaya (Açıq məktub). // Azərbaycan, 1977, № 5, s. 191-203.

 7. Aşıq Ələsgər. Birinci kitab, Bakı: Elm, 1973,

 8. Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti. Bakı: Azərb. SSR EA nəşri, 1964, 479 s.

 9. Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti. Bakı: Şərq-Qərb, 2007, 560 s. s.

 10. Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti, I-IV c., Bakı: Elm, 1964-1987.

 11. Azərbaycan klassik ədəbiyyatı kitabxanası. Xalq ədəbiyyatı, I c., Bakı: Elm, 1982, 500 s.

 12. Azərbaycan məhəbbət dastanları. Bakı: Elm, 1979, 503 s.

 13. Bayat F. Oğuz etnik ənənəsi və “Oğuz kağan” dastanı. Bakı: Sabah, 1993, 194 s.

 14. Bayatılar. Bakı: Elm, 1977, 328 s.

 15. Bünyadov Z. Dinlər, təriqətlər, məzhəblər, Bakı: Şərq-Qərb, 2007, 336 s.

 16. Budaqova Z., Hacıyev T. Azərbaycan dili. Bakı: Elm, 1992, 200 s.

 17. Bürhanədddin Q. Divan. Bakı: Azərnəşr, 1988, 568 s.

 18. Cahangirov M. “Kitabi-Dədə Qorqud” boylarındakı cəmiyyətin zamanı və məkanı haqqında. // ADU-nun elmi əsərləri “Dil və ədəbiyyat” seriyası, bakı, 1976, №4, s. 72-77.

 19. Cəfərov N. Eposdan kitaba. Bakı: Maarif, 1999, 220 s.

 20. Cəlilov F. Azərbaycan dilində “al” köklü sözlər (tarixi-etimoloji etüd). / Azərbaycan filologiyası məsələləri, bakı: Elm, 1983, s. 165-173.

 21. Cəmşidov Ş. “Kitabi-Dədə Qorqud”u vərəqləyərkən. Bakı: Gənclik, 1969, 98 s.

 22. Cəmşidov Ş. Kitabi-dədəd Qorqud. Bakı: Elm, 1977, 176 s.

 23. Cəmşidov Ş. “Kitabi-dədəd Qorqud” (Tarixi, coğrafi, tekstoloji tədqiq və Drezden əlyazmasının dürüstləşdirilmiş elmi mətni). Bakı: Elm, 1999, 680.

 24. Cəmşidov Ş. Təhriflər, təshihlər, açıqlamalar. // Azərbaycan, № 1, 1999, s. 151-161.

 25. Dastani-Əhməd Hərami. Bakı: Gənclik, 1978, 94 s.

 26. Dəmirçizadə Ə. “Kitabi-dədə Qorqud” dastanlarının dili. Bakı: APİ nəşri, 1959, 160 s.

 27. Dəmirçizadə Ə. 50 söz. Bakı: Gənclik. 1968, 103 s.

 28. Əbülqazi Bahadır xan. Şəcərəyi-Tərakimə (türkmənlərin soy kitabı). Bakı, 2002, 146 s.

 29. Ədəbiyyat müntəxəbatı. 8-ci sinif üçün. Bakı: 1985, 315 s.

 30. Əhmədov B. Azərbaycan dilinin qısa etimoloji lüğəti. Bakı: Mü­tər­cim, 1999, 376 s.

 31. Əliyarov S. “Kitabi_Dədəd Qorqyd”: əlyazmaları üzərində ça­lış­ma­lar. / Azərbaycan filologiya məsələləri III, Bakı: Elm, 1991, s. 135-160.

 32. Əliyev R.M. Mif və folklor: genezisi və poetikası. Bakı: Elm, 2005, 224 s.

 33. Əlizadə S. Azərbaycanda “Kitabi-Dədə Qorqud”un elmi mətninin nəş­ri problemlərinə dair. / “Kitabi-Dədə Qorqud” (məqalələr toplusus), Bakı: Elm, 1999, s. 21-26.

 34. Əmani. M. Əsərləri. Bakı, 1983, 224 s.

 35. Əsirəddin Əbu Həyyan əl-Əndəlusi. Kitab-əl-idrak li-lisan əl-ətrak ( Türk dillərini dərketmə kitabı), Bakı: Azərnəşr, 1992, 115 s.

 36. Əzizxan Tanrıverdi. “Kitabi-Dədə Qorqud”da şəxs adları. Bakı: Elm, 1999, 157 s.

 37. Əzizxan Tanrıverdi. Qədim türk mənbələrində yaşayan şəxs ad­la­rı. Bakı: Nurlan, 2009, 442 s.

 38. Əzizov E.İ. Azərbaycan dilinin dialekt leksikasının tarixi inkişafı / Azərbaycan dilinin tarixi leksikasına dair tədqiqlər Bakı: ADU nəşri, 1988, s. 40-46.

 39. Fədai. Bəxtiyarnamə. Bakı: Şərq-Qərb, 2004, 169 s.

 40. Füzuli M. Əsərləri. I-II c. Bakı: Azərb. SSR EA nəşri, 1958.

 41. Hacıyev A.X. Leksik arxaikləşmə baxımından “Dədə Qorqud ki­tabına bir nəzər. / Dədə Qorqud dünyası. Məqalələr. Bakı: Öndər nəşriyyat, 2004, s. 226-238.

 42. Hacıyev A.X. “Dədə Qorqud kitabı”: oxunuşlar, açımlar, Bakı: Elm, 2007, 214 s.

 43. Hacıyev A.X. Zamanı yaşayan Qorqud sözləri. // Dədə Qorqud elmi-ədəbi toplu, III, Bakı: Səda, 2010, s. 10-29.

 44. Hacıyev T. Azərbaycan ədəbi dil tarixi (təşəkkül dövrü). Bakı: ADU nəşri, 1976, 153 s.

 45. Hacıyev T. Ədəbiyyatımızın qəhrəmanlıq debütü. // ADU-nun el­mi əsərləri Dil və dəbiyyat seriyası, 1976, № 4, s. 3-7.

 46. Hacıyev T. Dədə Qorqud: dilimiz, düşüncəmiz. Bakı: Elm, 1999, 216 s.

 47. Hacıyev T. “Dədə Qorqud kitabı”nda türk demokratiyası. / “Dədə qorqud – 1300”, Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 1999, s. 28-37.

 48. Hacıyev T. “Dədə Qorqud kitabı”: olan və olmayan boylar. / Dədə Qorqud dünyası. Məqalələr. Bakı: Öndər nəşriyyat, 2004, s. 94-108.

 49. Hacıyev T., Vəliyev K. Azərbaycan dili tarixi. Oçerklər və ma­teri­allar. Bakı: Maarif, 1983, 187 s.

 50. Hacıyeva Z.T. Suli Fəqih “Yusif və Züleyxa” XIV əsr Azər­bay­can yazılı abidəsi. Mətn və leksik oçerk. Bakı: Maarif, 1991, 180 s.

 51. Həsənov A. “Marə/mərə” sözünün tarixi haqqında. // ADU-nun elmi əsərləri, Dil və ədəbiyyat seriyası, 1970, № 6, s.38-44.

 52. Xəlilov P. “Kitabi-Dədə Qorqud” – İntibah abidəsi. Bakı: Gənc­lik, 1993, 176 s.

 53. Xəstə Qasım. 46 şe’r. Bakı: Gənclik, 1975, 63 s.

 54. Xətai Ş.İ. Əsərləri, Ic, Bakı: Azərnəşr, 1975, 411 s.; IIc, Bakı: Azərnəşr, 1976, 198 s.

 55. Kaşğari M. Divani luğat-it-türk. I-IV c, (Tərcümə edən və nəşrə hazırlayan: R,Əsgər), Bakı: Ozan, 2006.

 56. Kamal Abdulla. Gizli Dədə Qorqud. Bakı: Yazıçı, 1991, 152 s.

 57. Kamal Abdulla. Sirr içində dastan və yaxud gizli Dədə Qorqud. Bakı: YNE Elm, 288.

 58. Kitabi-Dədə Qorqud (tərtib edən: Araslı H.) Bakı: Azərnəşr, 1962, 174 s.

 59. Kitabi-Dədə Qorqud (tərtib edən: Araslı H.) Bakı: Gənclik, 1978, 184 s.

 60. Kitabi-Dədə Qorqud (Tərtib, transkripsiya, sadələşdirilmiş variant və mü­qəd­dimə F.Zeynalov və s.əlizadənindir). Bakı: Yazıçı, 1988, 264 s.

 61. Kitabi-Dədə Qorqud (tərtib edəni, çapa hazırlayanı, ön sözün və lüğətin müəllifi S.Əlizadə). Bakı: YNE, 1999, 704 s.

 62. Kitabi-Dədə Qorqud Ensiklopediyası, Ic., Bakı:YNE, 2000, 622 s.

 63. Kişvəri. Əsərləri. Bakı: Yazıçı, 1984, 176 s.

 64. Koroğlu. Bakı: Azərb. SSR EA nəşri, 1956, 454 s.

 65. Qukasyan V.Y. Azərbaycan dilinin təşəkkül tarixinə dair. / Azər­bay­can filologiya məsələləri, I, Bakı: Elm, 1983, s. 35-62.

 66. Qul Əli. Qisseyi-Yusif. Bakı:Şərq-Qərb. 2004, 216 s.

 67. Məmmədov İ. Azərbaycan dilinin leksik-semantik səviyyəsinin bə­zi xüsusiyyyətləri (“Kitabi-Dədə Qorqud”un materialları əsasında). / Fi­lo­lo­giya məsələ­ləri, III, Bakı: Elm, 1991, s. 230-240.

 68. Məmmədova A. “Dədə Qorqud kitabı”nın leksikası. Bakı: 2009, 176 s.

 69. Musa Yaqub. Bir sim üstə. Bakı: Yazıçı, 1983, 255 s.

 70. Nağısoylu M. “Kitabi-Dədə Qorqud”da işlənmiş bir söz haqqında. / Kitabi-Dədə Qorqud (məqalələr toplusu), Bakı: Elm, 1999, s. 237-239.

 71. Nəsimi. Seçilmiş əsərləri. Bakı: Azərnəşr, 1973, 673 s.

 72. Oğuznamə. Bakı: Yazıçı, 1987, 223 s.

 73. Oğuznamələr (tərtibçilər və ön sözün müəllifləri: K. Vəliyev və F.Uğurlu). Bakı: Bakı Universitetinin nəşriyyatı, 1993, 91 s.

 74. Rəcəbov Ə., Məmmədov Y. Orxon-Yenisey abidələri. Bakı: Ya­zı­­­çı, 1993, 400 s.

 75. Rəhimoğlu A. Mahmud Kaşqarinin “Divani lüğat-it-türk” əsəri və “Ki­tabi-Dədə Qorqud”. / Dədə Qorqud – 1300, Bakı: Bakı Universiteti nəş­ri, 1999, s. 298-307.

 76. Rəşidəddin F. Oğuznamə. Bakı: Azərnəşr, 1992, 71 s.

 77. Rzasoy S. “Kitabi-Dədə Qorqud”un mətni ilə bağlı bir qeyd. / Dil məsələlərinə dair tematik toplu. Bakı, 1994, № 1, s.78-81.

 78. Sarı Aşıq. Şe’rlər. Bakı: Azərnəşr, 1966, 90 s.

 79. Serebrennikov B. A., Hazıyeva N.Z. Türk dillərinin müqayisəli ta­­rixi. Bakı: Səda, 202, 380 s.

 80. Seyid Əhməd Cəmaləddin İbn Mühənna. Hilyətül-insan və həlbətül-lisan, Bakı: 2008, 160 s.

 81. Seyidov M. Azərbaycan xalqının soykökünü düşünərkən. Bakı: Yazıçı, 1989, 496 s.

 82. Sumer F. Oğuzlar. Bakı: Yazıçı, 1992, 432 s.

 83. Şirəliyev M. Azərbaycan dialektologiyasının əsasları. Bakı: maarif, 1968, 418 s.

 84. Şükürlü Ə Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası (zərf və köməkçi nitq hissələr). Bakı: APİ nəşri, 1981, 98 s.

 85. Şükürlü Ə. Qədim türk yazılı abidələrinin dili. Bakı: Maarif, 1993, 336 s.

 86. Tağıyev B.M. Azərbaycan dilində sifətin azaltma dərəcəsi (XIX-XX əsr ədəbi dil və müasir dialekt materialları əsasında). / Azərbaycan dilçiliyi məsələləri (məqalələr məcmuəsi). Bakı, 1967, s. 128-147.

 87. Təhmasib M.H. Azərbaycan xalq dastanları (orta əsr) Bakı: Elm, 1972, 398 s.

 88. Vəliyev K.N., Cəlilov F.A. “Kitabi-Dədə Qorqud”un dilində er­mə­ni sözləri varmı? // ADU-nun Elmi əsərləri, Dil və ədəbiyyat seriyası, 1975, № 5, s.34-43.

 89. Vəliyev K. “Kitabi-Dədə Qorqud” orta məktəbdə. // Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi, 1977, № 1, s. 92-95.

 90. Yunus Əmrə. Əsərləri. Bakı: Öndər, 2004, 334 s.

 91. Zahidoğlu V. “Kitabi-Dədə Qorqud”un leksikası haqqında bəzi qeydlər (II məqalə). // Azərb. EA-nın xəbərləri, ədəbiyyat, dil və incəsənət seriyası, 1998, № 3-4, s. 3-12.

 92. Zahidoğlu V. “Kitabi-Dədə Qorqud”un leksikası haqqında bəzi qeydlər. / Kitabi-Dədəd Qorqud (məqalələr toplusu), Bakı: Elm, 1999, s. 269-283.

 93. Zahidoğlu V. “Kitabi-Dədə Qorqud”da bəzi söz və ifadələr haq­qın­da./“Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə” III Uluslararası folk­lor konfransının materialları (13-16 noyabr). Bakı: Səda, 2005, s. 467-479.


Тütkiyə türkcəsində


 1. Altaylı S. Azerbaycan Türkcesi Sözlügü.I-II c, İstanbul: Milli Egi­tim Bakanlığı Yayınları,1994, 1292 s.

 2. Banguoğlu T. Türkcede Benzelik Sıfatleri. Türk Dili Araş­dır­ma­ları Yıllığı Belleteni. Ankara, 1957, s. 13-27.

 3. Caferoğlu A. Etimolojik Araşdırma Denemeleri. Türk Dili Araş­dır­maları Yıllığı Belleteni. Ankara, 1957, s.3-12.

 4. Caferoğlu A. Eski Uyğur Türkcesi Sözlügü. İstanbul: Edebiyyat Fakültesi Basımevi, 1968, 320 s.

 5. Derleme Sözlügü. I-XII, Ankara,: Ankara Üniversitesi Basımevi, 2. Baskı, 1993,4842 s.

 6. Doğu Anadolu Osmanlıcası. Etimoloji Sözlü Denemesi. Doç. Dr. Tuncer Gülensoy, Ankara, 1986, 525 s.

 7. Ebulgazi Bahadır Han. Şecere-i Terakime (Tütkmenlerin Soy­kü­tügü). Hazır­la­yan: Zihal Karğı Ölmez. Ankara: Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi:3, 1996, 559 s.

 8. Ergin M. Dede Korkut Kitabı. Giriş – Metin – Faksemele. I c, Ankara: Türk Tarix Kurumu Basımevi, 1958, 251 s.; II c, 1963, 483 s.

 9. Ergin M. Dede Korkut kitabı. İstanbul, Boğaziçi Yayınları, 2008, 212 s.

 10. Ergin M. Orhun Abideleri. İstanbul: Boğaziçi Yayınları, 2000, 147 s.

 11. Hammer Y.V. Osmanlı Tarixi. Çeviren Mehmet Ata, Ic, İstanbul, 1990, 520 s.

 12. Gökyay O.Ş. Dedem Korkutun Kitabı Üzerine. / Türk Dili Araş­tır­maları Bülleteni 1988, Ankara, 1994, s. 91-97.

 13. Gökyay O.Ş. Dedem Korkutun Kitabı. İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2000, 1391 s.

 14. Gökyay O.Ş. Dedem Korkutun Kitabı. İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2006, 1391 s.

 15. İbnü-Muhenna Luğati. Abtullah Battal, 3. Baskı, Ankara, 1997, 105+3.

 16. Kaşğari M. Divani Lüğat-it-Türk (çevireni: Atalay B.) I-IV c, Ankara. 1985-1986.

 17. Sertkaya O.F. Dede Korkut Kitabının Drezden Nüshasının “Giriş” Bölümü. İstanbul, Ötüken, 2006, 160 s.

 18. Sertkaya O.F. Dede Korkut Kitabı`nın Drezden Yazmasındakı Bazı Kelime ve Şekillerin İmla Özelliklerine Dayanarak Yeniden Okunuşu ve Anlamlandırılışı Üserine. / Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Bülleteni 1998, An­ka­ra, 2004, səh. 131-152.

 19. Tarama Sözlügü. I-VI, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1996, 4814 s.

 20. Taymas A. Divanü Lüğat-it-Türk Tercümesi. // Türkiyat, 1940 № 1, səh. 212-253.

 21. Tekin T. Dede Korkut Hikayelerinde Bazi Düzeltmeler. / Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Bülleteni 1982-1983, Ankara, 1986, s. 141-156.

 22. Tekin T. Orhun Türkcesi Grameri. İstanbul, 2003, 261 s.

 23. Tezcan S., Boeschoten H. Dede Korkut Oğuznameleri. İstanbul: YKY, 2001, 315 s.

 24. Tezcan S. Dede Korkut Oğuznameleri Üzerine Notlar, İstanbul: YKY, 2001, 375 s.

 25. Tulum M. “Dede Korkut Oğuznameleri üzerine notlar”a notlarla katkılar-I. // Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dergisi, XXX , 2001-2003, İstanbul, 2003, s. 517-538.

 26. Yusif Has Hacib. Kutadgu Bilig. Çeviren Prof. Dr. Reşit Rahmeti Arat, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2006, 1285 s.

 27. Zahidoğlu V. “Kitabi-dede Korkut”un Vatikan Nushasi Kötü Bir Nushadırmı? // Türkiyat Araştırmaları İnstitüsü Dergisi, Erzurum. 1999, sayı 13, s. 153-173.

 28. Zahidoğlu V. “Kitabi-Дede Korkut”un Metni Üzerine. // Atatürk Üniversisesi Türkiyat Araştırmaları İnstitüsü Dergisi, Erzurum, 2000, sayı 15, s. 79-93.

 29. Zahidoğlu V. “Kitabi-Дede Korkut”taki Bazi kelimeler Üzerine. // Atatürk Üniversisesi Türkiyat Araştırmaları İnstitüsü Dergisi, Erzurum, 2001, sayı 16, s. 2-11.

 30. Zahidoğlu V. Kitabi-Дede Korkut. Müstensih “Yanlış”ları ve Me­­tin Gerçekleri. / Tütk Halklarının Edebi Keçmişi: Terk Destanları Ulus­lar­­­arası Sempozyum, Bakü, 2004, s. 277-283.

 31. Zahidoğlu V. “Kitabi-Дede Korkut”un Metni Üzerine Bazi Dü­şün­­celer. // Yom Türk Dünyası Medeniyyat Dergisi, Ankara, 2005, sayı 1, s.35-50.

 32. Zahidoğlu V. “KDK”ta kölük kelimesi üzerine //Türkologiya, 2004, 1-4, s.60-65.

 33. Zahidoğlu V., Bekki S. A.N.Samoyloviç (1880-1938) ve “Altay Türklerinde Kadınlara Özgü kelimeler” Adlı Makalesi. // Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Ankara. 2002, sayı 13, s. 155-166.

Рус дилиндя
 1. Асланов В. О путях установления первычных корней слов с непро­дук­­тивными аффиксами в тюркских языках (на материале в азер­бай­джан­ского языка). // Azərbaycan dilçiliyi məsələləri (məqalələr məc­mu­əsi). Bakı: Elm, 1967, с.84-102.

 2. Башкирско-русский словарь. М.: Наука, 1958, 804 с.

 3. Батманов И.И. Таласские памятники древнетюркской письмен­нос­ти. Фрунзе, 1971, 64 с.

 4. Будагов Л.З. Сравнительный словарь турецко-татарских на­ре­чий, т.1, С.-Пб.,1869, c. 810; т. 2, С.-Пб., 1871, 415 с.

 5. Гагаузско-русско-молдавский словарь. М., 1973, 665 с.

 6. Деде Коркут (пер. акад. Бартольда В.В. Подготовили к печати Араслы Г., Тахмасиб М.Г.). Баку, 1950, 203 с.

 7. Джамшидов Ш. Текстологическое исследование “Китаби-Деде Коркут”. Автореферат диссертации на соиск. … док. фил. наук. Баку, 1985, 52 с.

 8. Древнетюркский словарь. Лен.: Наука, 1969, 676 с.

 9. Кажибеков С.З. Глагольно-именная корреляция гомогенных корней в тюркских языков (явления синкретизма). Алма-Ата: Наука, 1986, 270 с.

 10. Киргизско-русский словарь. Составитель К.К.Юдахин. М.: Совет­ская энциклопедия, 1965, 973 с.

 11. Книга моего Деда Коркута. Перевод В.В.Бартольда, из­да­тели: В.М. Жирмунский, А.Н. Кононов. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1962, 297 с.

 12. Книга моего Деда Коркута. Перевод В.В.Бартольда, из­да­тели: В.М. Жирмунский, А.Н. Кононов. Баку: YNE “XXI”, 1999, 320 с.

 13. Кононов А.Н. Родословный туркмен, сочинение Абу-л-Гази, хана Xивинского. М.-Л., 1958, 190 с.

 14. Кононов А.Н. Грамматика языка тюркских-рунический памятников VII-IX вв. Лен., 1980 , 255 с.

 15. Короглы Х.Г. Огузский героический эпос. М.: Наука, 1976, 238 с.

 16. Короглы Х.Г., Набиев А.М. Азербайджанский героический эпос. Баку: Язычы, 1996, 395 стр.

 17. Емельченко И.Р. А.И. Левшин как исследователь казахского языка. // Советская тюркология, 1975 №4, с. 56-65.

 18. Лихачев Д.С. (при участии А.А.Алексеева и А.Г. Боброва). Текстология (на материале русской литературы) СПб.: Алетея, 2001, 759 с.

 19. Малов С. Е. Памятники древнетюркской письменности. Текс­ты и иссле­дования. М.,-Л.: Изд-во АН СССР, 1951, 451 с.

 20. Малов С.Е. Уйгурский язык (хамитское наречие). М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1954, 203 с.

 21. Мамедов А. Теоретические проблемы восстановления пер­выч­­ных корней в тюркский языков. / Azərbaycan filologiya məsələləri. IIc. Bakı: Elm, 1984, s. 5-30.

 22. Наджип Э.Н. Исследования по истории тюркских языков XI –XIV вв. М.: Наука, 1989, 282 с.

 23. Левшин А.И. Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кай­сац­ких орд и степей. (Под общей редакцией академика М.К.Козыбаева). Алматы: Санат, 1996, 656 с.

 24. Ойротско-русский словарь. Составители Баскаков Н.А., То­ща­кова Т.И. М., 1947, 312 с.

 25. Пекарский Э.К. Словарь якутского языка, т. I-III, М., 1958, 3858 с.

 26. Радлов В.В. Опыть словаря тюркских наречий, т. I-IV. С.-Пб., 1893-1911.

 27. Рашидад-дин Ф. Огузнаме. Баку: Элм, 1987, 128 c.

 28. Севортян Э.В. Этимологический словарь тюркских языков (обще­тюрк­ские и межтюркские основы на гласные). М.: Наука, 1974, 767 с.

 29. Севортян Э.В. Этимологический словарь тюркский языков (обще­тюрк­ские и межтюркские основы на буквы “Б”). М.: Наука, 1978, 349 с.

 30. Севортян Э.В. Этимологический словарь тюркский языков (обще­тюрк­ские и межтюркские основы на буквы “В”, “Г”, “Д”). М.: Наука, 1980, 395 с.

 31. Туркменско-русский словарь. М.: Советская энцикло­педия, 1968, 832 с.

 32. Уйгурско-русский словарь. Составитель Э.Н.Наджип. М.: Со­ветская энциклопедия , 1968, 828 с.

 33. Этимологический словарь тюркских языков (общетюркские и межтюркские основы на буквы “Җ”, “Ж”, “Й”). М.: Наука, 1989, 293 с.

 34. Этимологический словарь тюркских языков. Общетюркские и меж­тюркские лексические основы на буквы “K”, “Қ”. М.: Языки русской культуры, 1997, 368 с.

MÜNDƏRİCAT


 1. Qədim oğuz eposunun Azərbaycan variantı 3

 2. Bəzi qeydlər 16

 3. Eposun müqəddimə hissəsinin əski yazılışı və

transkripsiyası 20

 1. Şərhlər 29

 2. Ədəbiyyat 101


Asif Hacıyev.

Dədə Qorqud Kitabı”nın şərhli oxunuşu,I kitab (Müqəddimə üzrə),

Bakı, Elm və təhsil, 2014.


Nəşriyyat direktoru:Prof. Nadir Məmmədli

Kompyuterdə yığdı:Ruhəngiz Əlihüseynova
Korrektor:

Günay Oruczadə
Kompyuter tərtibçisi və

texniki redaktoru:Aygün Balayeva

Kağız formatı: 60/84 1/32

Mətbəə kağızı N1

Həcmi: 112 səh.

Tirajı: 300

Kitab Azərbaycan MEA Folklor İnstitutunun

Kompyuter Mərkəzində yığılmış, səhifələnmiş,

“Nurlan” NPM-də hazır deopozitivlərdən

ofset üsulu ilə çap olunmuşdur.
Kataloq: arasdirmalar
arasdirmalar -> AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu muxtar kazimoğlu folklor həm keçMİŞ, HƏm də bu güNDÜR
arasdirmalar -> Ramin allahverdi TƏQVİm miFLƏRİ VƏ novruz baki 2013 Elmi redaktor: Seyfəddin rzasoy
arasdirmalar -> AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu təRTƏr rayon icra hakiMİYYƏTİ
arasdirmalar -> Rəyçi və ön sözün müəllifi: Əziz ƏLƏKBƏRLİ
arasdirmalar -> Xiii respublika elmi konfransının mater I allari (Bakı, 24 may, 2013) Bakı – “Elm və təhsil” – 2013 azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi
arasdirmalar -> Ümummilli Lider Heydər Əliyevin
arasdirmalar -> HƏQİQƏTİ baki – 2011 azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi məHƏMMƏd füzuli adına Əlyazmalar institutu naiLƏ SƏMƏdova insan, zaman və HƏyat
arasdirmalar -> AŞiq musa əSƏRLƏRİ baki 2013
arasdirmalar -> Ceyranım AŞiq mustafa şixlinski ceyranim " Elm və təhsil" Bakı 2014

Yüklə 0.66 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin