AZƏrbaycan elmlər akademiyasi I. NƏSİMİ adina diLÇİLİK İnstitutu
Yüklə 3.43 Mb.
səhifə9/19
tarix22.02.2016
ölçüsü3.43 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19

ÇovkənAtüstü oyun. Yaranma tarixi min ildən artıq olub, IX-XVII yüzillərdə geniş yayılmış, əsasən at üstündə, qismən atsız oynanılan qədim top- top oyunu və burada istifadə olunan ucuəyri uzun dəyənəyin adı, Musiqinin müşayiəti ilə keçirilib iki, yaxud üç hissədən ibarət bu oyunda atları rəng etibarilə bir-birindən fərqli olan hər dəstədə 6-8, bəzən isə daha çox atlı iştirak edirdi. Oyunda əsas məqsəd dəyənəklə rəqib qapısına top vurmaq olmuşdur. Əhalinin müxtəlif təbəqələri arasında geniş şöhrət tapmın, bəzən isə kişilərlə yanaşı qadınların iştirakı ilə keçirilən bu oyunun əsgi qaynaqlarda «kuyi-çovkan», «Çomaq oyunu» və «çovganbazi» adları ilə qeyd edilən başqa variantları da olmuşdur. «Çovkan», «Çovgən», «çögən», «çöyən», «şöydan», «hövgən» tələffüz şəkilləri də olmuşdur. Buraya çövkanbar //çovkanbar, çovkani/ çövkən oyunu üçün təlim olunmuş xüsusi at / sözləri də verilir.1

«Çövkən sözü ilə bağlı «El-oba oyunu, xalq tamaşası» adlı kitabda «oxçöyəni// oxçökən» sözləri də verilmişdir/ həmin əsərdə çövkən //çovqan şəklində yazılır/ «oxçöyəni// oxçəkən A.O./ -Atüstü oyun –İ.M./ «Ox» çovkanı sözünün təhrifidir/. At üstə və ya piyadə şəklində icra olunan cirid meydan oyununda iştirakçıların əlində tutduğu ucu əyri bir dəyənəyin adı. Onunla iştirakçı rəqibin yerə düşmüş ciridini qaldırırdı».2 «Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti»ndə «çovumaq» feli verilir. Biz istərdik ki, «çovumaq» felinin bildirdiyi mənalara diqqət verək: «Çovumaq f.I. Cəld o tərəf bu tərəfə getmək, qaçmaq, cummaq, atılmaq –irəli –geri çovumaq. 2. Yanından ötüb keçmək /güllə haqqında/ //Bərk bir şeyə dəyib istiqamətini dəyişmək, hədəfdən yayınmaq /güllə haqqında/». «Çovu» kökü ilə bağlı izahlı lüğətimizdə «çovurma» /I. «Çovurmaq» daq f.is.2. Bəok bir şeyə dəyib istiqamətini dəyişmə, hədəfdən yayınma /güllə haqqında/, «çovğun»/ is. küləkli qar və yağış, boran, qasırğa, çovğuna düşmək/, çovğunlaşma, çovğunlamaq, çovğundu/ I. küləkli, qar və yağışlı, boranlı, çovğunlu gecə. 2. məc. hadisələrlə dolu, həyəcanla dolu, gurultulu, kəhməkeşli/ sözlər də verilmişdir, /ADİL, IV c., s. 446/.

Doğrudur, bugünkü ədəbi dilimizin lüğət tərkibində «çöv­kən» sözü leksik norma səviyyəsində sabitləşmişdir. Lakin biz dilimizin əvvəlki dövrlərinə nəzər saldıqda /Qasimi Qonabadinin «Xəmsə»sində və başqa məxəzlərdə çovqan formasında –variantında, eləcə də E.Aslanovun adı çəkilən «El-oba oyunu xalq tamaşası» əsərində s.245-246/ «çovkan», «çövkən», «cöv­kən», «çovkən», «çəkən», «çəyən», «şoudan», «hövgən» şəkillərində işlənməsinə diqqət et/ çövkən sözünün etimoloji izahı barədə aşağıdakı qənaətə gələ bilərik. Müasir «çövkən» sözünün qədim forması «çovqan» olmuşdur. «Çovqan» sözünü isə «çovumaq» felindən /cəld o tərəf bu tərəfə getmək, qaçmaq, cummaq mənası alınır/ yaranmış feli sifət kimi qəbul etmək olar, yəni cəld o tərəf bu tərəfə cuman, qaçan, adam. Çox güman ki, çövkən /çovqan/ oyunu icra olunarkən iştirakçıların iti, cəld, sürətli hərəkətlərinə görə həmin qədim oyunun oyunçusuna çovuqan /çovuyan/ adı verilmiş, sonradan həmin söz /çovuqan-çovuyan-çovqan/ bütünlükdə oyuna aid edilmişdir. –Qan –ğan şəkilçili feli sifətlər indi də işlənir. Müqayisə et: çalışqan, ağlağan, qaçağan, yatağan və s. Belə qənaətdəyik ki, çövkən /çovqan/ sözünün kökünü çovumaq felində axtarmaq gərəkdir.

Yeri gəlmişkən, burada Nizaminin «Xosrov və Şirin» poe­masında çovkan oyununa geniş yer verilməsini, həm də həmn sözün məcazi mənada da işlənməsini xatırladaq. «Xosrov və Şirin» əsərində Xosrovun Şirinlə və onun rəfiqələrilə çovkan oyunu oynamağını təsvir edərək deyir:Çovkandan bütün yollar söyüdlük oldu,

Yer o söyüdlərdən Aya səndəl sürtdü.

Nizaminin ifrat mübaliğə /iqraq/ işlətdiyi bu beyti şərh edilməsə, ondan bir şey başa düşmək olmaz.

Yuxarıda deyildiyi kimi çovkanı, söyüd ağacından hazır­layırdılar, çünki o bərk və möhkəmdir. Burada Nizami deyir ki, o meydanda o qədər çovkan oynayan var idi ki, onların sındırdığı çovkanlar yerə düşüb göyərdilər, bir meşə əmələ gəldi. Məlumdur ki, söyüd ağacının çubuğunu yerə basdırsan, az vaxtda göyərəcək: şairin dediyinə görə bu oyun o qədər uzun çəkdi ki, o ağaclar qalxıb Aya çatdılar. Oyundakı hay-küydən Ayın başı ağrayırdı. Yer Ayın başağrısını kəsmək üçün bu söyüdləri səndəl əvəzinə Ayın başına sürtməyə başladı. Səndəl-Hindistanda bitən bir ağacdır; onun oduncağının lifi olmur, özü də çox bərk ağacdır. Xalq təbabətində ondan istifadə edirlər. Onun çubuğunu əzib toz halına salırlar, sonra o tozu isladıb başı ağrıyan adamın alnına və gicgahına sürtürlər».1 /Bizi çovkan oyunu etnoqrafik fakt kimi maraqlandırsa da, xalq təbabətinə aid sətirləri də verməyi lazım bildik/.

Bayaq da qeyd etdik ki, Azərbpycan ədəbiyyatı /burada folklor/ sahəsindəki tədqiqlər içərisində oyunlar barədəki araşdırmalar da diqqəti çəkir /M.H.Təhmasib, M.Həkimov, B.Abdullayev, T.Məmmədov, İ.Bağırov və b./. Folklorumuzu öyrənərkən mərasim və mövsüm nəğmələri ilə əlaqədar oyunların toplanması və tədqiqinə də biganə qalmaq olmaz. H.Sarabskinin «Köhnə Bakı» kitabında /1958/, eləcə də rəssam Elçin Aslanovun «İşıq» nəşriyyatında /1984/ nəşr etdirdiyi «El-oba oyunu, xalq tamaşası» kitabı da /bu, tədqiqat olmasa da / oyunlar haqqında qiymətli məxəzlərdir. Əlbəttə, dilçilik işinin burada görünməməsi heç də onun elmi dəyərini azaltmır. Oyunları adətən, aşağıdakı şəkildə təsnif edirlər, sadə və mürəkkəb oyunlar /bu bölgünü öz növbəsində belə də ayırırlar: fərdi və kollektiv oyunlar, hərəkətli və hərəkətsiz oyunlar/.

İsrafil Bağırov oyunların xalq həyat və məişət tərzi ilə bağlı olduğunu çox doğru göstərmişdir: I. əmək və zəhmət oyunları. 2. Qəhrəmanlıq və cəngəvərlik oyunları. 3. Bayram və mərasim oyunları. 4. İdman oyunları. 5. Uşaq oyunları.

Əlbəttə, bu bölgüdə bəzi bəndləri birləşdirmək də /məs. I və 3-cü bəndləri/ olar, bu təxmini bölgüdür. Əsas məqsədimiz dil baxımından oyun adlarına nəzər salmaq olduğundan bu xüsusda çox danışmağı lazım bilmədik.

Oyun adlarının Azərbaycan xalqının məişətində mühüm yer tutmasını, qədim xalq nağıllarında /»Uşaq pəhlivan» nağılında «Yalax-qoz», «Çin» nağılında Üdirədöymə», «Ağıllı qız» nağılında «Qodu-qodu», və «mil» atmaq» və s. oyun adları işlənmişdir/ da bəzi oyunların adları ilə rastlaşırıq. Göstərmək lazımdır ki, süjetli qədim xalq oyunları folklorumuzun maraqlı bir janrı olmaqla bərabər, həm də orada bir sıra tarixi, mütərəqqi- mədəni adət-ənənələrin və hadisələrin izlərinə rast gəlirik. «Şübhəsiz ki, «Sümükatma», «Dar-dar», «Atdandırma», «Yalaqqazma», «Çilingağac» və bir sıra oyunlar əslində baharın gəlişi ilə bağlıdır. Bizcə, baharın gəlişi münasibəti ilə icra olunan oyunlar, rəqslər, onların xüsusiyyətləri, göstərilən hərəkətlər, oyun ərəfəsində avazlanan təkərləmələr, sual-cavablar, kilid­ləmələr, öyüdləmələr özlüyündə ayrıca tədqiqat tələb edir».1

Bunlardan başqa, maldarlıq, əkinçilik, əmək və s. ilə bağlı olan oyunların bəziləri mahnılar, sözlər və havaların /çalğı. Musiqi/ müşayiəti ilə keçirildiyi halda, bəziləri isə sözsüz və çalğısız keçirilirdi. Həm də bunlar I, 2, 3 və daha çox adamın iştirakı ilə oynanılırdı. Ğəəsüf ki, həmin oyunların əksəriyyəti tədricən ibtidai forma və məzmununu dəyişmiş, son əsrlərdə uşaqların malına çevrilmiş və əyləncə xarakteri almışdır. Bəziləri isə hətta tamamilə itib sıradan çıxmış, unudulub getmişdir.

Öncə oyunların milli leksikasına, sözlərin mənşə cəhətinə diqqət yetirək /Əlbəttə, burada unudulan, hazırda yaşayan oyunların hamısı təhlildən keçirilir/.

Əsl Azərbaycan sözlərindən ibarət olan oyun adları:

Üçdaş, dörddaş, beşdaş, kosa-kosa, lal-dinməz, qaçaq-qaçaq, qozatdı, eşşəkbeli /ənzəli/, topaldıqaç, gizlənpaç, itqusdu, əlüstə kiminəli və s. Bu siyahını artıra da bilərik.

Biz Azərbaycan sözlərindən ibarət oyun adlarını ona görə göstəririk ki, məişətimizdə tərkibində ərəb və fars sözləri olan oyun adları da var. Dəsmal aldıqaç/dəstmal/, qaladan-qaoaya, vəfati-Səkinə, vicah, bəzirgah oyunu /»bazərgan» -tacir sözün­dəndir/ və s.

Əlbəttə, dilimizin lüğət tərkibində qədim layı təşkil edən sözlər müasir dilimizdə maraqlı faktlar kimi görünür.

Məsələn, Altunqabaq /orta əsrlərdə Azərbaycanda kütləvi şənliklər zamanı icra olunan atüstü meydan oyunu/.

Babayoğurt /yoğurt sözü, dialektlərdə qalır/.

Qam, qamxatun, Qam- teonimdir.

Xatun sözü də qədim formadır –Şaman oyununda ifaçı kişilərlə birlikdə çıxış edən qadın şamana xalq içində verilən addır.

Qalxanqılınc /oyun növüdür/ qəşatma –Əlbəttə tədqiqatlar davam edir, faktlar çox da gətirmək olar.

Oyun adlarının tədqiqindəki müşahidələrə əsaslanıb qədim analitiklikdən də danışmaq olar: baca-baca, qaçaq-qaçaq, qodu-qodu /godu-godu, güdü-güdü də deyilən yerlər var/, qolçaq-qolçaq, quza-quza, qundaq-qundaq, kosa-kosa, ənzəli-ənzəli, üzük-üzük, gəlin-gəlin, mətə-mətə, qoz-qoz, dardar, bıçaq-bıçaq, qınaq-qınaq, mırt-mırt /güldün-danışdın/, haftaxana-haftaxana, evcik-evcik, qala-qala, maça-maça və s.

Nəhayət, tarixi-etnoqrafik anlayışlarla bağlı /burada söhbət oyunlardan gedir/ predikativ xarakterli bir çox söz birləş­mə­lərinin mənaca dəyişməsi /asemantikləşmə/ semantik cəhətdən sadələşməsi /desemantizasiya/ nəticəsində frazeolojiləşmə hadi­səsi də müasir dilimizə, dövrümüzə gəlib çatan oyun adlarından görünür.

Xangəldi, dabanbasdı /Hacıgəldi, dabanbasdı/, qurşaqtutdu, toqqadöydü, qozatdı, qalaqurdu, topaldıqaç, aldı-qaçdı /belə də deyirlər alıbaldatma/, aldım basdı, kərələdim kəsdim, ayaqçaldı, belikiməverdin, qapıpusdu, qaraqodu /qara-yer, əkilməmiş yerə də deyirlər/, qaçdıtutdu //qaçtutdum/ gəldim qaç- Naxçıvan/- təmə-təmə /Gəncə/.

Çilləkəsdi, qıçımsındı, qurşaqatdı, donuzdöydü, qulunc­sın­dırlı, dağ dibində boz qurd var, darısəpdi, vurçatlasın /çal oynasın// döysındır, vurmabizən də adlandırırlar/.Oyun adlarından hətta cümlələr kimi deyilib-işlənənləri də var ki, bunlar artıq daşlaşmışlar.

Şahdan gəlmiş nökərəm

Dinmə dişlərin tökərəm,

Alma-armud, qırçı Keçəl Mahmud.

Babam mənə kor deyib /dedi/,gəlib-gedəni vur

deyib /dedi/

Beli kimə verdin. Var anam, gəl anam. Ana məni qurda vermə.

/Naxçıvan- mən çobanam, vermərəm/, Əlağa erkəy istəyir,

Ay lalə bəndin oldum, albunu, Ay qaraquşum /Salma yerə…/ Belə sözlü-nəğməli müraciət xarakterli cümlələr vahid leksik birləşmə kimi qavranılır, götürülür.

Azərbaycan dilinin lüğət tərkibində bu gün vurçatlasın, dəbbeyk, ləbbeykdöyən, ləbbeykçi, lopuq, lopuğlopuğ, mırt, mırt vurmaq, mırt-mırt, mütrüb və b. sözlər işlənir ki, bunların bir qismi tarixən məişətimizdə oynanılmış, bu gün üçün isə unudulmuş, müasirlərimiz üçün məlum olmayan oyunların adlarını, bir qismi isə elə həmin oyunlarla bağlı sözləri ifadə edir. İndi bunlardan bəzilərini nəzərdən keçirək. Bir cəhəti də göstərək ki, Azərbaycan dilinin izahlı lüğətin funksiyasına aid etmək də doğru olmazdı/.

Vurçatlasın, is/dan/. Qarmaqarışıqlıq, ara qızışma, mərəkə, səs-küy, dava-vuruşma /adətən bir işin, hadisənin qızışdığını, ən qızğın çağını bildirir/. Bəli, vurçatlasın, çal oynasın, yeddi gün, yeddi gecə toy eləyib, axırıncı gün İbrahimi gətirib, çatdılar qızın otağına /nağıl/. Vurçatlasının şirin yerində kəndin ağsaq­qall­larından biri ortaya çıxıb sağ əlini yuxarı qaldırdı. «Kirpi» /ADİL, Ic., s.379/.

E.Aslanovun «El-oba oyunu, xalq tamaşası» adlı kitabında isə «vurçatlasın» sözü uşaq oyunu kimi təqdim olunur: «Vurçatlasın –uşaq oyunu/ əksər uşaq oyunlarının sonunda icra olunan bir mərasim. Başçının- «vurçatlasın, çal oynasın» əmrinə müvafiq, qalib gəlmiş dəstə və ya iştirakçı məğlubları qovub izləyir, yaxud qızğın şəkildə çalıb oynayır, çəkişir, dartışaraq, səs-küylə «qələbə»ni qeyd edirdi. Oyunun bu hissəsini bəzən, «döysındır» və «vurmabizçnə» də adlandırırlar».1Ləbbeyk, Ləbbeykdeyən.

Ləbbeyk /ər/. Əslində «nə əmriniz var?», «əmrinizə müntəzirəm» «buyurun» demək olub, «demək» feli ilə işlənir. İndi mək tək yeddi yaşında müsəlman uşaqları gərək səhərdən axşama tək ləbbeyk deyib susuzluqdan od tutub yana. C.Məmmədquluzadə /Qürbət xala/. Necə haradan, səhərdən axşamacan burda ləbbeyk deyirəm, necə ola ki, bilməyim. Mir Cəlal /Zeynal və Veysin/ dostluqları, təbiətlərinin uyğun olması, sadəcə bir-birinə ləbbeyk demələrindən ibarət deyildi. Ə.Əbylhəsən.

Ləbbeykdeyən. is. Öz fikri olmayıb başqasının sözü, fikri, göstərişi ilə hərəkət edən adam /Comərd Sadiqiyə/ Ağaların, bəy-xanların və onların sözünə sizin kimi ləbbeyk deyənlərin millətlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Ə.Abbasov /ADİL, III c., s.230/.

Mənaca dəyişən etnoqrafik sözlər içərisində ələkçinin qıl­verəni /peşə-sənətlə bağlıdır/ birləşməsinin də maraqlı taleyi var:«Ələkçinin qılvenrəni /isteh./- Əslində heç bir ciddi işlə məşğul olmayıb, özünü iştirakçı, köməkçi kimi göstərməyə çalı­şan yaxud ara qızışdıran adam haqqında» /ADİL, Iıc., s.265/. Mənasında sonradan yumor, məsxərə məzmunu əxz edilən sözlərdən biri də «körüybasan// körükbasan» sözüdür. Təəssüf ki, həmin lekik vahid, «Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti»ndə əks olunmamışdır. E.Aslanovun «El-oba oyunu, xalq tamaşası» kitabında isə belə verilir:

«Körüybaman //körükbasan –oyun meydançasında tama­şaçıların daimi diqqət mərkəzində olub, oyunu qızışdıran, təlxəklik edib ətrafdakıları əyləndirən komik oyunçu və ya onun təşkilatçısına el arasında verilən ad. Onun başqa adı gərdun və «meydangərd» olmuşdur»1.

«Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində körükbasan sözü ol­ma­sa da körükləmək sözünün I. körük basmaq, körüyü işlətmək həqiqi mənasından başqa 2. məc. mənada daha da qızışdırmaq. Şiddətləndirmək, kəskinləşdirmək şəklində verilmişdir. Eləcə də körüklənmək felinin 2. Qızışmaq, özündən çıxmaq. Sübhan­ver­di­zadə körüklənib sözünə davam etdi. S.rəhimov /ADİL, II., s.113/.

Lopuğ - yəni havayı, pulsuz mənasını verir /dan./- Uşaq oyunu /kiçik tuluğ mənasındadır/ Bəzən uşaq oyunlarında cəza tədbiri kimi, uduzmuş iştirakçının şişirdilmiş ovurduna vurulan zəobə və ya əllərinə çəkilən şillə. «Lopağ» tələffüz şəkli də vardır. «Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti»ndə /IIIc., s.245/ Lopuq sözü «əyləncə üçün götürülmüş ordlara yavaşca yumruqla vuraraq səs çıxartma kimi izah olunur.Lopuğlopuğ - Uşaq oyunu, Azərbaycanda təsadüf olunan uşaq oyunlarından birinin adı.

Ədəbi dilimizin lüğət tərkibində mütrüb sözünün də qəribə tarixi var:

Mütrüb //mütrüb- /»əyləndirən, könül açan» anlamındadır/. Mənşə etibarilə qədim Azərbaycanın məbədlərində yarıçılpaq və lüt görkəmdə çıxış edən rəqs və laloyunu –pantomima ifaçısının adı ilə bağlı olub, X-XI yüzillərdən başlayaraq XVI yüz ilə kimi aşıq, nəqqal, çalğıçı, rəqs edə-edə oxuyan xanəndə mənasında işlənən deyim.XIX yüzilin sonu, əmrimizin əvvəllərində isə, toy və el şənliklərində əyninə qadın paltarı geymiş rəqqas oğlana verilən ad. Uzunsaçaqlı, dırnaqları xınalı, belində gümüş bel­qabı, boynunda həmayıl, döşündə gümüş zəngir, diedaban ayaqqabıda çıxış edən bu oyunçu barmaqlarındakı sarı mis parçalarını bir-birinə vuraraq rəqs edir, laloyunu dili ilə «danışırdı». Bəzən, təlxək, lotu və bu kimi komik oyunçular da el içində bu adla adlanırdılar. «mütrüp» tələffüz şəkilləri də vardır.1

Mütrübbaşı, mütrüğ oyunu söz və birləşmələri də işlənir.

Mütrüb, is. /ər.mütrib/. I.

Keçmişdə, müsiqinin müşayəti ilə toylarda rəqs edən oğlan /bəzən qız/. Qorxurdum ki, özlərinə bir qəpik də saxlamayanlar ki, mütrüb-zad oynadanda şabaş verələr. C.Məmmədquluzadə. Dəfçalan, zurnaçı, balabançı, mütrüb də manqalın başında oturardı. H.Sarabski.

2. dan, hərəkət və danışığından yüngül, qeyri-ciddi adam haqqında: oyunbaz. Mütrübün biridir.- /molla Güləndam hürzadə/ Ay qız, ey mütrüb, mən sındırmalı qoz deyiləm sındırasn… Y.V.Çəmənzəminli. /ADİL, II., s.372/

Mütrüblük, is. Özünü mütrübə oxşatma, oyun çıxartma: yüngüllük, oyunbazlıq /ADİL, IIIc., s.372/.Mırt: mırt vurmaq dan. –baş-başa verib söhbət etmək /adətən boş və əhəmiyyətsiz şeylər haqqında/ /Xəlil Mirzə ilə/ üzbə-üzdə isə iki nəfər maxorka tüstülədə-tüstülədə mırt vururdu. Q.Musayev.

Mırtımdama, mırtıldamaq, mırtıldanma, mırtıldanmaq, mırtlama, mırtlamaq, mırtlanma, mırtlanmaq kimi sözlər mırt-mırt-mırt zərf, Boş-Boh,- havayı, mırt- mırt söylənmək.

- A kişi, bu kitabları və kağızları tulla cəhənnəmə, az bu cinlərnən və şəyatinlərnən mırt-mırt danış. … C.Məm­məd­qulu­zadə. Mırt-mırt oxuyub mırıldayırsan: Qarğa kimi hey qarıldayırsan. M.Ə.Sabir /ADİL, III., s.331/.

Azərbaycan folklorçularının araşdırmalarında xalqımızın məişətində son dövrlərə qədər də qorunub saxlanan oyunların adları barədə bir sıra mülahizələr söylənmiş, xüsusən mərasim oyunlarına və uşaq oyunlarına da toxunulmuş, özü də folklorun bir qanadı olan oyunların qədim tarixiliyi məsələsi qabar­dılmışdır. Azərbaycan məişətində vaxtilə geniş yer tutmuş oyun adlarından «Artırma» /»Artırmac» şəkli də geniş işlənir/ sözü barədə bir qədər müfəssəl danışmaq istərdik.Artırma //Artırmac uşaq oyunu / çoxaltma anlamındadır/. İştirakçıların çömbələrək //dombaltma / durub bir-birinin arxasından hoppanmasından ibarət olan ənənəvi bir uşaq oyunu. Törəniş etibarilə, uzaq keçmişdə barlı-bəhrəli məhsul əldə etmək məqsədi güdərək yaşlılar tərəfindən keçirilən bir ayin oyunu, sonralar adi uşaq əyləncəsinə çevrilmş, ifa tərzinə görə «qısa artırma» /yerdə uzanmış vəziyyətdə, qoşa artırma kimi variantlara ayrılmışdır. «Artırma», «atdırma», «attırma» tələf­füz şəkilləri də bəllidir. Oyunun bizə məlum olan digər adları: «çıx arda», «atlanbac», bildirbir // birdirbir / türkcədə belədir/, «qalaşma» /Şimalr- n da/, «yatıbhoppanma», «eşşə­yimeşşəyim» /Naxçıvan/, «eşşəkbeli// eşşəkbelisındırdı» /qərbrn mız/, «eşşəkbelixırç» /Muğan/, «sərmayə», «gəzit» /Cənubi Azərbaycanəzzəlidir, dəyməzlər «ənzəli»dir1.

Göründüyü kimi, «El-oba oyunu, xalq tamaşası» kitabında «artırma» oyun adının «çıx arda», «atlanbac», bildir bir// birdirbir… «ənzəli» və digər adlaola tanınması da qeyd olunmuşdur.

Maraqlıdır ki, həmin oyun adının «çıx arda» şəklində rus və ukrayna dillərində də işlənməsi faktı məlumdur. Biz indi müxtəlif lüğətlərdə həmin söz barədə verilən izahatları burada verməyi lazım bilirik. Əbu ona gölə vacibdir ki, həmin sözün etimologiyası düzgün müəyyənləşdirilsin.

Çexarda - əsas və məcazi mənalarda çexarda /Uk.RS, s.1024/.

Çexarda I. Oyunçu adları əyilmiş vəziyyətdə, yaxud da iki əli və iki ayağı üstündə duraraq növbə ilə bir-birinin üzərindən atlanmaqla icra edilən oyun. Mı vse xoxotali, qlədə, kak on, pri iqre v çexardu, usajivalsə na şeö stoəvşeqo v soqnutom polojenii tovarişa.

Korol, ist. Moeqo.sovrem, kn. Ş, P, 9 Poproulkam bosıe i uje zaqorevşe kazaçata iqrali v çexardu. Şoloxov. Tixiy Don. V, 4.

Köhnəlmiş söz. Çaxarda.- Ə jil nedoroselem, qonəə qolu­bey – i iqraə v çaxardu. s/ dvorovım i malğçikami. Puşkin. Kapitanskaə doçka. 1. 2. Məc. danışıq dili. Fasiləsiz dəyişmə, qarışıq salınma nəticəsində yaranan hərc- mərclik, nizamsızlıq, dolaşıqlıq /SSRLƏ, 108/.

Çexardoy xoditğ: Dalğ, slov. Çexorda: Dalğ slov /3-e izd./: çexarda /Vl.Dalğ. 684/.

Çexorğ m. arx- mez. dalaşqan, dələduz, davakar.Çexornıy parenğ, zadorlivıy buynıy

Çexorda, bir-birinin üstündən atlanmaqla icra olunan oyun /RTS, 994/.

Rusca-türkməncə lüğətdə M., 1956, səh.845; çexorda- gşekmündi /oön/ iqrat v çexardu –gşekmündi oynamak.

Rusca- azərbaycanca lüğətdə: çexarda- eşşekbeli sındırdı- atlanbac /oyun/- məc. dan. –tez-tez baş verən dəyişiklik, qarışıqlıq, qərarsızlıq /RAS, t.III, s.493/.

Müxtəlif illərdə nəşr olunmuş rus dilinin izahlı lüğətlərində, eləcə də ikidilli lüğətlərdə «çexarda2 sözününnominativ və məcazi mənalarda işlənməsi göstərilir. Bəs həmin sözün etimoloji şərhi barədə fikir negədir? Rus dilinin etimoloji lüğətlərindən birində «çexarda» sözü barədə yazılır:

Çexarda. Sobst.- russk. Proisxojdenie neəsno. Vozmojno. Vosxodit k çexarda, izvestnomu v dialektax; v gtom sluçae i proiznoşenie i napisanie s a voznikli v rezulğtate razvitiə akanğə i zakrepleniə eqo na pisğme. Suş. Çexorda əvləetsə obrazovaniem s suf. – da ot çexor –«draçun, buən, zabiəka», takje soxranivşeqosə v dialektax. Pervonaçalğnoe znaçenie çexarda – «buystvo, balovstvo». Po druqomu predpolojeniö, vosxodit k sğkğrda /sğkğrta/, perejivşemu izmenenie k v x po gkspressivnım priçinam i obrazovannomu s pref. Sğ ot kğrt v pereqlasovannom vide vıstupaöşeqo v vide sğrt v çerta /sm/. s ravnenie bel. dial. çıkirda – «orudie dlə izmereniə zemli v forme üirkulə» ukazıvaet na inoe pervonaçalğnoe znaçenie slova çexardaçisto predmetnoe» /KGSRƏ, 494/.

Etimoloji izaha diqqət etsək, ziddiyyətli bir cəhətlə rastlaşarıq. Necə ola bilər ki, xalis rus sözü kimi qəbul edilən «çexarda» sözünün mənşəyi aydın olmasın, qaranlıq olsun. Sonra lüğətdə güman edilir ki, bu çexorda dialekt variantıdır, ikinci hecadakı o səsi alaşma nəticəsində çexarda şəklinə düşüb yazıda möhkəmlənib. Müəlliflər bir cəhəti tamam unudublar ki, türk xalqları ilə uzun əsrlər boyu qonşuluqda yaşamış, slavyan xalqlarının /rus, ukraynalı və b./ türkdilli xalqlarla müxtəlif xarakterli əlaqələri, ünsiyyət və münasibətləri nəticəsində slavyan xalqlarının dillərinə, o cümlədən də rus dilinə külli miqdarda türk sözləri /hərblə, məişətlə, etnoqrafiya, iqtisadiyyat, təsərrüfat və mədəniyyətlə və s. bağlı sözlər/ keçmiş /özü də əvvəlcə şifahi ünçiyyətdə, məişətdə möhkəmlənmiş, sonradan yazılı dilə daxil olmuşdur/. Zənnimizcə, çıxarda /rusca, çexarda/ sözü də beləcə orta əsrlərdə slavyan xalqlarının məişətinə girmişdir.

KGSR s. 29 Artel. Rus dilində işlənən artel sözü də müəyyən məna daşıyır.

Zaimstv, v XVI v iz tbrksk. Əz. Tatarsk. Başeirsk, artil «narod, naxodəhiysə pozadi, rezerv» -strahenie art zadnəə çastğ « il – «narod» /KGSRƏ. 29/.

Bizə burada art – hissəsi maraqlı göründü, müqayisə et: art – il; çıx – art /d/ a – çexarda. Bütün bu dediklərimizdən belə bir nəticəyə gəlirik ki, çıxarda sözü rus dilinə Azərbaycan dilindən keçmişdir, mənasını arda çıxmaq kimi izah etmək doğru olardı.Yeri gəlmişkən türk oyunlarının zənginliyi rus türko­loq­larının da diqqətini cəlb etmişdir. V.A.Qordlevski «İqrı anatoliyskix turok» əsərində bir çox türk oyun adları barədə, onların icra tərzi haqqında ətraflı məlumat vermişdir. O, Anadolu türklərinin oyunlarını aşağıdakı bölgülərə ayırır: Tamaşa, aşıq-aşıq, qala savaş və gözbağlıca oyunları və s. V.A.Qordlevskinin bəhs etdiyi oyun adlarının siyahısını təqdim edirik: Hacıbaba, Abbar-Cabbar, esir almaq oyunu //Esir almaca, kosemi, alaca beşik, pisik /pişik/ oyunu, kurt koyun oyunu /qurd qoyun oyunu/, kevrancilbaşı yaqelin oyunu /karvanbaşı ya gəlin oyunu/, alaylar, kalaylar, seku oyunu /bir ayağı üstə atlanma/, leçuk, aşıq-aşıq, lebbik /ləpik-ləpik/, tombaq, qala, battı balık, battı balık, top /güldül/, çijik /çelik/, su çeliyi, süldür /süldür, diktür, bizleri güldür/, hərlə-tərlə, çortu /aşıq/, çoban deyeneyi, sepetçi dayı /səbətçi dayı/, kardaş yatışı /yerdə yanaşı uzanma/, çam-çam qarıı, kırt-kırt /qırt- qırt/, endaze, birdirbir…, ikidiriki, eşek üstündə borek kapması, uzun eşek, isti hamam kubbesi, göz yumucu, kor çepmc, sinebit, saklan bacı /cizlən bacıazərbaycanca gizlənpaç, bəzi yerlərdəQax şivəsində yöşrün bacı da deyirlər/, bak benim servi boyuma, güdü-güdü, üzük oyunu /üzük-üzük/, ötüşme /öndeki düye, arttakı bua/1.

Bu Anadolu oyun adlarını diqqətlə nəzərdən keçirərkən:

Aşıq //aşıq-aşıq, lebbik// ləpmk-ləpik, qala // qala-qala, kırt-kırt// qırt – qırt, gözyumucu // gözbağlıca, saklanbacı // gizlənpaç, yöşrünbacı, güdü – güdü // qodu; üzük – oyunu // üzük –üzük – onlardakı uyğunluğun şahidi oluruq.

Oyun adları əsasında apardığımız bu kiçicik araş­dır­ma­lardan da aydınlaşır ki, bu tematik qrupa aid sözlər Azərbaycan dilinin lüğət tərkibində əhəmiyyətli yeri tutur. Azərbaycan oyun adları başqa türk dilləri materialları ilə müqayisədə müştərək cəhətlərə də malikdir. Oyunların türk xalqlarının məişətində geniş yer tutması bu tematik qrupdan olan sözlərin müxtəlif əlaqələr, təmas nəticəsində başqa qohum olmayan dillərə də keçməsinə /səm., ukrayna dillərinin lüğət tərkibində çearda – çıxarda sözünün işlənməsini xatırla/ zəmin yaratmışdır. Əlbəttə, gələcək tədqiqatlar oyun adları haqqında daha müfəssəl, elmi nəticələri aşkarlayacaqdır.


Mərasim leksikası
Hər bir dövrün, zamanın özünəməxsus mərasimləri, adətləri var, dəbi var. Bu adətlər, mərasimlər formalaşır, nəsildən –nəslə ötürülür və dövranın möhürü, sazağı, qızmarı hopur bu adətlərə, mərasimlərə, bu günümüzə gəlib çatır. Bunlar ona görə mənalıdır, əzizdir, uzunömürlüdür – əbədidir ki, xalqın mənəvi yaddaşını yaşadır, onun xarakterini təqdim edir, miənəvi mədəniyyətini əks etdirir. Bu mənada Azərbaycan dilinin lüğət tərkibinin ana xəttini Azərbaycan türklərinin mənəvi mədəniy­yətinin müxtəlif sahələrini – adət –ənənələri, ailə- məişət məra­simlərini, təqvmi- mövsümi mərasimiləri, dini ayinləri, ayrı-ayrı bayramları, mifik görüşləri və s. əks etdirən söz, termin və ifadələri öyrənmək qiymətlidir. «Mərasim və onların poeziyası başqa xalqlarda olduğu kimi, bizdə də iki şəkildə özünü göstərir. Bunlar ya sevinc, şadlıq, nikbin əhvali –rouhiyyə, ya da ki, dərd, kədər, qəm- qüssə, bir sözlə, bədbin hisslər aşılayır. Məra­sim­lərin daşıdıqları xüsusiyyətə görə, bir neçə qismə ayrıldıqları söylənitlsə də, onları əsasən iki növə bölmüşlər: ailə məişətlə bağlı mərasimlər və təqvim, yəni mövsüm, mərasimiləri. Hər iki mərasimdəki xalq poeziyası nümunələri isə çoxçeşidlidir»1. Ailə – məişət mərasimlərinə toy, yas və s. mərasimləri aid edilir. Əsrlər boyu yaşayıb, müasir dövrümüzdə də icra olunan toy xalqın minilliklərdən gələn arzu və istəklərini özündə əks etdirən, zəngin adət və ənənələri qoruyub saxlayan el şənliyidir.2 H.A.Həvilov ailə və ailə məişəti məpasimlərindən bəhs edərkən toy mərasiminə də geniş yer verir: «İnqilaba qədərki Azər­baycanda nigah əlaqələrinə girmə müxtəlif adətlərlə müşayiət olunurdu ki, bunların da əksəriyyəti «toy adətləri» adı ilə etnoqrafik ədəbiyyata daxil olmuşdur. Toy – nəinki iki gəncin, ailənin, nəslin şənliyi və sevinci idi, habelə bütöv elin- obanın, kənd icmasının ümumi xoşbəxtlik, şənlik məclisi idi. Toy həm də kənd icma üzvlərininq istirahət və əyləncə yeri olduğundan belə yığıncaqlar bir qayda olaraq, müxtəlif xalq oyunları və rəqsləri ilə, gülən və cıdır yarışları ilə müşayiət olunurlu. Azərbaycan toyları rəngbərəng adətlərlə müşahidə olunan bir sıra mərhələlərdən keçir. Bunlar qız bəyənmə, elçilik, bəlgə, nişan, paltarkəsdi, xınayaxdı, kəbinkəsmə, toy şənliyi, duvaqaldı və s. mərhələlərdən ibarət idi. Toy şənliklərində icra olunanq bu adət normaları Azərbaycanın müxtəlif zonalarında öz məhəlli xüsusiyyətlərini saxlayırdı».1 Azərbaycan folklorunda da toy mərasimii böyük əks –səda verək ən milli mərasimlərdəndir. Folklolr materialları əsasında bu mərasim müxtəlif mərhə­lə­lərinin olması göstərilir: toy adəti- seçmək, bəyənmək, qızgörmə, arvad elçiliyi, kişi elçiliyi, nişan mərasimi, nişanlı üçün bay­ramlıq, görüş, paltarkəsdi – qayçıkəsməz, kəbinkəsmə, xına­yaxma, toy dəvətçiləri, qız toyu, oğldan evində toy, qızın pər­deyi-ismətdən sıxması.2 Folklolrşünas B.Abdullayev elçi­lik­dən bəhs edərkən belə yazır ki, elçilik bəzən nişan mərasimi səviyyəsində olur, əksər hallarda isə bu, «kiçik nişan» adlanır və bir neçə gün sonra /vaxt dəqiq müəyyən edilir/ isə böyük nişan olur. Möhtəşəm mənəvi abidəmiz «Kitabi - Dədə Qorqud» da toy mərasiminə, habelə, müxtəlif milli adət- ənənələrimizə aid qiymətli sətirlər çoxdur. Burada elçilik «kiçik düyün», toy «ulu düyün», «ağır düyün» adlandırılır. Bu gün el arasında işlənən «beşikkərtmə», «beşikkəsmə» nişanlı ifadəsi «Kitabi-Dədə Qor­qud» boylarında öz əksini tapmışdır: «Baybicxan bəg aydır:» «Bəglər, allah-təala mana bir qız verəcək olursa, siz tanıq alın: mənim qızım Baybərə bəg oğlına beşikkərtmə yavuqlı olsun! – dedi». /FZ,SƏ, KDQ, s.52/. V.İ. Aslanovun «dügün» sözünün ədəbi dilimizin tarixində işlənmə mənzərəsini, müddətini öyrənmək baxımından aşağıdakı mülahizəsi də maraq doğurur: dügün- ziyafət, böyük qonaqlıq. Bu söz XX yüzilin əvvəllərinə qədər toy sözü ilə çox tez- tez sinonim kimi paralel şəkildə işlənmişdir, indi isə bir sıra dialekt və şivələrdə təsadüf olunur. Ehtimal ki, toy fel əsasına aiddir. Bunun fonetik inkişafınqı belə təqdim etmək olar: toy - toyun> tuyun – tüyün > düyün // dügün.3

XVI əsr Azərbaycan toy mərasimi haqqında Təbrizdə Şah Təhmasibin dövründə keçirilmiş bir toy məclisi barədə Qasimi Qonabadinin də məlumatı diqqəti çəkir: «Qasiminin 1555- ci ildə Təbrizdə böyük təntənə ilə keçən dəbdəbəli toy məclisini təsvir etməsi XV əsrdəki toy mərasimləri barədə təsəvvür yarat­maqla bərabər, toy məclislərində hansı musiqi alətlərindən istifadə edilməsini dəqiqləşdirmək baxımından da olduqca qiymətli mənbədir. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, tarixi mən­bələrdə bu toy haqqında çox qısa məlumat verilmişdir».1

Xalqımızın, elimizin–ulusumuzun – Azərbaycan türklərinin gözəl, qədim və zəngin mərasimlərindən olan toy, nişan məra­simlərini ifadə etmək üçün bir çox sözlər, deyimlər, ifadələr, xalq danışıq dili sözləri işlənir. Bunların da tarixi gedib uzaq keç­mişlərə söykənir. Xalq ağır, dərdli, möhnətli günündə kədər­ləndiyi kimi, yasa batdığı, matəm saxladığı kimi, xoş, əziz, mənalı, əbədiyyət qədər doğma aə daimi sandığı şad günlərində də ürəklən sevinməyi, şadlanmağı bacarıb / buna o layiqdir/.

Biz az öncə də göstərldik ki, əvavəli elçiliklə başlamış toy mərasimi müəyyən mərhələlərdən keçib tamamlanır. Məsələn, çox maraqlı olardı ki, XIX əsrdəki Aşıq Alı dövründəki toy mərasiminə aid eptzoda nəzər salaq. Əlbəttə, Aşıq Alının «İstərəm» qoşmasında təsvir olunan toy adətinin həmin dövrün etaloqu saymaq olar, burada aşıq yumorundan, istehzasından da qalmayıb:

Elçi bəylər, xətrin məndən qalmasın,

Bu adətlə elin işin istərəm.


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə