AZƏrbaycan elmlər akademiyasi I. NƏSİMİ adina diLÇİLİK İnstitutu
Yüklə 3.43 Mb.
səhifə8/19
tarix22.02.2016
ölçüsü3.43 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19

V.V.Radlovun lüğətində mindər /osm., qaz/ miçkə /qaz./ mık. Makat /osm., yastıq/, makat örtüsü/ yastıq üzü/, makas /osm.-qayçı/, makış /şor./, biçak, bidrə /vedrə/, bistər /qaz./, buxçə/ - mişar/, burama /qırğ. Vint/, bürçük/ /osm. Vint/, fincan, fitə, badyan, bastun /yastıq/, boyunluq, badkan /qaşıq/, boşkap /boşqab/, bakraç /balaca qazan/, bak /kəndir, şnur// // paq, palta// paltu// balta, balka / çəkic/, mürmədan, süpürgə, şam, səpət, kuskuş /güzgü/, kandel/ çil- çıraq/, kakpak /qapaq/,, kerki, kalı /xalı/, kalin /kəvə/, qadaq, kaşık // koşuk, kaptı /qayçı/, kursa /kürsü/, çuval, çuvaldız, tuime /düymə// tüqme, dolap, dəsti, dayirman, tüşək //düşek, dastuxan // dəstərxan, çemçe və s./ V.V.Radlov, I ,II , III , IV cildlər/ türk dilləri üçün ümumi olan, habelə bir çoxu Azərbaycan türklərinin dilində bu gün də işlənən məişət əşyalarının adlarına rast gəlirik.1

Türk mənşəli bir çox rus soyadlarının yaranmasında məişət əşyaları adları da iştirak etmişdir: Ar bauş, Arkannikov, Arsenyev, Tufyak, Tüfyakin, Kazanrviç, Klıçbay, Tokmak, Tokmakov 2 və s.

Qoyunçuluqla bağlı gön, dəri qablar –dağarcıq, sələ, qarın motal, tuluq – yüngül və davamlılığına görə köçəri maldar tayfalarının istifadə etmələri üçün ən əlverişli məişət əşyaları idi.3

Ümumiyyətlə, Azərbaycan türklərinin məişətində hörmə və toxunma qablar /səbət, çuval, xurcun, heybə, «Dərmə» çuvallar, «qıyıq» məfrəşlər/, dəri qablar /motal, eymə, tuluq/, ağac qablar /tabaq, ağac teşt/, saxsı qablar /bardaq, bərni, bəsdi, qalqa, dopu, küp, gil küpələr, koduş, nehrə, xeyrə vəs./, su qabları /misdən/: dolça, parç / tayqulp, birəlli/, abgərdən , aftafa, lüləyin, obriq, ləyən, satıl, güyüm, səhəng, piyalə, cam və s. əhəmiyyətli yer tutmuşdur. Azərbaycanın zəngin maddi mədə­niyyəti ilə seçilən Şirvan mahalında /xüsusən Lahıc usta­larının hazırladıqları məişət əşyaları səciyyəvidir – İ.M./ Şərbətqabı, rütül qabı, çiriş qabı, ədviyyə qabı, gülabdan, qənddan, çıraq, lampa, manqal, xəkəndaz, maşa və b. ev məişəti əşyaları dövrünə görə məşhur olmuşdur /söhbət XIX əsrin ortaları və XX yüzilin birinci qərinəsindən gedir/.4

M.Ə.Zeynalov Naxçıvan MR- nın ərazisindəki dialekt və şivələrdə dağar /dçri qab/, pusus /saxsı şam/, təparan /gil qab/, bərni /çox da böyük ollmayan saxsı qab/, moskur, təlis /taxıl üçün qab/, sələ /dəridən ağızlıq/, çölmək / xörək bişirmək üçün gil qab/, zir, badya /mis qab/, çalxar /gil küpə, səyən// seyin, xum, xumça, heybə, çanax çin və ayaq kimi məişət əşyalarının adlarını çəkir, işlənmə mənzərəsini, yayılma arealını göstərir. Daha sonra müəllif qavara // qəvərə, bıqçı, sesə /kiçik mişar/, xırxır/ bıçqı/, çaqqı // çuqqu, kəsəx, çığ, qaşov, dəqinə /kiçik xəncər/, sicim, tutqal, ufak, ağuruəs, kilid, şirəki /nazik yun yorğan/, milax, qıloy, hol, saqqa, məfrəş /yorğan – döşək, xalça –palaz və s. şeyləri qablamaq üçün palaz kimi toxunmuş dördkünc çuval. Kisə/ kimi ev əşyalarının adlarını da qeyd edir.

Rzainin araşdırması alınma məişət sözlərinə həsr edilmişdir. O, ərəb dilindən alınan məişət leksikasının bölgülərə ayırarkən I/ ev əşyalarının adlarına – dəftər, qələm, zərf, kitab, saat, xəritə, sandıq, məütəkkə, təsbeh, 2/ mətbəx əşyalarının adlarını: - zəfəran /?/, məcməyi, qədəh, müşəmbə, fars mənşəli alınmalar əsasında bölgü verərkən ev əşyalarını bildirən sözlərə zər. Mücrü, səbət, ayna, həsir, çarpayı, ləyən; mətbəx əşyaları bildirən sözlərə: kuzə, abgərdən, nəlbəki, fincan, piyalə, kəfgir, kasa, çəngəl, darçın, həvəngdəstə və s., rus dilindən alınan ev əşyalarını bildirən sözlərə: adyal, vedrə, çamadan, pero, kravat, çötkə və s. Mətbəx əşyalarını bildirən sözlərə: butulka, podnos, sətəkan, spiçka, samovar, peç və s. Avropa mənşəli məişət alınmalarına isə –fənər /əsli yunanca/ qlobks, akvarium /latın mənşəli/, tranzistor, seyf /ingilis/ və s. sözləri aid etmişdir.1

Müxtəlif dillər arasında leksik baxımdan aparılan müqa­yisələr də bir çox leksik paralelləri aşkar edə bilir. Bu mənada monqol- Azərbaycan paralelləri diqqəti çəkir. Ə.Z.Abdullayevin tədqiqatları bəzi məişət sözlərindəki paralelliyi jöstərmək cəhətdən qiymətlidir. Müəllifin leksik-qrammatik kateqoriyalara aid sözləri əhatə edən lüğətində məişətə aid əşyaların da adlarına rast gəlmək olar. əbunlardan bəzilərini diqqətinizə çatdırırıq:

qayçı –xaiç

qapaq – xavxaq

dəmir kürək, bel – tömör xürz

tabaq, nisçə /tava sözü də bu sözlərlə əlaqədar olmalıdır – açqlama Ə.Abdullayevindir/ - tavaq

ayaq /qədəh/ -ayaaqa

sicim – sijim /yundan, qıldan toxunan uzun ip/ - Şijim

ələk – əlxəq

körük – xööroq

ərkən - arqamj

boxço – boqso

çömçə – üom

buruntaq – buruntaq

burğu - burğı1Ev avadanlıqlarının /əşyalarının/ adları

I/ Ev məişətinə aid şeylərin, alətlərin adları.a/ Azərbaycan dili mənşəli sözlər: ayaqaltı, alaqapı, araba, artırma, asma-tərəzi, astana, axur, açar, balınc, bardan, baca, bel, beşik, bələk, biz, binə, boya qəzən, boyunduruq, buxarı, mücrü, nal, nazbalış, qadaq, qazma, qalay, qaltaq, qamçı// şallaq// qırmanc, qantarğa, qap çaq, qarakotan, qəlib, qəlibbasma, qəlyan, qəlyan çubuğu, qəmə, qəməlti, qıyıq, qıf, qıfıl, qov, qotaz, quyu, qulp, qumrov, dabandaşı, dalan, dam, dam- daş, daraba /məh./, daxal, daxma, dəyə, dəyənək, dəyirman, dəyirmandaşı, dəngi, dəryaz, dəhrə, dibək, dinc, dirək, dırmıq, doqqaz, dol, dolab, dalabça, döyəc //həvəngağacı, döşək, döşəkcə, döşənəcək, duzaq, düyünçə, dükcə, düşərgə, Eyvan, eymə/ torba/. Eşik, əlağacı, əlarabası, əldəyirmanı //kirkirə// dəstər, əlçim, əriş, ərişlik, ərsin, külbə, təndir, yumaq, yun darağı, yurd, yuxayayan, // oxlov, yüyən, yüyürük// yürük, yük, yüküzü, kaha, zınqrov, iy /cəhrədə/. İkitəkərli araba, ilmə, iplik, it damı, yaba, yastıq, yataq, yatağan /əyriqılınc/, yem təknəsi, yəhər, yorğan, yorğan-döşək, kələf, kələfçə, kərki, kərəntə, dəhrə, kətmən, kirkit, daraq, həvə, koma, kotan, körük, köşə, köşk, külünc, kürək, kavahın, gərdək, ğlaydır, ləmə, mərək, mağar, maşa, mərəndi, miçətkən, motal, tecan, nehrə, nənni, noxta, oyma, oraq, oxlov, ocaq, ğpaz, paya, pəyə, pətək, pilə, piltə, pul kisəsi, püşti //nazbalış// qulaq balışı, rəzə, rəf, saqan, sağanaq, sallaman, samanlıq, sapand, sac, saayaq /sacayağı/, səbət, sələ, siyirtmə, sicim, ərkən, doğanaq, sarıq, sırıma, soba, süpürgə, süfrə, tavan, tağalaq, talvar, təzək, tələ, təndir, təndirxana, tənəkə, tərəcə, tərlik, tiyə, tilov, torba, toxa, toxmaq, tövlə, tuyluq, tutacaq, üzəngi, üskük, ütü, xalvar, xalxal, xaral, xaşa, xəlbir, xırxıra, xizək, xış, xurcun, heybə, həvəngdəstə, hücrə, çavıstan, çadır, çalğı, çanaq, çanta, çapacaq, çaralğa /yüyən ağızlığı/, çatı, çaxmaqdaşı, çaxçax, çəlik, çəpər, çərməki, çidar, çin, çini, çomaq, çöpük, çubuq, çuval, çul, cecim, cələ, cəhrə, ciyə, cüt, cütcü, cüt sürmək, şadara, şallaq, şan, şana, şenlik, şələ, şirçi. Gətirdiyimiz bu nümunələrin bir qismi köhnəlmiş sözlər qrupuna aiddir.

Fars mənşəli sözlər: avizə, ayna, aynabənd, atəşkeş, barı, bədənnüma ayna /ərəbcəfarca/, sərpuş, dəmkeş, dəstək, dəstərxan, dəhliz, dəhnə, dudkeş, kaman, nəcavə, kilid, kisə, gülbə, günbəz //günbənd, kürə, mala, mlakeş, miz, mum, nərdivan, palan, rəndə, rəngsaz, taxt, taxtabənd, taxça, tir, xərək, çardaq, çarx, çarhovuz, çənbər, çıraqdan, şüşəbənd.

Ərəb mənşəli sözlər: bina, qəndil, qənnadı, qəftə, qəftəçi, əmud, əsa, əsləhə, sandıq, kürsü, lüləyin, maqqaş,manqal, mahmız, mələfə, mənzil, məskən, məfrəş, məhəccər, mütəkkə, ləmə, sandıqça, təsbeh, fərş, fitə, xeymə, hasar, hacat, cəftə, şam, şatır.

Qab –qacaq adları:

Azərbaycan sözləri: aşsüzən, badya, bardaq, birqulplu, birəlli, boşqab, qablama /qazan/, qab-qacaq, qazan /mis qazan, qazanı, qulplu qazan/, qazança, qaltaq, qazanqapan, qaşıq, qəmə, daqqa, dol, dolça, dövrə, döyəc, duzaq, dopu, duz qabı, küp, küpə, güvəc, ləyən, nəlbəki // bölmə, nimçə. Mis, nimçə, parç, pitiqabı, saqap, saplıca //sapılca, satıl, saxsı, sac, sacyayq, sənək// səhəng, sini, süzgəc, tabaq, tava, tayqulp, tas, təknə, tiyan, fincan, xeyrə, çanaq, çəllək, çölmə, çini, çömçə, cürdək, // bardaq.

Fars mənşəli sözlər: Abgərdən, abpaş /susəpən/, aftafa// aftaba, avtafaləyən, qiyməkeş, ğadə, dəmkeş, dəndənə, dudkeş, kasa, kaşı kasa, mis kasa, çini kasa, kəfkir, kəşkül, kuzə, kürə, gülabdan, masqura, nəməkdan, piyalə, sərnic, sərpuş, sürmədan, çıraqdan, /dan fras mənşəli şəkilçi/, teşt, xəkəndaz, çəngəl, cam.

Ərəb mənşəli sözlər: qədəh, qənddan /ə. –f./ qəhvədan, sürahi, məcməyi, şamdan.

Rus, fransız başqa dillərə məxsus sözlər: bakal, butulka, bulud, vaza, vanna, vedrə, qrafin, krujka, podnos, stəkan, samovar, servis,çaydan, çaynik, bak, banka, ventil, lampa, sofa /əsli ərəbcədən/, divan, kreslo və s.

Gətirdiyimiz alınma sözlərin çoxusu dilimizdə ümumişlək leksik vahidlər kimi vətəndaşlıq hüququ qazanmışdır.

Azərbaycan dilçiliyində qab-qacaq adlarının etimoloji açılışına aid Ə.Dəmirçizadənin əsərləri böyük maraq kəsb edir. Xüsusən də onun «50 söz»1 adlı kitabı bu sahədə uğur­ları­mızdandır. Etimoloji araşdırmalar tədqiqatımızın məqsədinə daxil olmasa da, Ə.Z.Abdullayevin də bəzi mülahizələrinə nəzər salmaq istərdik. O yazır: «Qab adlarında «bardaq» və «cürdək» sözlərinin izahı diqqəti cəlb edir. Müəllif /burada Ə. Dəmir­çizadə nəzərdə tutulur –söhbət onun «50» söz kitabından gedir –İ.M./ «bat» və «dağ» elementlərini türk və yaxud Ural- Altay mənşəli hesab edir. Lakin «cürdək» sözündəki «cür» ismini ermənicə. –dək hissəsini isə Ural- altay mənşəli sayır ki, bu da oxucunu inandırmır. Bizə görə /Ə. Abdullayevə- İ.M./ «cürdək» sözünün birinci qismi cür səs yamsılamasıdır. Azərbaycan dilində müxtəlif səslərin yasılanmasını bildirən hissələrlə- dağ //dəq morfeminin birləşməsindən bir neçə söz düzəldilmişdir. Bunlardan batdaq, çatdaq, çırtdaq sözlərini misal gətirə bilərik ki, cürdək, bardaq sözləri də bu qəbildəndir / «Cürdək» adlanan qaba Şamaxı rayonunun Köylər kəndində qurt deyirlər. Bu da yamsılamadır».1 Biz də o fikirdəyik ki, etimoloji mülahizələr söylərkən ehtiyatlı olmaq lazımdır ki, əks təqdirdə öz milli sözlərimizi başqalarının adına çıxmaq iəhlükəsi yaranar.

Məişət əşyalarının, qab-qacaq adlarının ana dilimizin lüğət tərkibində əhəmiyyətli yer tutması bir daha maddi mədə­niyyətimizin tarixən çox zəngin olmasını, müxtəlif peşə və sənət­lərimizin rəngarəngliyini göstərir.

Azərbaycan etnoqrafiyası müxtəlif peşə və sənətləri əhatə etməsi ilə də fərqlənir. Şübhəsiz ki, bu tematik qrupa aid olan bütün sözləri vermək imkan xaricindədir. Aşağıda göstərdiyimiz bəzi etnoqrafizmləri nümunə kimi verməyi lazım bildik: arğac, arğaclıq, arşın, arşınmalçı, baltaqayıran // baltaçı, baltaçılıq, barıtqabı, basma, başmaqçı, qalayçı, qalayçılıq, qəlibbasma, dabbağ, dabbağlıq, dəmirçi, dəmirçixana, dulusçu, dulusxana, dulusçuluq, əbəçi, ələkçi, əsnaf, zərbaf, zərbaflıq, zərbxana, zərdüştlük, yuxuyozma, kankan, keçəçi, kəlladar, kilimçi, kömürçü, kümçü, mehtər, mehtərbaşı, misgər, misgərlik, palanduz, tənəkəçi, camadar, camadarlıq, cütcü, şatır, həllac və s. Bu gətirdiyimiz misallar peşə və sənət mədəniyyətimizi əks etdirən leksik vahidlərin bir qismi kimi qəbul edilməlidir.
OYUN ADLARI
Etnoqrafik leksikanın tərkib hissəsi olan mənəvi mədəniyyəti təmsil edən leksik lay da xüsusi yer tutr. Mənəvi mədəniyyət leksikası adı altında biz burada daha çrx oyun adlarından, mərasim leksikasından /toy, yas və s./ və mifoloji, dini sözlərdən bəhs etməyi nəzərdə tutmuşuq.

Çoxsahəli olan etnoqrafiyamızın xalqın həyat tərzi və məişətində folklorun /uşaq folklorunun/ ən maraqlı janrlarını təmsil edən oyun adları barədə də Azərbaycan dilçiliyində xüsusi araşdırma aparılmamışdır.

Etnoqrafiyamızın qədimliyini təsdiq etmək üçün Azrbaycan türklərinin məişətində mühüm yer tutmuş müxtəlif oyunlardan /özü də bu oyunların çoxusu rəngarəng məoasimlərin icrası zamanı keçirilirdi/ bəhs etməyi lazım bilirik.

Elmə bəllidir ki, Qobustan qaya təsvirlərinin yaşı eramızdan əvvəl 8-ci minilliyə gedib çıxır. Bunu görkəmli arxeoloq İsaq Cəfərzadə 1947-ci ildə aşkar etmişdir. Burada xüsusilə qeyd etmək istərdik ki, Qobustanda aşkar edilən bir çox mədəniyyət nümunələri içərisində həmçinin «evköçdü» /pula- pula, yaxud mərə- mərə/ və «dama- dama» kimi əyləncə oyunları üçün istifadə olunmuş yalaqlar və qabarıq batıq kvadratlardan ibarət şahmat taxtasına bənzər təsvirlər aşkar edilmişdir.

Qobustan qaya təsvirləri arasında ov səhnəsi, kollektiv əmək prosesi, taxıl biçimi, əlləri yuxarı qaldırmaqla ibadət etmək, qız qaçırmaq, yərdi və yallıyaoxşar kollektiv rəqs səhnələrinə də təsadüf olunur. Əgər biz Qobustan mədəniyyətinin eramızdan əvvəl 8- ci minilliyiə aidliyini nəzərə almış olsaq, miladdan öncə 776-cı ildə Qədim Yunanıstanda keçirilən olimpiya oyunlarının bizim qədimdə oynanılan oyunlardan nə qədər sonralar mey­dana gəldiyini əyani şəkildə görərik.

Azərbaycan folkloru sahəsindəki tədqiqlər içərisində oyunlara da aid müəyyən işlər yazılmışdır. Əlbəttə, bunu ona görə xüsusi vurğu ilə göstəririk ki, folklorun- mənəvi mədəniy­yətimizin ən zəngin bir sahəsinin öyrənilməsində mərasim və mövsüm nəğmələri ilə əlaqədar oyunların top­lanması və tədqiqinə də biganə qalmaq olmaz. Xüsusən mərhum folk­lor­şünas Məmmədhüseyn Təhmasibin1, M.Həkimovun2, T.Məm­mədovanın3, İsrafil Bağırovun4 araşdırmalarının adlarını çəkə bilərik.

Keçmişlərdə, xüsusən orta əsrlər Azərbaycanın məişətində, eləcə də dövlət səviyyəsində şahlprın, xanların sarayında da çovqan, zorxana oyunları, küştü tutmaq, ayaqdəymə, qulunc­sındırdı və s. keçirilərdi. Bu mənada biz XVI əsr Nizami ədəbi məktəbinin davamçılarından Qasimi Qonabadi barədə və onun «Xəmsə»sindən bəhs edərkən aşağıdakı maraqlı tarixi bir faktı da yada salırıq. Ə.Rəhimov Qasim Qonabadinin «Xəmsə»sinin hər bir poeması barədə orijinal, yığcam məlumatlar verir. Müəllif yazır: «Karnamə», yaxud «Quy və Çovqan» /Ə.Rəhimov belə bir fikirdədir ki, Qasiminin «Xəmsə»sinin əlyazma nüsxələrində əsərlər xronoloji qaydada yazılıb tamamlanma tarixləri ilə əlaqədar olaraq kökürülmüşdür. «Şahnameyi- şahimazi», «Leyli və Məcnun», «Karnamə», «Xosrov və Şirin» və s./ Şah Təhmasib çovqan oyununu çox skvdiyinə görə şair bu mövzuya müraciət etmişdir. Əsərin xatiməsində beytlərin sayı və tamamlanma tarixi haqqında belə yazılmışdır:

«İn əqdi- covhər ke şod səraməd,

Bəşəd ədədəş hezar – o pansəd.

Tarixi- təmami- in məani

Zelli- əbədist ta bedani.

/Tamamlanan bu gövhər danələrinin beytlərinin sayı min beş yüz olar.

Bu mənaların /əsərin/ tamamlanma tarixinin zelli-əbədi olduğunu bil/.

…Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, çobqan oyununu çox sevən Şah Təhmasib gənclik illərində XV əsr şairlərindən Arifi Herə­vizin «Quy və çovqan» əsərini gözəl xətlə köçürmüşdür. Vaxtilə Ərdəbildəki Şeyx Səfi məqbərəsi nəzdindəki kitabxanada mövcud olmuş bu miniatürlü əlyazması başqa əlyazma kitab­larla bərabər 1828-ci ildə hərbi qənimət kimi Peterburqa aparılmışdır. Hazırda Leninqradda /Sankt – Peterburqda –İ.M./ Saltıkov – Şedrin adına Dövlət Kütləvi Kitabxanasında saxlanılır»1.

Bir cəhəti qeyd edək ki, «Azərbaycan dilinin orfoqrafiyası lüğəti»ndə və eləcə də izahlı lüğətdə «çövkən» kimi verilən oyun adı, nədənsə, «El-oba» oyunu, xalq tamaşası» kitabında /»İşıq», 1984, səh. 116/ «çovkan»// «çovqan» kimi, Əbülfəz Rəhimovun «Nizami ədəbi məktəbinin davamçılarından Qasimi Qonabadi « adlı məqaləsində «çovqan» şəklində getmişdir. Dilimizin orfoqrafiya lüğəti daha mötəbər mənbə olduğundan, leksik norma baxımından «Çövkən» variantı daha doğrudur.

Biz qədim milli «çövkən» oyunu adının etimoloji açımına keçməzdən əvvəl onun barəsində yazılmış bəzi məlumatları çatdırmağı vacib bilirik: Çövkən. İs. – Keçmişdə at üstündə ucu əyri çomaqla oynanılan top- top oyunu. Çovkən oynamaq. Çövkən oyunu// həmin oyunda istifadə olunan iri top»./ ADİL, IV c., 446/.


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə