AZƏrbaycan elmlər akademiyasi I. NƏSİMİ adina diLÇİLİK İnstitutu
Yüklə 3.43 Mb.
səhifə6/19
tarix22.02.2016
ölçüsü3.43 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

* * *

Azərbaycan dilinin lüğət tərkibində yemək adları ilə bağlı bir çox atalar sözləri, frazeoloji birləşmələr, tapmacalar işlənir ki, bunlardan bir qismini burada verməyi məqsədəuyğun hesab edirik: Ayran: Ayran ağdır – nehrə içində, kişmiş qaradır mərdlər cibində.Ayran ağdır – divar dibində, kişmiş qaradır bəylər cibində: Ağ ayran kollar dibində, qara kişmiş bəylər cibində; Ayran ver ayransıza, Qalmaz bu dövran sizə; Vaxt olar ayran olar verməzlər ayran sizə; Ayran içər, taxıl biçər; Ayran içməyə gəlmisən, yoxsa ara açmağa?! Ayrana getməyə utanmır, Sərnici dalında gizlədir; Ayrana gəl, şora gəl, Cəhənnəmə, gora gəl! Ayranı dağılmış qarıya dönüb /tökülmüş variantı da geniş işlənir/. Ayranı yox içməyə, Körpü axtarır keçməyə. «Ayranım turşdur» deyən tapılmaz /heç kəs öz ayranına turş deməz/; Ayranındır, şorundur, İndi növbət korundur; Al ceviz, sat ceviz Çaxçuxu qalsın sənə; Yazda ayransız olma, qışda yorğansız; Yayda ayran tapmayan, qışda yorğan tapmaz.: Aşın sıyıqlığı dənin azlığındandır; Harda aş, orada baş; Ax aşım, ağrımaz başım; Ağzım yandı, barı aşım aş olaydı; Ağzıma aş, qarnıma – daş!; Ağız yandıran aşı qaşıq tanıyar; Şirin aşına zəhər qatma; Cavanlıqda daş daşı, qocalıqda ye aşı; Qazanına görə qaynat aşı; Nə tökərsən aşına, o da çıxar qaşığına. Yazda başı bişənin qışda aşı bişər.

Məcazi mənalı bir çox feli birləşmələr də işlənir:

Aş bişirmək /məc./- tələ qurmaq; Aşı bişmək – işi bitmək, bədbəxtliyə düşmək; Aşına su qatmaq – işini korlamaq, işinə pər qatmaq, işi baş tutmağa qoymamaq, əngəl törətmək; aşının –suyunu vermək – cəzalandırmaq, bərk danlamaq; Az /acıq/ aşın duzu deyil – çox hiyləgər, bic, araqarışdıran adam haqqında; Əli aşından da olmaq, Vəli aşından da –Əli hər şeydən çıxmaq, avara qalmaq /ADİL, Ic., 164/.

Bal: Bal verən çiçəyi arı tanıyır; Bal dedim, bəlaya düşdüm; Bal tutan ibarmaq yalar; Bal tutanın arısı Şamdan gələr.

Bala dadı, bal dadı,

Bala adam aldadı,

Şirini şirin olur,

Acısı da bal dadı.

Balı da sənin, bəlası da; Balı dibindən, yağı üzündən; Balı əli uzun olan yeməz, ismət olan yeyər; Balı olana doşabsatmazlar; Balın yoxdur, bal kimi dilin olsun; Balını ye, arısını soruşma; Balsız şanda arı durmaz; Balçı qızı – daha şirin; Balçının var bal tası, odunçunun baltası; Bala baldan şirindir. Sözünü balla kəsim; Çanağında bal olsun, arısı gələr Bağdaddan.Bozlamac: Bozlamac – bir qarnım tox, bir qarnım ac.

Qovurca: Qovurğa qarın doyurmaz; siçan olmamış qovurğa yeyir.

Qovut: Ağzına qovut verən yoxdur – əhəmiyyət verən yoxdur, qulaq asan yoxdur /ADİL, Ic., 535/.

Quymaq: İşin bəd gətirəndə quymaq diş tökər.

Dolma: Dadanmısan yağlı dolmaya, o da bir gün olmaya.

Qoyun əti: - boyun əti- bozbaş – təmiz xörək /danışıqdan/.

Küt: Tələsənin kündəsi küt gedər;

Kabab: Şərab, kabab –hay! Hesab, kitab- vay, vay!

Plov: Göllünin plounan və Gələsərin aşınnan qaldıx. Yayın tör- töküntüsü qışın aş dadıdır, /M.Məmmədov. Azərbaycan dilinin Təbriz dialekti. ND, B., 1989/; Şahla plov yemirəm kİ, bığım yağa batar; Aləmi plov tutsa, ala qarğa xörəyini bilər; Allaha da özünü plov yeyən kimi tanıtdırır;

Fətir: Fətir, məni mənzilə yetir.

Xəmir, Xəmiraşı: Xəmir tez gələndə, arvad deyər:- Ərim məni çox istəyir; Xəmiracı olma; Xəmiri yüngüldür; Xəmiri bir yerdə yoğrulubdur /ər- arvad haqda/; Xəmiraşı – bəylərin aşı, umac onun yoldaşı.

Xəşil: Xəşil bişirmək bilmir, aşbazlıq iddiası edir.

Xörək: Xörəyin dadı ağızdadır; Xörəyi doyunca yemə, gözün dalınca qalsın; Xörəyin yaxşısı- hazır olanıdır.

Halva: Halva- halva deməklə ağız şirin olmaz; Halvanı yeyib, eşşəyi minib; halva xor malladır; Halvaçı qızı daha şirin!

Şilə: Şilə ilə yıxılan ev, plov bişir qoy dağılsın.

Şorba: Ucuz ətin şorbası olmaz.

Ağzına yoğurt sürtdülər; Ağzından süd iyi gəlir; Ağzının dadını nə bilir kişi, Cibə tökərlər ki, qara kişmişi; Qara kişmiş bəylər cibində, Ağ ayran kollar dibində; Ağzının xörəyi deyil; Ağacavad qırdı bizi, vermədi cad, qırdı bizi; Ağzı çörəyə çatan yerdə canımı Əzrail aldı; Ağa toxdur, Nökərə bir çörək yoxdur; Abır harda, çörək harda; Adamın öz yavan çörəyi özgəsinin plovundan yaxşıdır; Az var, az ye, çox varsa- çox; Çox aşın duzu deyil; Az- az ye; həmişə ye; Az danış, az ye, çox varsa- çox; Az danış, az ye, az yat, çox çalış; Az ye, öz çörəyini ye; Az yeyər- arıqlar, çox yeyər –zarıldar; Az yeyərəm- görmərəm həkimi, düz dolannam – görmərəm hakimi; Az yeyir – küsür, çox yeyir –qusur; Azançı çəkər soyuğu, molla yeyər toyuğu; adamın təknədə də çörəyi tək olmasın; adam özünə bir çörək ağacı tapmalıdır; ay qonaq, olaydı yağ, bişirəydim qayqanaq, vay tava dərdi! Yavan ətir şorbası olmaz; Yavan ətin şorbası da yavan olar; Yağ acı olanda, plov da acə olar; Yağ da yesə dirilməz; Bal da yesə dirilməz; Yağ içində böyrək kimi üzür; Yağ içində üzür, çim yağdır; Yağ tapsa, başına yaxar; Yağ tapmısan?- Çək başına!; Yağ yağ ilə qovuşar, yarmalar yavan qalar. Yağ yaxşı yağdır, hayıf ki, it dərisindədir; Yağ ye ki, yaxada gəz; Yağı yağ üstündən tökür, yarmanı yavan qoyur; Yağı od əridir, qarı gün; yağın şorunu çıxardır, sözün şəkərini; Yağla yağlayır, dağlayır /Sarı yağla yağlayır, sarımsaqla dağlayır/; Sarı yağdan tük çəkir; Yağ gətirin yağlamağa, Dəsmal gətirin bağlamağa /folklordan/; Yağla yovşan da yeyilər; Yağla yarma qovuşar, arada soğan büzüşər;

Tapmaca kimi işlənən yemək adlarına da təsadüf edilir:

Ay nənə, bizə yağ göndər,

İnəkləri sağ, göndər.

Çalxalanmamış nəhrədən

Ərinməmiş yağ göndər.

/Bal/


Şirin olur, bal deyil

Yağ kimidir, yağ deyil.

Rəngi ağdır, qar deyil.

/Qaymaq/


Atılıb düşər,

Duzsuz, susuz.

Qırmızı bişər.

/Qovurğa/

Yük altda qanlı çanaq.

/Doşab/


Atdım yamaca,

Düşdü umaca

Yayda tez donar

Qışda açılar.

/Duz/
Ala allandı,

Başı çullandı.

Qaşığa mindi,

Qıçı sallandı.

/Əriştə/

Atlar, ay atlar,

Havada otlar,

O hansı quşdur

Beldən yumurtlar.

/Nehrədə yağ/

O nədir ki, özü ağ, balası sarı?

/Süd və yağ/

Bir bardaqda iki rəng su.

/Yumurtanın ağı və sarısı/

Əmrdən, ay əmrdən,

Gündü keçən ömürdən,

Yemişlərdən hansıdır

Özəyi var dəmirdən?

/Kabab/

Süd nədir, süzgəc nədir,Süzdüm süzgəcdən nədir?

Dünən sağdım bişirdim,

Süd olmadı, bəs nədir?

/Kəsmik/


Qatbaqat döşək,

Arası köşək,

Üstündə badam,

Gətirin eşək.

/Paxlava/

Xırdaca daşlar

Qoyundan başlar,

Küpə içində,

Ağzımı yaşlar.

/Piti/


Ağca təpə,

Başı küpə,

Nə küpədi,

Nə də təpə.

/Plov/

Çəməndən gəlmiş,Ağca fərələr,

Nimçədə otlar

Başında od var.

/Plov/


Ağca qoyundan,

Qara süd sağdım.

/Tut doşabı/

Tap tapmaca,

Gil yapmaca.

Deşiklədim,

Atdım saca.

/Fəsəli/


Çıxar tavaya

Çığırar havaya.

/Cızbız/
Geyim adları
Əvvəllər qədim insanlar geyimdən ancaq təbiətdən, onun şaxtasından, qızmarından, istisindən- soyuğundan, küləyindən, boranından, tufanından, leysanından və s. qorunmaq məqsədilə istifadə ediblər. Biz istərdik ki, daha çox elimizin- ulusumuzun adət-ənənəsi, onun mənliyi, xarakteri, məişəti, ümumən onu səciyyələndirən geyim- gecim adları ilə, rəmzi mənada ellərimizi təqdim edən uzun- uzaq yüzillərimizdə, etiqad və inamlarımızda qorunub saxlanan geyim –paltar adları haqda nisbətən geniş bəhs edək.1

Azərbaycanın milli geyimləri uzun sürən və çox mürəkkəb inkişaf yolu keçmiş olan xalq maddi və mənəvi mədəniyyətinin nəticəsidir. Xalqın tarixi ilə möhkəm bağlı olan geyimlər, onun mədəniyyətini öyrənmək üçün qiymətli mənbələrdən biridir. Geyimlər, maddi mədəniyyətin bütün başqa ünsürlərindən daha çox xalqın milli xüsusiyyətlərini əks etdirməklə yanaşı sabit etnik əlamətlər sırasına daxildir. Geyimlər etnogenez məsələlərini aydınlaşdırmaq, xalqlar arasında mədəni-tarixi əlaqə və qar­şılıqlı təsir məsələlərini müəyyənləşdirmək işində yardımçı material rolunu oynamaqla xalqın həm təsərrüfat sahələrinin səviyyəsindən və həm də coğrafi şəraitdən asılıdır. Xalq yara­dıcılığının tarixi,etnoqrafik və bədii xüsusiyyətləri öz əksini geyimlərdə tapır. Bu xüsusiyyət həm müəyyən formalı geyim və onun bəzəklərində və həm də bədii tikmə, toxuma və toxuculuqda özünü büruzə verir.2

Azərbaycanda aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı tunc dövrünün əvvəllərinə aid /miladdan öncə III minillik/ tuncdan hazırlanmış iynə və biz tapılmışdır. Bu tapıntılar sübut edir ki, Azərbaycanın qədim sakinləri özlərinə paltar tikməyi baca­rırdılar. Kültəpədən və Mingəçevirdən /Miladdan öncə II minillik/ tapılmış gildən kiçik heykəllər və Mingəçevirdən tapıl­mış miladdan öncə V əsrə aid möhür- barmaqcıqlar o dövrün geyimləri haqqında müəyyən təsvvür yaratmağa imkan verir.

Eramızın V-VI əsrlərinə aid olan Mingəçevir katakomba qəbirlərindən isə müxtəlif ipək parçalardan tikilmiş geyimlərin qalıqlırı tapılmışdır. Miladdan öncə III-IV əsrlərə aid qızıl və gildən ayaqqabı formasında qayrılmış qabların tapılması azırbaycanlıların hələ çox qədim zamaanlardan yüksək maddi mədəniyyətə malik olduqlarını sübut edən əsaslı dəlillərdəndir.

Azərbaycan dilinin lüğət tərkibində geyim adları dilin ən qədim leksik vahidləri kimi məxsusi yer tutur. Lakin bu adlar bütünlüklə nə izahlı, nə ikidilli lüğətlərdə, nə də etnoqrafiya terminləri lüğətində də əhatə edilmiş, bu tematik qrupa aid söz və söz birləşmələri tamamilə toplanmamışdır. B.R.Məmmə­do­vanın «Azərbaycan dilində geyim adları» /rus dilində/ adlı namizədlik dissertasiyası bu sahədə atılan qiymətli addımdır. Əlbəttə, onu da göstərməyi lazım bilirik ki, bir namizədlik dissertasiyası həcmində bu mövzunu bütün aspektlərdə təsviri, müqayisəli- tarixi, tarixi-etimoloji səpgidə araşdırmaq mümkün deyil. Yəni biz də bu sahəni tam əhatə edə bilmərik, çünki etnoqrafik leksikanın bir çox səahələrinin hamısını geniş şəkildə tədqiq etmək /leksik materialları toplamaq, lüğət tərtib etmək, linqvistik tədqiqat aparmaq, onu da bura əlavə edək ki, Azərbaycan etnoqrafiyası hələ bu günə qədər də öyrənilib toplanılıb çap edilməmişdir/. Biz geyimlə əlaqədar əksər söz və terminləri toplayıb, əsasən sinxron baxımdan bəhs etməyə çalışdıq. Bu gün Azərbaycan dilində işlənən /eləcə də tarixən ana dilimizdə, habelə başqa türk dillərində də təsadüf olunan – bunların çoxusu arxaikləşsə də/ bir çox geyim adları türk mənşəlidir: börk, papaq, don, dolaq, çuxa, köynək, kəpənək /yapıncı mənasında/, kalağay, kaftan, başmaq, çarıq, kürk, tuman, tuman-köynək, yaylıq, geyim, geyim- gecim, arxalıq, yapıncı, çəpkən, sırğa// tana, çarqat, çadra, çarşab, çust, kütə, qartı, eşmək.

V.İ.Aslanov maddi və mənəvi mədəniyyətimizə aid sözlərin orta əsrlərdə də başqa dillərə poeziya vasitəsi ilə keçməsi faktını göstərərək yazır: «Biz X-XI əsrlərə qədər türk dillərindən, o cümlədən bizim dilimizdən fars, ərəb, erməni, gürcü dillərinə xeyli söz keçdiyini bilirik. Bu sözlərin çoxu yemək, quş, heyvan, oyun, geyim və b. adlar bildirən sözlərdir. Biz hələ Firdovsidə bəkməz, qoç sözlərinin, çovqan amac, tutmac, qaptan /qaftan/, yasic, yelək, tacir kimi yüzlərlə sözlərin,- taş, - lax,- çı kimi sözdüzəldici şəkilçilərin çox qədimlərdən fars, ərəb, erməni, gürcü dillərinə keçdiyini və işləndiyini bilirik».1

Müəllif burada başqa sözlərlə yanaşı qaptan /qaftan/, yelək kimi geyim adlarını da nümunə çəkir.

«Narodı Kavkaza» etnoqrafik oçerkində göstərilir ki, Azər­baycan ərazisindəki təbii – coğrafi şəraitin olduqca müx­tə­lifliyi və rəngarəngliyindən, sosial- iqtisadi həyatın, mədə­niy­yətin inkişafından tarixən irəli gələn qeyri-müntəzəmlik geyimlərdə qədim ənənələrin özünəməxsus bənzərsizliyini daha çox qoruyub saxlamışdır. Geyimlərdə qədim ənənənin göz­lənilməsi ölkənin bu və ya digər bölgəsinin təsərrüfatca, mədəniyyətcə inkişafını aydın dərəcədə əks etdirir, bu həm geyimlərin tiplərində, həm də onların adlarındakı varlıqların zənginliyi ilə səciyyələnir. Lakin Azərbaycanın feodal xanlıqlara parçalanması nəticəsində yaranmış lokal-məhəlli fərqlərə baxmayaraq bu ölkənin bütün mədəni əyalətlərində geyim adları- ümumi, əsas cəhətlərə malikdir ki, bu da Azərbaycan xalqının tarixən formalaşmış, yaranmış etnik birliyini təsdiq edir.2 Yuxarıda qeyd etdik ki, XX əsrin əvvəllərinə qədər Azərbaycanda uzun illərdən bəri davam edib gələn ənənəyə uyğun olaraq qadın və kişi geyimləri öz orijinallığını iühafizə etmişdir. Göbründüyü kim, bir çox başqa etnoqrafik keyfiyyətlər kimi, maddi mədəniyyətin bir növü kimi milli geyimlər də xalqı səciyyələndirən, fərqləndirən, milli cəhətdən sonrakı yüzillərə çatdıran vacib etnoqrafik faktlardır. Biz burada bir məsələyə də toxunmağı vacib sanırıq.

Hələ orta əsrlərdə Azərbaycanda istehsal olunan 20-dən artıq parça ana yurdumuzdan başqa dünya ölkələrinə də ixrac olunurdu. Bu parçalar sırasında ipək-zər bəft, xara, qaymağı, xara, atlas, tafta, kəmxa, tirmə, qanovuz, mov və s.; yun-şal, mahud və s. pambıq-kiseyi, midqal, fay və s. fata, bez, qumaş, keci və b. parçaların adlarını çəkmək olar. Şübhə yoxdur ki, parça xalqın mədəniyyətini əks etdirən elementlərdən biridir. Parçaların naxışı və rəngləri həm bir xalqı başqasından ayırmağa və həm də eyni xalqın içərisində müxtəlif sinifi təbəqələrin nümayəndələrini fərqləndirməyə imkan verirdi.1

XIX əsrdə artıq Azərbaycanda geniş yayılmış parça növ­lərinin başqa-başqa çeşidləri ilə də rastlaşırıq. Məsələn, qırmızı zərxara, tünd qırmızı rəngli atlaz, bənövşəyi məxmər, moruq rəngli məxmər, dama-dama qaz-qaz, gülməxmər /güllü məxmər kimi də işlənir/, qara rəngli məxmər, ağ mahud, qara mahuö, qırmızı mahud, tünd bənövşəyi qanovuz, qədək, çit, ağ nazik yun, pambıq parça və s. Bu dövr poeziyasında , xüsusən də «Aşıq Alı şerlərində» atlas», «ipək», «şal», «xara» və b. parça adlarına gözəllərin təsvirində gen-bol müraciət olunur /geyim ad­la­rının, habelə başqa etnoqrafik söz qruplarının bədii ədə­biyyatda işlənməsindən dissertasiyanın III fəslində danışı­lacaqdır/.

Tarixdə belə hallar olmuşdur ki, bəzən dövlət başçıları əha­linin məişət məsələləri ilə bağlı, konkret desək, geyim və qiyafət sahəsində də inqilabi dəyişikliklər aparılmasını zəruri hesab etmişdir/ Rusiya imperiyası tarixində I Pyotrun islahatlarını yada salın/. Bugünkü Türkiyə respublikasının yaradıcısı Mustafa Kamal Atatürk vaxtilə Türkiyənin çağdaş sivilizasiya səviy­yəsinə ən qısa zamanda çata bilməsi üçün atatürkçülük adı ilə məşhur olan düşüncə sistemi yaratmışdır. Bu sistemdə ictimai inqilablar adı ilə tanınan qəbul edilmiş qanunlar da var: qadınların ictimai həyata cəlb edilməsi, onların vətəndaşlıq və siyasi hüquqlarının kişilərlə bərabər tutulması, qiyafənin çağdaş şəkil alması, Məkkə və türbələrin bağlanması, soyadı haqqında qanunun qəbulu, bir sıra ləqəb və ünvanların ləğvi, beynəlxalq saat, təqvim və rəqəmlərin, ölçü vahidlərinin qəbulu, türk inqilabının ictimai sahədə müvəffəq olduğu başlıca çağdaş tədbirlərdir.1 Atatürkün özünün bu xüsusda söylədiklərini diq­qətinizə çatdırırıq: «Elm və səhiyyə işlərində praktik olacagıq, hər baxımdan qəbul edilmiş mədəni qiyafət geyinəcəyik. Bu işdə heç bir tərəddüdə yol verilməyəcəkdir. Biz, mədəni insan olduğumuzu sübut etmək və göstərmək üçün, hər nə lazımsa həyata keçirməkdə əsla tərəddüd etməyəcəyik… Soruşuram:

Bizim qiyafətimiz millidirmi? Bizim qiyafətimiz mədənidirmi və beynəlxalq standarta uyğun gəlirmi? Sizə müraciət edirəm. Sözlərimə görə məni üzürlü hesab edir.

«Altı daraq, üstü yaraq» sözləri ilə ifadə oluna biləcək bir qiyafət nə millidir, nə də beynəlmiləl. O halda mən sizdən soruşuram: qiyafətsiz millət olarmı, arkadaşlar? Çox qiymətli bir cəövhəri çamura batıraraq, dünyaya göstərməyin mənası varmı? Bu çamurun içindəki cövhər – gizlidir, siz başa düşmürsünüz- demək doğrudurmu? Cövhəri göstərə bilmək üçün təbiidir ki, çamuru atmaq lazımdır. Cövhərin qorunması üçün bir qab düzəltmək lazımdırsa, onu qızıldan və ya platindən düzəltmək lazım gəlməzmi? Bu qədər aydın həqiqət qarşısında tərəddüd etmək düzgündürmü? Bizi tərəddüdə sövq edənlər varsa, onları axmaq və kütbeyin adlandırmaqda yenə tərəddüd edəcəyikmi?

Yoldaşlar, Turan qiyafətini axtarıb diriltməyin vaxtı deyil­dir. Mədəni və beynəlxalq qiyafət bizim üçün çox cövhərli, millətimiz üçün layiqli bir qiyafətdir. Onu geyəcəyik. Ayağında çəkmə, əynində şalvar, jilet, köynək, qalstuk və əlbəttə, bunların tamamlayıcısı kimi başda günlüklü baş örtüyü. Bunu açıq söyləmək istəyirəm: bu baş örtüsünün adı şapkadır. Sürtük kimi, bonjur kimi, smokinq kimi, frak kimi, əsl şapkamız. Buna münasib deyildir, deyənlər var. Onlara deyək ki, çox qafilsiniz: əgər yunan baş örtüsü olan fəsi geymək münasibdirsə, şapkanı geymək nə üçün münasib olmasın? Və yenə onları bütün millətə xatırlatmaq istəyirəm ki, Bizans keşişlərinin və yəhudi hahamlarının, xüsusi paltarı olan cübbəni nə vaxt, nə üçün və necə geydilər? Bütün boş və əsassız sözləri aradan qaldırmaq lazımdır. Papaq geyəkmi kimi sözlər mənasızdır. Papaq da geyəcəyik, Qərbin hər cür sivilizasiya əsərlərinni də alacağıq. Mədəni olmayan insanlar mədəni olanların ayaqları altında qalmağa məruzdur».1

Türkiyə üçün Atatürkün inqilabi xidmətlərini zaman özü təsdiqlədi: o, həqiqətən də respublikanı ən sivilizasiyalı ölkələr sırasına çıxara bildi. Qaldı məişət, həyat tərzi məsələsinə gəlincə bu barədə biz o fikirdəyik ki, milli sahədə, etnoqrafik baxımdan Avropaya, Qərbə meyl bu gün də davam etməkdədir, bizcə, bunu tamamilə təqdir etmək mümkün deyil. Ktkan Qocatürk isə bu məsələyə öz münasibətini belə bildirir: «Çağdaş geyim-kecim mədəni olmağın ən təbii ifadəsidir. Buna görədir ki, Atatürk çağdaşlaşma atılımları içində papaq və qiyafət inkişafına böyük əhəmiyyət verdi. Bu o zamana qədər davam etdi ki, mövcud qiyafətimiz nə milli idi, nə də müasir tələblərə cavab verirdi.

Fəs, kalpak, külah, təkkə, sarıq kimi başlıqlarla yanaşı, cübbə, cəkət, şalvar, potu, pantalon /kalpak- dəri papaq, çal papaq, külah –konusvarı papaq; təkkə- araqçın; sarık-çalma, əmmamə; potur- büzməli, balağı dar şalvar; pantalon-don, qaftan, tuman; çəkət-çuxa /kimi hər cür qiyafət cəmiyyətimizə zəhiri görünüş baxımından qarmaqarışıq bir mənzərə verirdi. Halbuki fikrilə, varlığı ilə sivilizasiya dünyasına qovuşmağa qərar vermiş türk milləti bunu yaşayışı ilə, zahiri görünüşü ilə də sübut etməli idi».1

Geyim və parça adlarını mənşəcə aşağıdakı kimi qrup­laş­dırmaq olar: I. Türk mənşəli sözlər.2. Alınma sözlər. a/ Ərəb və fars sözləri, b/ rus, Avropa və başqa dillərə məxsus sözlər.

I. Türk mənşəli sözlər: arxalıq, başmaq, börk, papaq, don, dolaq, ayaqqabı, yaylıq, kəpənək /yapıncı/, kaftan, geyim-kegim, yapıncı, eşmək, qırtı, kürk, kütə, sırğa// tana, üst-baş, çadra, çarqat, çarşab, çust və s.

Geyim sözü ayrı-ayrı türk dillərində təxminən eyni səslənir: qaraç. –b. kiyim, qum, qiyim, qaz. Kiim, tat. Kiem, qırğ. Kiyim, türkm. Qeyim və s.

Müqayisə üçün bəzi ümumtürk geyim adlarının müxtəlif türk dillərində işlənən formalarını verək:Üst-baş. Az. üst-baş, qaraç.-b. yüs-baş, noğ. üsti-bas, tat. os-baş, başq. o s-baş, özb. usst- boş.

Don. Don termini ilk öncə qədim türk dillərində ümu­miyyətlə, paltar anlamını ifadə etmişdir /DTS, 574/ ton- paltar, geyim « Drevnetörkskiy slovarğ» da ton kedim qoşa sözü də verilir- paltar ton opraq, ton tolum, iç ton, kedim ton, qulaq ton ifadələri də var /DTS.574/. Türk, -don, qum.- ton, noğ.- ton, tat.- tun, yağ.- son /kürk/ qırğ.- ton «kürk». Ümumiyyətlə, «Üst paltarı» /əsasən kişi paltarı/, qaz.- ton.

Çəpkən. Başqa türk dillərində çepken formasında işlənir. Çəpkən sözünün etimologiyası bir o qədər də aydın deyil. H.Vamberi belə hesab edir ki, çepkeni çapan jabınlak /alt./ dır.2 İ. Otarova görə isə: çepken çepken çek «çəkmək», «vurmaq», «doğramaq, yarmaq» deməkdir.3 İ.Otarov Xabiçevin qənaətini qəbul edir.4 Bizim fikrimizcə də çəpkən sözü –çek feli ilə bağlıdır.

V.V.Radlovun lüğətində də çepken sözü çoxmənalı söz kimi təqdim edilir; /çepken /çekmen, çekpen/ «mahud», «plaş», «enli şalvar», «mahuddan kaftan», «astarlı paltar» /Radl.III, s.1956, 1995/.Yaylıq. Üçkünc, ya dördkünc parçadan ibarət qədın baş örtüsü- yaylığını başına örtmək /ADİL- Iıc., s.477/. Qadın baş örtüyü növlərinin ümumişlək adlarından birini bildirən yaylıq sözü də ümumtürk mənşəlidir və bir sıra türk dillərində də işlənir: türkm. Yaqlık, uyğ. Yaqclık, Krım –tat. yaqğlıkğ, qaraç.- b.jaulukğ, qırq. Maylık, tat, yaulık, qaz. Maylıkğ, noq. Əvlık və s.1

Yaylıq sözünün etimologiyası haqqında iki müxtəlif fikir var. Birincisi, M.Asamutdinova həmin sözün kökünü yap «örtmək, üstünə salmaq» sözü ilə bağlayır. R. Axmetyanovun müla­hizəsincə yay sözünün kökü yaq, yağ, «piy» sözüdür.2 V.Aslanov və Qukasyan da R.Axmetyanovun fikri ilə razılaşırlar. Gös­tərilən söz « tərlik» sözünə müvafiq olaraq yaranmışdır. Çox güman ki, qədim azərbaycanlılar yaylıqdan yalnız tər silmək üçün istifadə etmişlər. Tər isə yağlı olduğundan onu yağlaq adlandırmışlar. Bu söz XVII əsrə qədərki Azərbaycan dili abidələrinə də təsadüf olunmuş, XVIII əsrdən sonra yaylıq formasında işlənməyə başlamışdır.3

B.R.Məmmədova də həmin sözdən bəhs edərkən R.Ax­met­yanov, V.Aslanov və V.Qukasyanın mülazizələrini qəbul edib onlarla razılaşıb.4

Bir cəhətə də nəzər salmaq yerinə düşərdi. Müasir Azər­baycan ədəbi dilində dəsmal sözü/ əl dəsmalı, cib dəsmalı, burun dəsmalı/ yaylıq sözünün burun yaylığı mənasını sıxışdırmışdır. Daha sonra. Yaylıq təkcə əl, üz, burun, tər silmək üçün işlənməmişdir, ondan baş örtüyü kimi də istifadə olunmuş, indi də olunur. Həm də onu qadınlar qış fəslindən başqa vaxtlarda, xüsusən də yaz-yay aylarında başlarına örtürlər. Bizim fik­rimizcə, həmin sözü yay-lıq yəni yayda başa örtülən örpək məzmununda açıqlamaq doğru olardı /Müqayisə et: arxa-lıq, diz-lik, döş-lük, önlük, can-lıq, baş-lıq və s./ Biz geniş mənada mövzumuza aid olmadığını nəzərə alıb üst-baş, don, çəpkən, yaylıq kimi ümumtürk geyim adları barədə verdiyimiz izahlarla eifayətlənirik.

XIX əsrin sonlarına XX yüzilin əvvəllərinə qədər Azər­baycanda bir çox müxtəlif rəngli bahalı parçalar /ipək, yun, şal və s./ toxunmuşdur. Onu da deyək ki, aşağıda adlarını çək­diyimiz həmin parçaların böyük bir qismi müasir məişətimiz üçün köhnəlmişdir, az bir hissəsindən isə kənd yerlərində təsadüfdən təsadüfə istifadə olunur. İpək parçaları: zərxara, alxara, zər ələm, zərnədur, qanovuz, linkə qanovuz, sərtpoz qanovuz, çərtov qanovuz/ dorayı,tafta, şalatlaz, məxmər, kəmxa, gülməxmər, güllü məxmər, moruq rəngli məxmər, bənövşəyi məxmər, qara məxmər, mov, xara, atlaz; pambıq parça adları: qlas, fay, midqal, ağ, fata, ağ qıraq, qədək, bez, hələbi, çadra, cuna, çit: yun parça adları: tirmə, misqalı tirmə, şal, incə yun parça, ağ nazik yun, mahud.

Bu gün xara, atlaz, məxmər, çit, satin, şal, bez, cuna kimi parçalar /müasir dövrdə toxunan və idxal olunan parçalarla yanaşı/ yenə də xalqımızın məişətində üstün yer tutur.

XIX əsrin sonu- XX yüzilin əvvəllərində mətbuat və bədii ədəbiyyatdan bəllidir ki, bir sıra pambıq parçalar toxunduğu ölkənin, şəhərin, yaxud da fabrikin adı ilə adlandırılmış: «Firəng çiti», «rus çiti», «Tağıyev ağı», «Proxoro ağı» və s. /Habelə kələğayılar barədə də bu sözləri demək olar: Gəncə kəlağayası, Şamaxı kələğayısı, yaxud Şamaxı, Bsqal, Heratı kələğay, Hələbi kələğay/.

Uzun illərdən bəri davam edib gələn ənənəyə, habelə etnoq­rafik təsnifata sadiq qalaraq biz geyim adlarını aşağıdakı bölgü əsasında diqqətinizə çatdırırıq: a/ qadın geyimləri, b/ kişi geyimləri, v/ bəzək adları.Qadın geyimləri. I. Qadın əyin geyimləri: köynək, üst köy­nəyi, can köynəyi, alt köynəyi, ət köynəyi, şəltə, cüt tuman, darbalaq, cütbalaq, arxalıq, küləcə, don, ləbbadə, tuman /10-12 taxtalı tuman/, üst tuman, çəpkən, kürdü, Xorasan, kürdü, Xorasan kürdü, baharı, çaxçur, nimtənə, küləcə, zıvını, cübbə. 2.Qadın baş geyimləri: çutçu, təsək, dingə, çalma /məxmər və yaxud qanovuzdan/, sərəndaz, naz-naz, bəlalə, xarala, bənarə, alafa ərpəklər, bağdadı, yaşmaq, alınlıq, çadra, atlaz çadra, çit çadra, rənginə görə qırmızı, ağ ərpəklər, tor, rübənd, tül, qıyqac, araxçın, ləçək, yaylıq, cüna, tirmə, şal, çarqat, kəlağayı, hələbi, çarşab,şal, başlıq, şəddə.

3. Qadın ayaq geyimləri: qondara, məst, uzunboğaz çəkmə, başmaq, tumac başmaqlar, üzütikməli başmaq, tikməli başmaq, çust, corab, sağrı başmaq.

XIX əsrin axırları XX əsrin əvvəllərində adətən zəngin, varlı ailələrin qadınları qanovuzdan, mov, darayı, xara və b. parçalardan paltar geyərdilər. Qadınlar adətən toy geyimlərini zərxara, atlpz, məxmər və b. müxtəlif ipək parçalardan tikdirirdilər. İndinin özündə də ipək parçadan öz mövqeyini qoruyub saxlayır. Cavan qız və gəlinlər toy paltarlarını ənənəvi olaraq moruq rəngli, tünd qırmızı rəngli, yaxud də çəhrayı rəngli parçalardan biçdirərdilər, yaşlı qadınlar isə toylarda tünd rəngli paltarlar geyərdilər.

B/ Kişi geyimləri. Kişi geyimləri də tarixən uzun bir i nkişaf yolu keçmiş, milli keyfiyyətlərini saxlamışdır:

I/ Kişi üst geyimləri /ənənəvi əyin geyimləri/: köynək, arxalıq, don, çuxa, kürk, Ərdəbil kürkü, Xorasan küruü, yapıncı, baharı, sərdarı, çərkəzi, çuxa, vəznəli çuxa, vəznəsiz çuxa, bir vəznəli çuxa, ikivəznəli çuxa, qurşaq, kəmər, gümüş kəmər, məndulə, dizlik, nifəli şalvar, şalvar, canlıq, əba.

2/ Baş geyimləri. Papaq, börk, təsək, araqçın, başlıq, sarıq, əmmamə, motal papaq, sürpapaq, şələpapaq, Buxara papaq, doqqa papaq, Xurmayı papaq, qələmi papaq /»şikari, «qacarı», «qoçu papağı»/.

3/ Ayaq geyimləri: çarıq /bağlı çarıq, əcəmi çarıq, kalmanı çarıq, şirvani çarıq, şirazi çarıq, qılbüzmə çarıq, qarğa burun çarıq, kürdüvari çarıq/, ədük /KDQ, 108/ başmaq, ayaqqabı, uzunboğaz çəkmə, dolaq, patava, papış, sarğı, dolaqlıq, patavalıq, sarıqlıq, corab, yun corab, məst, nəleyin, çust, ayaq şalı, şətəl, dübəndi, qondara, şiblit.

Ayaq geyimləri üçün materiallar: aşılanmış gön, xam gön, tumac, xrom, qara rəngli dəri, müşkü, köşə, çarığın köşəsi, köşəsindən yanmaq, köşə çəkdirmək.

Geyimin /paltarın/ ayrı-ayrı hissələrinin adları:

Q.Qaraqaşlı paltarın 9 hissəsini qeyd edir: dal/ kürək/, qol, qabaq /sinə/, əyindirlik /çiyindirlik/, yaxa, qolluq, biləzik /bilərzik/, ətək, xişdək.1 Göstərilən geyim hissələrindən başqa belbağı, cib, qurşaq, qayış, bilək, balaq, qolçaq, düymə, ilcək, döşlük, önlük, oyma, qarmaq, qoltuqaltıda paltarın hissələrinə aid edilir. Daha sonra əlcəkdən də geyim elementi kimi bçhs edilib: meşin əlcək, qadın əlcəyi, beşmarmaq əlcək, təkbarmaq əlcək, yun əlcək, dəri əlcək, tumac əlcək kimi növləri göstərilir.2

Azərbaycan ərazisində tərkibində geyim adları işlənən bir çox etnonim, toponim, etnotoponim və b. onomastik adlara da təsadüf edilir: qarapapq, Şişpapaqlar, Ağ köynək, Kəmərli, Qaradolaq, Ağ şalvarlılar, Qaraşalvarlılar, Qarabörklü, Qara­donlu, Kəpənəkçi, Alaqurşaqlı.

Türk mənşəli rus soyadlarının yaranmasında geyim adları iştirak etmişdir: Başmakov, Epança, Epançin, Erlıkov, Kaab­lukov, Kolpakov, Çarıkov, Kolçak, Konçak, Kurşakov, Çulkov, Şarapov.3

Qırmızı rəngli ipək parçalar al, ağ rəngli çit parçalar isə ağ /ağ rəngli müxtəlif parçalar da deyilmişdir/ adları ilə daha çox məşhurlaşmışdır. Danışıqda belə ifadəni tez- tez işlədirlər: filankəs al da geysə yaraşır, şal da.

Azərbaycan sənətkarlarının toxuduğu parçaların keyfiyyətli olması, onların estetik baxımdan qəlb oxşaması, zərifliyi, gözəlliyi xalq arasında bir çox metaforik məzmunlu adların yaranmasına səbəb olmuşdur. Əslində onların öz əsl adlarını bəlkə də xatırlatmaq çox çətin olardı. Bəzi parçalar rənginə, materialına görə metaforik adlarla məşhurdur: «Gendədur», «alışdım- yandım», «Qonşu bağrı çatdasın», «Küçə mənə dar gəlir», «Gecə- gündüz», «hacı bəri bax»// Hacı mənə bax»,

3. Alınma sözlərdən ibarət geyim adları. «Son dövrlərə qədər ərəb və fars dillərinin təsirini dah çox şişirdirdilər. Əgər bir tərəfdən türk dillərində, həmçinin digər tərəfdən ərəb və fars dillərində türk dilləri materiallarına əsasən izahı çətin olan leksik paralellər aşkara çıxarılmışdır ki, bunları da heç bir şübhə olmadan ərəb və fars alınmalarına aid edirdilər».1 Bununla belə ana dilimizdə işlənən ərəb və fars mənşəli alınma geyim və parça adları da az deyil. İndi bunlardan bəzilərinə nəzər salaq.

a/ Ərəb və fars mənşəli sözlər: Ərəb mənşəli alınmalar: məxmər, zəncirə, cübbə, ləbbadə, əba, /abaaun – həmin mənadadır/ əmmamə, xirçə/ parça –bez, qumaş; paltar/, zünnar, atlaz/ ətləs/, niqab /üz örtüyü, yaşmaq/, şalatlaz /parça/.

Fars mənşəli alınmalar içərisində parça və geyim adları üstünlük təşkil edir: zərbəft, xara, qanovuz /lingə qanovuz, sətov qanovuz, çərtov qanovuz/, kəmxa, tirmə, midqal, külah, külah­duz, şəbkülah, Şirazi/papaq/G, zər-ziba, zərxara, şalvar, piləkdduz/ baş örtüyü/, pirahən /köynək/, pəlas /paltar/, nimtənə// mintənə /candonu/, dübəndi, şərf /şarf, papuş.

«Kitabi-Dədə Qorqud» dastanlarında külah /baş geyim/ fars alınmasına təsadüf edirik: Altmış ərkəc dərisindən kürk eləsə, topuqlarını örtmiyən, altı Hkəc dərisindən külah etsə, qulaq­larını örtmiyən,- qolı-budı xırancə, uzunbaldırları incə, Qazan­bəgün tayısı At ağızlı Uruz qoca çapar yetdi /FZ, SƏ, KDQ, s. 49-59/.Fransız dili mənşəli parça geyim adları: batist, beret, bluza, bot, botinka, bukle, velür, /drap, məxmər və plüşün bəzi növlərinin adı/, drap, drapri, jaket, kaşne, kristalon, ğkostyum, krep, krepdeşin, krepjorjet, krepşifon, mundir, gipür, markizet, maroken, poplin, ponama, pike, sürtük, manto, palto, triko, trikotaj, trikotin, şifon, flanel, bandaj, korset. Kaşne.

Birinci tərəfi Azərbaycan dilinə məxsus, II tərəfi fransızca olan geyim bildirən I növ təyini söz birləşmələrinə də təsadüf edirik: ipək trikotaj, yun trikotaj, pambıq trikotaj.İngilis dili mənşəli geyim parça adları: velvet, disko, koverkot, sviter, cinsi, cemper, pijama, pencək /pidjak,- ing. Rea- jacket/, frenç.

Alman, latın, yunan, Holland, polyak, tibet və b. dillərə məxsus, əsasən, rus dili vasitəsilə alınan geyim adları da müşahidə olunur: qalstuk, büsthalter, kitel, diaqonal /parça adı/, gimnastyor /yun// rusca/, bayka, lama /palto/, kaşemir /kəşmir/, türban, səndəl/y./, furajka, kolqotki.Rus mənşəli: bobrik /parça/, bosonojka, qaloş, kepka /əsli fransızca/, yubka /əsli fransıcca/, yubka /əsli fransızca/, kofta, mayka, plaş, palto-plaş, trusı// tursik, tufli, şapka, şlyapa.

Plaş ismi ilə bir neçə söz birləşməsi də işlənir: dəri plaş, başlıqlı plaş, sırıqlı plaş,1 plaş- çadır:Bəzək adları. Yeri gəlmişkən bir tarixi- bədii həqiqəti də yada salmaq istərdik. Miladın ilk əsərlərində ərəbdilli poeziyada türk- Azərbaycan mənşəli bir çox sözlər, o cümlədən də məişət sözləri işlənmişdir. M.Mahmudov yazır ki, VI əsr şairi Meymun ibn Qeys Ə'şa öz yaradıgılığında bir çox əcnəbi sözlərlə yanaşı Azərbaycan sözü «yaraq» sözünü aşiqanə şerlərindən birində Misəm adlı gözəlin bəzəyini təsvir edərkən «yaraq» sözünü işlətmiş, Əşanın divanına yazılan şərhdə o, «bilərzik, qolbaq kimi izah olunmuş, həm də «enli, geniş qolbağ» mənası daşıdığı göstərilmişdir. M.Mahmudov yaraq sözünün bu gün bəzək əşyası kimi mənasını saxlayan /onun silah, hazırlıq, dəstgah mərasim mənaları da var/ yeganə fakt kimi «düzəlib hər yarağı, qalıb saqqal- darağı» atalar sözündə qaldığı fikrini söyləyir.1

Bəzək adları geyim adları tematik qrupuna daxildir. Əslində bəzək şeylərindən bəhs edərkən əsasən zərgərlik məmulatlarının adlarını nəzər-diqqətimizə gətiririk. Bütövlükdə metal emalı ilə bağlı peşə0sənət leksikasına daxil olan zərgərlik məmulatlarının adlarını tədqiq etmək dilçiliyimizin terminologiya sahəsinə ən aktual problem olaraq qalır.

H.A.Əsgərov bu xüsusda bəhs edərək yazır: «Dilimizdə metal emalı ilə bağlı sözlərin araşdırılması onların leksik-tematik baxımdın təsnifinin verilməsini xüsusi zərurət kimi meydana çıxarır.2 Bəzək adları geyimlərə aid olduğundan burada təkcə zərgərlik məmulatlarının adları haqda deyil, habelə geyimi tamamlayan başqa bəzək adlarından da /tikmələr, kəmərlər və s./ bəhs edilir.

Daşıdıqları vəzifəyə, başqa sözlə, gəzdirilmə tərzinə görə bəzəklər: qulaq, baş, boyun, döş, bel, bilək və barmaq bəzəkləri olmaqla müxtəlif növə ayrılır. Bundan başqa libaslara bənd edilən bəzəklər də qadın zinətlərinə daxil idi.3

Qulaq bəzəkləri «dörddüymə», «qırxdüymə», «heydəri», «satıl sırğa», «minarə sırğa», şarlı sırğa», «gilası sırğa», «badamı sırğa», «gənə sırğa» və s. adlarla tanınan müxtəlif tanalardan ibarət olmuşdur.1

Qadın zinətləri içərisində baş bəzəkləri də öxünəməxsus yer tutur: çutquqabağı, qarmaq, qızıl sancaq və tac. Müasir dövrdə isə abadok, daraq, biqudi, bijuteriya, bezdeluşka /bəzək-düzək/, nevidimka /nazik şpilka/, sancaq, kulon, küt /qızıl muncuq/ və s.

Ötən yüzillərdə varlı qadınlar kəhrəba, mirvari və yaxud «arpa» qızıldan düzəldilmiş qiymətli boyun bəzəkləri gəzdir­mişlər. Təkcə onu deyək ki, Şirvan qadınları arasında həmçinin çəçik, qarabatdaq, göl 2 və s. kimi boğazaltılar geniş yayılmışdı.

Bilək və barmaq bəzəkləri də /üzüklər və qolbaqlar/ Azər­baycan qadınlarının geyimində əhəmiyyətli yer tutmuşdur və bu gün də öz mövqeyini saxlayır: zümrüd, almaz, yaqut, firuzə, brilyant qaşlı üzüklər, əqiq üzüklər, «Paxlava» qaşlı üzüklər. Qaşsız üzüklər içərisində «ntşan üzüyü» xüsusmlə fərqlənir. Nişan üzüyü adaxlandıqdan sonra barmağa taxılırdı. Ənənəyə görə, nişan üzüyü sol əlin « gəlin bariağına» taxılırdı. /İndi də bu adət davam etdirilir/. Dul qadınlar isə onu şəhadət barmağına dəyişdirirdilər.3

Bəzək adlarını aşağıdakı bölgülərə ayırmaq olar: I. Zər­gər­likdə istifadə olunan material /qiymətli qaş-daş/ adları və başqa bəzək əşyalarının adları. a/ Azərbaycan mənşəli: qızıl, gümüş// altun, almaz, sümük, tunc, mis, sırğa, üzük, boyunbağı, qolbağı, cütqabağı, boğazaltı, bilərzik /… dilimizin inkişafının ilk dövrlərində II növ təyini söz birləşmələri quruluşca I növ təyini söz birləşmələrindən fərqlənməmişdir. Müqayisə et: bilərzikbilək üzük/ 4; alınlıq, aralıq, qızıl ətəklik, qızıl və ya gümüş qulplu pul, düymələr, Arpa, zincirə// zəncirə və s. b/ alınma sözlər: kəmərbənd, kəmər, kəmərçin, brilyant, zümrüd, yaqut, mirvari, firuzə, əqiq, həmail, boyunbənd, sinəbənd, imarət /Qadınların istifadə etdikləri bəzək şeylərinin dəstinə deyirlər/.

2. Geyim komplektinə daxil olan libasa bəndlənən bəzək /toxuma hörmə bəzəklər, paltara vurulan tikmə naxışlardan bəzəklər, zərgərlik üsulu ilə hazırlanan zinətlər/ adları: Bafta /enli dar bafta/, çapara, hərəmi, qaragöz, sərmə /təksərmə qoşasərmə/, şəms, pürçüm, qotaz, pitik; bəxyələr: qoşa sarıq, əyrüm-üyrüm, dördiynə, səkkiziynə, qaysı qulpu, «toyuq ayağı, çalkeçir, doldurma, «araqçını tikiş», «muncuqlu tikiş» /tikmə növləri/; «arpa», «midaxıl», «həbbabı», «böyrəyi qızıl», «qoza düymə», «pilək», ətəklik, pilək ətəkliyi, əşrəfi ətəklik /köynək/, zəncirə qızıl sərmə. Aypara, Ayulduz, qarğa dırnağı, kəpənək, gül, günəş, qarmaq /başa bağlanan qızıl, gümüş bürüncdən bəzək şeyi/ kəsmə, sarma, köbə, şahpəsənd, güləbətin, qırac balax, «bacaqlı», muncuq, məlidə, müxtəlif çeşidli baftalar, qoza. Katibi, düymələr, gümüş kəmər, gümüş toqqası olan kəmərlər, sürmə, ənlik-kirşan, xına, qurşaq, çaxma bəzəklər.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə