AZƏrbaycan elmlər akademiyasi I. NƏSİMİ adina diLÇİLİK İnstitutu
Yüklə 3.43 Mb.
səhifə4/19
tarix22.02.2016
ölçüsü3.43 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Professor Sula Benetin « Necə yaşayasanyüzü haqlayasan» kitabının də əhəmiyyəti məhz bundadır. Müəllif kor- koranə məftunluqdan qaçır, topladığı materiallara qarşı bacardıqca ehtiyatlı, ciddi, vicdanlı, ədalətli mövqe tutmağa çalışır, apardığı müşahidələri yüksək peşəkarlıqla ümumiləşdirə bilir. O hətta adət, şəriət, allah, halva, ağsaqqal, sünni, ştə, molla, atalıq, xaş, bozartma, çığırtma, çığırtmaplov, qonaq, dədə, toxum /nəsil, cins/, tayfa, həkim, ayran və s. sözləri Azərbaycan dilində olduğu kimi vermişdir».2

A.N.Mustafayev Şirvanın maddi mədəniyyəti məsələsini araşdırarkən belə bir qəeaət söyləyir: «Əhalinin təsərrüfat məişə­tindn asılı olaraq, yeməklərdə fərq müşahidə olunur. Əkinçilik və bağçılığın geniş inkişaf etdiyi kəndlərdə yeməli bitki məhsulları, xüsusən dənli bitkilər üstünlük təşkil edirdi. Maldar elatların gündəlik yemək eynəsində isə süd məhsulları və ətli yeməklər üstün yer tuturdu».3

A.Mustafayev Şirvanın XIX əsr və XX əsrin əvvəllərindəki maddi mədəniyyətini tədqiq edərkən bu bölgənin yeməklərinə də ətraflı toxunur. O göstərir ki, Şirvan yeməkləri gündəlik və mərasim /toy, bayram, ehsan və s./ yeməkləri olmaqla iki qrupa bölünür. Gündəlik yeməklərdən fərqli olaraq, mərasim yeməkləri müxtəlif növ plov və ləziz ətli xörəklərdən ibarət olurdu.1 Əlbəttə, bir cəhəti nəzərdən qaçırmaq olmaz ki, Azərbaycanın bütün mahal və bölgələrində hazırlanan xörəkləri də Şirvanda olduğu kimi, mərasim və gündəlik yeməklər bölgülərinə aid etmək gərəkdir. Çünki mərasimləri bütün xalq keçirdiyi üçün, təbiidir ki, bütün Azərbaycan torpağına aid olan mərasim yeməkləri də gündəlik yeməklərdən fərqlənəcəkdir.

Tədqiqaçı daha sonra haqlı olaraq yazır: « şirvan əhalisinin ənənəvi yemək və içkilərinin etnoqrafik baxımdan öyrənilməsi göstərir ki, bu yeməklərin böyük əksəriyyəti ümumazərbaycan , hətta bəziləri ümum Qafqaz səciyyəsi daşıyırdı. Bu ümumilik Qafqaz xalqları arasındakı tarixi-mədəni əlaqə və qarşılıqlı ünsiyyət nəticəsində yaranmışdır».2

Qafqaz xalqları arasında yemək adlarının ümum Qafqaz səciyyəsi daşımasını başqa tədqiqatçılar da qeyd etmişdir: « Bu bölgələr üçün /söhbət üç Qafqaz respublikasından –Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistandan gedir – İ.M./ uzunmüddətli isti yay, bol güşən, mülayim keçən qış /əlbəttə, Qafqazın ərazisinin hər yeri haqda belə demək olmaz- İ.M./ səciyyəvidir. Məhz elə buna görə də belə hesab etmək olar ki, gürcülər, azərbaycanlılar və ermənilər ümumən oxşar təbii şəraitdə yaşayır, öz respub­likalarının kənd təsərrüfatları istiqamətində bir çox ümumi cəhətlərə malikdirlər. Bu səbəbdən də təbiidir ki, öz yemək­lərindən əsasən oxşar və hətta bəzən eyni bitki və heyvan məhsullarından istifadə edirlər. Əlbəttə, onların milli mətbəx­lərinin oxşarlığı bununla izah olunur».3

Azərbaycan milli yeməklərindən bir çox tarixi-etnoqrafik tədqiqatlarda, monoqrafiyalarda, kulinariya kitablarında bəhs olunmuş, təsnifatlar verilmişdir. «Narodı Kafkaza» tarixi-et­noq­rafik çoxcildliyində Azərbaycan xalqı haqda olan etnoqrafik oçerklərdə yazılır: « Azərbaycan milli yeməkləri südlü, ət, xəmir, tərəvəzli və b. onlarca müxtəlif yeməklərin növləri nəzərə alı­narsa böyük rəngarəngliyi ilə fərqlənir. Hazırlanma və yemək üsulları özləri də müxtəlif və çoxçeşidli olmuşdur. Bunlar oturaq əkinçilərdə və əhalinin kgçəri həyat tərzi keçirən hissəsində eyni cür olmamışdır /Bu sözlər Azərbaycan xalqının qədim dövrlərdəki kulinariyasına aiddir/. Yeməklər həmçinin coğrafi şərtlərdən və əhalinin ictimai mövqeyindən asılı olaraq fərqlənmişdir. Sovet hakimiyyətinin qurulması ilə təsərrüfatda əhalinin ictimai və ailə həyatında yaranan köklü dəyişikliklər nəticəsində xalqın yeməklərində də təbəddülat baş verdi6 O şeylər ki, keçmişdə yalnız varlılar üçün idi, indi ümumxalq səciyyəsi daşımağa başladı. Lakin keçmişdə əhalinin təsərrüfat fəaliyyətinin xüsusiyyətləri və zövqü ilə bağlı yeməklərin bəzi çeşidləri indiki dövrə qədər də ənənəyə uyğun olaraq qall­maq­dadır».1 Adət-ənənəni, maddi-mənəvi mədəniyyət və sərvətləri bütünlükdə xalq yaşadır, inkişaf etdirir, bu, xalqın milliliyini, varlığını yaşadan, qoruyub saxlayan ən ümdə şərtlərdəndir. Etnoqrafiya, dil, ümumən mənəvi sərvətlər ənənəyə tabedir, xalq öz kökünü, varlığını qoruyub saxlayarsa, deməli, o, həyatın, tarixin sınağından, imtphpnından şərəflə çıxır, bunu xalqın bütövlüyü, birliyi şərtləndirir. Azərbaycan millətində isə bu xarakter dəyişməzdir.

Yemək adlarını müxtəlif mövqedən təsnif etmişdir. Bəzən yeməyin çoxnövlülüyünə, bəzən isə onun hazırlanması tex­no­logiyasına görə, ərzaq məhsullarından istifadə edilməsinə görə. habelə xörəklərin hansı məqsədlə bişirilməsinə görə /mərasim, bayram/ və s. cəhətdən qruplaşdırılmışdır. Bunlardan bəzisinə nəzər salaq.

Ə.C.Əhmədov Azərbaycan kulinariyasını aşağıdakı şəkildə bölgülərə ayırır: I. Salatlar və qəlyanaltılar. 2. Şorbalar və həlimlər. 3. İkinci xörəklər. 4. Kabablar. 5. Plovlar. 6. Dolma. 7. Balıq xörəkləri. 8. Undan hazırlanan xörəklər. 9. Şirniyyat. 10. Şərbətlər və içkilər. 11. Mürəbbələr. 12. Sirkəyə və duza qoyulmuş məhsullar.

Bölgüdən də göründüyü kimi, müəllif yemək adlarının təsnifatını Azərbaycan mətbəxini daha çox məşhurlaşdıran ye­mək­lərin adları əsasında aparmağa çalışmış, eyni zamanda ənənəvi yemək adları ilə yanaşı müasir kulinariyaya daxil olan məhsulları da nəzərdən qaçırmamışdır. Bölgüdə ikinci « xörəklər» verilsə də, « birinci xörəklər» başlığı yoxdur /əslində şorbalar və həlimlər elə birinci xörəklərə daxildir/. «Undan hazırlanan xörəklər» termini isə «Xəmir xörəkləri» adı ilə verilsə düzgün olardı.

V.V.Poxlyobkin isə Azərbaycan mətbəxini belə bir bölgü ilə təqdim edir: I. Birinci xörəklər /piti, dovğa, küftə bozbaş, parça­bozbaş, südlü sıyıq, ovdux, balıq bozbaşı, xəmiraşı/. II. İkinci xörəklər /kabab – Azərbaycan şaşlığı, qəlyə, səbzə qovurma, qoa müsənbə – hər ehtimala görə qora müsəmmə-, lüləkabab.III. Plovlar. IV. Ət – xəmir xörəkləri /düşbərə tipli- düşbərə, gürzə. Qiyməxingal/. V. Tərəvəz və meyvəli xörəklər.VI. Şorabalar. VII.Şərbətlər. VIII. Şirniyyat. IX.Undan konditer məhsulları /unla –nan, Şirvani nan, qurabiyə, şəkər- luqum, paxlvav, Bakı paxlavası, şəkərbura/. Bu bölgüdə isə mürəbbələr, cemlər, salatlar, qəlyanaltılar nəzərdən qaçırılmışdır. Ə.Əhmədovun təsnifatında 12 bənd olduğu halda burada xörəklər və başqa kulinariya məhsulları 9 maddədə cəmləşdirilmişdir. V.V. Poxlyob­kinin piti və küftəbozbaşı I xörəklər bölgüsündə verməsi bir o qədər də dəqiq deyil, çünki bunlar tərkibinə görə həm də II xörəklərə yaxındır, daha doğrusu sulu xingal, düşbərə, şorba deyil. Ona görə də zənnimizcə piti və küftəbozbaşı xüsusi bölgüdə vermək lazımdır.

V.V.Poxlyobkin rus miətbəxini isə bu gür təsnifata ayır­mışdır: I. Birinci xörəklər.2. İkinci xörəklər.3. Quş ətindən xörəklər. 4. Balıq xörəkləri. 5. Göbələk xörəkləri. 6. Sfyfqlar.7. Blinilər /nazik kökələr/. 8. Piroqlar. 9. Şirin yeməklər və konditer məhsulları.10. İçkilər.1

Bahaeddin Ögel isə türk yeməklərindən bəhs edən «Türk­lərdə yemək kültürü» /göytürklərdən osmanlılara/ adlı kitabında «Yoğurtlu yeməklər», «xəmirli yeməklər» / türk ekmeklərinin –çörəklərinin çeşidləri/, !ətli yeməklər» bölgüləri üzrə danış­mış­dır.2

İrəlidə də göstərmişdik ki, A.N.Mustafayev də yeməkləri bölgüyə ayırmışdır. O, Şirvan mahalı üzrə yeməklərdən danı­şarkən «Bitki mənşəli yeməklər», «heyvan mənəşəli yemək­lər» başlıqları ilə həm xəmir yeməklərini, həm də süd məh­sullarından hazırlanan yeməkləri, habelə ət yeməklərini /buraya balıq və quş ətindən hazırlanan yeməklər də / bölgüyə daxil edir. Müəllif mərasim yeməkləri və bayram yeməklərini də ayırmışdır.3

H.A.Həvilov da yeməklər üzrə böogü vermişdir. Bu təsnifat A.N.Mustafayevin göstərdiyimiz bölgüsü ilə səsləşir. H.A.Hə­vilov yazır: «Yeməklərin müxtəlifliyi və zənginliyi istifadə üçün nəzərdə tutulan məhsulların kəmiyyət və keyfiyyətindən, habelə onu hazırlayanların bacarıq və qabiliyyətindən çox asılı idi. Ərzaq məhsulları bir qayda olaraq iki tərkibdə qruplaşdırılır:

A/ Bitki mənşəli məhsullar: I/ çörək məhsulları; 2/ meyvə-tərəvəz məhsulları.

B/ Heyvan mənşəli məhsullar: I/ ət xörəkləri; 2/ süd məhsulları».4

Azərbaycan mətbəxinə aid N.Alxasovun «Azərbaycan xö­rək­ləri»1, K.Bünyadov və N.Maleyevin birgə tərtib etdikləri «Azərbaycan kulinariyası»2, M.Quliyevanın «Evdarlıq»3 kitab­ları da nəşr olunmuşdur. Bu kitablarda Azərbaycan milli xörək­lərinin xalq üsulu ilə hazırlanması barədə səthi danışılmış, xalq ənənələrinin təsvirinə az yer verilmiş, məişətimizdə geniş yayılmış yeməklərin çoxusu bölgülərə daxil edilməmişdir. Lakin Ə.C.Əhmədovun nəşr etdirdiyi «Azərbaycan kulinariyası»4 kitab-albomu isə yuxarıda adları çəkilən müəlliflərin kitab­la­rından öz milli xarakteri ilə, xalq məişətində çox işlənən Azərbaycan yeməklərinin geniş təsviri ilə fərqlənir.

Zənnimizcə, ayrı-ayrı böogələr üzrə yeməklərin yayılma nisbətinə görə, yəni region al coğrafi-ərazi üzrə /ərazi cəhətdən/ də bölgü aparmaq məqsədəuyğun olardı. Bu həm həmin böl­gənin etnoqrafik səciyyəsini vermək, həm də müəyyən bir xörəyin çeşidlilik dərəcəsini, kütləvililiyini, eləcə də qədimliyini aşkar etməyə fakt verərdi.

Azərbaycan dilinin ayrı-ayrı dialekt və şivələrində işlənən bir çox xörək adlarını da tədqiqatımızın ümumi istiqaməi üçün maraqlı olacağını nəzərə alıb bəzi nümunələri gətirmək yerinə düşərdi. Azərbaycan dilinin bütün dialektlərində işlənən yemək adlarının əksəriyyəti ədəbi dillə səsləşdiyi üçün biz burada bütün dialekt və şivələrin materiallarını təbii ki, verə bilmirik. S.M.Behbudov Azərbaycan dilinin Zəngilan şivəsində işlək olan aşağıdakı xörək adlarını göstərir: «aş //pılav, qatmac// qatmac-qoyun süddən kəsilənə yaxın sağılmış son südü ilə düyüdən bişirilən yemək, nögüd-buğda qaynadıldıqdan sonra ona küncüd və s. qatılıb yeyilən quru yemək /xörək/ //çərən, kələkey doğmuş heyvanın ilk südündən bişirilən bərk yemək // Kələkə // gətəməz, ərvişdə// ərişdə, süddüaş südlə düyüdən bişirilən xörək// şilə //süddü şilə// süddü sıyıx, ayrannı aş// qatmalı, qara şilə-buğda yarmasında bişirilən və içinə soğan qovrulub tökülən xörək, qındı// qında, tərək doşabla bişirilən halva// tərhalva, xəmiraşı, zərqov, qəbili, numuru çalınmamış halda yağda bişirilən bərk yemək, bılama, hədix, horra, qəyğanax, dovqa// dəvğa, piti// sous, şorba// şorva, xəşil, quymax, halva, qavırma, umaş// omaş, xingəl, bozbaş, dolma, kifdə, başəyax, bozartma, suf// sup, qaysava, soyutma ət və ya yumurtanı suda qaynadıb bişirmə».1 Əlbəttə, bu sözlərin çoxusu dialekt, şivə materialı kimi qiy­mət­lidir. Bunlardan gələcəkdə etnoqrafiya və izahlı lüğətlərin tərtibində istifadə etmək zəruridir.

Zəngilan şivəsi üçün / bu sözlərə eləcə də başqa bəzi şivələrdə, ümumən canlı danışıq dilində də təsadüf ntmək olar/ səciyyəvi olan çörək adları da böyük maraq doğurur. Həmin tədqiqat əsərində belə sözlərin böyük bir qismi də göstərilir: b/ Çörək adları: yuxa-nazik şəkildə yayılıb bişirilən çörək // yayma, sirocı bir-birinin üstündə bişirilən yuxa // şirazı //sirajı// kunarı sığırdilli /uşaq üçün bişir/ mal dilinə oxşar kökə // sığır quyruğu, tapı-təndirdə bişirilən bir qədər qalın çörək, xəmirəli-acıdılmış xəmirdən sacda bişirilən yumşaq çörək, qalın sacda bişirilən qalın çörək, xitəf //xitab// kətə, lavaş-təndirdə bişirilən çörək, fətir, fəsəli-sacın içində bişirilən yağlı çörək //işdi fətir// kömbə, kökə-uşaq üçün bişirilən kiçik çörək //kükə// yağda bişirilən iri çörək, kömbə dəyirmanda bişirilən duzsuz çörək».2

Azərbaycan dilinin Salyan dialektində də bir çox xörək adları işlənir ki, bunların əksəriyyəti ədəbi dildə də eynilə var. Lakin tələffüzcə fərqlər müşahidə olunur: « aş, ağ aş, döymə aş, ərişdə aşı, yarma aşı, sütdü aş, umac aşı, hədik aşı, başəyaq, bozbaş /boz aş/, soğan bozbaşı, qaysava, qovurma, iç qovur­ması, səbzi qovurma, quymac, qıyma, dındı, dilim boranı. Əzmə boranı, əgirdək, dolma, badımcan dolması, kələm dolması, yarpaq dolması, döşəmə, kabab, d.gmə kabab, lülə kabab, tava kababı, şiş kababı, kifdə, küki, səzzi küki, kütab, ət kütabı, dətlit, mütəncəm, piti, pılo, boranı, pılo, qıyma, pılo, daşma pılo, döşəmə pılo, mərci pılo, mütəncəm pılo, paxla pılo, çığırtma pılo, cücə pılo, turşbərə-düşbərə, umac, qara umac, firni, xəşil, xingəl, qovurma xingəl, qaşıq xəngəli, ləzgi xingəli, halva, qara halva, qurı halva, tər halva, qoz halvası, kündüc halvası, məcum halvası, horra, çığırtma, cırbır, şəşəndaz, şorpa».1

Ə.K.Cəfərli Qazax dialektində işlənən çörək və xörək adla­rını aşağıdakı şəkildə qruplaşdırmışdır: Adi çörəklər: xam­ralı fətir, kələfətir, təndir kökə. Yağlı çörəklər: qatdama /bu söz ədəbi dildə qatlama şəklində işlənir/, fəsəli, əydəx, kömbə, vazı, kömbə, sajarası kömbə, küllü kömbə, yelapardı, paxla, yağlı fətir,nəzik /südlə yoğrulur/, şəkəpçörəyi.Ətdən hazırlanan xörəklər: qovurma, çoban qovurması, bozbaş, bozartma, kavaf, kələm dolması, yarpaxdolması, cızdax, başəyax, piti, lülə kavaf, soutma, qızartma, ciyarçəhmə /iç qovurması/, taskavavı.

Düyüdən hazırlanan xörəklər: aş, maşdaş /maşdıaş/, süddaş, /südlü aş/, çəxmə /südlə bişir/, ərişdəli aş, kişmişdi aş, puloy, xurmalı puloy, toyux puloy, qıroqovul puloy, döyşəməli puloy, çüyütdü puloy, çiloy, düyü şorbası, şilə və s.

Undan yarmadan hazırlanan xörəklər: Xəngəl, qourmalı xəngəl, un xaşılı, yarma xaşılı, ərişdəli isdi, eəlixli //umaşdı isdi, qurutdu isti, süddü isdi, hörrə, quymax, halva, qout, pirnic aşı /pirinc-buğda cinsidir/.

Başqa yeməklər: döymənc, qayqanax, yaxşor, körəməz /süd-qatıq qarışığı/ qaysafa, ağsolax, doğa və s.2

Ə.Cəfərlinin tədqiqat əsərindən gətirilən nümunələr göstərir ki, Qazax rayonu ərazisində müxtəlif çeşidli çörəklər və yeməklər bişirilir. Müəllif təsalüfi deyil ki, gündəlik bişirilən çörəklərlə müəyyən iərasimlərlə, ziyafətlərlə bağlı hazırlanan yağlı çörəkləri fərqləndirmişdir. Həmçinin ətdən hazırlanan xörəkləri /qısaca ət xörəkləri/, «Düyüdən hazırlanan xörəklər» /düyü xörəkləri/, «Undan və yarmadan hazırlanan xörəklər» və «başqa xörəklər» başlıqları ilə verilən xörək adları da həmin ərazinin kulinariya vəziyyətini təqdim edir. Bu yeməklər başqa bölgələrdən öz səciyyəviliyi ilə fərqlənir, bir çoxu yalnız bu dialektə məxsusdur.

Yeri gəlmişkən deyək ki, fətir sözü türk dillərinin dialektlərində də müşahidə olunur. Məsələn, Pətər şəklində tatar dilinin Qərbi Sibir dialektlərində də işlənməsi1, eləcə də fətir //pətər şəkillərində təndir çörəyi mənasında qırğız dilinin şivələrində yayılması 2 da qeyd olunur.

Ədəbi dilimizdə qatlama şəklində verilən çörək adı katlama formasında uyğur dilində işləkdir /R.Usl.s.351/.

S.Mollazadənin Qax rayonu şivələrinə həsr etdiyi tədqiqat işində bu ərazi üçün spesifik olan yemək adlarının verilməsi də maddi mədəniyyətimizin toplanılması üçün fpydalıdır.Müəllif xüsusi izahlarla belə sözləri nümunə gətirir: «adinday /darı, arpa və buğda ununun qarışığından bişirilən iri xəngəl/ qoqu /qarğıdalı unundan bişirilən iri xəngəl; bunu yalnız çobanlar bişirirlər/ gödül /gidil/ /qıyqac/ /xalagilə gedən/ yağda bişirilən şirin qoğal/, qaxac /bütöv qoyunun qurumuşu/, burcəh /qaşıq xəngəli/, abatdiy/ isti fətiin arasında pendir sıxması/, issi cəh/yalnız xəmir xörəyi bişirmək üçün ayrılmış un/, ixlas /piylə qarğıdalı ununun qarışdırılmış, qoyunun yağlı bağırsağına doldurulmuş və sonra qazanda bişirilir /mət/ şirə / məkit / bir neçə adamın yığılıb bir yerdə bişirdikləri yemək, nigözü /qozdan hazırlanır/, sürhü, sıxma, urva, xərəgi /duru bişirilmiş halva/, xəlyar /sarımsaq otundan hazırlanır/, xunç /yağda bişirilmiş pendir/, həvic /aşın qarası/, çobal /suda bişirilmiş qaraciyər, soğanla birlikdə qoyunun içindən çıxan nazik pərdəyə bükülür və tavada bişirilir/, çoz /qurumuş qıyma ət/, şırfıltı/ /şıpıltı/ lobya şorbası/, gizgələ /bunu yalnız qışda bişirirlər, qarğıdalı unundan hazırlanır/, qozluaş, qırü /gürzə formasında olur, bunun bir neçə növü vardır: yumurtanın qırü, həvünün qırü, cincarın qırü, etin qırü, alanın qırü, pendirin qırü, xarxuşun qırü və s., kətə /qutab/»1.

Başqa dialektoloji əsərlərdə olduğu kimi Ş.Kərimovun da namizədlik dissertasiyasında tarixi Azərbaycan ərazisinin Göycə və Çənbərək bölgələrində işlənən /indiki Ermənistan/ xörək və yemək adlarına, çirək adlarına yer ayrılmışdır. Bir cəhəti də deyək ki, dialektologiyaya aid bütün elmi araşdırmalarda ancaq bu sözlərin siyahısı göstərilir, təsnifat, bölgü aparmaq məqsə­də­uyğun olmamışdır.

Ş.Kərimov aşağıdakı yemək və çörək adlarını göstərir:

Cərqoy /qartop qızartması/, xaşıl, xəngəl, əbbəx şorbası, aş, qoyrma /qızartma/, doyğa/ /döyğa, qayğanaq, ağsolağı, quymax, dələmə, kərtdəməz /bulama/, sulux, koramaz, kəsmə, çümrüx, kavaf, qəysəfə /hər cür meyvə qurusundan hazırlanmış yemək/, hərrə, bozartma /əksər kəndlərdə/, kəsmix, dolma, şor, çiyləmə /pendirli şor/, çığırtma, fətir,yuxa, xamralı, lavaş, fırnı, təndir, cad, kömbə, közdəmə, gilix, qatdama, fəsəli, bişi, kül kömbəsi, nəzix kömbə, sajarası, taftapı.2

Tarixi Azərbaycanın Zəngibasar bölgəsinin /əvvəllər Ulu­xanlı adlanmışdır/ bir kəndində –Aşığı Necilli kəndində /indi Ermənistanın tabeliyindədir və daha Azərbaycan türkləri yaşa­mır/ işlənən yemək adları Azərbaycanın başqa ərazilə­rin­dəkindən demək olar ki, heç fərqlənmir. Müqayisə üçün bunları göstərmək yerinə düşərdi: Ayran aşı, plov, aş, dolma, quymaq, xəşil, xəngəl /ətli xəngəl, ətsiz xəngəl/, əriştə, boxbaş, tərhalva, omac, omac aşı, omaclı halva, müsəmbə plov /badımcanla da bişirilir/, qiyməplov, küftə, qaşıq xəngəli, kabab, toyuq qızartması, çığırtma, şorba /düyü, ət/, kükü, qayqanaq /unla, südlə, göyərti ilə/, hədik, soyutma və s. Diqqət edilərsə, buradakı yemək adları bəzi tələffüz fərqləri nəzərə alınmazsa Azərbaycan ədəbi dilinin lüğət tərkibində olan sözlərdir.

Əlbəttə, bizə etnoqrafik faktların diliçilik tərəfi daha çox lazım olduğundan ayrı-ayrı yemək adlarının üzəri ndə dayanırıq. Öz­lüyündə maraqlı faktdır ki, Azərbaycan dilindəki yemək adları, əsa­sən, fellərdən əməl gələn feli isimlərdir.Yaranma tarixi baxı­mından bu sözlər dilin daha qədim çağlarına gedib çatır. Belə sözlər içərisində təbii halında olan ağartı adlarına /qatıq, süzmə, dələmə, qaymaq, axtarma, atılama/ və s. eləcə də müxtəlif ərzaq­lardan, qida məhsullarından hazırlanmış yemək adlarını bildirən məfhumlara /aş, bozbaş, bozartma, bozlamac, buğlama, bulama, qızartma, qovurma, qovurğa, qovut, daşma, dolma, döşəmə, yayma, yarma, soyutma, çığırtma, şişlik və s./ da rast gəlirik.Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrində xalqımızın qədim məişətində istifadə olunmuş / indinin özündə də həmin yeməklərin çoxusu bişirilir/ xörək adlarına bol-bol rast gəlirik: «Kabab, döymə, qovurma, çığırtma, soyutma, sac içi, pamidor dolması, süddüsıyıq, taskababı, təngab, tərək, firni, fisincan, cudu, bozbaş, katlet, qəlyə, küftə, dolma, lüləkabab, şişkabab, yarpaq dolması, kələm dolması, badımcan dolması, badımcan çığırtması, qızartma, basdırma, qayqanaq, kəlləpaça, qaynatma, düşbərə, xingal, , südlü , südlü plov, döşəmə plov, çığırtmaaş, maşdı , ərişdəli , müsəmma, bağırsaq qovurması, mərciməkli , boranılı , əvəlikli , kişmişli , cücəli , ərikli , xurmalı , yarmaaşı, kiklikli , daşma, şorba, əvəlikli şorba, qırxbuğumlu , ayranlı , şüyüdlü , xəmiraşı, doağa, xəşil, şamkababı, quymaq, halva, qay­sava, əriştə aşı, horra, kəiə, omac, əyirdək, samur, yarma, hədik, döşəmə, gürzə, lobyaçilov, mərciçilov, paldava, qovut, qovutlu xəşil, bulama, qındı, qıy­ma­kükü, həlimaşı, büryan, tavakababı, şilə, şilə­bürünc, ayrançilov, səbzəqovurma, balıqplov, küküplov, nəm­ri­plov, badımcanplov, əriştəplov, qiyməplov, döşəməplov, bozdöşəmə, turş­mürğ, narlı­, lovyaçilov, sirkəplov, şeştərəngli , qabaqlı və s. 1

Əlbəttə, bu uzun-uzadı siyahını «Azərbaycan folkloru anto­logiyası»ndan /I kitab/ götürmüşük. Bir cəhəti də qeyd edək ki, burada qruplaşdırılma aparılmamış, ən qədim, ən tez-tez bişirilən milli yeməklər fərqləndirilməmiş, son yüz ildə və hətta son on illiklərdə dilimizin lüğət tərkibinə keçmiş yemək adları daverilmişdir.

Burada qovurma, çığırtma, soyutma, tərək, bozbaş, küftə, dolma, qızartma, basdırma, qayğanaq, xingal, aş, plov, daşma, şorba, dovğa, xəşil, quymaq, halva, qaysava, omac, hədik, qovut kimi neçə əsrlərdən bəri məişətimizdə mühüm yer tutmuş yemək adları olduğu kimi, son dövrlərdə işlədilən pomidor dolması, kələm dolması, katlet və s. sözlər də verilmişdir. Burada gətirilən nümunələrdə «kabab»ın 6 növünün, aşın 23 növünün, plovun 10 növünün ümumiyyətlə plovun növləri olduqca çoxdur/, dolmanın 4 növünün və çilovun 4 növünün adına və b. yeməklərin adlarına təsasdüf edirik.

Azərbaycan milli mətbəxinə daxil olan yemək adlarına mənşəcə nəzər salsaq burada əksər sözlərin xalis türk mənşəli olmasını görərəik: plov, kükü, piti, bozbaş, küftə- bozbaş, sıyıq, düşbərə, kəlləpaça, dovğa, balva, umac, gürzə, əzmə, qiymə, qutab, quymaq, xəşil, sücuq, qoğal, ovma, fəsəli, axtarma, basdırma, bozartma, buğlama, bulama/ /bulamac, qızartma, qovurma, daşma, /düyü aşı/, dələmə, dişləmə/ çay/, dolma, döymə /kabab/, döşəmə /aş/, yayma /südlü sıyıq/, yarma /aş, çilov/, soyutma, közdəmə /kömbə –Ş.Kərimovdan/, süzmə, portdəmə, tıxma, çığırtma, atılama, qatıq, qurut, qaymaq, kəsmik, ayran, şor, kərəməz və s.

Biz burada bütün yemək adlarının siyahısını vermək fikrində deyilik. Bu adlardan da görünür ki, milli mətbəximizdə tərkib öz sözlərimizin xeyrinədir. Biz daha çox yemək adlarından bəhs edəcəyik ki, onların milli mənsubluğu şübhə altına alınır.

Habelə mürəkkəb sözlərdən ibarət olan milli yemək adla­rımız da göstərir ki, Azərbaycan kulinariyasmında türk leksikası böyük üstünlük təşkil edir: ayranaşı, qatınaşı, döşəməaş, əriştə aşı, yarmaaş, xəmiraşı, çobanaşı, həlimaşı, səbziqovurma, tur­şuqovurma, basdırmakabab, döyməkabab, lüləkabab, tava­kA­bab, tikəkabab, toyuqkababı, cücəkababı, qiyməplov, qovur­maplov, daşmaplov, döşəməplov, parça-döşəməplov, südlüplov, toyuqplov, çığırtmaplov, cücəplov, şiləplov, şüyüdlüplov, qaşıq­xəngəli, qovurmaxəngəl və s.

Azərbaycan milli yeməklərinin adlarını mənşəcə, rekional­lokal baxımdan qruplaşdırıb aşağıdakı bölgülərə ayırırıq:

I.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə