AZƏrbaycan elmlər akademiyasi I. NƏSİMİ adina diLÇİLİK İnstitutu
Yüklə 3.43 Mb.
səhifə3/19
tarix22.02.2016
ölçüsü3.43 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

C.R.Əmirovanın «Azərbaycanın etnoqrafik toponimləri» adlı namizədlik dissertasiyamında haqlı olaraq göstərilir ki, Azərbaycan toponimikasının fondunun yaranmasında xalqı­mızın etnik tarixinin və etnoqrafiyasının, xüsusən də maddi və mənəvi mədəniyyətimizin realiyalarının / əkinçilik mədəniy­yə­ti­nin, maldarlığın, peşə və sənətkarlığın, mifoloji və dini dünya görüşün/ təsiri ayrıca bir araşdırmaya mövzu olmuş 2 və müəllif bu problemin toponimik tədqiqatlar içərisində aktuallığını nəzərə alıb onun həllinə girişmişdir.

Etnoqrafik leksikanın ən qədim laylarından və zəngin leksik qruplarından biri də geyim adlarıdır. Təsadüfi deyil ki, maddi mədəniyyətin başqa sahələri ilə müqayisədə geyim yalnız xalqı­mızın mənəvi həyatını deyil, həmçinin onun tarixini, həyat tərzini, estetik, etik görüşlərini, etnik və sosial fərqləri əks etdirmək qüdrətində olduğuna görə dilçilik tədqiqatına da cəlb olunmuşdur.3 Məişət leksikasının bir qolunu təşkil edən geyim adları B.R.Məmmədovanın namizədlik dissertasiyasında mo­noq­rafik yolla tədqiq olunmuşdur. Müəllif bu mövzunun araş­dırılması üçün təbii olaraq, Azərbaycan və ümumtürk abi­də­lərinə, ana dilimizdəki bədii ədəbiyyat nümunələrinə, etnoqrafik mənbələrə, Azərbaycan və türk dillərinin mzahlı, etimoloji və ieidilli lüğətlərindən götürülmüş faktik material­lardan istifadə etmişdir. Mahiyyət etibarilə etnoqrafik lek­sikanın daha dərin­dən öyrənilməsinə xidmət edən bu diisertasiya işi diaxron və sinxron plandp yazılmışdır.

Azərbaycan dilinin tarixi leksikologiyası1, dialekt və şivə materialları əsasında leksikanın tədqiqi2, eləcə də ayrı-ayrı terminoloji sahələr3 üzrə doktorluq, namizədlik dissertasiyaları yazılmışdır.


I F Ə S İ L
ETNOQRAFİK LEKSİKANIN SAHƏLƏRİ
Etnoqrafik leksikanın bütövlükdə müasir tədqiqatlar içə­ri­sində hələ də tamam-kamal öyrənilməməsi, təsnif edilməməsi də dilçilik elmimizdəki kəsirlərdən biridir. Azərbaycan dilinin tarixi leksikologiyasını, ümumiyyətlə dilin leksik qatlarını öyrənmək üçün onomastik vahidləri, canlı danışıq sözlərini və zərbi-məsəlləri araşdırmaq da böyük fayda verir. Təsadüfi deyildir ki, «Azərbaycan dilinin tarixi leksikologiyasını, hətta morfo­logiya­sını və fonetikasını öyrənmək üçün şəxs adları mötəbər mən­bə­lərdən biridir. İnanc, Qutluq, Sunqur, Humay, İlteqin, Eltəbər, Alp, Tuğan, Çolpan, Barsbəy, Uruz kimi adlar, həmçinin, bars, bəri, çav, bərk və digər sözlər müasir Azərbaycan dili üçün arxaizmdir. Çünki bunlar Azərbaycan xalqının tarixi etnoq­ra­fiyası ilə, siyasi və ictimai həyatı ilə bağlı sözlərdir»1.

Bəllidir ki, xalq danışıq sözləri, məişət sözləri və zərbi-mə­səlləri müxtəlif sahələri əhatə edir. Ümumxalq sözləri ara­sında etnoqrafik leksika mərkəzi mövqe tutur. Bu sözləritn mənşəyini açmaq, onların işlənmə yerini göstərmək ümumilikdə dilin lüğət tərkibini, onun inkişafını izləməkdə böfük əhəmiyyətə malikdir. Dildəki qohumluq terminlərinin də etnoqrafik leksikada müəy­yən payı vardır. Təsadüfi deyil ki, « Azərbaycan dilinin əsas lüğət fondunun ən qədim qatlarından birini təmsil edən qohumluq terminləridir. Bu terminlər qohumluq münasibətləri qədər qədimdir. Qohumluq terminlərinin tarixi inkişafını izlə­mək qohkmlkq münasibətlərinin tarixi inkişafını izləmək deməkdir. Bu. Tarixi leksikologiya baxımından maraqlı olduğu kimi, tarixi etnoqrafiya üçün də qiymətli material verir»2.

Etnoqrafik leksi kanın tarixən müəyyən dəyişikliyə uğra­ması, ictimai məzmun qazanması müəyyən ictimai-siyasi şəraitlə bağlı baş verir, bu sözləri bütövlükdə lüğət tərkibi haqqında da söyləyə bilərik. N.M.Xudiyev Azərbaycan ədəbi dilinin Sovet dövrünü tədqiq edərkən belə bir qənaətə gəlir: « Sovet dövründə cəmiyyət həyatının yeni əsaslar üzərinə qaldırılması ictimai münasibətlərin psixoloji xarakterini kökündən dəyişir və buna uyğun olaraq sözün ictima üslublaşma imkanları da dəyişir. Məsələn, ağsaqqal, başçı, xanım, sərvət, var-dövlət qəbilindən olan yüzlərlə söz yeni ictimai-siyasi, mədəni etik təfəkkürün ixtiyarına keçir.

Ümumiyyətlə, hər hansı ictima-siyasi şərait lüğət tərkibinə-leksik normaya adətən birbaşa deyil, məhsulu olan mənəvi-mədəni mühit vasitəsilə daha ardıcıl, daha davamlı şəkildə təsir göstərir; çünki ictimai-siyasi şəraitin özü həmin mənəvi-mədəni mühitdə dərk olunur, dəyərləndirilir, təsdiq, yaxud inkar edilir. Sözü leksik vahidi normativaləşdirən, ədəbi səviyyəyə qaldıran da həmin mədəni-mənəvi mühitdir»1

Son illər türkologiyada etimoloji araşdırmalara maraq kəs­kin şəkildə artmışdır. Təbiidir ki, bu, müqayisəli-tarixi tür­ko­logiyanın şəksiz inkişafı, çoxsaylı müxtəlif tipli leksikoqrafik lüğət-məlumat kitablarının nəşri, türk xalqlarının etnoqrafiyası və arxeologiyasına aid əsərlərin geniş vüsət alması və bunun nəticəsində bu xalqların tarixinin və etnogenezinin ayrı-ayrı mərhələlərinə diqqətin artması kimi bir çox səbəblərlə bağlıdır.

Bir də bizə belə gəlir ki, «etimoloji canlanma»nın səbəb­lərindən biri də müqayisəli-tarixi dilçiliyin vəziyyəti ilə bağlı, xüsusən də fonetika ilə bağlıdır. Bir çox fərziyyələr zəngin leksik materiallar əsasında qlobal araşdırmaya möhtacdır. Bu, təzadsız nəzəriyyənin yaranması və yeni fərziyyələrin irəli sürülməsi üçün zəruridir.1

Belə bir həqiqəti unutmamaq gərəkdir ki, …sözlərin etimo­logiyasını öyrənmək, dilin tarixini öyrənməyə. Dilin tarixini öyrənmək isə xalqın tarixinin öyrənilməsinə xidmət edir».2

Xalqların bir-biri ilə müxtəlif əlaqələri və birgə yaşayışı zamanı daha çox məişət, iqtisadiyyat cəhətdən ünsiyyət yaranır. Azərbaycan xalqı öz inkişafı tarixi boyu qohum olan, eləcə də qohum olmayan qonşu xalqlar və etnik qruplar ilə yaxın ünsiyyətdə, siyasi. İqtisadi, məişət və mədəni-ədəbi əlaqələrdə olmuş və bu ünsiyyət və əlaqələrin nəticəsində ana dilimizdən həmin xalqların dillərinə təsərrüfat, məşğuliyyət, peşə-sənət və s. bağlı bir çox söz və terminlər keçmişdir. Mərhum şərqşünas alim H.Zərinəzadə fars dilində işlənən «boşqab», «colaq», «qay­maq», «döşək», «kəklikotu», «bölük», «ocaq», «qayçı» və b. türk­mənşəli sözləri göstərmişdir.3 «Azərbaycan dilində işlənən ərəb və fars sözlsrinin qısa lüğəti»ndə ərəb dilində isə «boğaz», «ocaq», «qazma» və b. sözlər müşahidə olunur.4 V.A.Qord­levski « K voprosu o vliənie tureükoqo əzıka na arabskiy» adlı məqaləsində ərəb dilində işlənən 267 türk sözünün siyahısını vermişdir /məs.: alay, yüzbaşı, ordu, kazarma, qışlaq, süngü, fişəng, onbaşı, bayraq, tətək, bölük, tabur, minbaşı və s./5 V.A.Qordlevskinin gətirdiyi sözlər içərisində həmçinin məişət, ticarət, geyim, yemək və s. ilə bağlı olan leksik vahidlər çoxdur.

A.Zahidinin «Müasir ərəb dilində türkmənşəli sözlər» əsərində göstərilir ki, Təbəri, İbn Hövqəl, İbn əl-Əsir, İbn Bəttutənin əsərlərində, Kiçik Asiya səlcuqilərinin əlyazmasında «uluq» /böyük ulu/, «kupluq /xoşbəxt/, «toqrultəkin»/ knyaz, sokol/ «alp» /bahadır, cəngavər/, «cabuqa» /ağa/, «xaqan», «cətir», «çadır», «xatun» /qadın/, «xanum» /xanım/, «ağa», «bəg» /bəy/ və b. türkmənşəli sözlərə rast gəlmək olar.1

Əsərdə daha sonra oxuyuruq: «Məişətdə işlənən bir çox sözlər də türk dilindən ərəb dilinə keçmiş və onların çoxu hazırda ərəb dili və dialektlərində işlənməkdədir. Onlara «kürək» , «torba», «tozluq» , «yataq» , «boya» , «yaşmaq», «badya», «axur», «çəpiş», «qondara» /ayaqqabı/, «araba», «boyunbağı», «damğa», «bağ» //»buket», «çuval», «başlıq», «əkinçi», «qab», «kəsim» // biçim», «kürk», «yaxa», «tas», «maşa» sözlərini misal göstərmək olar».2

Rus ədəbi dilində və eləcə də onun dialektlərində müxtəlif dövrdərdə ticarət, iqtisadi, təsərrüfat, hərbi, siyasi məişət. Mədəni əlaqələr nəticəsində türk mənşəli, habelə Azərbaycan dilinə məxsus bir çox etnoqrafik sözlər, məişət sözləri və başqa terminlər geniş işlənir.

Rus dilinin etimoloji, izahlı lüğətlərində belə sözlər əks olunmuşdur. Nümunə üçün aşağıdakı türk mənşəli və türk dilləri vasitəsilə keçən sözlərə və birləşmələrə nəzər salaq: almaz, altın, artel, alıça, arşin, arba, arkan, anqorskaya şerst, armyak, başlıq, başmaq, baxroma /mahrama/, beşmet /bişmət/, biser, bazar, burda, burdök /borduk/, baklajan, balık, badğə /taz; braqa /peraça- cecə, puçal/, balda /balta, baldak/, epança /yapunca/, ermolka /yağmurluq, yağmur/, izöm, izumrud /zümrüd/, karakul, kaftan /kəftan/, kazna, kaznaçey, kavun, kamsa /xamsı-xəmsə balığı/, kolbasa /kulbastı/, kosxalva/ kozxalva, qoz halvası/, kumıs / kumız, kummakkummak- qarışdırmaq/, kurlök /kudruk/, lapşa /lakşa/, kavardak /kavurduk/, kalança / kala-n-ça/, kayma, kizək, təzək/, kinjal/ kındjal/, kirpiç, kiset /kisa-kisa/, kiseə, kolpak / kalpak/, kolçan /ox qabı/, korçaqa /kofçak-tuluq/, kazan /qazan/, kapkan /tələ/, klobuk /kalpak/, kaurıy /kovur, qonur/, kobzar, koşma, kulak, kumaç /qumaş/, kuşak /qurşaq/, kurenğ /kürən/, koçevatğ, koçevnik /köç/, kupak, labaz /lapas/,lapşa /lakşa/, najdak, nabat, tıxma, xinqal, xalva, kəta, şaşlık və s.1

XVII-XVIII əsr Gürcüstanın görkəmli yazıçısı, leksikoqraf və siyasi xadim SulxanSaba Orbelianinin «Kartuli leksikoni» /gürcü lüğəti/ əsərinin- gürcü dilinin birinci izahlı lüğətinin həm gürcü leksikoqrafiyasının tarixi və müasir vəziyyəti üçün, həm də tərcümə lüğəti kimi əhəmiyyəti, xidməti böyükdür. Gürcü tədqiqatçısı S.A.Abuladzenin bu mövzuya həsr edilmiş nami­zəd­lik dissertasiyasında məqsəd lüğətdəki bütün türkdilli materialın öyrənilməsi olduğundan burada hərbi işlə bağlı terminlər, siyasi-inzibati vəzifə adları, dövrünün gündəlik məişət əşyalarının /geyim, yemək, qab-qacaq, silah adları/ adları nəzərdən keçi­rilmişdir. Tədqiqatda şilaplov /şiləplov, plov, siryasırğa, xali- xalça, halqaüzük, buxar-ı buxarı, kamar-i kəmər, top-i /top/-silah, golauzigolayuz- rəhbər, alaçiq- alaçıq, dugun-i- dügüntoy, doşak-idöşak- döşək və b. einoqrafik sözlərin izahına geniş yer verilmişdir.2 S.A.Abuladze gürcü dilinə keçmiş türkmənhəli alınmalardan bəhs edərək yazır: «tarixi şərtləri Gürcüstanın coğrafi mövqeyini nəzərə alıb etiraf etmək lazımdır ki, gürcü dilindəki türkdilli alınmalar üçün mənbə rolunu, əsasən, Azərbaycan türk dilləri oynamışdır. O cəhəti nəzərdən qaçırmaq olmaz ki, gürcülər hələ ilk əsrlərdə Xəzər qıpçaq tayfaları ilə çox yaxın ünsiyyət saxlamışlar».1

Türk xalqlarının hərbi, iqtisadi, məişət sahələrində üstünlüyü faktı özü də göstərir ki, türklər göstərilən ərazidə sayca çox olduqlarından bunun təsiri gürcü dilinə keçmiş türk alın­ma­la­rından da aydın görünür. S.Abuladzenin bu fikrini də xatır­latmaq yerinə düşərdi O yazır: «Lüğətdəki izah olunan türk mənşəli sözlər gürcü dilində ədəbi dil kitab dili yollu ilə deyil, bilavasitə əlaqələr /təmas/ nəticəsində şifahi dil /danışıq dili/ vasitəsilə mənimsənilmişdir».2 Özlüyündə maraqlı faktdır ki, hələ vaxtilə L.A.Bulaxovski də türkizmləri rus dilinə şifahi dil, canlı danışıq vasitəsilə keçən əcnəbi sözlər qəbilindən hesab etmişdir.3

Görkəmli türkoloq S.S.Cikiya göstərir ki, Azərbaycan dilinin gürcü dilinə səmərəli təsiri nəticəsində gürcü dilinin lüğət tərkibi nəzərə çarpacaq dərəcədə zənginləşmişdir. S.S.Cikiyanın ­munə gətirdiyi sözləin sırasında etnoqrafizmlər /xüsusən də yemək adları/ kizartma, tolma, buqlama, kaurma, bozbaşi/ üstünlük təşkil edir: «toxli» /toğlu/, «şişaqi» /şişək/, «çepiçi» /çəpiş/, «doli» /döl/, «koçi» /qoç/, «ialaqi» /yaylaq/, «buğa». «doşi» /azərb. döş bulağı/, «xartuta» /xartut/, 2tolma» /dolma/, «kizartma» /qızartma/, «buqlama» /buğlama/, «kaurma» /qovurma/, «bozbaşi» /bozbaş/ və s. gürcü dilinin 2çekva», çokeba», «koçva» felləri Azərbaycan dilinin çəkmək, köçmək sözlərinin fonetik cəhətdən dəyişilmiş formalarıdır».4

Azərbaycan dilinin ləzgi dilinə leksik təsirinə, ümumən Azərbaycan və ləzgi dilləri arasındakı əlaqələrə aid faktlara da ötəri olsa nəzər salmaq yerinə düşərdi. Ə.B.Qubadovun «Azər­baycan və ləzgi dillərinin leksik əlaqələri /Quba rayon şivələri materialları əsasında/» adlı namizədlik dissertasiyasında bir çox Azərbaycan mənşəli sözlər göstərilmişdir. Həmin sözlər içə­risində etnoqrafik leksikanı təmsil edən xeyli məişət, peşə-sənət söz və terminləri diqqəti cəlb edir. Məsələn, Ə.B.Qubadovun tədqiqatında Azərbaycan dilində olan ağartı adları / «axtarma»- pendirin bir növü, «bulama», «tmax»- qaymaq, «deleme»- dələmə/, ev əşyalarının adları / «yasdux»- yastıq, «xaliçe»- xalça, qimekeş- qiyməkeş/, tikili və onun hissələrinin adları / «çardax»- çardaq, «qazma», «kerpiç»- kərpiç»- kərpiç, «dam»/. Peşə-sənət adları / «demirçi»- dəmirçi, «zuğrneçi»- zurnaçı, «aşbaz-aşpaz», qiymətli metal adları/ qızıl –qızıl, «qurquşun» - qurğuşun, «gümüş», «mis»/, musiqi alətlərinin adları / «zurne»- zurna, «tor», «daft»- dəf/ verilmişdir».1Müəllif daha sonra Azərbaycan dilinə məxsus xəstəlik adla­rını bildirən sözləri / «zükem»- zəkəm, «qizdirmə» - malyariya mənasında, «sitelcam»- soyuqdəymə/, yemək adlarını /qiqanax- qayqanaq, «quvurma»- qovurma, «dulma»- dolma/, şirniyyat adlarını / «qənt- qənd, «mirabba»- mürəbbə, «tişab»- doşab/, geyim adlarınısirğə»- sırğa, «partal- paltap, «yaylux»- yaylaq, «başmaq»- başmaşda/ da tədqiqata cəlb etmişdir.2 Ə.B.Qubadov müasir Azərbaycan ədəbi dilinin lüğət tərkibi ilə müqayisədə daha çox qədim və ya köhnə formasını qoruyub saxlayan bəzi sözləri ləzgi dilində müşahidə etmişdir. İeb /müqayisə et: azərb, ip/, qajğan /müqayisə et: qazan/.3

Azərbaycan etnoqrafiyası bütöv halında monoqrafik yolla elmi şəkildə öyrənilənə qədər onun ayrı-ayrı sahələri tədqiqata cəlb olunmuşdur. Yəni «Azərbaycan etnoqrafiyası» üçcildliyinin yaradılmasına qədər /hələlik bu əsərin yalnız I cildi çap olun­muşdur – 1988/ etnoqrafiyamızın əkinçilik mədəniyyəti, maddi mədəniyyəti /daha çox bölgələr üzrə/, çörəkbişirmə sənəti, şərbaflıq, maldarlıq /qoyunçuluq/, atçılıq, arıçılıq, kənd təsər­rüfatı, sənaye, suvarma, çəltikçilik, üzümçülük, təsərrüfat məişəti, ipəkçilik və b. sahələr üzrə araşdırmalar aparılmışdır. Xüsusən M.Q.Vəliyev /Baharlı/, Q.T.Qaraqaşlı, Ə.S.Sum­bat­zadə, M.Ə.İsmayılov, T.Ə.Bünyadov, İ.H.Nərimanov, İ.A.Ba­bayev, X.D.Xəlilov, M.N.Nəsirli, H.A.Quliyev, C.Ə.Xəlilov, Q.C. Cavadov, H.A.Həvilov, Q.Ə.Qeybullayev, Ş.A.Quliyev, A.N.Mustafayev, Ə.Ə.İzmayılova və b.-nın etnoqrafiya sahə­sindəki qiymətli tədqiqatları Azərbaycan etnoqrafiya elminin yaranmasmı və inkişafında mühüm rol oynamışdır. «Azər­bay­can etnoqrafiyası» əsərinin I cildi isə bu sahədə ümumi­ləş­dirilmiş sistemli etnoqrafik fikrimizin ilk monoqrafiyasıdır. Təbiidir ki, etnoqrafiya sahəsində mükəmməl bir əsərin mey­danda olmaması bu günə qədər onun sahələrinin təsnifatını da çətinləşdirmişdir. «Azərbaycan etnoqrafiyası» monoq­rafiya­sın­da etnoqrafiyamız əkinçilik mədəniyyəti /taxılçılıq, çəltikçilik, bostançılıq və tərəvəzçilik, suvarma/, bağçılıq və üzümçülük, ipəkçilik, maldarlıq təsərrüfatı / maldarlıq, qoyunçuluq, qara­mal, atçılıq, dəvəçilik/, ovçuluq, balıqçılıq və arıçılıq, sənətkarlıq /daşişləmə, dulusçuluq, ağacişləmə, metalişləmə, misgərlik, dimirçilik, zərgərlik, dəriçilik, toxuculuq və tikmə sənəti/ kimi sahələrə bölünərək təhlil edilmişdir.1 Bir həqiqəti də nəzərə almalıyıq ki, bu bölgüdəki etnoqrafiya sahələri Azərbaycan etnoqrafiyasını tam əks etdirmir. Məsələn, mənəvi mədə­niy­yətimizin sahələri, ailə və məişət, xalq təbabəti və s. burada verilməmişdir. Yəqin ki, bu kitabın sonrakı cildlərində etnoq­ra­fi­yamızın sahələri bütünlüklə əhatə ediləcəkdir. H.A.Həvilovun «Azərbaycan etnoqrafiyası» /oçerklər/ monoqrafiyasında da etnoqrafiyanın sahələri üzrə bölgü aparılmışdır.1 Müəllif kitabında kənd təsərrüfatı, ev peşəsi və sənətkarlıq, yaşayış məskənləri və evləri, xalq geyimləri, yeməklər və içkilər, yollar və xalq nəqli yyat vasitələri, ailə və ailə məişəti, mənəvi mədəniyyət kimi başlıqlarla etnoqrafiyamızın tarixinə /1920-ci ilə qədər/ nəzər salmışdır. Göründüyü kimi, müəllif mənəvi mədəniyyət bölməsini versə də mədəniyyət /buraya daxil olan sahələri sadalayır/ başlığını göstərməmişdir. Lakin o, kitabın IX fəslində- mənəvi mədəniyyət bölməsində bu məsələyə toxunaraq yazır: «Maddi mədəniyyət elementlərinə …əmək alətləri, silahlar, nəqliyyat və yükdaşıma vasitələri, yaşayış məskənləri, evləri və təsərrüfat titkintiləri, yeməklər və içkilər, geyimlər və bəzəklər, qab-qacaqlar və digər ev avadanlıqları daxildir».2

Azərbaycan etnoqrafiyasının sahələrinin zənginliyi və özü­nəməxsusluğu Azərbaycan etnoqrafik leksikasını da rəngarəng, çoxşaxəli tematik qruplara ayırmağa əsas verir. Azərbaycan dilinin etnoqrafik leksikasının bütün sahələrini bir dissertasiya işində əhatə etmək imkan xaricindədir. Biz bu tmdqiqatda maddi mədəniyyətimizin yemək, geyim, ev-məişət əşyalarının adlarını, bəzi peşə-sənət sahələrinə aid leksikanın /çörəkbişirmə, dəriçilik-papaqçılıq, toxuculuq, zərgərlik, xalq t əbabəti/, mənəvi mədəniyyət leksikasının bəzi sahələrini /mərasim leksikası- toy,y yas, sünnət mərasimi, bayramlarla və başqa adət-ənənələrlə bağlı sözləri, oyun adları, mifoloji leksika/ araşdırmağı qar­şımıza məqsəd qoymuşuq.
Yemək adları
Azərbaycan xalqının maddi mədəniyyətinin zənginliyini gömtərən sahələrdən biri də yeməklərdir. «Yeməklər, bəlli olduğu kimi, maddi mədəniyyətin ən ümdə elementlərindən biridir. Çox vaxt yeməklərin tərkibinə, hazırlanma və istifadə olunması üsullarına əsasən tədqiq olunan xalqın keçmiş həyatının tarixi sənədlərdə lazımi qədər işıqlandırılmamış bir sıra mühüm məsələlərini, məsələn, təsərrüfat məşğuliyyətinin səciyyəsini, məhsuldar qüvvələrin inkişaf səviyyəsini, hətta xalqın mənşəyi məsələsini aydınlaşdırmaq olur».1 Doğrudan da xalqın qədim tarixli məşğuliyyət və fəaliyyət sahələri ilə, o cümlədən də maldarlıq, qoyunçuluq, əkinçilik, ovçuluq və balıqçılıq kimi sahələri ilə əlaqədar onun kulinariya mədəniyyəti barədə çoc söz demək olar.

Maraqlıdır ki, XV əsr italyan səyyahı Ambrocco Kontari­ninin səyəhətnaməsində Ağyoqunlu hökmdarı Uzun Həsənin sarayında bişirilən yeməklər barədə səciyyəvi mülahizələr verilir. O. 1474-cü ilin dekabrın 14-dən 1475-ci il martın 21-dək Qum şəhərində qalmışdır. Amborocco Kontarini yazır ki, həmin müddət ərzində biz yerli adətə görə, «dəfələrlə Uzun Həsənin yanına dəvət olunduq. Bəzən biz onunla birlikdə nahar edirdik. Bu zaman bizi onun alaçığına buraxırdılar: Bəzən də qapının ağzında gözləyir və çox vaxt onunla kəlmə də kəsmədən qayıdırdıq. Bir yerdə olduqda o, bizdən ölkəmiz haqqında məlumat alır, çox hallarda olduqca qəribə suallar verirdi. Onu da deyim ki, Uzun Həsənin alaçığının girəcəyi artıq şərafətli yerdir. Hər gün onun yaxınlığına çoxlu görkəmli adamlar toplanır…Burada dörd yüzə qədər və ondan çox adam nahar edir. Onlara mis camlarda az miqdarda ət qatılmış saraqin darısı və ya başqa hər hansı bir darı verirlər. Bunu onlar çox böyük həvəslə yeyirlər.

Hökmdarın özünə və onunla bir süfrədə nahar edənlərə isə çox və olduqca yaxşı hazırlanmış xörəklər verirlər. Uzun Həsən çox yeyir, fasiləsiz şərab içir və öz müsahiblərini ələ salmağı sevir».1 Y.Mahmudov A.Kontarinin «saraçin darısı və ya başqa hər hansı bir darı» adlandırdığı düyüdür. Ağqoyunluların « çox böyük həvəslə yediyi» isə plovdur.2

Antoni Çenkinsonun 1561-1563-cü illərdə Səfəvm sarayının səyahət zamanı verdiyi məlumatlar Azərbaycanın XVI əsr tari­xini öyrənmək üçün çox qiymətlidir.3 Cenkinson 1562-ci il av­qustun 18-də Şamaxıya gəldi. Səyyahı Şirvan Hakimi Abdulla xan Ustaclı qəbul edərkən süfrəyə 290 cür görək, müxtəlif yeməklər və meyvə çıxarılmış və bu məlumat ingilis dip­lo­matının səyahətnaməsində qeyd olunmuşdur. «Bu olduqca gö­zəl kral şəhərinqdə mənim üçün yer ayrıldı…Ertəsi gün, ayın 19-da mənə əmr olundu ki, kralın yanına gedim. Kralın adı Abdulla xan idi. Onun iqamətgahı şəhərdən 20 mil aralıda uca dağlarda idi… Avqustun 20-də mən onun yanına çatdım. O, məni gülərüzlə qarşıladı, əlini öpdüm. O, məni nahara dəvət edib, özü də yaxınlığında oturmağı əmr etdi. Kral ipək və zərli sapla bəzək vurulmuş zəngin alaçıqda oturmuşdu. Alaçıq təpənin döşündə çox gözəl görünürdü…Alaçığın qabağında əla bir bulaq vardı. Həmin bulaqdan kral və onun əyanları su içirdilər… Alaçığın içinə başdan-başa zəngin, bəzəkli xalçalar döşənmişdi. Onun alğına isə gümüşdən və qızıldan bəzək vurulmuş kvadratşəkilli xalça salınmış, ystynə də ona layiq iki yastıq qoyulmuşdu. Kral və onun yaxın adamları çadırda bardaş qurub oturmuşdular. Lakin mənə belə oturmaq çətin olduğunu görcək, əlahəzrət stul verilməsini əmr etdi və nahar vaxtı çatanda yerdə süfrələr açıldı və müxtəlif cür xörəklər, «xörəklər növlərinə görə cərgə ilə düzülmüşdü. Mənim, hesabıma görə süfrədə 140 cür görək vardı. Bu xörəklər yeyildikdən sonra qabları süfrə ilə birlikdə yığışdırıb təzə süfrələr saldılar. Əortaya 150 növ dövrə meyvə və başqa ziyafət yeməkləri gətirildi. Bələ ki, iki dəfədə 290 cür yemək verildi».1

Azərbaycan xalqının maddi və mənəvi mədəniyyəti, mətşəti, həyat tərzi və s. bütün dövrlərdə Şərqin, eləcə də Qərbin bir çox alimlərinin, səyyahlarının, diplomatlarının, sənətkarlarının nəzər-diqqətini cəlb eləmiş, maraqlı, orijinal, çox hallarda obyektiv mülahizələr söyləmiş, səyahətnamələrin, kitabların mövzusu olmuşdur. Bu ənənə çağdaş dövrümüzdə də davam etdirilir. Dünyanın bir çox tarixçiləri, etnoqrafları indi də xal­qımızın milli mədəniyyətinə maraq göstərirlər». Sevindirici haldır ki, Azərbaycan xalqının tarixi, mədəniyyəti, müasir həyat tərzi Amerika Birləşmiş Ştatlarının elmi dairələrini maraq­lan­dırmağa başlamışdır.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə