AZƏrbaycan elmlər akademiyasi I. NƏSİMİ adina diLÇİLİK İnstitutu
Yüklə 3.43 Mb.
səhifə2/19
tarix22.02.2016
ölçüsü3.43 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

N.A. Baskakov «Gtnoqrafiçeskaə leksika i termi­no­loqiə v naüionalğno-russkix slovarəx / na materiale törskix əzıkov/» adlı qiymətli bir əsərində etnoqrafik leksikaya və terminologiyaya aid tematik söz qruplarını müəyyənləşdirmiş və aşağıda gös­tər­diyimiz təmnifatı vermişdir. Müəllif yazır: «Etnoqrafik leksika və terminologiyanın milli-rusca lüğətlərdə əksini tapmalı olan əsas sahələri aşağıdakılardır:

a/ sosial münasibətlər sahəsində:

feodal-inzibati və patriarxal-qəbilə titulları, vəzifələri, həm­çinin sosial və silki terminologiya, torpaq güququ müna­si­bətlərilə əlaqədar olan terminlər, vergilər, biyar və b.

b/ maddi mədəniyyət terminləri:

ailə və dini mərasimlər, etiqad və dinlər /şaman, islam, xristian, budda dinlərinə aid və buna bənzər terminologiya/, xalq təbabəti terminləri və s. daha sonra N.A.Baskakov evfe­mis­tik leksikanı və eləcə də tabu sözləri də nəzərdən qaçırmamağı tövsiyə edir: «Evfemizmlər və tabu sözlərin də xüsusi lek­si­koq­rafik tərtib üçün milli-rus, xüsusən yazısı yeni yaranan xalqların lüğətlərinə daxil edilməsi zəruridir».1

Etnoqrafik leksika termini əvəzinə dilçilik ədəbiyyatında «etnoqrafizm» termininin də işlənmsi müşahidə olunur.

Biz özümüz də yeri gəldikcə geniş mənada etnoqrafik leksika terminindən istifadə edirik. Etnoqrafik sözləri dar mənada dialekt sözləri kimi məhdudlaşdırmaq heç cür olmaz, çünki bu leksik vahidlər bütünlüklə xalqla, onun təsərrüfat məşğuliyyəti ilə bağlıdır. Onlar məhz buna görə də həm izahlı lüğətimizə düşür, eləcə də ikidilli lüğətlərə /Azərbaycanca-rusca, rusca-azərbaycanca lüğətlərə/ daxil edilib işlənir. Biz dissertasiya boyu etnoqrafik sözlər və ayrı-ayrılıqda götürülmüş bir etnoqrafik lüğəvi vahidi bildirən termin kimi etnoqrafizm terminini işlədirik.

N.M.Şanski «etnoqrafizm»lər adı ilə yalnız dialekt söz­lə­rin­dən bəhs edir.2 B.R.Məmmədova da N.M.Şanskinin etnoq­ra­fizmlərə yalnız dialekt sözlərini aid etməsi fikri ilə razı­laş­mayaraq aşağıdakı mülahizəni yürüdür: «Köynək, sırğa, papaq, qolbaq, başmaq kimi etnoqrafizmlər çoxdan darsahəli termin dünyasını adlayıb keçmişdir və Azərbaycan dilinin ümum ədəbi leksikasında3 leksik vahidlər hüququnda qəbul olunmuşdur və olduqca geniş bir dairədə işlənir».1 Y.N.Eterley isə etnoq­rafizmlər barədə bu fikirdədir: « Etnoqrafizmlər elə sözlərdir ki, bunlar müəyyən bir xalqın, etnik qrupun yaxud da ərazinin məişəti, maddi və mənəvi mədəniyyətinin xüsusiyyətləri ilə bağlıdır, bu sözlər müasir ədəbi dillərin lüğətlərində, dialektoloji və tarixi lüğətlərdə təqdim olunmalıdır».2

«Son onillikdə etnoqrafik leksikaya maraq hiss olunacaq dərəcədə artsa da, « etnoqrafizm» termininin özü hələ müxtəlif şəkildə şərh olunur».3 B.R.Məmmədova da etnoqrafizm ter­minini Y.N.Eterleyin əsərində göstərildiyi mənada qəbul edir. Göründüyü kimi, N.A.Baskakov, N.M.Şanski, A.A.Yuldaşev, Y.N.Eterley, N.mirzəyev, R.Q.Axmetyanov, B.R.Məmmədova etnoqrafik lek­sika və etnoqrafik terminologiya haqqında müx­təlif müna­sibətlərlə bəhs etmiş, bu mövzuda xüsusi tədqiqatlar da aparmışlar.

Maddi və mənəvi mədəniyyət leksikasının tədqiqinə türk dilləri materialları əsasında yazılmış ciddi apaşdırmalar içəri­sində R.Q.Axmetyanovun əsərlərinin adını çəkə bilərik.4

R.Q.Axmetyanov Orta Volqaboyu xalqlarının – tatar, baş­qırd, çuvaş, mari və udmurdların mənəvi və maddi mədə­niyyətlərini əks etdirən leksik vahidlərin semantik və etimoloji təhlilinə dair qiy­mətli araşdırmalar aparmışdır. Bu araş­dır­maların ayrılıqda Orta Volqaboyu türk xalqlarının dilləri üçün faydalı olmasını qeyd et­məklə yanaşı, onu da göstərməyi özümüzə borc bilirik ki, bu təd­qiqatlar gələcəkdə yaradılacaq /tərtib olunacaq/ türk dillərinin etnolinqvistik lüğətləri üçün də olduqca dəyərli işlərdir. Bəllidir ki, etnik mədəniyyəti ifadə edən sözlərin /leksikanın/ tədqiqi hər bir xalqın mənəvi və maddi mədəniyyət tarizinin, məişətinin, həyat tərzinin, etnogenezinin. Etnik tarixinin, eləcə də ədəbi dilinin tari­xinin daha qədim dövrlərinin öyrənilməsində misilsiz faktlar verir.

R.Q.Axmetyanov da məhz həmin məqsədi izləyərək tatar, başqırd, çuvaş, mari və udmurt dilləri üçün ümumi olan mifo­lo­giyaya, folklora, təqvim və ailə mərasimlərinə. Etika və ES­tetikaya, həmçinin eləcə də şəxsi adlarına aid leksikanın semantik və etimoloji təhlili, öyrənilməsi kimi çox çətin, mürək­kəb, eyni zamanda türk dilləri üçün gərəkli bir problemin həllinə girişmişdir.

A.A.Yuldaşevin, N.A.Baskakovun, F.Q.Axmetyanovun bəhs edilən tədqiqatlarından başqa, ümumiyyətlə, türk dillərinin leksikası sahəsində bir çox dissertasiya, monoqrafiya və başqa elmi tədqiqat əsərləri yazılmışdır.1

Türk dilləri, o cümlədən də Azərbaycan dili müxtəlif dünya dillərinə, xüsusən də Qərbi Avropa dillərinə bir çox müna­si­bətlərlə, tələbatla, zərurətlə bağlı xeyli söz vermişdir. Lakin istər Azərbaycan dilçiliyində, istərsə də dünya dilçiliyində bu mövzu ilə əlaqədar sanballı, ciddi araşdırmalar aparılmasına böyük ehtiyac duyulur. «Odnako vopros o nauçnom analitze lek­si­çes­kix zaimstvovaniy v nemeükom əzıke iz finno-uqorskix, iranskix, kavkazskix, törkskix i druqix vostoçnıx əzıkov ostaetsə otkrıtom, xot udelğnıy ves gtix zaimstvo­vaniy, osobenno törkskix glementov i slov, pronikşix iz razliçnıx vostoçnıx əzıkov çerez törksix əzıki, əvlvötsə dovolğno znaçitelğnım».1

Bu mənada məsələyə yanaşsaq, B.S.Həsənovun alman dilin­də işlənən türk leksik elementlərinin materialları əsasında yazdığı tədqiqat işinin əhəmiyyəti göz qabağında olacaq. Təsadüfi deyil ki, müəllif özü də bu barədə belə yazır: «Nas­toəşaə rabota predstavləet soboy opıt istoriko- linq­vis­ti­çeskoqo issledovaniə nemeüko-törkskix əzıkovıx kontaktov, izuçenie kotorıx mojet sodeystvovatğ reşeniö odnoy iz aktualğnıx i nedostatoçno izuçennıx do six por problem obheqo əzıkoznaniə, istorii i leksikoloqii nemeükoqo əzıka, v çastnosti»2

B.S.Həsənov alman dilində bu gün də geniş işlənən türk mənşəli / o cümlədən elə Azərbaycan mənşəli/ alınmalar sıra­sında türk xalqlarının məişətini, adət-ənənələrini, həyat tərzini bildirən, yemək /ərzaq/ adlarını, təbiət məhsullarını, hazır məmulatları, geyim, oyun adlarını və s. ifadə edən bir çox sözləri tədqiqata cəlb etmişdir: «Bolğşaə koliçestvo törkskix zaimstvovaniy, əvləöşixsə nazvaniəmi prirodnıx produktov

/Berqamotti, Hani, Arkad, Astrachhanit, Karakad, Scherq, Korsak, Saiqa, Tudre, Türkis, buche/ qotovıx izdelii/ /Kaitan, Kalpak, Orqansin, Turban, Kantschu, Schabracke, Jataqan, Juchten, Karbatsche, Kelim, Diwan, Ottoman / produktov pitaniə/ Halwa- halva, Bosa, Bier – pivə, Quark /tvoroq- kəsmik- şor/, Joqhurt – yoğurt, Scherbett- şərbət/, kefir Kumyss, Pekmes,Kaffee, Kaviar, Pilaw- pilav /plov/, Kebab, Schaschluk/ ponətii oboznaçaöşiy bıt, obıçay i obraz jizni törkskix narodov / Aksakal – ağsaqqal İ.M., Aschuge -aşıq İ.M. Aul, Bachschi – baxışı İ.M., İmareth, Yaschmak, Yürüken, Kalum, Karagöz - oyun adı – İ.M. /Kubitke, Kuschlak, Schaman - şaman -İ.M. Sas -saz- İ.M. Kemantscheh, Tschadra, Tscharschaf / i dr. Koli­çestven­no oboqaşaet nemeükiy əzık i obuslovleno, kazalosğ bı, vneşnimi faktorami. Odnako, ne sleduet zabıvatğ, çto nami­naüiə novıx əvleniy tipiçnıy vnutrenniy proüess əzıka, xotə ona tesno svəzana s deystviem vneşnix faktorov, Daje v tom naibolee tipiçnom i besspornom sluçae, koqda slova zaimstvuötsə vmeste s predmetom, priçina leksiçeskoqo novoobrazovaniə kroetsə ne tolğko v izmenenii materialğnıx usloviy jizni obşestva, no i v samoy sisteme əzıka».1

Bizim « Kalte Küche / « Soyuq qəlyanaltılar»/ adlı kulinariya kitabı ilə yaxından tanışlığımız bir çox türkmənşəli yemək, içki /şərbət/ adlarını aşkar etməklə nəticələndi. Belə ki, bu kitabdakı resept göstəricisində «Salami-Brötchen, Tatar-Brötchen, Radies­chenquark, tatar, Tatarensoβe Wiener Art, Tatarensoße, Joghurt und Kasesoβen, Joghurt-Krautersoβe, Joghurt-Meer­ret­tich-Krem, Joghurt-Preiselbeer-Soβe, Joghurt-Seni-Soβe, Quark-Meer­reettich-Soβe, Quarkaip, Currubutter, Schweineb­ratern­rollen türkiçche Art, Nuβ-Tatar, Gepökelte Ascsenbrust mit Essig-öl-Krauter-Soβe, Tatartorte, Lachs Bellevue konserviert mit Tatarensoβe, kimi türk mənşəli qəlyanaltı adlarına təsadüf etdik. /Bunları müəyyənləşdirmək üçün bir o qədər də dərin tədqiqata ehtiyac duyulmur, çünki sözlərin elə mənalarından da onların türkdilli olduğu görünür/»1.

Türksayağı donuz qovurması»- söz birləşməsinin reallığı ilk növbədə təzadlı görünür. Axı, türk xalqlarında donuz əti milli mətbəxə daxil olmamışdır. Burada çox güman ki, /əslində elə tam mənası ilə/ qovurmanın türk xalqları üçün xarakterik olması nəzərə alınaraq donuz ətinin türksayağı qovurulması daha münasib sayılmışdır.

N.K.Dmitriyev türk dillərindən başqa dillərə söz keçilməsi məsələsindən bəhs edərkən aşağıdakı orijinal fikri söyləyir: «türk dilləri öz tipoloji yaxınlığının üstünlüyünə görə adətən özgə dildə söz alan dildə eyni refleksi yaradır, məhz bu səbəbdən də həmin effekt itib gedir».2

Biz B.S.Həsənovun türk mənşəli alınmaların alman dilindəki mövqeyini daha əyani göstərən nomenklaturasına da diqqət yetirməyi lazım bildik: a/ yemək və içki adları /Airan – ayran, Baluk – balık, Dolma – dolma, Yoghurt, Kebab, Kaviar, Kefir, Quark, Racku, Halwa, Scherbett, Pekmes, usw və s./ b/ toxunma məmulatları və geyim adları / Kelim, Mudschur, Organsin, Kaftan, Dolman, Turban, Kalpak və s. / v/ Xəz və dəri məmulatlarının adları: Astrachen, Juchten Saffian, Ka­rakul, Krimmer, Burdjuk, Turssuk, Persianer3 və s.

Xalqımızın etnoqrafiyasının tarixi qədim olsa da, Azər­bay­canda etnoqrafik məlumatlar elmi şəkildə, əsasən XIX əsrdən toplanmağa və bu elm sahəsinin sistemli öyrənilməsinə yalnız son dövrlərdə başlanmışdır. Azərbaycan xalqının maddi və mənəvi mədəniyyəti, məişəti ilə əlaqədar tarixi və müasir planda yazılmış bir çox əsərlərin tarixi, etnoqrafik, demoqroafik, fəlsəfi-sosioloji, sənətşünaslıq araşdırmaları kimi əhəmiyyəti böyük­dür.1 Lakin Azərbaycan dilçiliyində etnoqrafiya terminləri hələ də indiyə kimi işlənilməmiş qalır. Məhz buna görə də həmin məsələnin həlli həm leksikologiyanın sahələr üzrə öyrənilməsi, həm də termin yaradıcılığının dilimizin öz imkanlarına əsasən aparılması baxımından təqdirəlayiqdir.

Azərbaycan dilçiliyində də dialektlər əsasında ümumiyyətlə leksika və məişət leksikası mövzu kimi işlənmişdir.2 Əlbəttə, bu tədqiqatlar ilk işlər kimi qiymətlidir.

Dilçiliyimizdə leksik söz qrupları etnoqrafik leksika adı ilə göstərilməmişdir. Etnoqrafik sözlərin xeyli hissəsi leksikanın istifadə dairəsinə görə bölməsinin 2-ci bəndində peşə-sənət leksikası hissəsində verilmişdir) S.Cəfərov qeyd edir ki, təsər­rü­fatın xarakterindən və inkişafından asılı olaraq onu səciy­yələndirən sözlərin də sayı çox və ya az ola bilər. Azərbaycanda meyvəçilik, üzümçülük, atçılıq, arıçılıq, əkinçilik, tərəvəzçilik çox yayılmış təsərrüfat sahələrindəndir və bunların hər birinə xas olan özünəməxsus peşə-sənət leksikası vardır.3 Müəllifin bu bölgüsü bütün sahələri əhatə etmədiyi kimi, sahələrə aid sözləri də əks etdirmir. Ümumiyyətlə götürsək, belə sözləri başqa leksik-üslubi qruplara da aid etmək olar. Belə ki, lüğət tərkibindəki köhnəlmiş sözlər içərisində etnoqrafik sözlər çoxdur. Köhnə məişətlə, tarixi keçmişimizin maddi və mənəvi mədəniyyəti ilə, sənət-peşə ilə, təsərrüfat və məşğuliyyət sahələri ilə bağlı bir çox sözlər bugünkü lüğət tərkibində arxaizm və tarixizmlər qəbi­lindəndir. Məsələn: buxarı, pay-ülüş, xangəldi, çaqçaq, çarıq­bağı, tapqır, güləcə, toppuz, gürz, əlməndə-əlməndə, dübəndi, danqa, alqa-qolbağ, «Arpa», bağara, barınaq, bafta, buxur, qaz-qazı, qanavat, qarabatdaq, /bəzən şeyi/, tirmə-kürdü və s. Bir cəhəti də qeyd edək ki, « sənət-peşə sözlərinin bir qismi ümumişlək, bir qismi məhdud dairədə işlənmək xüsusiyyətinə malik olur. Elə buna görə də müəyyən bir sənət və peşə ilə bağlı bir çox sözləri başqa peşənin və ya sahənin adamları bilmir, zəruriyyət olma­dan n itqdə işlətmir».1

Azərbaycan dilinin etnoqrafik leksikaçı mövzusuna məişət leksikasını, maddi və mənəvi mədəniyyətə aid sözləri, adət-ənənə ilə, folklorla bağlı sözləri, frazeologizmləri və terminləri aid edirik.

Dil birinci növbədə xalqın özünə aid anlayışları, varlıqların adlarını cəmləşdirir. Hər bir xalqın varlığını, özünəxaslığıqı, məişətini onun dili, adət-ənənəsi, maddi və mənəvi mədəniyyəti, təsərrüfat. Peşə və məşğuliyyət sahələri ilə də ölçmək lazımdır. Bəzən elə hallar olur ki, hər hansı bir sözün yaşını müəy­yən­ləşdirə bilməsək də, həmin sözün aid olduğu məşğuliyyət, sənət, təsərrüfat sahəsinin tarixi bizə bunu dəqiqləşdirməyə imkan verir. Azərbaycanda /taxılçılıq, çəltikçilik/, bağçılıq, maldarlığın, ayrı-ayrı peşə və sənətkarlıq sahələrinin, növlərinin- dulusçuluq, papaqçılıq, xalçaçılıq, keçəçilik, dərzilik, misgərlik, zərgərlik, silahqayırma, silah, ipəçkilik və s.-nin tarixini müəyyən­ləş­dir­mək həmin sahələrlə bağlı olan sözlərin də tarixini açıb göstərmək deməkdir.

Azərbaycan xalqı öz tarixi boyu müxtəlif qonşu, qohum, qohum olmayan xalqlarla ictimai-siyasi, iqtisadi. Mədəni tə­masda olmuş və bunların arasında ayrı-ayrı əlaqələr, müna­sibətlər yaranmış, davam etmiş və bu gün də davam etməkdədir. Şübhəsiz ki. dilin lüğət tərkibində bu münasibətlə yaranıb işlənənsözlər milli tərkibcə, formaca. Sayca myxtəlif nisbətdə olmuş, artmış, azalmış, şaxələnmiş, genişlənmiş, büllurlaşmış, müəyyən tematik qruplar halında sabitləşmiş, hər sahənin özünə uyğun materi alı seçilmişdir. Etnoqrafik leksika dilin lüğət tərkibində daha çox milli olan bütün cəhətləri, keyfiyyət və göstəriciləri əks etdirməkdə yeganə qədim leksik təbəqədir, materialdır. Azərbaycan dilinin etnoqrafik leksikasının zəngin­liyinin eyni məfhum bildirən paralel işlənən sinonim sözlərin çoxluğu da açıq aydın göstərə bilər: sırğa// tana, qaynaq// bulaq, qovaq// badya, kəmər//qayış, kilid//qıfıl, külbə//külfə, pata­va//ayaq sarğısı, suvaqçı//malakeş.tərlik// yəhəraltı, tulumbar// tuluqzurnası, doşab// bəkməz, əlçim// daraqağzı, çöpatma// püşkatma.

Azərbaycan mənşəli və əcnəbi dil sözü olan, paralel işlənən terminlərdən biri arxaikləşdiyi üçün həmin leksik vahidin tarixi əsərlərdə. Mətnlərdə verilməsi etiraz doğurmur: qənarə//barmaq, qolbaq// bazubənb, əbəçi// mama, gərdənbənd// boyunbağı, nəməkdan// Duzqabı, rəf// dəmə, əskeş// Dişlə, ding// dibək. Bəllidir ki, termin yaradıcılığında bir qayda olaraq sadə sözlərə üstünlük verilir. Bu nümunələrdə də söz birləşmələrindən bir sözlü terminlərin işlənməsi faydalı, məqsədəuyğun olardı; yüyən ağızlığı// dəhnə, patava// ayaq sarğısı, dəstər// əldəyirmanı, buruntaq// burun qayışı, buzovxana// buzov damı.

Tarix elminin bir sahəsi olan etnoqrafiya xalqımızın tari­xinin, dilinin özünəməxsusluğunu, qədimliyini əks etdirən güzgüdür. Şübhəsiz ki, bu mənada etnoqrafik leksikanın apaş­dırılması dilçilik, tarixşünaslıq və etnogenezə aid bəzi məsələlərin həllində vacibdir.

Hazırda etnoqraf və dilçilərimiz üçün Azərbaycan dilinin etnoqrafi ya terminlərini toplamaq və elmi tədqiqata cəlb etmək. eləcə də izahlı etnoqrafiya terminləri lüğətini, ikidilli etnoqrafiya terminləri lüğətini tərtib etmək, nəşr etdirmək təxirəsalınmaz işlərdəndir. Həqiqət budur ki. etnoqrafik sözlərə, terminlərə ancaq bu elm sahəsinə aid əsərlərdə, yazılarda, bədii ədəbiyyat, folklor nümunələrində, ayrı-ayrı əlyazmalarda və s. rast gəlirik. Çox-çox təəssüf ki, etnoqrafiya leksikasına, terminlərə dair hətta soraq xarakterli bir vəsait belə yazılmamışdır. El içində dolaşan «ayaqaçdı», «ay-ulduz», «alaqapı», «alçaqolbağ», «araqnənə», «bağara», /suvarmada/, «badamçörəyi», «bamiyə», «beşik­kərtmə», /»kəbənkərtmə», «qulunc» /quluncsındırma/, «bu­lama», /«bulanmac» da deyilən yerlər var/, «qazqazı», «qəmə», «qovut», «qurut», «deyikli» kimi etnoqrafik sözlər. Yaxud tədricən unudulmaq qorxusu olan «araqçın», «bağdadı», «bafta», «başlıq», «qanovuz», «qəzil», «qızyığdı», «qır­ma­badam», «daqqa», «darayı», «dingə», «duvaqqapma» və s. yüzlərlə bu kimi sözləri toplpmpq, onların elmi, tarixi-etitmoloji izahını vermək ən vacib işlərdəndir.

Azərbaycan ərazisində ilk qədim yaşayış izlərinin olması. Xalqımızın məişəti, həyat tərzi, təsərrüfat, fəaliyyət sahələrinin çoxnövlülüyü, rəngarəngliyi, peşə, sənət, məşğuliyyət növlərinin çoxluğu, zənginliyi, eləcə də mənəvi mədəniyyət sahəsində də rəngarənglik və yetkinlik /adət-ənənələr, mərasimlər, folklor və s./ etnoqrafiya ilə bağlı minlərcə söz, termin və frazeoloji birləşmə yaratmışdır. Etnoqrafik leksikanın Azərbaycan dilinin lüğət tərkibində ən qədim lay kimi qorunub saxlanması həm mənəvi sərvətimizin-dilimizin qədimliyini, eləcə də dözüm­lülüyünü göstərir, həm də lüğət tərkibinin inkişaf mənzərəsini qrammatik, leksik, semantik planda izləməyə inkar verir.

Dilçilik ədəbiyyatında «peşə-sənət sözləri», «peşə-sənət lek­sikası», «məişət-sənət leksikası», «məişət sözləri», yaxud « məişət leksikası», «etnoqrafik leksika», «etnomədəniyyət leksikası», maddi mənəvi mədəniyyəti bildirən sözlər», «maddi mədə­niyyət leksikası», «mənəvi mədəniyyət leksikası», «xalq ter­mi­noloji leksikası» s. adlar ilə bəhs olunan tədqiqatlarda əslində etnoqrafik müxtəlif münasibətlərlə danışılmışdır. Bu leksik təbəqə elə etnoqrafik sözlərin əsas hissəsini təşkil edir.

Mənəvi mədəniyyət anlayışının özü də çoxsahəlidir. Buraya mifologiya, adətlər, folklor, etika, estetika, şəxs adlarını da daxil edirlər ki, bu da hər bir xalqın mədəni-tarixi inkişafını əhatə edir.1 «Bu tipli leksik vahidlər /Azərbaycan dilinin mənəvi mədəniyyət leksikasına aid sözlər nəzərdə tutulur –İ.M./ içərisində xalqımızın qədim mənəvi dünyasını, mifik və dini görüşlərini, müxtəlif mərasim və adət-ənənələrini özündə əks etdirən və günümüzədək yaşayan « mənəvi mədəniyyət leksikası» adlandırılan tematik qrup da müəyyən yer tutur. Belə sözlər dilin elə spesifik milli qatını təşkil edir ki, onunköməyi ilə xalqın mənəviyyat aləmini açmaq olur. Deyək ki, geyim, mənzil, yemək, sosial quruluş və s. lüğət vahidləri ilə yanaşı, xalqın mənəvi mədəniyyətini özündə yaşadan müxtəlif əxlaqi müna­sibətləri, mifik və dini dünyagörüşü, toy və yas mərasimləri və s. bildirən leksik qatın da tədqiqi bütövlükdə Azərbaycan xalqının etnik tarixinin öyrənilməsinə kömək edir».2

Azərbaycan dilinin etnoqrafik leksikasının tədqiqi işi üçün, əlbəttə, məişət leksikasının araşdırılmasını da başlanğıc saymaq olar. Bu mənada M.Ə.Zeynalovun « Azərbaycan dilinin Nax­çıvan MSSR /indi Naxçıvan MRİ.M./ ərazisindəki dialekt şivələrində məişət leksikası» mövzusunda monoqrafiyası xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Dili zəngin bir xəzinəyə bənzətsək, heç şübhəsiz , lüğət tərkibinin ən mühüm hissəsi olan məişət leksikası bu xəzinədə ən qiymətli, ən gərəkli leksik lay, təbəqə olacaqdır. Məişət leksikası xalqımızın yarandığı ilk gündən elə onun hər gün işlətdiyi ən zəruri sözlərdir. Söhbət dilin sabitliyindən gedəndə birinci növbədə dilin qrammatik quruluşu və lüğət fondunu nümunə gətirirlər. Ən zəngin qrammatik kateqoriya isə felləri göstərirlər. /S.Cəfərov, M.Hüseynzadə və b./.

Azərbaycan dilinin tarixini, xalqımızın tarixi qədimliyini, tari­xi etnoqrafiyamızın müəyyən qədər də olsa mənzərəsini can­landırmaq və izləməkdə faydalı olan M.Ə.Zeynalovun bəhs olu­nan dissertasiyasında şivə materialları üzrə məişət lek­si­kA­sının təsnifatı A.Ə.Rzainin əsərindəki bölgüdən nisbətən fərq­lidir.

A.Ə.Rzai məişət leksikasının tədqiqinin ümumi dilçilik üçün, habelə türkologiya elmi üçün ən vacib sahə olmasını göstərir və Azərbaycan dilçiliyində bu mövzunun işlənilməsini də xüsusi qeyd edir. Azərbaycan dilçiliyində bu sahədə /məişət leksikası sahəsində –İ.M./ bir neçə tədqiqat əsəri yazılmışdır, lakin Azərbaycan dilinin məişət leksikasının leksik-semantik xüsusiy­yətləri, bu sahəyə aid sözlərin mənşəyi xüsusi tədqiqat lbyekti olmamışdır, xüsusilə məişət leksikasının çoxmənalılığı, omo­nim­liyi sə sinonimliyi kifayət qədər öyrənilməmişdir. Bu məsələlərin tədqiqi leksika probleminin həllində müstəsna əhəmiyyətə malik­dir. Əlbəttə, müəllif «məişət leksikası bütünlükdə Azər­baycan dili materialları əsasında tədqiq edilməmişdir» deməkdə haq­lıdır. Lakin o yazanda ki, «Monoqrafiyanın elmi yeniliyi ondan ibarətdir ki, Azərbaycan dilçiliyində ilk dəfə Azərbaycan dilinin məişət leksikası leksik-semantik cəhətdən analiz ndilir və bununla həmin leksik vahidlərin xarakter xüsusiyyətləri müəyyənləşdirilir» belə bir cəhətə də diqqət yetirilməlidir. Bu da ondan ibarətdir ki, « Azərbaycan dili» məfhumuna təkcə Azərbaycan ədəbi dilinin deyil, onun dialekt və şivələrinn, ümumxalq və danışın dilinin də daxil olmasını bir növ nəzərdən qaçırmışdır. Bu ondan da görünür ki, tədqiqatçı ya M.Ə.Zey­nalovun «Azərbaycan dilinin Naxçıvan MSSR ərazisindəki /indi Naxçıvan MR adlanır/ dialekt və şivələrində məişət lek­sikası /Bakı, 1982/ adlı namizədlik dissertasiyası ilə tanış deyil, ya da əsərində onun adını çəkməyi lazım bilməmişdir.

A.Ə.Rzai alınma məişət leksikasından bəhs edərkən Aşa­ğıdakı bölgünü vermişdir: geyim əşyaları, mətbəx əşyaları, bəzək əşyaları, evdə və həyətyanı sahədə işlənən əşyalar, milli xörəkləri bildirən əşyalar. Sonra bəndlər üzrə belədir:

I/ ev əşyalarının adlarıdəftər, qələm, zərf, kitab, xəritə. Saat, sandıq, mütəkkə, təsbeh və s.

2/ mətbəx əşyalarının adları: zəfəran, məcməyi, qədəh, müşəmbə və s.

3/ Geyim əşyalarının adları: əmmamə, niqab, kətan, məxmər, ləbbadə və s.

1/ ev əşyaları bildirən sözlər: məst

4/ geyim əşyaları bildirən sözlər: məst və s.

2/ mətbəx əşyaları bildirən sözlər: nəlbəki, fincan, piyalə və s. eyni cərgədə darçın sözünün verilməsi doğru deyil.

M.S.Zeynalov dialekt və şivə materialları əsasında məişət leksikasından bəhs edərkən bu gür təsnifat aparır: a/ Yemək adları, b/ Geyim adları, v/ Mətbəx əşyalarının adları, q/ əmək alətləri və başqa ev əşyalarının adları. Göründüyü kimi, A.Ə.Rzai geyim əşyalarını,mətbəx əşyalarını. bəzək əşyalarını bilditrən sözləri, ev əşyalarını bildirən sözlər adı altında 5 bənddə, M.Ə.Zeynalov isə yemək adları, geyim adları, mətbəx ləvazimatı adları, əmək alətlərinin və başqa ev əşyalarının adları şəklində məişət leksikasının 4 bənddə cəmləşdirmişdir. A.Ə. Rzai­­nin bölgüsündəki geyim əşyalarını və bəzək əşyalarını bildirən sözləri bir bənddə-bölgüdə birləşdirmək olar ki, M.Ə.Zeynalov belə bir mövqe tutmuşdur. Naxçıvan MR-nın ərazisindən toplanmış şivə materialları əsasında səciyyəvi fikirlər söyləyən M.Ə.Zeynalov xalqımızın maddi mədəniyyətinin yaranması və inkişafında bu qədim diyarın /mahalın/ mövqeyini hərtərəfli açıb göstərmiş, faktik materialları dilimizin özgə şivələri ilə, başqa türk dillərinin faktları ilə, eləcə də müasir leksika ilə müqayisə etmişdir. Müəllifin nəzik. Fətir, dürmək, yuxa, yaşmaq, məst, şapşap, patava, başmaq, güləbətin başmaq, çuxa, papaq / qazağı papaq, basma papaq, bomba papaq, şikarı papaq, buxara papaq/, dağar/ tağar/, sələn, yelə, badya, çanax, çin, ayıq, saqan, cəhənnəm/ samovarın odun salınan yeri/, qaşov, saqqa, mərfəş və b. kimi sözləri Naxçıvan qrupu şivələrinə məxsus səciyyəvi lüğəvi vahidlər hesab etməsi inan­dırıcı deyil, çünki bunları əksər dialekt və şivələrdə, ədəbi dilimizin tarixi leksikasında, hətta bəzilərinin ədəbi dilini müasir lüğət tərkibində də işlənməsi bizi bu qənaətə gətirmişdir.

Etnoqrafiya elminin çoxsahəli olması onun dilimizin daha zəngin, əhatəli, qədim və söz yaradıcılığında daha fəal, məhsuldar olan tematik söz qrupları vasitəsilə təqdim olunması həqiqətini bizə çatdırır. Azərbaycan dilçiliyində bu mövzuda son illərdə yazılmış bir neçə tədqiqat əsəri bu sahənin də getdikcə dil tədqiqinin obyektinə çevrilməsi nikbinliyini sübut edir.1


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə