AZƏrbaycan elmlər akademiyasi I. NƏSİMİ adina diLÇİLİK İnstitutu
Yüklə 3.43 Mb.
səhifə16/19
tarix22.02.2016
ölçüsü3.43 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

İSTİFADƏ OLUNMUŞ ƏDƏBİYYAT

Azərbaycan dilində

ABBASOV İ. Azərbaycan qəhrəmanlıq dastanlarının er­məni dilinə tərcümə, təbdil, nəşri tarixi və tədqiqi məsələləri// Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. Bakı: Elm- 1981. Kitab 6, s.50, 89, 182 s.

ABDULLA BƏHLUL. «Kitabi- Dədə Qorqud»da uy­ğun­suzluq.// Ədəbi tənqid- 1992, № I, s.45- 51.

ABDULLAYEV BƏHRUZ. Azərbaycan şəxs adlarının izah­lı lüğəti. Bakı, Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1985, 68 s.

ABDULLAYEV B. Haqqın səsi. Bakı: Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1989, 144 s.

ABDULLAYEV Ə.Z. Azərbaycan dili məsələləri. Bakı: Bakı Universitetinin Nəşriyyatı. – 1992, 329 s.

AĞAYEV Ə. Azərbaycan dili dialekt və şivələrində işlənən bir neçə arxaik söz haqqında.// Azərb.EA-nın xəbərləri. Ser.- Ədəbiyyat, dil və incəsənət- 1968, № 4. s. 47- 51.

AĞAYEV Ə.Q. Azərbaycan dilinin Cəlilabad rayonu şivəsi. ND., Bakı, 1975, 246 s.

AĞAYEVA F.M. Azərbaycan antroponimiyasına folklor və etnoqrafiyanın təsiri haqqında// Azərbaycan onomastikası problemləri. II, Bakı, APİ nəşri – 1988, s. 10- 11,308 s.

ADİLOV M.İ. Azərbaycan dilində təqlidi sözlər. Bakı: Azərb.Dövlət Un.- nin nəşri- 1979. – 95 s.

ADİLOV M. Qanadlı sözlər. Bakı: Yazıçı- 1988, 440 s.

ADİLOV M. Niyə belə deyirik. Bakı: Azərnəşr – 1982, 242 s.

ADİLOV M.İ. İzahlı dilçilik terminləri. Bakı: Maarif- 1989, 394s.

VERDİYEVA Z.N.

AĞAYEVA F.M.

ADİLOV M. Klassik ədəbiyyatımızda dil və üslub. Bakı: Maarif –1991.

AZƏRBAYCAN 5 cilddə. /Tərtib edəni M.H.Təhmasib/. –Bakı: Azərb. DASTANLARI. SSR EA Nəşriyyatı – 1969, c. 4.- 508 s.

AZƏRBAYCAN 5 cilddə /Tərtib edənləri Ə.Axundov, M.H.Təhmasib/- DASTANLARI. Bakı:- Azərb. SSR EA Nəşriyyatı – 1966- c. 2, 476 s.

AZƏRBAYCAN /Toplayanı A.Nəbiyev/.- Bakı: Gənclik – 1977.- 172 s.

DASTANLARI .

AZƏRBAYCAN DİLİ Gənc dilçilərin II respublika konfransının materialları.

MÜASİR MƏRHƏLƏDƏ. Bakı: Elm – I 1990, 167 s.

AZƏRBAYCAN DİLİNİN QƏRB QRUPU DİALEKT VƏ ŞİVƏLƏRİ.- Bakı: Azərb. SSR EA Nəşriyyatı – 1967.- 281 s.

AZƏRBAYCAN DİLİNİN MUĞAN QRUPU ŞİVƏ­LƏRİ. Bakı: Azərb. SSR. EA Nəşriyyatı – 1955, 262 s.

AZƏRBAYCAN ETNOQRAFİYASI. I cild, Bakı: Elm- 1988, s.456.

AZƏRBAYCAN ETNOQRAFİYA MƏCMUƏSİ. I. II, III, IV buraxılışlar.Bakı: Elm, 1964, 1965, 1977, 1981.

AZƏRBAYCAN ETNOQRAFİK MƏCMUƏSİ. I buraxılış. Bakı: Elm – 1964, 220 s.

AZƏRBAYCAN ƏDƏBİ DİLİ TARİXİ /sovet dövrü/, III cild, Bakı: Elm- 1982. 256 s.

AZƏRBAYCAN ƏDƏBİ DİLİ TARİXİ. Bakı: Elm- 1991, 284 s.

AZƏRBAYCAN MİLLİ GEYİMLƏRİ. M.: İskusstvo Nəşriyyatı, 1972 /foto-albom, 99 foto, tərtib, mətnin müəl­lifləri- M.İ. Atakişiyeva, M.Ə.Cəbrayılova, V.M.İs­lamova. Mətn- 32 səh. –azərbaycanca, rusca, ingiliscə; prof. P.Ə.Əzizbəyovanın redaktəsi ilə/.

AZƏRBAYCAN MALDARLIĞININ İNKİŞAFI TARİ­XİNDƏN. Bakı, 1969 s.

AZƏRBAYCAN MƏHƏBBƏT DASTANLARI. /Tərtib edənlər M.Təhmasib, T.Fərzəliyev, İ.Abbasov, N.Seyidov/- Bakı: Elm, 1979.- 504 s.

AZƏRBAYCAN ONOMASTİKASI PROBLEMLƏRİ. II, Bakı: APİ nəşri- 1988, 308 s.

AZƏRBAYCAN SOVET ENSİKLOPEDİYİASI. IV c., Bakı: 1980, s.111.

AZƏRBAYCAN TARİXİ.– Bakı Azərb.SSR EA Nəşriyyatı- 1961, c. I – 148s.

AZƏRBAYCAN XALQ MAHNI VƏ TƏSNİFLƏRİ. Bakı: İşıq – 1979, 128 s.

AZƏRBAYCAN XALQ MAHNI VƏ TƏSNİFLƏRİ. Bakı: 1985, 196 s.

AZƏRBAYCAN FİLOLOGİYASI MƏSƏLƏLƏRİ. Bakı: Elm -1983, 272 s.

AZƏRBAYCAN FİLOLOGİYASI MƏSƏLƏLƏRİ. II buraxılış. Bakı: Elm, 1984, 264 s.

AZƏRBAYCAN FİLOLOGİYASI MƏSƏLƏLƏRİ. III buraxılış. Bakı: Elm – 1991, 256 s.

AZƏRBAYCAN ŞİFAHİ XALQ ƏDƏBİYYATINA DAİR TƏDQİQLƏR. Beşinci kitab. Bakı: Elm – 1977, 196 s.

AZƏRBAYCAN ŞİFAHİ XALQ ƏDƏBİYYATINA DAİR TƏDQİQLƏR. Altıncı kitab. Bakı: Elm- 1981, 182 s.

AZƏRBAYCANIN MADDİ MƏDƏNİYYƏTİ. VI, VII, VII, IX cildlər. Bakı: ELM- 1965, 1973, 1976, 1980.

ALEKSEYEV V. Türk xalqlarının əcdadları: rus dilindən tərcü mə //Azərbaycan məktəbi, 1971, № 8, s.51- 57.

ARASLI H. Nizamidə xalq sözləri,xalq ifadə və zərbi- məsəlləri. SSRİ EA Azərbaycan filialının xəbərləri. Bakı, 1942, №8.

ARZI QƏMBƏR. Kərkük xalq dastanı: Gənclik- 1971, 31 s.

ASLANOV V. Daxili bərpa üsulu və Azərbaycan dilinin yazı­yaqədərki fonomorfoloji və leksik- semantik mənzə­rəsinin öyrənilməsi. Azərbaycan filologiya məsələləri. II buraxılış, Bakı: Elm- 1984, səh.38-44, 264 s.

ASLANOV V.İ. XII əsrə qədərki Azərbaycan dili haqqında //Azərbaycan filologiyası məsələləri. Bakı: Elm- 1983, səh. 73-83, 272 s.

ASLANOV V.İ. Onomastik vahidlərin dilin qədim leksik lay­larını öyrənməkdə yeri. Onomastika problemlərinə həsr olun­muş III elmi-nəzəri konfransın materialları. Bakı. 1990, 312 s.

ASLANOV E. El-oba oyunu, xalq tamaşası. Bakı: - İşıq- 1984, 276 s.

ATALAR SÖZÜ /toplayanı Əbülqasım Hüseynzadə, tərtibçi H.Qasımzadə/, B., Yazıçı- 1985, 690 s.

AXUNDOV A. Dil və adət /Elm və həyat, 1978, №5, 22-23 s.

AXUNDOV A. Nəşavə yoxsa Naxçıvan //Elm və həyat, 1979,№10, 27-28 s

AXUNDOV A. Torpağın köksündə tarixin izləri.B.: Gənclik, 1983,136 s.

AXUNDOV A. Ümumi dilçilik. Dilçiliyin tarixi, nəzəriyyəsi və metodları. Bakı: Maarif – 1988, 272 s.

AXUNDOV N. Qarabağ salnamələri. Bakı: Yazıçı- 1989, 232 s.

AŞIQ ALI . Şeirlər. Bakı: Yazıçı – 1982, 141 s.

AŞIQ ƏLƏSGƏR . Birinci kitab. Bakı: Elm. 1972, 328 s.

AŞIQ ƏLƏSGƏR. İkinci kitab. Bakı: Elm, 1972, 328 s.

BAĞIROV Q.K. XV əsr Azərbaycan ədəbi- bədii dilinin leksik, fonetik, Qrammatik xüsusiyyətlərinə dair: Şəms təxəllüslü şairin «Qisseyi- Yusif» poemasının əsasında: Birinci məqalə// M.F.Axundov ad. Azərb. Pedaqoji Dillər İnstitutunun elmi əsərləri, 1961- buraxılış 9, 3-27 s.

AŞIQ ŞƏMŞİR. Dağ havası. Bakı: Gənclik- 1978, 120 s.

BAYATILAR / Tərtib edəni M.H.Təhmasib/- Bakı: Ea Azf Nəşriyyatı, 1943, 268 s.

BAYATILAR. XVII- XX əsrlər /Tərtib edəni A.Məm­mə­dova/- Bakı: Elm- 1977, - 328 s.

BAXŞƏLİYEVA S.B. «Fərhəngi- türki» də etnoqrafik leksika. //Azərbaycan dili müasir mərhələdə. Bakı: Elm- 1990, s. 81-83, 167 s.

BEQDELİ Q. Qətran Təbrizi və onun divanı. Qətran Təbrizi. Divan /Müqəddimə/- Bakı: 1967.

BENET S. Necə yaşayasan - yüzü haqlayasan /ingilis dilindən tərcümə edəni Qəzənfər Paşayev. Bakı: Yazıçı- 1989, 212 s.

BEHBUDOV S.M. Azərbaycan dilinin Zəngilan şivəsi. ND., Bakı, 1966, 407 s.

BÜNYADOV Z. Azərbaycan VII- IX əsrlərdə. Bakı: Azərbaycan DövlətNəşriyyatı – 1989, 336 s.

BÜNYADOV Z.M. Azərbaycan Atabəyləri dövləti /1136-1225-ci illər/ Bakı: Elm- 1985, 268 s.

BÜNYADOV T. Azərbaycan etnoqrafiyası 50 ildə. Azərb. SSR EA Xəbərləri. Ser. tarix, fəlsəfə və hüquq. B., 1967, №3-4.

BÜNYADOV T. Qədim Azərbaycanda toxuculuq və keçə­çiliyin inkişaf tarixinə dair. Azərbaycan etnoqrafik məc­muəsi. I buraxılış. Bakı: Elm- 1964, 220 s.

BÜNYADOV T. Qızıl Qaya. Bakı: Gənclik- 1984.

BÜNYADOV T. Zirvə- qala. Bakı: Gənclik – 1983, 262 s.

BÜNYADOVA Ş. Nizami və etnoqrafiya. Bakı: Elm- 1992, 156 s.

BÜNYADOV T.Ə. Azərbaycanda dəvəçilik //Azərbaycan et­noq­rafik məcmuəsi. IV buraxılış.Bakı: Elm- 1981, s.33-40, 172 s.

VAQİF MOLLA PƏNAH. Əsərləri.- Bakı: Azərb.Dövlət Nəşriyyatı -1968, 280 s.

VƏLİYEV A.H. Azərbaycan dialektologiyasına aid mate­riallar: Göyçay keçid şivələrinin leksikası. Bakı: Azərb.Un-ti nəşriyyatı- 1960.- 87 s.

VƏLİYEV K. Sözün sehri. Bakı: Yazıçı – 1986, 303 s.

VƏLİYEV K. Elin yaddaşı, dilin yaddaşı. Bakı: Gənclik – 1987, 280 s.

VƏLİYEV H. Azərbaycan bayatıları gürcü mənbələrində// Elm və həyat, 1979, № 11, s. 30- 32.

VƏLİXANLI N.M. IX- XII əsr ərəb coğrafiyaşünas – səy­yahları Azərbaycan haqqında.- Bakı: Elm – 1974, 223 s.

VİDADİ. Əsərləri.- Bakı: Azərb. Dövlət nəşriyyatı- 1977, 106 s.

VOROŞİL Q. Bir qədim Hun əlifbası haqqında //ədəbiyyat aə incəsənət. - 1981, 3 iyul.

VOROŞİL Q. Tarixdən səhifələr. Yer və şəxs adları. «Kommunist» qəzeti. 1986, 3 iyun.

QARABAĞNAMƏLƏR. Birinci kitab. Bakı: Yazıçı- 1989, 192 s.

QARABAĞNAMƏLƏR. İkinci kitab. Bakı: Yazıçı – 1991.

QASIMZADƏ F.F. Novruz- Bahar bayramı. Bakı- 1989, 64 s.

QASIMOV M.Ş. Azərbaycan dili terminologiyasının əsasları. –Bakı: Elm -1973, 186 s.

QAFFAROV T. Azərbaycan kənd əhalisinin həyat tərzi. Bakı:- Elm, 1991, 408 s.

QEYBULLAYEV Q. Qarabağ. Etnik və siyast tarixinə dair. Bakv: Elm – 1990, 248 s.

QEYBULLAYEV Q.Ə. Azərbaycan toponimiyasında ərəb təbəqəsi haqqında //Azərb. SSR EA-nın Xəbərləri. Ser. Ədəbiyyat, dil və incəsənət. 1976, №I, s. 80- 88.

QEYBULLAYEV Q.Ə. Azərbaycanda endoqam nikahlar haq­qında //Azərbaycan etnoqrafik məcmuəsi. III buraxılış. Bakı: Elm - 1977, s. 160- 173,- 228 s.

QƏHRƏMANOV C.V., ƏLİYEV R.M. « Kəvamil- üt təbir» və onun müəllifi haqqında // Əlyazmalar xəzinəsində.- Bakı: Elm-1979, s. 5- 17.

QƏHRƏMANOV C. Əsrarnamə: Əlyazmasının faksi­mi­ləsi, sözlük və izahatı.- 1964.- 145 s.

QƏHRƏMANOV C. Kişvərinin bir əlyazma «Divanı» haq­qında //Əlyazmalar Xəzinəsində.- Bakı: Elm- 1976.- s.46-52.

QƏHRƏMANOV C.V., HACIYEVA Z.T. Yusif Məddah. «Vərqa və Gülşa». XIV əsr Azərbaycan yazılı abidəsi: Mətn və qrammatik oçerk. – Bakı: Elm- 1988, - 184 s.

QƏHRƏMANOV C. Nəsimi «Divanı» nın leksikası.- Bakı: Elm- 1970,568 s.

QƏHRƏMANOV C. Hinduşah Naxçivaninin lüğətindən fraq­mentlər //əlyazmalar xəzinəsində.- Bakı: Elm- 1972, -s.121-140.

QUBATOV Ə.B. Azərbaycan xalqı ilə vahid qardaşlıq ai­lə­sində. Bakı: Elm- 1991, 200 s.

QUKASYAN V.L. Azərbaycan dilinin təşəkkül tari­xinə dair qeydlər //Azərbaycan filologiyası məsələləri.- Bakı: Elm- 1983,- s.35-62.

QULİYEV H. Odlar yurdunda bahar bayramı. «Əd.və inc.» qəz., 1982, 26 mart, s. 7.

QULİYEV H.,TAĞIZADƏ N. Metal və xalq sənət­kar­lığı. Bakı, 1968,-s.

QURBANİ 55 şeir. Bakı: Gənclik – 1972, 63 s.

QURBANOV A. Ümumi dilçilik, I hissə, Bakı: Maarif- 1989, 568 s.

QURBANOV A. Müasir Azərbaycan ədəbi dili. Bakı: Maarif – 1985, 408 s.

QURBANOV A. Azərbaycan onomalogiyası məsə­lələri. Bakı: APİ nəşri -1986, 101 s.

QURBANOV A.M. Azərbaycan dilinin onoma­lo­gi­yası. Bakı: Maarif- 1988, 596 s.

DAĞISTAN MSSR ƏRAZİSİNDƏKİ AZƏR­BAY­CAN ŞİVƏLƏRİ: əlyazması //Azərb.SSR EA Nəsimi ad. Dilçilik İnstitutu. Bakı: 1980, 595 s.

DADAŞZADƏ M. «Dədə Qorqud» dastanlarında Azər­­baycan etnoqrafiyasına dair bəzi məlumatlar //Azərbaycan etnoqrafik məcmuəsi. III buraxılış. Bakı: Elm -1977, s.182-194, 228 s.

DADAŞZADƏ M.A. «Kəbbadə oyunu» haqqında //Azər­­baycan etnoqrafik məcmuəsi. IV buraxılışı. Bakı: Elm – 1981, s.148-152-172 s.

DASTANİ- ƏHMƏD- HƏRAMİ. Bakı: Gənclik – 1978, 96 s.

DƏLİLİ H.Ə. Azərbaycanın cənub xanlıqları: XVIII əsrin ikinci yarısında.- Bakı: Elm- 1979,- 144 s.

DƏMİRÇİZADƏ Ə. 50 söz. Bakı: Gənclik – 1968, 108 s.

DƏMİRÇİZADƏ Ə. Azərbaycan ədəbi dilinin tarixi. I hissə. Bakı: Maarif –1979, 268 s.

DƏMİRÇİZADƏ Ə.M. Azəri ədəbi dili tarixi. –Bakı: APİ nəşri- 1967.- 84 s.

DƏMİRÇİZADƏ Ə.M. Azərbaycan ədəbi dilinin inkişaf yolları. –Bakı: APİ nəşri- 1958.- 44 s.

DƏMİRÇİZADƏ Ə.M. «Kitabi- Dədə Qorqud» dastanlarının dili.-Bakı: Azərb. Ped. İn-tunun nəşriyyatı, 1959.- 161 s.

EYVAZOVA R. Kişəvəri «Divan» ının dili.- Bakı: Elm- 1983- 138 s.

EL ÇƏLƏNGİ Bakı: Gənclik- 1983, 388 s.

ƏZİZOV E. Azıx nə deməkdir? //Ədəbiyyat və incəsənət, 1986,- 19 dekabr.

ƏZİZOV E.İ. Azərbaycan dilinin tarixi dialektologiyası /dialekt sisteminin təşəkkülü və inkişafı/. DD., Bakı: 1990, 385 s.

ƏZİZOV E. Bərdə toponimi //Elm və həyat, 1987, № 6, s.17-18.

ƏZİZOV E.İ. Koroğlu. Çənlibel. Misri qılınc: Etimoloji qeyd­lər //Dilçilik coğrafiyası, tarixi dialektologiya və türk dillərinin tarixi problemləri. Elmi əsərlərinin tematik məcmuəsi. Bakı: ADU-nun nəşri- 1982, s.60-66.

ƏZİZOV E. Təbriz-Tevriz // Ədəbiyyat və incəsənət. 1981,- 22 may.

ƏLİBƏYZADƏ E. Ədəbi şəxsiyyət və dil. Bakı: Yazıçı -1982, 198 s.

ƏLİZADƏ Z. Azərbaycan atalar sözlərinin həyatı. Bakı: Yazıçı- 1985, 245 s.

ƏLİYAROV S. «Dədəm Qorqud» kitabında anaxa­qan­lığı tari­xinin izləri //Azərbaycan filologiyası məsələləri. II buraxılış. Bakı: Elm- 1984, s.185- 198.

ƏLİYEV Əli Azərbaycan qərb rayonlarının topo­nimi­yası /Qazax, Gədəbəy, Tovuz və Şamxor rayonlarının materialları əsasında/ ND., Bakı. 1975, 171 s.

ƏLİYEV Əli «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanında adət-ənənələr//Elm və həyat, 1979, №10, s.24-25.

ƏMİROVA .R. Etnoqrafik toponimlərin yaranma yol­ları /leksik-semantik üsul// Azərbaycan dili müasir mərhələdə. Bakı: Elm-1990 s. 83-85, 167 s.

ƏMİROVA C. Etnoqrafik toponimlərin yaranma üsulları //Azərbaycan ədəbi dilində norma və normalaşma məsələləri . Bakı: Elm- 1991. s.126-128, 194 s.

ƏSGƏROV H.A. Azərbaycan dilində metal emalı ilə bağlı peşə- sənət sözləri //Azərbaycan SSR EA Xəbərləri. «Ədəbiyyat, dil və incəsənət»ser., 1990, №3, s.59- 62.

ƏSGƏROV H.A. Azərbaycan dilinin peşə- sənət leksi­ka­sında zərgərlik terminlərinin yeri //Azərbaycan dili müasir mərhələdə. Bakı: Elm, 1990, s.68-71, 167 s.

ƏSGƏROV H.A. Azərbaycan dilində zərgərliklə bağlı bəzək adları //Azərbaycan ədəbi dilində norma və nor­ma­laş­ma məsə­lələri. Bakı: 1991, s. 121- 123, 194 s.

ƏFƏNDİYEV R. Azərbaycan maddi mədəniyyət nümunələri. Bapkı, 1960.

ƏHMƏDOV B.B. Azərbaycan dili söz yaradıcılığında sadə­ləşmə meyli /şivə materialları əsasında/. Bakı: APİ nəşri- 1990, 92 s.

ƏHMƏDOV B.B. Azərbaycan dili şivələrində söz yaradıcılığı /tarixi tədqiqat/. fil.elm.doktoru alimlik dərəcəsi alman üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı. Bakı: 1991, 46 s.

ƏHMƏDOV T. El-obamızın adları.Bakı,1984.

ƏHMƏDOV Ə.C. Azərbaycan kulinariyası.Bakı: İşıq- 1987, 232 s.

ƏHMƏDOV T. Azərbaycan toponimikasının əsasları. Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı -1991, 312 s.

ƏHMƏDOV F. Sözlərin leksik- semantik inkişafı haq­qın­da.//Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi, 1983, №2, s.45-48.

ZAHİDİ A. Müasir ərəb dilində türk mənşəli sözlər. Bakı: Elm- 1977, 146 s.

ZƏRİNZADƏ H. Fars dilində Azərbaycan sözləri.Bakı: Azərbaycan SSR EA Nəşriyyatı – 1962, 434 s.

İBRAHİMOV B.İ. Naxçıvan SSR EA Nəşriyyatı – 1962, 434 s. Naxçıvan şivələri qrupunun bəzi lüğət xüsusiyyətləri. Bakı, 1960.

KAZIMOV İ. Mexset türklərinin dili //Azərbaycan ədəbi dilində norma və normalaşma məsələləri. Bakı: Elm-1991, s.98-100, 194 s.

İSLAMOV M. Azərbaycan dilinin Nuxa dialekti. Bakı: Azərbaycan SSR EA Nəşriyyatı- 1968, 274 s.

KƏRİMOV T. Arabalar //Elm və həyat, 1978, № 2, s. 28-29.

KƏRİMOV Ş. Ermənistan SSR Krasnosellova İcevan rayonu. Azərbaycan Şivələri.ND.,Bakı, 1970, 427 s.

KƏRİMZADƏ F. Xudafərin körpüsü. Roman. B.: Ya­zıçı- 1982. 382 s.

KİTABİ-DƏDƏ QORQUD / tərtib, transkripsiya, sadə­ləşdirilmiş variant və müqəddimə. Fərhad Zeynalov və Samət Əlizadənindir/.Bakı: Yazıçı- 1988, 265 s.

KOROĞLU . Bakı, 1956, 453 s.

MAKULU. Azərbaycan sözləri fars dilində. Nizami adına Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun əsərləri. V c., 1954.

MAHMUDOV Y. Səyyahlar. Kəşflər.Azərbaycan.Bakı: Gənc­lik, 1985, 188 s.

MAHMUDOV M. VI əsr ərəb şeirində işlənmiş bir Azərbaycan sözü haqqında. // Azərbaycan filologiyası məsə­lələri. Bakı: Elm -1983, s.94-100.

MƏMMƏDOV İ.O. Azərbaycan dilinin tarixi kursunda qrammatika və söz yaradıcılığı arasında əlaqə problnmlərinə dair //Azərbaycan dili. Respublika elmi-metodik konfransın materialları.Bakı, 1984. s. 125- 127.

MƏMMƏDOV İ.O. Etnoqrafiya terminləri //Termi­no­logiya məsələləri. Bakı: Elm-1984, s.56-58.

MƏMMƏDOV İ.O. Azərbaycan dilinin lüğət tərki­bində et­noqrafik leksikanın yeri // Azərb. SSR EA Xəbərləri. Ser. Ədəbiyyat, dil və incəsənət. Bakı, 1985, №2, s. 81- 83.

MƏMMƏDOV İ.O. Azərbaycan mənşəli bəzi etnonim və etnotoponimlər haqqında. s. 85-87// Azərbaycan ono­mastikası problemlərinə dair konfransın materialları. Bakı: APİ nəşri, 1986, s.333.

MƏMMƏDOV İ.O. Ekran,efir və dilimiz. Bakı: Elm- 1989, 72 s.

MƏMMƏDOV İ.O. Antroponimlər və adət-ənənə­ləri­miz. Azərbaycan onomastikası problemlərinə həsr olunmuş II elmi- nəzəri konfransın materialları. 15- 16 aprel 1988. Bakı, 1988, s.58-59, 308 s.

MƏMMƏDOV İ.O. Azərbaycan dilinin etnoqrafiya leksikasına aid bəzi qeydlər //Azərb. SSR EA Xəbərləri. Ser.Ədəbiyyat, dil və incəsənət, 1989, №3, s.48-51, 144 s.

MƏMMƏDOV İ.O. Etnoqrafizmlər etnotoponim kimi. Azər­baycan onomastikası məsələləri III elmi-nəzəri konfransının materialları, 1990.

MƏMMƏDOV İSMAYIL Etnoqrafiya termino­logiya­sına dair qeydlər //Terminologiya məsələləri. Elm: Bakı- 1990, s. 27- 29, 90 s.

MƏMMƏDOV İ. Azərbaycan dilinin leksik eormaları //Azər­baycan ədəbi dilində norma və normalaşma məsə­lələri. Bakı: Elm- 1991, s. 10- 13, 134 s.

MƏMMƏDOV İ. Etnoqrafizmlərin üslubu xüsusiy­yət­ləri// Üslubi linqvistik fənlərin tədrisi problemləri /Elmi seminarın materialları/ Bakı- 1991, s.41-46, 115 s.

MƏMMƏDOV İ.O. Nizami əsərlərinin dilindəki bəzi etnoq­rafik sözlərə dair. //Azərbaycan EA Xəbərləri. Ser.Ədəbiyyat, dil və incəsənət. Bakı, 1991, № I s. 115- 117, 144 s.

MƏMMƏDOV İ.O. Azərbaycan dilində köhnəlmş et­noq­rafik sözlər //Azərb.EA Xəbərləri.Ser.Ədəbiyyat,dil və incəsənət, 1991, № 2, s.91-98, 140 s.

MƏMMƏDOV Y. Orxon-Yenisey abidələrində adlar. I hissə, Bakı: APİ nəşri 1979, 114 s.

MƏMMƏDOV Y. Orxon-Yenisey abidələrində adlar. II hissə, Bakı: APİ nəşri – 1981, 110 s.

MƏMMƏDOV Y. Azərbaycan dilində sözlərin leksik- semantik inkişafı. Bakı: APİ nəşri, 19897, 84 s.

MƏMMƏDOV MƏSİM Dillərin qaoşılıqlı əlaqəsi /Azər­­bay­can və erməni dillərinin materialları əsasında/. Dərs vəsaiti, Yere­van, 1986, 112 s.

MƏMMƏDOV R. Naxçıvan şəhərinin tarixi oçerki, elmi nəşri. Bakı: 1977, 157 s.

MƏMMƏDOVA B.R. Geyim adları və Azərbaycan etnoqrafik onomatikasında onun əksi// Azərbaycan ono­mas­tikası prob­lem­lərinə həsr olunan II elmi- nəzəri konfransın materialları 15- 16 aprel, Bakı: 1988, s. 274- 276: 308 s.

MƏŞƏDİYEV Q.İ. Zaqafqaziyanın Azərbaycan toponimləri. Bakı: Elm- 1990,148 s.

MƏHƏMMƏDHÜSEYN ŞƏHRİYAR Aman, ayrılıq /poe­ma və şeirlər/. Bakı:Yazıçı – 1981, 108 s.

MƏHƏRRƏMOVA R. Sabirin satirik şeirlərinin leksikası. Bakı: Azərb.SSR EA Nəşriyyatı 1968, 142 s.

MİRZƏYEV A. Bayramlar, Mərasimlər. Ənənələr. Bakı: Gənclik -1983, 72 s.

MOLLAZADƏ S.M. Azərbaycan SSR-in Qax rayonu şivələri. ND., Bakı, 1966, 354 s.

MURADOV Ş.M., ABBASOV F.H. Müasir mərhələdə de­moq­rafiya siyasəti. Bakı: Elm- 1986, 104 s.

MUSTAFAYEV A.N. Şirvanın maddi mədəniyyəti. Bakı: Elm- 1977, 158 s.

MUSTAFAYEV A.N. Azərbaycanda şərbaflıq sənəti /tarixi etnoqrafik tədqiqat/ Bakı: Elm- 1991, 192 s.

MÜASİR AZƏRBAYCAN DİLİ. Üç xilddə, I cild. Bakı: Elm- 1978, 324 s.

NƏBİYEV A. İlaxır çərşənbələri. Bakı, 1990, 62 s.

NƏSİRLİ M.N. Yaşayış evinin mənşəyinə dair// Azər­baycan etnoqrafik məcmuəsi. III buraxılış. Bakı: Elm 1977.

NAXÇIVAN MSSR-in DİALEKT VƏ ŞİVƏLƏRİ. Bakı: Azərb.SSR EA Nəşriyyatı – 1962, 326 s.

NOVRUZOV M.D. Bəzi qadın adlarının etimologiyası /xanım, bəyim, bikə, banı// Azərbaycan dilinin etimologiya və ono­mas­tikası məsələləri. Elmi əsərlərin tematik məcmuəsi. Bakı: Universitet nəşriyyatı -1990, s.32- 36/ 105 s./.

RAMAZANOV K.T. Azərbaycan dilinin Salyan dialekti. ND., Bakı, 1955, 475 s.

RAMAZANOV K.T. «Ava» şəkilçisinin etimologiyası //Azərb. SSR EA Xəbərləri. İctimai elmlər seriyası. 1963, 3 4, s. 99.

RAMAZANOV K.T. Ayalğa sözünün etimologiyası //Azərb. SSR EA Xəbərləri İctimai elmlər seriyası. 1965, № 6, s. 11-17.

RAMAZANOV K.T. Qohumluq bildirən qoşa sözlər /lğuz qru­puna daxil olan türk dilləri materialları əsasında // Azərb. SSR EA Xəbərləri. Ser. Ədəbiyyat, dil və incəsənət, 1970, № 3.

RAMAZANOV K.T. Türk dillərinin cənub- qərb qrupunda qoşa sözlər// yemək içmək adları/ //Azərb. SSR EA Xəbərləri. Ser.Ədəbiyyat dil və incəsənət, 1974, № 2.

RƏCƏBOV Q.Ə. Azərbaycanda süd məhsulları hazırlan­masının xalq üsulları // Azərbaycan etnoqrafik məcmuəsi.II buraxılış. Bakı: 1977, s. 47- 64- 228 s.

RZAİ A.Ə. Azərbaycan dilində alınma məişət leksikası. ND.-nın avtoreferatı. Bakı, 1990, 21 s.

RÜSTƏMOV R.Ə. Quba dialekti.Bakı: Azərb.SSR EA Nəş­riyyatı- 1961, 282 s.

RÜSTƏMXANLI S. Ömür kitabı. Bakı: Gənclik- 1988, 368 s.

SADIQOV Ə.Ş. «Şeyx Səfi» təzkirəsində qohumluq terminləri //Azərb. SSR EA Xəbərləri.Ser.Ədəbiyyat, dil və incəsənət, 1971, № 3-4.

SEYİDOV M. Azərbaycan mifik təfəkkürünün qaynaq­ları. Bakı: yazıçı- 1983, 326 s.

SEYİDOV M. Bəzi abidələrdə və xalq yaradıcılığı nü­mu­nələ­rində adqoyma adətinin qalıqları haqqında müla­hizələr// Azər­baycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. Beşinci kitab. Bakı: -Elm- 1977, s.47-58, 196 s.

SEYİDOV M. Azərbaycan xalqının soykökünü düşü­nərkən. Bakı: Yazıçı - 1989, 485 s.

SÜLEYMANOV MANAF. Eşitdiklərim, oxuduqlarım, gör­dük­lərim. Bakı: Azərnəşr- 1989, 376 s.

SÜLAYMANOV Ş.M. Azərbaycan dilinin mənəvi mə­də­niy­yəti leksikasına dair //Azərbaycan dili müasir mər­hələdə. Gənc dilçilərin II respublika konfransının mate­rial­ları. Bakı: Elm, 1990.

SÜLEYMANOV Ş. Azərbaycan dilinin mərasim leksi­ka­sında qədim türk mənşəli sözlər.// Azərbaycan əbədi dilində norma və normalaşma məsələləri. Bakı: Elm- 1991, s.26-29.

TAPMACALAR / toplayanı və tərtib edəni Nurəddin Seyidov/. Bakı: Gənclik-1969, 80 s.

TƏRLANOV M., ƏFƏNDİYEV R. Azərbaycan xalq sənəti. Bakı, 1960.

TƏHMASİB M.H. Bir tarixi həqiqətin eposdakı izləri. //Azər­baycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. Altıncı kitab. Bakı: Elm, 1981, səh. 3- 19, 182 s.

TOY VƏ HALAY MAHNILARI. Bakı: Gənclik- 1980, 112 s.

TÜKƏNMƏZ BULAQ /Azərbaycan xalq rəqs mah­nıları və tamaşaları. Toplayanı və tərtibçisi Loğman Ağayev/. Bakı: İşıq- 1986, 70 s.

XALIQOV F.R. Azərbaycan folklorunda totemik və teo­nimik görüşlərlə bağlı adlar// Azərbaycan dili müasir mərhələdə. Bakı: 1990, s. 71- 74, 167 s.

XASİYEV Z.Ə. Azərbaycan dili dialekt və şivələrinin qərb qanununda heyvandarlıq terminləri. ND., Bakı, 1976, 141 s.

XƏLİLOVA F. Adət və ənənələr. / Sosialist ailə – məişət adət- ənənələri/. Bakı: Gənclik- 1986, 70s.

XƏSTƏ BAYRAMƏLİ Mənim Göyçəm. Bakı: Yazıçı -1987, 150 s.

XUDİYEV N. Azərbaycan ədəbi dili lüğət tərkibinin inkişafı /Sovet dövrü/ Bakı: APİ Nəşri -1986, 84 s.

XUDİYEV N. Azərbaycan ədəbi dilinin sovet dövrü. Bakı: Maarif -1989, 402 s.

XUDİYEV N. Tərcümə ədəbiyyatı və ədəbi dilimiz. Bakı, 1991, 112 s.

XUDİYEV N. Azərbaycan ədəbi dilinin təşəkkülü. Bakı% 1991, 150 s.

HACIYEV T. İ. Azərbaycan dilinin Cəbrayıl şivəsi, ND., Bakı, 1961.

HACIYEV TOFİQ. Azərbaycan dili tarixi. Bakı: ADU Nəşri- 1976, 156 s.

HACIYEV T. Azərbaycanın qədim onomastiikasına dair. Azərbaycan Filologiyası məsələləri. Bakı: Elm- 1984, s.125- 136, / 262 s./

HACIYEV T. İ. Azərbaycan əbədi dili tarixi /II hissə/. Bakı: Maarif -1987, 196 s.

HACIYEVA Z.T. Suli Fəqih. Yusif və Züleyxa. Bakı: Maarif- 1991, 180 s.

HACIBƏYOV Ü. Musiqili komediyalar. Bakı: Azərb. SSR EA Nəşriyyatı. 1959.

HEYDƏROV M. Orta əsrlər Azərbaycan şəhər həyatı //Elm və həyat, 1979, № 11, s. 25- 27.

HƏVİLOV H.A. XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Azər­baycanın maddi mədəniyyəti. Bakı. 1969.

HƏVİLOV H.A. Azərbaycan etnoqrafiyası. Bakı: Elm- 1991, 256 s.

HƏKİMOV M. Azərbaycan aşıq ədəbiyyatı /Qədim və orta əsrlər/ Bakı: Yazıçı- 1983, 240 s.

HƏKİMOV M.İ. Xalqımızın deyimləri və duyumları /toplayıb yazıya alanı və tərtib edəni f.e.d. M.İ. Həkimov/ Bakı: Maarif- 1986, 392s.

HƏSƏNOV İ.Q. Gəncə dialektinin leksikası /Hey­vandarlıq və əkinçilik terminləri/. ND., Bakı, 1974, 194 s.

HƏSƏNOV H.Ə. Müasir Azərbaycan dilinin lek­sikası, Bakı: Maarif -1988, 308 s.

HƏTƏMİ Tehran dialekti. ND., Bakı, 1953.

HÜSEYNZADƏ M. Müasir Azərbaycan dili. Mor­fo­logiya, Bakı: Maarif- 1973, 358 s.

HÜSEYNOV Ə.A. Azərbaycan SSR Qazax rayonu şivələ­rinin leksikası. ND., Bakı, 1975.

HÜSEYNOV İSA Məhşər. Bakı: Gənclik- 1978, 294 s.

HÜSEYNOV M. Azıx mağarasında. //Elm və həyat, 1976, № 6.

HÜSEYNOV F.İ. XIX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qoyun­çuluq təsərrüfatı. ND., Bakı, 1972.

ÇOBANOV M.N. Azərbaycan antroponimikasının əsas­ları. DDA – Bakı- 1992, 60 S.

ÇOBANOV M.N. Bolnisi rayonu /Gürcüstan SSR/ şivə­lə­rinin leksikası. ND., Bakı, 1973.

ÇƏMƏNZƏMİNLİ Y.V. Qızlar bulağı. Qan içində. Roman­lar. /çapa hazırlayan və ön sözün müəllifi Tofiq Hüseynov/ Bakı: 1987, 328 s.Yazıçı.

CAVADOV Ə. Morfoloji kateqoriyaların üslubi imkan­ları //Azərbaycan bədii dilinin üslubiyyatı /oçerklər/ Bakı:- Elm- 1970, 358 s.

CAVADOV Ə. Türk dillərindəki «Adaqlı» və «düyün» sözləri haq­qında haqqında //Azərbaycan SSR EA Xəbərləri. Ser. Ədəbiyyat, dil və incəsənət», 1988, № I, s. 43- 45.

CAVADOVA M. Şah İsmayıl Xətainin leksikası. «Dəhnamə» poeması üzrə. Bakı: Elm – 1977- 215 s.

CƏHANGİROV M. Azərbaycan milli ədəbi dilinin təşəkkülü. I hissə. Bakı: Elm- 1978, 235 s.

CAHANGİROV M.P. Mənbə müəyyənliyi dil tarixinin yaran­masında ilkin şərtdir // Voprosı dialektoloqii tərkskix əzıkov. Baku: İzd- vo AN Azkrb. SSR. 1986, t.3. s. 248-252

CƏLİLOV F. Azərbaycan dili morfologiyasından oçerk­lər. Dərs vəsaiti. Bakı: Azərb.Dövlət Un- nin nəşri – 1985. 108 s.

CƏLİLOV F.A. Azərbaycan dilinin morfologiyası. Bakı: Maarif- 1988. 285 s.

CƏNUBİ AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATI ANTOLO­Gİ­YASI. Üç dildə. I c., Bakı: Enlm- 1981, 383 s.

CƏNUBİ AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATI ANTOLOGİYASI. Üç cilddə. II c., Bakı: Elm- 1083, 580 s.

CƏNUBİ AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATI ANTO­LO­Gİ­­YASI. III c., Bakı: Elm, 1988, 552 s.

CƏFƏRZADƏ Ə. Bakı- 1501. Bakı: Yazıçı – 1981, 263 s.

CƏFƏRLİ ƏLİ /Əli Kamil oğlu Cəfərov/. Azərbaycan dilinin Qazax dialekti. ND., Bakı, 1061, 444 s.

CƏFƏRLİ Ə. K. Üç arxaik söz haqqında //Türk dillə­rinin tarixi və dialek tologiyası problemləri. Elmi əsərlərin mövzu məc­muəsi Bakı: ADU-nun nəşri- 1986, 53- 56.

CƏFƏROV V.B. Azərbaycan dilində meterologiya terminləri. NDA. Bakı- 1990, 26s.

CƏFƏROV S. Azərbaycan dilində söz yaradıcılığı. Bakı: 1960, 203.

CƏFƏROV S. Müasir Azərbaycan dili. Leksika. Bakı: -Maarif- 1970. 235 s.

ŞƏHRİYAR M. Aman, ayrılıq: Poema və şeirlər.- Bakı: Yazıçı- 1981,-106 s.

ŞİRƏLİYEV M. Azərbaycan dialektologiyasının əsas­ları. Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. II nəşri- Bakı: Maarif 1968- 421 s.

ŞİRƏLİYEV M.A. Bakı dialekti.- II nəşri.- Bakı: Azərb. SSR EA Nəşriyyatı - 1957, 226 s.

ŞİRƏLİYEV M.Ş. Qarşıdakı illərdə Azərbaycan dilçi­li­yi­nin vəzifələrinə dair // Azərb. SSr EA –nın Xəbər­ləri. Ser. Ədəbiyyat, dil və incəsənət. 1975,- № 3, - s. 53- 56.

ŞÜKÜROV A. Sosialist adət və ənənələri //Elm və həyat, 1979, № 7, s.15- 16.


RUS DİLİNDƏ

ABDULLAEVA N. Kovrovoe iskusstvo Azerbaydjana. Baku, 1971.

ABDULADZE Ü.A. Törkskie perevodı slovnika slovarə Sulxan Saba Orbeliani. Tbilisi, 1968, 18 s.

ABELOV N. A. Gkonomiçeskiy bıt qosudarstvennıx krestğən Qeokçayskoqo i Şamaxinskoqo uezdoa Bakinskoy qubernii// MİGBQKGK, Tiflis, 1986, t.6. vıp.2, s. 140- 151.

ABELOV N. A. Gkonomiçeskiy bıt qosudarstvennıx krestğən Elizavetpolğskoqo uezda Elizavetpolğskoy qubernii//

MİGBQKGK, Tiflis, 1987,t. 7, s. 131- 157.

AQAMALİEVA S.M. Qonçarstvo Azerbaydjana v XX- naçalo XX v /İstoriko- gtnoqrafiçeskoe issledovanie/. AKD. Tbilisi, 1981, s.21.

AQAŞİRİNOVA S.S. Materialğnaə kulğtura lezqin X1X – naçalo XX v. M., «Nauka», 1987, 304 s.

ADIQİ,BALKARÜI İ KARAÇAEVÜI V İZVESTİƏX EVROPEYSKİX AVTOROV XŞ- X1X vv. Knijnoe izda­telğstvo «Glğbrus», Nalğçik, 1974, 636 s.

AZERBAYDJANSKAƏ KULĞTURA. Baku, 1964, 120 s.

AYDAROV R. Əzık v orxonskix pamətnikax drevne­törkskoy pisğmennosti UŞ veka A.A. 1976, 380s.

AKTUALĞNIE VOPROSI KARAÇAEVO- BAL­KARSKOY QRAM­MATİKİ İ LEKSİKİ. Nalğçik, 1982.

AKTUALĞNIE PROBLEMI SOVETSKOQO UYQURO­VE­DENİƏ. İzd- vo «Nauka» Kaz. SSR A- A. 1983, 272 s.

ALİEV V. Kulğtura gpoxi sredney bronzı Azer­Bayd­jana. ADD. Tbilisi. 1983, 22s.

ALİEV Q. Linqvistiçeskie i gkstralinqvistiçeskie faktorı V antroponimii. ADD, A- A, 1989. s.

ALİEV İ. Midiə drevneyşee qosudarstvo na ter­ri­torii Azerbaydjana.// Oçerki po drevney istorii Azer­baydjana.- Baku: İzd- vo AN Azerb.SSR, 1956, s.97- 169.

ALİZADE A.A. Laqiç- poselok remeslennikov /Gtnoq­ra­fi­çeskoe issledovanie sovremennoqo bıta/ AKD, Tbilisi. 1983.

AMİROVA Dj.R. Gtnoqrafiçeskie toponimi Azer­Bayd­jana. AKD, Baku, 1992, 21s.

AREALĞNIE İSSLEDOVANİƏ V ƏZIKOZNANİİ İ GTNOQRAFİİ. İzdatelğstvo «Nauka», L., 1977, 264 s.

AREALĞNIE İSSLEDOVANİƏ V ƏZIKOZNANİİ İ GTNOQRAFİİ. Əzık i gtnos /Sbornik nauçnıx trudov. Ot­vetstvennıy redaktor N.İ. Tolstoy/.- O., «Nauka», 1983, 252 s.

ARTÖX L. F. Funküii obrədovoqo xleba kak proəvlenie kulğturno-bıtovoy obhnosti narodov// Materialı kon­fe­renüii v Nalğçike 1975 qoda. /İnstitut iskusstva, folğlora i gtnoqrafii AN USSR/ 1975, s. 107- 110.

ASKEROV N.A. Qidronimı v azerbaydjanskom əzıke. AKD. Baku- 1986, 22 s.

ASLANOV V.İ. İstoriçeskaə leksikoloqiə azerbayd­jan­skoqo əzıka /problema rekonstruküii/ DD, Baku, 1973, 370 s.

ASLANOV V.İ. İstoriçeskaə leksikoloqiə azerbayd­jan­skoqo əzıka / problema rekonstruküii/. /Dis. Napisana na russkom əzıke/ ADD, Baku, 1973, 36 s.

AXMANOVA O.S. Slovar. Linqvistiçeskix terminov. M.İzd-vo «Sovetskaə gnüiklopediə», 1966, 606 s.

AXMEDOVA V.A. Tradiüionnoe xlebopeçenie v Azer­baydjane /istoriko- gtnoqrafiçeskoe issledovanie/ KL., Baku, 1937, 226 s.

AXMETĞƏNOV R.Q. Obhaə leksika duxovnoy kulğturı naro­dov Sredneqo Povoljğə. İzdatelğstvo «Nauka», M., 1981, 144s.

AXMETĞƏNOV R.Q. Obhaəa leksika materialğnoy kulğturı narodov Sredneqo Povljğə «Nauka», M., 1989, 200 s.

AŞMARİN M.İ. Bolqarı i çuvaşi: arxeoloqiə, istoriə, gtnoqrafiə T. XUŞ, vıp. 1, Kazanğ, 1902.

AŞURBEYLİ S.B. O toponime «Aran» // Materialı dokladov P nauçnoy konferenüii, posvəşennoy izuçeniö toponimi Azerbaydjanskoy SSR. Baku.Glm.1981, s.17-20.

AŞURBEYLİ S.B. Qosudarstvo Şirvanşaxov: U1-XU1 vv. –Baku: Glm, 1983,- 344 s.

BAQİROV Q.A. Osobennosti razqovornoqo əzıka v azerbayd­janskoy proze / na materiale azerbaydjanskoy prozı konüa X1X – naçala XX vv./ ADD. Baku- 1991, 70 s.

BALAƏAN N.İ. Azerbaydjanskaə narodnaə odejda konüa X1X- naçala XX v. DD., Baku, 1967.

BASKAKOV N.A. Törkskie əzıki. M.: İzd-vo vostoçnoy lit-rı, 1960, -247 s.

BASKAKOV N.A. Gtnoqrafiçeskaə leksika i termi­no­lo­qiə v naüionalğno-russkix slovarəx/ na materiale törkskix əzıkov/ // Problematika opredeleniy terminov v slovarəx raznıx tipov, L., «Nauka» s. 236- 243, 1976, 266 s.

BASKAKOV N.A. Russkie familii törkskoqo prois­xojdeniə. M., Nauka- 1979. 279 s.

BASKAKOV N.A., QADJİEVA N.Z., KUZNEÜOV P.İ., SOKOLOV S.A. Teoretiçeseik problemı i voprosı po törkskomu əzıkoznaniö, rekomenduemıe dlə doktorskix i kandidatskix dissertaüiy, j. «Sovetskaə törkoloqiə», 1981, № 2, s. 32- 37.

BASKAKOV N.A. Törkkaə leksika v «Slove o polku İqoreve». M.: Nauka, 1985, 208 s.

BAXLUL ABDULLA Azebaydjanskiy obrədovıy folğk­lor i eqo pogtika. Baku: Glm, 1990, 216 s.

BAŞKİRSKAƏ LEKSİKA.UFA, 1966.

BEREZİN İ.N. Puteşestvie po daqestanu i Zakavkazğö. Kazan, 1849.

BERNŞTAM A.N. Oçerk istorii qunnov.- L., İzd- vo Leninqr. Qos. Un- ta im. A.A. Jdanova, 1951, 256 s.

BLAQOVA Q.F. O nesxodstvax tipoloqiçeski podobnıx area­lov /-işkak pokazatelğ mnojestvennosti v sred­nea­ziatskix törkskix qovorax/ //Arealğnıe issledovaniə v əzı­ko­znanii i gtnoqrafii. İzdatelğstvo «Nauka», L., 1977, 83- 97, 264 s.

BROMLEY Ö.V. Sovremennıe problemı gtnoqrafii /oçerki teorii i istorii/ İzdatelğstvo «Nauka», M., 1981, 390 s.

BROMLEY Ö.V. Oçerki teorii gtnosa. İzdatelğstvo «Nauka», M., 1983, 414 s.

VELİEV M.Q. /Baxarlı/. Azerbaydjan /fiziko- qeoq­ra­fiçeskiy oçerk/. Baku, İzd, AN Azerb. SSR, 1921, 179 s.

VİNOQRADOVA L.N. Zimnəə kalendarnaə pogziə za­pad­nıx i vostoçnıx slavən /Qenezis i topoloqiə kolə­dovaniə / İzdatelğstvo «Nauka», M., 1982, 256 s.

VAMBERİ A. Piha i napitki, kotorıe mne sluçilosğ videtğ na Maqometanskom vostoke // Voennıü sbornik, Spb. 1868, № 8, 99 s.

VAMBERİ A. Oçerki i kartinı vostoçnıx nravov. Spb. 1877, № 39, 75 s.

QADJİEVA N.Z. Əvleniə əzıkovoy interferenüii v poq­ra­niçeıx zonax törkskix əzıkov Sredney Azii // Arealğnıe issledovaniə v əzıkoznanii i gtnoqrafii. İzdatelğstvo «Nauka». Leninqrad, 1977, 76- 83-264 s.

QADJİEVA N.M. Vokativı v azerbaydjanskom əzıke. AKD, Baku- 1992, 26 s.

QADJİXALİLOV M.K. Azerbaydjanskaə toponimiə öqo-vos­toçnıx /Dmanisskoqo, Bolnisskoqo, Marneulğskoqo i Qar­dabanskoqo/ rayonov Qruzinskoy SSR AKD, Baku, 1990, 24 s.

QASANZADE N.N. Terminoloqiçeskaə leksika «Kitabi- Dede Korkud» AKD, B., 1992, 26 s.

QASANOV B.S. Proüess zaimstvovaniə i osobennosti osvoe­niə zaimstvovannıx slov v əzıke / na materialax törkskix leksiçeskix glementov v nemeükom əzıke/ AKD, 1976, 42 s.

QEYBULLAEV Q.A. O proisxojdenii nekotorıx gtno­to­ponimov Azerbaydjana //Azerbaydjanskiy gtnoq­rafii­çeskiy sbornik, vıpusk, IU, «Glm» - Baku-1981, s. 153- 164,- 172 s.

QEYBULLAEV Q.A. Toponimiə Azerbaydjana: İsto­riko- gtnoqrafiçeskoe issledovanie. B.,Glm, 1986, 192 s.

QEYBULLAEV Q.A. K Gtnoqenezu azerbaydjanüev /isto­riko-gtnoqrafiçeskoe issledovanie/ t.I Baku: Zlm- 1991, 552 s.

QORBAÇEVİÇ K.S. Əzık- pamətnik kulğturı. L., 1965.

QORBAÇEVİÇ K.S. Kariantnostğ slova kak leksiko- qrammatiçeskiy fenomen. Vəj. 1975, №1, s.55.

QORDLEVSKİY V.A. K voprosu o vliənii tureükoqo əzıka na arabskiy. «Zapiski vostokovedov AN SSR». L., 1932.

QORDLEVSKİY V.A. İzbrannıe soçineniə. M.: İzda­telğstvo vost. Lit., 1960, t. 1 -551 s.

QUKASƏN V., ASLANOV V. İssledovaniə po istorii azer­bayd­janskoqo əıka dopisğmennoqo perioda.- Baku, 1986, 228 s.

QULİEV A.M. Leksika Şaxbuzskix qovorov azer­Bayd­jan­skoqo əzıka.AKD, Baku , 1984, 18 s.

QULİEV Q.A. Zemledelğçeskaə kulğtura Azerbaydjana /isto­riko - gtnoqrafiçeskoe issledovanie/. ADD, B., 1968, 24 s.

QUMİLEV L.N. Xunnı. Sredinnaə Aziə v drevnie vremena. M., İzd-vo Vost- oy lit-rı. 1960, 291 s.

QURA A.V. Pogtiçeskaə terminoloqiə severnorusskoqo sva­debnoqo obrəda //Folğklor i gtnoqrafiə. Obrədı i obrədovıy Folğklor. L., 1974, s.173- 176.

QUSEYNOV R.A. Törkskie gtniçeskie qruppı XI- XII vv. v Zakavkazğe // Törkoloqiçeskiü sbornik: 1972- M.: Nauka, 1973, s. 375- 381.

QUSEYNOV R.A. Oquzskiy toponimiçeskiy plastğ v Azer­baydjanskoy SSR// materialı dokladov P nauçnoy kon­fe­renüii, posvəhennoy izuçeniö toponomii Azerb-oy SSR. Baku, Glm, 1991, s.21- 23.

DİRR A.M. Sovremennıe nazvaniə kavkazskix plemen // SMOMPK, Tiflis, 1898, v.10, 132 s.

DJAFAROV N.Q. Azerbaydjanskiy literaturnıy əzık XVIII v. ADD, B., 1991, 52 s.

DJAFAROV İ.Ö. Azerbaydjanskie gtnoqidronimı törk­skoqo proisxojdeniə. AKD, Baku- 1988, 22 s.

DJİKİƏ S.S. O Qruzinsko- azerbaydjanskix əzıkovıx vzai­mootnoşeniəx. Trudı instituta əzıkoznaniə AN Qruzinskoy SSR. Seriə vosvostoçnıx əzıkov. T.P. Tbilisi, 1957,s.

DMİTRİEV N.K. O törkskix glementax russkoqo slovarə- «Leksikoqrafiçeskiy sbornik». Vıp. 3, M., 1958.

DMİTRİEV N.K. Stroy törkskix əzıkov. M., İzd- vo Vostoçnoy literaturı, 1962, 608 s.

DMİTRİEV N.K. O törkskix glementax russkoqo slovarə // Stroy törkskix əzıkov. M., 1962, s. 503- 569. 608 s.

DREVNİY DERBENT. «Nauka», M., 1982.

JUKOVSKİY P.M. Kulğturnıe rasteniə i ix soro­diçi. İzd. 3-oe L., 751 s.

JUMAKULOVA Q. Bıtovaə leksika v gpose «Manas». AKD, Frunze, 1988, 20 s.

ZEYNALOV M.A. Bıtovaə leksika v dialektax i qovorax azerbaydjanskoqo əzıka na territorii Naxiçevanskoy ASSR. Akd Baku, 1982, 25 s.

İBRAQİMOV S. Professionalğnaə leksika Uzbekskoqo əzıka /na materiale Ferqanskix qovorov/. Taşkent, 1962.

İZMAYLOVA A.A. Jenskie qolovnıe uborı Azer­baydjana. Elm: Bakı, 1981, s.93-105.- 172 s.

İMAMKULİEVA K.Q. Şarurskie qovorı azer­Bayd­janskoqo əzıka. AKD, Baku- 1991, 30 s.

İOANN DE QALO NİFONTİBUS. Svedeniə o narodax Kav­kaza (1404 q.): iz soç.kn. Poznaniə mira, Baku: Glm, 1980, 42 s.

İSTORİƏ AZERBAYDJNA. – Baku, Glm, 1979, 304 s.

İSTORİƏ NARODOV VOSTOÇNOY İ ÜENTRALĞNOY AZİİ S DREVNEYŞİX VREMEN DO NAŞİX DNEY. M., Nauka,1986.- 580s.

İSTORİÇESKOE RAZVİTİE LEKSİKİ ƏZIKOV. M., 1961, İzd- vo AN SSSR, 459 s.

KALENDARNIE OBIÇAİ İ OBRƏDI NARODOV VOS­TOÇ­NOY AZİİ. «Nauka», M., 1985, 264 s.

KALENDARNIE OBIÇAİ İ OBRƏDI NARODOV VOS­TOÇNOY AZİİ. M., «Nauka» / otvetstvennıe redak­torı R.Ş. Djarılqasinova, M.V. Krökov/. 1989, 360 s.

KARAKAŞLI K.T. Materialğnaə kulğtura azerbayd­jan­üev severo vostoçnoy i Üentralğnoy zon Maloqo Kavkaza. Baku, İzd-vo AN AzSSR, 1964, 283 s.

KARAKULOV N.A. Svedeniə arabskix pisateley o Kavkaze, Armenii i Azerbaydjane. SMOMPK, vıp. XXIX, XXXII, XXXVIII, 1901- 1908.

KERİMOV G.A. İz istorii izuçeniə gtniçeskix i gtnoqrafiçeskix qrupp Azerbaydjana v X1X v. /Azərbaycan etnoqrafik Məcmuəsi. III buraxılış. «Elm»- Bakı- 1977, s.195- 211.-228 s.

KONONOV A.N. Semantika üvetoobraznaçeniə v törk­skix əzıkax v kn.: Törkoloqiçeskiy sbornik. M., Nauka, 1975, s.159- 180. 279 s.

KUBATOV A.B. Leksiçeskie vzaimootnoşeniə azer­bayd­janskoqo i lezqinskoqo əzıkov /na materiale kubin­skix qovorov/ AKD, Baku, 1973, 25 s.

KULİEVA S.M. Formirovanie i razvitie literaturo­ve­dçeskoy terminoloqii v azerbaydjanskom əzıke. AKD,- Baku, 1987, 26 s.

LEVİTSKAƏ L.S., Musaev K.M. Grvand Vladimiroviç Se­vortən i törkskaə istoriçeskaə leksikoloqiə. //Teoriə i praktika gtimoloqiçeskix issledovaniy. M.: Nauka, 1985, 102 s.

MAQOMETOV A.X. Kulğtura i bıt osetinskoqo naroda. Ordjonikidze. 1968.

MAMEDOV A.O. Neproduktivnıe affiksı, obrazuöşie imena suşestvitelğnıe v azerbaydjanskom əzıke. AKD, Baku,1964.

MAMEDOV İ.O. Ob gtnonime «Karapapax». //Onomastika Kavkaza, Ordjinikidze/ Sb. statey, v soavtorstve k.f.n. A.İ. Alievım/. 1980, s.61- 63.

MAMEDOV İ.O. Pervıy ierminoloqiçeskiy slovarğ po azerbaydjanskoy gtnoqrafii /Prinüipı sostavleniə/. Prob­lemı v azerbaydjanskoy terminoloqii. Baku, 1988, s. 90- 91, 318 s.

MAMEDOV İ.O. Gtnoqrafiçeskaə leksika kak istoçnik izu­çeniə istorii Azerbaydjanskoqo əzıka. Vosto­ko­ve­deniə v Başqortostane. İstoriə. Kulğtura. Ş.Ufa, 1992, s.91-93, 163 s.

MAMEDOV İ.O. Gtnoqrafiçeskie terminı i sposobı podaçi ix v «Azerbaydjansko- russkom» slovare gtnoq­rafiçeskix terminov. İzvestiə AN Azerbaydjana. Ser. lit., əzık i iskusstvo. 1991, № 3- 4, s.126- 128.

MAMEDOV B.R. Nazvaniə odejdı v azerbaydjanskom əzıke. KD.Baku,1992.

MATERİALĞNAƏ KULĞTURA NARODOV SREDNEY AZİİ İ KAZAXSTANA. M., «Nauka», 1966, 170 s.

MAXPİROV V.U. Sobstvennıe imena v pamətnike X1 v «Divanu luqat- it- turk» Maxmuda Kaşqarskoqo. AKD, Alma- Ata. 1980.

MAXPİROV V.U. «Divanu luqat- it- törk» Maxmuda Kaş­qar­skoqo i problemı törkskoy antroponimii. V kn.: Aktualğnıe problemı sovetskoqo uyqurovedeniə. İzd-vo «Nauka» Ka­zaxskoy SSR. Alma- Ata, 1983, s.195- 108, 272 s.

MAŞADİEV K.İ. İstoriko- linqvistiçeskiy analz topo­ni­mov azerbaydjanskoqo /törkskoqo/ proisxojdeniə, zareqistri­rovannıx v «Sbornike materialov dlə opisaniə mestnostey i plemen Kavkaza» /SMOMPK/, ADD, Baku- 1991, 58 s.

MUSAEV K.M. Leksika törksix əzıkov v sravni­telğnom osvehenii /zapadnokıpçakskaə qruppA/. «Nauka»- M., 1975, 360s.

MUSAEV K.M. Leksikoloqiə törkskix əzıkov. İzdatelğsğvo «Nauka», M., 1984, 230 s.

NOVİKOVA N.V. Variantı v nazvaniəx liü so znaçeniem «jitelğ planetı»/ na materiale sovetskoy Fantastiçeskoy literaturı/. // Literaturnaə norma i variantnostğ.«Nauka». M., 1981, s.182.

OTAROV İ.M. Professionalğnaə leksika karaçaevo- balkar­skoqo əzıka. Nalğçik, 1978, 108 s.

OTAROV İ.M. Oçerki karaçaevo- balkarskoy termi­noloqii. Nalğçik, 1987, 96 s.

OÇERKİ KARAÇAEVO- BALKARSKOY LEKSİ­KO­LO­Qİİ. ÇERKASSK. 1970.

PETRUŞEVSKİY İ.P. Oçerki po istorii Feodalğnıx otno­şeniy v Azerbaydjane i Armenii v XVI – naçale XIX vv. L.: İzd-vo Leninqrad. Qos.un-ta im. A.A.Jdanova. 1949,- 384 s.

POKROVSKAƏ L.A. Ob istoriko- gtniçeskix faktorax for­mirovaniə dialektax razliçiy qaqauzskoqo əzıka// Arealğnıe issledovaniə v əzıkoznanii i gtnoqrafii. L., «Nauka», 1983, s. 147- 150

POLİEVKTOV M.A. Evropeyskie puteşestvenniki XIII- XVIII vv. po Kavkazu. Tiflis. 1936.

POXLEBKİN V.V. Naüionalğnıe kuzni naşix narodov. Osnovnıe kulinarnıe naprravleniə: ix istoriə i oso­bennost. Leqkaə i pişevaə promışlennostğ. M., 1983, 304 s.

POÜELUEVSKİY A.P. Fonetika turkmenskoqo əzıke. Aşxa­bad: Turkmenqoizdat, 1936, 59 s.

RAZVİTİE GTNİÇESKOQO SAMOSOZNANİƏ SLAV­ƏN­SKİX NARODOV V GPOXU RANNEQO SRED­NEBEKOVĞƏ. «Nauka» M., 1982, 357 s.

RAXMANİ A.A. Azerbaydjan v konüe XVI i v XVII veke: 1590- 1700 qodı.- Baku: Glm. 1981, 238 s.

RAŞİD AD- DİN F. Oquzname.- Baku: Glm, 1987,- 128 s.

RUSTAMOV A.M. Toponimı Kafanskoqo, Qorisskoqo i Si­sianskoqo rayonov Armənskoy SSR Azerbaydjanskoqo prois­xojdeniə AKD, Baku- 1990, 30 s.

SADIXOV A.Ş. Əzık azerbaydjanskoqo pisğmennoqo pamət­nika XU1 veka - tezkire «Şeyx Sefi»: Leksika: AKD, -Baku, 1972.- 29 s.

SADIXOV B.P. Kedabekskie qovorı azerbayd­janskoqo əzıka.- AKD, Baku, 1964.- 3- s.

SALİMOV T.K. Sovremennıy bıt qorodskoqo naseleniə Azerbaydjana / po gtnoqrafiçeskim materialam q. Ali- Bayramlı/ AKD, Tbilisi, 1983.

SOVETSKAƏ İSTORİÇESKAƏ GNÜİKLOPEDİƏ. T. XU1. M., İzd-vo «Sovetskaə gnüiklopediə», 1976, s. 641- 643.

SUMBATZADE A.S. Azerbaydjanüı-gtnoqenez i formi­rovanie naroda . Baku: Glm- 1990, 304 s.

SUÖNÇEV X.İ., XADJİLAEV M.A. Karaçaevo- bal­kar­skie i monqolğskie leksiçeskie paralelli. Çerkessk, 1977.

TANRIVERDİEV A.V. Azerbaydjanskie antroponimı XVII- XIX vv. /po literaturno- xudejestvennım materialam/. AKD, Baku- 1987, 22s.

TER-SARKİSƏNÜ A.B. Sovremennıe gtniçeskie pro­üessı u armən Naqornoqo Karabaxa //Sb. Gtniçeskie i kulğturno-bı­tovıe proüessı ka Kavkaze. M.: Nauka, 1978, 180 s.

TOLSTOY N.İ. O predmete gtnolinqvistiki ee roli v izu­çenii əzıka i gtnosa. //Arealğnıe issledovaniə v əzı­koznanii i gtnoqrafii. L., İzopraqmı. S. 181- 190, 252 s.

TÖRKİZMİ V VOSTOÇNO- SLAVƏNSKİX ƏZIKAX. İzd-vo «Nauka», M., 1974, 302 s.

XALİLOV M.Ş. Fonetiçeskie osobennosti qruzinskix leksiçeskix glementov v daqentanskix əzıkax // Problemı əzıkovoqo kontaktirovaniə v konkretnıx poligtniçeskix reqionax SSSR. Maxaçkla, 1991, s.111.

XALIQOVA F.D. Puti razvitiəm sovremennoy Azer­bayd­janskoy antroponimii ( v soüiolinqvistiçeskom aspekte) AKD, Baku, 1992, 22 s.

FOLĞKLOR İ GTNOQRAFİƏ. OBRƏDI İ OBRƏ­DOVIY FOLĞKLOR. L., 1974, 173- 176 s.

FOLĞKLOR İ GTNOQRAFİƏ. SVƏZİ FOLĞKLORA V DREVNİMİ PREDSTAVLENİƏMİ İ RBRƏDAMİ. L., «Nauka», 1977, 200 s.

XUSAİNOVA Z. Onomasioloqiçeskoe issledovanie naz­vaniy svadebnıx obrədov v uzbekskom əzıke. AKD, Taşkent, 1984.

ÇIRAQZADE V.A. O nekotorıx storonax narodnoqo sposoba şelkotkaçestva v Azerbaydjane. // Azer­Bayd­janskiy gtnoqrafiçeskiy sbornik. Vıp. IV, Baku: «Glm», 1981, s. 49-60, 172.

ÜİNÜİUS V.İ. Gtimoloqii altayskix leksem s anla­ut­nımi qluximi pridıxatelğnımi smıçnımi qubno qubnım* «P» i zadneəzıçnım * «K» //Altayskie gti­mo­lo­qii: Sb. nauç. tr. - L., Nauka, 1984., s. 17- 129.

ŞANİƏZOV K.Ş. K gtniçeskoy istorii uzbekskoqo na­roda: istoriko-gtnoqrafiçeskoe issledovanie na mate­rialax kipçak­skoqo komponenta. Taşent: Fan. 1974,- 342 s.

ŞANSKİY N.M. Leksikoloqiə sovremennoqo russkoqo lite­raturnoqo əzıka. M.: Prosvehenie, 1964.

ŞİPOVA E.N. Slovarğ törkizmov v russkom əzıke. Alma- Ata, 1976, 444 s.

ŞİRALİEV M.Ş. O dialektnoy osnove azer­Bayd­Jan­skoqo naüionalğnoqo literaturnoqo əzıka // Voprosı dialek­to­lo­qii törkskix əzıkov: Baku: İzd-vo AN Azerb. SSR, 1959, t.1, s.11- 21.

ŞİRALİEV M.Ş. Kıpçakskie glementı a azerbayd­jan­skom əzıke // İssledovanie po qrammatike i leksmike törkskix əzıkov.- Taşkent, 1965, s. 5-17.

ŞİRALİEV M.Ş. Azerbaydjanskoe əzıkoznanie na sovre­men­nom gtape // Sov. törkoloqiə- 1982, №6, s.39-43.

ŞİRALİEV M.Ş. Zakonomernosti razvitiə azerbayd­janskoqo əzıka //Sov. Törkoloqiə.- 1985, №5, s.3-8.

ŞİRALİEV M.Ş. Predlojenie- slovo / na materiale azerbaydjanskoqo əzıka/ Voprosı azerbaydjanskoqo əzıka. İzd-vo «Maarif», Baku, 1989, s. 67- 68, 196 s.

ŞİRALİEV M.Ş. Voprosı azerbaydjanskoqo əzıka. Baku: Maarif, 1989, 196 s.

HERBAK A.M. Qrammatika starouzbekskoqo əzıka. M.-L., 1962.

HERBAK A.M. Nazvaniə domaşnix i dikix jivotnıx v törkskix əzıkax// İstoriçeskoe razvitie leksiki törkskix əzıkov. M., 1961, s. 98, (s.82- 172).

HERBAK A.İ. Sravnitelğnaə fonetika törkskix əzıkov.- L., Nauka, 1970, 204 s.

HERBAK A.M. Oçerki po sravnitelğnoy morfoloqii törk­skix əzıkov: İmə.- L.: Nauka, 1977, 191 s.

GTERLEY E.N. Ob gtnoqrafizmax i ix meste v dia­lekt­nom slovare. Dialektnaə leksika. L.: 1974, s. 16.

GTNOQRAFİƏ. Pod redaküiey Ö.V.Bromleə i Q.İ. Markova, M.: Vısşaə şkola, 1982, 320 s.

ÖNALEEVA R.A. Leksiko-semantiçeskoe razvitie törkskix nazvaniy qolovnıx uborov v russkom əzıke.- Sovetskaə törkoloqiə, 1978, № 5. s. 20- 25.

ÖNALEEVA R.A. Opıt issledovaniə zaimstvovaniy ( tör­kizmi v russkom əzıke sravnitelğno s druqimi sla­vənskim əzıkam). Kazan: İzd-vo Kazanskoqo un- ta, 1982, 118 s.

ƏMPOLĞSKİY Z.İ. Drevnie avtorı o əzıke na­se­le­niə Azerbaydjana //İzv. AN Azerb.SSR.- 1955, №8, s.6- 61.

ƏMPOLĞSKİY Z.İ. Drevneyşie svedeniə o törkax v zone Azerbaydjana // Uç. Zap. Azerb. Qos.un-ta im M.S. Kirova. Ser. əz.i lit. 1968, № 2, s. 62- 64.

ƏMPOLĞSKİY Z.İ. O törkax u veka do naşey grı //Uç. zap. Azerb. qos. un-ta im S.M.Kirova. Ser.əz. i lit., 1970, № 5-6, s. 10-13.

ƏMPOLĞSKİY Z.İ. K izuçeniö tradiüionoy pmhi Şekin­skoy zonı //Arxeoloqiçeskie i gtnoqrafiçeskie i izıskaniə v Azerbaydjane. 1974, Baku: Glm, 1975, s.131- 133.

ƏMPOLĞSKİY Z.İ. O skifskoy pihe ippaka// İz isto-rii dorevolöüionnoqo Daqestana. Maxaçkala, 1976, s.116- 119.

ƏMPOLĞSKİY Z.İ. K voprosu o kaspiəx v gtniçeskoy isto­rii Azerbaydjana // Azerbaydjanskiy gtnoq­ra­fi­çeskiy sbor­nik. Vıp. IV, Baku: Glm, 1981, s. 165- 168, 172

ƏRÜEVA V.N. O metodax analiza əzıka. Teoretiçeskie prob­lemı sovetskoqo əzıkoznaniə. M., 1964.


Başqa dillərdə

AŞIROV P. Türkmən dilində maldarçılıq leksikası. ND. Aşqabad , 1971.

MAXMUDOV K. Uzbek taomları. Uzbekistan SSR Dav­lat naşrieti. Toşkent, 1960, 240 s.

MUKAMBAEV J. Jerqe- taldıq qırğızdardın qovoru / əlyazması/, 1954, s.439.

ATATÜRK KEMAL Atatürkün Söylen ve Demeçleri. I-V Türk İnkilap tarihi Entitüsü yayını. 1945- 1972, s. 139-140.

PROF. DR. V. ÖGEL Türk Kültür tarihine giriş IV. Ankara, 1978.

O.Ç. GÖKYAY. Dedem Korkudun kitabı. İstanbul, 1973, s.287.

H. VAMBERİ Etimologisches Wörterbuch der türko- tatarichen sprache. Zeipzig, 1878, s.46.

KALTE KÜCHE Autorenkollektiv Auflage veb. Fachbuchverlag. Zeipzig, 1989, s. 332.

1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə