Aynurə paşayeva məNİ NƏ VƏDƏ ŞUŞaya yetiRƏRSƏN? Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin
Yüklə 422.37 Kb.
səhifə4/4
tarix22.02.2016
ölçüsü422.37 Kb.
1   2   3   4

NƏTİCƏ
Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev Mirzə Fətəli Axun­dov ədəbi məktəbini davam və inkişaf etdirən, yeni realist Azərbaycan ədəbiyyatının ən görkəmli sima­la­rından bi­ri­dir. O, Azərbaycan tarixində dra­ma­turq, na­sir, mühərrir, yüksək mədəniyyətli teatr xadimi və mü­tərcim kimi tanınmışdır.

Ə. Haqverdiyev yaşadığı, yazıb yaratdığı dövr elə bir dövr idi ki, bu zaman bədii ədə­biyyat ictimai pro­ses­lə çox yaxından qaynayıb-qarışır, ona fəal mü­da­xi­lə etməyə baş­­­layırdı. Bu dövrdə qabaqcıl, demok­ra­tik dün­yagörüşlü sənətkarların da ən başlıca və­zi­fə­si xal­qın gözünü açmaqdan ibarət idi. Bu cəhətdən C. Məm­məd­qu­lu­za­də, M.Ə. Sa­­­bir, Ə. Haq­ver­diyev, N. Nərimanov kimi xalqın dər­di­ni dərindən bilən, dü­şü­nən və oxuculara da bu hissləri aşı­layan, düşün­dü­rən sənətkarların vətəndaşlıq şü­caəti mi­si­l­siz idi. Bu cür ümumi qayə tənqidi realizm yolunu seçən bir sıra ədibləri «Molla Nəs­rəddin» jurnalının ət­ra­fı­na top­la­mış­dı. Molla Nəsrəd­dinçilərin siyasi-ictimai ba­xış­larındakı ümumilik onla­rın hə­yatı inikas üsullarında, möv­zularında, bə­dii qəhrə­man­larında, hətta üslub­la­rında belə bö­yük yaxınlıq yarat­mış­dı.

Ə. Haqverdiyev xalqının qədim mədəniyyətini, tarixini, ədəbiyyatını çox gözəl bilən, xalqını sonsuz məhəbbətlə sevən və bütün qabiliyyətini, is­te­dadını tü­kən­məz bir qüvvə ilə milli tərəqqi və intibah yolun­da əsirgəməyən sənətkar idi. O, bir sə­nətkar kimi həm də XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərin­də Azər­bay­ca­nın gərgin ic­ti­mai-siyasi həyatında istiqa­mət­verən şəx­siyyətlərdən biri olmuş­dur.

Ə. Haqverdiyev həyatda müşahidə etdiyi mənfi tip­ləri «cəhənnəm» adlanan məkanda cəmləşdirərək təs­vir etmişdir. Bu mənfi tipləri tənqid etmək isə əsərin əsas ideyasını təşkil edir. Cəhənnəm barədə da­nışan zaman yazıçının islam dininə necə ya­xın­dan bə­ləd olması üzə çıxır. Ancaq çox təəssüflər olsun ki, So­vet dövründə aparılan tədqiqatlarda Ə. Haqver­di­yevin bu cəhəti tam aydın şəkildə diqqətə çatdırılmır, hətta təhrif də olunurdu. ««Xortdanın cəhənnəm mək­tubları» povestində ideya, mövzu, kom­­po­zisiya» adlı fəsildə yazıçının şəxsi arxivindən əldə olunan mə­lu­matlar əsasında onun həm islam dinini, həm də mifo­logiya və folklor sahəsində mükəmməl bi­liyi əya­ni şəkildə sübuta yetirilir. Tədqiqatda əsərin bəzi motiv­ləri A. Dantenin «İlahi komediya», Ə. Nesinin «Tax­talıköydən məktublar», İ. Muğannanın «Cəhənnəm» ro­­ma­nı və Ə. Haqverdi­yevin digər əsərləri ilə də mü­qayisə olunmuşdur.

Ə. Haqverdi­yev yaradıcılığının ən səciyyəvi xüsu­siyyəti həqiqətpərəstlik idi. Onun üçün bədii ya­ra­dı­cılıq xalqı ilə dərdləşmək, onu böyük tərəq­qiyə, təka­mülə yetirmək vasi­tə­sidir. Ədibin nəsr yaradı­cı­lı­ğında məhəbbət mövzusu geniş yer tut­ma­sa da, bütün möv­zuları xalqın həyatından, məişətindən qaynaq­la­nırdı. Həyat həqiqət­lə­rini olduğu kimi əks etdirən bu böyük sənətkarın mövzuları cəmiyyətdəki zəhmət­keş insan­la­rın faciəli taleyindən, yaşamağın ləzzətini nataşa­ların dizləri üstündə xumar­lan­maqda görən məşədi­lərin əyyaşlı­ğın­dan, dövlət məmurlarının özbaşına­lı­ğın­dan, Azər­baycan qadın­larının haq­sız­lıqlara məruz qalmış taleyindən və ən nəhayət, fırıl­daq­çı, də­lə­duz din xadi­m­lə­rin­dən bəhs edirdi. «Xortdanın cəhənnəm məktubları» povesti Ə. Haqver­diyevin bir nasir kimi kamil bədii xarakterlər yaratmaq məharətini də nüma­yiş etdirir.

Povestin dil və üslub xüsusiyyətlərindən danışan zaman yazıçı təhkiyəsinin zən­gin­liyi, xalq dilinin də­rin köklərinə bağlılığı, bədii təsvir və ifadə vasitə­lə­rindən, milli folklorumuzdan məharətlə istifadə ba­ca­rığı özünü göstərir.

«Xortdanın cəhənnəm məktubları» povesti Ə. Haq­verdiyevin ən iri həcmli nəsr əsəridir. Təbii ki, ədibin nasirlik məharəti də burada daha geniş, daha müfəssəl nəzərə çarp­maqdadır. Əsər həmçinin Haq­ver­­diyevin tən­qidi gülüşünün zənginliyi, rən­ga­rəng­li­yi, kəskin satirası, mərhəmətli yumoru, müxtəlif in­to­­nasiyalı kinayələr ilə də diq­qəti cəlb edir.

Bir söz­lə, Ə. Haqverdiyev böyük istedadla ya­rat­dığı əsərləri ilə ədəbiyyat tari­xi­miz­­­də hə­mi­şəyaşar bir yazıçı kimi qalacaqdır.
İSTİFADƏ EDİLMİŞ ƏDƏBİYYAT


 1. Abdulla B. Kitabi-Dədə Qorqudda rəng sim­volikası, Bakı, Çaşıoğlu, 2004, 127 s.

 2. Abdulla B. Folklorda say simvolikası, Bakı, Elm, 2006, 147 s.

 3. Ağayev İ. Molla Nəsrəddin poetikası. Bakı: Elm, 1985, 168 s.

 4. Axundov A. Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. Bakı: Elm, 2005, 451 s.

 5. Aligyeri D. İlahi komediya. Bakı: Öndər, 2004, 592 s.

 6. Aristotel. Poetika. Bakı: Şərq-Qərb, 2006,

120 s.

 1. Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 4 cilddə, II c., Bakı: Şərq-Qərb, 2006, 792 s.

 2. Azərbaycan ədəbi dil tarixi. Bakı: Elm, 1991, 282 s.

 3. Azərbaycan xalq cümhuriyyəti ensiklopediyası. 2 cilddə, I c., Bakı: Lider, 2004, 439 s.

 4. Babayev B. Azərbaycan realist nəsrində sa­tira. Bakı: Elm, 2008, 324 s.

 5. Behbudov Ə. Ə. Haqverdiyevin din və möv­hu­mat, cəhalətə qarşı mübarizəsi // Azər­­baycan dili və ədəbiyyatı tədrisi metodik məqalələr məc­mu­əsi, 1970, № 4, s. 81-91.

 6. Bəkirqızı (İsayeva) P. Ə. Haqverdiyevin «Xort­­­­da­­­nın cəhənnəm mək­tub­­­la­rı» əsə­rinin mifo­po­etik strukturundan o biri dünya­ya sə­yahət motivi

// AMEA mə­ru­zə­lər, 2009, № 5, s. 176-181.

 1. Bəydili C. Türk mifoloji sözlüyü, Bakı: Elm, 2003, 418 s.

 2. Bualo. Poeziya sənəti. Bakı: Şərq-Qərb, 2006, 112 s.

 3. Cavid H. Seçilmiş əsərləri. 5 cilddə, III c., Bakı: Lider, 2005, 304 s.

 4. Cəfərov S. Müasir Azərbaycan dili. Bakı: Şərq-Qərb, 2007, 191 s.

 5. Əfəndiyev H. Azərbaycan bədii nəsrinin tari­xin­dən. Bakı: Azərnəşr, 1963, 236 s.

 6. Əfəndiyev P. Azərbaycan şifahi xalq ədə­biyyatı. Bakı: Maarif, 1982, 478 s.

 7. Əlimirzəyev X. Ədəbiyyatşünaslığın elmi-nə­zəri əsasları. Bakı: Nurlan, 2008, 431 s.

 8. Əlimirzəyev X. Klassiklərimizin ideal və po­etik sənəd dünyası. Bakı: Elm və təhsil, 2009, 668 s.

 9. Əlişanoğlu T. Əsrdən doğan nəsr. Bakı: Elm, 1999, 117 s.

 10. Əlişanoğlu T. XX əsr Azərbaycan nəsrinin poetikası. Bakı: Elm, 2006, 312 s.

 11. Hacıyev M. Hər şeyi bəyan edən kitab. Bakı: 2000, 87 s.

 12. Haqverdiyev Ə. Xortdanın cəhənnəm mək­tub­ları. Bakı: Azərnəşr, 1930, 24 s.

 13. Haqverdiyev Ə. Xortdanın cəhənnəm mək­tub­ları. Bakı: Azərnəşr,1937, 145 s.

 14. Haqverdiyev Ə. Xortdanın cəhənnəm mək­tub­ları. Bakı: Azərnəşr, 1949,142 s.

 15. Haqverdiyev Ə. Xortdanın cəhənnəm mək­tub­ları. Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1955, 168 s.

 16. Haqverdiyev Ə. Xortdanın cəhənnəm mək­tub­ları. Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1961, 144 s.

 17. Haqverdiyev Ə. Xortdanın cəhənnəm mək­tub­ları. Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1981, 152 s.

 18. Haqverdiyev Ə. Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə,

Ι c., Bakı: Lider, 2005, 406 s.

 1. Haqverdiyev Ə. Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə,

ΙΙ c., Bakı: Lider, 2005, 501 s.

 1. Həsənova M. Ə. Haqverdiyev və xalqın milli özünüdərki // Bakı Univer­si­te­ti­nin Xəbərləri, 2010,

№ 2, s. 16-21.

 1. Hüseynov A. Nəsr və zaman. Bakı: Yazıçı, 1980, 185 s.

 2. Hüseynov F. Molla Nəsrəddin və molla nəs­rəd­dinçilər. Bakı: Yazıçı, 1986, 462-190 s.

 3. Hüseynova M. XX əsr Azərbaycan nəsrində lirik-psixoloji üslub və sənətkar fərdiyyəti. Bakı: Elm, 2009, 292 s.

 4. Xəlilov N. Ə. Haqverdiyev və folklor (Ya­zı­çının arxivindən). «Ədəbiyyat və incəsənət» qəz., Ba­kı, 1983, 2 sentyabr.

 5. Xəlilov N. Xalq təfəkkürü, sənətkar qüdrəti. Bakı: Elm və həyat, 1996, 136 s.

 6. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri. Bakı: Elm, 1979, 259 s.

 7. XX əsr Azərbaycan yazıçıları. Ensiklopedik məlumat kitabı. Bakı: Nurlar, 2004, 965 s.

 8. Kərimov İ. Ə. Haqverdiyev və teatr. Bakı: Elm, 1975, 173 s.

 9. Qarayev Y. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi (XΙX-XX yüzillər). Bakı: Elm, 2002, 740 s.

 10. Qarayev Y. Meyar şəxsiyyətdir. Bakı: Yazıçı, 1988, 456 s.

 11. Qarayev Y. Realizm, sənət və həqiqət. Bakı: Elm, 1980, 255 s.

 12. Qarayev Y. Tənqid: problemlər, portretlər. Ba­kı: Elm, 1976, 212 s.

 13. Qiyasbəyli E. Ə. Haqverdiyev və Molla Nəs­rəd­din, Azərbaycan dövlət nəş­riy­yatı. Bakı: 1998,

106 s.

 1. Qocayeva G. Nagah xəyalıma cəhənnəm düş­dü. Bakı: Azərbaycan Milli En­sik­­lo­pe­­di­ya­sı nəş­riy­yatı, 2002, 123 s.

 2. Qurani-Kərim. Ərəb dilindən tərcümə edən­lər: Ziya Bünyadov və Vasim Məm­­mədəliyev. Bakı: Azərnəşr, 1991, 720 s.

 3. Marağayi Z. İbrahimbəyin səyahətnaməsi. Ba­­kı: Elm, 1982, 500 s.

 4. Məmmədova A. «Xort­­­da­­­nın cəhənnəm mək­tubları» əsərində cəhənnəm / AMEA Gənc filoloq­la­rın VΙ respublika konfransının ma­te­rialları, Bakı: Elm, 1990, s. 19-20.

 5. Məmmədov A. Nəsrin poetikası (XIX əsrin ΙΙ yarısı ). Bakı: Elm, 1990, 136 s.

 6. Məmmədov Ə. Azərbaycan bədii nəsri. Bakı: Elm, 1983, 185 s.

 7. Məmmədov K. Ə. Haqverdiyev. Bakı: Uşaq Gəncnəşr, 1955, 193 s.

 8. Məmmədov K. Ə. Haqverdiyev. Bakı: Yazı­çı, 1970, 198 s.

 9. Məmmədov K. XIX əsr Azərbaycan şerində satira. Bakı: Elm, 1975, 272 s.

 10. Məmmədov M. Ə. Haqverdiyevin həyat və yaradıcılığı. Bakı: Nurlan, 2008, 183 s.

 11. Məmmədova M. Ə. Haqverdiyevin yaradıcı­lı­ğında din və mövhumatında əley­­­­­­hinə mübarizə mə­sələləri // Azərbaycan EA-nın Xəbərləri, İctimai elm­lər seriyası, 1962, № 3, s. 89-98.

 12. Məmmədquluzadə C. Seçilmiş əsərləri,

4 cild­də, ΙV c., Bakı: Öndər, 2004, 474 s.

 1. Mir Cəlal. Azərbaycanda ədəbi məktəblər. Bakı: Ziya-Nurlan, 2004, 590 s.

 2. Mir Cəlal. Gülüş bədii silah kimi. Bakı: ADU, 1968, 40 s.

 3. Mir Cəlal. Hüseynov F. XX əsr əsr Azər­bay­can ədəbiyyatı. Bakı: Maarif, 1982, 425 s.

 4. Mir Cəlal. Xəlilov P. Ədəbiyyatşünaslığın əsas­­ları. Bakı: Maarif, 1972, 280 s.

 5. Mir Cəlal. Xəlilov P. Ədəbiyyatşünaslığın əsasları. Bakı: Çaşıoğlu, 2005,312 s.

 6. Mir Cəlal. Klassiklər və müasirlər. Bakı: Azər­nəşr, 1973, 296 s.

 7. Mirəhmədov Ə. Azərbaycan Molla Nəsrəd­dini. Bakı: Yazıçı, 1980, 430 s.

 8. Mirəhmədov Ə. Ədəbiyyatşünaslıq. Ensik­lo­pedik lüğət. Bakı: Azərbaycan En­­­sik­­lopediyası, 1998, 239 s.

 9. Molla Nəsrəddin. 12 cilddə, Ι c., Bakı: Elm, 1988, 720 s.

 10. Muğanna İ. Seçilmiş əsərləri. 6 cilddə, V c., Bakı: Avrasiya Press, 2009, 480 s.

 11. Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı, 2 cilddə,

I c., Bakı: Bakı Universiteti, 2007, 502 s.

 1. Mütəllimov T. Əbdürrəhimbəy Haqverdi­ye­vin poetikası. Bakı: Yazıçı, 1988, 326 s.

 2. Mütəllimov T. Ə. Haqverdiyev əsərlərində xalq ifadələri // Elm və həyat, 1974, № 12, s. 26-28.

 3. Mütəllimov T. Ə. Haqverdiyev nəsrində ki­na­yə və eyham // Elmi əsərlər, 1972, № 6, s. 10-17.

 4. Mütəllimov T. XX əsr Azərbaycan ədəbiy­ya­tında ədəbi məktəblər. Bakı: ADU, 1978, 84 s.

 5. Mütəllimov T. Portretlər qalereyası, «Ədə­biy­­yat və İncəsənət» qəz., Bakı, 1970, 26 dekabr.

 6. Nesin Ə. Seçilmiş əsərləri. Bakı: Şərq-Qərb, 2006, 240 s.

 7. Nəbiyev A. Azərbaycan xalq ədəbiyyatı.

2 cild­də. I c., Bakı: Turan, 2002, 680 s.

 1. Paşayeva A. Ə. Haq­ver­diyevin «Xortd­a­nın cə­­hən­nəm mək­tub­ları» po­ves­tin­də ide­­­ya, möv­zu, kom­­po­zi­siya / Cəfər Xəndan Hacıyevin ana­­­­dan ol­ma­sının 100 il­lik yu­bi­­­­le­yi­nə həsr olun­­­muş elmi-nəzəri konf­­­­ran­s materialları, Bakı: Bakı Uni­ver­si­te­ti, 2010,

s. 188-192

 1. Paşayeva A. Ə. Haqverdiyevin «Xort­da­nın cə­­hən­nəm mək­­tubları» po­ves­tin­də­­ki bəzi surətlərin səciyyəsi / AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azər­baycan Ədə­biy­yat Muzeyinin 70 illiyinə həsr edilən bey­nəlxalq kon­fran­sın materialları, Bakı: Elm, 2010, s. 148-151.

 2. Paşayeva A. Ə. Haqverdiyevin «Xortda­nın cə­­­hən­nəm məktubları» po­ves­­tin­də dil və üslub xü­su­siyyətləri / Azərbaycan Respub­li­ka­sı­nın dövlət müs­tə­­qil­­liyinin bər­­pasının 20-ci ildö­nümünə həsr olun­muş elmi-nəzəri konfran­sın materialları, Bakı: Ba­kı Uni­ver­si­teti, 2011, s. 210-217

 3. Paşayeva A. Əbdürrəhim bəy Haqver­di­ye­vin «Xort­­danın cəhən­nəm məktub­la­rı» povesti və folklor / Abbas Zamanovun 100 illik yu­bi­le­yinə həsr olun­­muş Res­pub­­­­li­ka el­mi kon­fransının ma­te­rial­­la­rı, Bakı: Elm və təhsil, 2011, s. 555-560.

 4. Paşayeva A. Ə. Haq­ver­diyevin «Xortdanın cə­­hə­n­nəm məktubları» po­ves­tin­də mi­fik-dini mo­tivlər və atribu­t­lar / AMEA Azərbaycan Gənc alim, aspirant və ma­­gis­­trlər cəmiyyətinin Azər­­­­bay­can Respub­li­ka­sının dövlət müstəqilliyinin 20-ci ildö­nü­mü­nə həsr olunmuş el­mi kon­fransın ma­te­rial­­la­rı, Bakı: 2011,

s. 314-319.

 1. Şərif Ə. Keçmiş günlər. Bakı: Yazıçı, 1986, 412 s.

 2. Şirəliyev M. Azərbaycan dialektologiyasının əsas­ları. Bakı: Maarif, 1968, 306 s.

 3. Talıbzadə K. XX əsr Azərbaycan tənqidi. Bakı: Elm, 1966, 540 s.

 4. Vəlixanov N. Azərbaycan maarifçi-realist ədə­biyyatının inkişafı. Bakı: Elm, 1983, 160 s.

 5. Vəliyev G. Azərbaycan dialektologiyası. Ba­kı: Nurlan, 2003, 98 s.

 6. Yusifli C. Azərbaycan komediyasının poeti­kası. Bakı: Elm, 2007, 244 s.

 7. Zamanov A. Əməl dostları. Bakı: Yazıçı, 1979, 372 s.


Arxiv materialları

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu

 1. Ахвердиев А.Б. Народные зрелище и рели­ги­озные мистерии в Азер­бай­джане. Fond-9, sax­la­ma vahidi-36, 43 vərəq.

 2. Qurandan qeydlər (Отметки о Коране).

Fond- 9, saxlama vahidi-37, 37 vərəq.

 1. Haqverdiyev Ə. Xort­da­nın cəhənnəm mək­tubları (azərbaycanca). Bakı: 1930, Fond-21, saxlama vahidi-731, 24 vərəq.Türk dilində

 1. Türk dünyası edebiyyatçılar ansiklopedisi, 8 cild­də, IV c., Ankara: AYK Ata­türk Kültür Merkezi, 2004, 447 s.

Rus dilində

 1. Гаджиев А. Поетика современной прозы. Баку: Мутарджим, 1997, 204 стр.

 2. Поспелов Г.Н. Теория литературы. Мос­ква: Высшая школа, 1978, 208 стр.

 3. Тимофеев Л.И. Основы теории литера­ту­ры. Москва: Просве­ще­ние, 1976, 548 стр.

 4. Хализев В.Е. Теория литературы. Москва: Выс­шая школа, 1999, 398 стр.


Пашаева Айнура Нияз

Когда меня доставишь в Шушу?

повести Абдуррагим бека Ахвердиева «Письма Хортдана из Ада»)

Резюме
Абдуррахим бек Ахвердиев, продолживший и развивший литературную шко­лу М. Ф. Ахундова, является одним из самых выдающихся представи­телей новой ре­али­стической азербайджанской литературы. Собрав воедино наблюда­емых им в жиз­ни отрицательных персонажей в так назы­ва­емом «аду», своей повес­тью «Пись­ма Xортдана из Aда» писатель создал сильное по сво­ей идее и замыслу про­из­­ве­де­ние. Особо обращает на себя вни­­­мание великая сила обоб­ще­­ния фе­одально-пат­ри­ар­хальных недостатков окружа­ющей среды и ком­пози­ци­онная ори­ги­на­льность повести. В по­вес­ти «Письма Хортдана из Ада» А. Ах­вер­диев пы­тался ре­али­с­ти­чес­­ки отобразить харак­терную для того времени кар­ти­ну жизни героев. Про­из­ве­де­ние демон­стрирует богатство язы­ка и стиля пи­са­теля, приверженность к глу­бо­ким корням на­род­ного язы­ка, к средствам ху­до­жествен­ной выра­зи­тель­нос­ти, его спо­собность умело ис­пользо­вать наци­ональ­­ный фольклор. Именно бла­годаря та­ко­­му крити­чес­ко­му подходу раскры­ваю­тся истин­ные просве­ти­тельские иде­алы ав­тора.

Pashayeva Aynura Niyaz

When will you take me to Shusha?

About Abdurrahim bay Hagverdiyev’s narrative

«The Letters of Khortdan from Hell»

Summary

Abdurrahim bay Hagverdiyev is one of the most outstanding figures of the new realist literature in Azerbaijan, who continued and developed the tra­di­tion of the lite­ra­ry school of Mir­za Fatali Akhun­dov. The writer concentrated the negative types whom ob­served in life in the space calling «the hell» and created a rich work ac­co­r­ding to its idea and subject in the narrative of «The Letters of Khortdan from Hell». This narrative reveals the vices in the feudal-patriarchal environment. A. Hag­ver­di­yev tried to be true to realism while creating these images and the tulle is charac­te­ri­zed by its power of gene­ra­liza­tion and original composition. Especially the narrative drows one’s attention by language and style of the wri­ter’s rich narration and sources of the pe­ople’s folklore. The author’s real ideals of enlight­ment beco­me clear namely be­cause of this criticism.


M Ü N D Ə R İ C A T

ÖN SÖZ.............................................................................3
GİRİŞ.................................................................................4

I FƏSİL

«XORTDANIN CƏHƏNNƏM MƏKTUBLARI»

POVESTİNDƏ İDE­YA, MÖV­ZU,

KOMPOZİSİYA..............................................................12II FƏSİL

ƏSAS SURƏTLƏRİN SƏCİYYƏSİ.............................. 49ΙΙΙ FƏSİL

DİL VƏ ÜSLUB XÜSUSİYYƏTLƏRİ...........................88NƏTİCƏ........................................................................126

İSTİFADƏ EDİLMİŞ ƏDƏBİYYAT.........................130

AYNURƏ NİYAZ QIZI PAŞAYEVA
MƏNİ NƏ VƏDƏ ŞUŞAYA YETİRƏRSƏN?

(Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin

«Xortdanın cəhənnəm məktubları»

povesti haqqında)
«ELM VƏ TƏHSİL»
BAKI – 2012


«Elm və Təhsil» nəşriyyatının direktoru:

professor Nadir MƏMMƏDLİ
Kompüter dizayneri: Tural Əhmədov

Texniki redaktor: Rövşanə Nizamiqızı

Yığılmağa verilmiş 25.05.2012

Çapa imzalanmış 04.06.2012.

Şərti çap vərəqi 16. Sifariş № 278.

Kağız formatı 60x84 1/16. Tiraj 100.

Kitab «Elm və Təhsil» nəşriyyat-poliqrafiya

müəssisəsində səhifələnib çap olunmuşdur.

E-mail: elm_ve_tehsil@box.az

Tel: 497-16-32; 050-311-41-89Ünvan: Bakı, İçərişəhər, 3-cü Maqomayev döngəsi 8/4.


1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə