Av yili (1 Nisan 2013-31 Mart 2014) av turiZMİ uygulamalarini iÇERİr esas ve usuller
Yüklə 0.84 Mb.
səhifə7/8
tarix26.04.2016
ölçüsü0.84 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

İzin Belgesi Düzenlenip Av Organizasyonuna Başlamadan Önce Avlanma Tarihinin Ertelenmesi

 1. Yaban domuzu dışındaki türlerde av organizasyonunun avlanma tarihi başlangıcından önce iptal edilmesinin istenmesi durumunda, avcının/acentenin haklı gerekçesini kanıtlaması koşuluyla aynı kota, avlanma izin ücreti alınmadan avcının belirleyeceği ikinci bir tarihte aynı avcıya kullandırılabilir. Acentenin avcıyı değiştirmek istemesi durumunda aynı kota yeniden avlanma izin ücreti alınarak diğer avcılara kullandırılabilir.

 2. Tahsis edilen kotalarda; av organizasyonunun avlanma tarihi başlangıcından önce av hayvanının belirlenememesi üzerine iptal edilmesinin istenmesi durumunda, aynı kota avlanma izin ücreti alınmadan istemde bulunulacak ikinci bir tarihte yeniden aynı avcıya ya da avlanma izin ücreti alınarak diğer avcılara kullandırılabilir. Kotanın ikinci kez kullanımı bu kapsamda değerlendirilmez. Bu kota sadece böylesi durumlarda bir kez değerlendirilir. Bu amaçla acente/avcı avlağın bağlı olduğu il şube müdürlüğüne av organizasyonun başlama tarihine kadar başvurarak av organizasyonunun yapılamayacağını bildirmek zorundadır. 1. Yoğun Av Organizasyonlarının Olması Durumunda Avlanma İzni

 1. Yaban domuzu av organizasyonlarında, organizasyonların başarıyla sonuçlandırılması amacıyla, il şube müdürlüğü devlet avlağı ya da orman işletme müdürlüğü dahilindeki sahalarda kaç avcı ya da acenteye izin verilebileceği il şube müdürlüğünce belirlenir.

 2. Aynı tarihlerde birden fazla av organizasyonu için talep olması halinde, sahanın durumu, il şube müdürlüğünün personel durumu, sahada envanter yapılıp yapılmadığı, organizasyon öncesi hazırlık ve organizasyonun başarılı geçmesi gibi durumlar il şube müdürlüğünce değerlendirilerek avlanma tarihlerinde değişiklik yapılabilir ya da başvuru değerlendirilmez. 1. Trofe ve Av Etinin Avlaktan Çıkarılması

  Avlanan av hayvanının trofe ve av eti, paketlendikten sonra avlaktan çıkarılıp, taşınır. 2. İl Şube Müdürlüğü Yetkilileri/Mühendisleriyle İletişim

  Av organizasyonunun başarıyla yürütülmesi ve sonuçlandırılması amacıyla av organizasyonunun başlangıç tarihinden önce, av organizasyonuyla ilgili iş ve işlemler ile bakanlık personelinin görevlendirilmesi amacıyla il şube müdürlüğü yetkilileri/şefleriyle iletişim kurulması zorunludur.

 3. Saha Sınırları

Bakanlık personeli ve acente yetkilileri ile avcılar av organizasyonunun yapılacağı saha sınırlarıyla ilgili organizasyondan önce tereddüt yaşanmaması için mutabık kalacaklardır. Organizasyon sırasında ihtilafa düşülmesi durumunda belirlemeye bakanlık personeli yetkili olacaktır.

 1. İlk Yardım

  Av organizasyonu düzenleyenler; ilk yardım amacıyla gerekli malzemeleri araçlarında bulundurmak ve yöntemine uygun ilk yardım önlemlerini almak zorundadırlar. 2. Av Turizmi İzin Belgeli Acente Aracılığı Olmadan Avlanma

  Av turizmi izin belgeli acente aracılığı olmadan bağımsız olarak ya da işletici aracılığıyla avlanmak üzere Türkiye’ye gelen avcılar özel avlak ve gerçek/tüzel kişiler tarafından işletilen örnek avlak sınırları dışında avlanamazlar. 3. Av Organizasyonunun Devamının Sağlanması

  Av turizmi kapsamında yapılan av organizasyonunda yaban domuzu dışında cuma günü avlanıp işleticinin aynı avcısına aynı türün 2. av organizasyonuna devam edilebilmesi için; il şube müdürünün/şefinin bilgisi dahilinde işleticinin yazılı başvurusuyla, izin belgesinin açıklama bölümünde bu durumun açıklanması ve önceden avlanma izin ücretinin ödenmesi koşuluyla cumartesi, pazar veya resmi tatil günlerinde av organizasyonlarının devamına izin verilebilir. Av hayvanının avlanamaması durumunda kotanın ilk kullanımı gerçekleşmiş sayılır. 4. İzin Belgelerinin Gönderilmesi ve Av Organizasyon Sonuçlarının Bildirilmesi

  Av organizasyon sonuçlarını içerir ABF, bu forma müstenit olan izin belgesiyle birlikte av organizasyonunun bitim tarihinden sonraki en geç 15 (onbeş) gün içinde Genel Müdürlüğe gönderilir. 5. Avlanan Av Hayvanının Elde Edilememesi

  Avlanan av hayvanının avcı/acente tarafından ihale edilen sahalar hariç olmak üzere elde edilememesi durumunda; yaban keçisinde 100 cm trofe ücreti, diğer türlerde ise o tür için belirlenen avlama ücreti uygulanır ve tahsili yapılır. Bu elde edilemeyen av hayvanının daha sonra 3 gün içinde ele geçirilmesi ve avcının talepli olması durumunda diğer trofe ücretleri uygulanır. 6. Yaralanan Av Hayvanının Avlandığı Yerin Belirlenmesi ve Takibi

 1. Ateş edilip yaralanan av hayvanı, başka yerleşim yerindeki sahada bulunmuş ya da avlanmış ise ateş edilip isabet eden ilk yerde avlanmış sayılır.

 2. Yaralı av hayvanının izlenmesi/aranması, Bakanlık görevlisi eşliğinde ilgililerle birlikte en fazla 3 gün süreyle yapılır. Yaralanan av hayvanının daha sonra 3 gün içinde bulunması ve avcının trofeyi talep durumunda, tahakkuk ettirilen yaralama ücreti belirlenen avlama ücretinden düşülerek kalan tutar tahsil edilir ve trofe avcıya verilir.

 1. BAŞVURULAR ve İZİN BELGELERİ

 1. Başvurular

  Yerel avcı dışındaki tüm tahsis kota başvuruları Genel Müdürlüğe, yerel avcı kota başvuruları ise il şube müdürlüğüne yapılır. 2. İzin Belgesi Düzenlenmesi

 1. Devlet misafiri-diplomat kotaları hariç tüm av organizasyonlarına ilişkin izin belgesi il şube müdürlüğünce düzenlenir. Devlet Misafiri ve diplomatların izin belgeleri Genel Müdürlükçe düzenlenir.

 2. Başvurular ve izin belgesi düzenlenmesiyle ilgili tüm bilgilere “www.milliparklar.gov.tr” adresinden ulaşılabilinir. 1. Yerli/Yerel, Yabancı Avcı Başvurularında İstenen Belgeler

 1. Başvuru formu/dilekçe

 2. Yabancı avcılar için yapılacak tüm başvurularda, 492 sayılı Harçlar Kanununun 127. maddesi gereğince mali yıla ilişkin avcılık belgesi harcının ödendiğini kanıtlayan makbuzun aslı veya aynı yıl içinde başka bir saha/ilde alınan geçici avcılık belgesinin onaylı örneği

 3. Avlanma izin ücreti dekont aslı. Yerli avcı kotası Genel Müdürlükçe tahsis edilen il şube müdürlüklerine bildirilenlerden dekont istenmez.

 4. Yaban domuzu av organizasyonlarında, 2 (iki) yaban domuzu avlama ücretine ait dekont aslı

 5. Yerli avcılarda, o yıl için vize edilmiş avcılık belgesi ile yivli veya yivsiz tüfek taşıma belgesi örnekleri

 6. Yerel avcılarda, son 5 yıldan beri ilçede oturduğunu içerir ikamet tezkeresi (yazlık hariç)

 7. Yaban domuzu av organizasyonları hariç yerli avcının acente aracılığıyla avı için vekaletname 1. Dekontta Bulunması Gereken Bilgiler

  Ödenen ücretlerin kime ait olduğunun ve ne amaçla yatırıldığının bilinmesi/belirlenmesi amacıyla; avlanma izin ücreti ve avlama ücretine ilişkin dekonttaki açıklama bölümünde; 1. Avlanma izin ücreti için “M.D. Uyanık/Köyceğiz-Y.keçisi A. İzin Ü-400 TL”

 2. Avlama ücreti için “5001 nolu GAB/ÖAİB-Avlama Ü-400 TL”

 3. Her iki ücretin birlikte yatırılması durumunda “Victorious Awake-Malatya-Y.domuzu Ücretleri- 800 TL” örneklerinde olduğu gibi avcının adı-soyadı/acentenin adı, avlak adı, ücretin türü, av hayvanı türü, ücret miktarı bilgileri;

 4. Birden fazla avcı için yatırılacak ücretler için “10 avcı-Malatya-Y.domuzu Ücretleri- 10500 TL” bilgileri yer almalıdır.

Dekont örneğinin Genel Müdürlüğe/il şube müdürlüğüne gönderilmesi/bilgi verilmesi zorunludur.

 1. YERLİ/YEREL AVCI TAHSİS KOTA BAŞVURULARI ve DEĞERLENDİRME

 1. Başvurular

 1. Başvuru Tarihleri

 1. Tahsis kotalarına başvurular, karaca için 01-24 Nisan 2013, karaca dışındaki av hayvanları için 01 Nisan-28 Haziran 2013 tarihleri arasında yapılır.

 2. Anılan tarihler arasında başvuruların kayıt altına alınmış olması gerekmektedir.

 1. Başvuru Belgeleri

 1. Başvuru Formu/Dilekçe: “Yerli ve Yabancı Avcıların Av Turizmi Kapsamında Avlanmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in (Yönetmelik) Ek-6’sındaki başvuru formu ya da dilekçe, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av Yönetimi Daire Başkanlığı Söğütözü Caddesi No:14/E 13. Kat B Blok Beştepe 06560 Yenimahalle/Ankara adresine gönderilir. Başvurular Bakanlık personelinin isimlerine gönderilmez.

Başvurularda, iletişim numaraları (adres-telefon-faks; gerekiyorsa mobil, e-mail) mutlaka belirtilir.

Başvuru formuyla birlikte, 1. Avcılık Belgesi: 2013 yılına ilişkin vize edilmiş avcılık belgesi örneği (noter onaylı ya da resmi kurumdan aslı gibidir açıklamasının olduğu örnekler). Avlanma tarihinin 2014 yılında olması durumunda; avcılık belgesinin 2014 yılı vize edilmiş şeklinin av organizasyonu başlamadan önce il şube müdürlüğüne ve Genel Müdürlüğe gönderilmesi zorunludur.

 2. Yivli Tüfek Ruhsatı: (Çapı asgari 6,5 mm, azami 9,8 mm olan yivli av tüfeği): Yivli tüfek ruhsatının/ruhsatlarının onaylı örnekleri (noter onaylı ya da resmi kurumdan aslı gibidir açıklamasının olduğu örnekler) gönderilir. Önceki yıllarda yapılan başvurularda yivli tüfek ruhsatlarının (süresi sona erenler hariç) onaylı örneklerini gönderenler tekrar göndermez.

 3. Yerel avcı kotasıyla avlanmak isteyen yerel avcılar da yukarıda belirtilen belgelerle birlikte belirtilen tarihler arasında son 5 yıldan beri ilçede oturduğunu içerir ikamet tezkeresiyle (yazlık hariç) birlikte il şube müdürlüklerine başvururlar.

 1. Başvuru Tercihi

Yerli/yerel avcılar, her avlak için kişisel ya da acente aracılığıyla başvuru yapabilir. Avcı kişisel ya da acente aracılığıyla yapılan başvurudan birisini tercih eder.

Birden fazla sahanın ve/veya türün talep edilmesi durumlarında, tercih sıralaması rakamla aynı başvuru formunda belirtilir. 1. Vekaletname

Yerli avcıların yaban domuzu hariç diğer türlerin kota tahsis başvurularını acente aracılığıyla yapmak ve av organizasyonlarına acente aracılığıyla katılmak istemeleri durumunda; avlanma izninin alınmasında, av organizasyonunun yürütülmesinde, avlanma izin ve avlama ücretleriyle ilgili iş ve işlemlerin yapılmasında, acentenin yetkili kılındığına ilişkin avcı tarafından av yılı için verilmiş noter onaylı vekaletnamenin başvuru yaparken gönderilmesi zorunludur.

 1. Acente Aracılığıyla Avlanma Talebi

Kota tahsisini bireysel olarak alan avcı av organizasyonunu acente aracılığıyla yapmak istemesi durumunda il şube müdürlüğüne yazılı olarak bildirir.

 1. Değerlendirmeye Alınmayacak Başvurular

 1. Yerli avcının, hem kişisel hem de acente aracılığıyla birlikte başvurması

 2. Başvuru sırasında çapı asgari 6,5 mm, azami 9,8 mm yivli tüfek taşıma ruhsatı sahibi olduğunu ibraz etmeyenler

 3. Avcılık belgesi olmayanlar

 4. Acentenin organizasyonuyla avlanacak yerli avcının başvuru süresinde vekaletname göndermemesi

 5. Postadan kaynaklanan gecikmiş başvurular, 166. maddenin (a) fıkrasında belirtilen son başvuru tarihinde Bakanlık kayıtlarına girmeyen başvurular

 6. İletişim bilgileri olmayan ve imza taşımayan başvurular

 7. Faksla yapılan başvurular

  Kotaların boşalması durumunda avlanma sürecini çabuklaştırmak/hızlandırmak ve kota kullanımını sağlamak amacıyla başvuruların acil olarak değerlendirilmesinin sözkonusu olduğu durumlarda; faksla yapılan başvuru ve ilgili belgeler değerlendirmeye alınabilir. Daha sonra bu belgelerin onaylı örnekleri gönderilir.

 1. Asil ve Yedek Avcıların Belirlenmesi

 1. Yerli avcı kota tahsislerinde, her bir kotaya bir asil ve her bir kotaya üç yedek avcı olacak şekilde değerlendirilir.

 2. Yerel avcı kota tahsislerinde, her bir kotaya bir asil ve taleplilerin tamamı sıralamaya alınarak yedek olarak değerlendirilir.

 3. 2012-2013 av yılında av hayvanı avlayan/yaralayan yerli/yerel avcıların avladıkları tür için başvuruları, diğer yerli/yerel avcı başvurularının değerlendirilmesi sonucunda kotaların boş olması durumunda değerlendirmeye alınır.

 4. Yerli avcı kota tahsislerinde; Başbakanlık özürlüler idaresi başkanlığınca verilen “Özürlüler Kimlik Belgesi” sahibi olanlar, bir önceki av yılında av hayvanı avlama durumu, olumsuz koşullarda avlanma, nitelikli avlaklarda avlanma, ilk kez başvuru yapma durumu, ilk kez bir türü avlamak üzere yapılan başvuru, başvurulan türü avlayamayıp yeniden başvuru, daha önceki yıllarda avlayamayanlar, nitelikli trofe avlayamama, bir türü avlayıp diğer türü avlamaya geçme, organizasyon sırasında usulsüz avcılıkla mücadele, usta avcı olma, yaşlı-genç avcı olma durumu, farklı illerden başvuru yapma/değişik il avcısı olma/ avlağın bulunduğu bölgede yaşama, mazeretsiz avı terk etme, rekor trofe avlamak isteyenler, avlağın zor avlanma koşulu, ilk defa başvuranlar için avlak belirleme/önerme, farklı meslek, cezalı avlama, daha önce gidilen sahadan daha nitelikli avlaklarda avlanma, tercih edilmesine rağmen av organizasyonuna katılmama, kotanın kullanımını değişik nedenlerle engelleme/kısıtlama (izin alıp gitmeme, zamanında kotayı kullanamayacağını bildirmeme, o tür için belirlenen avlanma tarihinin son zamanları için izin alıp av organizasyonuna katılmama), iletişim kurulamaması, avlağın zorluk derecesine göre avcı belirleme ilkeleri gözetilir. 1. Kota Tahsis Bildirimleri

 1. Yerli avcılara kota tahsisleri, karaca için 30 Nisan 2013; karaca dışındaki av hayvanları için 08 Temmuz 2013 tarihlerinden sonra bildirilir.

 2. Yerel avcılara kota tahsisleri, karaca için 26 Nisan 2013; karaca dışındaki av hayvanları için 03 Temmuz 2013 tarihlerinde tahsis işlemleri tamamlanarak avcılara ve Genel Müdürlüğe bildirilir.

 3. Başvuruları uygun bulunan asil yerli avcılara avlanma izin ücretlerini yatırmaları için duyuru Genel Müdürlükçe yapılır.

 4. Asil olarak belirlenen yerli avcının avlanma izin ücretini belirtilen süre içinde yatırıp dekontunu Genel Müdürlüğe göndermemesi durumunda 1. yedekten başlamak üzere yedek yerli avcılara aynı duyuru il şube müdürlüğüne bildirilinceye kadar kota tahsisi Genel Müdürlükçe yapılır.

 5. Avlanma izin ücretini ödeyen asil yerli avcılar, yedek sıralamadaki avcılar ile avlanma kuralları ve koşulları il şube müdürlüklerine bildirilir.

 6. Genel Müdürlük tarafından bildirildikten sonra; asil yerli avcının av organizasyonunu iptal etmesi veya av hayvanını avlayamaması durumunda 1. yedek yerli avcıdan başlamak üzere avlanma izin ücretini yatırması durumunda kota tahsis edileceğine ilişkin duyuru ise il şube müdürlüğünce yapılır.

 7. Yerel avcılara bildirim il şube müdürlükleri tarafından yukarıda belirtilen açıklamalar ve sıralama doğrultusunda yapılır.

 8. Yerel avcılara tahsis edilen kotaların sonuçları, bölge müdürlüklerince Genel Müdürlüğe resmi yazıyla bildirilir. 1. Tahsis Edilen Kotaların Kullanımı

 1. Yerli avcı adına acentelere tahsis edilen kotalar, sadece kotanın tahsis edildiği avcıya kullandırılır.

 2. İzin belgesinde belirtilen avlanmanın başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki herhangi bir günde olumsuz hava koşulları veya hastalanma nedeniyle av organizasyonunun tamamlanamaması durumunda yapılacak uzatma dışında her kota aynı yerli/yerel avcıya 1 (bir) kez kullandırılır.

 3. Kota durumuna göre her avcıya bir kota, kotanın boş olması/boşalması durumunda ancak 2. kez izin verilebilir. Kota boşaldığında, avcıların birden fazla yedek sıralamada yer alabilecek olmasından ötürü aynı avcıya bir veya ikiden fazla izin verilmesi olasılığı olduğundan il şube müdürlükleri, Genel Müdürlük Av Turizmi ve Avlak Yönetimi Şube Müdürlüğü yetkilileriyle iletişim kurduktan sonra yedek kotaları tahsis eder.

 4. Asil avcıdan boşalan kota, yedek avcıların aynı tür için avlama ya da diğer sahalarda yedekte bulunma durumları gözetilerek; kotanın boşaldığı tarihlerde avlanma olanağına kavuşmayan boşalan kotanın olduğu sahada talepli avcılara geçiş yapılarak kota tahsis edilir. Bu amaçla 0312 207 60 91 ve 0312 207 60 86 numaralı telefonla iletişim kurularak bilgi alınır. Geçiş yapılan avcı, avlanma koşulları yeniden değerlendirilip avlanma olanağına sahip olabilir.

 5. 170. maddede belirtilen şekliyle kotanın boşalma durumu Genel Müdürlüğe hemen bildirir.

 6. Yerli/yerel avcılar en geç, başvuru dilekçelerinde/formlarında talep edilen avın başlangıç tarihinde yeni avlanma tarihini belirleyerek 30 gün içinde avlanmak zorundadır.

 7. Talep edilen avın başlangıç tarihinde yeni avlanma tarihi belirlemeyip izin belgesi düzenletmeyip 30 gün içinde avlanmayan avcıların başvuruları iptal edilip, yedekteki avcılara geçilir.

 8. Mart ayı içinde avlanma tarihini belirleyen avcılara 30 gün içinde avlanma kuralı uygulanmaz, olumsuz durumlarda avlanma tarihinde değişiklik haricinde talep ettikleri avlanma tarihinde avlanırlar.

 9. Başvurudaki avlanma tarihinin değiştirilmesi talepleri il şube müdürlüklerine yazılı/sözlü yapılır.

 10. İzin belgesi düzenleme istemleri, avın başlangıç tarihinden önceki en geç 5 gün öncesine kadar olan sürede yapılır.

 11. Belge düzenlendikten sonra 151. madde çerçevesinde değişiklik yapılabilir. 1. Boşalan Asil ve Yedek Yerli/Yerel Avcı Kotasının Kullanımı

 1. Yerli/yerel avcı kotasının olduğu sahalarda; başvurusu olmaması, asil ve yedek yerli/yerel avcı kotasıyla av hayvanının avlanamaması durumunda boşalan yerli/yerel avcı kotaları, öncelikle avlağın kota ihalesini alan acente/acentelerin istemde bulunmaları durumunda ihale bedelinden il şube müdürlüklerince; bunların talepli olmaması durumunda kota sıralamasında yedek sıralamada olup avlanan avcıların yedeklerine, kota başvurusunda bulunup asil ya da yedek sıralamaya giremeyen avcılar ile belirlenen tarihler arasında kota tahsis başvurusu yapamayan ya da belgelerinin eksikliğinden dolayı başvuruları değerlendirmeye alınmayan ancak belgelerini tamamlayan yerli/yerel avcı ücretiyle yerli/yerel avcılara sonrasında da ihale bedelinden diğer acentelere Genel Müdürlükçe tahsisi yapılabilir.

 2. Yerli/yerel avcı kotası olup ihaleyle alınmayan/sonuçlanmayan sahalar ile kotanın tamamının yerli/yerel avcı dağılımının olduğu sahalarda; yerli/yerel avcı kotasına başvurusu olmaması, asil ve yedek yerli/yerel avcı kotasıyla av hayvanının avlanamaması durumunda boşalan yerli/yerel avcı kotaları; saha için belirlenmiş ücretle acentelerin yabancı avcılarına; kota başvurusunda bulunup asil ya da yedek sıralamaya giremeyen avcılar ile belirlenen tarihler arasında kota tahsis başvurusu yapamayan ya da belgelerinin eksikliğinden dolayı başvuruları değerlendirmeye alınmayan ancak belgelerini tamamlayan yerli avcı ücretiyle yerli avcılara Genel Müdürlükçe; öncelikli olarak kota sıralamasında yedek sıralamada olup avlanan yerel avcıların yedeklerine, asil ya da yedek sıralamaya giremeyenler ile belirlenen tarihler arasında kota tahsis başvurusu yapamayan ya da belgelerinin eksikliğinden dolayı başvuruları değerlendirmeye alınmayan ancak belgelerini tamamlayan yerel avcılara yerel avcı ücretiyle il şube müdürlüğünce tahsisi yapılabilir.

 3. Kotası ihale edilmeyen kota tahsisi yapılacak sahada yerli/yerel avcıdan boşalan kotalar, bu kararda belirtilen ücretlendirmeyle tahsis edilir.

 4. Kotanın boşalması/boşta olması durumunda; saha için yapılan başvurular doğrultusunda Genel Müdürlükçe tahsisi yapılabilir.

 5. Asil ve yedek yerli/yerel avcı kotasıyla av hayvanının avlanamaması durumunda boşalan yerli/yerel avcı kotaları için işleticilerin il şube müdürlüğüne başvurması gerekir. Bu kotaların boşalma durumu acentelerce izlenir. Başvuru yapılmaması durumunda 171. madde çerçevesinde kota kullanılır. Boşalan kotanın kullanımını sağlamak amacıyla acentelerin izin belgesi düzenletme son tarihi 15 Şubat 2014 olup izin belgesinin düzenlenmemesi durumunda kota tahsis işlemi iptal edilir. Talepli olmaması durumunda bu tarih uygulanmaz.

 6. İl şube müdürlükleri, kotanın boşalma durumunu Genel Müdürlük yetkilileriyle iletişim kurularak (0312 207 60 91 ve 0312 207 60 86) hemen bildirilir ve yazıyla da kayıt altına alır.

 7. Bu madde kapsamında boşalan kotaların tahsis edilebilmesi için avlanma izin ücretinin peşin yatırılması zorunludur. Avlanılması durumunda saha için belirlenmiş ücretler uygulanır.

 8. Yerel avcı kotasının olduğu sahalarda, yeterli başvuru olmayıp kota tahsis edilen yerel avcıya Genel Müdürlük yetkilileriyle iletişim kurulduktan sonra tekrar izin verilebilir.

 9. Yerli avcı kotası tahsis edilen avcının aynı saha için başvurusu, kotanın boşalması gözetilerek yeniden değerlendirilebilir.

 10. 171. maddede belirtilen durumların dışında kotanın boşalması halinde, tahsis işleminin nasıl yapılması gerektiğine Genel Müdürlük karar verir.

 11. Bu madde kapsamında boşalan her bir kota, ihaleyi alan işleticinin dışında bir kez kullanılır, diğer acente/avcıya geçilir.

 12. Üçüncü yedek ve işleticinin talepli olmaması üzerine kotanın boşalması durumu, Genel Müdürlüğe bildirilir, yedeklerin iptal durumu bildirilmez.

 13. Asil ve yedek avcıdan boşalıp işleticiye ve diğer acentelere tahsis edilecek kotalarda, av hayvanının avlanması durumunda ihale bedelinden ücretlendirilmesi yapılır.

 14. Boşalan/boşta kalan yerli/yerel avcı kotaları, Genel Müdürlüğün www.milliparklar.gov.tr internet adresinde yayınlanır. Yerli/yerel avcılara bu kotaların tahsisinde, avlanma durumuna göre başvuru sırası dikkate alınır.

 1. YABANCI AVCI TAHSİS KOTA BAŞVURULARI ve DEĞERLENDİRME

 1. Yabancı avcı tahsis kotalarına av turizmi izin belgeli acenteler başvurabilir. 2. Başvuru Tarihleri

  Acenteler, belirlenmiş yabancı avcı tahsis kotalarına başvurularını, 18 Mart- 15 Nisan 2013 tarihleri arasında Genel Müdürlüğe yapar. 3. Kotaların Tahsis Edilmesi

 1. Acentelere saha bazında tahsis edilecek kotalar; sahanın büyüklüğüne göre her sahada av organizasyonu düzenleyebilecek acente sayısı, avcı güvenliği, av organizasyonlarının rahat yürütülmesi, önceki yıllarda yapılan av organizasyonları ve her saha için belirlenen kotalar dikkate alınarak Genel Müdürlükçe tahsis edilir. Acenteler, belirlenmiş kota kadar başvuru yapabilir.

 2. Yabancı avcı tahsis kotaları, yabancı turist avcı ve yabancı avcılara uygulanan ücretlerle yerli avcılara kullandırılabilir. Acentelere tahsis edilecek kotalarla izin alınacak avcı sayısı acentelerin istemi doğrultusunda yapılır.

 3. Tahsis edilen bu kotalarda av hayvanının avlanmasından sonra ücretlendirme yapılır. 1. Tahsislerin Bildirimi ve İşlemleri

 1. Tahsis edilen kotalar, il şube müdürlüklerine ve istem sahiplerine bildirilir.

 2. Acenteler belirlenecek tarihe kadar avlanma izin ücretlerine ilişkin dekontun asıllarını Genel Müdürlüğe gönderir. Dekontun asıllarının belirlenen tarihine kadar gönderilmemesi durumunda talepleri karşılanamayan diğer acentelere kota tahsis edilir.

 3. Bundan sonra da boş kota olması durumunda bu kotalar, acentelere bağlı olmaksızın avlanacak yabancı avcılık belgesi sahibi yabancı avcılara yabancılar için belirlenmiş ücretlerle ve kişisel başvuruda bulunan yerli/yerel avcılara yerel/yerli avcılar için belirlenmiş ücretlerle kullandırılabilir.
1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə