Atalar deyir
Yüklə 0.69 Mb.
səhifə1/11
tarix24.04.2016
ölçüsü0.69 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

işləyən-Bey Hadi Atalar Deyir-Atalarsözü Turuz-Tebriz-1-2013

ATALAR DEYIR

Atalarsözü

Say-1730

Işləyən:Bey Hadi

Turuz-Tebriz-2012

Atalarsözü

Atasözləri-Deyimlər Toplusu

gəzmək ömürdəndi, yatmaq ölümdən.

bilik küpü, yol küpü. (yol: tədbir). (çox bilən eyi yol seçir).

bilikli kişi, dar yerə sığar.

biliksiz bir yaşar, bilikli min yaşar.

boş çuval, dik durmaz

dağ görkü daş, baş görkü saç.

‎damcının gücü nə, dələ daşı, damcı damar ilə deşər daşı.

dərdli deyəgən, qımlı yatağan. (qımlı: qussəli). (deyəgən: deyingən).

dil bəla, diş qala, dildən gəlir hər bəla.

dil bilən orağ ursan, belin ağrımaz. (biligin sal işə, biləgin yox)

doğan bilən quda oldum, doğanımdan oldum . (doğan: qohum). (quda: qohum) (doğanından olmaq: qohumundan olmaq. qohumun itirmək).

gəzəgən it gəmik tapar.

göz görməkdən, kişi bilməkdən doymaz.

gül açar, bülbül sayrır.

gülə gülməsən, kövnü qalır.

gündüz çıra yaxan, gecə tünə çıxar.(gündüz ışıq yaxan, geni qaralıqda qalır).

günün göylər keçirsin, ağramın yer götürsün. {birinə tanığsız yaşam arzusu. (tanığsız: minnətsiz)}.

ilim qazan, satsan pulun, saxlasan qulun.

‎Kadı anlatışa göre hüküm verir.Kadı ,hakim ;haklı ve haksızı ayırt eden.Haksız olan da kendisini haklıymış gibi anlatır yalan söylerse hakim ona göre hüküm verir.Hakimin doğru hüküm verebilmesi için ;olay hem doğru anlatılmalı ,hende açık anlatılmalı.(Bayram Özdemir).

‎Kadının fendi erkeği yendi;Kadınlar kurnaz olurlar ,çeşit çeşit oyunlarla erkeği kandırıp yenerler.(Bayram Özdemir).

‎Kanı kanla yumazlar,kanı su ile yurlar.Yumak;pislikten temizlemek,arındırmak.Kötü bir durum kötülüğü devam ettirerek düzeltilemez.Kötülüğü önleyebilmek için kötülükten vazgeçmek gerekir.(Bayram Özdemir).

‎Kaş ile göz,gerisi(kalanı,artanı,dahası)söz;Bir kimsedeki güzellik,her şeyden önce kaş ve gözün mükemmelliği ve birbirine uyumu ile ölçülür.Bunun dışındakilerin güzel olup olmaması güzelliği pek etkilemez.(Bayram Özdemir) .

‎Kaşığı herkes yapar ama sapını ortaya getiremez.Her işin incelik isteyen bir püf noktası vardır.Onu da ancak sanatkar olan anlar.

kimisi ölür, kimisi dirilir ölümlə .

ləpədən dəvə çıxardan, daldan dağ düzəldər.

ləpədən dəvə çıxartmaq, sıçandan fil.

manılmadan manlara, kimsə qalmaz danlağa. (manmq. banmq: nərsənin içinə qoşulmaq, batılmaq). (manlara: pisiliklərə. ayıblara. qəbahətlərə). (danlağa: qınalğa. şəmatətə).

məçidə, xoca tanrıdan ötür, el xocadan ötür gedər!

mən bu yola baş qoyaram, ayaq yox

mən bu yola baş qoyaram, ayaq yox.

nərsənin varlığı acı, nərsənin yoxluğu .

odla saman qonşuluğu çox sürməz

odu düşsə yaxışın, yaşlı quruğanı yaxar. (yaxışın: tamah. təmə')

söykənişən yıxılmaz, yalanışan ac bolmaz.

sütdən ağzı yanan, suyu üfləb içər.

yağa manılsa çörək, bir tikəsi tutar ürək. (manmq. banmq: nərsənin içinə qoşulmaq, batılmaq).

yamanı qanmaz, amanı nə bilər!. (amanı: eyini. yaxcını. ).

ac qalanın, çörək açar dilini. (qala: dərvaza. böyük qapı).

ac qalıb alçalmayan (bu söz kişini könül yelinə verərək, başın alçaqlıqa soxmaqdan oyatı (oyarı) verir.

Ac toyuq yuxusunda darı görər.(Ara Gündüz).

ac, arrıq itin götün yalar.

acda alqın, bəyə vergin olmasın. (alqın: alacağın). (vergin: verəcağın).

acgöz doyamaz dünyanı versən, toxgözdə nəvar, əksiyi bilməz.

acı çayın suyu getdi, acısı qaldı.

acı gəplətmə, toxu təprətmə.

acı sorağ verib, süycü yanıt qarşama.(sorağ: sual). (süycü: gözləmə).

acıların ucuz satan, süycülərin yerə basan dünya.(süycülərin: dadlıların)

acın başı bəlalı olur, toxun başı bəla doğurur.

acını acı kəsər, dadlını dadlı bəsər. (bəsər: bəslər). (acı üstə acı var, dadlı üstə dadlı. ac göz kişini, topraq doyuyar). (dəngəli pozuq, dinc olmaz).

acısı yoxun, süycüsü yox. (süycüsü: dadlısı).

açıq baş, daşa tuş . (açıq: gizlənməmiş). (tuş: yem )

açıqdır ağzı, söyləyir elim, mindirəm gərək kürsüyə dilim.

açmasan için, kim bilir içində nə var, tanılmadıq qapı, tanılmazı qavalar.

açsa ağız kişi sözə, kim olduğu çıxar üzə!. (kimi olduğu: kimsəliyi) (açsa kişi ağız sözə, kim olduğu çıxar üzə!).

ad kimindir, göt kimin. (işi kim görür, ad kimin olur).

adam başı, daşla daşı.

adam çoxaldıqca, adamlıq azalır.

adam ki mindi adın atına, yel yetişərmi onun çatına. ( çatına: izinə). (ada qapılan sana sığmaz)

adın çəkmə, özün gətir.

adlım kişi adından qorxduqca, adsız kişi tanrıdan qorxmaz!

ağac aymaz kölgəsini baltadan. (aymaz: qısmaz. əsir gəməz.)

ağac dibindən su içər.

ağac yemişindən, kişi qılmışından.

ağac yıxılsa, kölgəsi qalmaz.

Ağası gülüm olanın başına külüm olar.(Araz Gunduz).

ağça, qananın qulu, qanmazın çulu.

ağçaya inan, gücün varsa, gücə inan, inamın varsa.

ağçaya inan, gücün varsa, gücə inan, inamın varsa.

ağı dərmandan qaçar, dərman ağrını qapar.

ağı var qarası var, hər olasın çağı var. qudurub çıxan taxda, onunda düşən çağı var.

ağıl xəznə, könül yozaq, dil açar. (açar: açqıç) (akıl hazine, gönül kilit, dil açar).

ağırbaşın ağrımaz başı!. (ağırbaşın: mətin olanın)

ağla qara ilədi evrən qılışı, böylədir ta ki durur evrənimiz.(qılışı: işi. əməli.kirdari). (ağla qara: yaxcı pis yaxa yaxmaz. yax yamaz).

ağlama gülüm qoy düşmanın ağlasun, alalvan geyin, yağun qara bağlasun. (yağun: düşmanın).

ağlayacaqsan, sağlığımda ağla sən.

ağzı pişib süytdə, üfləp içər suyudə.

ağzın açıb söyləyən, istənməzi dinləyər, dadlı denən dad gəlsin, acı demə yad gəlsin.

ağzın açıq yaşamda gərək , düşsə payın qapasan. (qapasan: yığasan. tutasan).

ağzın deyəni, qulağın eşidər.

axan, arxa gedər!.

axar çaylar qurudu, kəsən çayı, əlin qurusun

axar sular durar olsa ısqanar. (ısqanar: iylənər).

axşamın uğrundansa, ertirin ağru yeğ. (uğrundansar: xeyrindənsə). (ertirin: səhərin). (ağru: şərri)

axşamlığın tapan, ertirliyin qayğırmaz. (ertirliyin: sbahlığın. səhərliyin) (köçəbə yaşam).

alağız itlər birikər, qənşər çıxanda qurda. (qənşər: üzbəüz). (alağız : səsbir olmayan. xtilaflı)

alan uçdu, qalan cumdü. (uçdu: qurtuldu).

alcağın olsada, vercəğın qalmasın.

alçağın biri, kölgəsi burut. (burut: mundar). (yaman).

aldadırsan birin, sanma abdalından, güvənmiş biridir o lap artığınıdan (artığınıdan: gərəkdiyindən) . (sənə aldanan birini axmaq sayma, o çəkdən, həddən artıq sənə inanıb, güvənib.)

aldış atışı, qınasız olmaz, toyla düğün zırnasız. (aldış: alışqanlıq. adət). (qınasız: zəhmətsiz. çorsuz, korluqsuz) .

aldış qoyan, qıncıqmasın neyləsin.(aldış: alışqanlıq. adət).

aldış olsa yalana, altar əri çalana . (adət edilirisə yalana, kişini oğru edər, kişini oğruluğa alçadar). (aldış: adət). (altarmaq: alçatmaq.alta endirmək. dəğişmək).

aldış tullayan, qınasın çəkər. (aldış: alışqanlıq. adət). (qınasınsın: cəzasın).

aldış tullayan, qınasın çəkər. (aldış: alışqanlıq. adət). (qınasınsın: cəzasın).

aldışa tutul, hər nəyə utul. (aldış: alışqanlıq. adət). (kişi nərsiyə alışandan, öğrəşəndən son, başqaların dəğərləri dəğişər, düşər) (aldışlıq, alışqanlıqçox itgilər uyartır).

aldışa tutulan, qıyın dəğişər. (aldış: alışqanlıq. adət).(çətin dəğişər, atar.dəğişə bilməz)

aldışı ötür, yaxısın götür. (aldış: alışqanlıq. adət). (yaxısın götür: əzabın, mərəzin çək)

aldışın dəğiş, özgürlük qazan. (aldışın: aldışıvı) .

aldışın qoyan, sancısın çəkər. (aldış: alışqanlıq. adət).

aldışın tulladın, ağramın tuşla. (aldış: alışqanlıq. adət). (ağramın tuşla: əzabın rasla, qarşıla).

aldışlar bizlə doğur bizlə ölür. (1.aldışlar bizimlə doğur bizimlə ölür). (2. aldışlar biz ilə doğur biz ilə ölür). (biz: miz. yılxı sürmədə işlənən iti uclu kiçik arac) (biz ilə: güc ilə. zorla).

aldışma dözümə, dözümlə çalış, dözüb yatan, yerə batmış. (aldışma: yahalma. alınma. qapılma)

aldışmırsın , özgür qalırsın. (aldışmırsın: öğrəşikli olmayırsansa)

alğısız, söz yaranmamış, dilsiz, söz dayanmamış. (alğı: duyum. idrak. şuur). (qanıclıq, düşünüş, şuur sözə qaynaqdır, dili qorunmayıb yazılmayıb, qısılan, darıtılan dağıtılan elin, sözləridə uzun sürə, sürməmiş. {dilivi qoru sözüvü yarat, yavuz düşmanın bağrın qarat. (bağrın qarat: umutsuz, mutsuz eylə)}

alıb asğun oluncaq, verib ökdə ol.(asğun: bağlı, verəcəkli). (ökdə: üsdə. alacaqlı).

alıb asqın olunca, verib ökdə ol. (ökdə: usdə) .

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə