Aşıq Valehin sənət dünyası metodik vəsait
Yüklə 289.2 Kb.
tarix26.02.2016
ölçüsü289.2 Kb.


KİTABLARI:


1.

Aşıq Valehin sənət dünyası

metodik vəsait

Bakı, V. İ. Lenin adına ADPİ-nin nəşriyyatı,

1991,


2.

Şamanla ozan arasında

monoqrafiya

Bakı, Azərbaycan Dövlət Kitab Palatası, 1996.

3.

Ozan, aşiq və aşıq

monoqrafiya

Bakı, «Ağrıdağ» nəşriyyatı, 1997.


4.

Türk dastan yaradıcılığı

monoqrafiya

Bakı, «Ağrıdağ» nəşriyyatı,1998


5.

Din, təriqət və aşıq

monoqrafiya

Bakı, «Şur» nəşriyyatı, 1999.

6.

Ağlın və yaddaşın dedikləri

Elmi, pedaqoji

Bakı, «Ağrıdağ» nəşriyyatı, 2000.

7.

Qədim Azərbaycan ədəbiyyatı

Proqram

Bakı, ADPU, 2001, M. Həkimovla birgə

8.

Şaman, ozan və aşıq

monoqrafiya

Bakı, «Ağıdağ» nəşriyyatı, 2002.

9.

Haqdan yanan ocaq

monoqrafiya

Bakı, «Adiloğlu» nəşriyyatı, 2005.

10.

Ədəbi düşüncələr

Monoqrafiya

Bakı, «Avropa» nəşriyyatı, 2006.

11.

Kırımtatar ədəbiyyatı (problemlər, mülahizələr)

monoqrafiya

Bakı, ADPU-nun nəşriyyatı, 2007

12.

Aşıq Ömərin yaradıcılığı

monoqrafiya

Bakı, ADPU-nun nəşriyyatı, 2008,

13.

Aşıq yaradıcılığının inkişaf mərhələləri

proqram

Bakı, ADPU-nun nəşriyyatı, 2009, 15 s.

14.

Ədəbiyyat məsələləri

dərs vəsaiti

Bakı, ADPU-nun nəşriyyatı, 2009, 214 s.

Allahmanov Mahmud Qara oğlunun çap olunmuş elmi, tədris- metodiki əsərlərinin

S i y a h ı s ı (jurnal, məcmuə məqalələri)
İşin adı

İşin növü

Nəşriyyat,

Jurnal və s.İşin həcmi

Həmmüəlliflər

1

2

3

4

5

6

1.

Sazımız, sözümüz

elmi məqalə

«Mədəni-maarif işi» jurnalı, 1986, №1, səh.39-40

2 səh.

A. Əliyevlə

2.

Aşıqlarımız, dastanlarımız

elmi məqalə

«Mədəni-maarif işi» jurnalı, 1987, № 4, səh. 42-44

3 səh.

T. Məmmədovla

3.

Aşıq Zərnigar

elmi məqalə

«Azərbaycan qadını» jurnalı, 1988, №2, səh. 19

1 səh.
4.

Aşıq Valehin yeni şerləri

elmi məqalə

«Ulduz» jurnalı, 1988, №10, səh.80

1 səh.
5.

Qarabağ ədəbi mühiti və Aşıq Valeh

elmi məqalə

«Elm və həyat» jurnalı, 1989, № 4, səh. 17-18


2 səh.
6.

Yeddi dastan

elmi məqalə

«Kitablar aləmində» jurnalı, 1990, №2, səh. 38-39

2 səh.

R. Qafarovla

7.

Aşıq Valeh

elmi məqalə

«Pioner» jurnalı, 1990, №2, səh. 21

1 səh.
8.

Ustad Aşıq Valeh

elmi məqalə

«Azərbaycan» jurnalı, 1990, №6, səh.153-154

2 səh.
9.

İnamlarımız, etiqadlarımız

elmi məqalə

«Kitablar aləmində» jurnalı, 1990, № 4, səh. 28-30

3 səh.
10.

XVIII əsr Qarabağ aşıq mühiti

elmi məqalə

Azərbaycan folklorşünaslığının aktual problemləri. BDU, 1991, səh. 56-57

2 səh.
11.

Abdalgülablı Aşıq Valeh

elmi məqalə

«Qobustan» jurnalı, 1991, № 1, səh. 81-82

2 səh.
12.

Dünyaya açılan qapılar

elmi məqalə

«Azərbaycan» jurnalı, 1991, № 7, səh. 185- 187

3 səh.
13.

Miskin Vəli

elmi məqalə

«Mədəni- maarif işi» jurnalı, 1991, №3-4, səh. 13-17

5 səh.

Y. Babayevlə

14.

Miskin Vəli

elmi məqalə

«Ulduz» jurnalı, 1991, № 7, 95-96

2 səh.

Y. Babayevlə

15.

XI-XII əsrlər Azərbaycan milli mədəniyyəti və Nizami Gəncəvi

elmi məqalə

Məcmuə. Azərbaycanın qədim və orta əsr tarixi problemləri (Nizaminin 850 illiyinə həsr olunmuşdur). Bakı, 1992, 113-118

6 səh.
16.

Qurbaniyə abidə

elmi məqalə

«Azərbaycan» jurnalı, 1992, № 9-10, səh. 184-185

2 səh.
17.

Azərbaycan xalqının təsərrüfat həyatı ilə bağlı əski inam və etiqadlar

elmi məqalə

Məcmuə. Azərbaycanın qədim və orta əsr tarixi problemləri. (Nizaminin 850 illiyinə həsr olunmuşdur). Bakı, 1992, səh. 154-157


4 səh.
18.

Bilicilik süzgəcindən keçən inamlar

elmi məqalə

Məlahət Mövsümqızı. Yuxu yozumları. «Azərbaycan» nəş. 1995, səh. 6-7

2 səh.
19.

Redaktordan

elmi məqalə

Mürsəl Həkimov. Elat bayatıları. Bakı, Azərbaycan Dövlət Kitab Palatası, 1996, səh.303

1 səh.
20.

Ozanın aşığa transformasiyasında islamın aparıcılığı

elmi məqalə

Dil məsələlərinə dair tematik toplu. N. Tusi ad. ADPU, 1998, №1, səh. 35-39

5 səh.
21.

«Kitabi-Dədə Qorqud» və Oğuz mədəniyyəti

elmi məqalə

Məcmuə. Filologiya məsələlərinə dair tematik toplu. N. Tusi ad. ADPU, 1998, № 1, səh. 161-166

6 səh.22.

Saya, aşıq eyniyyəti və onun mövcudluq ehtimalı

elmi məqalə

«Dil və ədəbiyyat» jurnalı, 1998, № 2, səh. 110-112

3 səh.
23.

Ozan, dədə, aşıq problemi ətrafında düşüncələr

elmi məqalə

Məcmuə. Dil məsələlərinə dair tematik toplu. N. Tusi ad. ADPU, 1998, № 2, səh. 47-57

11 səh.
24.

Aşıq dastan yaradıcılığının təmərgüzləşmə və inkişaf istiqaməti

elmi məqalə

Məcmuə. Humanitar elmlər seriyası. N. Tusi ad. ADPU,1998, № 1, səh. 197-202

6 səh.
25.

Saya, aşıq eyniyyəti

elmi məqalə

«Azərbaycan» jurnalı, 1998, № 8, səh. 171-172

2 səh.
26.

Qam-şaman və onun əhatəlilik məqamı

elmi məqalə

Məcmuə. Filologiya məsələlərinə jair tematik toplu. N. Tusi ad. ADPU, 1999, № 1, səh. 103-110


8 səh.
27.

Aşıq yaradıcılığında improvizasiya və sinkretizm

elmi məqalə

Məcmuə. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin əsas problemləri. Ali məktəblərarası tematik toplu. M. F. Axundov ad. RDƏİ, 1999, № 1, səh. 23-26

4 səh.
28.

«Kitabi-Dədə Qorqud»da Oğuz həyat tərzi

elmi məqalə

Məcmuə. Dədə Qorqud-1300. N. Tusi ad. ADPU, 1999, səh. 101-108

8 səh.
29.

Göyçə aşıq mühiti və yer adları

elmi məqalə

Azərbaycan onomastikasının problemləri. N. Tusi ad. ADPU, 1999, səh. 97-98

2 səh.
30

Alimin ömür yolu

elmi məqalə

«Düşüncə» jurnalı, (xüsusi buraxılış), 1999, səh. 2-4

3 səh.
31.

Nə yaxşı ki, siz varsınız

elmi məqalə

T. Salamoğlu, Y. Babayev. Ömrü şərəflə yaşayanda. Bakı, Təbib, 2000, səh. 223-225

3 səh.
32.

Şamanlığın din və əski inam olma ehtimalı

elmi məqalə

Məcmuə. Filologiya məsələlərinə dair tematik toplu, ADPU, 2000, №1, səh. 71-76

6 səh.
33.

Sazlı-sözlü Ağsuyum

elmi məqalə

R. Nazimoğlu. Sazlı-sözlü Ağsuyum. Bakı, Araz, 2000, səh. 3-4

2 səh.
34.

Şaman, dərviş, ozan

elmi məqalə

Məcmuə. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Bakı, Slavyan Universiteti, 2000, səh. 155-165

11 səh.
35.

Bir taleyin yazısı

elmi məqalə

Akif Həmişəçallı. «Sözüm çoxdur». Bakı, Araz, 2000, səh. 3-5

3 səh.

A. Əliyevlə

36.

Çoban nəğmələri

elmi məqalə

Filologiya məsələlərinə dair tematik toplu. ADPU, 2001, № 3-4, səh. 227-230


4 səh.
37.

Türk ozanı Murad Çobanoğlu

elmi məqalə

Türkiyə, «Çağrı» jurnalı, 2001, № 45, səh. 14-15

2 səh.
38.

Alimin ömür yolu

elmi məqalə

Türkiyə, Prof. Dr. Mürsəl Həkimov və məqalələrdən seçmələr. Atatürk universiteti, 2001, səh. 5-11

6 səh.
39.

Dastanlarda mifik hadisə və real zamanın görünüşü

elmi məqalə

«Dədə Qorqud» jurnalı, 2001, № 1, səh. 97-105

9 səh.
40.

Dastanlarda qəhrəmanların tipologiyası, bahadır və sənətkar problemi

elmi məqalə

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. Bakı, X c., 2001, səh. 84-92

9 səh.


41.

Müasir dilçilik elmi və Afat Qurbanov məktəbi

elmi məqalə

Azərbaycan dilçiliyi problemləri. Bakı, ADPU, 2001, № 5, səh.150-153

4 səh.
42.

Ön söz

elmi məqalə

N. Abdulov. Şari Füzulinin ziyarətində. Bakı, Ağrıdağ, 2002, səh. 3-4.

2 səh.
43.

Sinkretik sənət və onun bəzi məsələləri

elmi məqalə

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. XI c., Bakı, Səda, 2002, səh. 83-91

9 səh.
44.

Dastan ənənəsi və onun bəzi məsələləri

elmi məqalə

«Dədə Qorqud» jurnalı, 2002, №3, səh. 70-83

13 səh.
45.

Bizə biz və bir olmağı öyrədən ozanlar

elmi məqalə

«Dədə Qorqud» jurnalı, 2002, № 3, səh. 153-156


4 səh.
46.

Daşlaşan həqiqətlər

elmi məqalə

Nüsrət Abdulov. Hikmət kəhkəşanı. Bakı, Ağrıdağ, 2002, səh. 148-151

4 səh.
47

Dastanlarda mifoloji hadisə və real zamanın görünüşü

elmi məqalə

«Cizgi» jurnalı, 2003, № 7, səh. 39-41


3 səh.
48.

Dost harayı.

elmi məqalə

Səməd Məftun. Milyon il sonra. Bakı, Avropa, 2003, səh. 3-6

4 səh.
49.

Xalq ədəbiyyatının yorulmaz tədqiqatçısı

elmi məqalə

«Dədə Qorqud» jürnalı, 2003, № 2, səh. 180-182

3 səh.
50.

Haqqa aşiqlikdən haqq aşığına qədər olan sevgi və yaxud Göyçə sevgisi

elmi məqalə

«Dədə Qorqud» jurnalı, 2003, № 3, səh. 169-173

5 səh.


51.

Prof. Həkimov Mürsəl İsmayıl oğlunun «Bayatım mənim, həyatım mənim» kitabına rəy

elmi məqalə

Mürsəl Həkimov. Bayatım mənim, həyatım mənim. Bakı, Nürlan, 2003, səh. 283

1 səh.
52.

Türk dastan düşüncəsində cahanşümul dövlət ideyası («Edige» və «Çorabatır» əsasında)

elmi məqalə

«Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə». II Uluslararası folklor konfransı, Bakı, 2004, səh. 224-230

7 səh.
53.

Dədə Şəmşir və yaxud yüz on ilin dedikləri

elmi məqalə

«Dədə Qorqud» jurnalı, 2004, « 2 səh. 92-97

6 səh.
54.

Folklorşünas Mürsəl Həkimov

elmi məqalə

Mürsəl. Həkimov-75. Xalqıma övlad hesabatım. 1hissə, Bakı, Nurlan, 2004, səh. 61-67

7 səh.
55.

Bəkir Çobanzadə böyüklüyü, yaxud böyük taleyin görüntüləri

Elmi məqalə

Filoloji araşdırmalar. XX kitab, Bakı, Nurlan, 2004. Səh. 148-151

4 səh.
56.

Böyük sevgidən yaranan kitab

elmi məqalə

Paşa Əfəndiyev. Azərbaycan folklorşünaslığının problemləri. III kitab, Bakı, 2005, səh. 397-399


3 səh.
57.

Böyük sevgi və əlli illik düşüncənin diqtəsi

elmi məqalə

Paşa Əfəndiyev. Azərbaycan folklorşünaslığının problemləri. III kitab, Bakı, 2005, səh. 394-396


3 səh.

58.

Mənəvi sərvətimiz

elmi məqalə

Paşa Əfəndiyev. Azərbaycan folklorşünaslığının problemləri. III kitab, Bakı, 2005, səh. 394-396


3 səh.

M. Həkimovla

59.

Nə yaxşı ki, siz varsınız

elmi məqalə

T. Salamoğlu, Y. Babayev. Ömrü şərəflə yaşayanda. Bakı, Təfəkkür, 2005, səh. 244-245

2 səh.
60.

Türk dastan ənənəsi («Edige» və «Çorabatır» əsasında)

elmi məqalə

Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə. III uluslararası folklor konfransının materialları. Bakı, Səda, 2005, səh. 271-280

10 səh.
61.

Xalq ədəbiyyatının yorulmaz tədqiqatçısı

elmi məqalə

Paşa Əfəndiyev. Azərbaycan folklorşünaslığının problemləri. III kitab, Bakı, 2005, səh. 381-385


5 səh.
62.

Qədim türk dastanları hadisə və motiv oxşarlığında

elmi məqalə

«Dədə Qorqud» jurnalı, 2006, « 1, səh. 25-39


14 səh.
63.

Böyük sözün sorağında

elmi məqalə

Rəvan Adiloğlu. Vətənimdir Azərbaycan. Bakı, Avropa, 2006, səh. 3-6

4 səh.
64.

Kırımtatar şairi Aşıq Ömər və ortaq türk şeir ənənəsi

elmi məqalə

«Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə». IV uluslararası konfransın materialları. Bakı, Səda, 2006, səh. 188-189

12 səh.
65.

H. Arif yaradıcılığı və onun qaynaqları.

elmi məqalə

Simuzər Əliyeva. Müasir Azərbaycan ədəbiy-yatının aktual problemləri (H. Arifin yaradıcı-lığı əsasında). Bakı, ADPU, 2006, səh. 3-5

3 səh.66.

Dədə Şəmşir, yaxud yüz on ilin dedikləri

elmi məqalə

Məclis, № 1, Bakı, Nizami Muzeyi, 2006, səh. 107-115

9 səh.
67.

Ozan, dede və aşıq

elmi məqalə

Türkiyə, Ərzurum, «Korkut Ata» jurnalı, 2006, № 4, səh. 12-14

3 səh.
68.

Şərəfli yolun yolçusu

elmi məqalə

Elxan Məmmədli- 60. Bakı, Ağrıdağ, 2006, səh. 160- 162

3 səh.
69.

Bir kitab və bir tənqid üzərinə

elmi məqalə

Türkiyə, «Bizim Ahıska» jurnalı, 2006, № 5, səh. 31-33

3 səh.
70.

Fikrin və ağlın müqəddəsliyində

elmi məqalə

Tahirə Zeynalova. Axirətin bələdçiləri.Bakı, Avropa, 2007, s.3-6


4 səh.
71.

Destanlarımızda mitolojik hadise və reel zamanın görünüşü

elmi məqalə

Türkiyə, Ərzurum, «Ayraç» jurnalı,2007, № 5, s. 47-49

3 səh.
72.

Müqəddəs sözün keşiyində

elmi məqalə

Vaqif Nəsir. Etiraf. Bakı, Şirvnşahlar, 2007, s.3-6

4 səh.


73.

Qədim türk dastanlarında zaman və məkan problemi

elmi məqalə

«Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə». V uluslararası folklor konfransının materialları. Bakı, Səda, 2007, s.365-373

9 səh.
74.

Aşıq Ömər klassik ədəbiyyatın görkəmli nümayəndəsi kimi

elmi məqalə

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. Bakı, Səda, 2007,s.33-52

19 səh.
75.

Aşıq Ömər yaradıcılığında mənəvi-əxlaqi dəyərlərin və türk şeir ruhunun daşınışı

elmi məqalə

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. XXVI buraxılış, Bakı, Səda, 2007,s.38-56
elmi məqalə

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. XXVI buraxılış, Bakı, Səda, 2007,

s. 38-56


14 səh.
76.

«Qurbani» haqqında daha bir məqalə

elmi məqalə

Prof.Y.Ş.Kazımov.Yaradıcılıq üfüqləri. Bakı, 2008, s. 292-293

2 səh.
77.

Aşıq Ömər və ustad Azərbaycan aşıqları

elmi məqalə

Azərbaycan şifahi yaradıcılığının tədqiqi, təbliği və tədrisi. Ulu öndər H. Əliyevin anadan olmasının 85 illiyinə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfransının materialları. Sumqayıt, 2008, s.10-12.

3 səh.
78.

Folklorumuzun ağsaqqalı Paşa Əfəndiyev

elmi məqalə

«Dədə Qorqud» jurnalı, Bakı, 2008, № 2, səh. 183-185

3 səh.
79.

Aşıq Ömər yaradıcılığının tədqiq problemləri

elmi məqalə

«Dədə Qorqud» jurpalı, Bakı,2008,№ 1,s.60 -

73
80.

M.Mahmudbəyovun yazıya aldığı «Mola Qasım» nağılı və «Abbas və Gülgəz» dastanı haqqında

elmi məqalə

«Dədə Qorqud» jurpalı, Bakı,2008,№ 4,s.70-8181

Redaktordan

elmi

P.Əfəndiyev. 63 il institut divarları arasında. Bakı, ADPU, 2009, s3-10.


82.

Aşıq Avdı Qaymaqlı haqqında

elmi

Aşıq Avdı Qaymaqlı. İncəgülü. Bakı,

İncə nəşriyyat evi, 2009, s.176-178
83.

Müəllimim professor Həsən Balıyev

elmi

Pəri Paşayeva . Həsən Balıyev. Bakı, Qismət, 2009, 149-15184.

«Kitabi-Battal Qazi» dastanı

elmi

«Qarapapaqlar» jurnalı, Gürcüstan, 2009, №12 (30) səh. 18-2285.

«Maday – Kara» dastanı və Slahəddin Bekki

eomi

«Dədə Qorqud» jurnalı, Bakı, 2009, №4, səh. 68-7886.

İçimdən keçənlər

elmi

Vaqif Nəsir. «Şairlər vaxtsız qocalır». Bakı, Təhsil, elm, 2010, səh. 3-1287.

Sözün və səsin pıçıltısı

elmi

Nailə İbrahimova. Ürəklə söhbət. Avropa nəşriyyatı, 2010, s. 3-888.

«Maday – Kara» dastanı və Slahəddin Bekki

eomi

«Qarapapaqlar» jurnalı, Gürcüstan, 2010, №3(33), səh. 27-3389.

Yaddaş, dastan və tarix. Zəminə Xınalının. «Pəhləvan Kamilin dastanı» kitabına ön söz

elmi

Bakı, Adiloğlu, 2010, səh. 4-9. ( 66 səh).


90.

Yaddaş, dastan və tarix. Zəminə Xınalının. «Pəhləvan Kamilin dastanı» kitabına ön söz

Elmi

Bakı, Adiloğlu, 2010, səh. 4-9. ( 66 səh).91

Dünya sənətin işığında. A. Hacıyev. «Sənətin işığında» kitabına ön söz

Elmi

Bakı, Adiloğlu, 2010, səh.7-20 (240 səh.)

92.

Elmi məktəbin banisi

Elmi

«Afad Qurbanov», Bakı, Elm, 2010, Səh. 319-32193.

Bir kitabın təəssüratı. M. Nağıqızı. Ömrün çıraqdır sənin

elmi

Bakı, Avropa, 2010, səh. 16-24.94.

«Qaçaq İsmayıl» dastanı

Elmi

Azərbaycan aşıq sənəti: problemlər və perspektivlər. Xalq şairi Z.Yaqubun 60 illiiyinə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfransının materialları. Sumqayıt, 2010, s.15-17.95.

Ön söz. İdris. Akatar qalası

elmi

Bakı, Nurlan, 2011, səh. 3-4.96.

Böyük yolun qaynağı. Ə.R.Xələfli. Damcılı.

elmi

Bakı, Təknur, 2011, s. 5-3497.

«Kitabi-Battal Qazi» dastanı və türk dastan ənənəsi.

Elmi

Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyəti tarixi problemləri. XII respublika konfransının materialları. 03 iyun 2011, Bakı, Nurlan, 2011, s. 122-12998.

Yaradıcı şəxsiyyəti və bədii kamilliyin mümkünlüyü

elmi

V.Nəsir. Ömrün qürbət payı. Bakı, ADPU, 2011, səh. 5-1299.

Mola Cümə irsinin nəşri haqqında. (Q.Umudovla birlikdə). Q.Umudov. Azərbaycan folklorşünaslığı: tarixi, problemləri.

elmi

Bakı, ADPU, 2011, səh. 229-235100

Ucalığın və uca olmağın nümunəsi Salatın Əhmədli

Elmi

«Məhsəti» jur., 2011, oktyabr (xüsusi buraxılış), səh. 13-15


101

Folklorşünaslığın İsrafil Abbaslı zirvəsi

Elmi

«Dədə Qorqud» jur., 2011, № 1, səh. 152-166102

«Qaçaq İsmayıl» dastanı

elmi

«Ozan dünyası» jur. , 2011, №2(5), səh.100-104.103

Son dövr aşıq yaradıcılığının tədqiq problemləri

Elmi

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. XXXIV, Bakı, Nurlan, 2011, səh.3-14104

Zülmətdən keçən işıq

Elmi

Ə.R.Xələfli. Azadlığın qanı. Bakı, Təknur, 2011, səh. 124-157105

Bir folklor toplusu və onun yaratdığı təəssürat

elmi

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. XXXVI, Bakı, Nurlan, 2011, səh.30-46106

Əlahəzrət söz və Ziyadxan Hüseynoğlu

Elmi

Ziyadxan Hüseynoğlu. Pərən düşdü elim mənim. Bakı, Elm və təhsil, 2011, səh. 3-11, (104 səh.)107

Ərtoğrol Cavidin folklorşünaslıq fəaliyyəti

elmi

«Dədə Qorqud» jur., 2011, № 3, səh. 35-55108

Nəcib duyğular, xeyirxah əməllər

elmi

Müasirləri Sona Xəyal haqqında. Bakı, MMB, 2011, səh.61-65, 168 səh.109

Rasim Gənzəlinin yaradıcılıq yolu

elmi

«Dəmir iradəli insan. (tərtibçi M.Məmmədov). Bakı, Vektor, 2012, səh.39-63, ( 216 səh.)110

Azərbaycanın maddi-mənəvi mədəniyyəti və onun tədqiq problemləri

elmi

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. XXXVII, Bakı, Nurlan, 2012, səh.3-14, 154 səh.111

Yaradıcı özünəməxsusluğu

elmi

Hacı Zaməddin Ziyadoğlu. Ömür növrağım. Bakı, Şirvannəşr, 2012, səh.3-6, 252 səh.112

Qəhrəmanlıq tarixinə bir nəzər: Qaçaq Nəbi

elmi

«Azərbaycan məktəbi» jur., 2012, № 2, (648), səh. 82-89113

Professor İsrafil Abbaslının folklorşünaslıq axtarışları

elmi

«Qarapapaqlar» jur., Gürcüstan, 2012, №1 (53) səh. 50-55114

Folğklorist Baxlul Bexdjat i proizvedenie «İstoriə Qaçaqa Nabi»

Elmi

Mejdunarodnaə nauçno- teoretiçeskaə konferenüiə «Kazaxskoe əzıkoznanie: novıe nauçnıe paradiqmı i innovaüionnıe texnoloqii obuçeniə, Almatı, 19-20 aprel 2012 qoda, Almatı, Arıs, 2012, str, 49-51, 402 str.115

Səmimiyyətin poeziyası

Elmi

Şirin Məmmədli. Tarixin yaddaşı.Bakı, Avropa, 2012, səh. 3-8 ((312 s.)116

Ruhun və sözün yaşarlığında

Elmi

Sayad Mustafaoğlu. Mənim fəxrim fərəhimdi. Bakı, Elm və təhsil, 2012, səh.3-19 (228 s.)117

Altmış yaşın mübarək

Elmi

Bir alim ömrünün söz yaddaşı. Bakı, Təknur, 2012, səh. 42-46 (248 səh.)


118

Elm hafizi, ürfan sahibi akademik Teymur Bünyadov

Elmi

Nauçno-teoritiçeskiy i prikladnoy jurnal şirokoqo profilə «aspirant, doktorant, qumanitarno-soüialğnıe issledovaniə (Moskva, Rossiə). Öjno-Kazaxstanskiy Qosudarstvennıy Pedaqoqiçeskiy İnstitut., Şimkent-Moskva, 2012, str. 329334, (515 str.) .119

Azerbaydjanskaə folğkloristika 20-40-x qodov XX veka

Elmi

Əzık, Kultura, Gtiket v sovremennom politiçeskom prostranstve materialı mejdunarodnoy nauçnoy konferenüii, posvəheniy 100 – letiö so dnə rojdeniə professore U.B.Aliyeva. Kabardino-Balkarskiy Qosudarstvennıy Universitet im. X.M.Berbekova., 29-30 iyun 2012. Nalçik, 2012, str.382-385, (688 str)120

Fayans mədəniyyəti və onun tədqiq vəziyyəti

Elmi

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. XXXIX, Bakı, Elm və təhsil, 2012, səh.10-19, 164 səh.121

Ruhların doğmalığı

Elmi

Ə.Xələfli. Bu dünyanın Mehmanısan. Bakı, Nərgiz, 2012, s. 245-261, (287 s.)122

Folklorşünas Paşa Əfəndiyev və onun «Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı» dərsliyi

Elmi

P.Əfəndiyev. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı. Bakı, Elm və təhsil, 2012, s. 3-8 (600 s.)123

Qarayazıda Təhlə çökəyinin poeziya mühiti

Elmi

«Qarapapaqlar» jur., Gürcüstan, 2012, №7 (59) səh. 51-55124

Hisslərin və duyğuların səmimiyyətində

elmi

Zahir Abbas. Sən gəlməz oldun. Bakı, MBM, 2012, səh. 3-5., (160 səh.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə