AŞiq əŞRƏf qəNİ Buludlar ağlayır (şeirlər və poemalar) Bakı 2013
Yüklə 440.26 Kb.
səhifə2/4
tarix23.02.2016
ölçüsü440.26 Kb.
1   2   3   4

NİYƏ YANMAYIM
Həyat yoldaşıma
Sən məni yandıran bir ocaq, bir od,

Mən sənin oduna niyə yanmayım?

Gözlərim, ürəyim səni tutubsa,

Mən sənin oduna niyə yanmayım ?!


Bir nazlı gözəlsən gözümdə, gözəl,

Lalənin rəngi var üzündə, gözəl.

Özün də gözəlsən, gözün də gözəl,

Mən sənin oduna niyə yanmayım?!


Ölürəm, görəndə nazü-qəmzəni,

Nə gözəl yaradıb Yaradan səni.

Dönüb Kərəm olsam qınama məni,

Mən sənin oduna niyə yanmayım?!


Meylim sən tərəfə qonursa, gülüm,

Ürəyim, hey səni anırsa, gülüm,

Bülbül gül oduna yanırsa, gülüm,

Mən sənin oduna niyə yanmayım?!


Əşrəfə dağ çəkir baxan baxışlar,

Könlümü yandırıb-yaxan baxışlar,

Alırsa canımı o xan baxışlar,

Mən sənin oduna niyə yanmayım?!


11.03.2012

Kareliya, Petrozavodsk

TAHİRİN
Ay ellər, ürəyim bir dağa dönür,

Eşidəndə şöhrətini Tahirin!

Dünyanı xəlq edən Tanrı da görür,

Borçalıda hörmətini Tahirin!


Zirvələr rəmzidir qartallar kimi,

Ulu bir sənətin olub hakimi.

Dil açıb danışar dindirsən kimi,

Bu sənətdə qeyrətini Tahirin!


Tək budu təmənnam qoca dünyadan,

Qoy əskik olmasın eldən-obadan.

Bu qüdrəti, bu varlığı yaradan,

Özü versin qismətini Tahirin!


Gözümü yollara elə dikmişəm,

Sənəti önündə mən diz çökmüşəm,

İllər boyu ürəyimdə çəkmişəm,

Dağlar boyda həsrətini Tahirin!


Ay Əşrəf, az inlə, az fəğan eylə,

Sinənə dərd yağıb Tanrı əliylə.

Əgər bacarırsan hər yerdə söylə,

Cahan dolu sərvətini Tahirin!


12.05.2007

Sankt-Peterburq

İNCİMƏ
Dolansam başına pərvanə kimi,

Desəm ki, gülümsən, gülüm, incimə!

Sığal çəksə gözlərinə gözlərim,

Darasa telini əlim, incimə!


Gülüşündən çiçək dərim, gül dərim,

Şəfqət bilim, ürəyimə göndərim,

Dolansa belinə titrək əllərim,

Od alsa dilindən dilim, incimə!


Gedək qoşa gəzək bizim dağları,

Orda gözəlliyi özün gör, barı.

Yoxlayaq sevgiyə əhdi-ilqarı,

Varmı etibarın, bilim incimə!


Baxışını gözlərimə mənim qoy,

Sevincimi sevincinə səpim qoy.

Yanağından, dodağından öpüm qoy,

Yandır məni, çıxsın külüm, incimə!


Əşrəfə yer ayır can otağında,

Qoy yatım, dincəlim cənnət bağında.

Heç olmasa ömrün qoca çağında,

Ölsəm qucağında ölüm incimə!


25.02.2007

Petrozavodsk

MƏST OLAM
Heyran-heyran, ay boylanan telli qız,

Baxışın gözümü döyə, məst olam!

Çiçək olam baxçanızda bitəm mən,

Nəfəsin üzümə dəyə, məst olam!


Bulaq olam, dodaq məndən su içə,

Torpaq olam, sinəm üstdən yad keçə.

İcazə ver mehman olum bu gecə,

Bəlkə bu gözlərim doya, məst olam.


Hərdən əl uzadam telə gecələr,

Dolayam qolumu belə gecələr,

Məhəbbətim cuşə gələ gecələr,

Həsrətimə nöqtə qoya, məst olam!


Baxışından nur ələnə, gül yağa,

Barmaqlarım sığal çəkə yanağa.

Tamarzı qalmayam o dil-dodağa,

Gözlər bir-birini yeyə, məst olam!


Gəl yazıq Əşrəfi salma çöllərə,

Hər sözüm-söhbətim düşər dillərə.

Canımı verərəm şux gözəllərə,

Gözəllər dərdimi duya, məst olam!


24.12.2002

Sankt-Peterburq
GÜLABI

Qardaşım Gülabıya
Əziz Yaradana min şükür olsun,

Könüllər mülkünə döndü Gülabı!

Deməsinlər yer üzündə yurd salıb,

Sənətə göylərdən endi Gülabı!


Çalğıda mahirdi, sazda yenilməz,

Sirdi, möcüzədi, çəkiyə gəlməz.

Od olub yanmasa o çala bilməz,

Babamız Əmrahla təndi Gülabı !


Özü mehribandı, üzü gülərdi,

Sənət dünyasında ər oğlu ərdi.

Əşrəfin gözündə ocaqdı-pirdi,

Paşadı, sultandı, xandı Gülabı!


13.08.2011

Sarvan, Borçalı

DÜNYA

Kasıbın, fağırın qırıb belini,

Salırsan yazığı nə günə, dünya!

Dağ çəkirsən namərdlərin əliylə,

Dəyirsən mərdlərin qəlbinə, dünya!
Qədrin bilməyirsən aqil insanın,

Haqqı tapdayırsan, alırsan canın.

Ünvanısan iftiranın, yalanın,

Görürsən hər işi tərsinə, dünya!


Qatı açılmamış çox sirlərin var,

Yalana can verən əsirlərin var.

Hələ də ifritə ünsürlərin var,

Tabesən onların dərsinə, dünya!


Əlin sığal çəkir bəd niyyətlərə,

Mərdi mat eyləyib, salırsan şərə.

Əyyaşlar gözündə dönürsən pirə,

Bilmirəm nə deyim mən sənə, dünya!


Əşrəfəm, halıyam hər bir işindən,

Cana yığılmışam pis vərdişindən.

Heç nə anlamıram bu gedişindən,

Sirli bir aləmsən sən mənə, dünya!


24.01.2011

Borçalı

APARIN MƏNİ
Gözəlliyi gözlərimə təpməyə,

Sevincimi vüqarına səpməyə,

Bulaqların sinəsindən öpməyə,

Gəlim, o dağlara aparın məni!


Kəkotundan, quzqulaqdan dərməyə,

Çiçəklərdən dəstə tutub hörməyə,

Dağ başında qartalları görməyə,

Gəlim, o dağlara aparın məni!


Toy-mağarda dəli-dəli süzməyə,

Buz suları dodağımda əzməyə,

Qarış-qarış yamacları gəzməyə,

Gəlim, o dağlara aparın məni!


Gözlərimi yollarına dikmişəm,

Çənə dönüb ərimişəm, çökmüşəm,

İllər boyu həsrətini çəkmişəm,

Gəlim, o dağlara aparın məni!


Əşrəf o yerlərin olub qəmxarı,

Başımda illərin bəyaz, ağ qarı,

Öpərəm bir də mən görsəm dağları,

Gəlim, o dağlara aparın məni!


02.07.2007

Sankt-Peterburq

BUTA
Şairə Səadət Butaya həsr edirəm
Dağların ömrü tək, əbədiyyətə,

Təbiət qoynundan boylandı Buta.

Günəş tək dünyanı nura bələdi,

Özü al şəfəqə boyandı Buta.


Tanrı bu vergini yerində verdi,

Səadət adında buta göndərdi.

Bir dağlar qızını dağa döndərdi,

Ən uca zirvədə dayandı Buta.


Qayalar gözəli şəlalə oldu,

Bağrına xal düşdü, gah nalə oldu.

Dərdi ürəyində min şələ oldu,

Eşqinin uğrunda hey yandı Buta.


Bəxtinə qarğışçı olmadı yenə,

Acı günlər yazılsa da ömrünə,

Abbas1 dedi, Abbas gəldi dilinə,

Dərviş tək səhralar dolandı Buta.


Əşrəf, ürəyini alsa da kədər,

Yüz yalvar, sözlərin olacaq hədər.

Çünki, gəncliyindən bu günə qədər,

Ömrünə dağ çəkən insandı Buta.11.10.2009

Petrozavodsk

AY BUTA
Bir də o yerlərə səfərin olsa,

Məni də dağlara apar, ay Buta!

And olsun Allaha, sənin yanında,

Xəstə adam şəfa tapar, ay Buta!


Hər sözün qızıldı, incidi, zərdi,

Şəstinə hörmətim dağlar qədərdi.

Deməsəm o yerlər ocaxdı-pirdi,

Dünya məhvərindən qopar, ay Buta!


Yada düşüb Şindi dağı, Əyri qar,

Hər birinin yamacında izim var.

Gəlişimə çox sevinər o dağlar,

Bunları bilməyə nə var, ay Buta!


Qayalarda kəkliklərə baş çəkək,

“Xallı düz”də yüz tam verər hər çiçək.

Diş göynədən bulaqlardan su içək,

Ömür gedər, tarix qalar, ay Buta!


O dağların hər keçidi dolama,

Dözərsənmi, nəzər qılsan halıma.

Bir səbəb ol, nur çilənsin yoluma,

Yoxsa Əşrəf havalanar, ay Buta!


20.12.2012

Petrozavodsk

SƏADƏT BUTAYA!
Nəfəs alıramsa, mənə can verən,

Sənin qan oynadan əsərlərindi.

Ruhum da, canım da, duyğularım da,

Əgər duyursansa, əsirlərindi!


Tac nəyə lazımdı sən olan yerdə,

Səndən soraq verir, səma da, yer də.

Adəmdən əmanət qalan ellər də,

Sən mənsub olduğun nəsillərindi!


Hikmət yolçusuyam əbədiyyətin,

Dağlardan ucadır sənət sərvətin.

Canlı varlığısan bu təbiətin,

Ömrünə bal qatan fəsillərindi!


Gənc ikən ömrünün bahar əyyamı,

Tanrı özü verdi sənə bu camı.

Bu sehri, bu sirri dərk etməz hamı,

Səni dərk edənlər öz ellərindi!


“Şindi”yə boylandım bir səhər çağı,

Dedilər Butaymış əziz qonağı.

Dedim qəmli durma, a Şindi dağı,

Axı səndə gəzən gözəllərindi!


Ürəyi daş deyil, duyandı Əşrəf,

Daşı daş üstünə qoyandı Əşrəf.

Həsrətin oduna çox yandı Əşrəf,

Ona gendən baxır gözəllər indi!20.06.2012

Bakı

BALAMIN
Səni and verirəm , ey ulu Tanrı,

Şad eylə könlünü hər an balamın!

Əsməsin üstünə xəzan yelləri,

Yeni bir ailə quran balamın!

Məlakə balamın, Ceyran balamın!
Həyat bağçasının barını dərsin,

Bu dünya durduqca xoş günlər görsün.

Xudam qismətini qoy özü versin,

Nur-ipək balamın, rəvan balamın!

Məlakə balamın, Ceyran balamın!
Arzuları çiçək açsın, gül açsın,

Diləkləri zirvələrə ucalsın.

Şad-firavan ömür sürsün, qocalsın,

Ömrünə-gününə qurban balamın!

Məlakə balamın, Ceyran balamın!
Şən illər yazılsın ömür payına,

Qoy ellər yığılsın bu gün toyuna.

Qurban olum qamətinə, boyuna,

Belə kövrək-kövrək duran balamın,

Məlakə balamın, Ceyran balamın!
Üzü-gözü gülər olsun hər zaman,

Baldan şirin olan dilinə qurban.

Ay Əşrəf, diləyim budur Tanrıdan,

Hər günü şad olsun tərlan balamın,

Məlakə balamın, Ceyran balamın!
11.03.2003

Sankt-Peterburq

SÖZÜ VAR
Açdim ürəyimi Əli Abbasa,

Dedi, bu dünyanın astar üzü var!

Əyləşmə yanında hər müxənnəsin,

Nalayiq, hərcayı, bədxah sözü var!


Etibarı çox adamda axtarma,

Sağlam düşüncənin qəsdinə durma.

Canını incitmə, özünü yorma,

De harda görübsən sözün düzü var?!


Səni saymayanlar hələ kaldılar,

Yüz vədə verdilər, “zurna” çaldılar.

Özündən müştəbeh, “əhli-hal”dılar,

Eləsindən bu şəhərdə yüzü var!


Arzun-əməllərin dəyməsin daşa,

Həyat cəhənnəmdir qanadsız quşa.

Ay Əşrəf, ömrünü elə vur başa,

Qoy desinlər özü getdi, izi var!


30.10.2010

Borçalı

HAYIF
Hayıf çox şirindi, dadı bal dadı,

Dada bilməmişəm bu dadı, hayıf!

Çox dedim dadından dadlı bal dadım,

Bu həyat hey məni budadı, hayıf !


Ağır əzabından qaça bilmədim,

Qanadım qırıldı, uça bilmədim.

Dərdimi heç kəsə aça bilmədim,

Dərddi bu dərdimin bəd adı, hayıf!


Dərdim dedim dərd bilənə, dərd öldü,

Gördü dərdim çoxdu, gözləri doldu.

Məni sıxan bir baxımsız Yurd oldu,

Bax budur Əşrəfin fəryadı, hayıf!


28.05.2012

Petrozavodsk

NƏ FAYDA!
Söyüdlər, çinarlar bəhrəsiz olar,

Palıdın budağı gövdəsi boyda.

İnsanın alçağı üzdən tanınar,

Yaxşı sənətkarın gur səsi toyda!


Qanmaz sözlərini deyər havadan,

Çünki, belə yaradıbdı yaradan.

Dünyadan xəbərsiz, əhlikef, nadan,

Nə toyda görünər, nə də ki vayda!


Sevinci çox olar dost gəlişinin,

Sonluğu xoş olmaz namərd işinin.

Elinin qədrini bilən kişinin,

Ürəyi el boyda, obası boyda!


Nadana yüz danış, yüz söhbət elə,

Deyib-danışdığın gedəcək yelə.

Etdiyin hörməti çətin ki, bilə,

Çünki, davranışı ədası boyda!


Qırmızısifətdən ağıl-kam umma,

Dost səni saymırsa od olub yanma.

Ay Əşrəf, sözünü mərd de, utanma,

Bədxahı, şorgözü tanı nə fayda!14.05.2004

Sankt-Peterburq

QALIB
Bəlalı başımda düşüncələrim,

Yox olub, dağılıb, virana qalıb.

“Dəli at” belində çöllər gəzirəm,

Umudum dərdimi qanana qalıb!


Ömrün sərt küləyi əsir tərsinə,

Tanrı yazıb mən tək tərsi, tərsinə.

Göz yumuram harda görsəm tər sinə,

Əlacım mollaya, qurana qalıb.


Qəzanın qədəri saysız-hesabsız,

İllər bir-birindən qəddar, amansız.

Söz də keçmir fırıldaqsız, yalansız,

Doğrunun gümanı yalana qalıb.


Fələk cani, torpaq məzar, özün gör,

İnsanlar qul, dil ahu-zar, özün gör.

Dünya fani, həyat bazar, özün gör,

Ömür-gün payımız talana qalıb.


Ay Əşrəf, hardadır sevgi-məhəbbət,

Tanrıya inam yox, insana hörmət.

Dünya başdan-başa qatı cinayət,

Bəşərin sükanı yalana qalıb.


26.08.2004

Sankt-Peterburq

XATİRƏLƏRİM
Sonsuz xəyallara qonaq oluram,

Düşəndə yadıma xatirələrim!

Tək-tənha qalıram fikirlər ilə,

Görünür gözümə ötən günlərim,

Düşəndə yadıma xatirələrim!
Yerimə qor dolur, yata bilmirəm,

Bir dəli yorğadı, tuta bilmirəm,

Elə uzaqdadı çata bilmirəm,

Sinəmə dağ çəkir düşüncələrim,

Düşəndə yadıma xatirələrim!
Ağlım havalanır divanələr tək,

Uçub dağılıram viranələr tək.

Ruhum dağlar aşır, yüz də başın çək,

Bilmirəm, yolunu hara döndərim,

Düşəndə yadıma xatirələrim!
Görürəm, qanadlı bir quşa dönür,

Bəzən də quruyur bir daşa dönür,

Ayazlı-şaxtalı sərt qışa dönür,

Buz olur sevdiyim o xəyal Pərim,

Düşəndə yadıma xatirələrim!
Ay məni sevənlər, deməyin mənə,

Əşrəf ya dəlidir, ya da divanə.

Qarışır gözümün axan selinə,

Soyuq bulaqlarım, buz çeşmələrim,

Düşəndə yadıma xatirələrim.
13.12.2012

Petrozavodsk

SEGAH ÇALANDA
Məni bu dünyadan qoparır, Allah,

Özgə bir aləmə aparır, Allah,

Xəyalım göylərə at çapır, Allah,

Elbrus bir dəli segah çalanda.


Təbiət min dona, rəngə bürünür,

Dağların döşündə duman sürünür,

Bu dünya gözümə cənnət görünür,

Elbrus bir dəli segah çalanda!


Marallar hürküşür öz bərəsində,

Ceyranlar, cüyürlər haray səsində,

Qartallar qıy vurur dağ zirvəsində,

Elbrus bir dəli segah çalanda!


Pərdələr sirrini aləmə yayır,

Gül açır xallanır çəmən, çöl, bayır.

Çaylar havalanır, sellər oynayır,

Elbrus bir dəli segah çalanda!

Yamaclar lalədən geyir donunu,

Ruhum səcdə qılır dağlar qoynunu.

Sanki, bu dünyanın çatacaq sonu,

Elbrus bir dəli segah çalanda!


Əşrəfin qəlbinə od-alov yağır,

İçimi göynədir, yandırır, yaxır.

Elə bil göylərdə şimşəklər çaxır,

Elbrus bir dəli segah çalanda!


19.03.2012

PetrozavodskMEH ƏSƏNDƏ
Meh əsir, saçımı elə tərpədir,

Canıma su kimi yayılır bu meh.

Yayın qızmarında, qora vaxtında,

Min dərdin dərmanı sayılır bu meh!


Ağac kölgəsinə ehtiyac qalmır,

Hərdən sərin-sərin mehlər əsəndə.

Əsdikcə insana bir ləzzət verir,

Çisəkli-çiskinli yay gecəsində!


Həyata bir sevinc, fərəh gətirir,

Sanki, şəfa tapır xəstə adamlar.

Səhərlər ot üstə yaranan şehin,

Yoxsa mehlər ilə əlaqəsi var?


Şeh mehdən yaranır çəmənliklərdə,

Təbiət özü də mat qalır buna.

Kainat aləmi nura boyanır,

Çox şükür, tanrının yaratdığına!


06.04.2012

Petrozavodsk

BU DÜNYA
Etibarı, sədaqəti itirib,

Haqqa qılıncını çəkir bu dünya!

Nanəcibə, müxənnətə, nakəsə,

Baş endirib, dizə çökür bu dünya!


Olsa da sərvəti, varı, dövləti,

Kasıblar yanında yoxdu hörməti.

Namərdlərə verib şanı-şöhrəti,

Mərdin gözlərini tökür bu dünya!


Ay Əşrəf, əl saxla, dayan bircə an,

De görüm, kimlərə olubdu həyan?

El üçün dünyaya meydan oxuyan,

Ərənlər dizini bükür bu dünya !


08.01.2009ALLAH
Həyat bir səhnədir, ömür bir əsər,

Onun sətir-sətir yazanı Allah!

Min əzab göndərir, min dərdə salır,

Allahın yolundan azanı Allah !


İnsan var xoşsifət, üzü gülərdi,

İnsan var hər sözü incidi, zərdi,

İnsan da var, dili acı, zəhərdi,

Qəbir də çəkəmməz nazını, Allah!


Arzular cücərib boyuna versə,

Bağban bağçasının barını dərsə,

Sevən sevdiyini vəfalı görsə,

Yaşayar ömrünün yüzünü, Allah!


Bahar bahar olmaz boran-qar olsa,

Dost dostdan inciyər sirri car olsa,

Kasıbın yediyi zəhrimar olsa,

Kədər-qəm bürüyər üzünü, Allah!


Görmüşəm zülmünü hər əziyyətin,

Olmuşam qurbanı ilk məhəbbətin.

Əşrəfi anlayan tapılar çətin,

Sən ona verginən dözümü, Allah!


10.04.2012

Kareliya, Petrozavodsk

İNSAN
Həyatda bir dəfə gəlir dünyaya,

Bir dəfə doğulur zavallı insan.

Ağır gün də görür, kədər də görür,

Əridir ömrünü bu hallı, insan.


Bir ağac ömrü də yaşamır, Allah,

İllərnən gözündən yaş damır, Allah.

Elə bir tərəfdən daşdanır, Allah,

Nəyə lazım imiş bu canlı insan.


Bəzən küskün olur, canından bezir,

Bəzən xəyallanır, dünyalar gəzir.

Ölüm qarşısında durur müntəzir,

Nə qədər, olsa da ədalı insan.


Allahın dərgahı şikayət yeri,

Göylərə uzanır daim əlləri.

Kövrələ-kövrələ sayır illəri,

Başı min qovğalı, bəlalı insan.


Ömrün son günləri fağıra dönür,

Dünya gözlərində heç nə görünür.

Ay Əşrəf, beş arşın ağa bürünür,

Dünyadan köçəndə dünyalı insan.


05.05.2012

Petrozavodsk

AY DƏDƏ
Elə bilmə unutmuşam mən səni,

Ürəyimin özündəsən, ay Dədə!

Elə san ki, təbiətin qoynunda,

Çeşmələrin gözündəsən, ay Dədə!


Ağrıları kənar eylə amandı,

Sənsiz mənə dünya belə yalandı.

Ürəyin körpədi, hələ cavandı,

Növcavanlıq izindəsən, ay Dədə!


Əşrəf bir övladdır sənə əzəldən,

Yaraşmır yoluna nə duman, nə çən.

Bu dünya durduqca ürəyimdəsən,

Söhbətimdə, sözümdəsən, ay Dədə!

DƏDƏ
Dərviş olub səhralara düşmüşəm,

Dolanıb çölləri gəzirəm, Dədə!

Ömrün yollarında əriyib gedən,

O keçən illəri gəzirəm, Dədə!


Dünyadan küsmüşəm, bezmişəm yaman,

Əzəldən bəd gəlib bu dövran, zaman.

Başıma qar yağır, gözümə duman,

Dərd-vərəm içində üzürəm, Dədə!


Əşrəfəm, cilovsuz xəyal atında,

Gəzirəm göylərin yeddi qatında.

Özüm də bilmirəm, qoca vaxtında,

Qürbətə mən necə dözürəm, Dədə ?!


01.01.2006

Sankt-Peterburq


ANAMIN
Məndən ötrü ağrı çəkib, dərd çəkib,

Ürəyinə qurban olum anamın!

Yolumda nə qədər əziyyət çəkib,

Diləyinə qurban olum anamın!


Gecələr yatmayıb səhərə qədər,

Qəlbi qəm oylağı, gözündə kədər,

Saçına dən salıb vəfasız illər,

Əməyinə qurban olum anamın!


Kişi təbiətli, kişi qeyrətli,

Dili baldan şirin, sözlü-söhbətli,

Ay Əşrəf, süfrəsi bin-bərəkətli,

Çörəyinə qurban olum anamın!


11.01.2006

Sankt-PeterburqQOCALTDI
Dostum, bu dünyanın üzünə lənət,

Qocalmazdım, məni qürbət qocaltdı.

Qəmli xəyallara əsir eylədi,

Qocalmazdım, məni qürbət qocaltdı!


Daş ələdi bu bəlalı başıma,

Of demədi gözdən axan yaşıma.

Duz yerinə zəhər qatdı aşıma,

Qocalmazdım, məni qürbət qocaltdı.


Əşrəfəm, elimdən dərbədər oldum,

Bulud kimi gah boşaldım, gah doldum.

Allah haqqı yaşamaqdan yoruldum,

Qocalmazdım, məni qürbət qocaltdı!


Petrozavodsk


MƏNİ
Dünyanın bu da bir möcüzəsidi,

Anam Borçalıda doğubdu məni!

Yəqin ki, göylərin məlakəsidi,

Anam Borçalıda doğubdu məni!


Yoxsa, təbiətin sirridi, nədi?

Görünməmiş möcüzələr törədi.

Ay Allah, dünyanın işinə bax bir,

Anam Borçalıda doğubdu məni!


Heç kəsi heyrətə salmasın sözüm,

Od-alov oğluyam, şahiddir gözüm.

Bunu böyüyəndə bilmişəm özüm,

Anam Borçalıda doğubdu məni!


Bələyim bələnib torpaq üstündə,

Yuxular yatmışam yarpaq üstündə.

Yağışlı-çiskinli, çənli bir gündə,

Anam Borçalıda doğubdu məni!


Bir övlad yarandı Əşrəf adında,

Sonsuz bir istəyin qanadlarında.

Sənətkar ocağı, odlar yurdunda,

Anam Borçalıda doğubdu məni!


21.09.2007

Sankt-Peterburq

ANAM AĞ KƏFƏNƏ BÜRÜNDÜ ORDA
Dərin fikirlərə əsir olmuşam,

Gözlərim önündə əncir ağacı.

Həmin o ağacın yerində, allah,

Gözümün işığı, başımın tacı,

Anam ağ kəfənə büründü orda!
Lal-dinməz durmuşuq qarşı-qarşıya,

O göyə boylanır, mən isə ona.

Sən, bir bu Tanrının işinə bax ki,

Baxmadı oğlunun göz yaşlarına,

Anam ağ kəfənə büründü orda!
İçdi bu dünyanın qəm-kədərini,

İçində axıtdı göz yaşlarını.

Nə qədər ağladıq, baxmadı bizə,

Yadına salmadı balalarını,

Anam ağ kəfənə büründü orda!
Onda sən yoxuydun, əncir ağacı,

Bir anam, yuyucu, bir su varıydı.

Bir soyuq məzara gedən cığırlar,

Bir də körpələrin göz yaşlarıydı,

Anam ağ kəfənə büründü orda!
Sonra sən doğulub gəldin dünyaya,

Nə qədər böyüyüb, yekələnmisən?

Anamı görməyən, ay barsız ağac,

Bunu gözlərimdən gərək biləsən,

Anam ağ kəfənə büründü orda!

31.08.2003, Baş Muğanlı

BİR AŞIĞA
Sazı budamazlar, ay aşıq qardaş,

Sənə o saz verib bu adı-sanı!

Döymə o telləri, alışıb yanar,

Alovu qərq edər küllü-cahanı!


Gəl sazın sehrini barmaqla göstər,

Bədəni oynatmaq deyildir hünər.

Ustad ozanların xətrinə dəyər,

Naşımı sayırsan eli-obanı?!


Saz-sənət qədrini nadan nə bilər?

Sənətə qiyməti aqillər verər.

Elə çal ki, inciməsin pərdələr,

Barmağınla lərzə gətir dünyanı!


Qorquddan o yana gedir bu sənət,

Tanrıdan pay gəlib bizə bu nemət.

Sazı çal, necə ki, çalır Ədalət,

O hikmətlə coşdur bədəndə qanı.


Xan Əmrahın yanğısını yada sal,

Gülabının sehrinə var, sonra çal,

Xanların sazından bal süzülür, bal,

Yoxluğu yandırır Azərbaycanı!

Sanma şair bu sənətdə naşıdı,

Saz naləsi gözlərinin yaşıdı,

Ömrü boyu qəlbində qəm daşıdı,

Bir gün el deyəcək Əşrəfim hanı?


05.07.2005

Sankt-Peterburq

GƏLƏNDƏ
Mən ömrümü yaşamaqdan doymuram,

Sevincim, şad günüm qarşı gələndə.

Küsürəm həyatdan lal gözlərimin,

Kədərdən doğulan yaşı gələndə.


Hey baxıram bu dünyanın işinə,

Qana hərisləri çəkir döşünə,

Fağıra dərd verir, salır dişinə,

Ələyir başına daşı, gələndə!


Papağı tərsinə geyinənlərdən,

Dostunun dalınca deyinənlərdən,

Alçaq əməllərlə öyünənlərdən,

Yaman xoşu gəlir, xoşu gələndə.


Qəlbi qaralardan uzaq gəzirəm,

Yüz təsir görürəm, yenə dözürəm,

Birdən də, həyatdan elə bezirəm,

Qarşıma nanəcib, naşı gələndə.


Az qalıb o günə, tez gələcəkdi,

Adına gör nələr deyiləcəkdi.

Ay Əşrəf, dizlərin əyiləcəkdi,

Ömrünün altmış yaşı gələndə.


04.05.2012

Petrozavodsk
1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə