Асъ-нин фяалиййяти Коррупсийа мейилляри Вязифяляр вя имканлар
Yüklə 306.6 Kb.
tarix10.04.2016
ölçüsü306.6 Kb.
«Агролизинг»

Ачыг Сящмдар Ъямиййяти

 • АСЪ-нин фяалиййяти

 • Коррупсийа мейилляри

 • Вязифяляр вя имканлар

 • Мювъуд проблемляр

Мцяллиф :

Ниъат Даьлар

«Агролизинг» цмидляри доьрулдурму?
Бу эцн Азярбайъанын дювлят бцдъяси ясасян нефтдян ялдя олунан эялирляр щесабына формалашыр. Ейни заманда, ихраъда да нефт секторунун мцгайисяолунмаз цстцнлцйц вар. Бу ися Азярбайъан игтисадиййатынын йалныз бир сащядян, конкрет олараг нефтдян асылы вязиййятдя олдуьуну эюстярир. Одур ки, юлкя игтисадиййатынын нефт базарындакы гиймят «шылтаглыьы»нын гаршысында аъиз дурума дцшмяси тамамиля тябиидир. Йалныз бир сащядян (нефт секторундан) ялдя олунан эялирляр щесабына формалашан игтисадиййат щеч бир щалда дайаныглы ола билмяз. Бу бахымдан, гейри-нефт секторунун, хцсусян дя кянд тясяррцфатынын инкишафы юлкянин эяляъяк перспективляри бахымындан хцсуси ящямиййятя маликдир.

Азярбайъанда нефт секторундан башга диэяр сащялярин нязярячарпаъаг инкишафы мцшащидя олунмаса да, сон илляр кянд тясяррцфатынын дирчялдилмяси истигамятиндя дювлят сявиййяли мцхтялиф тядбирляр щяйата кечирилир, програмлар гябул олунур. Бу хцсусда кянд тясяррцфаты истещсалчыларынын мцхтялиф техникаларла, минерал эцбряляр вя техноложи аваданлыгларла тяъщизаты сащясиндя атылан аддымлар даща чох диггяти чякир. Гейд олунан истигамятляр цзря кянд тясяррцфаты истещсалчыларына щяртяряфли хидмят эюстярилмяси мягсядиля «Агролизинг» Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин йарадылмасы ися сюзцэедян сащядя фундаментал дяйишиклийин баш веряъяйиня бюйцк цмидляр йаратды. Бяс эюрясян цмидляр доьрулурму? «Агролизинг» цзяриня дцшян вязифялярин ющдясиндян эяля билирми? АСЪ-нин фяалиййятиндя коррупсийа мейилляри вармы вя шяффалыг принсипляриня ямял олунурму? Сащибкарлар «Агролизинг»ин имканларындан йарарлана билирлярми? Бцтцн бу кими суаллара айдынлыг эятирмяк мягсядиля «Агролизинг» Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин фяалиййятини арашдырмаг гярарына эялдик.«Агролизинг» АСЪ-нин йаранма тарихи вя вязифяляри

«Aqrolizinq» Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 23 oktyabr 2004-cü il tarixli 468 nömrəli Sərəncamı əsasında yaradılmışdır. Prezidentin 22 sentyabr 2005-ci il tarixli 1019 nömrəli və 23 yanvar 2007-ci il tarixli 1907 nömrəli Sərəncamları ilə Cəmiyyətin fəaliyyəti genişləndirilmişdir.

«Aqrolizinq» Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əsas vəzifəsi kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalçılarının maddi-texniki bazasını möhkəmləndirmək və onlara aqrotexniki xidmətlər göstərməkdən ibarətdir. Cəmiyyət kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalçılarını əsasən kənd təsərrüfatı texnikası, texnoloji avadanlıq, ehtiyat hissələri, aqrokimyəvi maddələr və ziyanvericilərə qarşı mübarizə preparatları ilə təmin edir.

Cəmiyyət aqrar sahədə fəaliyyət göstərən sahibkarların sifarişləri əsasında sərfəli tariflə əkin, səpin, becərmə, məhsul yığımı və sair cəmi 20 addan çox müxtəlif xidmət işləri yerinə yetirir (йахуд, йериня йетирмялидир), məhsulun müasir texnologiyaya uyğun istehsalında onlara köməklik göstərir(йахуд, эюстярмялидир).

АСЪ-нин 4 rayonlararası təchizat bazaсы, 55 təsərrüfat hesablı rayon aqroservis filialları və onların 100-dən çox mexanikləşdirilmiş dəstələri, Bakı şəhərində 1 Mərkəzi təchizat bazası xidmət göstərир.

"Aгролизинг» Aчыг Сящмдар Ъямийятинин структур схеми

1.Cəmiyyətin İdarə Heyəti 5 nəfərdən ibarətdir. 3 nəfər Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən, 2 nəfər isə İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən.

2.Cəmiyyətin Müşahidə Şurası 5 nəfərdən ibarətdir. İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən 2 nəfər, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən 2 nəfər, Maliyyə Nazirliyindən 1 nəfər.

3.Cəmiyyətin Təftiş Komissiyası 3 nəfərdən ibarətdir. Onlardan 1 nəfər Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən, 1 nəfər İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən və 1 nəfər Maliyyə Nazirliyindən.
«Агролизинг» АСЪ-нин фяалиййят истигамятлярини мцяййянляшдирян дювлят програмлары

«Агролизинг» АСЪ-нин фяалиййят истигамятляри бир сыра дювлят програмлары вя президент фярманлары иля дя мцяййянляшдирилир. Мясялян, ютян ил avqustун 25-дя Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə «2008-2015 illərdə Azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaq məhsullarıi ilə etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramı» təsdiq edilmişdir. Proqram 5 bölmədən иbarətdir. I-ci bölmədə respublikamızda ərzaq məhsulları ilə təminat sahəsində mövcud vəziyyət təhlil edilmiş, əsas çətinliklər və problemlər göstərilmişdir. II-ci bölmədə Dövlət Proqramının məqsəd və vəzifələri, ərzaq təminatı sahəsində dövlət siyasətinin əsas istiqamətləri müəyyənləşdirilmişdir. III-cü bölmədə Proqramın 2015-ci il üçün əsas hədəfləri və IV-cüsündə maliyyə mənbələri göstərilmişdir. V-ci bölmədə isə konkret olaraq icraçılar və müddətlər göstərilməklə Proqramın həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planı verilmişdir. Planda «Aqrolizinq» ASC ilə də bağlı tədbirlər nəzərdə tutulmuşdur. Belə ki, «Taxılın vaxtında və itkisiz yığılması üçün müvafiq texniki və digər zəruri tədbirlərin görülməsi», «Toxumçuluqda dövlət himayəsinin həyata keçirilməsi və yüksək keyfiyyətli (orijinal, superelit, elit, R1 və R2) toxumlara olan tələbatın tam ödənilməsi ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi», «Xarici ölkələrdən cins heyvanların idxal edilərək, özəl və dövlət damazlıq kənd təsərrüfatı müəssisələrinə verilməsinin dəstəklənməsi», «Ət, süd və digər ərzaq məhsulları istehsal edən müəssisələrin modernləşdirilməsinin və bu sahədə yeni müəssisələrin yaraldılmasının dəstəklənməsi», «Qarışıq yem istehsalı müəssisələrinin yaradılmasının dəstəklənməsi», «Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına mineral gübrələrin güzəştli şərtlərlə verilməsi qaydalarının təkmilləşdirilməsi», «Aqrolizinq» ASC-nin rayon aqroservis şəbəkələrinin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, texnoloji avadanlıqların, emal xətlərinin, istixanaların lizinq yolu ilə satışı» və «Ərzaq məhsullarının satış-tədarük bazalarının və satış mərkəzlərinin, anbarların, soyuducu kameraların, qablaşdırma müəssisələrinin yaradılmasının dəstəklənməsi» kimi tədbirlərin adlarını çəkmək olar.

Бцндан башга президентин 24 noyabr 2003-cü il tarixli "Azərbaycan Respublikasında sosial-iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi tədbirləri haqqında", 11 fevral 2004-cü il tarixli "Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının (2004-2008-ci illər) təsdiq edilməsi haqqında" fərmanlarını, 22 may 2004-cü il tarixli "Azərbaycan Respublikasında yay-qış otlaqlarının, biçənəklərin səmərəli istifadə olunması və səhralaşmanın qarşısının alınmasına dair Dövlət Proqramının təsdiq edilməsi haqqında", 23 oktyabr 2004-cü il tarixli "Aqrar bölmədə idarəetmənin təkmilləşdirilməsi tədbirləri haqqında" və "Aqrar bölmədə lizinqin genişləndirilməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında" sərəncamlarını да göstərmək mümkündür.
Юлкяйя эятирилмиш техникаларын сайы вя нювляри
Cəmiyyət tərəfindən 2005-2008-ci illərdə дювлят бцдcəsində və digər mənbələrdə nəzərdə tutulmuş vəsaitə xarici ölkələrdən 565 ədəd taxılyığan kombayn, 1484 ədəd traktor, 120 ədəd ekskavatorlar, 4023 ədəd müxtəlif kənd təsərrüfatı texnikaları, 7 yem, 6 süd zavodları və 6 soyuducu kameralarını nəzərə almaqla 19 dəst texnoloji avadanlıqlar, еляъя дя 236,9 min ton mineral gübrə və 294,3 min litr pestisid alıараг юлкяйя эятирилмишдир.

Мцасир техника, техноложи аваданлыглар вя минерал эцбрялярин юлкяйя эятирилмяси цчцн 2008-ъи илдя дювлят бцдъясиндян 37,5 милйон манат вясаит айрылмышдыр:
 • Техника цчцн – 11,3 милйон манат

 • Техноложи аваданлыглар цчцн – 2,5 милйон манат

 • Минерал эцбрялярин алынмасы цчцн 23,7 милйон манат.

2008-ъиилин дювлят бцдъясиндян нязярдя тутулмуш Азярбайъан Республикасы президентинин ещтийат фондундан да «Агролизинг» АСЪ-йя 25 милйон манат вясаит айрылыб.
 • Минерал эцбрялярин алынмасы – 10 милйон манат;

 • Йцксяк репродуксийалы буьда тохумунун алынмасы – 5 милйон манат;

 • Реэионал лоэистик базаларын йарадылмасы вя хцсуси

анбарларын тикинтиси – 6,5 милйон манат;

 • Дамазлыг щейванларын алынмасы – 3 милйон манат;

 • Дамазлыг щейванларын карантин мцддятиндя сахланылмасы

хяръляри – 0,5 милйон манат.
Техникаларын эятирилмяси 2009-ъу илдя дя давам етдирилиб. Бу ил баьланмыш мцгавиляляр ясасында алынмыш вя алынаъаг техникалар барядя бир гядяр сонра сющбят ачаъаьыг.
Техниканын иъаряйя верилмяси вя ялдя олунан вясаит
Техникадан истифадяйя эюря бу вахта гядяр иъаря щаггы кими 30 милйон маната йахын вясаит йыьылараг Nazirlər Kabineti tərəfindən idarə edilən Tərəfdaşlıq Fonduna köçürülцб. Амма бу рягям дя дягиг дейил. Мясяля бурасындадыр ки, техниканын иъаряйя верилмяси вя диэяр хидмятлярдян ялдя олунан вясаит барядя мялуматлар мцхтялифдир. Бу вясаитин 10 милйон манат олдуьуну дейянляр дя вар, 20 милйон манат олдуьуну иддиа едянляр дя.
Йыьылмыш вясаитин тякрар истифадя олунмасы
Йыьылмыш вясаитдян тякрар истифадя щесабына 2008-ъи илдя 9,5 милйон манат дяйяриндя минерал эцбряляр, 7,1 милйон манат дяйяриндя мцхтялиф тяйинатлы кянд тясяррцфаты техникалары вя 2,1 милойн манат дяйяриндя техноложи аваданлыглар алынмышдыр. О ъцмлядян:


 • 1285 ядяд трактора гошулан мцхтялиф нюв кянд тясяррцфаты машынлары;

 • 649 ядяд трактор;

 • 7 дяст техноложи аваданлыг;

 • 70 мин тон аммониум нифрат эцбряси;

 • 28,16 мин тон суперфосфат эцбряси;

 • 2 мин тон нитроаммофоска эцбряси.


2008-ъи илдя лизингя верилмиш техниканын сайы


 • 1357 ядяд мцхтялиф кянд тясяррцфаты машынлыры;

 • 382 ядяд трактор;

 • 17 ядяд тахылйыьан комбайн.


Бу вахта гядяр лизингя верилмиш техникаларын цмуми сайы


 • 776 ядяд трактор;

 • 36 ядяд тахылйыьан комбайн;

 • 50 ядяд екскаватор;

 • 1607 ядяд диэяр кянд тясяррцфаты машынлары.

Эюрцндцйц кими, «Агролизинг» АСЪ-нин хяттиля юлкяйя эятирилмиш кянд тясяррцфаты техникасынын щеч дя щамысы лизингя верилмяйиб. Яэяр бу вахта гядяр юлкяйя эятирилмиш кянд тясяррцфаты техникасындан ъями 40-а йахын комбайн, 800-я йахын трактор вя 50 ядяд екскаватордан лизингя верилибся, онда ортайа беля бир суал чыхыр: Адычякилян кянд тясяррцфаты машынларына тялябат бу гядяр бюйцк дейился, милйонларла манат вясаит сярф едиб, тялябатдан чох-чох артыг сайда техниканын алынмасы вя онларын анбарларда сахланылмасынын мянасы нядир? Ади щесабламалардан эюрцнцр ки, бу эцн анбарларда 529 ядяд тахылйыьан комбайн, 708 ядяд трактор, 70 ядяд екскаватор вя 2416 ядяд мцхтялиф кянд тясяррцфаты техникасы «мцрэц вурур». Бу хцсусда Щесаблама Палатасынын арашдырмалары да диггятчякяндир. Гурумун щсабламаларына эюря, юлкяйя эятирилян техниканын 40 фаизи йа кейфиййятсизлик, йа да тялябата ъаваб вермямяси цзцндян анбарларда галыб. Бу ися милйонларла бцдъя вясаитинин сямярясиз хяръяляндийини эюстярян реал нцмунялярдян биридир.


Йапонийа щюкумятинин айырдыьы грантлар щесабына алынмыш техниканын сайы
1998-2003-cü ilлярдя Йапонийа щюкумятинин айырдыьы qrantlar hesabına 773 ədəd kənd təsərrüfatı texnikası alınaraq юлкяйя эятирилиб. Həmin texnikaların istifadəsindən Tərəfdaşlıq Fonduna yığılmış vəsait hesabına 2004-cü ildə Yaponiyadan əlavə olaraq 62 ədəd taxılyığan kombayn, 64 ədəd traktor və 226 ədəd digər kənd təsərrüfatı машынлары gətirilib.

Yaponiya ilə əməkdaşlıq sonrakı illərdə də davam etdirilib. Belə ki, 2005-ci ildə 2 KR layihəsinin davamı olaraq, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə 200 milyon iyen ayrılıb. Bu vəsait hesabına 25 ədəd “SAMPO” markalı taxılyığan kombaynlar alınıb. Bundan başqa, 2006-cı ildə Tərəfdaşlıq Fonduna yığılan vəsait hesabına Yaponiyadan daha 40 ədəd taxılyığan kombayn, 40 ədəd traktor, 126 ədəd digər kənd təsərrüfatı texnikası gətirilib.


Ютян ил ися Yaponiya щюкумятинин ölkəmizə айырдыьы грантын щясми 350 milyon iyen və ya 3,398 milyon dollar олуб. Кянд Тясяррцфаты Назирлийиндян билдирибляр ки, bu vəsait də kənd təsərrüfatı texnikasının alınmasına yönəldiлиб. Ютян илин мялуматларына эюря, Yaponiya hökumətинин ayırdığı qrant hesabına ölkəyə xaricdən 773 ədəd müxtəlif kənd təsərrüfatı texnikası - 212 ədəd traktor, 207 ədəd taxılyığan kombayn, 186 ədəd kotan, 148 ədəd toxumsəpən və 20 ədəd rotasion mala эятирилиб.
2009-ъу иля олан планлар вя дювлят бцдъясиндян айрылмыш вясаитин щяъми
«Агролизинг» АСЪ-йя 2009-ъу илин дювлят бцдъясиндян 37,5 милйон манат вясаит айрылыб. Щямин вясаит щесабына 29,1 милйон манат дяйяриндя трактор, комбайн вя диэяр кянд тясяррцфаты техникалары, 3,9 милйон манат дяйяриндя техноложи аваданлыглар вя 4,5 милйон манат дяйяриндя минерал эцбрялярин алыныб юлкяйя эятирилмяси нязярдя тутулур.

5,7 милйон манат дяйяриндя тахылйыьан комбайнын алынмасы мягсядиля

Русийанын «Ростселмаш» заводу(Rostov Kənd Təsərrüfatı Maşınları Zavodu) иля мцгавиля имзаланыб. Эюстярилян вясаитин щесабына юлкяйя 100 ядяд «Нива» маркалы тахылйыьан комбайн эятирилиб. Бундан ялавя 80 ядяд «Сампо» маркалы тахылйыьан комбайнын юлкяйя эятирилмяси дя тямин олунуб. Амма бу да щяля сон дейил. Эянъя автомобил заводу иля баьланмыш мцгавиляйя ясасян 2009-ъу илдя мцхтялиф эцъя малик 500 ядяд «Беларус» МТЗ маркалы трактор алынаъагдыр. Кянд Тясяррцфаты Назирлийиндян верилян мялумата эюря, тракторларын бюйцк щиссяси артыг алыныб. Амма мараглыдыр ки, «Агролизинг» АСЪ ня комбайнларын, ня дя тракторларын серийасыны ачыглайыр. «Ростселмаш» заводунун истещсал етдийи «Нива» камбайнлары бялли вя ян уъуз марка олса да, «Сампо» камбйанлары «Нива» иля мцгайисядя бащалыдыр вя бу машынларын чешидли серийасы вар. Азярбайъана щансы серийадан олан тахылйыьан комбайнларынын эятиряляъяйи мялум дейил.

Апардыьымыз арашдырманын нятиъяляриня эюря, «Ростселмаш» заводунун истещсал етдийи комбайнларын сырасыны «ТОРУМ 740», «АЪРОС 530/535/560», «ВЕКТОР 410/420» кими серийадан олан кянд тясяррцфаты машынлары иля эенишляндирмяк олар. «Ростселмаш» заводунун рясми интернет сайтында (http://www.rostselmash.com) йерляшдирилмиш мялуматлардан да эюрцнцр ки, Азярбайъана эятириляъяк «Нива» маркалы камбайнлар щазыркы дюврцн тялябляриня о гядяр дя ъаваб вермирляр. «Ростселмаш»ын сайтында истещсал олунан машынларын тягдимат бюлцмцндя «Нива» ян сонунъу йердя дайаныр. Онун гиймятиня вя йа Азярбайъана щансы гиймятя сатылаъаьына эялдикдя ися, буну мцяйян етмяк цчцн «Агролизинг» АСЪ-нин «Ростселмаш» заводундан алынан 100 кобайна эюря сярф етдийи вясаитя диггят йетирмяк кифайятдир – 5,7 милйон манат. Ади рийази щесаблама апарсаг, «Агролизинг»ин сюзцэедян завода бир «Нива» комбайнына эюря 60 мин доллардан бир гядяр чох вясаит юдядийини мцяййян етмяк олар.

«Сампо» комбайнларына эялдикдя ися, бу марканын да бир нечя серийасы мювъуддур. Финландийа истещсалы олан «Сампо»ларын да модел вя серийасы чешидлидир. Йери эялмишкян гейд едяк ки, «Сампо» комбайнларынын МДБ мяканындакы сатышыны даща чох бу фирманын(Рясми ады: «Sampo Rosenlew»)

Украйнадакы тямсилчилийи тяшкил едир. http://www.sampo.kiev.ua сайтындакы мялуматлара эюря, «Сомпо» Азярбайъанда артыг ики тендерин галиби олуб. Амма бу тендерлярин ня вахт кечирилдийи мялум дейил. «Сомпо» тахылйыьан комбайнларынын моделляриня эялдикдя ися, бу сырада СР2035, СР2045, СР2065, СР2085 ТС, СР3065, СР3085Л ТС кими машынлары эюстярмяк олар.

О ки, галды «Сампо» камбайнларынын гиймятиня, бу да серийалара мцвафиг олараг дяйишир. Мясялян, яэяр 2006-ъы ил истещсалы олан СР3085 160 мин йевродурса, йени истещсал СР3065 95 мин 918 евройадыр. Бу машынлардан щансынын Азярбайъана эятириляъяйини ися нядянся «Агролизинг» АСЪ ачыгламыр.

Эянъя Автомобил Заводунда йыьылан тракторлар да мцхтялиф моделляря бюлцнцр вя машынларын техники имканларына эюря гиймятляр дя фярглянир. Мялум дейил ки, «Агролизинг» АСЪ Эянъя Автомобил Заводундан щансы модел трактор алаъаг.

Алынмыш техниканын щазыркы сайына эялдикдя ися, бу хцсусда ортада олан мялуматлар щеч дя бир-бирини тамамламыр. Мясялян, эютцряк комбайнларын сайы иля баьлы рясми шяхслярин ачыгламасыны. «Агролизинг» АСЪ-нин Идаря Щейятинин сядри Яли Байрамовун бу ил феврал айынын 28-дя «Республика» гязетиндя(№ 047 (3475)) дяръ олунмуш йазысында щямин дювр цчцн Ъямиййятя мяхсус комбайнларын сайы 541 эюстярилиб. Ютян мцддят ярзиндя 100 ядяд «Нива», 80 ядяд дя «Сампо» маркасындан олмагла юлкяйя ъями 180 комбайн эятирилиб. Демяли, Я.Байрамовун эюстярдийи рягямляря ясаслансаг, бу эцн АСЪ-нин ихтийарында 721 тахылйыьан комбайн олмалыдыр. Амма «Агролизинг» АСЪ-нин Малиййя Игтисад Шюбясинин ряиси Камал Исмайыловун бизя вердийи ачыглмайа эюря, АСЪ йаранандан бу вахта гядяр юлкяйя 745 комбайн эятирилиб. «Агролизинг»ин Идаря Щейятинин сядри Я.Байрамовун эюстярдийи рягямля, шюбя мцдиринин ачыгладыьы рягям арасында ня аз, ня чох, дцз 24 комбайнлыг фярг вар. Ъямиййятин Идаря Щейятинин сядр мцавини Айдын Язизовдан алдыьымыз рягямляр ися сядрин тягдим етдийи рягямлярдян даща кяскин шякилдя фярглянир. А.Язизовун сюзляриня эюря, «Агролизинг» бу вахта гядяр юлкяйя 781 комбайн эятириб.

Эюрцндцйц кими, АСЪ рящбярлийинин ачыгламаларында ъидди зиддийят вар вя

бу кими щаллара тракторун сайы иля баьлы ачыгламаларда да раст эялинир. Мясялян, А.Язизов Эянъя Автомобил Заводундан 2009-ъу илдя 500 трактор алындыьыны билдирся дя, К.Исмайылов бу рягямин артыг 700-йя йахынлашдыьыны дейир. Онун сюзляриня эюря, 500 трактор Эянъя Автомобил Заводу иля ямякдашлыьын биринъи вя икинъи илляриндя алыныб. Яэяр К.Исмайыловун сюзляриня инансаг, беля чыхыр ки, «Агролизинг» Эянъя Автомобил Заводундан бу вахта гядяр 1700-я йахын трактор алыб. Амма мясяля бурасындадыр ки, адычякилян завод 1000-ъи трактору бу йахынларда истещсал едиб. Апрелин 6-да ися щямин 1000-ъи тракторун тягдимат мярасими кечирилиб.
Уъуз Чин вя Корейа техникасынын алындыьына даир иддиалар вар
Бир сыра мянбялярдян ялдя олунан мялуматлара эюря, «Агролизинг» АСЪ кейфиййятли техника явязиня, уъуз Чин вя Корейа машынлары алараг онлары, мясялян, кейфиййятли йапон техникасынын гиймятиня рясмиляшдирир. Бу барядя ялимиздя йетярли фактлар олмаса да беля, арашдырмаларымыз заманы мялум едя билдик ки, «Агролизинг»ин бир нечя ил юнъя кечирдийи тендерлярдян бириндя мящз Чин фирмасы галиб эялиб. Щямин дюврдя адычякилян гурумдан Чин комбайынларынын фермерляря щансы гиймятя лизингя вериляъяйиня даир ачыгламалар да верилиб вя гейд олунуб ки, Чин комбайанларынын лизинг гиймяти 36.740 доллар тяшкил едяъяк. Гейд етмяк йериня дцшяр ки, Чин ширкятляри - ЩOWO, Foton, Жощн Деере, Синощарв, Dong Feng, Tie Ma, Chang Lin, Lin Gong –ун истещсал етдийи 4ЛЗ-2А, 1048, 3518ЪТС, АФ6150, Д180, Корейа истещсалы олан Элеанер Р42/62/72 кими комбайнларын Азярбайъана эятирилдийини иддиа едянляр вар. Бу иддиаларла баьлы бязи дягигляшдирмяляр апардыг вя беля мялум етдик ки, бу эцн «Агролизинг»ин районлардакы «Агросервис» филиалларында щягигятян дя Чин истещсалы олан комбайн вя тракторлар вар. Буну «Агролизинг» АСЪ-нин малиййя-игтисад шюбясинин мцдири Камал Исмайылов да эизлятмир. О, бизимля сющбятиндя юлкяйя Чин техникасынын эятирилдийини тясдигляди: «Чин истещсалы олан комбайнымыз да вар, тракторумуз да. Бу техникалар 2005-ъи илин сону, 2006-чы илин яввялиндя эятирилиб. Чин комбайнлары мящсулдарлыг вя тахылы иткисиз бичмяк бахымындан о бириляриндян эери дейил. Садяъя, бу комбайнларынын ишлядийи сащяляр ращат олмалыдыр, даь-дяря олмамалыдыр. Щяр техниканын юз иш йери вар».

Эятирилмиш техниканын йерлярдяки «Агросервис» филиаллары цзря бюлэцсцнцн щансы ясасла апарылмасы вя онларын айры-айрыы районлардакы сайына даир суалымызы ися К.Исмайылов беля ъавабландырды: «Мян буну язбяр дейя билмяйяъям. 55 район вар, айры-айры шяхсляр техника эютцрцб. Эяряк рягямляри топлайыб, сонра ъаваб верим. Цмуми шякилдя дейя билярям ки, техниканы лизингя эютцрмяк истяйянляр бунун цчцн сифариш верир. Бунун да ясасында щяр бир физики вя щцгуги шяхс истядийи техниканы лизингя эютцря биляр. О ки, галды бюлэцнцн щансы ясасла апарылмасына, бу мясяля билаваситя тялябата ясасланыр. Тялябат ня гядярдися она уйьун да бюлэц апарылыр».

Торпаьа баьлы олан инсанларла апардыьымыз сющбятлярдян, еляъя дя районларда апарылан мцшащидялярдян беля айдын олур ки, фермерляр якин-бичин заманы айры-айры шяхслярдя олан кющня совет техникасындан истифадя етмяйя даща чох цстцнлцк верирляр. Беля иддиа олунур ки, лизингин шяртляри аьыр олдуьундан, фермярляр бунун алтына эирмяйя щявяс эюстярмирляр. Амма ъянаб Исмайылов бунунла разылашмыр. Онун сюзляриня эюря, якин-бичинля мяшьул олан инсанларын лизингя мараьы илдян иля артыр: «Севетляр дюврцндян галан техникалар артыг кющнялиб. Бу техникалар орта щесабла эютцрсяк, эцня бир саат, ики саат ишляйя билмирляр. Тез сырадан чыхырлар, тямириня чох вахт эедир. Бу эцн кянд тясяррцфатына хидмят едян техникалар йалныз бизим васитямизля алынан техникалардыр».

«Агросервис» АСЪ-нин юлкяйя эятирдийи кянд тясяррцфаты машынларынын кейфиййятинин дя гянаятбяхш олмадыьыны идда едянляр аз дейил. Цстялик Щесаблама Палатасынын да бу мясяля иля баьлы хцсуси ачыгламасы олуб. Гейд олунуб ки, юлкяйя эятирилмиш техниканын 40 faиzи йа кейфиййятсизлик, йа да тялябата ъаваб вермямяси цзцндян анбарларда галыб. Бунунла баьлы суалымызы ъавабландыран «Ашролизинг» йеткилиси техниканын кейфиййятсиз олмасы барядя дейилянляри гябул етмяди: «Биз техниканы тендерля алырыг. Яввялъядян шяртимизи ачыглайырыг вя тяснифат йазырыг. Тендери удан ширкятляр дя буна уйьун олараг техника тягдим едирляр. Эятирилян техника баьланан мцгавиляйя, мцгавиля ися бизим тяснифата уйьун олмалыдыр. Киминся техникасы щансыса сябябдян гырылырса, буну щямин техниканын кейфиййятсизлийи кими тягдим етмяк доьру дейил».

Сащибкарларын йерлярдяки «Агросервис»лярдя сцни проблемлярля цзляшдикляриня даир мялуматлар да кифайят гядярдир. Имишлидян олан фермер Нцсрят Рцстямов иддиа едир ки, щяр адам лизингя техника эютцря билмир, бунун цчцн эяряк «йухарыларын» тапшырыьы олсун: «Биз щяля дя дост-танышда олан кющня комбайн вя тракторлардан истифадя едирик. «Агросервис»дян техника алмаг чох чятин мясялядир. Щяр адама техника вермирляр, мцхтялиф бящаняляр эятирирляр. Эяряк кимся тапшырыг версин ки, сян дя эедиб, комбайн, йа трактор эютцрясян. Мян баша дцшя билмирям, бу бойда техниканы кимляр цчцн эятирирляр?»

Н.Рцстямов «Агросервис»лярдяки эцбрянин гиймятиндян дя эилейлянир. Базарларда кцбрянин даща уъуз гиймятя сатылдыьыны дейян фермер, эцбрялярин дя йалныз хцсуси адамлара верилидийини билдирди: «Эцбряни йалныз юз адамдарына верирляр. Онлар да щямин малы бязян базара чыхарыб сатырлар. Юзцдя бу эцн базарда эцбрянин гиймяти даща уъуздур».

Амма «Агролизинг» АСЪ-нин Идаря Щейятинин сядр мцавини Айдын Язимов дейилянлярля разылашмыр. Онун сюзляриня эюря, тямсил етдийи гурум эятирдийи техниканы ики истигамят цзря сащибкарлара верир: «Биз гаршымыза ясас мягсяд гоймушуг ки, йерлярдяки техниканы сащибкарлара лизингя веряк. Техника алмаг истяйян сащибкар бизя мцраъият едир, техниканын дяйяринин 20 фаизини яввялъядян юдяйир. Бундан сонра биз она бир ил мцддятиня мющлят веририк. Йердя галан мябляь ися 9 ил ярзиндя юдянилмялидир. Йяни, техникалары 10 ил мцддятиня лизингя веририк. Икинъи истигамят ися, сервис хидмятляриля баьлыдыр, Техника алмаьа имканы олмайанлар йерлярдяки «Агросервис»ляря мцраъият едир вя баьланмыш мцгавиляйя ясасян щямин сащибкарын сифариши цзря хидмят эюстярилир».

А,Язимов уъуз Чин техникасынын алынмасы барядя ачыгламасы ися, даща бир зиддийятли мягамы ортайа чыхарды. «Агролизинг» АСЪ-нин Малиййя-Игтисад Шюбясинин ряиси К,Исмайылов Чин техникасынын юлкяйя 2005-2006-ъы илдя эятирлидийини деся дя, А.Язимов 2007-ъи илдя дя юлкяйя Чин тракторларынын эятирлидийини ачыглады.

Эцбрялярин гиймятиня вя базарда сатыша чыхарылмасына даир иддиалара эялидикдя, А.Язимов билдирди ки, дейилянляр щягигятя уйьун дейил: «Биз эцбря сатышы иля ялагядар мялуматлары мятбуатдан изляйирик. Бязян ортайа беля суаллар чыхыр ки, ня цчцн «Агролизинг»дя эцбрянин гиймяти бащадыр вя ня цчцн базарда сатылыр. Эятирдийимиз эцбрялярин кисяси цзяриндя бизим юз емблемимиз вар вя орада айдын шякилдя йазылыб ки, бу мящсулун сатышы гадаьандыр. Яэяр эцбряни щансыса сащибкар алыб, ону торпаьа вермяк явязиня базара чыхарырса, бу, гейри-ганунидир. Биз бунунла баьлы мцвафиг гурумлара да мялумат вермишик.

О ки, галды гиймятя, биз эцбряни аланда дцнйа базарында гиймятляр йцксяк иди. Йяни, эятирдийимиз эцбряляр бизя баща баша эялиб. Амма бизим 2007-ъи илдя эятирдийимиз эцбрянин гиймяти чох ашаьы олду. Дцнйа базарындакы гиймятля мцгайисядя ян уъуз гиймят биздя иди. Амма бу барядя данышмырлар ки, «Агролизинг» 2007-ъи илдя кцбрянин бир тонуну 168 маната сатырды».

Йери эялмишкян гейд едяк ки, бу эцн эцбрянин бир тону базарда 165-170 маната сатылырса, «Агролимзинг»дя гиймят 200 манатдыр.Salyandakı fermer təsərrüfatlarından birinin rəhbəri olan Elçin Əzizov да бир мцддят яввял mətbuata açıqlamasında bildirмишди ки, əkdikləri taxıl sahələri üçün "Aqrolizinq" ASC-nin Salyan bölməsindən güzəştli qiymətə gübrə almaq istəyib, amma qiymətlər çox baha olduğundan, fikrindən daşınıb. Fermerин иддиасына эюря, dövlətin onlara 50 faizlə verməli olduğu gübrə bazarlarda daha ucuz qiymətədir. Elçin Əzizovun sözlərinə görə, "Aqrolizinq" onlara gübrəni 50 yox, elə 100 faiz qiymətə satır. Üstəlik, hələ dövlətdən də güzəşt alır. Бу мясяляйя Salyan Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının müavini Ələddin Abbasov беля бир мараглы мцнасибят билдирмишди: «Бazarda satılan azot gübrəsilə "Aqrolizinq"in təklif etdiyi gübrələrin tərkibində fərq var. "Arqolizinq"in gübrəsi daha keyfiyyətlidir». Амма «Агролизинг» АСЪ о вахт да буну эцбрянин баща гиймятя алынмасы иля ялагяляндирмишди.
Йери эялмишкян, бир мцддят яввял «Агролизинг» АСЪ-нин Аьъябяди район «Агросервис» филиалынын мцдири мящз эцбря мясялясиня эюря щябс олунуб. Баш Прокурор йанында Коррупсийайа Гаршы Мцбаризя Идаряси тяряфиндян апарылан арашдырмалар заманы мялум олмушдур ки, Ağcabədi rayon "Aqroservis" filialına ayrılmış gübrələr filialın müdiri Qasım Kərimov tərəfindən anbardan, bir çox halda isə dəmir yolu stansiyalarından topdansatış qaydasında ayrı-ayrı şəxslərə nağd pula satılaraq, əldə olunmuş 307260.78 manat pul mənimsəmə və israf etmə yolu ilə talanıb.

«Aqrolizinq» ASC tərəfindən kənd təsərrüfatı texnikalarının,

texnoloji avadanlıqların və minerаl gübrələrin verilməsi гaydaları

1 Лizinq yolu ilə texnika ala bilməyən kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına «Aqrolizinq» ASC-nin rayon aqroservis filiallarına verilmiş texnikalarла мцхтялиф хидмятляр дя эюстярилир. Эюрцлян ишляр вя хидмятляря эюря мцяййян едилмиш гиймятляр ашаьыдакы ъядвялдя эюстярилиб:

S/s

İşlərin adları

Göstərilən xidmət vahidinin dəyəri , manat

1

1 ha sahədən taxıl biçini

27,00

2

1 ha sahəyə diskli mala çəkilməsi

8,00

3

1 ha sahənin rotasion mala ilə yumşaldılması

16,00

4

C ərgəarası be c ərmədə kultivasiya işləri

10,00

5

1 ha sahəyə çiyid (pambıq) səpini işləri

12,00

6

1 ha şumun 22-27 sm dərinlikdə (orta müqavimətli torpaq) aparılması

25,00

7

Suvarılan və bərk torpaqda 27 sm-dən dərin şum işi

27,00

8

Dəmyə və yumşaq torpaqlarda 22-32 sm dərinlikdə şum işi

24,00

9

Səpin qabağı hamarlama işləri

7,50

10-1

1 ha sahəyə qollu çiləyici ilə dərman çilənməsi

10,0

10-2

1 ha sahəyə ventilyatorlu çiləyici ilə dərman çilənməsi

12,00

11

Çala qazanın bir gündəki iş norması (120 çala/gün) üçün

60,00

12

Ot, küləşin (1000 ədəd kipinin 1 gündə) preslənməsi

100,00

13

1 ha yem bitkilərinin özüyeriyən otbiçənlə biçilməsi

22,00

14

1 ha yem bitkilərinin rotorlu ot biçənlə biçilməsi

14,00

15

1 ha sahəyə dənli bitkilər toxumunun səpin işləri

10,00

16

1 ha sahəyə mineral gübrə verilməsi

8,00

17

1 ha sahədən pambıq yığımı

60,00

18

1 ha sahədən çuğundur çıxarılması

60,00

19

1 ha sahəyə kartofun basdırılması

50,00

20

1 ha sahədən kartof çıxardılması

40,00

2.Nazirlər Kabinetinin təsdiq etdiyi Qaydalara uyğun olaraq fiziki və hüquqi şəxslər texnika və texnoloji avadanlıqlar almaq üçün «Aqrolizinq» ASC-nin yerli aqroservis filiallarına müraciət edirlər. Məhsul istehsalçısının maliyyə və s. imkanlarını ilkin qaydada araşdırmaqla filial müraciətə rəy verir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə Cəmiyyətin birgə komisiyası filialların rəyi ilə birlikdə təqdim olunmuş müraciətə baxaraq təklif hazırlayır və bu təklif nəzərə alınmaqla texnikanın dəyərindən asılı olaraq 10 il müddətinə qədər ödənilməsi şərtilə müqavilə bağlanılır.

3.Nazirlər Kabineti təsdiq etmiş Qaydalara əsasən mineral gübrələrin satışı aparılır. Mineral gübrə almaq istəyən məhsul istehsalçıları yerli ərazi komisiyasına müraciət edirlər. Mülkiyyətində, icarəsində və ya istifadəsində olan əkin sahəsini təsdiqləyən sənədləri ərizə ilə birlikdə «Aqrolizinq » ASC-nin yerli qurumlarına təqdim edir. Sənədlər tam qaydasında olduqda mineral gübrə istifadəçiyə 50 % düzəştlə satılır. Güzəştlə satılacaq mineral gübrənin miqdarı hər hektar əkin sahəsinə görə 300 kiloqrama və ya onun dəyərinin yuxarı həddi 50 manata qədər müəyyən edilmişdir.

4.Məhsul istehsalçıları texnikanı və mineral gübrəni almaq istədikdə «Aqrolizinq» ASC-nin yerli qurumlarından əlavə Cəmiyyətin özünə də müraciət edə bilərlər.

5.«Aqrolizinq» ASC tərəfindən texnikalar mövsümü işlərlə əlaqədar müvəqqəti qısa bir müddətə, sonradan lizinq verənə qaytarmaq şərtilə müqavilə ilə verilə bilər.

6.Lizinq haqqı kimi, istifadəçi texnika və gübrələrin dəyərini razılaşma əsasında natura formasında ödəyə bilər.

Нятиъя:

«Агролизинг» Ачыг Сящмдар Ъямиййяти васитясиля юлкяйя тялябатдан чох-чох артыг сайда кянд тясяррцфаты техникасы эятирилиб. Юлкяйя эятирилмиш техниканын щеч 50 фаизи лизингя верилмяйиб. Алынмыш комбайнларын лизингя верилмясиндя ися вязиййят даща аъынаъаглыдыр. Беля ки, «Агролизинг»ин юлкяйя эятирдийи комбайанларын щеч 10 фаизи лизингя верилмяйиб. Бу ися бир тяряфдян милйонларла Азярбайъан манатынын дямир коструксийалар шяклиндя анбарларда йатыздырылдыьыны эюстярирся, диэяр тяряфдян дя лизингин шяртляринин сащибкарлары гане етмямясиндян хябяр верир. Бундан башга, сащибкарларла лизингля баьлы гейри-мцяййян сябяблярдян сцни янэялляр йарадылдыьына даир иддиалар да ясассыз эюрцнмцр. Ортадакы фактлар щямчинин ону эюстярир ки, фермерляр тахылын гиймятинин ашаьы олмасы сябябиндян якин-бичиня о гядяр дя мараг эюстярмирляр.Эцбрялярин фермерляря эцзяштлярля верилмяси дя щялялик реаллыг дейил. Базарда эцбрянин гиймяти «Агролизинг»инйдяки гиймятлярдян ашаьыдыр. Бу сябябдян дя фермерляр «Агролизинг»ин йерлярдяки «Агросервис» филиалларынын гапысыны беля дюймяйя щявяс эюстярмирляр. Демяли, йаранмасындан 5 иля йахын вахт кечмясиня бахмайараг «Агролизинг» щяля дя юзцнц доьрултмур…


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə