Anket məlumatları
Yüklə 67.81 Kb.
tarix27.02.2016
ölçüsü67.81 Kb.
Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasının professoru

_f.e.d. Bədirxan Balaca oğlu Əhmədov

haqqında məlumat


Anket məlumatları

 • Doğum tarixi

20. 04.1955
 • Doğulduğu ölkə, şəhər, (kənd)

Gürcüstan r-sı, Dmanisi rayonu, Az.Gəyliyən kəndi
 • Vətəndaşlığı (hansı olkənin vətəndaşıdır)

Azərbaycan
 • Yaşadığı ünvan

Bakı, Şıxlınski 20, mən. 27
 • Telefon nömrələri:

ev

mobil


(012) 379 77 41

(050) 554 59 82


Təhsili


 • Bitirdiyi orta məktəb (tarix)

Az.Gəyliyən kənd orta məktəbi, 1973
 • Bitirdiyi ali məktəb -Magistratura pilləsi (tarix)

V.İ.Lenin adına Azərbaycan Pedaqoji İnstitutu

(indiki ADPU), 1977


 • Bitirdiyi Ali Məktəbi - Bakalavr pilləsi (tarix)


Vəzifəsi haqqında məlumat
 • Müəllim (tarix)

1977
 • Baş müəllim (tarix)

2001
 • Dosent (tarix)

2007
 • Professor (tarix)

2008Elmi dərəcəsi və elmi adı
 • Fəlsəfə doktoru (Elmlər nəmizədi) (diplomun verilmə tarixi), şifr

21 fevral 1986-cı il

ФЛ № 009313


 • Elmlər doktoru (diplomun verilmə tarixi), şifr

30 iyun 2006-cı il

ED № 0870


Fəxri adları və mükafatları • adı (mükafatı) (tarix)
Şuralarda, metodik birləşmələrdə üzvlüyü

BSU-nun “Elmi əsərlər”inin redkollegiya üzvü.
 • BSU Elmi Şurası
 • Müdafiə Şuraları

Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu
 • Fakültə Elmi Şurası

BSU, Filologiya
 • Metodik birləşmələr

Elm və Təhsi komissiyası
 • Digər elmi-pedaqoji şuralarda üzvülükAzərbaycan Yazıçılar Birliyi və Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü
Çap olunmuş elmi işləri • Monoqrafiyalar

1. Sabit Rəhmanın satirası. B., Yurd, 1998

2. Azərbaycan satirasının inkişaf problemləri (1920-1980-ci illər). B., Elm, 2000

3. Bir istiqlal yolçusu. B., Elm, 2003

4. Sabit Rəhman; həyatı, mühiyi, yaradıcılığı. B., Elm və təhsil. 2010


 • Dərsliklər və dərs vəsaitləri

1. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. 3 cilddə, 1 c. B., 2011

2. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. 3 cilddə, 2 c.,B., Apostrof, 2010


 • Proqramlar və metodik 1. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. Proqram. B., 2004

 • vəsaitlər 2. Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. Proqram.

 • Magistrlər üçün. B., 2007

 • 3.Azərbaycan satirası. Metodik vəsait. B., 2007.

 • 4. Jurnalistin praktik yaradıcılığı. Proqram. B., 2008

 • 5. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. Proqram. B., 2010

1.

2.

3. • Məqalələr

1. Jurnallarda:

1.Sabit Rəhmanın felyeton yaradıcılığı. AMEA-nın Xəbərləri. Ədəbiyyat, Dil,

İncəsənət. 1984, 4, s.56-59.

2. Problemlər, portretlər, etüdlər. Azerbaycan, 1984, 8, s.113-115.

3.Böyük satirik. Kitablar aləmində.1985, 3,s.28-30.

4. Vıdayuşiysya satirik. Literaturnıy Azerbaydjan. 1990, 10, s.96-97.

5. Molla Nəsrəddindən başlanan yol. Ulduz, 1990, 4, s.56-61.

6. Sabit Rəhman gülüşü ekranda. Yeni filmlər. 1990, 1, s.18-21.

7. Qarşıdan 37-ci il gelirdi. Azerbaycan, 1990, 1, s.110-121.

8. Bir şairin taleyi. Azərbaycan qadını. 1990, 1, s.28-31.

9.Hər şey əlifbadan başlanır. Kitablar aləmində.51-56.

10.Beydulla Musayev və onun gündəliyi. Mərhəmət. 1991, 1, s.21-28.

11. Əhməd Cavad haqqında oxuduqlarım və düşündüklərim. Ədəbi tənqid. 1992,

1, s.28-37.

12. Əmin Abid və onun “Azərbaycan türklərinin ədəbiyyatı tarixi”. Azərbaycan,

1999, 9, s.38-46.

13. Dramaturgiyaya aid daha bir tədqiqat. Azərbaycan, 2000, 7, s.106-110.

14. Satira və yumor; onların ekvivalentliyi və bir-birinə münasibəti. AMEA-nın

Xəbərləri. 2001, 3, s.61-68.

15.Azərbaycan sərbəst şeirinin 20-30-cu iller ədəbi prosesində formalaşma

problemləri. Elmi əsərlər. Dil və ədəbiyyat seriyası. BSU, 2009, 1, s. 23-33.

16. “Nibelunqlar” ölkəsindən başlanan “Dede Korkud” yolunun milli arealda

araşdırılması probləmleri. Elmi əsərlər. Dil və ədəbiyyat səriyası. BSU. 2010,

2, s.85-96.2. Kitaplarda:

 1. Aydınlığa doğru. Ağ ləkələr silinir. Bakı, 1991, s.124-130.

 2. Hərbi marşlar, döyüş nəğmələri, kəhrəmanlıq şeirləri( Tərtib ve Ön söz). Bakı.1998, s.3-8.

 3. Poetik obrazlarla düşünən şair. R.Faxralı. Könlüm cənnət qapısıdı. Bakı, 1999, s.3-7.

 4. Azərbaycan bedii nəsrinde satirik psixologizm və naturalizm. Elmi axtarışlar. Bakı, 2001, s.3-9.

 5. Bəhlul Behcət elegiyası. Bəhlul əfəndi Behcət. Bakı, 2001, s.58-61.

 6. Məlum repressiyanın naməlum səhifələri. L.Şüküroğlu. Cümhuriyyət hökumeti repressiya məngənesində.Bakı, 2001, s. 3-8.

 7. Azərbaycan poeziyasında satirik portretlər. Elmi axtarışlar. Bakı, 2002. s.22-27.

 8. Azərbaycan satirik publisistikası 20-30-cu illərdə. Elmi axtarışlar,8-ci toplu,, 2002, s.219-223.

 9. Ali Nəzminin satirası. Elmi axtarışlar. Bakı, 2002, s.33-38.

 10. Ömrünün sonu dünyanın sonuna düşməyən şair Arif Abdullazadə. A.Abdullazadə. Tövbə duaları. Bakı, 2003, s.11-18.

 11. Azərbaycan satirasının təşekkül problemləri. Elmi axtarışlar. Bakı, 2002, s.85-90.

 12. Əliağa Vahidin satirik imzaları. Filologiya məsələləri.B., 2003, s.25-27.

 13. Azərbaycan satirasının janr-üslub mühtəlifliyi. Elmi araşdırmalar. 5-ci buraxılış. Bakı, 2003, s.56-60.

 14. Səməd Mənsurun satirası. Tağıyev oxuları. Bakı, 2004, s.125-129.

 15. Anarın satira poetikası. Elm və cəmiyyət. Bakı, 2004, s.75-79.

 16. Güldürən və düşündürən satirik pritçalar. F.Ağasıbəyli. Məmmədhəsən əminin yuxuları. Bakı, Nərgiz, 2004, s. 3-6.

 17. Mənəvi borc (Ön söz). M.Qacar.Təqib.Bakı, Ulduz, 2004, s.3-10.

 18. 20-30-cu illər ədəbi tənqidində metodoloji dəyərləndirmənin bəzi aspektləri. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri. 1 kitab. Bakı, Elm, 2006, s.222-239.

 19. 20-ci illər Azərbaycan poeziyasında yeni poetik təfəkkürün formalaşması. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri. Bakı, Elm, 2008, s.131-142.


3. Qəzetlərdə:

 1. Kələfin ucu açılır. Ədəbiyyat və incəsənət. 1988, 14 aprel.

 2. Bəstəkar aşıq müsiqisi haqqında. Ədəbiyyat və incəsənət. 1988, 21 aprel.

 3. Axundovşünaslığın ilkin axtarış mərhələsi. Kommunist, 1988, 22 oktyabr.

 4. O, sənətkara qiymət verirdi. Ədəbiyyat və incəsənət. 1988, 8 dekabr.

 5. Təsadüfi təhrif, yoxsa?.. Yeni fikir. 1989, 19 mart.

 6. Nicat sahilində tale. Yeni fikir, 1989, 21 iyun.

 7. Ağ ziyada qara ləkə. Azərbaycan müəllimi. 1989, 13 oktyabr.

 8. Yazıçının məktubları, yazıçıya məktublar( Mehdi Hüseyn haqqında). Yeni fikir. 1989, 13 dekabr.

 9. Qəribə taleli şair ( Səməd Mənsur haqqında). Bakı, 1989, 28 dekabr.

 10. Altmış il əvvəl. Ədəbiyyat və incəsənət. 1990, 23 mart.

 11. Həpimiz bir günəşin zərrəsiyiz. Vətən səsi. 1990, 12 dekabr.

 12. Otuz iki ildən sonra. Yeni fikir. 1990, 10 sentyabr.

 13. Dost kimdir, düşmən kim!? Azərbaycan gəncləri. 1990, 27 oktyabr.

 14. Sənət yolçusu. Ədəbiyyat və incəsənət. 1990, 23 noyabr.

 15. “Molla Nəsrəddin” ne üçün bağlandı? Ədəbiyyat və incəsənət. 1991, 1 fevral.

 16. “Açıq söz”-istiqlal yolu. Açıq söz. 1991, 9 fevral.

 17. Ömrümün nə yazıq günləri vardı. Ədəbiyyat və incəsənət. 1991, 5 aprel.

 18. Latından kirilə-yaxud mərkəzsayağı əvəzetmə. Aypara, 1991, 9 aprel.

 19. Kim kimdir?. Aypara, 1991, 13 sentyabr.

 20. Bir gündəliyin tarixi. Sabah, 1991, 20 senyabr.

 21. Yaşayan aktyor ömrü. Gürcüstan, 1991, 14 noyabr.

 22. Bir sual işarəsi. Sabah, 1992, 15 iyul.

 23. Cümhuriyyət şairi. Azərbaycan ordusu, 1992, 28 may.

 24. Yürü, yürü batan günün yüzünə. Azərbaycan ordusu. 1992, 26 may.

 25. Turan şairi. Yeni Turan. 1993, 24 mart.

 26. Tarix hər kəsə öz dəyərini verir. Azadlıq. 1998, 23; 25 dekabr.

 27. Siyasi repressiya həyatda və ədəbiyyatda. Azərbaycan ordusu. 1998, 5 noyabr.

 28. 37-ci ilin repressiya qurbanlarından biri. “ Azərbaycan” qəz., 1999, 5 yanvar.

 29. “Dədə Qorqud” un ilk azərbaycanlı tədqiqatçısı. Azərbaycan, 1999. 1

 30. Cabbarlı yaradıcılığında satira və yumor. Azərbaycan, 1999, 11 sentyabr.

 31. Predmetsiz mübahisə haqqında bir neçə söz. Azərbaycan. 2000, 8 fevral.

 32. Gülən və güldürən sənətkar. Ədəbiyyat qəzeti. 2000, 6 iyun.

 33. İstiqlalçı şairin “Buzlu cəhənnəmi”. Ekspress, 2000, 27 aprel.

 34. Sənətkarı yaşadan amillər. Ekspress. 2000, 4 iyul.

 35. Hürriyət fədaisi. Azərbaycan müəllimi. 2000, 26 oktyabr.

 36. Qiymetli tədqiqat əsəri. Azərbaycan ordusu. 2001, 30 yanvar.

 37. Məlum repressiyanın naməlum səhifələri. Azərbaycan, 2001, 15 noyabr.

 38. “Molla Nasreddin” nə üçün bağlandı. Ədəbiyyat və incəsənət.

 39. Ərtoğrul Cavidin əlyazmalarının tədqiqi. 525-ci qazet. 2002, 15 sentyabr..

 40. Monoqrafik tədqiqatlar ustası. Ayna, 2003, 28 aprel.

 41. Sənətkar gülüşünə üvertura. 525-ci qəzet, 2003, 26 iyun.

 42. Müasirliyin bədii təsviri. Kredo, 2004, 24 iyul.

 43. Qan yaddaşının izi ilə. Kredo, 2004, 11 sentyabr.

 44. Azərbaycan legion ədəbiyyatı. Kredo, 2005, 6 avqust.

 45. Sehrbazlar dərəsinin sehri. Ekspress, 2005, 27 iyul.

 46. Azərbaycan legion ədəbiyyatının tədqiqinə töhfə. 525-ci qəzet. 2005, 21 iyul.

 47. Poetik duyğular şairi. Kredo, 2005, 19 mart.

 48. Müasir mənəvi-əxlaqi gerçəklikleəin bədii təsviri. Kredo. 2005, 26 mart.

 49. Poetik assosiasiyalar (Vaqif Səmədoğlunun poeziyası haqqında). Kredo, 2006, 28 oktyabr.

 50. Baharda bir əlyazması. Kredo, 2006, 4 noyabr.

 51. Şair ömrü-sözün ömrü. Kredo, 2006, 14 oktyabr.

 52. Alim,şair, vətəndaş. Kredo,2006, 2 dekabr.

 53. “Dəli Kür”ün poetik dünyası; talelər, xarakterlər. Kredo, 2007, 13, 20 yanvar.

 54. Zamanın və anın poetik dramı, yaxud Əli Şirin Şükürlünün poeziyası haqqında düşüncələr. Ədalət. 2009, 15 yanvar.

 55. Ədəbiyyat tarixinin köhnə probleminə yeni baxış. 525-ci qəzet, 2009, 11 mart.

 56. Nece unudasan. Ədəbiyyat qəzeti. 2009, 23 yanvar.

 57. Yazıçı, komedioqraf, kinossenarist. Ədəbiyyat qəzeti, 2010, 4 aprel,

 58. Arif Abdullazadə; özü və sözü. 525-ci qəzet. 2010, 8 may.

 59. Unudulmazların unudulmayan obrazları. Ədəbiyyat qəzeti, 2010, 11 iyun.

 60. Unutmağa kimsə yox... Kaspi, 2010, 19-21 iyun.

 61. Naxçıvan teatrının şərəfli salnaməsi. Yeni Azərbaycan, 2010, 9 iyul.

 62. Tədqiqatçı inancının atributları, 2010, 18 sentyabr.

 63. Bədii və elmi düşüncənin odisseyası. Kaspi, 2010, 25-27 dekabr.


 • Tezislər

1. 1. Azərbaycan ədəbiyyatında bədii tərcümə tarixi: faktlar, mülahizələr. Tərcümə və transmilli proseslər. Uluslararası konfrans. Azərbaycan Diller Universiteti. Bakı, 2005, 14-15 aprel.

2. 20-30-cu illər Azərbaycan ədəbiyyatını metodoloji dəyərləndirmənin bəzi aspektləri. Bakı Slavyan Universiteti. Müqayisəli ədəbiyyat. 2-ci Uluslarası konfransın materialları. Bakı. 2006, 19-21noyabr.

3.Satirik gülüşdə stereotiplər və milli özünüdərk problemi. Bakı Slavyan Universiteti. Müqayisəli ədəbiyyat. 3-cü Uluslararası konfransın materialları. Bakı. 2008, 21-22 noyabr. s.35.

4. Ornitoloji arxetip-Anadil. Müqayisəli ədəbiyyat. Beynəlxalq konfrans. BSU, Bakı, 21-22 oktyabr, 2010Elmi konfranslarda iştirak • Respublika

1.

2.

3.


 • Beynəlxalq

1. 1. Azərbaycan ədəbiyyatında bədii tərcümə tarixi: faktlar, mülahizələr. Tərcümə və transmilli proseslər. Uluslararası konfrans. Azərbaycan Diller Universiteti. Bakı, 2005, 14-15 aprel.

2. 20-30-cu illər Azərbaycan ədəbiyyatını metodoloji dəyərləndirmənin bəzi aspektləri. Bakı Slavyan Universiteti. Müqayisəli ədəbiyyat. 2-ci Uluslarası konfransın materialları. Bakı. 2006, 19-21noyabr.

3.Satirik gülüşdə stereotiplər və milli özünüdərk problemi. Bakı Slavyan Universiteti. Müqayisəli ədəbiyyat. 3-cü Uluslararası konfransın materialları. Bakı. 2008, 21-22 noyabr. s.35.

4. Türk dünyasının ortak problemi Kuzey Kıbrıs Azerbaycan basınında. 1 Uluslararası Kıbrıs Sepoziumu. 21-23 kasım 2008. Sempozium bildiri kitabı. Ankara. 2009. s. 169-177.

5. M.F.Ahundzadənin Əlifba projesi və Türkiye Harf devrimi. Yeditepe Universiteti Atatürk Ölkeleri ve İnqilab Tarixi Enstitisü. 2008, 9-11 Kasım. İstanbul 2009, s.37-43.

6. Ornitoloji arxetip-Anadil. Müqayisəli ədəbiyyat. Beynəlxalq konfrans. BSU, Bakı, 21-22 oktyabr, 2010Emli işlərə rəhbərlik və opponentlik
1
 • Opponentlik

5
Bildiyi xarici dil
Kompyuterdə işləmək bacarığı

 • Sərbəst

 • Lüğə vasitəsi ilə
Ms Word, Ms Excel 2003

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə