35. 243654 adana iLİ, Çukurova iLÇESİ, KİREÇocaği mahallesiYüklə 64.91 Kb.
tarix22.04.2016
ölçüsü64.91 Kb.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

37.055840, 35.243654


ADANA İLİ, ÇUKUROVA İLÇESİ, KİREÇOCAĞI MAHALLESİ

5189 ADA 1 NO’LU PARSEL

TANITIM DÖKÜMANIİÇİNDEKİLER

ÖNEMLİ NOT
1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER  1. Taşınmazın Tapu Kayıtlarına İlişkin Bilgiler

  2. Taşınmazın Adresi ve Ulaşımı

  3. Ulaşım Ağındaki Yeri
 1. TAŞINMAZIN YASAL DURUMU
  1. Taşınmazın İmar Durumu   1. 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı

   2. 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı

   3. 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı

   4. 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı


 1. TAŞINMAZIN HUKUKİ DURUMU
 1. TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİEKLER


ÖNEMLİ NOT
Bu Tanıtım Dökümanı T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından özelleştirilmesi planlanan tamamı Maliye Hazinesi’ ne ait olan Adana İli, Çukurova İlçesi, Kireçocağı Mahallesi’ nde bulunan 5189 Ada 1 Parselin özelleştirilmesi ile ilgilenen muhtemel yatırımcılar (Katılımcı) için hazırlanmıştır.
Bu Tanıtım Dokümanı ve içeriği, Katılımcı tarafından kesinlikle dağıtılamaz, çoğaltılamaz, 3. Kişilere açıklanamaz veya Taşınmazın değerlendirilmesi amacı dışında başka bir amaçla kullanılamaz.
Bu Tanıtım Dokümanı, İdare'den tarafımıza verilen konu gayrimenkul hakkında Durum Tespit Raporundaki bilgiler; Çukurova Tapu Sicil Müdürlüğü'nden alınan Tapu Takyidat Durumu, Çukurova Belediyesi'nden alınan belgeler ve konu ile ilgili Özel Sektör temsilcilerinden sağlanan bilgiler ile hazırlanmıştır. Tapu Sicil Müdürlüğü'nden alınan Tapu Takyidat Durumu, Belediye İmar Müdürlüklerinden alınan belgeler ve konu ile ilgili Özel Sektör temsilcilerinden verilen bütün bilgiler İdare ve Danışman tarafından denetlenmemiş veya bağımsız olarak doğrulanmamıştır.
Danışman ve İdare bu Tanıtım Dokümanındaki bilgilerin yetersiz, eksik, kat'i ya da tam olmaması nedeniyle sorumlu tutulamazlar. Bilgiler ya da bilgilerin değerlendirilmesi ile elde edilen herhangi bir sonuçtan dolayı Katılımcı ya da 3. kişilerin doğrudan ya da dolaylı olarak uğradıkları zararlardan dolayı İdare ve Danışman sorumlu olmayacaktır. Bu Tanıtım Dokümanının verilmesi bu Tanıtım Dokümanı içeriğinin tam, uygun veya geçerli olduğu anlamında yorumlanamayacağı gibi, bilgilerin doğruluğu hakkında açık veya dolaylı garanti verdiği anlamına gelmez.
Bu Tanıtım Dokümanı Katılımcılara sadece bilgi ve yukarıda belirtilen çerçevede kullanılması amacıyla verilmiştir. İdare ve Danışman bu Tanıtım Dokümanı vererek Katılımcının ilave bilgiye ulaşımı, Tanıtım Dokümanının güncelleştirilmesi, yanlışlıkların düzeltilmesi konularında herhangi bir yükümlülük altına girmez.
Bu Tanıtım Dokümanının temin edilmesi, hiçbir şekilde Taşınmazın satışı veya alışı ile ilgili olarak bir teklif, icap, icaba davet veya sözleşme yapma vaadi olarak yorumlanamaz. Bu Tanıtım Dokümanının kapsadığı bilgi ve verilen diğer bilgiler bir sözleşmeye temel teşkil etmezler.

1KONU TAŞINMAZ HAKKINDA BİLGİLER1.1Taşınmazın Tapu Kayıtlarına İlişkin Bilgiler
Tapu Sicil Kayıtları

Ana Gayrimenkulün

Bağımsız Bölümün

İli

ADANA

Pafta No

-

Niteliği

-

İlçesi

ÇUKUROVA

Ada No

5189

Arsa Payı

-

BucağıParsel No

1

Blok NoMahallesi

KİREÇOCAĞI

Niteliği

ARSA

Kat No

-

Köyü

-

Yüzölçümü

4.552,00

m2

Bağımsız Bölüm No

-

Sokağı

-

Yevmiye No

5866

Eklentisi

 

Mevkii

-

Cilt No

90

Tapu Belgesi Cinsi

Kat Mülkiyeti
Sınırı

-

Sahife No

9193

Kat İrtifakı

 

Tapunun edinme tarihi ve edinme sebebi

Cins tashihli

 

Tarih

05.10.1998

Edinme
sebebi


İMAR

Kadastro tespitli
Arsa tapusu

X

Sahibi

Malikin Adı&Soyadı - Ünvanı

Hisse

MALİYE HAZİNESİ

1/1

TAKYİDAT BİLGİLERİ

Takyidat Kayıtları

14.01.2016 tarihinde saat 09:50 itibarıyla yapılan incelemeye göre değerleme konusu taşınmaz üzerinde herhangi bir şerh, beyan, rehin, hak ve mükellefiyet kaydı bulunmadığı tespit edilmiştir.


1.2Taşınmaz Adresi Ve Ulaşımı


Konu taşınmaz Kireçocağı Mahallesi, 5189 Ada 1 Parsel Çukurova/ADANA adresinde konumlanmaktadır.

Söz konusu parselin karayolu ulaşım bağlantıları açısından erişilebilirliği düşüktür. Adana kent merkezinde konumlanmış olup yakın çevresinde Adana Fuar Alanı ve Özel Metropark Hastanesi bulunmaktadır. Çevresinde yapılaşmamış pek çok parsel bulunan taşınmazın üzerinde ekili/dikili alan bulunmaktadır.


1.3Bölgenin Ulaşım Ağındaki Yeri

Adana ilinde ulaşım karayolu, demiryolu, denizyolu ve hava yolu ile sağlanmaktadır. Adana’nın eski tarihlerden beri önemli ticaret yollarının üzerinde bulunması, stratejik, ticari ve ekonomik önemini artırmıştır. Bu sebeple bölgenin yolları yoğunluk bakımından Türkiye genelinde 2. sırada yer almaktadır. Karayollarının toplam uzunluğu 1.102 km dir. Adana ili sınırları içinde 260 km demiryolu bulunmaktadır. Demiryolu Pozantı, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan ilçelerinden geçmektedir.


Adana ili sınırları içinde uluslararası petrol ve yük taşımacılığına açık Botaş Limanı ve Toros Gübre Limanı bulunmaktadır. İskenderun ve Mersin Limanları şehrin ithalat ve ihracatını gerçekleştirdiği limanlardır. Tüm bu limanlar Adana'ya demiryolu ile bağlıdır.
Adana ilinde iki adet havaalanı bulunmaktadır. Bunlardan birisi sivil amaçlı Şakir Paşa Havaalanı, diğeri ise İncirlik Hava Üssü’ne ait askeri havaalanıdır. Uluslararası kategoride A sınıfına giren Adana Şakir Paşa Havaalanı, 1955 yılında hava trafiğine açılmıştır. Tem Otoyolu, Adana’yı İç Anadolu’ya bağlayan D-400 Karayolu ve Adana’yı batıya bağlayan demiryolu ilçe sınırları içerisinden geçmektedir.
2TAŞINMAZIN YASAL DURUMU2.1.11/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı


Mersin-Adana Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakanlığı’nın 16.09.2013 tarih ve 14398 sayılı Olur’u ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir. İncelemeye konu olan taşınmaz Çukurova sınırları içerisinde yer alan almakta olup 1/100.000 ölçekli Mersin-Adana Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planında “ Kentsel Gelişme Alanı ” olarak planlıdır.

Kentsel Gelişme Alanı : Bu planın nüfus kabulleri ile ilke ve stratejileri doğrultusunda, bu planla kentsel gelişmeye ayrılmış alanlardır.


2.1.21/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı


Söz konusu alana ilişkin 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.07.2015 tarih ve 231 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

2.1.31/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı


1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.08.2012 tarih ve 133 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 14.02.2013 tarih ve 35 sayılı kararı ile kesinleşmiştir. İnceleme alanı 1/5000 ölçekli Adana Kuzey ve Batı Metropoliten alanlar (Çukurova 3. Planlama Bölgesi ) Nazım İmar Planı Revizyonu’nda “ Orta Yoğunlukta Gelişme Konut Alanı ” olarak planlanmıştır.

Nazım imar planına göre orta yoğunlukta planlanan gelişme konut alanlarında yoğunluk 200 kişi/ha ve daha düşük, E:0.20-E:1.00 arasında belirlenmiştir.
2.1.41/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı


1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı 12.09.2014 tarih ve 300 sayılı Adana Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile onaylanmıştır.Söz konusu parsel 1/1.000 ölçekli “Yüzüncüyıl Mahallesi Revizyon Uygulama İmar Planı” na göre “ Konut Alanı ” olarak planlanmış olup, yapılaşma koşulları “E:1.20, Hmaks: Serbest” olarak belirtilmiştir. Ancak imar uygulama çalışmaları henüz tamamlanmamıştır.


3TAŞINMAZIN HUKUKİ DURUMU


Adana İli, Çukurova İlçesi, Kireçocağı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 5189 ada 1 no.lu parselle ilgili yargıya intikal etmiş davalar bulunmadığı, ancak Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ nın 31.03.2015 tarih ve 21717824/622.03/2464/7178 sayılı yazısından anlaşıldığı üzere; konu taşınmazın da içinde bulunduğu imar uygulama sahasında 1/5.000 Ölçekli Revize Nazım İmar Planı çalışmaları yapıldığı, bu plan yapıldıktan sonra 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’ nın yapılabileceği tespit edilmiştir.


4TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ


Konu taşınmaz “ ARSA ” niteliklidir. Adana İli, Çukurova İlçesi, Kireçocağı Mahallesi, 5189 ada 1 no.lu parsel üzerinde tarımsal amaçla kullanılan ekili/dikili alan bulunmaktadır, ancak yapılaşma mevcut değildir. Parsel topografik olarak düz, geometrik olarak yamuk bir şekle sahiptir.

Mahatma Gandhi Caddesi No:23/6 Çankaya / ANKARA e-posta : info@degadd.com.tr Sayfa Tel : (312) 468 01 08 (pbx) Faks : (312) 468 01 09 web : www.degadd.com.trYüklə 64.91 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin