1. Základní pojmy a veličiny v chemiiYüklə 213.28 Kb.
tarix24.04.2016
ölçüsü213.28 Kb.
1.) Základní pojmy a veličiny v chemii.

1.) Obdobím formování vědeckých základů chemie bylo ____století, ve kterém

zejména anglický přírodovědec, experimentátor a filosof __________________ , který svým

poznáním do jisté míry ukončil období alchymie.


2.) ____________________ chemie je věda o vzniku, složení, struktuře a

chemických reakcích prvků a sloučenin (s výjimkou převážné většiny ch.sloučenin uhlíku).


3.) Lomonosov je autorem chemického zákona :


 1. zachování hmotnosti a stálých poměrů slučovacích

 2. zachování energie a hmotnosti

 3. zachování energie a stálých poměrů slučovacích

 4. stálých poměrů objemových při slučování plynů a zachování energie

4.) Mezi heterogenní směsi patří :
 1. dým, roztok, emulze

 2. suspenze, pěna

 3. roztok, suspenze, dým

 4. slitina, dým, mlha

5.) Soustava, která vyměňuje s okolím pouze energii se nazývá :


a) izolovaná b) otevřená c) uzavřená d) heterogenní
6.) Při chemických reakcích atomy :


 1. jednoho prvku se mohou přeměnit v atomy jiného prvku

 2. prvků nevznikají ani nezanikají

 3. mohou difundovat do atmosféry a zde zanikat

 4. mohou vyzařovat jaderné částice a zcela se rozpadat

7.) Čistý vzduch, mořská voda, křemen, kalcit, diamant, rula a grafit jsou látky,

s nimiž se můžete setkat ve svém okolí. Zařaďte tyto látky v uvedeném schématu do políček A-D :


SMĚS
heterogenní homogenní


CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA
chemický prvek chemická sloučenina

8.) Do prázdného okénka doplňte značku jednoho atomu prvku tak, aby molární

hmotnost látky byla 93,5 g/mol a určete, od kterého substitučního a funkčního derivátu karboxylové kyseliny je látka odvozena :

NH2

CH2 C=O 1. atom kyslíku, ketokyselina, amid

 2. atom síry, thiokyselina, amin

 3. atom chloru, halegenkyselina, amid

 4. atom bromu, aminokyselina, halogenid

9.) Chemické reakce probíhají nejen všude kolem nás, ale nepřetržitě i v nás samotných. Zapište chemickými rovnicemi děje, které probíhají v přírodě :
 1. přeměna vápence v rozpustný hydrogenuhličitan vápenatý působením vody a oxidu uhličitého

 2. hoření sulfanu, unikajícího z kráteru sopky

 3. vznik glukózy při fotosyntéze

 4. rozklad glukózy za vniku ethanolu a oxidu uhličitého při jejím kvašení

10.) Hodnota atomové hmotnostní konstanty je ______________________.


11.) Hodnota Avogadrovy konstanty je _________________________.
12.) Z roztoku byly vysráženy 3 g chloridu stříbrného. Jaké je to látkové množství :
a) 0,01 mol b) 0,2 mol c) 0,02 mol d) 0,1 mol
13.) Ke 120 g roztoku kyseliny chlorovodíkové (ω = 0,35) bylo přidáno 230 cm3

vody. Výsledný roztok bude mít procentualitu :


a) 10% b) 12% c) 14% d) 15%
14.) Jaký je poměr objemů kyslíku a oxidu siřičitého, který vzniká spalováním síry :
a) 2:1 b) 1:2 c) 1:1 d) 2:3
15.) Reakcí uvolněný chlorovodík měl za normálních podmínek objem 20,73 dm3.

Vypočítejte jeho látkové množství.

16.) Kolik molů kyslíku (O2) může maximálně vzniknout tepelným rozkladem 3

molů oxidu rtuťnatého :


a) 3 b) 1,5 c) 2,5 d) 1
17.) Hmotnost 1 atomu sodíku je ______________.

2.) Základní chemické výpočty.

3.) Stavba a vlastnosti atomu.

(atomové jádro a obal, radioaktivita, výpočty počtu částic, látkového množství,..)
207

1.) Kolik neutronů obsahuje jádro atomu 82Pb ?


2.) Ve které alternativě jsou uvedeny částice se stejným počtem elektronů :


 1. 26Fe3+ , 29Cu+ , 30Zn2+ b) 17Cl, 18Ar , 19K

c) 9F- , 10Ne , 11Na+ d) 17Cl, 19K+ , 20Ca2+
3.) Najdi v tabulce PSCHP chemický prvek, který byl uměle připraven v roce 1940

bombardováním atomů helia (α-záření) :209 4 1

prvku 83Bi + 2He _________ + 2 0n


4.) Představu o složení látek z nedělitelných částeček (atomů) zformulovali :
a) Leukippos a Demokritos b) Demokritos a Aristoteles

c) Platon a Aristoteles d) Thales z Milétu a Zeus z Olympie


5.) Poloměr jádra atomu je ve srovnání s poloměrem celého atomu menší asi :
a) 100-200 x b) 1000-2000 x c) 10000-100000 x
6.) Každý chemický prvek je charakterizován především :
a) počtem nukleonů v jádrech atomů b) počtem elektronů

c) počtem protonů v jádrech atomů d) počtem neutronů


7.) Počet protonů a neutronů v atomovém jádře vyjadřuje __________________.
14

8.) Uhlík 6C je : a) nuklid, jehož atomy obsahují 6 protonů a 8 neutronů

b) stálý izotop uhlíku

c) radioaktivní izotop uhlíku

9.) První model atomu představil v roce 1898 britský fyzik _______________.
10.) Dva izotopy mají různý počet :
a) elektronů b) protonů c) neutronů d) pozitronů
11.) Kolik elektronů obsahuje iont Ca2+ ?
12.) Za objevitele radioaktivity považujeme _____________________.

27 4 30

13.) Která částice vznikne při reakci 13Al + 2He 15P + _____.


14.) Je hodnota klidové hmotnosti protonu stejná jako elektronu ?
15.) Je vzorec „těžké“ vody D2O ? Kde se používá tato tekutina ?

16.) Hlavní kvantové číslo : a) se značí n a může mít hodnoty 0-7

b) se značí n a může mít hodnoty 1,2…∞

c) se značí n a má hodnotu maximálně 7

17.) Symboly 1s, 2s, 2p označují : a) základní stav elektronu v obalu

b) určitý elektron v obalu atomu

c) určitý atomový orbital

d) určitou strukturu jádra atomu


18.) Elektronové konfigurace atomu dusíku v základním stavu je :
a) 1s2 2s 2p4 b) 1s 2s2 2p4 c) 1s2 2s2 2p3
19.) Zapiš elektronovou konfiguraci kationtu hlinitého :

20.) Hladina 5d může obsahovat maximálně :


a) 5 elektronů

b) 8 elektronů

c) stejný počet elektronů jako hladina 5s a 5p dohromady

d) tolik elektronů, o kolik se od sebe liší maximální počty elektronů ve vrstvách L a M


21.) Které tvrzení o orbitalu 4d je správné ?
a) Je jedním ze 3 orbitalů s vedlejším kvantovým číslem 2.

b) Je plně určen hlavním kvantovým číslem n=4.

c) Schematicky je znázorňován jako koule.

d) Jeden orbital 4d může obsahovat nejvýše 2 elektrony.


22.) Atom X má o dva protony a elektrony více než atom s elektronovou konfigurací

(Kr)4d105s25p5. Prvek, který se skládá z atomů X je :


a) halogen b) alkalický kov c) vzácný plyn d) aktinoid
23.) Alkalické kovy mají ________ hodnoty ionizační energie. Snadno tedy tvoří

částice __________________.


24.) Překryvem atomových orbitalů na spojnici atomových jader vzniká vazba ____.

Vazba ___ vzniká mimo spojnici atomových jader, a proto je ______________.


25.) Zapiš elektronovou konfiguraci atomu uhlíku v excitovaném stavu tak, aby byla

vidět čtyřvaznost tohoto prvku při hybridizaci sp3.4.) Chemické reakce a chemická vazba.
1.) Jaké typy chemických vazeb existují v molekule He2 :
a) iontová b) kovalentní c) van der Waalsovy d) žádné
2.) Vznik chem.vazby mezi atomy je spojen :
a) vždy s uvolněním energie b) vždy se spotřebou energie

c) se změnou v uspořádání val.elektronů d) s přeskupením nukleonů v jádře


3.) Kovalentní vazba je polární, jestliže :
a) vázané atomy mají stejný počet val.elektronů

b) elektronegativity spojených atomů jsou rozdílné

c) jeden z atomů poskytl na vytvoření ch.vazby svůj volný elektronový pár
4.) Vazebnou energií se rozumí :
a) energie uvolněná při vzniku ch.vazby

b) energie potřebná ke štěpení ch.vazby

c) nejnižší ionizační energie molekuly

d) disociační energie vazby


5.) Dvojná ch.vazba je tvořena
a) dvěma vazbami σ

b) dvěma vazbami π

c) vazbou π a σ

d) dvěma vazbami koordinačně kovalentními


6.) Vazba σ může vznikat překryvem dvou atom.orbitalů :
a) s  b) p c) d d) s a p
7.) Polarita vazby je největší v molekule plynu
a) Cl2 b) HCl c) H2S d) HI
8.) Polokovy
a) mají větší elektrickou vodivost než kovy

b) často vykazují vlastnosti polovodičů

c) některými vlastnostmi připomínají kovy

d) tvoří skupinu prvků s jasně definovanými vlastnostmi


9.) Vodíkové vazby vznikají u sloučenin
a) H2O , H2S , H2Se b) NH3 , PH3 , AsH3
c) HF , HCl , NaH d) H2O , NH3 , HF
10.) Vyber chybné tvrzení :
a) atom kyslíku v molekule vody obsahuje 2 volné elektronové páry

b) trojná vazba v molekule dusíku je tvořena dvěma vazbami π

a jednou vazbou σ

c) atom kyslíku v oxoniovém kationtu je trojvazný

d) vazba v molekule chlorovodíku je nepolární
5.) Chemická rovnováha, reakční kinetika a energetika.
1.) Je zápis rovnovážné konstanty pro chemickou reakci výroby methanolu ze syntézního plynu

správná ?


[CH3OH]

KC = ———————

2 [ H2] + [CO]
2.) Výroba oxidu sírového, který je důležitým meziproduktem při výrobě H2SO4, probíhá podle rovnice

2 SO2 + O2 → 2 SO3 (Qm = - 197,8 kJ.mol-1).


Rovnovážnou koncentraci SO3 lze zvýšit : a) snížením tlaku

b) zvýšením teploty

c) zvýšením koncentrace kyslíku

d) snížením koncentrace SO2


3.) Která z chemických rovnic není acidobazickou ?
a) 2 Na + H2O → 2 NaOH + H2

b) C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O

c) CH3COOH + H2O → CH3COO- + H3O+
4.) Seřaďte kyseliny od nejsilnější k nejslabší, pokud víte, že :
HClO : KA = 2,95.10-8 HIO4 : KA = 2,82.10-2

HNO2 : KA = 5,13.10-4 HCN : KA = 6,03.10-10


5.) Která sloučenina je nejméně rozpustná ve vodě při 25°C ?
a) AgI , KS = 8,3.10-17 b) Ag2S , KS = 6,3 . 10-50

c) AgBr , KS = 4,9.10-13 d) Ag2CO3 , KS = 8,1.10-12


6.) Zápis chemické rovnice olověného akumulátoru vyjadřuje :
PbO2 + Pb + 4 H+ + 2 SO42- 2 PbSO4 + 2 H2O
a) při nabíjení akumulátoru probíhá reakce zleva doprava

b) při vybíjení akumulátoru probíhá reakce zleva doprava

c) při vybíjení akumulátoru dochází k redukci PbIV na PbII a oxidaci Pb na PbII

d) při nabíjení akumulátoru dochází k redukci PbIV na PbII a oxidaci Pb na PbII


7.) Vyber větu, která platí :
a) snadnější je redukce Ag+ na Ag než Fe3+ na Fe2+

b) Zinek vyredukuje hořčík z jeho soli

c) vpravo od vodíku v Beketovově řadě napětí kovů jsou prvky se záporným Eo

H2O

8.) Rovnováha Pb(NO)3 Pb2+ + 2 NO3-

Pb2+ + 4 H2O Pb(OH)2 + 2 H3O+ vyjadřuje to, že roztok

bude : a) zásaditý b) neutrální c) kyselý

9.) Která z uvedených změn způsobí snížení rychlosti chemické reakce ?
a) zvýšení koncentrace výchozí látky

b) zvýšení teploty

c) přidání katalyzátoru

d) přidání inhibitoru


10.) Vyberte z daných alternativ vztah, který za konstantního tlaku správně vyjadřuje rychlost

chemické reakce : 2 SO2 + O2 → 2 SO3
∆ c (SO2)

a) v = ──────── 2 ∆ t


∆ c (SO2)

b) v = ─ ────────

2 ∆ t

11.) Vyber z uvedených látek tu, která může být katalyzátorem chemické reakce


2 H2O2 → O2 + 2 H2O
a) H2SO4 b) Pt c) krev d) MnO2 e) Ca(OH)2
12.) Vliv teploty na rychlostní konstantu k chemické reakce vyjadřuje

_______________ rovnice.


13.) Funkcí enzymů v ch.reakcích je ________________ aktivační energie.
14.) Popiš vliv velikosti částic (struktury) na průběh ch.reakce – hoření uhlí.
15.) Halogenace alkanů je příkladem ______________ ch.reakce, jejíž mechanizmus

se skládá z _________________, _______________ a _________________.


16.) Hlavní teorie reakční kinetiky se nazývají ____________ a _______________.
17.) Jaký je řád chemické reakce 4 H2 + N2 + Cl2 → 2 NH4Cl ?
18.) Vyber správné slovo do věty :
Rychlost reakce je přímo úměrná součinu okamžitých ___________výchozích látek.
a) rychlost částic b) teplot c) koncentrací d) tlaků
19.) Termodynamika se zabývá veličinami, které často nelze přímo změřit. Lze však studovat jejich

změny v průběhu ch.dějů. Jsou to zejména :


a) vnitřní energie soustavy b) entalpie

c) objem soustavy d) absolutní teplota


20.) U děje zkoumaného z termodynamického hlediska je nezbytné znát :
a) skupenství všech reaktantů a produktů reakce b) podmínky pokusu (teplota, tlak,…)

c) látková množství reagujících látek d) všechny působící katalyzátory


21.) Vypočítej reakční teplo reakce HCl (g) + NH3 (g) → NH4Cl (s) , jsou-li slučovací tepla ∆Hsluč. výchozích látek a produktů (v kJ.mol-1) :

HCl (g) = - 91,54 NH3 (g) = - 45,98 NH4Cl (s) = - 318,93

22.) Reakce probíhá podle termochemické rovnice : 2 H2 (g) + 02 (g) → 2 H2O (l)

přičemž ∆H = - 571,8 kJ.mol-1 .

Jaké teplo se uvolní, je-li na počátku reakce v reakční směsi 5 molů H2 a 2 moly O2 ?
23.) Jaké je ∆H reakce, při které dochází k rozkladu 2 molů SO3 na kyslík a oxid siřičitý, víte-li že platí
SO2 + ½ O2 → SO3H = - 97,7 kJ.mol-1

6.) Směsi a roztoky.

(výpočty složení roztoků a vyjadřování ve změnách složení roztoků)

7.) Voda.8.) Periodický systém chemických prvků.
1.) Prvek, jehož el.konfigurace je [Ar] 3d10 4s1 patří mezi :
a) alkalické kovy b) nepřechodné prvky c) kovy alk.zemin d) přechodné prvky
2.) Který atom má jeden elektron v orbitalu 3p ?
a) Al b) Na c) B d) Ar
3.) Která trojice prvků vytváří anionty s oxidačním číslem II ?
a) Mg, Zn, Cu b) P, Br, Mg c) Mg, Fe, Ni d) Fe, Zn, Ni
4.) Které prvky patří mezi nepřechodné : Ca, Na, Fe, P, Zn, Ni, Br
5.) Vyberte nesprávné tvrzení :
a) kyslík je v H3O+ trojvazný b) uhlík je v CO2 čtyřvazný

c) fosfor je v (PF6)- šestivazný d) dusík může být ve sloučeninách i pětivazný


6.) Vyberte správné tvrzení :
a) mezi alkalické kovy řadíme H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr

b) sloučeniny olovičité jsou stálejší než olovnaté

c) Bi patří mezi prvky 6 periody

d) prvky první přechodné řady Sc, Ti,.. Zn jsou umístěny ve 3.periodě


7.) Atomy prvků IV.A až VII.A skupiny mohou ve sloučeninách existovat se zápornými ox.čísly, protože :

a) s rostoucím Z v periodě klesají jejich atomové poloměry

b) mají nízké teploty tání i varu a ochotně reagují s kovy

c) mohou vytvářet stabilní osmielektronové konfigurace nejbližšího vyššího vzácného plynu


8.) Schopnost tvořit halogenidový iont :
a) závisí na ionizační energii atomu halogenu

b) stoupá s poklesem elektronegativity atomů halogenu ve skupině

c) klesá s poklesem elektronegativity atomů halogenu ve skupině
9.) Ve srovnání s alkalickými kovy :
a) mají s2-prvky vyšší teploty tání, jsou křehčí a méně reaktivní

b) nejsou sloučeniny s2-prvků tak reaktivní

c) mají s2-prvky dvojnásobný počet valenčních elektronů, a proto i vyšší reaktivitu

d) se s2-prvky mohou vyskytovat ve více oxidačních stupních – I a II


10.) Kyselinotvorné oxidy jsou :
a) MgO, CO2 a SiO2 b) CaO, ZnO a Al2O3
c) SO2, SO3 a CO2 d) P2O5, Cl2O7 a CO
11.) S rostoucím Z prvků ve skupinách periodické tabulky roste jejich :
a) počet valenčních elektronů b) hodnota elektronegativity

c) atomový poloměr d) nekovový charakter9.) s-prvky (vodík, alkalické kovy, kovy alkalických zemin).
1.) s-prvky se vyznačují tím, že
a) mají poměrně nízké teploty tání (kromě Be)

b) ve skupinách s rostoucím Z se jejich atomové poloměry zvětšují a reaktivita klesá

c) jejich atomy mají konfiguraci ns1-2 a elektronegativitu (s výjimkou Be a Mg) mají menší než 1

d) jejich reaktivita ve skupinách s rostoucím Z stoupá


2.) Ve srovnání s alkalickými kovy
a) mají s2- prvky vyšší teploty tání, jsou křehčí a méně reaktivní

b) nejsou sloučeniny s2- prvků tak dobře rozpustné ve vodě

c) mají s2- prvky dvojnásobný počet valenčních elektronů, a proto i vyšší reaktivitu

d) se s2- prvky mohou vyskytovat ve více oxidačních stupních (I a II)


3.) O rozpustnosti sloučenin s-prvků můžeme konstatovat
a) soli s-prvků jsou ve vodě dobře rozpustné

b) soli s1-prvků jsou rozpustné, zatímco soli s2-prvků se ve vodě téměř nerozpouštějí

c) soli s1-prvků jsou až na výjimky ve vodě rozpustné, u solí s2-prvků klesá

rozpustnost jejich síranů, uhličitanů a fosforečnanů ve skupině od vápníku k baryu


4.) Chlorofyl obsahuje jako centrální atom kation
a) draslíku b) hořčíku c) sodíku d) železa
5.) Kationty sodíku :
a) převažují v prostředí buňky (cytoplazma)

b) převažují v tkáňovém moku

c) jsou obsaženy přibližně ve stejné koncentraci vně i uvnitř buněk

d) procházejí přes cytoplazmatickou membránu iontovými kanály


6.) Nejnižší hodnotu ionizační energie má
a) Be b) Li c) Na d) Ba
7.) Nejmenší hodnotu elektronegativity má
a) Mg b) K c) Rb d) Cs
8.) s-prvek není obsažen v minerálu
a) kalcit b) ortoklas c) siderit d) apatit
9.) O atomu vodíku platí, že

a) obsahuje vždy pouze jeden proton a jeden neutron

b) odštěpením elektronu z něj vzniká kation, přibráním elektronu tvoří aniont

c) má ze všech prvků nejmenší hmotnost a atomový poloměr

d) má ze všech prvků nejmenší elektronegativitu
10.) Vodík
a) je plyn s nejmenší hustotou

b) má ze všech plynů nejnižší teplotu tání a varu

c) se používá k syntézám, hydrogenacím a jako palivo

d) je nejrozšířenějším prvkem v zemské atmosféře


11.) Vodík
a) se vyrábí jen z vody, která ho obsahuje přibližně 11% hmotnosti

b) se vyrábí především z methanu, který ho obsahuje přibližně 25% hmotnosti

c) se přepravuje v ocelových tlakových nádobách označených červeným pruhem

d) se používá ke ztužování rostlinných olejů


12.) Působením H2S na Ag vzniká ___________ černé barvy.
13.) V kovalentních hydridech je oxidační číslo atomu vodíku _________.
14.) Vesmírné záření hvězd je termonukleární reakce izotopů _______________ a

_________________ za současné přeměny na ch.prvek ___________.


15.) V chemické vazbě H-Cl nebo C-H má atom vodíku _________ elektronegativitu.
16.) V komplexních sloučeninách se vodík často vyskytuje v podobě _________________________

aniontů (jako ligand).10.) p-prvky (kovové – Pb, Sn, Al).

1.) Amfoternita je typická pro sloučeniny prvku :


a) hliníku b) křemíku c) síry d) fosforu
2.) Cín a měď je součástí slitiny _______________.
3.) Sulfid olovnatý je minerál názvem ___________________.
4.) Odolnost proti korozi, měkkost, kujnost a stříbřitý lesk jsou vlastnosti pro

3 p-prvky ______, _______ a ________.


5.) Hliník je na vzduchu i ve vodě poměrně stálý, protože :
a) má ve srovnání s ostatními prvky v periodě poměrně malou ionizační energii

b) atomy hliníku mají v kovové struktuře velký poloměr

c) se na jeho povrchu tvoří odolná vrstva oxidu a hydroxidu hlinitého
6.) Hliník se průmyslově vyrábí :
a) redukcí oxidu hlinitého grafitem bez přístupu vzduchu

b) elektrolýzou oxidu hlinitého s tavícími přísadami (Na3AlF6)

c) redukcí oxidu hlinitého oxidem uhelnatým
7.) Reakce hliníku s Cr2O3, při které se redukuje chrom, se nazývá _____________.
8.) Praktické nereaktivitě Al s konc. HNO3 se říká ___________________.

9.) Nejstálejší sloučeninou olova je : a) PbSO4 b) PbS c) PbO2


10.) Fólie z cínu, dříve hojně používaná jako obalový materiál, se nazývá ____________________.


11.) p-prvky (nekovové – Si, P, S).
1.) Na rozdíl od uhlíku netvoří křemík s vodíkem tak stálé a rozmanité sloučeniny, což vyplývá

z následujících skutečností :


a) silany podléhají snadno hydrolýze a na vzduchu jsou samozápalné

b) poloměr atomu Si je větší než poloměr atomu C, a proto je polarita vazby Si-H větší, než polarita

vazby C-H

c) vazba Si-Si je méně pevná než vazba C-C, a proto nedochází tak snadno k řetězení atomů Si


2.) Vazby křemíku s kyslíkem jsou :
a) velmi pevné, a proto mohou tvořit základní jednotku křemíko-kyslíkových čtyřstěnů SiO4

v křemičitanech

b) velmi pevné, neboť se na nich podílejí i f-orbitaly křemíku

c) velmi polární, a proto velmi stabilní


3.) Prvek křemík :
a) řadíme mezi nekovy, protože nevede el.proud

b) je polovodič, jehož elektrická vodivost s teplotou stoupá

c) se používá ve velmi čistém stavu k výrobě integrovaných obvodů

d) se v čistém stavu nachází v hojné míře na vesmírných tělesech bez kyslíkové atmosféry (Měsíc

nebo Merkur)
4.) Běžné tabulové sklo se vyrábí :
a) tavením křemičitanů a dřevěným uhlím

b) tavením křemenného písku při vysoké teplotě

c) tavením křemenného písku se sodou a vápencem
5.) Po kyslíku jsou v zemské kůře nejrozšířenější prvky :
a) Si a Fe b) Si a Al c) Al a Fe d) Si a C
6.) Kaolín je :
a) přírodní směs hlinitokřemičitanů, která je spolu s jemně mletým živcem a křemenem základní

surovinou pro výrobu porcelánu

b) vždy zbarven sloučeninami železa, a je proto hnědočervený

c) patří k nejběžnějším křemičitanovým horninám, je pevný a odolný proti oděru


7.) Kyselina trihydrogenfosforečná je :


 1. silná minerální kyselina

 2. dvojsytná minerální kyselina

 3. krystalická látka, která je ve vodném roztoku středně silnou kyselinou

8.) Ve vodě jsou rozpustné :
 1. fosforečnany méně ušlechtilých kovů

 2. hydrogenfosforečnany s2-prvků

 3. dihydrogenfosforečnany s1- a s2 prvků

9.) Fosforečné hnojivo superfosfát obsahuje :
 1. fosforečnan sodný

 2. směs dihydrogenfosforečnanu vápenatého a sádrovce

 3. rozemletý fosforit, jehož hlavní složkou je apatit

10.) Oxidační číslo atomu fosforu ve fosfanu PH3 je ____________.


11.) Atom fosforu na rozdíl od atomu dusíku :


 1. je trojvazný a má pět valenčních elektronů

 2. může být pětivazný, protože má menší hodnotu elektronegativity

 3. může být pětivazný, protože může využít i orbital 3d

12.) Obsah fosforu ve vodě zvyšuje člověk například _____________________, což může vést k tzv.

______________________, po kterém se rapidně __________ obsah kyslíku ve vodě.

13.) Atom fosforu má ___________ atomový poloměr než atom dusíku.


14.) Trus některých zvířat může za určitých podmínek fosforeskovat. Tzv. guáno je na fosfor poměrně

bohatý trus :


a) ptáků b) medvědů c) koňů d) hadů
15.) Alchymisté dříve vyráběli rtuť zahříváním minerálu rumělky (sulfid rtuťnatý). Napiš

chemickou rovnici, která vyjadřuje tento děj :


16.) Malíři ve starých dobách používali olověnou bělobu, která však později černala.

Která látka způsobovala zmiňované černání :
a) PbH4 b) PbSO4 c) PbS d) Pb(NO3)2
17.) Proces odsířování tepelných elektráren se provádí zkrápěním par s obsahem SO2

suspenzí vápence a vody. Důležitou roli hraje aktivní účast kyslíku ve vzduchu.

Pokus se napsat chemickou rovnici, která vyjadřuje podstatu odsíření emisí, které

v tepelných elektrárnách vznikají spalováním uhlí :

18.) Vyber chemickou reakci, při které SO2 nepůsobí ani jak redukční ani jako oxidační

činidlo :


a) 2 NaOH + SO2 → H2O + Na2SO3
b) I2 + SO2 + 2 H2O → 2 HI + H2SO4
c) 2 H2S + SO2 → 2 H2O + 3 S
d) C + SO2 → CO2 + S

19.) Jaký typ chemické vazby je mezi atomy síry v molekule S8 :


a) iontová b) van der Waalsova

c) nepolárně kovalentní d) polárně kovalentní

20.) Kolik molů pyritu se musí vypražit, abychom získali 16 molů SO2 ?

21.) Síra, selen a tellur se od kyslíku liší zejména tím, že :


a) mají větší elektronegativitu

b) mohou vytvářet vazby prostřednictvím svých d-orbitalů

c) jsou za normálních podmínek kapalné
22.) Maximální průměrná 24 hodinová koncentrace SO2 v ovzduší nemá překročit hodnotu :
a) 100 μg/m3 b) 150 μg/m3 c) 200 μg/m3
23.) Koncentrovaná kyselina sírová má silné ______________ účinky.
24.) Roztok SO3 v koncentrované H2SO4 se nazývá _______________.

12.) p-prvky (nekovové – C, N, O).
1.) Zavádíme-li do nasyceného roztoku NaCl nejprve plynný NH3 a potom CO2, vzniká :
a) Na2CO3 + NH4Cl + H2 b) NaHCO3 + NH4Cl

c) NaNH2 + NaHCO3 d) NH4Cl + H2O


2.) Produkty úplné oxidace uhlovodíků v nadbytku kyslíku jsou :
a) vodík a uhlík b) voda a oxid uhličitý

c) voda a uhlík d) voda a oxid uhelnatý


3.) Označ látku, která je ve vodě nejvíce rozpustná :
a) CaCO3 b) BaSO4 c) Na2CO3 d) CaSO4
4.) Doplň chemickou rovnici : 2 ____________ → Na2CO3 + H2O + CO2
5.) Oxid uhelnatý je :
a) reaktivní plyn s oxidačními účinky, vzniká při tlení organické hmoty

b) jedovatý plyn se silně redukčními účinky

c) dusivý plyn, v atmosféře se samovolně oxiduje na oxid uhličitý
6.) Sodovka je :
a) roztok sody s přídavkem kyseliny vinné

b) roztok středně silné kyseliny uhličité

c) pitvá voda, obohacená oxidem uhličitým, obsahuje hydratovaný oxid uhličitý a ionty HCO3- a CO32-
7.) Doplň : Trvalou tvrdost vody způsobují _____________, přechodnou pak ___________________.
a) chloridy, uhličitany b) sírany, hydrogenuhličitany

c) uhličitany, hydrogenuhličitany d) hydrogenuhličitany, chloridy


8.) Na kterém ději je založen účinek kypřícího prášku do pečiva (ch.reakce) ?

9.) Mimořádná tvrdost a čirost diamantu je způsobena :


a) hladkostí ploch povrchu jeho krystalu

b) kovalentní vazbou atomů uhlíku v krystalové struktuře

c) iontovou vazbou mezi atomy uhlíku v krystalu diamantu

d) přítomností volných elektronů atomů uhlíku v krystalové struktuře


10.) Oxidační číslo atomu dusíku v amoniaku je ______.
11.) Značnou inertnost molekuly dusíku vysvětlujeme :
a) jeho malým atomovým poloměrem

b) velkou elektronegativitou atomů

c) trojnou vazbou v molekule
12.) Dusík v tlakových lahvích je označen pruhem :
a) modrým b) zeleným c) červeným d) žlutým

13.) Zásaditý charakter amoniaku lze vysvětlit :
 1. kovalentními vazbami N-H

 2. pyramidálním tvarem molekuly s volným el.párem

 3. schopností vázat proton za vzniku NH4+

14.) Oxid dusnatý a dusičitý jsou :
 1. produkty katalytické oxidace amoniaku při výrobě HNO3

 2. přírodní výchozí suroviny pro výrobu NH3

 3. hlavní produkty denitrifikačního procesu v biosféře

15.) Amonné soli :
 1. zapáchají po amoniaku

 2. jsou málo rozpustné ve vodě

 3. jsou ve vodě dobře rozpustné za vzniku iontů, za tepla se rozkládají

16.) Maximální průměrná 24 hodinová koncentrace oxidů dusíku v ovzduší nemá být

vyšší než :
a) 50 μg/m3 b) 100 μg/m3 c) 200 μg/m3
17.) Reakcí amoniaku s kyslíkem při teplotě 700°C za přítomnosti platinového

katalyzátoru vzniká :

a) dusík a voda b) oxid dusičitý a vodík c) oxid dusnatý a voda
18.) Kyselina dusičná oxiduje :


 1. všechny kovy kromě zlata a některých platinových kovů

 2. všechny kovy s výjimkou ušlechtilých kovů (Pt, Ag, Au, Cu,..)

 3. všechny kovy hlavních skupin

19.) Dusičnany kovů lze připravit reakcí HNO3 s :
 1. většinou kovů, s jejich oxidy, hydroxidy nebo uhličitany

 2. příslušnými kovy

c) méně ušlechtilými kovy (Cu, Hg nebo Ag)

20.) Urči správné tvrzení o reakcích :


A) 2 H2S + 3 O2 → 2 H2O + 2 SO2 B) H2S + 4 O3 → H2SO4 + 4 O2
a) kyslík je redukčním činidlem, ozón je oxidačním činidlem

b) ozón je silnější oxidační činidlo, než kyslík

c) kyslík i ozón jsou redukční činidla

d) v obou reakcích vznikají stejná látková množství produktů


21.) Peroxid vodíku může mít oxidační i redukční účinky. Vyberte správné tvrzení :


I. 2 KI + H2O2 + H2SO4 → I2 + K2SO4 + 2 H2O
II. 2 KMnO4 + 5 H2O2 + 3 H2SO4 → 2 MnSO4 + 5 O2 + K2SO4 + 8 H2O
III. PbS + 4 H2O2 → PbSO4 + 4 H2O
IV. Ba(OH)2 + H2O2 → BaO2 + 2 H2O
a) v reakci I a II je peroxid redukčním činidlem

b) v reakci II je peroxid oxidačním činidlem

c) v reakci III a IV je peroxid oxidačním činidlem

d) v reakci IV není peroxid ani oxidačním ani redukčním činidlem


22.) V lékárně zakoupíte 100 g 3% roztoku peroxidu vodíku. Kolik gramů peroxidu a

vody je v tomto balení ?


23.) Vyber kyselinu se silnými oxidačními účinky :
a) HCl b) H3PO4 c) H2SO3 d) HNO3
24.) O atomu kyslíku platí, že :
a) vytvářením kovalentních vazeb nebo aniontů O2- dosahuje konfigurace neonu

b) může vytvářet jednoduché, dvojné i trojné vazby

c) má po fluoru největší elektronegativitu

d) má v jádru nejčastěji 8 neutronů


25.) Voda je rozpouštědlo :
a) nepolární b) polární c) podle podmínek polární i nepolární
26.) Zásadotvorné oxidy jsou :
a) iontové oxidy kovů s atomy o oxidačním čísle menším než IV

b) iontové oxidy a oxidy kovů s atomy o oxidačním čísle větším než IV

c) molekulové oxidy a oxidy kovů s atomy o oxidačním čísle větším než V
27.) Kyslík vzniká při fotosyntéze z molekul ___________ tzv. __________________.
28.) Nejhojnějšími oxidy zemské kůry jsou _________ a __________.
29.) Negativní forma přítomnosti ozónu na Zemi je tzv. ____________________.

13.) p-prvky (nekovové – halogeny a vzácné plyny).
1.) Jod lze vytěsnit z jodidů chlorem i bromem. Oxidační schopnost tedy roste

v pořadí :


a) Br2 < Cl2 < I2 b) Cl2 < Br2 < I2 c) I2 < Br2 < Cl2

2.) Reakce : 2 NaI + Br2 → 2 NaBr + I2


a) se uskuteční, protože ox.schopnost bromu je vyšší než jodu

b) se uskuteční, protože ox.schopnost bromu je nižší než jodu

c) se uskuteční, protože NaBr je méně rozpustný než NaI

d) naznačeným směrem vůbec neproběhne

3.) Určete správné tvrzení : HClO + HCl → Cl2 + H2O
a) HClO je oxidační činidlo b) pH reakční směsi se v průběhu reakce zvyšuje

c) jedna z výchozích látek je kyselina chloristá d) oba produkty jsou kapaliny

4.) Všechny halogeny mají stejnou/stejný :
a) hodnotu maximálního oxidačního čísla b) disociační energii přeměny X2 → 2 X

c) počet valenčních elektronů d) teplotu varu

5.) Elektrolýzou vodného roztoku halogenidu nelze vyrobit :
a) jod b) brom c) chlor d) fluor

6.) Schopnost tvořit halogenidový iont :


a) závisí na ionizační energii atomu halogenu

b) stoupá s poklesem elektronegativity atomů halogenu ve skupině

c) klesá s poklesem elektronegativity atomů halogenu ve skupině

7.) Jodová tinktura je :


a) 2% roztok jodu b) 5% roztok jodu v ethanolu

c) 1% roztok jodovodíku v ethanolu d) 3% roztok jodu ve vodě

8.) Halogenovodíkové kyseliny jsou :
a) velmi silné kyseliny s výjimkou HI

b) velmi silné kyseliny s výjimkou HF

c) silná oxidační činidla

9.) Z oxokyselin halogenů je nejsilnější kyselina :


a) chloristá b) chlorná c) jodistá d) chlorečná

10.) Elektronová konfigurace (Ar)3d10 4s2 4p6 patří prvku :


a) neonu b) radonu c) xenonu d) kryptonu

11.) Nejvyšší teplotu tání a varu má :


a) krypton b) xenon c) helium d) radon

12.) Oxidační číslo vzácných plynů je nejčastěji :


a) 0, II, IV b) 0, II, VI c) 0, IV, VI d) II, IV, VI

13.) Nejhojnější vzácný plyn v atmosféře je :


a) xenon b) argon c) neon

14.) V Jáchymově nebo Teplicích jsou známé lázněmi s léčbou (prvek VIII.A) ________________ .

15.) Helium je plyn s _____________ hustotou než vzduch.

16.) Sloučeniny vzácných plynů jsou známé především od


a) helia a neonu

b) neonu a argonu

c) kryptonu a xenonu

14.) d-prvky (Cr, Mn a VIII.B).


 1. Doplň správná chybějící slova ve větách:

Chromany mají ____________ barvu.

Nerez ocel obsahuje jako legující kovy ______a _________.

c) KMnO4 má __________________a ______________ účinky.

d) K barvení skla na temně modrou se používá z d-prvků ____________.

e) Oxidační číslo atomu železa ve sloučenině K4 [Fe(CN)6] je ___________.
 1. Napiš, zda-li platí věta :

a) Příčinou vysokých teplot tání a varu jsou úplně obsazené d-orbitaly val. elektrony.

b) S kyselinou dusičnou se pasivuje Fe a Cr.


 1. Doplň chemickou rovnici :

a) MnO2 +  Cl2 + MnCl2 +


4.) Detekční trubička k důkazu alkoholu v dechu řidičů obsahuje silikagel napuštěný okyseleným roztokem dichromanu draselného. Princip dechové zkoušky na požití alkoholu u řidičů motorových vozidel je založen na vzniku zeleného zbarvení způsobeného
a) ionty Cr2O72-

b) acetaldehydem vzniklým oxidací ethanolu ve vydechovaném vzduchu

c) chromitými ionty

d) kyselinou octovou vzniklou oxidací ethanolu ve vydechovaném vzduchu


5.) Železo je :
a) mezi čtyřmi nejrozšířenějšími prvky v zemské kůře, vyrábí se ze železnatých rud

hutnicky ve vysoké peci redukcí uhlíkem a oxidem uhelnatým

b) na Zemi třetí nejrozšířenější prvek, vyrábí se ze železnatých rud hutnicky ve

vysoké peci redukcí koksem

c) v zemské kůře 4.nejrozšířenějším prvkem, vyrábí se hutnicky v konventorech
6.) Výroba oceli spočívá :
a) ve snižování obsahu uhlíku v surovém železe na 3,1%, čímž se dosahuje křehkosti

b) v přidání legovaných přísad (Ni,Cr, V, Mn) k železu za vysokých teplot

c) ve snižování obsahu uhlíku v surovém železe na 1,7 až 0,2%, čímž se železo stává kujným
7.) Atomy železa mají ve sloučeninách :
a) převážně oxidační číslo II (např. zelená skalice)

b) ox.čísla II a III (stálejší jsou sloučeniny železnaté)

c) ox.čísla II a III (stálejší jsou sloučeniny železité)
8.) O rezavění platí
a) je to příklad samovolného redoxního děje

b) hlavní složkou rzi je hydratovaný oxid železitý

c) vrstva rzi pasivuje kov

d) rez lze rozpustit pomocí alkalických hydroxidů za vzniku železitanů a železnatanů


9.) Napiš, zda-li platí věta :
a) Příčinou vyšších teplot tání a varu Fe jsou úplně obsazené valenční vrstvy.

b) Nepřímá redukce Fe ve vysoké peci probíhá za pomoci uhlíku.

c) Nerezavějící ocel obsahuje jako legující kovy Cr a Ni.

d) Kalením se odstraňuje křehkost oceli.15.) d-prvky (I.B a II.B).
1.) Většina sloučenin kadmia je prudce jedovatá. Kadmium je kov, který organismus přijímá pro podobnost velikosti poloměrů iontů kademnatých s vápenatými. Příčina toxicity kademnatých sloučenin, které blokují funkci enzymů, je dána :
a) malou rozpustností sloučenin kadmia ve vodě

b) redukcí na kationty Cd+, které mají toxické účinky

c) odolností sloučenin kadmia vůči HCl v žaludeční šťávě

d) vznikem pevné vazby mezi kationty Cd2+ a atomy síry v bílkovinách


2.) Měď vázaná ve sloučeninách má
a) nejčastěji oxidační číslo I

b) oxidační číslo I a III

c) oxidační číslo I, nejčastěji II a vzácně i III
3.) Halogenidy stříbra jsou
a) ve vodě dobře rozpustné

b) bílé krystalické látky

c) citlivé vůči světlu
4.) Všechny prvky skupiny mědi
a) jsou ušlechtilé kovy

b) reagují se silnými kyselinami za vzniku vodíku

c) mají kladnou hodnotu standardního elektrodového potenciálu

d) mají v orbitalu ns jeden valenční elektron, a tvoří proto pouze kationty M+


5.) Prvky skupiny zinku
a) mají v orbitalech ns dva valenční elektrony

b) mají ve srovnání s ostatními d-prvky poměrně nízké teploty tání

c) patří všechny mezi neušlechtilé kovy

d) tvoří sloučeniny, které všechny patří mezi zvláště nebezpečné jedy


6.) Název „barevné kovy“
a) je starší označení pro Au a Cu

b) je starší označení pro všechny kovy kromě železa (tzv. neželezné kovy)

c) označujeme kovy, které nejsou šedočerné a jejichž sloučeniny jsou barevné

d) patří kovům, na jejichž povrchu vznikají barevné sloučeniny

16.) Uhlovodíky.
1.) Uhlovodík dekan se dobře rozpouští
a) ve vodě b) v benzenu c) v cyklohexanu d) v kyselině chlorovodíkové
2.) Reakce methanu s chlorem za působení UV záření je
a) elektrofilní adice b) nukleofilní substituce

c) radikálová adice d) radikálová substituce


3.) Který název pro uhlovodíkový zbytek CH2=CH-CH2- je správný ?
a) 1-propenyl b) vinyl c) allyl d) 2-propenyl
4.) Reakce propenu s vodíkem za katalýzy Pt je
a) elektrofilní adice b) nukleofilní adice

c) radikálová adice d) radikálová substituce


5.) Reakcí karbidu vápenatého s vodou vzniká
a) oxid vápenatý b) vápník c) uhličitan vápenatý d) hydroxid vápenatý
6.) Která z uvedených sloučenin je za laboratorní teploty pevná látka
a) dekan b) anthracen c) toluen d) p-xylen
7.) Kolik jednoduchých vazeb obsahuje butan
a) 8 b) 10 c) 12 d) 13
8.) Kolik σ-vazeb obsahuje isobuten
a) 10 b) 9 c) 11 d) 12

9.) Která tvrzení o sloučenině CH2=C-CH=CH2 jsou správnáCH3

I. sloučenina je izomerní s penta-1,3-dienem

II. sloučenina se nazývá 2-methylpenta-1,3-dien

III. polymerací sloučeniny vzniká látka podobná přírodnímu kaučuku

IV. na sloučenině může probíhat dehydrogenace

V. na sloučenině snadno dochází k nukleofilní substituci
Správná tvrzení jsou : a) III a IV b) II, III a IV

c) všechna d) I, III a IV


10.) Úhly mezi vazbami C-H v molekule ethenu jsou
a) 90° b) 120° c) 180° d) 60°
11.) Mezi uhlovodíky alicyklické patří
a) areny b) chinony c) cykloalkany d) heterocyklické sl.
12.) Mezi sloučeniny alifatické patří
a) alkany b) areny c) cykloalkany d) cykloalkeny
13.) Vyber správné tvrzení o struktuře cyklohexanu
a) vaničková konformace výrazně převládá

b) židličková konformace výrazně převládá

c) oba druhy jsou rovnoměrně zastoupené

d) oba druhy konformací jsou vzájemně nepřeveditelné


14.) Určete správné tvrzení o molekule benzenu
a) obsahuje celkem 9 vazeb jednoduchých a 3 vazby dvojné

b) jeho sumární vzorec je C6H12

c) typickou reakcí je elektrofilní adice

d) obsahuje 6 delokalizovaných π-elektronů


15.) Alkeny, dieny a cykloalkeny podstupují především reakce
a) substituční b) adiční c) eliminační d) přesmyky
16.) Pro areny je typická především reakce probíhající mechanismem
a) elektrofilní substituce b) elektrofilní adice

c) nukleofilní substituce d) nukleofilní adice


17.) Který uhlovodík reaguje s bromovou vodou ?
a) hexan b) cyklohexan c) methan d) cyklohexen
18.) Adicí vody na ethen se získá
a) ethandiol b) ethanol c) propen d) cyklopropen
19.) Oxidací ethenu působením KMnO4 vzniká
a) voda a oxid uhličitý b) ethan c) ethanol d) ethandiol
20.) Která reakce může probíhat na benzenu
a) hydrolýza b) hydratace c) sulfonace d) nitrace
17.) Deriváty uhlovodíků – hydroxysloučeniny a karbonylové sloučeniny.

TEST – hydroxylové sloučeniny

1.) Která z následujících chemických rovnic vyjadřuje úplnou oxidaci ethanolu ?


a) C2H5OH + O2 → 2C + 3H2O b) 2C2H5OH + O2 → 2CH3CHO + 2H2O
c) C2H5OH + 2O2 → 2CO + 3H2O d) C2H5OH + 3O2 → 2CO2 + 3H2O
2.) Produktem reakce propenu a vody, která probíhá za katalýzy H2SO4 je
a) propanon b) propanal c) propanol

d) propan-2-ol e) kyselina propanová


3.) Ve zkumavce protřepeme 0,5g fenolu s 5ml destilované vody. Vznikne emulze. Přidáním několika

kapek roztoku NaOH emulze zmizí a vznikne čirý roztok. Vyberte typ reakce, která probíhá ve

zkumavce
a) substituce atomu vodíku na benzenovém jádře fenolu skupinou -OH

b) substituce celé hydroxylové skupiny fenolu kationtem Na+

c) acidobazická reakce, při které se fenol chová jako kyselina

d) acidobazická reakce, při které se fenol chová jako zásada


4.) Propan-2-ol je alkohol
a) primární b) sekundární c) terciární kvartérní
5.) Benzaldehyd se redukuje na
a) benzylalkohol b) fenol c) benzen d) kyselinu benzoovou
6.) Glyceroltrinitrát (nitroglycerin) je
a) nitrosloučenina b) ester anorganické kyseliny c) ether d) nitrososloučenina
7.) Příčinou vyšší teploty varu ethanolu ve srovnání s diethyletherem je především
a) vyšší relativní Mr ethanolu b) délka uhlovodíkového řetězce

c) existence vodíkových vazeb mezi molekulami ethanolu d) reaktivita diethyletheru


TEST – karbonylové sloučeniny

1.) Kterými názvy lze správně označit sloučeninu vzorce CH3-CO-CH=CH2 ?


a) methylvinylketon b) but-1-en-3-on

c) but-3-en-2-on d) vinylmethylketon


2.) Produktem reakce butanalu s KMnO4 v přítomnosti H2SO4 je
a) butan-2-ol b) butanová kyselina

c) butanol d) butan-2on


3.) Katalytickou hydrogenací cyklohexanonu vzniká
a) cyklohexen b) cyklohexan

c) cyklohexanol d) cykohexenol


4.) Na karbonylových sloučeninách probíhají nejčastěji
a) substituce elektrofilní b) adice elektrofilní

c) substituce nukleofilní d) adice nukleofilní


5.) Kysele katalyzovanou reakcí karbonylových sloučenin s alkoholy vznikají
a) aldoly b) estery c) oximy d) acetaly
6.) Doplň organické produkty reakcí :
a) CH3OH → ………………… + H2O (katalýza Ag a zahřátí)
b) C2H5OH + ½ O2 → ………………….. + H2O (katalýza Ag a zahřátí)
c) C2H5OH → …………………. + H2 (katalýza Cu a zahřátí
d) CH3CHOHCH3 + O2 → …………………… + H2O (katalýza CuO a zahřátí)
7.) Ubichinon se také nazývá
a) acetylkoenzym A b) koenzym Z

c) koenzym Q d) acetylkoenzym Q


8.) Formaldehyd společně s ___________________ je hlavní součástí pryskyřice

bakelitu.


9.) Z alkoholu metabolizovaný _________________ je látkou, která u člověka

způsobuje otravu a příznaky „kocoviny“ při přemíře konzumace alkoholu.


10.) Díky svému náboji bude atom kyslíku v oxoskupině napadán při reakcích

________________________ činidlem.18.) Deriváty uhlovodíků – karboxylové kyseliny a jejich funkční a substituční

deriváty.
19.) Deriváty uhlovodíků – halogenderiváty a dusíkaté deriváty.
20.) Heterocyklické sloučeniny, terpeny, steroidy a alkaloidy.
21.) Enzymy, vitaminy a hormony.
22.) Syntetické polymery a organokovové sloučeniny.

23.) Lipidy a sacharidy.
24.) Aminokyseliny, bílkoviny a nukleové kyseliny.
25.) Metabolizmus lipidů a sacharidů.
26.) Metabolizmus bílkovin a nukleových kyselin.
27.) Citrátový cyklus, dýchací řetězec.
28.) Xenobiochemie.

(jedy, pesticidy, léčiva, cizorodé látky v potravinách, omamné a psychotropní látky)
29.) Chemická technologie.

(technologie kyselin, zásad, silikátů, vody, zpracování fosilních paliv, biotechnologie)
30.) Kvantitativní a kvalitativní analytická chemie.


Kataloq: download

Yüklə 213.28 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin