1. Sanitar texniki cihaz və avadanlığın sanitar qovşağında yerləşdirilməsi nədən asılıdır?
Yüklə 0.5 Mb.
səhifə1/5
tarix11.04.2016
ölçüsü0.5 Mb.
  1   2   3   4   5
1. Sanitar texniki cihaz və avadanlığın sanitar qovşağında yerləşdirilməsi nədən asılıdır?

A) funksional zonaların qarşılıqlı yerləşməsidən

B) pəncərələrin yerləşməsindən

C) su ventilyasiya kamerasının vəziyyətindən

D) cihazların hündürlüyündən

E) basqının qiymətindən2. Vanna otağının qabarit ölçülərini təyin etdikdə nəyi yadda saxlamaq lazımdır?

A) cihaz və avadanlığın yerləşməsini

B) otağın hündürlüyününü

C) qapının ölçüsünü

D) yerin mailliyini

E) ventilyasiya borusunun yerinin ölçüsünü3. Vanna otağı şaquli istiqamətdə neçə hərəkət zonasına bölünür?

A) 4 zonaya

B) 6 zonaya

C) 8 zonaya

D) 3 zonaya

E) 5 zonaya4. Sanitar qovşağının hansı otağa yaxın yerləşməsi sakinlər üçün rahatdır?

A) yataq otağına

B) yemək otağına

C) qonaq otağına

D) dəhlizə

E) balkona5. Mətbəxin hansı otağa yaxın yerləşməsi sakinlər üçün daha rahat hesab olunur?

A) yemək otağına

B) balkona

C) koridora

D) yataq otağına

E) qonaq otağına6. Vanna otağının ölçüləri neçə mm olmalıdır?

A) 1800×1600×2700 mm-dən az olmamalıdır

B) 1200×1400×3200 mm-dən çox olmalıdır

C) 1100×1200×2100 mm-dən az olmalıdır

D) 1300×1400×2400 mm-dən az olmamalıdır

E) 1400×1500×2500 mm-dən az olmamalıdır7. Sanitar cihazlar neçə dərəcə temperatura davamlı materialdan hazırlanmalıdır?

A) 90°S


B) 30°S

C) 70°S


D) 40°S

E) 50°S


8. Sanitar cihazlar neçə qrupa ayrılır?

A) 4 qrupa

B) 2 qrupa

C) 6 qrupa

D) 3 qrupa

E) 5 qrupa9. sanitar cihazları göstərin.

A) bide,duş,pissuar,vanna,əlüzyuyan və s.

B) aspirator,qaz peçi və s

C) paltaryuyan maşın

D) kondisioner

E) paltar şkafı və s10. Yuyucu baçokların su sərfi neçə L/san təşkil edir?

A) 0,1 L/san

B) 0,7 L/san

C) 0,3 L/san

D) 0,6 L/san

E) 0,5 L/san11. Susayğacındakı basqı itgisi hansı düsturla təyin edilir?

A) h=sq2m

B) h=s2qm

C) h=

D) h=m

E) hq12. Aşağı paylaşdırıcı sistemdə suölçən qovşaqdan sonra magistral borunu harada yerləşdirmək lazımdır?

A) zirzəmidə

B) çardaqda

C) tavanın altında (I mərtəbə)

D) döşəmənin altında (II mərtəbə)

E) binanın küçə divarından uzaqda13. Keçilə bilən kanallar hansı hündürlükdə olur?

A) 1,7-1,8 m

B) 1,0-1,2 m

C) 0,3-0,7 m

D) 2,0-2,5 m

E) 1,2-1,5 m14. Keçilə bilməyən kanallar hansı hündürlükdə olur?

A) 0,3-0,7 m

B) 0,4-0,9 m

C) 1,0-1,2 m

D) 1,2-1,5 m

E) 2,0-2,5 m15. Diametri 50 mm-ə qədər olan boruları divara bərkitmək üçün düz sahələrində neçə m-dən bir xamut qoyulur?

A) 2-2,5 m

B) 3,0-4,5 m

C) 0,5-1,5 m

D) 2,5-3,0 m

E) 5,0-6,5 m16. Yarımkeçilə bilən kanallar hansı hündürlükdə olur?

A) 0,8-1,0 m

B) 1,0-1,2 m

C) 0,3-0,7 m

D) 2,0-2,5 m

E) 1,2-1,5 m17. İnsanın mətbəx işlərində enerci sərfinin sxemini göstərin.

A)


B)

C)

D)

E)18. Yuxarı paylaşdırıcı və ya zonalı sistemdə magistral xəttini harada yerləşdirmək lazımdır?

A) binanın damında və ya texniki mərtəbədə

B) binanın zirzəmisində

C) binanın 1-ci mərtəbəsində döşəmənin üstündə

D) binanın 1-ci mərtəbəsində döşəmənin altında

E) binanın küçə divarından 3m uzaqlıqda19. ST borularının üfüqi sahələri 0,007-0,005 maillikdə nə üçün quraşdırılır?

A) şəbəkədən suyu asanlıqla boşaltmaq üçün

B) şəbəkədən suyu çətinliklə boşaltmaq üçün

C) şəbəkəni su ilə asan doldurmaq üçün

D) gözə görünmək üçün

E) şəbəkəni su ilə çətin doldurmaq üçün20. Diametri 70-100mm olan boruları divara bərkitmək üçün düz sahələrində neçə m-dən bir xamut qoyulur?

A) 3,0-3,5 m

B) 3,0-4,5 m

C) 0,5-1,5 m

D) 2,5-3,0 m

E) 5,0-6,5 m21. Mətbəxdəki sanitar-texniki cihazlardan istifadənin işçi zonaları sxemini göstırin.

A)

B)

C)

D)

E)22. Daxili su kəmərində təzyiqi artıran qurğulardan hansı hallarda istifadə edilir?

A) xarici su kəmərindəki təzyiq daxili su kəmərinin təzyiqindən az olduqda

B) daxili su kəməri təzyiqindən çox olduqda

C) daxili su kəməri təzyiqindən heç olmayanda

D) xarici su kəmərində suyun miqdarı az olanda

E) xarici su kəmərində suyun miqdarı həddindən çox olanda23. Nov şəkilli pissuarların su sərfi nə qədərdir?

A) 1,5-2,0 l/san

B) 1,2-1,7 l/san

C) 1,6-1,9 l/san

D) 1,8-2,1 l/san

E) 1,4-2,0 l/san24. Əlüzyuyalar konstruktiv quruluşuna görə neçə növə malik olurlar?

A) 2 növə

B) 6 növə

C) 4 növə

D) 7 növə

E) 5 növə25. Əlüzyuyanların uzunluqları neçə mm-dir?

A) 450-650 mm

B) 750-450 mm

C) 240-670 mm

D) 350-530 mm

E) 610-720 mm26. Əlüzyuyanların eni neçə mm-olur?

A) 300-550 mm

B) 400-650 mm

C) 200-350 mm

D) 600-750 mm

E) 400-500 mm27. Əlüzyuyanların dərinliyi neçə mm-dir?

A) 120-170 mm

B) 140-150 mm

C) 110-130 mm

D) 160-180 mm

E) 150-170 mm28. Əlüzyuyan döşəmədən hansı səviyyədə yerləşdirilməlidir?

A) 80 sm


B) 30 sm

C) 60 sm


D) 40sm

E) 50 sm


29. Əlüzyuyan kranı döşəmədən hansı hündürlükdə yerləşdirilməlidir?

A) 1,1 metr

B) 0,9 metr

C) 3,1metr

D) 1,8 metr

E) 2,5 metr30. Yanğın kranı döşəmədən hansı hündürlükdə yerləşdirilir?

A) 1,35 metr

B) 0,9 m

C) 1,75 m

D) 2,1 m

E) 2,5 m


31. İstehsalat binalarında əlüzyuyanların sayı nədən asılı olaraq təyin edlir?

A) istifadəçilərin sayından

B) istifadəçilərin sayından asılı olmayaraq

C) yanğın təhlükəsizliyindən

D) soyutma avadanlıqlarının növündən

E) trapın yerindən32. Sanitar-texniki cihazlardan istifadə etməyin işçi zonaları sxemini göstərin.

A)


B)


C)


D)

E)33. Məhəllə kanalizasiya kollektorunun minimal diametri neçə mm olmalıdır?

A) 150 mm

B) 170 mm

C) 130 mm

D) 180 mm

E) 160 mm34. Xarici su kəməri şəbəkəsinin təzyiqi ilə işləyən sistem hansıdır?

A) xskş və daxili su kəməri şəbəkəsi birləşdiyi yerdə təzyiq tələb olunandan çox və ya ona bərabər olan hallarda

B) xskş və dskş birləşdi yerdə təzyiq tələb olunandan çox və ya ona bərabər olunmayan hallarda

C) xarici su kəməri şəbəkəsi birləşdiyi yerdə təzyiq tələb olunandan çox və ya ona bərabər olan hallarda

D) daxili su kəməri birləşdiyində təzyiq tələb olunandan çox və ya ona bərarər olan hallarda

E) xskş və dskş birləşdiyində təzyiq tələb olunandan az və ya ona bərabər olan hallarda35. xarici su kəməri şəbəkəsinin (xskş) təzyiqi ilə işləyən sistem hansıdır?

A) xskş və daxili su kəməri şəbəkəsi (dskş)birləşdiyi yerdə təzyiq tələb olunandan çox və ya ona bərabər olan hallarda

B) xskş və daxili su kəməri şəbəkəsi (dskş)birləşdiyi yerdə təzyiq tələb olunandan çox və ya ona bərabər olunmayan hallarda

C) xskş və dskş birləşdiyi yerdə su olmayan hallarda

D) xskş və dskş birləşdiyi yerdə su borusu olmayan hallarda

E) daxili su kəməri birləşdiyi yerdə təzyiq tələb olunandan çoz və ya ona bərabər olan hallarda36. Aşağıdakı sistemlərdən təzyiq yaradan çənli nasossuz sistem hansıdır?

A) su binaya qrafiklə verilir, amma lazımi təzyiqlə

B) su binaya qrafiklə varilir, amma aşağı təzyiqlə

C) su binaya qrafiklə verilir,amma təzyiqsiz

D) su binaya qrafiklə verilir, amma su içməli deyil

E) su binaya qrafiklə verilir,amma dəniz suyudur37. Aşağıdakı sistemlərdən təzyiq yaradan çənsiz nasoslu sistem hansıdır?

A) su binaya daimi verilir,amma aşağı təzyiqlə

B) su binaya daimi verilir,amma lazımi təzyiqlə

C) su binaya daimi verilir,amma yüksək təzyiqlə

D) su binaya daimi verilir,amma içməli su deyil

E) su binaya daimi verilir,amma dəniz suyudur38. Aşağıdakı sistemlərdən təzyiq yaradan çənli nasoslu sistem hansıdır?

A) su binaya qrafiklə verilir,amma aşağı təzyiqlə

B) su binaya qrafiklə verilir,amma yüksək təzyiqlə

C) su binaya qrafiklə verilir,amma lazımi təzyiqlə

D) su binaya qrafiklə verilir,amma içməli su deyil

E) su binaya daimi verilir,amma dəniz suyudur39. Su şəbəkələrinin dalanvari sxemi hansı binalarda yerləşir?

A) su təchizatının kəsilməsinə yol verilən binalarda

B) su təchicatının kəsilməsinə yol verilməyən binalarda

C) su təchizatının fasiləsizliyi tələb edilən binalarda

D) çoxmərtəbəli binalarda

E) yanğın əleyhinə su kəmərlərində40. Su şəbəkəsinin həlqəvari sxemi hansı binalarda yerləşir?

A) su təchizatının fasiləsizliyi tələb edilən binalarda.

B) su təchizatının fasiləsizliyi tələb edilməyən binalarda.

C) inzibati binalarda.

D) yaşayış binalarında.

E) sənaye obyektlərində.41. Su şəbəkəsinin qarışıq sxemi hansıdır?

A) dalanvari və halqavari hissələrdən ibarət olan sxem.

B) dalanvari və halqavari hissələrdən ibarət olmayan sxem.

C) tək dalanvari hissədən ibarət olan

D) tək halqavari hissədən ibarət olan sxem.

E) tək dalanvari hissədən ibarət olmayan42. Su şəbəkəsinin zonalı sxemi hansı hallarda mümkündür?

A) şəbəkədəki hidrostatik təzyiq 60 m-dən yuxarı olduqda.

B) şəbəkədəki hidrostatik təzyiq 40 m-dən yuxarı olduqda.

C) şəbəkədəki hidrostatik təzyiq 80 m-dən yuxarı olduqda.

D) şəbəkədəki hidrostatik təzyiq 100 m-dən yuxarı olduqda.

E) şəbəkədəki hidrostatik təzyiq 120 m-dən yuxarı olduqda.43. Unitaz və pissuarların növləri sxemini göstərin

A)B)


C)


D)


E)


44. Su və qaz kəməri üçün istifadə edilən polad borular hansı şərti diametrə malik olurlar?

A) 10-150 mm

B) 10-200 mm

C) 20-150 mm

D) 10-100 mm

E) 15-150 mm45. Küçə kanalizasiya kollektorunun minimal diametri neçə mm olmalıdır?

A) 200 mm

B) 400 mm

C) 700 mm

D) 300 mm

E) 500 mm46. Hansı hündürlükdəki binalarda texniki mərtəbə inşa edilir?

A) 9

B) 16

C) 24

D) 15

E) 2547. Diametri 150 mm olan kanalizasiya kollektorunun minimal mailliyi neçə mm olur?

A) 0,007 mm

B) 0,002 mm

C) 0,004 mm

D) 0,006 mm

E) 0,005 mm48. Məhəllə daxili kanalizasiya kollektorunun birinci quyusunun dərinliyi neçə santimetr olmalıdır?

A) 70 sm


B) 40 sm

C) 20 sm


D) 60 sm

E) 50 sm


49. Hansı hallarda binalar ən azı 2 mənbədən su ilə qidalanmalıdır?

A) binada suyun fasiləsiz verilməsini tələb edən

B) binada suyun fasiləli verilməsini tələb edən

C) suyun fasiləsiz verilməsini tələb etməyən

D) suyun fasiləli verilməsini tələb etməyən

E) həyətdə suyun fasiləsiz verilməsini tələb edən50. Dik borularda suyun axma sürəti neçə metr saniyəyə qədər ola bilər?

A) 1,5 m/san

B) 2,1 m/san

C) 1,7 m/san

D) 1,3 m/san

E) 2,5 m/san51. Paylaşdırıcı qollarda suyun axma sürəti neçə metr saniyə həddində olmalıdır?

A) 2,5


B) 1,7

C) 2,9


D) 1,8

E) 1,2


52. Kanalizasiya çuqun boruların fərqi nədən ibarətdir?

A) su çuqun borularının divarı qalın olur.

B) su çuqun borularının divarı nazik olur.

C) su çuqun borularının divarı möhkəm olur.

D) su çuqun borularının diametri hər mövsümə davamlı olur.

E) boruların diametri hər mövsümə davamlı olmur53. hansı hallarda zonalı su təchizatı sistemi layihələndirilir?

A) daxili su kəmərində basqı 6 atmosferdən yüksək olduqda.

B) daxili su kəmərində basqı 2 atmosferdən yüksək olduqda.

C) daxili su kəmərində basqı 6 atmosferdən aşağı olduqda.

D) daxiюli su kəmərində basqı 4 atmosferdən yüksək olduqda.

E) daxili su kəmərində basqı 5 atmosferdən yüksək olduqda.54. Əlüzyuyanların sxemini göstərin

A)

B)

C)


D)

E)55. Binalarda sərbəst basqının qiyməti nədən asılıdir?

A) mərtəbələrin sayından.

B) blokların sayından.

C) otaqların sayından.

D) sakinlərin sayından.

E) evlərin sayından.56. Sinklənmiş borular nəyi mühafizə edir?

A) korroziyanı

B) tıxacları

C) itkiləri

D) azalan basqıları.

E) suyun keyfiyyətini yaxşılaşdırır.57. Yivli boruların maksimal diametri hansıdır?

A) 70 mm


B) 170 mm

C) 150 mm

D) 100 mm

E) 40 mm


58. Yivsiz polad borularını bir-biri ilə necə birləşdirirlər?

A) qaynaq üsulu ilə.

B) fitinqlərlə.

C) yapışqanla.

D) birləşmə mümkün deyil.

E) sementlə.59. Konusvari yivi silindrik yivdən fərqləndirən nisbət hansıdır?

A) 16:16


B) 1:10

C) 1:15


D) 1:20

E) 1:13


60. Konusvari yiv birləşməsi nəyə şərait yaradir?

A) kipləşdirici materiallara olan tələbatı azaldır.

B) kipləşdirici materiallara olan tələbatı çoxaldır.

C) kipləşdirici materiallara olan tələbatı aradan götürür.

D) birləşmə yaranan korroziyadan mühafizə edir.

E) birləşmə asan sökülür.61. Polad boruları hansı diametrdən başlayaraq qaynaq üsulu ilə birləşdirmək olar?

A) 40 mm və çox.

B) 30 mm və çox.

C) 20 mm və çox.

D) 50 mm və çox.

E) 70 mm və çox.62. Diametri 40 mm qədər olan polad borular hansı üsul ilə birləşdirilir?

A) yiv ilə.

B) qaynaq üsulu ilə.

C) rastrub ilə.

D) yapışqan ilə.

E) kəndir ilə63. «ZQON» birləşməsi nə üçündür?

A) birləşmələri asan sökmək üçün.

B) kip bağlamaq üçün.

C) suyun axın istiqamətini dəyişmək üçün

D) Konturqaykanı çox istifadə etmək üçün.

E) Konturqaykanı az istifadə etmək üçün.64. Polad borularını yivli və qaynaq üsullarından başqa nəyin köməyi ilə birləşdirirlər?

A) Flansların köməyi ilə

B) rastrub ilə

C) kəndir ilə

D) yapışkan ilə

E) yağlı ip ilə65. Vanna və duşların sxemini göstərin

A)


B)


C)


D)

E)66. Aşağıda göstərilən boruların hansı daha etibarlıdır?

A) soyuq halda bükülmüş tikişsiz polad boru

B) soyuq halda bükülmüş tikişli polad boru

C) soyuq halda bükülmüş tikişli bürünc boru

D) soyuq halda bükülmüş tikişli gümüş boru

E) soyuq halda bükülmüş mis boru67. Suayırıcı armaturdakı sərbəst basqının qiyməti nədən asılıdır?

A) armaturun növündən

B) armaturun uzunluğundan

C) armaturun diametrindən

D) armaturun qiymətindən

E) mərtəbələrin sayından68. Məhəllə kanalizasiya kollektoru binadan ən azı neçə metr uzaqda olmalıdır?

A) 3 metr

B) 4 metr

C) 2 metr

D) 8 metr

E) 5 metr69. Məhəllə su kəməri borusu binanın divarından ən azı neçə metr məsafədə olmalıdır?

A) 5 metr

B) 8 metr

C) 4 metr

D) 3 metr

E) 7 metr70. Dairəvi şəkilli vannaların ölçüləri neçə mm olur?

A) 1660750 mm

B) 1860 640mm

C) 1450 740mm

D) 1745 650mm

E) 1550 750mm71. Duşlar öz konstruksiyasına görə neçə növə malikdir?

A) 2 növə

B) 6 növə

C) 8 növə

D) 7 növə

E) 5 növə72. Bide hansı materialdan hazırlanır?

A) fayans, yaxud yarımfarfordan

B) yalnız yarımfarfordan

C) yalnız fayansdan

D) plastik kütlədən

E) dəmirdən73. Bide harada quraşdırılır?

A) qadınlar üçün olan şəxsi gigiyena otaqlarında

B) kişilər üçün olan şəxsi gigiyena otaqlarında

C) sənaye müəssisələrinin otaqlarında

D) istənilən binalarda

E) bütün otaqlarda74. trapın vəzifəsi nədir?

A) Trap döşəmə səthindən mayeni kanalizasiya şəbəkəsinə axıtmaq üçündür

B) döşəmə səthindən mayeni su şəbəkəsinə axıtmaq üçün

C) döşəmə səthindən mayeni su və kanalizasiya şəbəkəsinə axıtmaq üçün

D) döşəməsi yuyulmayan otaqlarda

E) döşəmə səthindən mayeni kanalizasiya şəbəkəsinə ötürməyən75. Yaşayış binalarında trap harada quraşdırılır?

A) vanna otağında

B) qonaq otağında

C) dəhlizdə

D) mətbəxdə

E) yataq otağında76. Sanitar-texniki cihazların quraşdırılması sxemini göstərin.(pissuar,bide,yuyucu çən və s)

A)


B)

C)

D)

E)77. Hansı hallarda binalarda tənzimləyici həcmlər qoyulur?

A) xarici su kəməri şəbəkəsində sərbəst basqı

B) daxili su kəməri şəbəkəsində sərbəst basqı sutka ərzində dəyişdikdə

C) su kəmərində gün ərzində kəskin dəyişmədikdə

D) daxili su kəməri şəbəkəsində sərbəst basqı sutka ərzində dəyişmədikdə

E) həm xarici həm də daxili su kəməri şəbəkəsində sərbəst basqı sutka ərzində kəskin dəyişdikdə78. Trapın yuxarı hissəsi döşəmədən neçə mm aşağı olmalıdır?

A) 5-10 mm

B) 3-7 mm

C) 6-12 mm

D) 4-8 mm

E) 7-10 mm79. İçməli su kəmərində sıxlığı az olan polietilen borular hansı şərti diametrə malik olur?

A) 10-160 mm

B) 10-200 mm

C) 20-150 mm

D) 10-100 mm

E) 15-150 mm80. Polietilen borular bir-biri ilə hansı üsulla birləşdirilir?

A) kontakt qaynaq

B) adi qaynaq

C) yapışqanla

D) sementlə

E) yağlı kəndirlə


  1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə