1 Həqiqi astereoqnoz baş beynin hansı nahiyyəsinin zədələnməsində qeydə alınır?
Yüklə 1.68 Mb.
səhifə1/18
tarix22.04.2016
ölçüsü1.68 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Nevrologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu


Sinir sisteminin klinik anatomiya və fiziologiyası. Sinir sistemi xəstəliklərinin topik diaqnostikası.

1) Həqiqi astereoqnoz baş beynin hansı nahiyyəsinin zədələnməsində qeydə alınır?

A) Ənsə payının

B) Alın payının

C) Ara beynin

D) Təpə payının

E) Gicgah payının


Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 189


2) Bazunun ikibaşlı əzələsi (m. bicipitis brachii) vətərindən alınan refleks onurğa beyninin hansı seqmentlər səviyyəsində qapanır?

A) C5-C8


B) C5-Th2

C) C7-C8


D) C5-C6

E) Th1-Th2


Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 11

3) Motor afaziyası nə ilə təzahür olunur?

A) Pasient danışa bilir, lakın deyiləni anlamır

B) Pasient danışa bilmir, lakın deyiləni anlayır

C) Pasient deyiləni anlamır və danışa bilmir

D) Pasient danışa bilir, lakın nitqi disfonikdir

E) Əşyaların adını yada sala bilməməyi ilə əlaqədar olaraq pasientin nitqi çətinləşmişdir


Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 195

4) Sensor afaziyası nə ilə təzahür olunur?

A) Pasient müraciət olunan nitqi anlamır və danışa bilmir

B) Pasient müraciət olunan nitqi anlamır, lakin öz nitqi adidir, onu idarə edə bilir

C) Pasient danışa bilir, lakın nitqi disfonikdir

D) Pasient müraciət olunan nitqi anlayır, lakin danışa bilmir

E) Pasient müraciət olunan nitqi anlamır, danışa bilir, lakin öz nitqi pozulub, onu idarə edə bilmir


Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 198

5) Baş beynin hansı nahiyyəsinin zədələnməsi zamanı udmanın, fonasiyanın, nitqin pozulmaları, udlaq refleksinin itməsi, dilin atrofiyası və fibrilyasiyaları qeydə alınır?

A) Ara beynin

B) Uzunsov beynin

C) Hər iki daxili kapsulun

D) Orta beynin

E) Varoli körpüsünün


Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 113

6) Aşağıda sadalanan sinirlərdən hansı boyun kələfinin şaxəsidir?

A) Kiçik ənsə siniri (n. occipitilis minor)

B) Qoltuq siniri (n. axillaris)

C) Mil siniri (n. radialis)

D) Əlavə sinir ( n. accessorius)

E) Orta sinir (n. medianus)


Ədəbiyyat: Sinir sistemi xəstəlikləri / Şirəliyeva R.K. - Bakı: Mütərcim, 2003, səh. 21

7) Aşağıda sadalanan sinirlərdən hansı bazu kələfinin şaxəsi deyil?

A) Diafraqma siniri (n. phrenicus)

B) Qoltuq siniri (n.axillaris)

C) Mil siniri (n. radialis)

D) Dirsək siniri (n.ulnaris)

E) Əzələ-dəri siniri (n. musculocutaneus)


Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 87

8) Hemianopsiya, hemianesteziya, hemiataksiya və hemialgeziyanın yaranması baş beynin hansı nahiyyəsinin zədələnməsi üçün xasdır?

A) Qırmızı nüvənin (nucleus ruber)

B) Solğun kürənin (globus pallidus)

C) Quyruqlu nüvənin (nucleus caudatus)

D) Arxa mərkəzi qırışın(gyrus centralis posterior)

E) Görmə qabarının (thalamus opticus)


Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 66

9) Aşağıda sadalanan sinirlərdən hansı bazu kələfinin şaxəsidir?

A) Kiçik ənsə siniri (n. occipitilis minor)

B) Böyük qulaq siniri (n. auricularis magnus)

C) Böyük ənsə siniri (n. occipitilis major)

D) Dirsək siniri (n. ulnaris)

E) Diafraqma siniri (n. phrenicus)


Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 89

10) Aşağıda sadalanan sinirlərdən hansı bel kələfinin şaxəsidir?

A) Heç biri

B) Qamış siniri (n. tibialis)

C) Oturaq siniri (n. ischiadicus)

D) İncik siniri (n. peroneus)

E) Bud siniri (n. femoralis)


Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 100(R-25)

11) Kauzalgik ağrı sindromu aşağıda sadalanan sinirlərin hansının zədələnməsi üçün səciyyəvidir?

A) Orta sinirin (n. medianus)

B) Qoltuq sinirinin (n.axillaris)

C) Əzələ-dəri sinirinin (n. musculocutaneus)

D) Qapayıcı sinirin(n. obturatorius)

E) Aşağı sağrı sinirinin (n. gluteus inferior)


Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 97

12) Orta sinirin (n. medianus) zədələnməsi zamanı aşağıda sadalanan simptomlardan hansı qeydə alınır?

A) Əli yumruq kimi bükdükdə 5-ci, 4-ci və qismən 3-cü barmaqlar bükülmür

B) ”Sallanan əl” əmələ gəlir

C) Əli yumruq kimi bükdükdə 1-ci, 2-ci və qismən 3-cü barmaqlar bükülmür

D) Əl “caynaqvari” vəziyyət alır

E) Əlin heç bir barmağı bükülmür


Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 97

13) Oral avtomatizm reflekslərinin meydana çıxması hansı yolların (traktların) zədələnməsi nəticəsində baş verir?

A) Rubrospinal yolların

B) Pontoserebellyar yolların

C) Vestibulospinal yolların

D) Kortikospinal yolların

E) Kortikobulbar ( kortikonuklear) yolların


Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 113-114

14) Görmə aqnoziyası baş beynin hansı nahiyyəsinin zədələnməsi nəticəsində yaranır?

A) Gicgah payının

B) Görmə qabarının

C) Ənsə payının

D) Alın payının

E) Təpə payının


Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 201

15) Vidaci dəlik sindromu hansı sinirlərin zədələnmə simptomlarından ibarətdir?

A) Üz, dəhliz-eşitmə sinirlərinin

B) Üçlü, üz, dəhliz-eşitmə sinirlərinin

C) Azan, əlavə, dilaltı sinirlərin

D) Dil-udlaq, azan, əlavə sinirlərin

E) Dil-udlaq, azan, əlavə, dilaltı sinirlərin


Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 173

16) Uzunsov beynin dorsolateral infarktı zamanı (Vallenberq-Zaxarçenko alternik sindromu) aşağıda sadalanan simptomlardan hansı müşahidə olunmur?

A) Daxili çəpgözlük

B) Ocaq tərəfdə Horner sindromu

C) Ocaq tərəfdə üzdə seqmentar tipli hissiyyatın pozulması

D) Başgicəllənmə, nistaqm, ataksiya

E) Ocaq tərəfdə yumşaq damağın və səs tellərinin iflici


Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 153

17) Üfüqi baxışın parezi baş beynin aşağıda sadalananlardan hansı nahiyyəsinin zədələnməsi nəticəsində qeydə alına bilər?

A) Beyinciyin

B) Görmə qabarının

C) Alın payının

D) Uzunsov beynin

E) Gicgah payının


Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 193

18) Baş beynin hansı nahiyyəsinin zədələnməsi nəticəsində sensor afaziya (Vernike afaziyası) yarana bilər?

A) Alın payının

B) Təpə payının

C) Ənsə payının

D) Gicgah payının

E) Uzunsov beynin


Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 191

19) Baş beynin hansı nahiyyəsinin zədələnməsi nəticəsində motor afaziya (Broka afaziyası) yarana bilər?

A) Uzunsov beynin

B) Gicgah payının

C) Təpə payının

D) Ənsə payının

E) Alın payının


Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 191

20) Vegetativ sinir sisteminin simpatik şöbəsinin onurğa beyninin yan buynuzlarından ibarət olan seqmentar aparatı hansı seqmentlər səviyyəsində yerləşir?

A) L2-S2


B) C8-L2

C) S2-S4


D) C1-C8

E) C5-Th2


Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 217

21) Simpatik siliospinal mərkəz onurğa beyninin hansı seqmentlərinin yan buynuzlarında yerləşir?

A) C5-Th2

B) L1-L2

C) C8-Th1

D) C8-L2

E) C4-C5
Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 25522) Onurğa beyninin hansı seqmentlərində parasimpatik hüceyrələr vardır?

A) C8-D1


B) C1-C8

C) D1-D12

D) S3-S5

E) C8-L2
Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 25723) Sol yuxarı ətrafın mərkəzi iflici qeydə alındıqda patolojı ocaq harada yerləşir?

A) Sol ön mərkəzi qırışın orta hissəsində

B) Sağ daxili kapsulanın dizində

C) Sağ daxili kapsulanın arxa budunda

D) Sağ arxa qırışın orta hissəsində

E) Sağ ön mərkəzi qırışın orta hissəsində


Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 90

24) Sağ aşağı ətrafda sadə parsial qıcolma tutması ( hərəki Cekson tutması) qeydə alındıqda patolojı ocaq harada yerləşir?

A) Sol arxa mərkəzi qırışın aşağı hissəsində

B) Sol ön mərkəzi qırışın aşağı hissəsində

C) Sol arxa mərkəzi qırışın yuxarı hissəsində

D) Sol ön mərkəzi qırışın yuxarı hissəsində

E) Sağ ön mərkəzi qırışın yuxarı hissəsində


Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 91

25) Uzaqlaşdırıcı sinirin (n.abducens) zədələnməsi zamanı hansı əzələnin iflici yaranır?

A) Aşağı düz əzələnin

B) Xarici düz əzələnin

C) Yuxarı çəp əzələnin

D) Daxili düz əzələnin

E) Yuxarı düz əzələnin


Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 127

26) Periferik hərəki neyronun zədələnməsi zamanı aşağıda sadalanan simptomlardan hansı müşahidə olunmur?

A) Əzələ atrofiyası

B) Patoloji reflekslər

C) Parez


D) Əzələ hipotoniyası

E) Dərin reflekslərin itməsi


Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 80

27) Aşağıda sadalananlardan hansı düzgün deyil?

A) Blokabənzər sinirin nüvəsi orta beyində yerləşir

B) Həm səthi, həm də dərin hissiyyatı təmin edən aparıcı yollar üç neyrondan ibarətdir

C) Uzaqlaşdırıcı sinirin nüvəsi Varoli körpüsündə yerləşir

D) Uzaqlaşdırıcı sinirin zədələnməsi nəticəsində xarici çəpgözlük yarana bilir

E) Mərkəzi hərəki neyronun zədələnməsi nəticəsində əzələ hipertonusu yaranır


Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 127

28) Bernard-Horner sindromuna hansı simptomlar daxildir?

A) Göz yarığının genişlənməsi, midriaz və ekzoftalm

B) Ptoz, xarici çəpgözlük və ekzoftalm

C) Ptoz, midriaz və ekzoftalm

D) Göz yarığının daralması, midriaz və enoftalm

E) Göz yarığının daralması, mioz və enoftalm


Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 218

29) Binazal hemianopsiya aşağıda sadalanan hansı strukturların zədələnməsi zamanı meydana çıxır?

A) Görmə çarpazının (chiasma opticum) mərkəzi hissəsinin

B) Mahmız şırımlarının

C) Görmə traktlarının

D) Qrasiole dəstələrinin

E) Görmə çarpazının (chiasma opticum) xarici hissələrinin


Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 137

30) Bitemporal hemianopsiya aşağıda sadalanan hansı strukturların zədələnməsi zamanı meydana çıxır?

A) Mahmız yarığının

B) Görmə traktının

C) Görmə çarpazının (chiasma opticum) xarici hissələrinin

D) Hər iki Qrasiole dəstəsinin

E) Görmə çarpazının (chiasma opticum) mərkəzi hissəsinin


Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 225

31) Görmə traktının zədələnməsi zamanı hemianopsiyanın hansı növü meydana çıxır?

A) İpsilateral homonim hemianopsiya

B) Bitemporal hemianopsiya

C) Binazal hemianopsiya

D) İpsilateral kvadrant hemianopsiya

E) Kontralateral homonim hemianopsiya


Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 228

32) Aşağıda sadalananlardan hansı strukturun zədələnməsi zamanı homonim hemianopsiyanın meydana çıxması qeydə alınmır?

A) Görmə çarpazının

B) Ənsə payının

C) Qrasiole dəstəsinin (radiatio optica)

D) Görmə qabarının

E) Görmə traktının


Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 137

33) Baş beynin hansı nahiyyəsinin zədələnməsi zamanı yuxarıya doğru baxışın parezi və akkomodasiyanın pozulması meydana çıxır?

A) Varoli körpüsünün bazal hissəsinin

B) Uzunsov beynin

C) Varoli körpüsünün damaltı hissəsinin

D) Orta beynin bazal hissəsinin

E) Orta beynin oral nahiyyəsinin damaltı hissəsinin


Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 210

34) Onurğa beyni köndələn yarısının zədələnmə sindromu ( Broun-Sekar sindromu) zamanı patolojı ocağa əks olan tərəfdə hansı pozulma qeyd olunur?

A) Dərin hissiyyatın naqil tipli pozulması

B) Periferik iflic

C) Mərkəzi iflic

D) Səthi hissiyyatın naqil tipli pozulması

E) Həm səthi, həm də dərin hissiyyatın pozulması


Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 94

35) Aşağıda sadalanan strukturlardan hansı orta beynin hissəsi deyil?

A) Blokabənzər sinirinin nüvəsi

B) Qara substansiya

C) Gözün hərəki sinirinin nüvəsi

D) Uzaqlaşdırıcı sinirin nüvəsi

E) Qırmızı nüvə


Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 127

36) Mərkəzi sinir sistemində mielin hansı hüceyrələr tərəfindən hasil olunur ?

A) Epindimositlər

B) Şvann hüceyrələri

C) Neyronlar

D) Oliqodendrositlər

E) Astrositlər


Ədəbiyyat: 1..Секреты неврологии./ Пер. с англ. под ред. проф., докт. мед. наук О. С. Левина.- М., 2008, стр. 288

2.Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 1937) Periferik sinir sistemində mielin hansı hüceyrələr tərəfindən hasil olunur ?

A) Şvann hüceyrələri

B) Epindimositlər

C) Astrositlər

D) Oliqodendrositlər

E) Neyronlar


Ədəbiyyat: 1. Секреты неврологии./ Пер. с англ. под ред. проф., докт. мед. наук О. С. Левина.- М., 2008, стр. 288

2. Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 1938) Aşağıda sadalanan kəllə-beyin sinirlərindən hansı hissi sinirlərə aiddir?

A) Dəhliz-eşitmə siniri

B) Əlavə sinir

C) Üz siniri

D) Üçlü sinir

E) Azan siniri


Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 182

39) Aşağıda sadalanan kəllə-beyin sinirlərindən hansı hərəki sinirlərə aiddir?

A) Üçlü sinir

B) Dilaltı sinir

C) Dil-udlaq siniri

D) Azan sinir

E) Dəhliz-eşitmə siniri


Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 166

40) Dil əzələləri hansı kəllə-beyin siniri ilə innervasiya olunur?

A) Dilaltı sinirlə

B) Üçlü sinirlə

C) Azan sinirilə

D) Sadalanların heç biri ilə

E) Dil-udlaq sinirilə


Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 109

41) Aşağıda sadalananlardan hansı bulbar sindrom zamanı qeydə alınmır?

A) Disfoniya

B) Oral avtomatizm refleksləri

C) Disfagiya

D) Dizartriya

E) Dilin atrofiyası


Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 175

42) Bazilyar (əsas) arteriya hansı arteriyalara şaxələnir?

A) Sağ və sol ön beyin arteriyalarına

B) Sağ və sol arxa beyin arteriyalarına

C) Sağ və sol orta beyin arteriyalarına

D) Sağ və sol arxa birləşdirici arteriyalara

E) Sağ və sol arxa aşağı beyincik arteriyalarına


Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 34

43) Aşağıda sadalanan arteriyalardan hansı beyin yarımkürəsinin əksər hissəsini vaskulərizə edir?

A) Fəqərə arteriyası

B) Bazilyar (əsas) arteriya

C) Orta beyin arteriyası

D) Arxa beyin arteriyası

E) Ön beyin arteriyası


Ədəbiyyat: Справочник по неврологии / Верещагин Н. В. и др. : Под ред. Е. В. Шмидта. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Медицина, 1989, стр. 37

44) Onurğa beyninin boyun qalınlaşmasına hansı seqmentlər daxildir?

A) C5-C8


B) C1-Th2

C) C5-Th2

D) C1-C8

E) C8-Th2


Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 26

45) Onurğa beyninin bel qalınlaşmasına hansı seqmentlər daxildir?

A) L2-L5


B) L1-L5

C) L2-S2


D) L1-S5

E) L1-S1
Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 2646) Ağrı və temperatur hissiyyatının aparıcı yolları onurğa beyninin hansı sütunlarında yerləşir?

A) Ön sütunlarında

B) Ön və arxa sütunlarında

C) Arxa sütunlarında

D) Yan sütunlarında

E) Ön və yan sütunlarında


Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 44

47) Onurğa beyni neçə seqmentdən ibarətdir?

A) 33-34


B) 30

C) 41-45


D) 31-32

E) 35-40
Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 6848) Səs telləri hansı sinir tərəfindən innervasiya edilir?

A) Üçlü sinir

B) Əlavə sinir

C) Dil-udlaq siniri

D) Dilaltı sinir

E) Azan sinir


Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 112

49) Beyincik beyin kötüyü ilə neçə cüt ayaqcıqlar vasitəsilə əlaqəlidir?

A) 1


B) 5

C) 4


D) 3

E) 2
Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 15450) Ön və arxa spinoserebellyar yollar onurğa beyninin hansı sütunlarında yerləşir?

A) Yan sütunlarında

B) Arxa sütunlarında

C) Ön və yan sütunlarında

D) Arxa və yan sütunlarında

E) Ön sütunlarında


Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 112

51) Beyinciyin yuxarı ayaqcıqları onu beyin kötüyünün hansı şöbəsi ilə birləşdirir?

A) Beyin körpüsü ilə

B) Orta beyin və beyin körpüsü ilə

C) Orta beyinlə

D) Uzunsov beyinlə

E) Ara beyinlə


Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 111

52) Aşağıda sadalananlardan hansı mərkəzi hərəki neyronun zədələnmə əlamətidir?

A) ENMQ zamanı degenerasiya reaksiyası

B) Fibrillyasiyalar

C) Arefleksiya

D) Əzələ atrofiyası

E) Patoloji reflekslər


Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 81

53) Onurğa beyninin C5-D2 səviyyəsində tam köndələn zədələnməsi zamanı aşağıda sadalananlardan hansı qeydə alınır?

A) Tetraplegiya: yuxarı ətrafların mərkəzi iflici və aşağı ətrafların periferik iflici

B) Tetraplegiya: yuxarı ətrafların periferik iflici və aşağı atrafların mərkəzi iflici

C) Spastik tetraplegiya

D) Aşağı süst paraplegiya

E) Yuxarı spastik paraplegiya


Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 94

54) Onurğa beyninin L2-S2 səviyyəsində tam köndələn zədələnməsi zamanı aşağıda sadalananlardan hansı qeydə alınır?

A) Süst tetraplegiya

B) Aşağı mərkəzi paraplegiya

C) Yuxarı spastik paraplegiya

D) Ətraflarda hərəki pozulmalar yoxdur, aralıq nahiyyəsində hipesteziya qeydə alınır

E) Aşağı süst paraplegiya


Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 94

55) Onurğa beyninin hansı seqmentlərinin köndələn zədələnməsi zamanı ətraflarda hərəki pozulmalar qeydə alınmır?

A) S3-S5


B) Th3-L1

C) L2-S2


D) C5-Th2

E) C1-C4
Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 9456) Onurğa beyninin hansı seqmentlərinin köndələn zədələnməsi aşağı süst parapleqiyanın yaranmasına gətirib çıxarır?

A) D10-D12

B) L2-S2

C) D5-D10

D) S3-S5

E) C5-D2


Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 94

57) Onurğa beyninin hansı seqmentlərinin köndələn zədələnməsi mərkəzi tetrapleqiyanın yaranmasına gətirib çıxarır?

A) C5-D2


B) D3-L1

C) D5-D10

D) C5-C8

E) C1-C4
Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 9458) Onurğa beyninin hansı seqmentlərinin köndələn zədələnməsi zamanı yuxarı ətraflarda periferik iflic, aşağı ətraflarda isə mərkəzi iflic qeydə alınır?

A) C1-C4


B) C5-D2

C) D5-D10

D) D3-L1

E) C1-C2
Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 9459) Aşağıda sadalanan sinirlərdən hansının zədələnməsi zamanı ptoz meydana çıxır?

A) Uzaqlaşdırıcı sinirin

B) Blokabənzər sinirin

C) Görmə sinirinin

D) Gözün hərəki sinirinin

E) Üz sinirinin


Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 129

60) Mimiki əzələlər kranial sinirlərin hansı cütü ilə innervasiya olunur?

A) 3-cü


B) 6-cı

C) 5-ci


D) 7-ci

E) 10-cu
Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 116


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə