Zərdab rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsi Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi Metodika və biblioqrafiya şöbəsi
Yüklə 453.87 Kb.
səhifə2/3
tarix21.02.2016
ölçüsü453.87 Kb.
1   2   3

İradə SARIYEVA

Dastanda üç əsas dəyərlər ana xətti təşkil edir: ana haqqı, qəhrəmanlıq və vətəni qorumaq. Dastanda "Ana haqqı – Tanrı haqqı" deyilir. Anaya, qadına böyük hörmət, ehtiram ifadə olunur. Dədə Qorqud sözün geniş mənasında qəhrəmanlığı tərənnüm edir. Vətəni, dövləti, milli inamları, ailəni, adət-ənənələri qorumaq oğuz igidinin müqəddəs amalı, onun təmənnasız qəhrəmanlığının mənbəyi, əsasıdır.

Boylarda hadisələr əsasən Oğuzda cərəyan edir. Oğuz həm sərhədləri olan ölkədir, həm də bu ərazidə yaşayan türk xalqı, cəmiyyətidir. Hər boy Oğuz xanına müraciətlə başlanır. Dastanda oğuzlara xanlar xanı Bayandur xan başçılıq edir. Bayandur xandan az bəhs olunsa da, yeri gəldikcə söylənən fikirlərdən onun müdrik bir hökmdar olduğu, ölkəni çox-çox qədimlərdən gələn müqəddəs ənənələr əsasında idarə etdiyi ortaya çıxır.

Oğuz igidlərinin başında bəylərbəyi Qazan xan dayanır. Bayandur xandan sonra oğuz bəyləri Qazan xanı özlərinə başçı, hökmdar, həm də arxa, pənah sayırlar. Qazan xanın mərdliyi, qəhrəmanlığı, dövlət başçısı, sərkərdə olaraq tədbirliliyi Oğuz elinə əmin-amanlıq, səadət gətirir. Qazan xan anasına böyük ehtiramla yanaşan bir oğul, xanımını ürəkdən sevən ər, oğlunun bir igid olaraq yetişməsinə çalışan, onun qəhrəmanlığı ilə fəxr edən atadır. Düşmənə əyilməyən, ən çətin anlarda belə özünü, xalqını, dinini sındırmayan Qazan xan Oğuz igidlərinin ən müsbət xüsusiyyətlərinin daşıyıcısı kimi tərənnüm olunur.

Bayandur xanın qızı, Salur Qazanın xanımı "boyu uzun Burla xatun" eposun ən mükəmməl qadın surətlərindəndir. Burla xatun etibarlı, namuslu həyat yoldaşıdır. "Salur Qazanın evinin yağmalandığı boy"da Burla xatun yeganə oğlunun öldürülməsinə razı olur, ta ki Qazan xanın, Oğuz elinin namusu tapdalanmasın. Bununla belə, o anadır. Eposda Burla xatunun oğlu Uruza qarşı səmimi analıq hissləri, həyəcanları, sarsıntıları ifadə olunur. Burla xatunun timsalında eposda bir sıra igid, qəhrəman, zəngin mənəviyyatlı qadın obrazları yaradılmışdır. Qadınlar ictimai həyatda kişilər kimi fəaldırlar. Oğuz qızları öz gələcək həyat yoldaşları ilə at çapır, ox atır,sınaqdan çıxardıqdan sonra ailə qurmağa razılıq verirlər. Oğuz qadınları mərd və sədaqətlidirlər.

"Salur Qazanın evinin yağmalanması boyu"nda gənc Oğuz igidlərinin ümumiləşdirilmiş obrazı, Qazan xanın oğlu Uruz təsvir olunur. Uruz atasının şərəfini, anasının namusunu, el-obasını canı-qanı bahasına qorumağa hazır olan gənc qəhrəmandır. Uruz ana haqqını uca tutan oğuldur. Anası düşmən əlinə keçməsin deyə canından keçməyə hazırdır.

"Dədə Qorqud" eposunda Oğuz cəmiyyətinin yüksək təbəqəsinə mənsub qəhrəmanlarla yanaşı, aşağı təbəqənin mərd adamları da iştirak edirlər. Belə qəhrəmanlardan biri də Qaraca Çobandır. Qaraca Çoban öz mərdliyi, cəsurluğu, sədaqəti ilə bəylərdən geri qalmır. Oğuz elinə düşmənlər hücum edən zaman Qaraca Çoban yurdunun müdafiəsinə qalxır, düşmənin hərbə-zorbasından qorxmur, onların təklif etdiyi var-dövlətdən imtina edir. Qaraca Çoban surəti göstərir ki, xalq ədəbiyyatında zəhmətkeş təbəqənin nümayəndələrinə böyük hörmət və məhəbbətlə yanaşılır.

Dədə Qorqud dastanları eramızın 11-ci əsrində "Kitabi- Dədəm Qorqud" adı altında yazıya alınmışdır. Əlimizdə olan nüsxələr isə 16-cı əsrdə üzü köçürülmüş əlyazmalardır. İndiyədək "Kitabi- Dədə Qorqud"un iki əlyazması məlumdur. B

unlardan biri alman şərqşünası Henrix Fridrix Dits tərəfindən aşkar olunmuşdur və hal-hazırda Almaniyanın Drezden şəhərindədir. Bu nüsxə bir müqəddimə və on iki boydan ibarətdir. İkinci nüsxə Vatikanda tapılmışdır, bir müqəddimə və altı boydan ibarətdir.

up

Kitabi-Dədə Qorqud

Yerlü qara dağların yıqılmasın!


Kölgəlicə qaba ağacın kəsilməsün!
Ağ saqqalu baban yeri uçmaq olsun!
Ağ birçəklü anan yeri behişt olsun!
Oğulla qarındaşdan ayırmasun!
Axır vaqtında arı imandan ayırmasun!
"Amin! Amin!" deyənlər didar görsün!
Yığışdırsun, durışdırsun günahınızı
Adı görklü Məhəmməd Mustafa yüzi suyına
                bağışlasun, xanım, hey!....

Kitabi-Dədə Qorqud, Dirsə Xan oğlı Buğac Xan Boyını bəyan edər, xanım, hey!

Kitabi-Dədə Qorqud mifoloji dünyagörüşünə gedib çıxan və oğuz tayfalarının qəhrəmanlıq hekayələrindən ibarət dastandır. Dastan müqəddimə ilə başlayır. Burada eposun əsas müəllifi Dədə Qorquddur. Dastanın əvvəlində Dədə Qorqud, onun müqəddəs keyfiyyətləri, müdrik kəlamları barədə məlumat verilir və dastanın qalan hissəsi 12 boya bölünür.

Dastandakı boylar Dədə Qorqudun dilindən verilir, hər boy Dədə Qorqudun xeyir-duası ilə bitir. Dədə Qorqud qədim oğuzların kamil bilicisi, ağsaqqalıdır. Dədə Qorqud əlinə qopuz alaraq oğuz igidlərinin qəhrəmanlıqlarından danışır, soy soylayır, boy boylayır ki, oğuzların tarixi yaddaşlarda qalsın. Oğuzlar Qorqud atanın məsləhətlərinə qulaq asır, ona müqəddəs el ağsaqqalı kimi baxırlar. Oğuz elində Qorqud ata bilici, mənəvi rəhbər hesab olunur, qopuz müqəddəs sayılır. Xalqın şad günü Qorqud atanın xeyir duası ilə tamamlanardı. Çətin günlərdə Qorqud atanın məsləhətlərinə qulaq verilirdi. Oğuz tayfaları arasında narazılıq, mübahisə düşəndə, bir el ağsaqqalı kimi Qorqud ata çağrılardı. Dədə Qorqudun dediyi dərin mənalı kəlamlar atalar sözlərinə çevrilərək oğuzların gündəlik həyatında istifadə olunurdu. 14-cü əsr tarixçisi Fəzlullah Rəşidəddinin dediyinə görə Dədə Qorqud Məhəmməd peyğəmbərin zamanında yaşamış real insan olmuşdur.

Dastanda üç əsas dəyərlər ana xətti təşkil edir: ana haqqı, qəhrəmanlıq və vətəni qorumaq. Dastanda "Ana haqqı – Tanrı haqqı" deyilir. Anaya, qadına böyük hörmət, ehtiram ifadə olunur. Dədə Qorqud sözün geniş mənasında qəhrəmanlığı tərənnüm edir. Vətəni, dövləti, milli inamları, ailəni, adət-ənənələri qorumaq oğuz igidinin müqəddəs amalı, onun təmənnasız qəhrəmanlığının mənbəyi, əsasıdır.

Boylarda hadisələr əsasən Oğuzda cərəyan edir. Oğuz həm sərhədləri olan ölkədir, həm də bu ərazidə yaşayan türk xalqı, cəmiyyətidir. Hər boy Oğuz xanına müraciətlə başlanır. Dastanda oğuzlara xanlar xanı Bayandur xan başçılıq edir. Bayandur xandan az bəhs olunsa da, yeri gəldikcə söylənən fikirlərdən onun müdrik bir hökmdar olduğu, ölkəni çox-çox qədimlərdən gələn müqəddəs ənənələr əsasında idarə etdiyi ortaya çıxır.http://www.dedegorgud.az/static/img/kitabidedegorgud_2.jpgOğuz igidlərinin başında bəylərbəyi Qazan xan dayanır. Bayandur xandan sonra oğuz bəyləri Qazan xanı özlərinə başçı, hökmdar, həm də arxa, pənah sayırlar. Qazan xanın mərdliyi, qəhrəmanlığı, dövlət başçısı, sərkərdə olaraq tədbirliliyi Oğuz elinə əmin-amanlıq, səadət gətirir. Qazan xan anasına böyük ehtiramla yanaşan bir oğul, xanımını ürəkdən sevən ər, oğlunun bir igid olaraq yetişməsinə çalışan, onun qəhrəmanlığı ilə fəxr edən atadır. Düşmənə əyilməyən, ən çətin anlarda belə özünü, xalqını, dinini sındırmayan Qazan xan Oğuz igidlərinin ən müsbət xüsusiyyətlərinin daşıyıcısı kimi tərənnüm olunur.

Bayandur xanın qızı, Salur Qazanın xanımı "boyu uzun Burla xatun" eposun ən mükəmməl qadın surətlərindəndir. Burla xatun etibarlı, namuslu həyat yoldaşıdır. "Salur Qazanın evinin yağmalandığı boy"da Burla xatun yeganə oğlunun öldürülməsinə razı olur, ta ki Qazan xanın, Oğuz elinin namusu tapdalanmasın. Bununla belə, o anadır. Eposda Burla xatunun oğlu Uruza qarşı səmimi analıq hissləri, həyəcanları, sarsıntıları ifadə olunur. Burla xatunun timsalında eposda bir sıra igid, qəhrəman, zəngin mənəviyyatlı qadın obrazları yaradılmışdır. Qadınlar ictimai həyatda kişilər kimi fəaldırlar. Oğuz qızları öz gələcək həyat yoldaşları ilə at çapır, ox atır,sınaqdan çıxardıqdan sonra ailə qurmağa razılıq verirlər. Oğuz qadınları mərd və sədaqətlidirlər.

"Salur Qazanın evinin yağmalanması boyu"nda gənc Oğuz igidlərinin ümumiləşdirilmiş obrazı, Qazan xanın oğlu Uruz təsvir olunur. Uruz atasının şərəfini, anasının namusunu, el-obasını canı-qanı bahasına qorumağa hazır olan gənc qəhrəmandır. Uruz ana haqqını uca tutan oğuldur. Anası düşmən əlinə keçməsin deyə canından keçməyə hazırdır.

"Dədə Qorqud" eposunda Oğuz cəmiyyətinin yüksək təbəqəsinə mənsub qəhrəmanlarla yanaşı, aşağı təbəqənin mərd adamları da iştirak edirlər. Belə qəhrəmanlardan biri də Qaraca Çobandır. Qaraca Çoban öz mərdliyi, cəsurluğu, sədaqəti ilə bəylərdən geri qalmır. Oğuz elinə düşmənlər hücum edən zaman Qaraca Çoban yurdunun müdafiəsinə qalxır, düşmənin hərbə-zorbasından qorxmur, onların təklif etdiyi var-dövlətdən imtina edir. Qaraca Çoban surəti göstərir ki, xalq ədəbiyyatında zəhmətkeş təbəqənin nümayəndələrinə böyük hörmət və məhəbbətlə yanaşılır.

Dədə Qorqud dastanları eramızın 11-ci əsrində "Kitabi- Dədəm Qorqud" adı altında yazıya alınmışdır. Əlimizdə olan nüsxələr isə 16-cı əsrdə üzü köçürülmüş əlyazmalardır. İndiyədək "Kitabi- Dədə Qorqud"un iki əlyazması məlumdur. Bunlardan biri alman şərqşünası Henrix Fridrix Dits tərəfindən aşkar olunmuşdur və hal-hazırda Almaniyanın Drezden şəhərindədir. Bu nüsxə bir müqəddimə və on iki boydan ibarətdir. İkinci nüsxə Vatikanda tapılmışdır, bir müqəddimə və altı boydan ibarətdir.

up

“1941-1945-ci illər müharibəsində qələbənin 70 illik yubileyinə hazırlıq və yubileyin qeyd olunması üzrə Tədbirlər Planı”nın təsdiq edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 70 illik yubileyinin qeyd edilməsinə hazırlıq barədə” Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Dövlət Başçıları Şurasının 2012-ci il 5 dekabr tarixli Qərarında 1941-1945-ci illər müharibəsində qələbənin 70 illiyinin qeyd olunmasına dair tövsiyəyə uyğun olaraq qərara alıram:

1. “1941-1945-ci illər müharibəsində qələbənin 70 illik yubileyinə hazırlıq və yubileyin qeyd olunması üzrə Tədbirlər Planı” təsdiq edilsin (əlavə olunur).
2. Bu Sərəncamın 1-ci hissəsi ilə təsdiq edilmiş Tədbirlər Planında göstərilən tədbirlərin icrası üçün tələb olunan xərclərin maliyyələşdirilməsi 2015-ci il Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsində aidiyyəti icraçı orqanlar üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitlər hesabına həyata keçirilsin.

İlham Əliyev


Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 23 fevral 2015-ci il.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

2015-ci il 23 fevral tarixli Sərəncamı

ilə təsdiq edilmişdir 

1941-1945-ci illər müharibəsində qələbənin 70 illik yubileyinə

hazırlıq və yubileyin qeyd olunması üzrə

Tədbirlər Planı


 Tədbirin adı

İcraçılar

İcra   müddəti

1.

Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayonlarında, dövlət qurumlarında         1941-1945-ci illər müharibəsində qələbənin 70 illik yubileyinin təntənəli qeyd edilməsi

yerli icra hakimiyyəti orqanları, aidiyyəti dövlət qurumları

 (veteran təşkilatları cəlb edilməklə)aprel-may

2015


 

2.

Xatirə komplekslərinin ziyarət edilməsi

yerli icra hakimiyyəti orqanları (veteran təşkilatları cəlb edilməklə)

may 2015

3.

1941-1945-ci illər müharibəsində qələbənin 70 illiyi ilə əlaqədar Bakı şəhərində müharibə veteranlarının, arxa cəbhə zəhmətkeşləri nümayəndələrinin iştirakı ilə təntənəli yığıncağın keçirilməsi

 


Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti (Respublika Veteranlar Təşkilatı cəlb edilməklə)

 may 2015

4.

1941-1945-ci illər müharibəsində qələbənin 70 illiyi münasibətilə Moskva şəhərində keçiriləcək hərbi paradda respublika nümayəndələrinin iştirakının təmin edilməsi

 


Müdafiə Nazirliyi,

Maliyyə Nazirliyi (Respublika Veteranlar  Təşkilatı cəlb edilməklə)may 2015

5.

 

 1941-1945-ci illər müharibəsində qələbənin əldə edilməsində Azərbaycan neftçilərinin, neft-kimya və maşınqayırma sənayesi işçilərinin, dəmiryolçularının, tibb işçilərinin müstəsna roluna dair elmi konfransların, simpoziumların keçirilməsi

Milli Elmlər Akademiyası, Səhiyyə Nazirliyi, Dövlət Neft Şirkəti, “Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, “Azneftkimyamaş” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

 (Respublika Veteranlar Təşkilatı cəlb edilməklə)2015 

6.

Kütləvi informasiya vasitələrində 1941-1945-ci illər müharibəsinə və bu müharibədə  qələbəyə həsr edilmiş məlumatların yayılması, silsilə teleradio verilişlərinin təşkili, sənədli və bədii filmlərin nümayişi

 


“Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, dövlət mətbuat orqanları

 


2015

7.

1941-1945-ci illər müharibəsində qələbənin 70 illiyinə həsr edilmiş sənədlərin, plakatların, fotomaterialların, əsərlərin, əşyaların sərgisinin təşkil edilməsi

 

 Müdafiə Nazirliyi, Milli Elmlər Akademiyası, yerli icra hakimiyyəti orqanları

(Respublika Veteranlar Təşkilatı cəlb edilməklə)aprel-may

2015


 

8.

1941-1945-ci illər müharibəsinə və həmin müharibədə qələbəyə  həsr edilmiş əsərlərin, kitabların sərgisinin təşkil  edilməsi

 


Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi

 


2015

 


9.

Təhsil müəssisələrində 1941-1945-ci illər müharibəsi iştirakçıları ilə görüşlərin keçirilməsi

Təhsil Nazirliyi

(Respublika Veteranlar   Təşkilatı cəlb edilməklə)2015

10.

Təhsil müəssisələrində 1941-1945-ci illər müharibəsinə  həsr olunmuş vahid dərsin (günün) keçirilməsi

 


Təhsil  Nazirliyi

2015-ci ilin dekabr ayınadək

11.

1941-1945-ci illər müharibəsi veteranları və gənclər cəlb edilməklə, 1941-1945-ci illər müharibəsinin mühüm hadisələrinə həsr olunmuş görüşlərin keçirilməsi, gənclərin  xatirə komplekslərinə ziyarətlərinin təşkili

Müdafiə Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları (Respublika Veteranlar Təşkilatı cəlb edilməklə)

2015

12.

1941-1945-ci illər müharibəsində qələbənin 70 illiyi ilə əlaqədar hərbi hissələrdə  müharibə veteranları ilə görüşlərin təşkil edilməsi

 


Müdafiə Nazirliyi

 (Respublika Veteranlar  Təşkilatı  cəlb edilməklə)mart-may

2015


13.

Müharibə veteranlarının iştirakı ilə        1941-1945-ci illər müharibəsinə həsr edilmiş “dəyirmi masa”ların, bədii proqramların, görüşlərin təşkili

 


Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

(Respublika Veteranlar  Təşkilatı  cəlb edilməklə)2015

14.

1941-1945-ci illər müharibəsində qələbənin 70 illiyinə həsr edilmiş idman tədbirlərinin keçirilməsi

 


Gənclər və İdman  Nazirliyi

2015

15.

“1941-1945-ci illər müharibəsində qadınların rolu” mövzusunda beynəlxalq elmi-təcrübi  konfransın təşkil edilməsi

Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət  Komitəsi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

(Respublika Veteranlar   Təşkilatı cəlb edilməklə)aprel 2015

16.

“1941-1945-ci illər müharibəsində qələbənin qazanılmasında  alimlərin rolu” mövzusunda beynəlxalq konfransın təşkil edilməsi

 


Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

(Respublika Veteranlar    Təşkilatı cəlb edilməklə)aprel 2015

17.

Daxili   işlər  orqanlarında   çalışmış           1941-1945-ci illər müharibəsi iştirakçılarına həsr olunmuş “Onlar vətənə xidmət etmişlər” adı  ilə dərc olunmuş kitablar və digər nəşrlərin MDB iştirakçıları olan ölkələrin  daxili  işlər nazirlikləri  ilə qarşılıqlı mübadiləsi tədbirlərində iştirakın təmin  edilməsi

 


Daxili İşlər Nazirliyi (veteranlar təşkilatları cəlb edilməklə)

2015

18.

1941-1945-ci illər müharibəsində eyni hərbi hissədə xidmət etmiş veteranlar üçün təşkil olunmuş telekörpüdə respublika  veteranlarının iştirakının təmin edilməsi

 


“Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti (veteranlar təşkilatları cəlb edilməklə)

2015

19.

1941-1945-ci illər müharibəsində qələbənin 70 illiyinə həsr olunmuş sərhəd mahnılarının beynəlxalq festivalında  iştirak  edilməsi

 


Dövlət  Sərhəd Xidməti, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi (Azərbaycan Bəstəkarlar  İttifaqı cəlb edilməklə)

oktyabr-noyabr

2015


 

20.

1941-1945-ci illər müharibəsində qələbənin 70 illiyinə həsr edilmiş “Vivat Pobeda! ” əsgər mahnıları beynəlxalq  festivalında iştirakın təmin edilməsi

 


Müdafiə  Nazirliyi, Mədəniyyət  və Turizm  Nazirliyi

aprel-may

2015


 

21.

Moskva  şəhərində 1941-1945-ci illər müharibəsinə və həmin müharibədə qələbənin 70 illiyinə həsr olunmuş  ikinci beynəlxalq elmi-təcrübi  konfransda iştirak edilməsi

 


Azərbaycan Milli Elmlər  Akademiyası

aprel 2015

22.

1941-1945-ci illər müharibəsində qələbənin 70 illiyi münasibətilə Moskva şəhərində  tarixçilərin təşkil etdiyi beynəlxalq məktəbin işində iştirak edilməsi

 


Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Təhsil  Nazirliyi

mart-iyun

2015


 

23.

1941-1945-ci illər müharibəsi ilə əlaqədar olan  xatirə yerlərinin (təxliyə hospitallarının, qəbiristanlıqların, memorialların, abidələrin) pasportlaşdırılması və onun elektron variantının yaradılması işinin başa çatdırılması

 


Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, yerli icra hakimiyyətləri orqanları (veteranlar  təşkilatları cəlb edilməklə)

2015

24.

Hərbi qəbiristanlıqların, memorial və xatirə komplekslərinin  abadlığının təmin edilməsi,  9 may günü ərəfəsində onlara baxış keçirilməsi

yerli icra hakimiyyəti orqanları 

mütəmadi

25.

1941-1945-ci illər müharibəsində həlak olmuş və ya itkin düşmüş döyüşçülərin  xatirələrini əbədiləşdirən “Xatirə Kitabı”nın nəşrinin davam etdirilməsi

 


Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

 


2015

26.

1941-1945-ci illər müharibəsi  iştirakçıları barədə məlumat bazasının dəqiqləşdirilməsi və təkmilləşdirilməsi

 


Əmək və Əhalinin Sosial  Müdafiəsi Nazirliyi, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu (veteranlar təşkilatları cəlb edilməklə)

mütəmadi

27.

1941-1945-ci illər müharibəsində  qələbənin 70 illiyinə həsr edilmiş dövlət poçt ödənişi nişanlarının – poçt markalarının, zərflərin və təbrik açıqcalarının  buraxılması

 


Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi

2015

28.

1941-1945-ci illər müharibəsində qələbənin 70 illik yubileyi dövründə 1941-1945-ci illər müharibəsi veteranlarının şəhərlərarası və beynəlxalq telefon danışıqlarından istifadə etmələrinə  şərait  yaradılması

 


Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi

25 aprel -

10 may 2015

 


29.

1941-1945-ci illər müharibəsində qələbənin 70 illiyinin  qeyd  edilməsi  günlərində      1941-1945-ci illər müharibəsi veteranlarının  və onları müşayiət edən şəxslərin nəqliyyat  vasitələrindən ödənişsiz istifadəsinin təmin edilməsi (taksidən başqa)

 


Nəqliyyat Nazirliyi, “Azərbaycan Dəmir Yolları”  Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, “Bakı Metropoliteni” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

 


3-12 may  2015

 


30.

Növbədə dayanan 1941-1945-ci illər müharibəsi əlillərinin xüsusi avtonəqliyyatla təmin edilməsi

 


Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

aprel-may

2015


 

31.

1941-1945-ci illər müharibəsinin 90 yaşına çatmış veteranlarının  yubileylərinin  təşkil edilməsi

yerli icra hakimiyyəti orqanları 

(veteranlar təşkilatları cəlb edilməklə)

 


mütəmadi

32.

1941-1945-ci illər müharibəsində qələbənin 70 illiyi ilə əlaqədar müharibə iştirakçılarına, həlak olmuş və ya sonradan vəfat etmiş döyüşçülərin dul arvadlarına,  arxa cəbhədə fədakar əməyinə görə orden və medallarla təltif edilmiş şəxslərə birdəfəlik maddi yardım verilməsi ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi

 


Maliyyə Nazirliyi, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu

may 2015
1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə