Załącznik Nr 8 projekt modernizacji operatu ewidencji gruntów
Yüklə 134.07 Kb.
tarix27.02.2016
ölçüsü134.07 Kb.
Załącznik Nr 8

PROJEKT

modernizacji operatu ewidencji gruntów

i budynków miasta Mławy


1. Cel i zakres prac modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków.

Celem modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Mława jest

ujednolicenie zakresu informacyjnego, dostosowanie do przepisów :

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia

29 marca 2001 r . w sprawie ewidencji gruntów i budynków

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r .w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych,

oraz założenie ewidencji budynków i lokali .

2.Przepisy prawne.

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r . Prawo geodezyjne i kartograficzne (j .t .Dz .U .Nr 100 poz.1086 z późniejszymi zmianami)

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (j .t .Dz .U .Nr 46 z 2000r . poz.543 z późniejszymi zmianami)

 • Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r . o księgach wieczystych i hipotece (j .t .Dz .U .Nr 124 z 2001 r . poz.1361 z późniejszymi zmianami)

 • Ustawa z dnia 28 września 1991 r . o lasach ( j .t .Dz .U .Nr 56 z 2000 r . poz.679 z późniejszymi zmianami)

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1991 r . Prawo budowlane (j .t .Dz .U .Nr 207 z 2003 r . poz.2016 z późniejszymi zmianami)

 • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r . Prawo wodne (Dz .U .Nr 115 poz.1229 z późniejszymi zmianami)

 • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r . o własności lokali (j .t .Dz .U .z 2000 r . Nr 80 poz.903 z późniejszymi zmianami)

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r . o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz .U .Nr 80 poz.717 z późniejszymi zmianami)

 • Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r . o ochronie gruntów rolnych i leśnych (j .t . Dz .U . Nr 121 z 2004 r . poz.1266)

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r . o ochronie danych osobowych (j .t .Dz .U . Nr 101 z 2002 r . poz.926)

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r . Kodeks cywilny (Dz .U .Nr 16 poz.94 z późniejszymi zmianami)

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r . o ochronie praw lokatorów ,mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego(Dz .U . Nr 71 poz.733 z późniejszymi zmianami)

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r .o drogach publicznych(j .t .Dz .U . Nr 71 z 2000 r . poz.838)

 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r . w sprawie ewidencji gruntów i budynków(Dz .U .Nr 38 poz.454)

 • Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r . w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz .U .Nr 45 poz.453)

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji i kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz .U .Nr 30 poz.297)

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r . w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz .U .Nr 112 poz.1317 z późniejszymi zmianami)

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r . w sprawie ustalenia wykazu dróg krajowych i wojewódzkich(Dz .U . Nr 160 poz.1071 ze zmianami)

 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 1998 r . w sprawie dostosowania organizacji dyrekcji okręgowych dróg publicznych oraz będących ich częściami zarządów drogowych i drogowej służby liniowej do organizacji administracji publicznej określonej przepisami o reformie administracji publicznej (Dz .U .Nr 156 poz.1027)

 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2000 r . w sprawie numeracji i ewidencji dróg oraz obiektów mostowych (Dz .U .Nr 32 z 2001 r . poz.393 z poźniejszymi zmianami)

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 stycznia 2004 r .w sprawie sposobu ewidencjonowania przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną przebiegu granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa(Dz .U .Nr 18 poz.173)

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r . w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych(Dz .U .Nr 70 poz.821)

 • Instrukcja G - 5 Ewidencja gruntów i budynków

3.Charakterystyka obiektu.

3.1 Dane podstawowe

Identyfikator obiektu - 141301_1 gdzie :

14 - kod województwa - województwo mazowieckie

13 - kod powiatu - powiat mławski

01 - kod gminy - miasto Mława

1- rodzaj gminy - gmina miejska

Oznaczenie rejonów statystycznych :

130430 - obwody spisowe 1 - 5

130440 - obwody spisowe 1 - 7

130451 - obwody spisowe 1 - 6

130452 - obwody spisowe 1 - 4

130460 - obwody spisowe 1 - 7

130470 - obwody spisowe 1 - 8

130481 - obwody spisowe 1 - 4

130482 - obwody spisowe 1 - 6

130491 - obwody spisowe 1 - 7

130492 - obwody spisowe 1 - 5

130501 - obwody spisowe 1 - 5

130502 - obwody spisowe 1 - 9

130503 - obwody spisowe 1 - 6

130510 - obwody spisowe 1 - 2

130520 - obwody spisowe 1 - 3

130530 - obwody spisowe 1 - 7

130540 - obwody spisowe 1 - 2

130550 - obwody spisowe 1 - 4

130560 - obwody spisowe 1 - 6

130570 - obwody spisowe 1 - 4

130580 - obwody spisowe 1 - 7

130590 - obwody spisowe 1 - 2

130600 - obwody spisowe 1 - 5

130610 - obwody spisowe 1 - 6

Obiekt - miasto Mława podzielony jest na 4 obręby ewidencyjne:

 • obręb nr 10 - "Mława - miasto" ,pow.1227 ha,7337 działek, ok. 6850 jednostek rejestrowych,

 • obręb nr 11 - "Mława - scalenie" ,pow.1146 ha,2044 działki, ok. 1730 jednostek rejestrowych,

 • obręb nr 12 - "Piekiełko" ,pow.548 ha,606 działek, ok. 140 jednostek rejestrowych,

 • obręb nr 13 - "Krajewo" ,pow.567 ha,146 działek, ok. 47 jednostek rejestrowych

Szacunkowa ilość budynków i lokali występujących na obszarze miasta Mława wynosi :

  • obręb nr 10 - “Mława - miasto” - 8000 budynków ,5360 lokali ,w tym 600 nieruchomości lokalowych

  • obręb nr 11 - “Mława - scalenie” - 1450 budynków

  • obręb nr 12 - “Piekiełko” - 300 budynków

  • obręb nr 13 - “Krajewo” - 100 budynków

Struktura użytków gruntowych jest różna w poszczególnych obrębach ewidencyjnych .W obrębie nr 10 " Mława - miasto" stanowią je grunty zabudowane i zurbanizowane .W obrębach nr nr; 11 "Mława - scalenie" i 12 "Piekiełko" przeważają użytki rolne .W obrębie nr 13 "Krajewo" występują : grunty leśne, zadrzewione i zakrzewione ok. 80 % oraz użytki rolne ok. 20 % .

Szacunkowa ilość operatów d/c prawnych znajdujących się w zasobach PODGiK wynosi łącznie ok.1600.

3.2 Podstawowe opracowania geodezyjne

3.2.1 Osnowa geodezyjna.

Obszar miasta pokryty jest osnową III klasy. Punkty główne osnowy stabilizowano

­znakami betonowymi - podcentr płyta betonową lub rurkami metalowymi

(obetonowanymi) o długości 0,30 m .Rozwinięciem sieci punktów głównych na

obszarze obrębów nr nr 10 i 11 są punkty ścienne założone w technologii

opracowanej przez ART Olsztyn - punkty te mają określone rzędne wysokości.

Ponadto na obszarze obrębów nr nr 12 i 13 występuje osnowa pomiarowa

założona dla celu pomiarów sytuacyjno - wysokościowych.

Istniejąca osnowa III klasy oraz osnowa pomiarowa umożliwia wykonanie prac

związanych z modernizacją operatu ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków.

3.2.2 Operat scalenia gruntów miasta Mława - dotyczy obrębu Nr 11

Scalenie gruntów przeprowadzono w latach 1977-1981.Projekt scalenia wyniesiono

w oparciu o założoną osnowę - poligonizacja techniczna II klasy uzupełniona ciągami

sytuacyjnymi i liniami pomiarowymi .Punkty poligonizacji technicznej stabilizowano

znakami typu beton, granit ,plastyk .Punkty ciągów sytuacyjnych stabilizowano

znakami betonowymi lub granitowymi.

Z opisów topograficznych wynika ,że jako podcentr stosowano butelki lub

rurki drenarskie.

Granice działek stabilizowano :

- w siedliskach - dwustopniowo rurkami drenarskimi

- na pozostałym obszarze - betonami lub palami drewnianymi z poprzeczką.

Powierzchnie działów, arkuszy, kompleksów obliczono analitycznie na podstawie

współrzędnych .

Powierzchnie działek przyjęto z obliczeń projektowych wykonanych metodą

analityczno - graficzną i wyrównanych do powierzchni kompleksów i wprowadzono

do części opisowej ewidencji gruntów.

Na podstawie obliczeń projektowych sporządzono szkice wyznaczenia

projektu scalenia.

W wyniku przeliczenia , dla potrzeb utworzenia numerycznej mapy ewidencji gruntów

i budynków w systemie EWMAPA, otrzymano współrzędne punktów granicznych

w układzie "1965".

3.2.3 Operat techniczny - mapa zasadnicza- dotyczy obrębu Nr 10

Prace wykonywane były w VI etapach w latach 1982 - 1984.

W ich trakcie dokonano między innymi pomiaru fotogrametrycznego budynków

oraz pomiaru bezpośredniego granic, nieodfotografowanych elementów sytuacyjnych

(w tym obmiar budynków) oraz podziemnego uzbrojenia terenu.

Pomiar wykonano w oparciu o osnowę poligonową III klasy zagęszczoną ciągami

sytuacyjnymi w układzie lokalnym.

Podczas prac pomiarowych nie wykonywano ustalenia granic lecz pomierzono

wyłącznie stan użytkowania.

3.2.4 Operat techniczny - ewidencja gruntów- dotyczy obrębu Nr 10

Prace wykonywane były w latach 1987 - 1989 w etapach II - VII.

W oparciu o dane pomiarowe wykazane w operacie - mapa zasadnicza - obliczono

współrzędne punktów granicznych oraz sporządzono szkice graniczne z numeracją

punktów granicznych na odbitkach mapy zasadniczej w skali 1 : 500.

W każdym z etapów dokonano obliczeń powierzchni działek i sporządzono rejestr

pomiarowo - klasyfikacyjny oraz przeprowadzono badania hipoteczne.

Na podstawie w/w dokumentów opracowano w etapie VII protokół właścicieli

i władających wykorzystany przy ogłoszeniu stanu władania.

Zainteresowanych powiadomiono indywidualnie o terminie i miejscu ogłoszenia

stanu władania przyjętym do ewidencji gruntów .Ogłoszenie przeprowadzono

w dniach 5.12.1988 - 28.04.1989 r .

W wyniku zgłoszonych zastrzeżeń dokonano pomiarów kontrolnych ,których

wyniki uwzględniono w ewidencji gruntów.

Pomiary nie obejmowały protokólarnego ustalenia granic.

Założono mapę ewidencji gruntów w kroju arkuszowym w skali 1 : 2000.

Działki ewidencyjne zanumerowano w przedziale 1029 - 4515.

W wyniku przeliczenia , dla potrzeb utworzenia numerycznej mapy ewidencji gruntów

i budynków w systemie EWMAPA, otrzymano współrzędne punktów granicznych

w układzie "1965".

3.2.5 Operat techniczny - podstawowa mapa numeryczna - miasto Mława

(011 - 9/2002) - dotyczy obrębów nr nr 10,11

Prace wykonano w układzie "1965" w systemie EWMAPA ver .4.

Treść mapy numerycznej opracowano na podstawie instrukcji K1 -

System Informacji o Terenie - Podstawowa Mapa Kraju - 1995,w skali

bazowej 1 : 500.

Skanowanie istniejących arkuszy mapy zasadniczej wykonano w odcieniach

szarości w rozdzielczości 200 dpi.

Na podstawie szkiców polowych wprowadzono współrzędne wszystkich pomierzonych

punktów .Numery punktów umieszczono na warstwie pomocniczej i przypisano do

odpowiedniego operatu .Uzupełniono bazę szkiców polowych.

Wektoryzację obiektów liniowych wykonano środkiem linii, za wyjątkiem

budynków ognioodpornych, które zostały zwektoryzowane po zewnętrznej krawędzi

linii.

Ogrodzenia trwałe powstałe z wektoryzacji rastra zostały zaczepione do punktów

granicznych ,jeżeli rozbieżność nie przekraczała 0,15 m .

Podczas prac nie dokonano zmian w treści ewidencyjnej udostępnionej

numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków.

3.2.6 Operat klasyfikacyjny - dotyczy obrębów nr nr 10,11

Pierwszą klasyfikację przeprowadzono w roku 1958.Została ona zatwierdzona

Orzeczeniem Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Mławie z dnia 23.11.1962 r .

Ponowną klasyfikację przeprowadzono w roku 1975.

Operat zawiera : szkice polowe, opisy odkrywek, protokół przeprowadzenia klasyfikacji,

mapy klasyfikacyjne .Klasyfikacja została zatwierdzona decyzją

Naczelnika Miasta Mława Nr Gk/A-5/b/1/76 z dnia 21.08.1976 r .

W 1979 r dokonano ponownej klasyfikacji gruntów ,która została zatwierdzona decyzją

Naczelnika Miasta Mława Nr GK/E-1/12/79 z dnia 29.12.1979 r .

W 1980 r aktualizację klasyfikacji przeprowadziło Wojewódzkie Biuro Geodezji

i Terenów Rolnych w Ciechanowie .Była ona spowodowana nieujawnieniem

podczas klasyfikacji w 1979 r . terenów zainwestowanych i przeznaczonych na cele

nierolnicze.

Aktualizacja klasyfikacji została zatwierdzona decyzją Naczelnika Miasta Mława

Nr GK/a-5/b/1/23/80.

3.2.7 Operat techniczny - numeryczna mapa ewidencji gruntów i budynków

- dotyczy obrębów nr nr 10,11

Numeryczna mapa ewidencji gruntów i budynków powstała w systemie EWMAPA

na podstawie operatów technicznych dotyczących scalenia gruntów(obręb Nr 11)

i ewidencji gruntów (obręb Nr 10).Opracowana została w układzie współrzędnych "1965".

Podczas prac uwzględniono opracowania jednostkowe - operaty techniczne

sporządzone dla celów prawnych oraz szkice polowe z pomiaru budynków.

Z analizy treści mapy numerycznej wynika ,że wykazane budynki wniesiono

w zdecydowanej większości na podstawie wektoryzacji rastra mapy zasadniczej

wykonanej w sposób fotogrametryczny .Szacowane wielkości wynoszą :

- budynki wniesione na podstawie pomiarów bezpośrednich - 20%

- budynki wniesione na podstawie wektoryzacji rastra - 80%.

Pomimo założenia bazy operatów nie przypisano odpowiedniego operatu

do zdecydowanej większości działek i punktów granicznych .Brak jest również

przypisania do punktów informacji przewidzianych w Rozporządzeniu w sprawie

ewidencji gruntów i budynków.

W opisanym wyżej zakresie numeryczna mapa ewidencji gruntów i budynków

wymaga uzupełnienia.

3.2.8 Operat techniczny - 114/13-7-8-14/65/77 - dotyczy obrębu Nr 12 - Piekiełko

- 114/14-13/35/77 - dotyczy obrębu Nr 13 - Krajewo

Pomiar granic oparto na fotopunktach stabilizowanych butelkami zakopanymi

na głębokości 0,30 m, dla których sporządzono opisy topograficzne.

W wyniku pomiaru zostały sporządzone zarysy pomiarowe na odbitkach mapy

ewidencyjnej w skali 1 : 5000 :

- obręb nr 12 - 2 arkusze

- obręb nr 13 - 1 arkusz

obejmujące obszar całych obrębów.

Powierzchnie działek zostały obliczone metodą analityczno - graficzną.

W operatach znajdują się protokoły graniczne dotyczące granic zewnętrznych

obrębów, które zawierają opisy granic .Brak jest podpisów właścicieli działek

przylegających.

3.2.9 Operat scalenia gruntów części obrębów Piekiełko i Krajewo

Projekt scalenia został zatwierdzony decyzją Naczelnika Powiatu w Mławie

z dnia 12.12.1974 r . Nr PBG - sc - 472/14/74.

Opracowanie obejmowało części wsi Piekiełko i Krajewo .W operacie

znajdują się szkice wyznaczenia projektu scalenia(kalka).Punkty graniczne

stabilizowano znakiem betonowym z butelką jako podcentrem .

W trakcie prac dokonano zmiany przebiegu granicy pomiędzy obrębami

Piekiełko i Krajewo .Operat zawiera opis przebiegu nowych granic

wraz z rodzajem stabilizacji.

Klasyfikacja gruntów została wykonana w 1974 r . i zatwierdzona

decyzją Nr 6043 - 1/74 z dnia 5.12.1974 r .Zmiany klasyfikacji

następowały w latach późniejszych w pojedynczych przypadkach.
3.2.10 Numeryczna mapa ewidencji gruntów i budynków obrębów

Piekiełko i Krajewo

Numeryczna mapa ewidencji gruntów i budynków została opracowana w roku 2003

przez OPGK Olsztyn.

Granice działek zostały opracowane :

- na podstawie istniejących materiałów archiwalnych

- na podstawie wektoryzacji rastra mapy ewidencyjnej w skali 1: 5000.

Do działek zostały przypisane odpowiednie operaty techniczne .Brak jest

przypisania do punktów informacji przewidzianych w Rozporządzeniu w sprawie

ewidencji gruntów i budynków.

Budynki zostały opracowane na podstawie :

- istniejących szkiców polowych

- wektoryzacji rastra istniejących opracowań sytuacyjno - wysokościowych.

Szacowane wielkości wynoszą :

obręb nr 12 - Piekiełko

- budynki wniesione na podstawie pomiarów bezpośrednich - 90%

- budynki wniesione na podstawie wektoryzacji rastra - 10%.

obręb nr 13 - Krajewo

- budynki wniesione na podstawie pomiarów bezpośrednich - 90%

- budynki wniesione na podstawie wektoryzacji rastra - 10%.

Informacje dotyczące przebiegu konturów klasyfikacyjnych i granic użytków gruntowych

zostały opracowane na podstawie wektoryzacji rastra mapy ewidencyjnej.

W części opisowej nie dokonano zmian wynikających ze sposobu prowadzenia

mapy.

3.2.11Operaty jednostkowe z pomiarów kompleksów leśnych

3.2.12Operaty jednostkowe z pomiarów sytuacyjno – wysokościowych

obrębów Piekiełko i Krajewo

Operaty sporządzone w układzie współrzędnych “1965”dotyczące obszarów zbudowanych.

Do wykorzystania szkice polowe z pomiaru ,współrzędne punktów sytuacyjnych , współrzędne punktów osnowy pomiarowej.

4.Zakres przewidywanych prac

4.1.Obręb : nr 10 - "Mława – miasto"

1 Porządkowanie istniejącej numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków oraz jej uzupełnienie o informacje przewidziane w Rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków lub wynikających z możliwości systemu "EWMAPA dla WINDOWS" :

 • oznaczenie w materiale źródłowym

 • kod stabilizacji

 • źródło danych o położeniu

 • błąd położenia względem osnowy

 • kod rzędu granicy

 • numer punktu w Państwowym Rejestrze Granic

 • numer linii granicznej w Państwowym Rejestrze Granic

 • cechę punktu

 • systemowe przypisanie operatu technicznego(baza operatów w systemie "EWMAPA dla WINDOWS"),w którym został utworzony punkt załamania granicy lub działka ewidencyjna

 • dostosowanie numerów bazy operatów w systemie "EWMAPA dla WINDOWS" ,do wymogów systemu "OŚRODEK".

2.Weryfikacja użytków gruntowych.

3.Pozyskanie danych źródłowych ewidencji budynków i nieruchomości lokalowych.

4.Pomiar budynków ,których położenie przy tworzeniu numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków zostało określone na podstawie wektoryzacji rastra mapy zasadniczej lub, dla których pomiar został wykonany z dokładnością przekraczającą wielkości określone w Instrukcji G – 4.

5.Aktualizacja części opisowej ewidencji gruntów i budynków w zakresie

danych przedmiotowych – powierzchni klas i użytków gruntowych.

6.Zintegrowanie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków z częścią opisową ewidencji gruntów i budynków w zakresie przedmiotowym.

7.Badanie ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków lub ujawnionych podczas prac modernizacyjnych ,dotyczących nieruchomości budynkowych i lokalowych.

8.Utworzenie w systemie „EWOPIS dla WINDOWS” komputerowej bazy danych ewidencyjnych w zakresie ewidencji budynków i lokali.

9.Przygotowanie projektu operatu opisowo-kartograficznego w zakresie ewidencji budynków i lokali, wyłożenie do wglądu zainteresowanych oraz zebranie uwag i ich rozpatrzenie.

4.2.Obręb : nr 11 - "Mława – scalenie"

1 Porządkowanie istniejącej numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków oraz jej uzupełnienie o informacje przewidziane w Rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków lub wynikających z możliwości systemu "EWMAPA dla WINDOWS" :

 • oznaczenie w materiale źródłowym

 • kod stabilizacji

 • źródło danych o położeniu

 • błąd położenia względem osnowy

 • kod rzędu granicy

 • numer punktu w Państwowym Rejestrze Granic

 • numer linii granicznej w Państwowym Rejestrze Granic

 • cechę punktu

 • systemowe przypisanie operatu technicznego(baza operatów w systemie "EWMAPA dla WINDOWS"),w którym został utworzony punkt załamania granicy lub działka ewidencyjna

 • dostosowanie numerów bazy operatów w systemie "EWMAPA dla WINDOWS" ,do wymogów systemu "OŚRODEK".

2.Weryfikacja użytków gruntowych.

3.Pozyskanie danych źródłowych ewidencji budynków i nieruchomości lokalowych.

4.Pomiar budynków ,których położenie przy tworzeniu numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków zostało określone na podstawie wektoryzacji rastra mapy zasadniczej lub, dla których pomiar został wykonany z dokładnością przekraczającą wielkości określone w Instrukcji G – 4.

5.Aktualizacja części opisowej ewidencji gruntów i budynków w zakresie danych przedmiotowych – powierzchni działek ewidencyjnych ,klas i użytków gruntowych wynikających ze zmiany metody obliczenia powierzchni działek ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków - analityczno - graficznej zastosowanej w operacie scaleniowym na analityczną oraz zmiany układu współrzędnych

6.Zintegrowanie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków z częścią opisową ewidencji gruntów i budynków w zakresie przedmiotowym .

7.Badanie ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków lub ujawnionych podczas prac modernizacyjnych ,dotyczących nieruchomości budynkowych i lokalowych oraz ujawnionych w ewidencji gruntów dotyczących nieruchomości gruntowych. 8.Sporządzenie dokumentacji technicznej do aktualizacji Działu I Ksiąg Wieczystych dla nieruchomości gruntowych. 9.Utworzenie w systemie „EWOPIS dla WINDOWS” komputerowej bazy danych ewidencyjnych w zakresie ewidencji budynków i lokali.

10.Przygotowanie projektu operatu opisowo-kartograficznego ,wyłożenie do wglądu zainteresowanych oraz zebranie uwag i ich rozpatrzenie.

II .Obręby : nr 12 - "Piekiełko".

nr 13 - "Krajewo"

1.Protokólarne ustalenie granic działek, z wyłączeniem działek, dla których istnieją dokumenty geodezyjne (podziały indywidualne, rozgraniczenia, opracowania do wywłaszczeń i wykupów, scalenie i wymiana gruntów), wykonanie pomiaru granic w oparciu o osnowę geodezyjną ,obliczenie brakujących współrzędnych punktów załamania granic

2.Weryfikacja użytków gruntowych .

3.Modernizacja istniejącej numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków w oparciu

o dane uzyskane w wyniku czynności opisanych w punktach 2 i 3 oraz jej uzupełnienie

o informacje przewidziane w Rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków lub wynikających z możliwości systemu "EWMAPA dla WINDOWS" :

 • oznaczenie w materiale źródłowym

 • kod stabilizacji

 • źródło danych o położeniu

 • błąd położenia względem osnowy

 • kod rzędu granicy

 • numer punktu w Państwowym Rejestrze Granic

 • numer linii granicznej w Państwowym Rejestrze Granic

 • cechę punktu

 • systemowe przypisanie operatu technicznego(baza operatów w systemie "EWMAPA dla WINDOWS",w którym został utworzony punkt załamania granicy lub działka ewidencyjna

 • dostosowanie numerów bazy operatów w systemie "EWMAPA dla WINDOWS" ,do wymogów systemu "OŚRODEK".

4.Obliczenie powierzchni działek,użytków i klas .

5.Pomiar budynków ,których położenie przy tworzeniu numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków zostało określone na podstawie wektoryzacji rastra ,lub dla których pomiar został wykonany z dokładnością przekraczającą wielkości określone w Instrukcji G - 4

6.Pozyskanie danych źródłowych ewidencji budynków i nieruchomości lokalowych.

7.Badanie ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków lub ujawnionych podczas prac modernizacyjnych.

8.Utworzenie w systemie „EWOPIS dla WINDOWS” komputerowej bazy danych ewidencji gruntów i budynków oraz jej zintegrowanie w zakresie przedmiotowym z numeryczną mapą ewidencji gruntów i budynków.

9.Przygotowanie projektu operatu opisowo-kartograficznego, wyłożenie do wglądu zainteresowanych oraz zebranie uwag i ich rozpatrzenie.

III .Obręby : nr 10 - "Mława - miasto"

nr 11 - "Mława - scalenie"

nr 12 - "Piekiełko"

nr 13 - "Krajewo"

1.Wprowadzenie do ewidencji gruntów i budynków danych dotyczących lokali nie stanowiących odrębnych własności w przypadku złożenia odpowiedniego wniosku oraz dokumentacji technicznej przez :

a) właścicieli nieruchomości

b)użytkowników wieczystych gruntów

c)jednostki organizacyjne sprawujące zarząd lub trwały zarząd nieruchomościami

d)państwowe osoby prawne, którym Skarb Państwa powierzył w stosunku do jego nieruchomości wykonywanie prawa własności lub innych praw rzeczowych

e)organy administracji publicznej, które gospodarują nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz gminnych, powiatowych i wojewódzkich zasobów nieruchomości

f)użytkowników gruntów państwowych i samorządowych.

2 Ostateczna weryfikacja danych i ogłoszenie przez Starostę w dzienniku urzędowym województwa informacji o zakończeniu prac i utworzeniu operatu ewidencji gruntów i budynków .

5.Źródła danych ewidencyjnych i metody ich pozyskania.

5.1 Sposób uzgodnienia i ustalenia granic miasta:

Granice miasta Mława na obszarze obrębów nr nr 10,11 przyjąć zgodnie

z istniejącą dokumentacją geodezyjną.

Granice miasta na obszarze obrębów nr nr 12,13 należy określić na podstawie pomiarów terenowych poprzedzonych ustaleniem ich przebiegu na zasadach określonych w §37 - 39 Rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz dokonać utrwalenia

znakiem naziemnym i podziemnym(§68 ust.2 Instrukcji G – 5).

Numerację punktów granicznych jednostek podziału terytorialnego należy uzgodnić

i dostosować do wojewódzkiej bazy danych rejestru przebiegu granic podziału terytorialnego prowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjno - Kartograficznego

w Warszawie oraz wprowadzić jako informację dodatkową w systemie "EWMAPA dla WINDOWS".

5.2 Granice i numery działek ewidencyjnych

1.Dla obrębów nr nr 10,11 numery i przebieg granic działek ewidencyjnych przyjąć zgodnie z numeryczną mapą ewidencji gruntów i budynków w układzie “2000” udostępnioną

przez PODGiK w Mławie .

2.Dla obrębów nr nr 12,13 należy w miarę możliwości zachować dotychczasowe numery działek. Zmiany powinny dotyczyć wyłącznie działek, których numery nie spełniają wymogów Rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków np. oznaczenia literowe lub

wymagają dostosowania do ujawnionych podczas prac modernizacyjnych dokumentów prawnych np. decyzje zatwierdzające projekt podziału.

Przeprowadzenie ustalenia granic działek dla w/w obrębów dokonać zgodnie z zasadami

i sposobem ustalenia granic przy pracach związanych z założeniem i modernizacją ewidencji gruntów, a w szczególności:

 • nie wykonuje się ustalenia granic działek, dla których istnieje dokumentacja sporządzona w postępowaniu:

 • rozgraniczeniowym

 • podziałowym

 • scaleniowym i wymiany gruntów

 • scaleniowym pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne

 • sądowym w zakresie dowodów stanowiących podstawę rozstrzygnięć sądowych oraz decyzji administracyjnych

 • innym protokólarnym ustaleniem granic nieruchomości.

W przypadku nie spełnienia norm technicznych instrukcji G-4 przez osnowę,na którą zamierzono przebieg granic prawnych należy:

 • odszukać punkty osnowy pomiarowej lub stabilizowane punkty graniczne

 • dokonać pomiarów zapewniających uzyskanie normy dokładnościowej dopuszczalnej przez Instrukcję G-4. Po obliczeniu współrzędnych punktów osnowy należy przeliczyć współrzędne punktów załamań działek ,a następnie powierzchnie działek.

W razie braku powyżej wymienionej dokumentacji lub jeżeli zawarte w niej dane nie są wiarygodne lub nie odpowiadają obowiązującym standardom technicznym dane dotyczące przebiegu granic nastąpi na podstawie pomiarów terenowych poprzedzonych ustaleniem granic. Ustalenie granic działek nastąpi na podstawie:

a)zgodnego oświadczenia zainteresowanych stron, złożonego do protokołu z ustalenia granic działek, albo oświadczenia jednej strony, gdy druga strona nie składa oświadczenia i nie kwestionuje przebiegu granic, przy znajomości przebiegu granic ewidencyjnych wg dotychczasowego operatu ewidencji gruntów.

b)ostatniego spokojnego stanu posiadania, jeżeli nie ma możliwości ustalenia granic na podstawie przesłanek punktu a.

3.Obliczenia powierzchni działek ewidencyjnych ,konturów klas i użytków dokonać

w systemie “EWMAPA dla WINDOWS” w układzie współrzędnych “2000”.

5.3Atrybuty punktów załamania granicy

1.Numer punktu

a)dla obrębów nr nr 10,11 część numeru punktu załamania granicy składającą się

z numeru obrębu i numeru właściwego przyjąć zgodnie z numeryczną mapą ewidencji gruntów .Zmiany mogą dotyczyć wyłącznie punktów oznaczonych nieprawidłowo

np. oznaczenie literowe lub powtarzających się.

b)dla obrębów nr nr 12,13 dokonać ponownej numeracji punktów załamania granic

zachowując w miarę możliwości istniejącą numerację w numerycznej mapie

ewidencji gruntów i budynków .Dotyczy to w szczególności numerów punktów,

wykazanych w operatach jednostkowych.

2.Atrybuty punktu załamania granicy :

 • oznaczenie w materiale źródłowym

 • kod stabilizacji

 • źródło danych o położeniu

 • błąd położenia względem osnowy

 • kod rzędu granicy

należy przyjmować zgodnie z wartościami określonymi w Załączniku nr 4 do

Rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków na podstawie

analizy operatów jednostkowych.

3.Dla punktów granicznych jednostek podziału terytorialnego kraju atrybuty :

 • numer punktu w Państwowym Rejestrze Granic

 • numer linii granicznej w Państwowym Rejestrze Granic

uzgodnić z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjno - Kartograficznego

w Warszawie.

4.Brakujące współrzędne punktów załamań działek zostaną obliczone na podstawie istniejącej dokumentacji technicznej ,robót geodezyjnych wykonywanych dla celów prawnych oraz pomiaru uzupełniającego granic działek .

5.4 Zasady ustalania ewidencyjnych stanów prawnych i faktycznych.

Stan prawny nieruchomości ewidencyjnej wykazuje się na podstawie ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów. Stan prawny nieruchomości, dla której nie ma założonej księgi wieczystej może być wykazany na podstawie:

 • prawomocnych orzeczeń sądowych,

 • ostatecznych decyzji administracyjnych,

 • spisanych umów i ugód w postępowaniu sądowym i administracyjnym

 • umów zawartych w formie aktów notarialnych.

 • Aktów normatywnych

Dokumentację ustalenia stanów prawnych nieruchomości stanowią:

 • dokumenty potwierdzające stan prawny nieruchomości,

 • mapa stanów prawnych nieruchomości, opracowana na kopii mapy ewidencyjnej,

 • dokumenty ustalenia granic jednostki ewidencyjnej, obrębu oraz działek.

W przypadku sprzeczności stanów prawnych wynikających z różnych dokumentów w ewidencji gruntów należy wykazać ten stan prawny, który jest zgodny ze stanem faktycznym na gruncie, przy czym w danych dotyczących działki należy ujawnić wszystkie dokumenty, gdyż właściwym do rozstrzygnięcia o rzeczywistym stanie prawnym jest sąd powszechny.

5.4 Badanie ksiąg wieczystych i innych dokumentów prawnych

Dla ustalenia właściwego stanu prawnego należy dokonać badania ksiąg wieczystych ujawnionych w ewidencji gruntów lub ujawnionych podczas prac modernizacyjnych oraz

akt ksiąg wieczystych .Badaniem należy objąć :

1.Dla obrębu nr 10 – Dział I ,Dział II ,Dział III ksiąg wieczystych dotyczących nieruchomości budynkowych i lokalowych.

§2.Dla obrębu nr 11: • Dział I ksiąg wieczystych ujawnionych w ewidencji gruntów dla nieruchomości gruntowych

 • Dział I ,Dział II ,Dział III ksiąg wieczystych ujawnionych w ewidencji gruntów lub ujawnionych podczas prac modernizacyjnych dla nieruchomości budynkowych i lokalowych.

3.Dla obrębów nr nr 12,13 – Dział I ,Dział II ,Dział III ksiąg wieczystych ujawnionych w ewidencji gruntów lub ujawnionych podczas prac modernizacyjnych dla nieruchomości gruntowych ,budynkowych i lokalowych.

5.5Weryfikacja użytków gruntowych.

W zakres czynności dotyczących przeglądu i weryfikacji użytków gruntowych wchodzą:

a) analiza obecnej struktury użytków gruntowych: zasięgu konturów ,zgodności oznaczeń z obowiązującą klasyfikacją z uwzględnieniem sposobu zagospodarowania oraz funkcji terenu przewidzianej w miejscowymi planie zagospodarowania przestrzennego,

b) uwzględnienie zmian wynikających z wydanych decyzji administracyjnych na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

c) ewentualne uwzględnienie lokalizacji użytków ekologicznych,

d) pomiar ujawnionego podczas wywiadu terenowego faktycznego przebiegu granic użytków gruntowych w oparciu o osnowę geodezyjną

e) naniesienie korekt na istniejącą mapę ewidencji gruntów i budynków

5.6 Aktualizacja operatu klasyfikacji gleboznawczej gruntu

W ramach prac nie przewiduje się terenowej aktualizacji operatu klasyfikacji gleboznawczej gruntów. Zakres prac będzie wynikał z przedstawionej w punkcie

5.5 weryfikacji użytków gruntowych.

5.7 Brakujące dane dotyczące :

 • rejonów statystycznych pozyskiwać z WUS-u .Wprowadzenie do treści numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków nastąpi na podstawie wektoryzacji rastra mapy zawierającą informację o przebiegu granic i oznaczeniach numeracji rejonów statystycznych

 • zespołów urbanistycznych - pozyskiwać z aktualnych planów

zagospodarowania przestrzennego .Treść aktualnie obowiązujących planów

zagospodarowania przestrzennego zostanie przeniesiona metodą wektoryzacji

rastra map wchodzących w skład części graficznej planu

 • numerów i kategorii dróg publicznych - uzgodnić z właściwymi zarządcami

 • nazw przysiółków, uroczysk, cieków i innych tego typu obiektów z materiałów

archiwalnych i innych ewidencji.

 • budynków ,pozyskane zostaną przez wykorzystanie :

a)dokumentacji dotyczącej numeracji porządkowej nieruchomości - Urząd Miasta Mława

b)aktualnego wykazu nazw ulic - Urząd Miasta Mława

c)rejestru zabytków - Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków oddział w Ciechanowie

d)wartość budynku - Starostwo Powiatowe w Mławie

e)dokumentacja techniczna – właściciel ,zarządca

5.8 Pozyskiwanie danych źródłowych w zakresie ewidencji budynków

Dane ewidencyjne budynku i nieruchomości lokalowych stanowią atrybuty opisowe. Podstawą rejestracji danych ewidencyjnych budynku jest wywiad terenowy, którego zadaniem jest szczegółowy opis budynków lub lokali oraz analiza dokumentów prawnych

i technicznych dostarczonych przez właściciela budynku lub lokalu.

Pozostałe dane dotyczące budynków pozyskane zostaną przez wykorzystanie dokumentacji opisanej w punkcie 5.7

Dokumentację wywiadu terenowego tworzą:

 • arkusze danych ewidencyjnych budynków i lokali

 • mapy przeglądowe ewidencji budynków i lokali

Dane ewidencyjne lokali nie stanowiących odrębnego przedmiotu własności zostaną wprowadzone po złożeniu odpowiedniego wniosku i dokumentacji technicznej przez każdego czyjego interesu prawnego dotyczą dane w/w lokali.

Pomiarem uzupełniającym należy objąć wszystkie budynki nie posiadające określonych współrzędnych na podstawie pomiarów lub pomierzonych z dokładnością przekraczającą wielkości określone w Instrukcji G – 4.

Wykonawca prac dokona przeniesienia danych opisowych ewidencji gruntów do systemu "EWOPIS dla WINDOWS" oraz założy zbiory ewidencji budynków i lokali

5.9 Aktualizacja danych podmiotowych.

Należy dokonać uzupełnienia danych w zakresie imion, nazwisk i danych adresowych na podstawie informacji dostarczonych przez zainteresowane podmioty, danych PESEL z rządowego Centrum Informatycznego, uzupełnionego wglądem w Urzędzie Miasta do Kartoteki Osobowej Mieszkańców, jednoznacznego ustalenia osób prawnych zgodnie z danymi REGON pozyskanymi z WUS.

Dla obrębów nr nr 10,11 opisane wyżej dane będą dotyczyły podmiotów i osób prawnych ujawnionych w części opisowej dotyczącej ewidencji budynków i lokali.

6.Program, w którym prowadzona będzie ewidencja gruntów i budynków

 1. Część opisowa ewidencji gruntów i budynków miasta Mławy prowadzona będzie w systemie " EWOPIS dla WINDOWS" w wersji najnowszej

 2. Część graficzna ewidencji gruntów i budynków prowadzona będzie w systemie" EWMAPA dla WINDOWS" w wersji najnowszej ,w układzie współrzędnych “2000”.Rozwarstwienie mapy i zasady jej prowadzenia i udostępniania określi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

7.Sposób wyłonienia wykonawcy prac.

 • ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r . Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. Nr 19 poz. 177)

 • przewidywana procedura to przetarg nieograniczony.

8.Przewidywany termin wykonania prac.

8.1 Termin wykonania całości prac jest determinowany poprzez zapisy Rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków tzn. 31 grudnia 2005 r .

8.2 Ze względu na ilość oraz zakres przewidywanych do wykonania prac co jest związane z koniecznością zapewnienia środków na ich finansowanie modernizacja ewidencji gruntów i budynków zostanie podzielona na zadania :

 • zadanie I - modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Nr 11 – "Mława - scalenie" - termin realizacji - 31 marzec 2005 r .

 • zadanie II - modernizacja ewidencji gruntów i budynków (w zakresie ewidencji gruntów) obręb Nr 10 - "Mława – miasto" - termin realizacji - 31 marzec 2005 r .

 • zadanie III - modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów Nr 12 - "Piekiełko" i Nr 13 – "Krajewo"- termin realizacji - 15 listopad 2005 r .

 • zadanie IV - modernizacja ewidencji gruntów i budynków (w zakresie ewidencji budynków) obręb Nr 10 - "Mława - miasto " - obszar ograniczony ulicami :Szreńska - Sienkiewicza - Lelewela - Żwirki – Padlewskiego (do skrzyżowania z ulicą Dzierzgowską) termin realizacji - 15 listopad 2005 r .

 • zadanie V - modernizacja ewidencji gruntów i budynków (w zakresie ewidencji budynków) obręb Nr 10 - "Mława - miasto " - obszar ograniczony ulicami : Padlewskiego(do skrzyżowania z ulicą Dzierzgowską) - Żwirki - Piłsudskiego - Napoleońską (do granicy obrębu) -termin realizacji - 15 listopad 2005 r .

 • zadanie VI - modernizacja ewidencji gruntów i budynków (w zakresie ewidencji budynków) obręb Nr 10 - "Mława - miasto " - obszar ograniczony ulicami : Szreńską - Sienkiewicza – Piłsudskiego - termin realizacji - 15 listopad 2005 r .

8.3 Szczegółowy harmonogram realizacji prac związanych z modernizacją ewidencji

gruntów i budynków przedstawi wykonawca każdego zadania do uzgodnienia

z zamawiającym

9.Przewidywany koszt przedsięwzięcia oraz sposób jego finansowania.

9.1Przewidywana przez zamawiającego wartość zamówienia wynosi :

zadanie I - ok. 65000 zł(2044*8zł +1450*35zł)

zadanie II - ok. 120000 zł(752*160 zł )

zadanie III - ok. 55000 zł(7337*7,5 zł)

zadanie IV - ok.85000 zł

zadanie V - ok.85000 zł

zadanie VI - ok.85000 zł

Razem : 495000 zł.

9.2 Źródła finansowania:

 • środki finansowe przekazane przez Wojewodę do budżetu powiatu

 • środki Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

10 .Procedury administracyjne w procesie opracowania projektu operatu i jego zatwierdzenie.

1.Sporządzenie projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków - Starosta Powiatu.

2.Uzgodnienie projektu modernizacji z wojewódzkim inspektorem nadzoru geodezyjnego - Starosta Powiatu.

3.Zawiadomienie o projektowanym przystąpieniu do prac - w zwyczajowo przyjęty

sposób przez jego wywieszenie na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń starostwa

powiatowego i urzędu miasta oraz przez ogłoszenie w prasie lokalnej - Starosta Powiatu.

4.Wykonanie projektu operatu ewidencji gruntów i budynków - wykonawca roboty.

5.Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu ewidencji gruntów i budynków -

w zwyczajowo przyjęty sposób ogłaszania przez jego wywieszenie na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń starostwa powiatowego i urzędu gminy oraz przez ogłoszenie w prasie lokalnej - Starosta Powiatu.

6.Wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego do wglądu osób zainteresowanych - wykonawca roboty.

7. Opracowanie protokółu wyłożenia projektu operatu - upoważniony pracownik starostwa powiatowego ,wykonawca roboty.

8.Przyjęcie operatu do ewidencji w PODGiK – Starosta Powiatu.

9.Ogłoszenie informacji o powstaniu operatu opisowo – kartograficznego w dzienniku urzędowym województwa - Starosta Powiatu

10. Rozstrzygnięcie zarzutów w stosunku do danych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków - Starosta Powiatu.


Zatwierdził Akceptował

ANEKS NR 1 do PROJEKTU

modernizacji operatu ewidencji gruntów

i budynków miasta Mławy
§ 1

Punkty nr 8 i 9.1 ;przyjmują brzmienie:
8.Przewidywany termin wykonania prac.

8.1 Termin wykonania całości prac jest determinowany poprzez zapisy Rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków tzn 31 grudnia 2005 r .

8.2 Ze względu na ilość oraz zakres przewidywanych do wykonania prac co jest związane z koniecznością zapewnienia środków na ich finansowanie modernizacja ewidencji gruntów i budynków zostanie podzielona na zadania :

 • zadanie I - modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Nr 11 – "Mława - scalenie" – termin wykonania 31 maja 2005 r.

 • zadanie II - modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów Nr 12 - "Piekiełko" i Nr 13 – "Krajewo" – termin wykonania 15 listopada 2005 r.

 • zadanie III - modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Nr 10 - "Mława - miasto " - obszar południowy ograniczony północnymi krawędziami ulic :Szreńska - Sienkiewicza - Lelewela - Żwirki – południowa krawędź ulicy Padlewskiego (do skrzyżowania z ulicą Dzierzgowską) – termin wykonania 15 listopada 2005 r..

 • zadanie IV - modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Nr 10 - "Mława - miasto " - obszar wschodni ograniczony :południową krawędzią ulicy Padlewskiego(do skrzyżowania z ulicą Dzierzgowską) – północnymi krawędziami ulic :Żwirki - Piłsudskiego - Napoleońską (do granicy obrębu) – termin wykonania 15 listopada 2005 r.

 • zadanie V - modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Nr 10 - "Mława - miasto " - obszar północny ograniczony północnymi krawędziami ulic : Szreńska - Sienkiewicza – Piłsudskiego – Napoleońska – termin wykonania 15 listopada 2005 r.

8.3 Szczegółowy harmonogram realizacji prac związanych z modernizacją ewidencji

gruntów i budynków przedstawi wykonawca każdego zadania do uzgodnienia

z zamawiającym

9.Przewidywany koszt przedsięwzięcia oraz sposób jego finansowania.

9.1Przewidywana przez zamawiającego wartość zamówienia wynosi :

zadanie I - ok. 65000 zł(2044*8zł +1450*35zł)

zadanie II - ok. 120000 zł(752*160 zł )

zadanie III - ok.105000 zł

zadanie IV - ok.105000 zł

zadanie V - ok.105000 zł

Razem : ok.500000 zł.

§ 2

Pozostała treść Projektu modernizacji nie ulega zmianie.

Zatwierdził Akceptował


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə