Załącznik nr 10 Wykaz dostępnych informacji na temat obszarów Natura 2000 zlokalizowanych na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego ujętych
Yüklə 78.98 Kb.
tarix22.04.2016
ölçüsü78.98 Kb.Załącznik nr 10

Wykaz dostępnych informacji na temat obszarów Natura 2000 zlokalizowanych na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego ujętych w projekcie „Projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na terenie województw
kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego”

Informacje dotyczące obszarów Natura 2000 zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego:
Zadanie nr 1, PLH140054 Aleja Pachnicowa

Adam Woźniak (Warszawa) — informacja ustna.

Stachowiak M., 2008, Aleja Pachnicowa, materiały niepublikowane z prac mazowieckiego WZS

WZS maz., 2008, Aleja Pachnicowa, SDF Natura 2000.Zadanie nr 2, PLH140026 Dzwonecznik w Kisielanach

Chorąży C. 2000. Badania nad wybranymi cechami populacji Cimicifuga europaea (Szipcz.) i Laserpitium latifolium (L.) na terenie Wysoczyzny Siedleckiej. Praca magisterska, Zakład Botaniki, Akademia Podlaska, Siedlce.

Ciosek M. T. 1998. Dzwonecznik wonny Adenophora liliifolia i inne rzadkie gatunki roślin w Kisielanach koło Siedlec. Chrońmy Przyr. Ojcz. 54(6): 97-98.

Ciosek M. T. 2006. The ladybells Adenophora liliifolia (L.) Besser in forests near Kisielany (Siedlce Upland, E Poland). Biodiv. Res. Conserv. 3-4: 324-328.

Falkowski M., Zakład Botaniki AP, ul. Prusa 12, 08-110 Siedlce – inwentaryzacja szaty roślinnej w 2008 r.

Kucharczyk M. 2007. Dzwonecznik wonny Adenophora liliifolia. Transition Facility 2004 „Opracowanie planów renaturalizacji siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków na obszarach Natura 2000 oraz planów zarządzania dla wybranych gatunków objętych Dyrektywą Ptasią i Dyrektywą Siedliskową”, ss. 47, Lublin.

Wierzba M., Zakład Botaniki AP, ul. Prusa 12, 08-110 Siedlce – inwentaryzacja szaty roślinnej w 2007 r.

WZS maz., 2008, Dzwonecznik w Kisielanach, SDF Natura 2000Zadanie nr 3, PLH140043 Ostoja Nowodworska

Hilszczański J., Raport dotyczący występowania zgniotka cynobrowego Cucujus cinnaberinus oraz innych gatunków owadów wymienionych w Decyzji nr 61 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w projektowanym obszarze Natura 2000 „Zgniotek w Nowym Dworze”, Warszawa, 2008 (manuskrypt).

Woźniak A., Raport z inwentaryzacji entomologicznej przeprowadzonej w RDLP w Warszawie, Warszawa, 2007 (manuskrypt).

Stachowiak M., 2008, materiały niepublikowane; dokumentacja prac mazowieckiego WZS

WZS maz., 2008, Zgniotek w Nowym Dworze Mazowieckim, SDF Natura 2000.

Zadanie nr 4, PLH140038 Białe Błota

Uzupełnienie płazy i gady dr Paweł Górski — SGGW Zakład Parazytologii i Inwazjologii, ul. Ciszewskiego 8, 02-787 Warszawa.

Wolnicki J. 2007, Występowanie i ochrona strzebli błotnej w województwie mazowieckim – Przyroda Polska 10: 29-30.

Wolnicki J. i in. — materiały niepublikowane z lat 2005-2008.

Wolnicki J., Kamiński R., Sikorska J. 2006, Współczesny stan występowania strzebli błotnej w województwie mazowieckim, Kom. Ryb. 4: 25-28.

Wolnicki J., Kamiński R., Sikorska J. 2008a, Conservation of the imperilled cyprinid fish species, lake minnow (Eupallasella percnurus), in Poland – Europ. Aquacult. Soc. Spec. Publ. 37: 696-697.

Wolnicki J., Sikorska J., Kamiński R. 2008b, Occurrence and conservation of the endangered cyprinid fish species, lake minnow Eupallasella percnurus (Pallas, 1814), in the Mazowieckie Voivodeship in Poland – Teka Kom. Ochr. Kształt. Środ. Przyr. 5 (w druku).

Wolnicki J., Sikorska J., Kolejko M., Kamiński R., Radtke G., 2007, Newest discoveries of lake minnow Eupallasella percnurus (Pallas, 1814) stations in Poland, Teka Kom. Ochr. Kształt. Środ. Przyr. 4: 314-321.

WZS maz., 2008, Białe Błota, SDF Natura 2000.

Zadanie nr 5, PLH140044 Grabinka

Materiały uzupełniające: informacje uzyskane w nadleśnictwie (w tym wyniki inwentaryzacji przeprowadzonej w lasach państwowych) oraz wizytacja terenowa (z udziałem prof. R. Olaczka).

Seliga A., Traut-Seliga A, Wojcieszek A. 2007. Studium przyrodnicze doliny rzeki Grabinki (pod kątem możliwości utworzenia tam rezerwatu przyrody). Skierniewice, marzec-październik 2007. Materiał niepublikowany.

WZS maz., 2008, Dolina Grabinki, SDF Natura 2000.Zadanie nr 6, PLH140040 Strzebla Błotna w Zielonce

Górski P., 2008, Uzupełnienie — płazy i gady (mscr.), SGGW Zakład Parazytologii i Inwazjologii, ul. Ciszewskiego 8, 02-787 Warszawa.

Informacja ustna na temat powstania i przeznaczenia zbiornika wodnego w Zielonce — Nadleśnictwo Drewnica, Nadleśniczy mgr inż. Waldemar Walczak.

Wolnicki J. 2007 — Występowanie i ochrona strzebli błotnej w województwie mazowieckim, Przyroda Polska 10: 29-30.

Wolnicki J. i in. — materiały niepublikowane z lat 2006 – 2008.

Wolnicki J., Kamiński R., Sikorska J. 2008a — Conservation of the imperilled cyprinid fish species, lake minnow (Eupallasella percnurus), in Poland, Europ. Aquacult. Soc. Spec. Publ. 37: 696-697.

Wolnicki J., Kamiński R., Sikorska J., Kusznierz J. 2009 — Assessment of the size and structure of lake minnow Eupallasella percnurus (Pallas, 1814) population inhabiting a small pool in Central Poland, Teka Kom. Ochr. Kształt. Środ. Przyr. 6 (w przygotowaniu).

Wolnicki J., Sikorska J., Kamiński R. 2008b — Occurrence and conservation of the endangered cyprinid fish species, lake minnow Eupallasella percnurus (Pallas, 1814), in the Mazowieckie Voivodeship in Poland, Teka Kom. Ochr. Kształt. Środ. Przyr. 5 (w druku).

Wolnicki J., Sikorska J., Kolejko M., Kamiński R., Radtke G. 2007 – Newest discoveries of lake minnow Eupallasella percnurus (Pallas, 1814) stations in Poland, Teka Kom. Ochr. Kształt. Środ. Przyr. 4: 314-321.

WZS maz., 2008, Strzelba Błotna w Zielonce, SDF Natura 2000


Zadanie nr 7, PLH140024 Dąbrowy Ceranowskie

Ćwikliński E., Głowacki Z., Ciosek M., Rudowicz M., Celińska E. 1988 Szata roślinna. [w:] Ekspertyza uzasadniająca powołanie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, Urząd Wojewódzki w Siedlcach.

Falkowski M, 2008, Inwentaryzacja szaty roślinnej w 2008 r., Zakład Botaniki Akademia Podlaska, ul. Prusa 12, 08-110 Siedlce.

Nadleśnictwo Sokołów, 2006-2007, Inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych i gatunków.

Wierzba M., Marciniuk P., Marciniuk J., 1988, Dokumentacja uzasadniająca powołanie rezerwatu przyrody "Podjabłońskie" Biuro Badań Biologicznych "Przyroda", Dyrekcja Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, Siedlce, 21 ss.

Wierzba M., Marciniuk P., Marciniuk J., 2003, Szata roślinna projektowanego rezerwatu Podjabłońskie w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym, Parki nar. Rez. Przyr.,22, 3, p. 407-439.


Zadanie nr 8, PLH140027 Gołe Łąki

Falkowski M. — Zakład Botaniki Akademia Podlaska, ul. Prusa 12, 08-110 Siedlce — inwentaryzacja szaty roślinnej w 2008 r.

WZS maz., 2008, Gołe Łąki, SDF Natura 2000.

Zadanie nr 9, PLH140047 Bory Chrobotkowe Karaska

„Czarnia” w Puszczy Kurpiowskiej. w: Matuszkiewicz J.M. (red). Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski. – IGiPZ PAN Monografie 8, ISBN 978-83-87954-78-0; s: 165-176. [Opracowanie podstawowe dla analizy zróżnicowania typologicznego i tendencji dynamicznych borów suchych w regionie].

Bistuła-Prószyński G. 2008. Informacje na temat mozliwości występowania motyli (materiał niepublikowany).

Falkowski M., 2008, Weryfikacja terenowa zasięgu i granic poszczególnych typów zbiorowisk roślinnych.

Informacje dodatkowe uzyskane w nadleśnictwie Myszyniec.

Matuszkiewicz J.M. 2007. Zmiany w zbiorowiskach borów sosnowych w rezerwacie.

Wyniki inwentaryzacji leśnej.

WZS maz., 2008, Bory Chrobotkowe Karska, SDF Natura 2000.Zadanie nr 10, PLH140037 Torfowiska Czernik

Bistuła-Prószyński G. — Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie, ul. Grochowska 278, 03-841 Warszawa — inwentaryzacja motyli i ważek w 2008 r.

Falkowski M., Krechowski J., Nowicka-Falkowska K. — Zakład Botaniki Akademia Podlaska, ul. Prusa 12, 08-110 Siedlce — inwentaryzacja szaty roślinnej w latach 2007-2008 r.

Górski P., Zakład Parazytologii i Inwazjologii, SGGW, ul. Cieszewskiego 8, 02-786 Warszawa — inwentaryzacja herpetofauny w 2008 r.

Inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych i gatunków przeprowadzona w latach 2006-2007 przez Nadleśnictwo Mińsk.

WZS maz., 2008, Torfowiska Czernik, SDF Natura 2000.Zadanie nr 11, PLH140036 Rogoźnica

Ciosek M. Kot H. 1995. Projektowane rezerwaty przyrody. [w:] H. Kot. (red.). Przyroda województwa siedleckiego.ss. 120-137. Urząd Wojewódzki w Siedlcach, Wydział Ochrony Środowiska, Siedlce.

Inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych i gatunków przeprowadzona w latach 2006-2007 przez Nadleśnictwo Mińsk

Kartoteka Przyrodnicza Towarzysta Przyrodniczego „Bocian”, ul. Jagiełły 10, 08-110 Siedlce

Michał Falkowski - Zakład Botaniki Akademia Podlaska, ul. Prusa 12, 08-110 Siedlce –inwentaryzacja ptaków w 2008 r.

Michał Falkowski, Krystyna Nowicka-Falkowska - Zakład Botaniki Akademia Podlaska, ul. Prusa 12, 08-110 Siedlce –inwentaryzacja szaty roślinnej w latach 2006-2008.

Paweł Górski, Zakład Parazytologii i Inwazjologii, SGGW, ul. Cieszewskiego 8, 02-786 Warszawa – inwentaryzacja herpetofauny w latach 2007-2008.

WZS maz., 2008, Rogoźnica, SDF Natura 2000.


Informacje dotyczące obszarów Natura 2000 zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego:
Zadanie nr 12, PLH040034 Kościół w Śliwicach

Kasprzyk K., 2008. Kolonia rozrodcza nocków dużych Myotis myotis w kościele w Śliwicach (Bory Tucholskie) – proponowany Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000. Materiały XXI Ogólnopolskiej Konferencji Chiropterologicznej, Sieraków 24-26 października 2008. s. 30-31.

Kasprzyk K., 2008, Kościół w Śliwicach, SDF Natura 2000, Materiały dla Wojewódzkich Zespołów Specjalistycznych; IOP PAN Kraków (dla Ministerstwa Środowiska)

Kasprzyk K., 2008, Kościół w Śliwicach, dokumentacja z prac kujawsko-pomorskiego WZS (materiały niepublikowane)Zadanie nr 13, PLH040037 Słone Łąki w Dolinie Zgłowiączki

Andrzejewska A., 1994. Średniowieczna warzelnia soli w Zgłowiączce na Kujawach. Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne 1: 119-129.

Głowaciński Z., Rafiński J., (red.) 2003. Atlas płazów i gadów Polski. Status – rozmieszczenie – ochrona. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa – Kraków.

Grabowska J., 1995. Struktura roślinności i wykorzystanie energii słonecznej w dolinie Zgłowiączki na Kujawach. Praca magisterska (mscr.), Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Przyrody UMK, Toruń.

Hofman S., Szymura J. M., 1998. Rozmieszczenie kumaków, Bombina Oken, 1816 w Polsce. Przegl. Zool. 42: 171–185.

Kępczyński K., Knioła A., 1988. Materiały do flory doliny Zgłowiączki i terenów do niej bezpośrednio przyległych. Część I. Acta Univ. Nic. Copern., Biologia 34: 101-120.

Kobendza R., 1922. Solanki i roślinność halofilna w Zgłowiączce. Kosmos 49: 52-57.

Nienartowicz A., Piernik A., 2004. Śródlądowe łąki, pastwiska i szuwary (Glauco-Puccinellietalia, część – zbiorowiska śródlądowe). W: Herbich J. (red.), Siedliska morskie i przybrzeżne, nadmorskie i śródlądowe solniska i wydmy. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, tom 1: 97-119.

Piernik A., dane niepublikowane.

Piernik A., 2008, Słone Łąki w Dolinie Zgłowiączki, SDF Natura 2000, Materiały dla Wojewódzkich Zespołów Specjalistycznych, IOP PAN Kraków (dla Ministerstwa Środowiska)

Piernik A., 2008, 1340* Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary (Glauco-Puccinietalia część - zbiorowiska śródlądowe), W: Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000, Metodyka monitoringu — przewodniki metodyczne, GIOŚ Warszawa, 13 p.

Piernik A., 2008, 1340* Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary (Glauco-Puccinietalia część - zbiorowiska śródlądowe), W: Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000, Wyniki monitoringu, GIOŚ Warszawa, 10 p.

Piernik A., Hulisz P., 2005. The impact of moving on the structure and the biodiversity of inland saline grasslands. Coastal Ecology Workshop, Neuwerk – Germany: 12-13.

Piernik A., Hulisz P., Nienartowicz A., 2005. Użytkowanie i wartość ekologiczna śródlądowych łąk halofilnych w Polsce. Inżynieria Ekologiczna 12.

Piernik A., Hulisz P., Nienartowicz A., 2005. Wpływ użytkowania na wartość ekologiczną śródlądowych łąk halofilnych. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 507: 415-423.

Pisarek R., 1995. Szata roślinna wybranego odcinka doliny rzeki Zgłowiączki w rejonie wsi Zgłowiączka-Janiszewo. Praca magisterska (mscr.), Zakład Taksonomii i Geografii Roślin UMK, Toruń.

Przystalski A., 1997. Świat zwierząt. W: S. L. Bagdziński (red.), Środowisko przyrodnicze województwa włocławskiego. Włocławskie Tow. Nauk., Włocławek: 134-161.

Przystalski A., 2004. Kręgowce województwa kujawsko-pomorskiego. W: M. Dąbrowski, K. Leszczyńska-Deja, M. Machnikowski, P. Smoleński (red.), Raport o stanie przyrody województwa kujawsko-pomorskiego, Bydgoszcz.

Przystalski A., Kasprzyk K., 1997. Kręgowce – Vertebrata. W: L. Rutkowski (red.), Czerwona lista roślin i zwierząt Pomorza i Kujaw. Acta Univ. Nic. Copern., Biologia 53, suplement: 25-32.

Rybacki M., Maciantowicz M., 2006. Ochrona żółwia błotnego, traszki grzebieniastej i kumaka nizinnego. Wyd. Klubu Przyrodników, Świebodzin.

Stachowiak M., dane niepublikowane.

Warot L., Załuski T., Piernik A., Nienartowicz A., Pisarek R., Grzelka J., Grabowska J., Kunz M., 2001. Różnorodność ekologiczna krajobrazu w dolinie rzeki Zgłowiączki. W: A. Nienartowicz, M. Kunz (red.), GIS i teledetekcja w badaniach struktury i funkcjonowania krajobrazu. Wyd. UMK, Toruń: 215-229.

Wilkoń-Michalska J., 1963. Halofity Kujaw. Stud. Soc. Scient. Torun. D, 7, 1: 1-122.

Wilkoń-Michalska J., 1971. Szata roślinna Kujaw. Przewodnik florystyczny. Tow. Nauk. w Toruniu, Prace Popularnonaukowe 14, Toruń.

Wilkoń-Michalska J., Szadziewski R., 1977. Beziehungen zwischen der Flora and insbesondere der Dipterenfauna der binnenlandsalzböden von Kujawy. W: R. Tüxen (red.), Vegetation und Fauna, Ber. Symp. Internat. Verein. Veget. K-de: 253-264.

Załuski T., 1995. Materiały do flory Kujaw. Acta Univ. Nic. Copern., Biologia 48: 185-189.

Załuski T., 1997. Flora. W: S. L. Bagdziński (red.), Środowisko przyrodnicze w województwie włocławskim. Włocławskie Tow. Nauk., Włocławek.

Załuski T., 1997. Zbiorowiska nieleśne. W: S. L. Bagdziński (red.), Środowisko przyrodnicze w województwie włocławskim. Włocławskie Tow. Nauk., Włocławek.

Załuski T., 2008, Słone Łąki w Dolinie Zgłowiączki, dokumentacja z prac kujawsko-pomorskiego WZS (materiały niepublikowane).

Zadanie nr 14, PLH040035 Mszar Płociczno

Kępczyński K., Załuski T., 1986 mscr. Charakterystyka florys­tyczna i fitosocjologiczna projektowanego Górznieńsko-Lidzbar­skiego Parku Krajobrazowego. Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doradz­twa Roln. SITR w Toruniu, ekspertyza 307/85. Toruń.

Kępczyński K., Załuski T., 1990 mscr. Charakterystyka florystyczno-fitosocjologiczna projektowanego rezerwatu „Torfowisko Płociczno” w nadleśnictwie Skrwilno. Okręgowy Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doradz­twa Rolniczego w Toruniu, ekspertyza 146/90.

Kępczyński K., Załuski T., 1993. Szata roślinna kompleksu torfowiskowo-leśnego "Płociczno". Acta Univ. Nic. Copern., Biolo­gia 44: 3-45.

Koj R., Urbański A. (red.), 2000. Przyroda powiatu brodnickiego. Starostwo powiatowe w Brodnicy.

Kurkowski Ł., 2007 mscr. Awifauna lęgowa torfowisk i terenów podmokłych Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. Praca magisterska, Zakład Zoologii Kręgowców UMK, Toruń.

Paszek I. (red.), 2005 mscr., Rezerwat przyrody „Mszar Płociczno”. Plan ochrony na okres 1.01.2006-31.12.2025. VITIS Iwona Paszek, Bydgoszcz.

Załuski T., 1996. „Mszar Płociczno”. W: M. Rejewski, P. Bielecki (red.), Rezerwaty przyrody województwa toruńskiego. Opracowanie zbiorowe. Urząd Woj. w Toruniu, Wydz. Ochr. Środ., Woj. Kons. Przyrody, Toruń: 172-174.

Załuski T., 2008, Mszar Płociczno, SDF Natura 2000, Materiały dla Wojewódzkich Zespołów Specjalistycznych, IOP PAN Kraków (dla Ministerstwa Środowiska)

Załuski T., 2008, Mszar Płociczno, dokumentacja z prac kujawsko-pomorskiego WZS (materiały niepublikowane).Zadanie nr 15, PLH040039 Włocławska Dolina Wisły

Bor H. 1998. Liczebność, rozmieszczenie i preferencje środowiskowe sów w północnej części Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Praca magisterska. Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Borowska M. 1978. Zbiorowiska leśne na terenie leśnictwa Szpetal Górny , nadleśnictwa Włocławek. Praca magisterska. Zakł. Bot.Ogólnej UMK, Toruń. Msc.

Brauze T. 2007. Liczebność i preferencje środowiskowe jarzębatki Sylvia nisoria na terasie zalewowej dolnej Wisły. Notatki Ornitologiczne 48: 1-10.

Ceynowa- Giełdoń M. 1986. Ocena stanu ochrony flory kserotermicznej w rezerwatach stepowych nad dolną Wisłą. Acta Univ. Lodz., Folia Sozol. 3: 131-142.

Ceynowa M. 1968. Zbiorowiska roślinności kserotermicznej nad Wisłą. Studia Soc. Scien. Torun., sec. D. 4: 3-155

Cyzman W. 1992. Zróżnicowanie zbiorowisk leśnych i zaroślowych w Kotlinie Toruńskiej i Kotlinie Płockiej . Praca doktorska. Zakł. Taks. i Geogr. Roś. UMK, Toruń. Msc.

Cyzman W. 1997. Zbiorowiska leśne W: S.L. Bagdziński (red.). Środowisko przyrodnicze w województwie włocławskim. Włocł. Tow. Nauk., Włocławek. s. 118-127.

Cyzman W. Zuel P., Przystalski A., Kasprzyk K., 2008, Włocławska Dolina Wisły, SDF Natura 2000, Materiały dla Wojewódzkich Zespołów Specjalistycznych, IOP PAN Kraków (dla Ministerstwa Środowiska).

Cyzman W., Zubel P. 2007. Wyniki inwentaryzacji siedlisk i gatunków Natura 2000 w Nadleśnictwach Dobrzejewice oraz Włocławek przeprowadzonej w sezonie wegetacyjnym 2007 roku. Materiały niepublikowane. BUEiL „QUERCUS”. Toruń

Cyzman W., Zubel P. Oleksiak A. Wojtecka A. 2007. Wyniki inwentaryzacji siedlisk i gatunków Natura 2000 na gruntach prywatnych w sezonie wegetacyjnym 2007 roku, w granicach obszaru SOO PLH040004 Włocławska Dolina Wisły (stan na 2007r.). Materiały niepublikowane. BUEiL „QUERCUS”. Toruń

Czaplewska J. 1975. Rośliny ruderalne Włocławka. Acta Univ. N. Copernici, Biol. 17: 147-151.

Czaplewska J. 1980. Zbiorowiska roślin ruderalnych na terenie Aleksandrowa Kujawskiego , Ciechocinka, Nieszawy i Włocławka. Studia Soc. Scien. Torun., sec. D. 11,2: 3-76.

Drzewiecka M. 1984. Szata roślinna doliny Wisły na odcinku Winduga-Miszek w województwie Włocławskim. Praca magisterska. Zakł. Bot. Ogólnej UMK, Toruń. Msc.

Dziubałtowski S. 1934. Kilka uwag o występowaniu i pochodzeniu roślinności stepowej nad dolną Wisłą. Rocz. Nauk Rol. 33: 408.

Gabryszewska A. 2000. Zbiorowiska ciepłolubnych okrajków między Kulinem a Zarzyczewem (na tle Kotliny Toruńskiej). Praca magisterska. ZTiGR UMK, Toruń. Msc.

Głowaciński Z., Rafiński J. (red.) 2003. Atlas płazów i gadów Polski. Status — rozmieszczenie — ochrona. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa – Kraków.

Gostyńska M. 1959. Projektowany rezerwat stepowy w Kulinie n. Wisłą koło Włocławka. Chrońmy Przyr. Ojcz. 1: 14-19.

Gostyńska M. 1959. Reliktowa roślinność zboczy Kulina pod Włocławkiem. Zesz. Nauk. UAM, Biol. 2. 3-26.

Grygowska M. 1974. Skład florystyczny i rozmieszczenie porostów Włocławka ze szczególnym uwzględnieniem okolic przemysłu azotowego i celulozowego . Praca magisterska. UMK, Toruń. Msc.

Hofman S., Szymura J. M. 1998. Rozmieszczenie kumaków, Bombina Oken, 1816 w Polsce. Przegl. Zool., 42: 171–185.

Jakubowska G. 1981. Stan flory porostów w rejonie oddziaływania zakładów azotowych — Włocławek. Praca magisterska. UMK, Toruń. Msc.

Kamiński D., Rutkowski L., Gugnacka-Fiedor W. Cyzman W., Zubel P. 2006-2008. Wyniki oceny kondycji zbiorowisk roślinnych, stanu populacji gatunków oraz procesów ekologicznych na obszarze rezerwatu przyrody „Kulin” w latach 2006-2008. Materiały niepublikowane. Zakład Taksonomii i Geografii Roślin UMK w Toruniu, Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Przyrody UMK w Toruniu.

Kasprzyk K. Dane niepublikowane.

Kasprzyk K., Kłosowska H. 1999. Nietoperze Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. XIII Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna. Błażejewko 1999;

Kasprzyk K., Ruczyński I. 2001. The structure of bat communities roosting in bird nest boxes in two pine monocultures in Poland. Folia Zool., 50 (2): 107–116.

Kępczyński K. 1961. Rośliny rzadziej spotykane na Wysoczyźnie Dobrzyńskiej. Fragm. Flor. Geobot. 7, 2: 309-316.

Kępczyński K. 1963. Rośliny rzadziej spotykane na Wysoczyźnie Dobrzyńskiej. Część II. Fragm. Flor. Geobot. 9,2: 245-256.

Kępczyński K. 1964. Rośliny Rzadziej spotykane na Wysoczyźnie Dobrzyńskiej. Część III. Fragm. Flor. Geobot. 10,4: 7-17.

Kępczyński K. 1965. Szata roślinna Wysoczyzny Dobrzyńskiej. Wyd. UMK, Toruń. ss. 321.

Kępczyński K. 1967. Rzadsze rośliny na Wysoczyźnie Dobrzyńskiej. Część IV. Zesz. Nauk. UMK, Toruń. Biol. 11: 175-186.

Kępczyński K. 1969. Rośliny rzadziej spotykane na Wysoczyźnie Dobrzyńskiej. Część V. Zesz. Nauk. UMK, Toruń. Biol. 11: 131-138.

Kępczyński K., Ceynowa M. 1967. Roślinność rezerwatu stepowego Kulin. Msc.

Kępczyński K., Cyzman W. 1993. Interesująca szata roślinna użytkowanej gospodarczo części uroczyska Rezerwat w Szpetalu koło Włocławka. Acta Univ. N. Copernici, Biol. 42: 77-106.

Kępczyński K., Knioła A. 1988. Materiały do flory doliny Zgłowiączki i terenów do niej bezpośrednio przyległych. Część I. Acta Univ. N. Copernici, Biol. 34: 101-120.

Kępczyński K., Knioła A. 1991. Materiały do flory doliny Zgłowiączki i terenów do niej bezpośrednio przyległych. Część II. Acta Univ. N. Copernici, Biol. 36: 137-153.

Kępczyński K., Rutkowski L. 1991. Rozmieszczenie Corydalis intermedia (L.) Merat w Polsce i jej udział w różnych zbiorowiskach roślinnych. Acta Univ. N. Copernici, Biol. 38: 71-91.

Kępczyński K., Rutkowski L. 1991. Udział Achillea cartilaginea Ledeb. w różnych zbiorowiskach roślinnych w otoczeniu dolnej i środkowej Wisły. Acta Univ. N. Copernici, Biol. 36: 57-67.

Kępczyński K., Załuski T. 1978. Rośliny rzadziej spotykane w okolicach Włocławka. Część I. Acta Univ. N. Copernici, Biol. 22: 119-131.

Kępczyński K., Załuski T. 1982. Flora. W: Województwo Włocławskie. Monografia regionalna. Wyd. UŁ. 69-73.

Kępczyński K., Załuski T. 1982. Rośliny rzadziej spotykane w okolicach Włocławka. Część II. Acta Univ. N. Copernici, Biol. 24: 39-53.

Kępczyński K., Załuski T. 1988. Rośliny rzadziej spotykane w okolicach Włocławka. Część III. Acta Univ. N. Copernici, Biol. 29: 85-98.

Kłosowska – Plewicka H. 2000. Nietoperze w skrzynkach dla ptaków na terenie Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego w latach 1998-1999. Maszynopis pracy magisterskiej wykonanej w Zakładzie Zoologii Kręgowców Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Kłosowska-Plewicka H. 2000. Nietoperze w skrzynkach lęgowych dla ptaków na terenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, w latach 1998-99. Praca magisterska. Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Kobenza R. 1912. Dyptam biały. Ziemia. 23: 525.

Kobenza R. 1937. Roślinność bliższych i dalszych okolic Włocławka. Ziemia. 27: 37978.

Kobenza R., Szymkiewicz D. 1918. Spis roślin okolic Szpetala Dolnego. Pam. Fizjograf., Bot. 25: 37642.

Kołodziejczyk J. Krajobrazy roślinne nad Wisłą. Monogr. Wisły. 7: 1-36.

Kordakow J. 1974. Zarastanie łach i starorzeczy w dolinie Wisły między Modlinem a Toruniem. Praca doktorska. Msc.

Kozłowska A. 1931. Elementy genetyczne i pochodzenie flory stepowej Polski . Mem. de l`Acad. Pol. Cl. mathem. nat. Sc. Nat., ser. B.

Krasicka-Korczyńska E., Dąbrowska B.B. 2000. Zbiorowiska roślinności wodnej i szuwarowej w Dolinie Dolnej Wisły. Ekologia dolnej Wisły. Główne problemy przyrodnicze i gospodarcze u progu III Tysiąclecia. Acta Univ. N. Copernici, Prace Limn. p. 14.

Królczewska M. 1986. Roślinność segetalna na terenie miejscowości Przypust, Raciążek, Siarzewo, i Sierzchowo (woj. włocławskie). Praca magisterska. ZBO UMK, Toruń. Msc.

Kuciński J. 1952. Rezerwat leśny Szpetal we Włocławku. Praca magisterska. UMK, Toruń. Msc.

Kwiatkowski A. 1990. Badania ilościowe nad ptakami rezerwatu „Olszyny Rakutowskie” k. Kowala w latach 1987-1989. Praca magisterska. Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Łazarska K. Dynamika liczebność kolonii lęgowej czapli siwej Ardea cinerea w miejscowości Mostki – region Włocławek w latach 2006-2007. Praca magisterska. Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Mamcarz A. 2000. Boleń. W: Brylińska M. (ed.) Ryby słodkowodne Polski. PWN, Warszawa.

Mańkowski M. 2004. Awifauna lęgowa doliny Wisły w obrębie miasta Włocławka. Praca magisterska. Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Mirek, Z., Piękoś-Mirkowa, H., Zając, A, Zając, M. et al., 2002, Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski.

Olaczek R. 1993. Dictamnus albus L. — dyptam jesionolistny. W: K. Zarzycki, R. Kaźmierczakowa (red.). Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Inst. Bot. PAN i Zakł. Ochr. Przyr. PAN, Kraków. 301.

Pawlus M. 1985. Systematyka i rozmieszczenie gatunków grupy Festuca ovina L. w Polsce. Fragm. Flor. Geobot. 29, 2: 219-295.

Pętlewska H. 2002. Rola skrzynek dla nietoperzy w działaniach związanych z ochroną chiropterofauny Gostyninsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Praca magisterska. Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Przystalski A. 1997. Świat zwierząt województwa włocławskiego. W: Środowisko przyrodnicze województwa włocławskiego. L. Bagdziński (red.), p. 134-148. Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Włocławek.

Przystalski A. 2000. Avifauna and herpetofauna of the Wistula valley between Włocławek and Toruń. Acta Univ. N. Copern., Prace Limnologiczne Nr 21. Nauki Mat. – Przyr., 105: 107-117.

Przystalski A. 2004. Kręgowce województwa kujawsko-pomorskiego. W: Raport o stanie przyrody województwa kujawsko-pomorskiego. Dąbrowski M., Leszczyńska-Deja K., Machnikowski M., Smoleński P. (red.), Bydgoszcz.

Przystalski A., Kasprzyk, K., 1997. IV. Kręgowce - Vertebrata. W: Czerwona lista roślin i zwierząt Pomorza i Kujaw. L. Rutkowski (red.). Acta Univ., N. Copernici, Biol., Nauki Mat-Przyr., 53: 25-32.

Pstrągowski M. 1986. Ptaki Jezior Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Praca magisterska. Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Rafiński J. 2001. Traszka grzebieniasta. W: Głowaciński Z. (red.), Polska Czerwona Księga Zwierząt. Kręgowce. PWRiL, Warszawa: 285-286.

Rejewski M. 1997. Przemiany roślinności w holocenie. W: S.L. Bagdziński (red.). Środowisko przyrodnicze w woj. włocławskim. Włocł. Tow. Nauk., Włocławek. p. 11-113.

Rejewski M. 2000. Macrophytes of the Lower Vistula between Wyszogród and Toruń. Acta Univ. N. Copernici, Prace Limn. 21: 101-106.

Ruczyński I. 1995. Nietoperze zasiedlające skrzynki lęgowe na terenie Zaborskiego i Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Maszynopis pracy magisterskiej wykonanej w Zakładzie Zoologii Kręgowców Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Ruprecht A. 1962. Analiza składu pokarmu płomykówki Tyto alba guttata (C.L.Br.) z Aleksandrowa Kujawskiego, Ciechocinka i Raciążka w latach 1960-61. Praca magisterska. Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Ruprecht A. L. 1979. Food of the Barn Owl, Tyto alba guttata from Kujawy. Acta Orn. 16, 19: 439-511.

Ruprecht A. L. 1983. Nietoperze (Chiroptera). W: Pucek Z., Raczyński J. (red.) Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. PWN Warszawa: 62–82.

Rutkowski L. 1997. Rośliny naczyniowe — Tracheophyta. (W:) L. Rutkowski (red.). Czerwona lista roślin i zwierząt ginących i zagrożonych w regionie kujawsko-pomorskim. Acta Univ. N.Copernici. Supl. 53: 32.

Rutkowski L. 1998. Charakterystyka flory badanego odcinka doliny. (W:) J. Matuszkiewicz (koord.). Charakterystyka przyrodnicza. Koncepcja zagospodarowania Dolnej Wisły. Cz. 1 - od stopnia Włocławek do morza. Maszynopis. IGiZP PAN/Hydroprojekt, Warszawa.

Rutkowski L. 1998. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski Niżowej. PWN Warszawa. ss. 812.

Rutkowski L. 2001. (współautor opracowania regionalnego W: Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. — Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. A. Zając, M. Zając (red.). Inst. Bot. PAN, Kraków.

Rutkowski L. 2001. Szata roślinna terenu doliny Wisły między Włocławkiem a Płockiem przed powstaniem zbiornika zaporowego . W: A. Jacewicz (koordynator). Studium kompleksowego rozwiązania problemów stopnia i zbiornika Włocławek. Prognoza skutków. Załącznik II a

Rutkowski L. 2001. Szata roślinna w otoczeniu Jeziora Włocławskiego pomiędzy Włocławkiem a Płockiem. Ibid. Zał. 10. s.155-161.

Rybacki M., Maciantowicz M. 2006. Ochrona żółwia błotnego, traszki grzebieniastej i kumaka nizinnego. Wyd. Klubu Przyrodników, Świebodzin.

Schweizer H-J., Polakowski B. 1994. Ehemalige und jetzige Verbreitung seltener Gefäßpflanzen in West- und Nord-Polen. Senckenbergiana biologica. 73,1-2: 189-214.

Sołtysiński Z. 1997. Awifauna lęgowa doliny Wisły pod Włocławkiem na odcinku Kawka-Siarzewo. Praca magisterska. Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Stachowiak M., Chrząszcze, Mat. niepublikowane z lat 1978 – 1989, 1994 – 1997, 2001 – 2009.

Sulma T., Walas J. 1963. Aktualny stan rezerwatów roślinności kserotermicznej w obszarze dolnej Wisły. Ochr. Przyr. 29: 267-329.

Sykula E. 1977. Roślinność zieleni miejskiej Włocławka. Praca magisterska. ZBO UMK, Toruń. Msc.

Węsiora K. 1978. Zbiorowiska łęgowe i olsowe w dolinie Wisły na odcinku Korabniki-Kawka (Pojezierze Kujawskie). Praca magisterska. ZBO UMK, Toruń. Msc.

Wilkoń-Michalska J. 1971b. Szata roślinna Kujaw. Tow. Nauk w Toruniu. Prace popul.-nauk. 14: ss. 138.

Wiśniewski G. 2004. Zestawienie wyników inwentaryzacji bobrów na terenie okręgu włocławskiego PZŁ. Materiały PZŁ. Włocławek.

Zalewski A. 1891. Wyniki poszukiwań nad florą dokonanych w lecie 1890 na powierzchni ziemi zawartej między Wisłą, Drwęcą i Skrwą Płocką. Wszechświat. 10: 237-238.

Zalewski A. 1892. O dalszych poszukiwaniach roślin naczyniowych na Ziemi Dobrzyńskiej. Wszechświat. 11: 142-143.

Załuski T. 1995. Materiały do flory Kujaw. Acta Univ. N. Copernici, Biol. 48: 185-189.

Załuski T. 1997. Flora. W: S.L. Bagdziński (red.). Środowisko przyrodnicze w województwie włocławskim. Włocł. Tow. Nauk., Włocławek. s. 113-117.

Załuski T. 1997. Zbiorowiska nieleśne. W: S.L. Bagdziński (red.). Środowisko przyrodnicze w województwie włocławskim. Włocł. Tow. Nauk., Włocławek. p. 120-133.

Zarzycki K., Kaźmierczakowa R. (red.). 1983. Polska czerwona księga roślin. Inst. Bot. PAN, Kraków.

Zarzycki K., Szeląg Z. 1992. Czerwona lista roślin naczyniowych zagrożonych w Polsce. W: K. Zarzycki, W. Wojewoda, Z. Heinrich (red.). Lista roślin zagrożonych w Polsce. PAN, Kraków.

Zglińska P. 2007. Populacja introdukowanego bobra europejskiego (Castor fiber) na terenie Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego i tendencje jego rozwoju. Praca magisterska. Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Zubel P. 2008. Inwentaryzacja uzupełniająca SOO Włocławska Dolina Wisły w zakresie siedlisk z zał. I oraz gatunków roślin i zwierząt z zał. II Dyrektywy Habitatowej. Materiały niepublikowane. „ECO-ANALYSE” Biuro Analiz Środowiska. Toruń

Żuchowska. I. 1999. Zimowanie ptaków wodnych na Wiśle pod Włocławkiem w sezonach 1997/98, 1998/99. Praca magisterska. Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Żukowski W., Jackowiak B. 1995. Ginące i zagrożone rośliny naczyniowe Pomorza Zachodniego i Wielkopolski. Cz. 1. Poznań

Zadanie nr 16, PLH040030 Solniska Szubińskie

Głowaciński Z., Rafiński J. (red.) 2003. Atlas płazów i gadów Polski. Status – rozmieszczenie – ochrona. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa – Kraków.

Heisse W., Korczyński M., Przystalski A., 2008, Solniska Szubińskie, SDF Natura 2000, Materiały dla Wojewódzkich Zespołów Specjalistycznych, IOP PAN Kraków (dla Ministerstwa Środowiska)

Piernik A., dane niepublikowane.

Przystalski A., Kasprzyk, K., 1997. IV. Kręgowce - Vertebrata. W: Czerwona lista roślin i zwierząt Pomorza i Kujaw. L. Rutkowski (red.). Acta Univ., N. Copernici, Biol., Nauki Mat-Przyr., 53: 25-32.

Przystalski A. 2004. Kręgowce województwa kujawsko-pomorskiego. W: Raport o stanie przyrody województwa kujawsko-pomorskiego. Dąbrowski M., Leszczyńska-Deja K., Machnikowski M., Smoleński P. (red.), Bydgoszcz.

Stachowiak M., materiały niepublikowane

Wilkoń-Michalska J., 1963, Halofity Kujaw, Stud. Soc. Sc. Tor., Sect. D, 7(1), Toruń.

Wodziczko A., Krawiec F., Urbański J. 1938. Pomniki i zabytki przyrody Wielkopolski. Wydawnictwo Okręgowego Komitetu Ochrony Przyrody na Wielkopolskę i Pomorze, zeszyt 8.

Zadanie nr 17, PLH040040 Zbocza Płutowskie

Banaszak J., 1980. Bees (Apoidea, Hymenoptera) of xerothermal habitates in the region of lower Vistula, Poland. Fragm. Faun. 25, 19: 335-360.

Banaszak J., Cierzniak T., 1994. Estimate of density and diversity of Apoidea (Hymenoptera) in steppe reserve „Zbocza Plutowskie” on the lower Vistula river. Pol. Pismo. Entomol. 63, 3-4: 319-336.

Boinski M., Cyzman W., Załuski T., 2001. Szata roślinna. W: R. Dysarz, A. Przystalski (red.), Raport o stanie przyrody województwa kujawsko-pomorskiego. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, Wojewódzki Konserwator Przyrody, Bydgoszcz: 18-37.

Buszko J., 2008, materiały niepublikowane, dokumentacja z prac kujawsko-pomorskiego WZS.

Ceynowa M., 1959, Roślinność kserotermiczna między Płutowem a Starogrodem. Praca magisterska (mscr.), Wydz. Biol. i Nauk o Ziemi UMK, Toruń.

Ceynowa M., 1968. Zbiorowiska roślinności kserotermicznej nad dolną Wisłą. Studia Soc. Scien. Torun., Sec. D, 8, 4: 3-155.

Ceynowa-Giełdon M., 1971. Osobliwości florystyczne i rezerwaty Ziemi Chełmińskiej. Przewodnik florystyczny. TNT, Toruń.

Ceynowa-Giełdon M., 1984. Roślinność. W: R. Galon (red.), Województwo toruńskie. Przyroda – ludność i osadnictwo – gospodarka. PWN, Warszawa-Poznań-Toruń.

Ceynowa-Giełdon M., 1986. Ocena stanu ochrony flory kserotermicznej w rezerwatach stepowych nad dolną Wisłą. Acta Univ. Lodz., Folia Sozol. 3: 131-142.

Ceynowa-Giełdon M., 1996. „Góra św. Wawrzyńca”. W: M. Rejewski, P. Bielecki (red.), Rezerwaty przyrody województwa toruńskiego. Opracowanie zbiorowe. Urząd Woj. w Toruniu, Wydz. Ochr. Środ., Woj. Kons. Przyrody, Toruń: 136-140.

Ceynowa-Giełdon M., 1996. „Zbocza Płutowskie”. W: M. Rejewski, P. Bielecki (red.), Rezerwaty przyrody województwa toruńskiego. Opracowanie zbiorowe. Urząd Woj. w Toruniu, Wydz. Ochr. Środ., Woj. Kons. Przyrody, Toruń: 130-135.

Ceynowa-Giełdon M., 2001. Rezerwat przyrody „Zbocza Płutowskie”. W: J. Pająkowski (red.), Krajobrazy Ziemi Świeckiej. TPDW, Świecie: 111-114.

Fabiszak S., 1974, Zespoły roślinne w dolinie Wisły na odcinku Fordon-Świecie. Praca doktorska (mscr.), UMK, Toruń.

Galon R., 1934. Dolina Dolnej Wisły, jej kształt i rozwój na tle budowy Dolnego Powiśla. Bad. Geogr. 12-13, Poznań.

Głowaciński Z., Rafiński J. (red.), 2003. Atlas płazów i gadów Polski. Status – rozmieszczenie – ochrona. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa – Kraków.

Kasprzyk K., dane niepublikowane.

Oleksa A., dane niepublikowane.

Oleksa A., 2002. Występowanie Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Lasiocampidae) w Polsce. Przegl. Przyr. 13, 1-2: 103-106.

Przystalski A., 2004. Kręgowce województwa kujawsko-pomorskiego. W: M. Dąbrowski, K. Leszczyńska-Deja, M. Machnikowski, P. Smoleński (red.), Raport o stanie przyrody województwa kujawsko-pomorskiego, Bydgoszcz.

Przystalski A., dane niepublikowane.

Przystalski A., Kasprzyk K., 1997. Kręgowce — Vertebrata. W: L. Rutkowski (red.), Czerwona lista roślin i zwierząt Pomorza i Kujaw. Acta Univ. Nic. Copern., Biologia 53, suplement: 25-32.

Rapacka-Gackowska A., 2003 Zmiany w szacie roślinnej rezerwatu „Zbocza Płutowskie”. Praca magisterska (mscr.), Wydz. Biol. i Nauk o Ziemi UMK, Toruń.

Rejewski M., 1971. Lasy liściaste Ziemi Chełmińskiej. Stud. Soc. Scient. Torun. D, 9, 3: 4-118.

Rejewski M., 1974. Roślinność rezerwatu leśnego „Parowy Płutowskie”. Acta Univ. Nic. Copern., Biologia 16: 99-124.

Rejewski M., 1996. „Płutowo”. W: M. Rejewski, P. Bielecki (red.), Rezerwaty przyrody województwa toruńskiego. Opracowanie zbiorowe. Urząd Woj. w Toruniu, Wydz. Ochr. Środ., Woj. Kons. Przyrody, Toruń: 71-75.

Rejewski M., Ceynowa M., 1968. Nowe stanowiska niektórych rzadziej spotykanych roślin naczyniowych na ziemi chełmińskiej. Fragm. Flor. et Geobot. 14, 2: 61-65.

Rutkowski L., Boratyński A., Ejankowski W., Waldon B., Rapacka-Gackowska A., Lewandowska A., 2004. Stan zachowania i przekształcenia szaty roślinnej wybranych rezerwatów nad dolną Wisłą. W: E Krasicka-Korczyńska, M. Korczyński (red.), Wycieczki geobotaniczne. Region kujawsko-pomorski. Oddział PTB w Bydgoszczy, Oddział PTB w Toruniu, Toruń-Bydgoszcz: 67-77.

Rutkowski L., dane niepublikowane.

Rutkowski L., Krasicka-Korczyńska E., 2003. Gatunki chronione, rzadkie i zagrożone Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Wisły. Flora i fauna Pomorza i Kujaw. 1: 7-25.

Stachowiak M., Mazur M., Kubisz D., 1995, Wstępna inwentaryzacja koleopterofaunistyczna parków krajobrazowych na terenie Borów Tucholskich i Doliny Dolnej Wisły, Fundacja „Pro Natura”, Kraków, (mscr.), p. 54.

Stachowiak M., Mazur M., Kubisz D., 1997, Waloryzacja Koleopterofaunistyczna makroregionów Kotliny Toruńskiej i Doliny Dolnej Wisły, Sprawozdanie merytoryczne z grantu KBN, ATR Bydgoszcz, (mscr.), p. 112.

Stachowiak M., 2008, Zbocza Płutowskie, dokumentacja z prac kujawsko-pomorskiego WZS (materiały niepublikowane).

Stachowiak M., materiały niepublikowane z lat 1976 – 2008

Stecki K., Kulesza W., 1928. Roślinność Pomorza. W: Z. Wójcicki (red.), Krajobrazy roślinne Polski 14, Warszawa: 1-30.

Sulma T., Walas J., 1963. Aktualny stan rezerwatów roślinności kserotermicznej w obszarze dolnej Wisły. Ochr. Przyr. 29: 269-329.

Szpila K., 2000. Three species of Calliphoridae (Diptera) new to the Polish fauna. Pol. Pismo Entomol. 69: 355-361.

Szpila K., dane niepublikowane.

Wodziczko A., 1926. Ochrona pierwotnej szaty roślinnej na Pomorzu. Ochr. Przyr. 6: 35-50.

Załuski T., Buszko J., Przystalski A., Kasprzyk K., Oleksa A., Jaros R., 2008, PLH040040 Zbocza Płutowskie, SDF Natura 2000, Materiały dla Wojewódzkich Zespołów Specjalistycznych, IOP PAN Kraków (dla Ministerstwa Środowiska).


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə