YenilenebiLİr enerji kaynaklarindan elektrik enerjiSİ Üreten tesislerde kullanilan aksamin yurt iÇİnde imalati hakkinda yönetmeliK
Yüklə 140.6 Kb.
tarix22.04.2016
ölçüsü140.6 Kb.
Resmi Gazete Tarihi: 19.06.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27969
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETEN TESİSLERDE KULLANILAN AKSAMIN YURT İÇİNDE İMALATI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜMAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve kapsamMADDE 1 – (1) (Değişik:RG-26/7/2012-28365)

Bu Yönetmeliğin amacı; yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üreten tesislerde kullanılan ve bütünleştirici parçaları ile birlikte yurt içinde imal edilen aksamın ve bütünleştirici parçaların, 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun ekinde yer alan II sayılı Cetvele göre ilave fiyatının belirlenmesi, belgelendirilmesi ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esasların belirlenmesidir.Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 6/B maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) (Değişik:RG-26/7/2012-28365) Yerli Aksam: Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan “EK-1 Yurt İçinde İmal Edilen Aksam ve Bütünleştirici Parçalar Listesi”nde açıklanan bütünleştirici parçalarının yerli aksam oranları bazında en az %55’i yurt içi katma değerle üretilen aksamı,

b) (Değişik:RG-26/7/2012-28365) Aksam ve bütünleştirici parça tedarikçisi: Elektrik üretim şirketine ya da sistem tedarikçisine yurt içinde veya Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki serbest bölgelerde imal ettiği aksamı ve bütünleştirici parçaları satan Sanayi Odasına ve/veya Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı şirketi,

c) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

ç) Elektrik üretim şirketi: Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üreten ve Kanunun 6/B maddesinde yer alan hükümden yararlanmak isteyen lisans sahibi tüzel kişiyi,

d) Elektrik üretim tesisi: Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üreten ve üretim lisansına sahip olan tesisi,

e) EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

f) (Değişik:RG-4/9/2013-28755) Yerli İmalat Tespit Heyeti: Yerli ürün desteği talebinde bulunulan aksam ve/veya bütünleştirici parçanın üretim yerinde imal edildiğini ve/veya lisanslı veya lisanssız elektrik üretim tesisinde kullanıldığını kontrol etmek amacıyla Bakanlık ve/veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluşlar tarafından oluşturulan heyeti,

g) Kanun: 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunu,

ğ) Sistem tedarikçisi: Elektrik üretim şirketine, imal ettiği ve/veya satın aldığı aksamı sistem bütünlüğüne monte etmek suretiyle elektrik üretim tesisini kısmen veya tamamen kuran şirketi, 

h) (Ek:RG-26/7/2012-28365) Yerli Katkı İlave Fiyatı: Yurt içinde imal edilen ve “EK-1 Yurt İçinde İmal Edilen Aksam Tanımları” tablosunda yer alan bir aksam için belirlenen yerli aksam oranının Kanunun II sayılı Cetvelinde belirtilen fiyat ile çarpımı sonucunda elde edilen fiyatı,

ı) (Ek:RG-26/7/2012-28365) Bütünleştirici Parça: Aksam imalatında kullanılan temel parçalar. 

i) (Ek:RG-4/9/2013-28755) Ünite: Bağımsız olarak yük alabilen ve yük atabilen her bir üretim grubunu.

ifade eder.Yurt içi imalatın belgelendirilmesi

MADDE 4 – (1) (Değişik:RG-4/9/2013-28755)  Kanunun 6/B maddesinde yer alan hükümden yararlanmak isteyen lisans sahibi tüzel kişiler, bu Yönetmelik ekinde yer alan EK-1 Yurt İçinde İmal Edilen Aksam ve Bütünleştirici Parçalar Listesi’nde olanlar arasından yurt içinden tedarik ederek elektrik üretim tesislerinde kullanmakta oldukları aksam ve aksam imalatında kullanılan her bir bütünleştirici parça için aşağıdaki belgeleri Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa 30 Eylül tarihine kadar beyan etmek zorundadır.

a) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan ve 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre işlem yapan yeminli mali müşavir tarafından aksam ve aksam imalatında kullanılan her bir bütünleştirici parça için ayrı ayrı hazırlanan ve imalatçı firmalar, sistem veya aksam tedarikçisinin bağlı bulunduğu Sanayi Odası veya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından onaylanan EK-2 Yerli İmalat Durum Belgesi,

b) Türk Standartları Enstitüsü veya TS EN 45011 “Ürün Belgelendirmesi Yapan Belgelendirme Kuruluşları İçin Genel Şartlar” veya TS EN ISO/IEC 17065 “Ürün, Proses ve Hizmet Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Şartlar” standardına uygun olarak Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamış ulusal akreditasyon kurumları tarafından akredite edilmiş kuruluşlarca düzenlenen ve aksamın uluslararası veya Türk Standartlarına veya kriterlerine uygunluğunu belirten Tip Sertifikası ve/veya Ürün Sertifikası veya Birim Doğrulama Sertifikası,

c) Tip sertifikası beyan edildiği durumlarda sertifika sahibi tüzel kişi tarafından yerli imalatçı bilgilerini ve yerli üretilen aksamın tip sertifikasına uygun üretildiğini gösteren belge.

(2) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2 Yerli İmalat Durum Belgesi, verildiği tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir.

(3) (Ek:RG-4/9/2013-28755) 21/7/2011 tarihli ve 28001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik (LÜY) kapsamında yerli katkı ilave fiyatından yararlanmak isteyenler Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Aksamın Yurt İçinde İmalatı Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen belgeleri Bakanlığa sunarlar. Bakanlık gerekli incelemeleri yaptıktan sonra yerli ilave katkı fiyatını görevli tedarik şirketine bildirir.Yerli katkı ilave fiyatının belirlenmesi

MADDE 5 – (1) (Değişik:RG-4/9/2013-28755)

Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesi kapsamındaki belgelerle yurt içinde imal edildiği belirlenen yerli aksam için lisans sahibi tüzel kişilere Kanun kapsamında uygulanacak yerli katkı ilave fiyatları Bakanlık tarafından 31 Ekim tarihinden önce EPDK’ya bildirilir.

(2) Tesisin herhangi bir ünitesinde kullanılan herhangi bir aksam için yerli aksam oranı tesiste kullanılan tüm üniteler için aynı olmak zorundadır. Yerli aksam oranı aynı olmaması durumunda yerli ilave katkı fiyatı hesaplanmaz.

(3) Yerli katkı ilave fiyatı hesaplanan ve yerli katkı ilave fiyatından yararlanan üretim tesislerinin ünitelerinde yapılacak yenilemelerin yerli aksam oranını azaltmaması esastır. 16/12/2009 tarihli ve 27434 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğine göre tesislerinde yenileme yapacak lisans sahipleri bu durumu yenileme işlemlerinin başlangıç aşamasında Bakanlığa bildirmekle mükelleftir.

(4) Yerli katkı ilave fiyatından yararlanan üretim tesislerinin ünitelerinde üçüncü fıkrada öngörülen usule uyulmadan modernizasyon, yenileme ve tadilatlar yapıldığının tespit edilmesi halinde lisans sahibi tüzel kişi Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Aksamın Yurt İçinde İmalatı Hakkında Yönetmelik kapsamındaki haklardan yararlandırılmaz, ödenmiş tutarlar hakkında 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir.

Yurt içi imalatın denetlenmesi

MADDE 6 – (Değişik:RG-4/9/2013-28755)  

(1) 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre işlem yapan bağımsız denetim şirketi ve yeminli mali müşavir, aksam ve aksam imalatında kullanılan her bir bütünleştirici parça için bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2 Yerli İmalat Durum Belgesi’nin aksam ve bütünleştirici parçaya ait fatura, irsaliye v.b. belgeleri esas alarak hazırlanması ve Bakanlığa raporlanması ile ilgili olarak 3568 sayılı Kanunda belirtilen cezai şartlardan sorumludur.

(2) Kanunun 6/B maddesinde yer alan hükümden yararlanmak isteyen lisans sahibi tüzel kişilerin elektrik üretim tesislerinde kullanılan herhangi bir aksam için bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesi kapsamında sunulan belgelerin Bakanlıkça uygun görülmesi halinde Yerli İmalat Tespit Heyeti tarafından aksamın üretim yeri ve/veya montajı sırasında kullanımı denetlenebilir. Bu kontrol işlemi için montaja başlama tarihinden en az 15 takvim günü öncesinden Bakanlık bilgilendirilir. LÜY kapsamındaki tesislerde yerli ürün kullanımı ile ilgili ise denetimler Bakanlık veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluşlarca yapılabilir.

(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce işletmeye alınmış üretim tesislerinde kullanılan yerli aksamlar için bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesi kapsamındaki belgeler lisans sahibi tüzel kişi tarafından Bakanlığa sunulur. Bakanlık gerekli görmesi halinde, yerli katkı ilave fiyatlarını tespit etmeden önce ilgili aksamı yerinde kontrol eder. Yerli katkı ilave fiyatlarından yararlanabilecek olanlar Bakanlık tarafından 31 Ekim tarihinden önce EPDK’ya ve lisans sahibi ilgili tüzel kişiye bildirilir.


Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

 


 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

19/6/2011

27969

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

26/7/2012

28365

2.       

4/9/2013

28755

3.       

 

 

(Değişik:RG-4/9/2013-28755)
EK-1

YURT İÇİNDE İMAL EDİLEN AKSAM VE BÜTÜNLEŞTİRİCİ PARÇALAR LİSTESİ


Tesis Tipi

Yurt İçinde İmal Edilen Aksam

Bütünleştirici Parçalar

Yerli Aksam Oranı

%

A- Hidroelektrik üretim tesisi

1.Türbin

 


Santral binasındaki giriş vanalarından geçen suyun kinetik enerjisini, bir çarka bağlı güç iletim elemanları üzerinden kontrollü bir şekilde mekanik enerjiye çeviren ve salyangoz, türbin ayar kanatları, ayar kanatları ayarlama çemberi, ayar kanatlarını açma-kapama motorları, türbin çarkı, türbin şaftı ve türbin emme borusundan oluşan makine grubu

Salyangoz veya türbin muhafaza gövdesi ve dağıtıcı boru: Tahrik suyunu türbin çarkının çevresine eşit basınç ve eşit hızlarla dağıtmak

15

Türbin Çarkı ve varsa Türbin Mili

35

Suyun hidrolik akım enerjisini mekanik enerjiye çeviren döner (dinamik) hidrolik makinalar ile su kuvvetinin türbin çarkında meydana getirdiği döndürme momentini, generatör rotoruna nakletme görevini yaparlar.

Ayar kanatları veya nozul:

20

Salyangoz içinde, sabit kanatlar ile türbin çarkı arasında olup salyangozun alt ve üst kısımlarından sızdırmazlık sağlanarak yataklanmış olan ve salyangozdan türbine gelen suyun yolunu açıp kapamaya yarayan hareketli kanatlardır. Nozul ise cebri boru vasıtasıyla yüksek basınç ve düşük hız altında türbine iletilmiş suyun basıncını atmosfer basıncına inecek şekilde su hızının yükselmesini temin edecek, su püskürtmesi meydana getirmek ve bu püskürtmenin türbin çarkına pürüzsüz, türbülanssız ve dairesel şekilde yöneltilmiş olmasını sağlayan sistemdir.

Servomotor ve varsa ayar çemberi:

10

Ayar çemberi/nozul mili vasıtasıyla türbin ayar kanatlarını/nozulu açıp kapatabilmek ve ayar kanatları veya nozul açık iken regülasyon işlemini yapabilmek için hidrolik bir kuvvet uygulayan sistemdir.Türbin için gerekli olan su debisinin miktarını ayar kanatları ile ayarlar ve aynı zamanda kapama (vana) görevini de yerine getirir.

 

 

 

Governor (Hız regülâtörü):

10

Türbinin gücü ne olursa olsun, devir sayısını istenilen ölçülerde sabit tutma işlemi hız regülatörlerinin ana görevidir.

Emme borusu veya zemine bağlantı elemanları:

10

Çarktan iş görerek çıkan suyun yön değiştirerek nehir yatağına çıktığı çelik saç ve/veya betonarme bir yapıya sahip olan türbin teçhizatının parçası veya türbin muhafaza gövdesini beton zemine sabitlemek için kullanılan bağlantı elemanlarıdır.

2. Hidrojeneratör ve Kontrol Sistemi

Hidrojeneratör:

70

Türbin milinden alınan mekanik enerjiyi stator ve rotor ekipmanları yardımıyla elektrik enerjisine dönüştüren donanım.

Kontrol Sistemi:

30

Hidroelektrik santrallerde kontrol-kumanda, ölçme ve koruma sistemi için kullanılan yazılım ve donanım.

B-Rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesisi

1.Kanat

Kanat ve rotor göbeği bağlantı elemanları

100

2.Jeneratör ve Güç Elektroniği

Jeneratör:

55

Rotor milinden alınan mekanik enerjiyi stator ve rotor ekipmanları yardımıyla elektrik enerjisine dönüştüren donanım.

Güç elektroniği:

45

Jeneratörlerden üretilen elektrik enerjisinin; izlenmesi, kontrol edilmesi ve bağlantı noktasının elektriksel karakteristikleri ile uyumlu hale getirilmesinde kullanılan yazılım ve donanım.

3.Türbin kulesi

1 - Rotor ve Nasel gruplarındaki mekanik aksamı taşıyan kule

80

2- Kule-Nasel ve Kule-Zemin bağlantı elemanları

20

4- Rotor ve Nasel Gruplarındaki Mekanik Aksamın Tamamı (Kanat grubu ile jeneratör ve güç elektroniği için yapılan ödemeler hariç)

1. Rotor göbeği

20

2. Nasel kabini

5

3. Kanat yönlendirme mekanizması (motor, motor freni, dişli sistemi ve yatakları)

10

4. Nasel yönlendirme mekanizması (motor, motor freni, dişli sistemi ve yatakları)

10

5. Rotor ana mili

10

6. Rotor ana mil yatağı ve yatak bloğu ile kavrama elemanları

10

7. Nasel grubundaki mekanik ve elektro-mekanik aksamı taşıyan sistem (şase)

5

8. Mekanik ve aerodinamik fren diskleri ve hidrolik kontrol sistemleri

5

9. Dişli kutulu veya dişli kutusuz hız dönüştürücüsü elemanları

25

C- Fotovoltaik güneş enerjisine dayalı üretim tesisi

1-PV panel entegrasyonu ve güneş yapısal mekaniği imalatı

PV panellerinin yerleştirildiği sabit veya güneşi takip eden platform, bu platformun zemin ile bağlantısını sağlayan taşıyıcı yapı ve bu yapıya ait her türlü bağlantı elemanlarının imalatı

1. Taşıyıcı yapı (Mekanik bağlantı elemanları, destek temeli, takipli veya takipsiz destek yapısı, kablo kanalları).

55

2. Elektriksel bağlantılar (Kablo, kablo bağlantı kutuları, sistem koruma devreleri).

45

2-PV modülleri

Çevresel etkilere karşı dayanıklı bir yüzeye monte edilen ince film, organik veya kristal yapılı PV hücresi veya CPV hücresini içeren yapı.

 

2.1. Kristal esaslı PV modüller

2.1.1. Cam

20

2.1.2. Çerçeve

15

2.1.3. Hücre Koruyucu Sarma/Kaplama Malzemesi (Enkapsulant)

20

2.1.4. Alt koruyucu Tabaka (Back Sheet)

20

2.1.5. Kablo bağlantı Kutusu ( junction box)

20

2.1.6. Akım Taşıyıcı İletken Şerit

5

2.2. Odaklayıcılı PV modüller

2.2.1. Hücreleri bir arada tutan yapı

35

2.2.2. Çerçeve

15

2.2.3. Soğutucu ünite

50

C- Fotovoltaik güneş enerjisine dayalı üretim tesisi

3-PV modülünü oluşturan hücreler

Üzerine gelen veya yansıtıcı yüzey levhaları tarafından odaklanan güneş ışınlarını doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren en temel fotovoltaik ünite

3.1. Kristal esaslı PV hücreler

3.1.1. Saflaştırılmış silisyum

25

3.1.2. Kütük (ingot)

15

3.1.3. Dilimlenmiş külçeler (wafer)

30

3.1.4. Hücre

30

3.2. İnce film esaslı PV hücreler

3.2.1. İnce film malzemesi

15

3.2.2. İnce film malzemeyi taşıyan altlık (cam, vb.)

20

3.2.3. İnce film hücre

65

3.3. Odaklayıcılı PV hücreler (Çok katmanlı PV eleman)

100

4. İnvertör

Bir enerji kaynağından üretilen doğru akımın, bağlantı noktasının gerilim ile frekans değerleriyle uyumlu olacak şekilde alternatif akıma dönüştürülmesini sağlayan güç elektroniği ünitesi.

100

5- PV modülü üzerine güneş ışınını odaklayan malzeme

Güneş ışınlarını, PV modülü üzerinde bulunan bir veya birden fazla sayıdaki PV hücresi üzerine yoğunlaştıran yansıtıcı veya odaklayıcı özellikli optik malzeme.

100

D-Yoğunlaştırılmış güneş enerjisine dayalı üretim tesisi

1- Radyasyon toplama tüpü

İçerisinden ısı transferi akışkanı geçen ve ısıl iletkenlik ile emicilik değerleri yüksek olan bir boru ve bu boruyu çevreleyen yüksek radyasyon geçirgenliğine sahip vakumlanmış cam tüp.

 

1. Cam tüp

35

2. Vakum contası

15

3. Seçici yüzeyli boru

50

2- Yansıtıcı yüzey levhası

Güneş ışınlarını, yüksek yansıtıcı özelliğine sahip ve farklı geometrik şekillerde imal edilmiş bir optik yüzey tarafından merkezi bir alıcı veya doğrusal bir hat üzerine yansıtan levha

100

3- Güneş takip sistemi

Yansıtıcı yüzey levhalarının bir veya birden fazla eksende güneşi takip etmesini sağlayan elektro-mekanik aksam

1. Güneş takibini sağlayan hidrolik pompaları veya elektrik motorları

50

2. Yazılım ve yazılıma bağlı donanım

35

3. Elektriksel donanım

15

4- Isı enerjisi depolama sisteminin mekanik aksamı

Yoğunlaştırılmış güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisinden elde edilen ihtiyaç fazlası ısı enerjisinin depolanması

1. Isı depolama tankları

55

2. Sirkülasyon pompaları, tank bağlantı boruları, vanalar ve ısı değiştirici üniteleri

45

5- Kulede güneş ışınını toplayarak buhar üretim sisteminin mekanik aksamı

Güneş radyasyonunun yansıtıcı yüzey levhaları tarafından bir kule üzerindeki merkezi bir toplayıcıya odaklanması

1. Merkezi radyasyon alıcısı (reciever)

55

2. Buhar ısı eşanjörleri, sirkülasyon pompaları, ısı transfer akışkanı iletim boruları

45

D-Yoğunlaştırılmış güneş enerjisine dayalı üretim tesisi

6- Stirling motoru

Güneş radyasyonunun yansıtıcı yüzey levhaları tarafından bir kule üzerindeki merkezi bir toplayıcıya odaklanması

1. Toplayıcı

35

2. Motor

40

3. Alternatör

15

4. Soğutma ünitesi

10

7- Panel entegrasyonu ve güneş paneli yapısal mekaniği

Panel entegrasyonu:

Güneşi takip eden bir platform üzerine monte edilmiş yansıtıcı yüzey levhaları ile radyasyon toplama tüplerinin birbirlerine elektriksel ve mekanik olarak bağlanması

 

Güneş paneli yapısal mekaniği:

Güneş radyasyonunun doğrusal bir hat üzerine yansıtılması prensibine göre elektrik üreten tesislerde yansıtıcı yüzey levhaları ile radyasyon toplama tüplerinin, merkezi odaklayıcılı sistemlerde (kule ve çanak gibi) ise yansıtıcı yüzey levhalarının monte edildiği bir platform, bu platformun zemin ile bağlantısını sağlayan taşıyıcı yapı ve bu yapıya ait her türlü bağlantı elemanları

1. Yansıtıcı levhaları taşıyan platform

55

2. Taşıyıcı platformun yansıtıcı yüzey ile zemin arasındaki her türlü bağlantısını sağlayan elemanlar

45

E- Biyokütle enerjisine dayalı üretim tesisi

1- Akışkan Yataklı Buhar Kazanı

Akışkan yataklı biyokütle yakma teknolojilerinin kullanıldığı buhar üretim sistemi

1. Hammadde hazırlama ünitesi

15

2. Yanma reaktörü

35

3. Buhar Kazanı

25

4. Gaz temizleme sistemi

25

2-Sıvı veya Gaz Yakıtlı Buhar Kazanı

Sıvı veya gaz formundaki biyoyakıtların yanma ısısının kullanılması sonucu buhar üreten ünite ve bileşenleri

1. Buhar kazanı

40

2. Brulör

35

3. Pompa

20

4. Isı ve kazan kontrol paneli

5

3- Gazlaştırma ve Gaz Temizleme Grubu

Gazlaştırma grubu: Biyokütle kaynaklarına sınırlı miktarda oksijen, hava, hava-su buharı karışımı veya zenginleştirilmiş oksijen içerikli hava verilerek yanabilen gaz bileşimlerinin elde edildiği ünite ve bileşenleri

Gaz temizleme grubu: Gazlaştırma grubunda üretilen yanabilen gaz bileşiminin içerisindeki kirleticilerin fiziksel, kimyasal veya termal işlemlerle bertaraf edilerek buhar kazanları veya gaz türbinleri için kullanılabilir hale getiren ünite ve bileşenleri

3.1 Hammadde hazırlama ünitesi

20

3.2 Gazlaştırma reaktörü

35

3.3 Gaz temizleme ünitesi

20

3.4 Gaz yakma ünitesi

25

E- Biyokütle enerjisine dayalı üretim tesisi


4- Buhar veya Gaz Türbini

Biyokütle gazlaştırma grubunda üretilen temizlenmiş gaz bileşimi veya akışkan yataklı biyokütle yakma tesislerinde elde edilen ısı enerjisi ile üretilen buharı kullanarak elektrik üreten türbinler

4.1 Buhar türbini

4.1.1. Türbin

55

4.1.2. Yağlama sistemi

15

4.1.3. Hız kontrol sistemi

15

4.1.4. Yoğuşma Sistemi

15

4.2 Gaz türbini

4.2.1. Türbin

55

4.2.2. Yağlama sistemi

15

4.2.3. Hız kontrol sistemi

15

4.2.4. Egzoz sistemi

15

5- İçten yanmalı motor veya stirling motoru

5.1 İçten yanmalı motor: Biyokütle kaynağından üretilen sentetik gaz ile çalışabilen motor

5.1.1. Motor

55

5.1.2. Yakıt sistemi

15

5.1.3. Egzoz sistemi

15

5.1.4. Soğutma Sistemi

15

5.2 Stirling motoru: Yalıtılmış bir silindir içerisinde bulunan bir miktar çalışma gazının biyokütle kaynağından üretilen sentetik gaz ile ısıtılması, ısınan gazların genleşmesi ve soğutulması yöntemine göre elektrik üreten ısı motoru

5.2.1. Motor

55

5.2.2. Alternatör

25

5.2.3. Soğutma sistemi

20

6. Jeneratör ve Güç Elektroniği

Jeneratör:

55

Türbin milinden alınan mekanik enerjiyi stator ve rotor ekipmanlarıyardımıyla elektrik enerjisine dönüştüren donanım.

Güç elektroniği:

45

Jeneratörlerden üretilen elektrik enerjisinin; izlenmesi, kontrol edilmesi ve bağlantı noktasının elektriksel karakteristikleri ile uyumlu hale getirilmesinde kullanılan yazılım ve donanım.

7- Kojenerasyon Sistemi

Isı, elektrik ve/veya mekanik enerjiyi eş zamanlı olarak aynı ünitede üreten sistem

7.1 Atık ısı geri kazanımı sistemi

35

7.2 Otomasyon sistemi

35

7.3 Kompansatörekipmanları

30

F- Jeotermal enerjisine dayalı üretim tesisi


1- Buhar veya Gaz Türbini

Yerkabuğunun derinliklerinde birikmiş olarak bulunan sıcak su, ıslak buhar veya kuru buhar halindeki akışkanın taşıdığı enerji ile elektrik üreten üniteler

4.1 Buhar türbini

4.1.1. Türbin

55

4.1.2. Yağlama sistemi

15

4.1.3. Hız kontrol sistemi

15

4.1.4. Yoğuşma sistemi

15

4.2 Gaz türbini

4.2.1. Türbin

55

4.2.2. Yağlama sistemi

15

4.2.3. Hız kontrol sistemi

15

4.2.4. Egzoz sistemi

15

2.Jeneratör ve Güç Elektroniği

Jeneratör:

55

Türbin milinden alınan mekanik enerjiyi stator ve rotor ekipmanlarıyardımıyla elektrik enerjisine dönüştüren donanım.

Güç elektroniği:

45

Jeneratörlerden üretilen elektrik enerjisinin; izlenmesi, kontrol edilmesi ve bağlantı noktasının elektriksel karakteristikleri ile uyumlu hale getirilmesinde kullanılan yazılım ve donanım.

3- Buhar enjektörü veya vakum kompresörü

Buhar enjektörü:

100

Jeotermal kaynaklara dayalı üretim tesisinde kullanılan akışkanların bünyesinde bulunabilen düşük oranlardaki yoğuşmayan gazların sistemden uzaklaştırılmasında kullanılan ve venturi prensibine göre çalışan gaz alma sistemleri

 

Veya

 

Vakum kompresörü:

Jeotermal kaynaklara dayalı üretim tesisinde kullanılan akışkanların bünyesinde bulunabilen yüksek oranlardaki yoğuşmayan gazların sistemden uzaklaştırılmasında kullanılan gaz alma sistemleri


(Değişik:RG-26/7/2012-28365)

EK-2

YERLİ İMALAT DURUM BELGESİ


Belgenin veriliş tarihi
Belge numarası
Firma unvanı
İşyeri adresi
Telefon, faks ve e-posta
Ticaret sicil no
Sanayi Odası veya Ticaret ve Sanayi Odası sicil no
Tesis tipi
Aksamın adı
Aksama ait bütünleştirici parçanın adı
İş bu belge “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Aksamın Yurt İçinde İmalatına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında …../…../..…. tarihinde düzenlenmiş olup, adı geçen aksamın/aksama ait ………………. adlı bütünleştirici parçanın yurt içi katma değerle üretildiğini göstermektedir.


Bu belge, veriliş tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.


Belgeyi Hazırlayanlar:

Yeminli Mali MüşavirMühür

İmza
ONAYLAYANLAR

Sanayi Odası veya Ticaret ve Sanayi Odası
Mühür

İmza
 


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə