Yazılamaz? A 6 B 8 c 5 d -5
Yüklə 141.18 Kb.
tarix14.04.2016
ölçüsü141.18 Kb.
801- x bir doğal sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle bir çift sayıdır?

a) x + 2 b) 2x - 1 c) x + 5 d) 2x + 4802- a/b=4/9 ise “a+b” toplamının değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

a) 25 b) 30 c) 39 d) 42803-

5x+3+a=11 denkleminin çözüm kümesi {2} ise “a” nın değeri aşağıdakilerden hangisidir? (5p)


A) -2 B) 2 C) 6 D) - 9804-

rasyonel sayı ise aşağıdakilerden hangisi a yerine yazılamaz?

A) 6 B) 8 C) 5 D) –5805- İç açılarının ölçüleri toplamı 1800 olan düzgün çokgenin bir dış açısının ölçüsü kaç derecedir?
A) 30 B) 60 C) 108 D) 150

806- Aşağıdaki çokgenlerden hangisi daima düzgün çokgendir?


  1. Eşkenar üçgen

  2. Eşkenar dörtgen

  3. Eşkenar beşgen

  4. Eşkenar onikigen

807- X ve Y aralarında ters orantılı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi daima sabit sayıdır?

A) X+Y


B) X.Y

C) X-Y


D)X/Y

808- Bir iç açısının ölçüsü 135 derece ve bir kenarının uzunluğu 8cm olan düzgün çokgenin çevresi kaç cm dir?

A) 40 B)48 C) 64 D) 80
809- 4 bileşik kesir olduğuna göre a kaç farklı doğal sayı değeri alır?

A
A) 5 B)4 C)3 D)2810- 2 = 14

m 49 ise m kaçtır?


A) 3 B)5 C)7 D)9

811- 402 1 - 151 6 = ?

5 5
A) 249 B)250 C)251 D)252
1

812- m = 0, 2 , n = 1, 9 m+n = ?

m-2
A) – 5 B) - 4 C) 4 D) - 5

4 5 5 9

813- -6 , | - 3 | , | -1 | ,0, | 5 | , -1 sayılarının sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) –6 < 0 < -1< |- 3| <| -1 | < | 5 |

B)–6 <-1 <0 < |-1 | < |- 3| <| 5 |

C) -1< –6 < 0 <| -1 | < |- 3| < | 5 |

D) –6 <|- 3| < | -1 | <-1< 0 < | 5 |

814- –3+1-[ -3-(-5+7)] işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) -3 B) -2 C) 2 D) 3

815- | -5 | + | -2 | -| +7 | +| -1 | işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?


A) -1 B) 1 C) 2 D) 3

816- -3 –5 . 4 + 6 :(2-8) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?


A) -24 B) - 12 C) 12 D) 24

817- | -3 | +4 ( |-2| +6 ) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

| -5|
A) -7 B) - 13 C) 13 D) 7

5 5


818- | a | =5 , | b | =3 ise a+b’nin alabileceği en küçük değer kaçtır?
A) -8 B) -2 C) 2 D) 8

819- 1+3+2.5-6:2 işleminin sonucu kaçtır?


A) 10 B) 11 C) 12 D) 13

820- 3-[ 1-(8-6) –(2-3)] –1 işleminin sonucu kaçtır?


A) -3 B) -1 C) 0 D) 2

821- Tümler iki açıdan biri diğerinin 4 katından 20 fazla ise büyük açının bütünleri kaç derecedir?


A)100 B)104 C)108 D)110

822- a ve b pozitif tamsayılardır. a.b=15 olduğuna göre a+b nin alabileceği en büyük değer kaçtır?


A) 18 C) 10

B) 16 D) 8

823) Üç basamaklı en küçük tamsayı ile iki basamaklı en büyük tamsayının toplamı kaçtır?
A) -801 C) -900

B) -899 D) -1001


824) (n-5)!=720 ise n aşağıdakilerden hangisidir?
A)5 B)9 C)6 D)11

825) Aşağıda verilen X ve Y değerleri arasında hangisinde doğrusal ilişki yoktur?


A)X=1,2,3 B)X=3,8,9 C)X=9,7,5 D)X=4,6,13

Y=2,4,6 Y=12,32,36 Y=45,35,25 Y=32,48,64
CEVAP ANAHTARI ( 801/ 825)

801

D

811

B

821

B

802

C

812

A

822

B

803

A

813

B

823

C

804

D

814

D

824

D

805

A

815

B

825

D

806

A

816

A807

B

817

D808

C

818

A809

B

819

B810

C

820

D
826) 1/2 + = 4/2

5/3 - = 1/3 ifadeleri veriliyor. Buna göre + = ? ifadesinin değeri kaçtır?

A)3/7 B)1/17 C)17/6 D)6/17

827) . (-2) = (-10)

. (-3) = 9 ifadeleri veriliyor. Buna göre . =? İfadesinin değeri kaçtır?
A)15 B)-15 C)9 D)10
828) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)6 = 6 + B) 6 6 C)= 6 D)


829) 300 TL’nin %15 inin %20 si kaç TL dir?
A) 4,5 B) 6 C) 7,5 D) 9


830) Bir satıcı bir malı %40 karla satarken satış fiyatı üzerinden %40 indirim yapıyor. Bu satıştaki kar zarar durumu ne olur?
A) ne kar-ne zarar B) % 20 kar C) % 16 zarar D) % 16 kar
831) ‘‘4, 4, 2, 3, 3, 1, 5, 6, 8, 8, 8, 8’’ Yandaki veri grubunun aritmetik ortalaması kaçtır?
A) 8 B) 5 C) 6 D)4

832) ‘‘52, 19, 83, 14, 55, 19, 28, 70, 55, 19, 73, 8’’ Yukarıdaki modu kaçtır?

A)19 B) 28 C) 55 D) 73833)Şekilde AB çaplı daire içinde yarıçapları |AO|= 2 br ve |BM|= 4 br olan iki daire vardır. Buna göre taralı bölgenin alanı kaç br2 dir?( )
A) 108 B) 60 C) 48 D) 12
834)Aşağıda bir çalışanın aylık harcamalarını gösteren daire grafiği verilmiştir. Grafiğe göre;

Çalışanın gıda harcamalarının diliminin merkez açı ölçüsü kaç derecedir?
A) 1300 B) 1200 C) 1100 D) 900

835) :

A Şekildeki ABC dik üçgeninin alanı 12 cm² ve IABI =6cm ise IBCI=?

BC
A)4 B)6 C)7 D)8

836) işleminin sonucu nedir?

A) B)1 C) 3 D)


837) Bir sekizgenin iç açılarının toplamının, altıgenin iç açıları toplamına oranı kaçtır?

A) 2 B) 4 C) 3 D) 2

3 3 2

838) Bir iç açısının ölçüsü 135 olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır?

A) 5 B)6 C) 8 D)10839)1 2, 1, 4, 10, 10, 4, 2, 1, 2, 1 sayı dizisinde mod + medyan = ?
A)1 B)3 C)7 D)11
840) Ayşe parasının 2/3 ’ ünü kardeşi Fatma’ya veriyor. Kalan parasının 1/4 ’ ü ile defter alıyor. Geriye 30 YTL parası kaldığına göre Fatma’ nın aldığı para ne kadardır?
A)40 B)60 C)80 D)100

841) (3, a) noktasının 3x - 4y + 7 = 0 doğrusu üzerinde olması için a kaç olmalıdır?

A)3 B)4 C)-2 D)-5


842) + 5y- 5 = 0 doğrusunun eksenleri kestiği noktalar toplamı kaçtır?
A)-14 B)0 C)8 D) 3

843) Bir çıkarma işleminde eksilen çıkan ve farkın toplamı 120 dir. Bu çıkarma işleminde eksilen sayı kaçtır?
A)30 B)110 C)60 D)55
844) - 2x - 5y + 20 = 0 doğrusunun eksenleri kestiği noktalar toplamı kaçtır?

A) – 12 B) 10 C) 12 D) 14


845) ( a, -3 ) noktasının doğrusu üzerinde olması için a kaç olmalıdır?
A) –3 B) –2 C) –1 D) 2
846) _ 1_ sayısının karesinin, 3 sayısına bölümü aşağıdakilerden hangisine eşit olur?

2
A) _ 1_ B) 12 C) 1_ D) - 1212 12
847) x sayısı ile 2y sayısı doğru orantılıdır. x=12 iken y=8 ise, x=30 iken y=?
A) 20 B) 15 C) 10 D) 5

848) 3 işçinin 20 günde kazdığı kuyuyu, aynı hızla çalışan, 5 işçi kaç günde yapar?
A) 8 B) 12 C) 14 D) 16

849) Alış fiyatı 100 ytl olan bir mal % 37 karla kaç ytl ye satılır?
A) 137 B) 63 C) 64 D) 37

850) 240 sayfalık kitabın 120 sayfasını okuyan öğrenci, yüzde kaçını okumuştur?
A)100 B) 50 C) 40 D) 30CEVAP ANAHTARI ( 826/850)

826

C

836

C

846

C

827

B

837

C

847

A

828

C

838

C

848

B

829

D

839

B

849

A

830

C

840

C

850

B

831

B

841

B832

A

842

A833

C

843

C834

B

844

D835

A

845

A

851) 30 YTL, yıllık %30 faizle 3 yıllığına bankaya yatırılırsa üç yılsonunda kaç YTL faiz alınır?
A) 9 B) 54 C) 62 D) 27
852)Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.

a) Çeyrekler açıklığı = Üst Çeyrek – Alt Çeyrek

b) Açıklık = En Büyük Değer – En Küçük Değer

c) Mod = En çok tekrar eden veri

d)
853) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) bir oran belirtir

B) Doğru orantılı çoklukların çarpımı sabittir.

C) Ters orantılı çoklukların oranları sabittir

D) Bilinçli bir tüketici mal veya hizmet satın alırken temel gereksinimini ön planda tutar.
854) 95, 82, 74, 71, 75, 93, 75, 81 veri grubu için hangi merkezi eğilim ölçüsü en büyük değere sahiptir?
A)Ortanca değer B)Tepe değer C)Ortalama değer D)Aralık
855) a=1/2 b=1/3 c=1/5 ise a+b.c işleminin sonucu kaçtır?
A)13/30 B)17/30 C)19/30 D)31/30

856)6 kişilik koltuğa 4 kişi kaç farklı şekilde oturabilir?

A)6! B) 4! C) 6.5.4.3 D) 6! . 4!857) 0, 1, 2, 3 rakamlarını birer kez kullanarak 3 basamaklı kaç tane çift sayı yazılabilir?

A)10 B) 12 C) 18 D) 24858)

İşleminin sonucu kaçtır?


859) Hangi sayının si 13 yapar?
A) 66 B) 65 C) 64 D) 63
860)


861)


862)
A) B) C) D)
863)12 kenarlı bir çokgenin iç açılarının ölçüleri toplamı kaç derecedir?
A) 1080 B)960 C) 1200 D) 2160
864)Birbirinden farklı 8 gazete ve 6 dergi arasından bir gazete ve bir dergi kaç farklı şekilde seçilebilir?
A)8 B)14 C)24 D)48
865)12 kişilik bir basketbol takımından bir kaptan ve bir kaptan yardımcısı kaç farklı şekilde seçilebilir?
A)132 B)134 C)136 D)138
866)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Bir doğru çemberin dışında ise bu doğru çemberi kesmez.

B)Bir doğru çemberi sadece bir noktada kesiyorsa bu doğrunun adı teğettir.

C)Bir doğru çemberi iki farklı noktada kesiyorsa bu doğruya kesen denir.

D)Bir doğrunun merkeze uzaklığı yarıçap uzaklığından büyükse bu doğru çembere teğetir.867)Bir dış açısı bir iç açısının 1/5 i olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır?
A)10 B)12 C)20 D)23
868) kesri üzerinde aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılırsa, bu kesrin çarpma işlemine göre tersi elde edilir?
A.) Payına 2, paydasına 3 eklenirse

B.) Payından 2, paydasından 1 çıkarılırsa

C.) Payına 4 eklenir,paydasından 4 çıkarılırsa

D.) Payı -3, paydası -2 ile çarpılırsa


869) i su dolu olan bir kaba 12 litre daha su eklenirse kabın i kadar su taşıyor. Bu kap kaç litre su alır?
A.) 15 B.) 20 C.) 25 D.) 3O

870)300 TL’nin %15 inin %20 si kaç TL dir?
A) 4,5 B) 6 C) 7,5 D) 9
871)Bir satıcı bir malı %40 karla satarken satış fiyatı üzerinden %40 indirim yapıyor. Bu satıştaki kar zarar durumu ne olur?
A) ne kar-ne zarar B) % 20 kar C) % 16 zarar D) % 16 kar

872)2x + 3y = 6 doğrusu apsisler ve ordinatlar eksenini hangi noktalardan keser?
A) Apsisler eksenini +2 , ordinatlar eksenini +3

B) Apsisler eksenini +3 , ordinatlar eksenini +2

C) Apsisler eksenini -2 , ordinatlar eksenini -3

D) Apsisler eksenini -3 , ordinatlar eksenini -2


873)21 mevcutlu bir sınıfta bir başkan ile bir başkan yardımcısı kaç değişik şekilde seçilebilir?
A)2 B)21 C)210 D) 420
874)Düzgün bir dışbükey çokgenin içine 35 tane köşegen çizilmiştir. Buna göre bu çokgen kaç kenarlıdır?
A) 10 B)11 C)12 D)13
875)İçine 5 tane köşegen çizilebilen bir dışbükey düzgün çokgenin bir açısı kaç derecedir?

A)120 B)130 C)108 D)105
CEVAP ANAHTARI ( 851/875)

851

D

861

D

871

C

852

D

862

D

872

B

853

D

863

A

873

D

854

C

864

D

874

A

855

B

865

A

875

C

856

D

866

D857

A

867

B858

C

868

C859

B

869

A860

C

870

D
876) Türk bayrağı çiziminde; ayın iç çemberinin çapının uzunluğu, genişliğinin i kadardır. Buna göre, genişliği 40 cm olan Türk Bayrağı’nda ayın iç çemberinin çapının uzunluğu kaç cm dir?
A) 5 B) 10 C) 20 D) 30


877) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) B) C) 1 D) 2

878) = olduğuna göre , aşağıdakilerden hangisidir?

A ) B ) C ) D )879) = 1 eşitliğinde x kaçtır?
A ) 1 B ) 2 C ) 3 D ) 4

880)X=3 ve Y=4 doğruları ve eksenler arasında kalan alan kaç br2 dir?

A) 7 B) 9 C) 11 D) 12881)Birbirinden farklı 3 Matematik, 2 Fen ve Teknoloji kitabı bir rafa yan yana dizilecektir. Aynı dersin kitapları yan yana gelmek üzere kaç farklı şekilde dizilebilir?

A)5 B)6 C)12 D) 24882) 22, 25, 26, 27, 28, ,29 veri grubu için sırasıyla mod, medyan ve açıklık değerleri doğru olarak verilmiştir?
A)28, 27, 7 B)28, 29, 6 C)28, 27, 8 D)28, 25, 9

883) Aşağıdaki denklemlerden hangisinin grafiği başlangıç noktasından geçer?
A)y=-x+2 B)y=-2x-2 C)x-2y=0 D)x+y+3=0


884) Aşağıdaki tabloda doların 5 günlük değeri verilmiştir. Tabloya en uygun olan grafik nedir?

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

1.85

1.90

1.80

1.75

1.85

A) Daire grafiği B) Çizgi grafiği

C) Dikey sütun grafiği D) Yatay sütun grafiği

885) Aşağıdaki grafiklerden hangisinde bir yanlışlık vardır?

A) B) C) D)

886) işleminin sonucu kaçtır?
A) B) C) 1 D)

887)İki kardeşin yaşları toplamı 32 dir. Birinin yaşının i diğerinin yaşının ine eşit olduğuna

göre, iki kardeş arasında kaç yaş fark vardır?


A) 8 B) 9 C) 10 D) 12

888)240 sayfalık kitabın 120 sayfasını okuyan öğrenci, yüzde kaçını okumuştur?
A)100 B)50 C)40 D)30

889)Düzgün bir çokgenin bir köşesindeki bir iç açı, dış açının 5 katı ise çokgen kaç kenarlıdır?
A) 8 B) 10 C) 12 D) 30

890) Ali parasının ‘ü ile defter, kalanın ’i ile kalem, kalanı ile silgi almıştır.

Harcamalar daire grafiğinde gösterilirse kaleme verdiği paraya kaç derecelik açı karşılık gelir?
  1. 18 B ) 24 C ) 96 D ) 120891) Düzgün bir çokgenin bir köşesinden köşegen çizerek toplam 6 üçgen oluşturulduğuna göre bu düzgün çokgenin bir iç açısı kaç derecedir?
A)120 B)135 C)140 D)150

892)Ardışık üç dış açının ölçüleri sırasıyla 20, 30, 40 derece olan bir çokgenin diğer dış açıları birbirine eşit ve 45 derece ise çokgenin iç açıları ölçüsü toplamı kaçtır?

A) 1260 B)1440 C)1620 D)1800893) ( tan23. cot23- cosx.cosx):sinx ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A)sinx B)cosx C)tanx D)cotx
894) A(-2, 0) , B(3 , 0), C( 0,4) noktalarının birleştirilmesiyle oluşturulan üçgeninin alanı kaç birim karedir?
A)5 B)10 C)15 D)20


895) 5 – 8 – 11 – 14 - … sayı örüntüsünü temsil eden cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A)n + 3 B)5 + 3 ( n – 1) C)5 + 3n D)5+3 (n + 1)
896) Aşağıdaki denklemlerden hangisinde verilen x değeri için sonuç yanlıştır?
A)(x= 3) 2x + 5 =11 B)(x=7) 5x – 6=29

C)x=10 4(x – 3)=28 D) (x=12) 3x + 15=41


897) a=0,155 b=0,123 c=0,134 d=11,133 ifadelerini küçükten büyüğe doğru sıralaması hangisidir?
A)a898) Ahmet elindeki 200 tane fındığı Ali ve Zeynep’e sırasıyla ve şeklinde paylaştırmıştır. Ali Zeynep ten ne kadar fındık alırsa ellerindeki fındık sayıları eşitlenmiş olur?
A)20 B)30 C)40 D)50
899) Matematik dersinde 5 haftada 10 tebeşir kullanıyoruz.30 tebeşir kullanabilmek için kaç hafta daha matematik dersi yapmalıyız.?
A)10 B)15 C)20 D)25
900)Aynı miktarda su akıtan 3 musluk bir havuzu 15 saate doldurmaktadır. Bu musluklara 2 tane daha aynı miktarda su akıtan musluk eklenirse bu havuz kaç saatte dolar?
A)6 B)9 C)1 D)HiçbiriCEVAP ANAHTARI ( 876/900)

876

B

886

D

896

D

877

B

887

A

897

B

878

D

888

B

898

D

879

B

889

C

899

A

880

D

890

C

900

B

881

D

891

B882

A

892

A883

C

893

A884

B

894

B885

B

895

B
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə